.

Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції (контрольна)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 6354
Скачать документ

Контрольна робота

курс “Економічний аналіз”

Тема: “Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції”.

Вступ.

Аналіз стану незавершеного виробництва на підприємстві.

Аналіз видатків на утримання й експлуатацію машин і обладнання.

Висновки.

1. Собівартість продукції – це виражена в грошовій формі сукупність
затрат в грошовій формі сукупність затрат з виробництва й реалізації.
Розрізняють собівартість виробничу й повну, собівартість усього
товарного випуску й окремих видів продукції. Залежно від впливу на
собівартість обсягу виробництва розрізняють змінну частину собівартості
продукції і фіксовану.

Під час аналізу використовують дані звіту по собівартості продукції,
звіту про фінансово-майновий стан підприємства і звіту підприємства з
праці. Залучаються також планові й звітні калькуляції по окремих видах
продукції та відповідні дані бухгалтерського обліку.

2. До незавершеного виробництва відносяться продукція (роботи, послуги),
що не пройшла всіх стадій (фаз, переділів) виробництва, передбачених
технологічним процесом, а також вироби, які не укомплектовані та не
пройшли випробовувань і технічного приймання.

Для незавершеного виробництва передбачені різні варіанти оцінки: за
нормативною (плановою) виробничою собівартістю, за прямими статтями
витрат або за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

Найбільш прийнятними оцінками незавершеного виробництва є:

– для готової продукції – виробнича собівартість

Якщо вартість незавершеного виробництва відображається в балансі за
нормативною (плановою) виробничою собівартістю. То вартість матеріальних
ресурсів у залишках незавершеного виробництва на кінець звітного
кварталу (року) визначається підприємством як добуток вартості
незавершеного виробництва на кінець звітного кварталу (року) і частки
матеріальних витрат у калькуляції нормативної (планової) виробничої
собівартості продукції за звітний квартал (рік).

Розміри незавершеного виробництва залежить від тривалості виробничого
циклу, обсягу середньодобових витрат, на виробництво і характеру їх
нарощування і тому істотно диференціюються відповідно до специфіки
виробництва.

Встановлення нормативів незавершеного має для підприємства істотне
значення. Завищення обсягу незавершеного виробництва викликає
уповільнення оборотності обігових коштів, а заниження порівняно з
реальною необхідністю перешкоджає створенню необхідних накопичень і тим
самим спричиняє порушення ритмічності виробничого процесу. Вдосконалення
організації виробництва, скорочення тривалості виробничого циклу є
вирішальними факторами зменшення обсягу незавершеного виробництва і
покращення показників роботи підприємства.

3. Витрати на утримання й експлуатацію устаткування належать до витрат
на обслуговування виробництва та управління. Планування, облік, і
економічний аналіз цих витрат ведеться за номенклатурою статей,
передбачених “Основними положеннями про планування, облік та
калькулювання собівартості промислової продукції”. Для їх контролю й
аналізу складаються кошториси витрат. Витрати на утримання й
експлуатацію устаткування аналізують у таких напрямках: 1) визначають
динаміку цих витрат на 1 грн. товарної продукції; 2) встановлюють
абсолютне та відносне відхилення від кошторису як у цілому, так і за
окремими статтями, причини цих відхилень, обсяг і причини непродуктивних
витрат; 3) вивчають динаміку цих витрат на 1 грн. товарної продукції; 4)
визначають вплив зміни структури та обсягу випуску продукції на обсяг
зазначених затрат; 5) перевіряють правильність розподілу цих витрат між
окремими видами виробів; 6) розробляють заходи щодо зниження затрат на
одиницю продукції.

Джерелами для аналізу є дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Загальна сума витрат лімітується затвердженими кошторисами на кожен вид
витрат залежно від обсягу виробництва, структури й характеру продукції.
Витрати на утримання й експлуатацію устаткування за своїм характером є
основними, тобто зв’язаними з технологічним процесом і в більшій своїй
частині змінними – залежними від обсягу виробництва. У міру розвитку
техніки абсолютний обсяг цих витрат буде збільшуватись.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування планують і враховують
відповідно до діючої номенклатури статей витрат, а для аналізу цих
витрат треба порівняти фактичні затрати з кошторисом і кошторисом,
перерахованим на процент виконання плану випуску продукції з урахуванням
коефіцієнта залежності.

Обчислюємо план за даними таблиці, перерахований на коефіцієнт
залежності та виконання плану з товарної залежності та виконання плану
з товарної продукції на 103,7%:

0,7 (103,7 – 100) = 2,59;

;

0,3 (103,7 – 100) = 1,11;

;

1 (103,7 – 100) = 3,7;

Аналіз витрат на утримання й експлуатацію устаткування, по Коломийському
з-ду “Сільмаш” на 1999 р.

тис. грн.

Стаття витрат Попередній рік Звітний рік

Затверджений план Коефіцієнт залежності Перерахований план на % вик.
плану з урах. к. з. Фактично Відхилення Непродуктивні витрати

Оборотне

(гр. 6 – гр. 3) Відносне

(гр. 6 – гр. 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Амортизація обладнання транспортних засобів 888 882 – 882 825 -57 -57 –

Експлуатація устаткування (крім витрат на поточний ремонт) 914 910 0,7
934 925 +15 -9 –

Поточний ремонт устаткування і транспортних засобів 406 404 0,3 408 414
+10 +6 6

Внутрішньозаводське переміщення вантажів 413 409 – 409 416 +7 +7 7

Спрацювання малоцінних інструментів і пристосувань, а також тих, що
швидко зношуються 712 711 -1,0 737 719 +8 -18 –

Інші витрати 25 24 – 24 7 -17 -17 –

Разом 3358 3340 – 3410 3306 -34 -95 13

Потім виявляють абсолютні та відносні відхилення як у цілому від усіх
затрат, так і за окремими статтями, а також непродуктивні витрати. До
останніх належать невиправдані перевитрати за окремими статтями затрат.

У подальшому аналізі слід виявити причини відхилень фактичних витрат від
планових. Для цього використовують дані аналітичного обліку затрат по
кожному цеху, за кожною статтею щомісячно наростаючим підсумком з
початку року.

Щоб запобігти перевитратам і непродуктивним витратам за окремими
статтями, треба здійснювати оперативний контроль за дотриманням
кошторису щоденно. В кінці місяця, підрахувавши перевитрати за причинами
і винними, вжити необхідних заходів.

Аналіз цих витрат закінчується розробкою заходів щодо зменшення цих
витрат, здешевлення продукції.

Задача 1.

Визначити, які фактори вплинули на величину прибутку, на підставі таких
даних:

млн. грн.

Показники За планом Звіт % виконання Відхилення (+, -)

1. Балансовий прибуток 40 42 105,0 +2

у т.ч. прибуток від реалізації товарної продукції 30 35 116,7

2. Обсяг реалізацій прод. 100 120 12,0 +20

Згідно умови задачі і наведених даних:

а) розраховуємо % виконання плану по даних показниках і відхиленнях

По Балансовому прибутку план виконаний підприємством на 105%
(42:40)(100%, понад план отримано +2 млн. грн. балансового прибутку.

Балансовий прибуток складається:

прибуток від реалізації товарної продукції: по плану 30 млн. грн.

по факту 35 млн. грн., понад план одержано +5 млн. грн., або 116,7%

Значить, прибуток від іншої реалізації та позареалізаційні результати
дали збитки в сумі +2 = +5 + х, х = +2 – (+5) = -3 млн. грн.

Це один з важливих резервів збільшення балансового прибутку (3 млн.грн.)

Прибуток від реалізації товарної продукції перевиконаний за рахунок
слідуючи факторів:

а) обсягу реалізації продукції

б) інші причини, (фактори), що вплинули на прибуток від реалізації
товарної продукції

+5 = (+6 + х)

х = +5 – (+6) = +5 – 6 = -1 млн. грн.

Отже, на величину прибутку вплинули слідуючі фактори

обсяг реалізації продукції: прибуток: +6 млн. грн.

інші причини, що вплинули на прибуток від реалізації товарної продукції:
збитки: – 1 млн. грн.

інші збитки: – 3 млн. грн.

Визначаємо баланс факторів:

+6 + (-1) + (-3) = +2 (млн. грн.)

Резерви зростання прибутку це – 2-й і 3-й фактори, тобто 4 млн. грн.

Задача №2.

Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт
ритмічності на підставі таких даних:

Декада місяця За планом Фактично % виконання Зараховується в коефіцієнт
ритмів (в межах плану)

І 200 100 50,0 100

ІІ 280 250 89,3 250

ІІІ 320 400 125,0 320

Разом 800 750 93,8 670

Ритмічність характеризує рівномірність випуску продукції по декадах
всередині місяця. При визначенні абсолютного значення цього показника
перевиконання планових завдань в окремі декади не враховуються і
фактичний випуск зараховується лише в обсягах, які не перевищують
планове завдання на кожну декаду звітного місяця.

Згідно умови задачі:

Суми, які зараховуються в коефіцієнт ритмічності:

І декада – 100

ІІ декада – 250

ІІІ декада – 320, хоча в ІІІ декаді план виконаний на 125%

__________________

Всього 670 тис. грн.

Отже, коефіцієнт ритмічності, це відношення суми зарахованої в виконання
плану по ритмічності, до планових даних,

Література:

П.Я.Попович “Економічний аналіз та аудит на підприємстві”. Тернопіль,
2000 р.

В.М.Іваненко “Економічний аналіз”. КНЕУ, К. 1999 р.

І.П. Житна “Економічний аналіз господарської діяльності підприємств”.
К., “Вища школа” 1992 р.

Н.М. Ткаченко “Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України”. Київ “А.С.К.” 2000 р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020