Міністерство освіти і науки України

Контрольна робота

з курсу “Теорія економічного контролю”

на тему “Теорія економічного контролю”

Виконавець :

Викладач :

Київ 2004

Зміст

TOC \o «1-1» \h \z HYPERLINK \l «_Toc72261733» 1.Технологія
господарського контролю PAGEREF _Toc72261733 \h 3

HYPERLINK \l «_Toc72261734» 2. Головне контрольно — ревізійне
управління: функції, права, та обов’язки PAGEREF _Toc72261734 \h 3

HYPERLINK \l «_Toc72261735» 3. Основні етапи проведення перевірок
PAGEREF _Toc72261735 \h 5

HYPERLINK \l «_Toc72261736» 4. Порядок проведення інвентаризації
PAGEREF _Toc72261736 \h 6

HYPERLINK \l «_Toc72261737» 5. Перевірка стану облікової політики
підприємства PAGEREF _Toc72261737 \h 7

6. Список використаної
літератури……………………………………………………..
…8

1.Технологія господарського контролю

Господарський контроль — це процес спостереження і перевірки
господарської діяльності підприємств, яка здійснюється відповідними
суб’єктами управління і контролю, з метою виявлення відхилень від
встановлених параметрів цієї діяльності, законності, достовірності та
ефективності здійснених операцій, усунення та попередження негативних
явищ і тенденцій.

Організація контролю — це комплекс заходів вищого органу управління,
спрямований на забезпечення ефективного використання майна, отримання
прибутку, зменшення витрат діяльності, попередження зловживань,
марнотратства, розкрадання власності.

Організація здійснення контролю — це встановлений вищим органом
управління порядок і прийоми виконання певної роботи суб’єктами контролю
при узгодженні їх зусиль і способів дій з метою забезпечення
максимальної ефективності використання праці суб’єктів контролю при
виконанні поставлених завдань.

Процес контролю — це замкнена система послідовних змін стадій контролю,
що відбуваються в установленому порядку.

Сутність процесу контролю можна відобразити наступними характеристиками:
змістовною, організаційною, технологічною. Змістовна характеристика
покликана відповісти на питання: що робиться в процесі контролю?
Організаційна — ким і в якому порядку здійснюється контроль?
Технологічна — як здійснюється контроль?

2. Головне контрольно — ревізійне управління: функції, права, та
обов’язки

Основні функції підрозділів Державної контрольно ревізійної служби
наступні:

організація роботи контрольно-ревізійних підрозділів у Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі по проведенню ревізій і перевірок;

проведення ревізій та перевірок стану збереження коштів і матеріальних
цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах,
бюджетних установах, а також підприємствах та організаціях, які
отримують кошти з бюджету та з державних фондів;

проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних

Працівники ДКРС мають право ревізувати і перевіряти грошові кошти та
бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які
підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей,
а також проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум,
цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, обладнання
тощо). Такі перевірки можуть проводитись у міністерствах, державних
комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних фондах,
на підприємствах, в установах і організаціях.

При проведенні ревізії господарської діяльності ревізор зобов’язаний:

суворо дотримуватись Конституції України, законів України, прав та
інтересів громадян, підприємств, установ та організацій, що охороняються
законом;

неухильно охороняти інтереси держави, рішуче боротися з порушенням
державної дисципліни при здійсненні господарської діяльності
підприємствами різних форм власності;

об’єктивно, правдиво і точно висвітлювати виявлені ревізією факти
порушень і зловживань із зазначенням осіб, які спричинили відповідне
порушення, розміру заподіяної матеріальної шкоди та причин викритих
порушень і зловживань;

у випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства
передавати правоохоронним органам матеріали ревізії, а також повідомляти
про виявлені зловживання і порушення державні органи та органи,
уповноважені управляти державним майном;

3. Основні етапи проведення перевірок

Основні етапи ревізії:

підготовка до проведення ревізії;

проведення ревізії;

оформлення матеріалів ревізії;

4) реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання прийнятих рішень.

На етапі підготовки до проведення ревізії підприємства, організації
керівник ревізійної групи знайомиться з матеріалами попередньої ревізії,
вивчає дані контролю інших контрольних органів. На підставі цих
матеріалів розробляється програма ревізії (перевірки), в якій
визначається період проведення ревізії, її мета та основні питання, на
яких слід зосередити увагу.

Другий етап ревізії— безпосереднє її проведення — починається з прибуття
ревізійної групи на ревізоване підприємство чи в організацію,
пред’явлення повноважень на здійснення ревізії і проведення наради з
адміністрацією підприємства, на якій керівник ревізійної групи
представляє всіх її членів, повідомляє мету, завдання та програму
ревізії, а керівник підприємства, у свою чергу, знайомить ревізорів з
керівниками структурних підрозділів.

Третій етап — оформлення ревізії — є завершальним в її безпосередньому
проведенні. Керівник ревізійної групи вивчає подані йому розділи акта
ревізії, перевіряє повноту виконання програми, планів проведення
ревізії, їх якість, у разі необхідності призначає додаткові перевірки
для уточнення висновків по суті порушень і недоліків. Потім він складає
загальний акт ревізії як документ про результати ревізії
фінансово-господарської діяльності ревізованого підприємства.

Четвертий етап ревізії — реалізація матеріалів ревізії і контроль
виконання прийнятих рішень — є завершальною стадією ревізійного процесу.
Реалізація матеріалів ревізії (тематичної перевірки) проводиться, за
можливості, у міру виявлення зловживань, істотних порушень та недоліків
у діяльності підприємства, організації, що ревізується, не чекаючи
закінчення ревізії.

4. Порядок проведення інвентаризації

Проведення інвентаризації активів і зобов’язань складається з наступних
стадій

Організаційна стадія:

— Вибір об’єктів інвентаризації,

— Створення інвентаризаційної комісії,

3- Розпорядження на проведення інвентаризації,

4- Інструктаж членів інвентаризаційної комісії.

Підготовча стадія:

— Пред’явлення повноважень на проведення інвентаризації,

— Огляд місця зберігання,

— Отримання і перевірка останнього звіту та документів про рух
цінностей,

8- Перевірка наявності і стану об’єктів інвентаризації,

9- Оцінка стану об’єктів інвентаризації.

10- Документування: складання інвентаризаційних описів

Результативна стадія:

11- Складання порівняльних відомостей,

12 Проведення розрахунку по зарахуванню пересортиць,

13 Проведення розрахунку по списанню природного убутку,

14- Відображення даних по зарахуванню пересортиць в порівняльній
відомості,

15- Визначення кінцевих результатів інвентаризації,

16- Прийняття рішення за результатами інвентаризації,

17- Відображення результатів інвентаризації в обліку.

5. Перевірка стану облікової політики підприємства

Метою ревізії облікової політики підприємства є встановлення її
відповідності чинним нормативним та законодавчим актам, а також
характеру і масштабу діяльності підприємства.

Об’єктом вивчення є всі внутрішньо фірмові документи, що визначають
питання організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Завдання ревізії облікової політики наступні:

— встановити наявність наказу (розпорядження) керівника про прийняття
облікової політики підприємства;

— визначити відповідність прийнятої облікової політики вимогам
законодавства та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;

— вивчити дотримання при розробці наказу про облікову політику припущень
і вимог, встановлених нормативними документами;

— дослідити повноту розкриття вибраних при формуванні облікової політики
способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на оцінку
і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності;

— перевірити наявність посадових інструкцій, наявність та ефективність
затвердженої системи документообігу, вибір форми ведення бухгалтерського
обліку, встановлений порядок проведення інвентаризації майна та
зобов’язань, затверджений робочий план рахунків бухгалтерського обліку;

— проаналізувати та оцінити загальні і конкретні елементи облікової
політики.

Список використаної літератури.

1. Вітвицька H.C., Кузьмінська O.E. Контроль і ревізія: Навч.-метод,
посібник для самост. вивч. дисц. — K.: КНЕУ, 2000. — 166 с.

2. Данилевский Ю.А., Мезенцева T.M. Финансовый конгроль в отраслях
народного хозяйства при различных формах собственности — M.: Финансы и
статистика, 1992. — 136 с.

3. Дерій В.А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54
с.

4. Дерій В.А. Контроль і ревізія в сільському господарстві: Курс лекцій.
— Тернопіль: Джура, 2002. — 64 с.

5. Дмитренко T.M., Чаадаев С.Г. Судебная бухгалтерия. — M.: ПРОСПЕКТ,
1998.-336 с.

6. Жила В.Г. Ревізія та аудит: Навчальний посібник. — К.: МАУП,
1998.-96с.

7. Ирвин Д. Финансовий контроль: Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елисеевой.
— M.: Финансы и статистика, 1998. — 256 с.

PAGE

PAGE 2

Похожие записи