Реферат на тему:

Підприємство в аграрній сфері

План

Зміст і особливості аграрних відносин.

Зміст господарювання в аграрному секторі.

Рентні відносини та особливості розподілу і використання рентного
доходу.

Ціна на сільськогосподарську продукцію. Ціновий паритет.

Сільське господарство – одна з найважливіших галузей матеріального
виробництва, в якій створюються матеріальні блага рослинного і
тваринного походження для забезпечення населення продуктами харчування,
а промисловості – сировиною.

Особливості сільського господарство

У сільському господарстві економічний процес відтворення завжди тісно
переплітається із природним (наслідки господарювання в цій галузі
залежать як від працівника, його технічної озброєності, так і від
природних умов).

Надзвичайна роль землі як фактора виробництва.

Розбіжність робочого періоду з часом виробництва.

Специфіка сільськогосподарського виробництва виражається в аграрних
відносинах. Відносини в сільському господарстві як складова економічних
відносин виникають між людьми перш за все з приводу володіння землею та
використання землі як головного фактору виробництва.

Провідними в системі аграрних відносин виступають відносини власності,
які визначають характер цієї сукупності економічних відносин.

Аграрні відносини – це сукупність економічних відносин, які виникають
між власником засобів виробництва і суспільством в цілому, колективами,
державними підприємствами, окремими працівниками й іншими
землекористувачами з приводу виробництва, розподілу, обміну та
споживання створеного в галузях АПК продукту.

При перебудові аграрних відносин підходи до вирішення питання про
власність на землю повинні бути дещо інакшими, ніж при вирішенні питання
про звичайні засоби виробництва, які є результатом людської праці. У
сільськогосподарських підприємствах необхідно провести глибокі
перетворення на основі широкого використання підряду, оренди,
акціонерних, кооперативних та сімейно-індивідуальних форм. Доцільно
використовувати колективно-пайові або пайові способи безпосереднього
привласнення засобів і результатів виробництва. Їх суть полягає в тому,
що земельні угіддя й основні виробничі фонди трудового колективу на паї,
на які нараховуються частини одержаного прибутку. Селяни стають
власниками, реальними господарями засобів виробництва і його
результатів, максимально зацікавлених в кінцевих результатах праці.

Перспективою є така структура організації аграрної сфери, яка не
протиставляє, а навпаки, органічно поєднує різні уклади і форми
господарювання.

oe

> o

?????????????

&

&

логічно, економічно і організаційно тяжіють до сільського господарства.
Процес їх збільшення називається агропромисловою інтеграцією. В
результаті агропромислової інтеграції формується АПК – сукупність
галузей народного господарства, зайнятих виробництвом, переробкою,
зберіганням та доведенням до споживача с/г продукції.

Специфіка обороту капіталу

Частина засобів виробництва, що споживаються, створюються у самому
господарстві і входить у виробничий оборот, минаючи сферу товарного
обігу.

Уповільнення обороту капіталу, що пов’язане з сезонністю виробництва.

Кредитування як засіб збільшення виробничих фондів має бути
довгостроковим.

Наявність власності на землю зумовлює отримання землевласником певної
частки додаткового продукту у вигляді земельної ренти. Земельна рента є
економічною формою реалізації земельної власності.

Диференціальна рента

Причина – монополія на землю як об’єкт господарювання.

Умови – І – Відмінності в природній родючості ґрунтів і неоднакове
місцезнаходження земельних ділянок.

ІІ – неоднакова продуктивність додаткових капіталовкладень у земельні
ділянки.

Форми – Орендна плата, рентні платежі, плата за землю, зональні ціни.

Джерело – Надлишок додаткових продаж, що утворюється землеробською
працею на кращих земельних ділянках або в результаті продуктивніших
капіталовкладень.

Абсолютна рента

Причина – монополія приватної власності на землю.

Умови – відсутність вільного переливу капіталу.

Форми – Орендна плата, податок на землю.

Джерело – Додатковий продукт, створений природою.

Монопольна рента

Причина – монополія на землю, що знаходиться у виняткових природних
умовах.

Умови – монопольні ціни.

Форми – Більш високі: орендна плата, земельний податок.

Джерело – Додаткова вартість, створена в інших галузях матеріального
виробництва.

Надлишок над середнім прибутком складає диференційну земельну ренту.

Абсолютна рента виступає як різниця між ринковою вартістю продукції і
ціною виробництва.

Монопольна рента – різниця між монопольною ціною, верхня межа якої
визначається лише платоспроможним попитом, і вартістю рідкісного
землеробного продукту у вигляді надприбутку.

Державна підтримка аграрної сфери

Реальне реформування КСП на засадах приватної власності.

Перехід на земельно-орендні відносини між власниками землі та суб’єктами
господарювання.

Розвиток особистих підсобних господарств і перетворення найбільших з них
у товарні господарства селян.

Усебічний розвиток інфраструктури ринку с/г продукції.

Удосконалення економічних і фінансово-кредитних відносин на селі.

Удосконалення АПК та регулювання економічних відносин на ринкових
засадах.

Суттєве вдосконалення правового забезпечення проведення аграрної
реформи.

Похожие записи