.

Фізіократи (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
12 7003
Скачать документ

Реферат на тему:

Фізіократи

Зміст

TOC \o “1-3” 1. Чому школа фізіократів вважається попередницею
класичної буржуазної політекономії, незважаючи на те що остання
зародилась хронологічно раніше (У. Петті, П. Буагільбер)? Відповідь
обґрунтуйте виходячи з аналізу економічний категорій і проблем, які
перебували у центрі уваги обох шкіл, цілі і завдання, що їх вони перед
собою ставили PAGEREF _Toc72122573 \h 3

2. Два великих відкриття економічного вчення марксизму. Яке значення мав
розвиток матеріалістичної діалектики в працях К. Маркса і Ф. Енгельса
для створення пролетарської економічної теорії? PAGEREF _Toc72122574
\h 6

3. Відомо, що неоінституальний аналіз економічної сфери (“техносфери”)
тісно пов’язаний з висновками А. Тоффлера про кардинальні зміни у
“соціосфері”, у “владній структурі” і в “іносфері”. Розкрийте їх. Які з
основних тенденцій розвитку інформаційного суспільства на початку ХІХ
ст. на вашу думку. можуть виявитися в Україні у найближчий період?
Обґрунтуйте відповідь. PAGEREF _Toc72122575 \h 10

Список використаної літератури PAGEREF _Toc72122576 \h 13

1. Чому школа фізіократів вважається попередницею класичної буржуазної
політекономії, незважаючи на те що остання зародилась хронологічно
раніше (У. Петті, П. Буагільбер)? Відповідь обґрунтуйте виходячи з
аналізу економічний категорій і проблем, які перебували у центрі уваги
обох шкіл, цілі і завдання, що їх вони перед собою ставили

Фізіократи. Джерело багатства і процвітання нації фізіократи бачили
винятково в розвитку сільського господарства. До слова сказати, тут
зовсім чітко просліджується вплив давньогрецьких мислителів, зокрема
Ксенофонта, що писав, що землеробство – мати і годувальниця всіх
професій. Ксенофонт вихваляє сільське господарство як дає плоди,
придатні навіть для жертвоприносин, що тренує фізично громадян, що
робить їхніми відмінними воїнами, що штовхає людей на шлях
взаємодопомоги, що забезпечує і всім необхідним.

Основоположником і главою цієї школи був Ф.Кене (1694-1774), придворний
медик Людовика XV. Він не тільки сформулював основні теоретичні
положення, але також економічну і політичну програму фізіократизма.
Треба сказати, що у визначеній мері фізіократизм являв собою реакцію на
меркантилістську політику Кольбера в період царювання Людовика XIV,
політику заохочення і розвитку мануфактур при повній зневазі сільським
господарством [5, c. 78].

Фізіократи оголосили сільське господарство єдиною галуззю, що створює
багатство країни. Вони наполягали на тому, що саме постійно відтворені
багатства сільського господарства є основою для всіх інших форм
багатства, забезпечують заняття усім видам професій, сприяють
благополуччю населення, надають руху промисловості і підтримують
процвітання нації.

Тільки в землеробстві, за твердженням Кене, створюється нове багатство,
а велика продуктивність землеробської праці обумовлена самою природою.
Обґрунтовуючи цю тезу, фізіократів докладно розробили навчання про
“чистий продукт”. Під чистим продуктом вони розуміли надлишок продукції,
отриманої в землеробстві, над витратами виробництва. “Чистий продукт, –
писав Кене, – це щорічно створювані багатства, що утворять доходи нації,
і представляють продукт, що витягається з земельних володінь після
вилучення усіх витрат”. Таким чином, фізіократи вважали, що чистий
продукт виникає тільки в землеробстві. І на їхній стороні була сама
очевидність, тому що ніде приріст продукції не демонструється настільки
наочно, як у сфері тваринництва і рослинництва.

Фізіократи затверджували, що в промисловості існує лише споживання,
промисловість з’являлася “марною галуззю” через те, що там лише
перетворювалася форма продукту, даного природою. Оскільки, на думку
фізіократів, чистий (чи прибавочний продукт) створюється винятково в
землеробстві, земельна рента виявляється в них єдиною формою чистого
продукту. У промисловості ж, через її “безплідність”, прибавочний
продукт не створюється, а доход підприємця і заробітна плата робітника
являють собою витрати виробництва.

З вченням про чистий продукт у фізіократів тісно пов’язана концепція про
продуктивну і непродуктивну працю.

Вперше в історії економічної думки вони віднесли до продуктивної праці
тільки праця, що створює чистий продукт. Відповідно, відповідно до їхніх
поглядів, тільки праця, зайнята в сфері сільського господарства є
продуктивним, а праця в інших сферах народного господарства є
непродуктивним чи “марним”.

Класична економічна теорія – джерела. Економічні погляди У.Петті.
Меркантилізм як економічна теорія був пануючим напрямком економічної
думки протягом майже трьох століть (з початку шістнадцятого до першої
половини вісімнадцятого століття). Але не єдиним. Одночасно з ним
виникають передумови іншого економічного навчання, що згодом одержало
назву класичної політичної економії. Родоначальником даного напрямку
вважають У.Петті.

Основні посилки класичної політичної економії [7, c. 68]:

– дослідження не процесу обігу, а безпосередньо процесу виробництва,

– критичне відношення до непродуктивних класів, що не доставляють
ніякого продукту;

– віднесення до продуктивної праці, зайнятої в сфері матеріального
виробництва.

Петті перший сформулював основну для всієї класичної політичної економії
тезу, що багатство нації створюється у всіх сферах матеріального
виробництва, і саме праця – основа даного багатства.

Розділяє Петті і політику протекціонізму, спрямовану на захист
національного ринку шляхом уведення митних зборів, вважаючи, що розмір
зборів повинний бути такий, щоб ціни на імпортовані товари стали трохи
дорожче, ніж ті ж предмети, зроблені усередині країни.

Крім основної тези, властивого всім представникам класичної політичної
економії про те, що багатство нації створюється у всіх сферах
матеріального виробництва, Петті формулює основи трудової теорії
вартості, затверджуючи, що рівність товарів означає ні що інше, як
рівність затрачуваного на їхні виробництва праці.

Школа фізіократів вважається попередницею школи класичної політичної
економії тому, що Петті висловив припущення, що прибавочний продукт
являє собою частину продукту, що залишається після відрахування витрат і
приймає форму ренти. Однак на відміну від фізіократів вважав ренту не
даром землі як такий, а продуктом праці, що має більшу продуктивність на
землях кращої якості.

Значне місце в роботах Петті приділяється питанням оподатковування і
фінансів.

Але всі економічні ідеї, висловлені Петті, мають скоріше форму здогадів
і не являють собою закінченої теорії. Може бути, саме фрагментарність,
розкиданість економічних ідей У.Петті по численних памфлетах, написаним
на злість дня, послужила причиною, що в історію економічної думки Петті
ввійшов у першу чергу як винахідник статистики, що він назвав
“політичною арифметикою”.

Принципи школи класичної теорії виявились значно прогресивнішими від
принципів фізіократів.

2. Два великих відкриття економічного вчення марксизму. Яке значення мав
розвиток матеріалістичної діалектики в працях К. Маркса і Ф. Енгельса
для створення пролетарської економічної теорії?

Товар. Двоїстий характер вартості товару. Двоїстий характер праці.

Як споживчі цінності товари, по Марку, непорівнянні. Порівнянними їх
робить те, що усі вони – продукти праці. У споживчій вартості кожного
товару міститься визначена доцільна продуктивна корисна праця. Споживчі
вартості не можуть протистояти один одному як товари, якщо в них не
містяться якісно різні види корисної праці.

Маркс говорить про двоїстий характер праці, втіленого в товарі. З одного
боку, це завжди визначена конкретна праця, і в цій якості він створює
конкретну споживчу цінність. Але всяка праця, незалежно від її
конкретного виду, є витрати людської енергії, мускулів, нервів, і це
робить продукти праці порівняльними. Працю, розглянуту в такому плані,
Маркс називає абстрактною працею. Абстрактна праця створює вартість
товару, що виявляється в міновій цінності (чи мінової вартості), тобто
пропорції, у якій товар обмінюється на інший товар.

Прибавочна вартість. В основі досліджень К. Маркса – твердження Сміта і
Рікардо про те, що в основі вартості всіх товарів лежить кількість
праці, витрачена на їхнє виробництво. Маркс створив логічну і
несуперечливу теорію, що описує закони функціонування і розвитку
капіталістичної системи господарства. Він виявив протиріччя, що
поставило в тупик засновників класичної політекономії: оскільки вартість
створюється тільки працею, прибуток капіталіста є результат присвоєння
продукту праці робітників. Англійська класична школа не могла пояснити
походження прибутку без визнання порушення закону вартості: якщо
капіталіст купує працю робітника по вартості, прибуток неможливий; якщо
вона існує, значить праця купується нижче вартості. Інакше кажучи,
проблема була в тім, що робітник одержує вартість меншу, чим робить
своєю працею і звідси робить висновок, що або порушується основний закон
товарного виробництва (еквівалентність обміну), або в створенні вартості
поряд із працею беруть участь інші фактори [3, c. 58].

Маркс пропонує таке рішення: капіталіст купує не працю, а робочу силу,
тобто здатність трудитися. Як і будь-який інший товар, вона має вартість
і споживчу вартість, де перша визначається вартістю робочої сили –
витратами на її відтворення: на харчування, одяг, утворення і придбання
кваліфікації, зміст дітей, що повинні будуть замінити фізично вибуває
робочу силу батьків і т.п., тобто засобами існування працівника і його
родин, а споживча вартість полягає в здатності робочої сили створювати
вартість більшу, ніж вона сама коштує. Різницю між вартістю робочої сили
і вартістю, що вона може створити, Маркс іменує прибавочною вартістю.
Прибавочна вартість — джерело прибутку капіталіста. Тобто в умовах
еквівалентного обміну товарів природне існування прибутку і ренти, що є
не чим іншим, як присвоєнням неоплаченої праці робітника, по суті,
експлуататорськими доходами. Звідси логічне твердження, що капітал є
накопичена неоплачена праця найманих робітників.

Звідси легко одержати масу виробленої прибавочної вартості. Маса
виробленої прибавочної вартості дорівнює прибавочної вартості, що
доставляється робітником вдень окремого робітника, помноженої на число
застосовуваних робітників. Маса виробленої прибавочної вартості дорівнює
величині авансованого перемінного капіталу, помноженої на норму
прибавочної вартості.

Відношення постійного капіталу до перемінного Маркс називає органічною
будівлею капіталу і зв’язує з ним динаміку зайнятості, рух норми
прибутку і ряд інших явищ. Оскільки органічна будівля капіталу внаслідок
технічного прогресу підвищується, попит на робочі руки росте повільніше,
ніж величина капіталу. Звідси, по Марксові, неминучість росту армії
безробітних, а отже — погіршення положення робітничого клас у міру
розвитку капіталістичного виробництва.

Діалектичний метод.

Розуміння діалектики Марксом і Енгельсом лежить у руслі тієї традиції,
що пов’язана з іменами Платона і Гегеля. А в ній діалектика розуміється
як вища форма мислення, що відповідає суті справи. І в якості такої вона
дуже ґрунтовно була розроблена Гегелем у його “Науці логіки”. Що
стосується Маркса і Енгельса, то вони зайнялися матеріалістичною
переробкою і переосмисленням, а іншими словами – матеріалістичним
перекидання гегелівської діалектики. Але що це означає конкретно?

Насамперед, це означає з’єднання діалектики з матеріалістичним
розумінням історії, про яке вже йшла мова. Саме ця конкретна лема
матеріалізму дозволила зберегти кращі досягнення минулого ідеалізму:
ідеалізм не відкинутий Марксом і Энгельсом, а він знятий ними [1, c.
154]. Суть діалектичного методу в тім, як розуміють його Маркс і
Энгельс, щоб випливати власній логіці предмета. І там, де ми випливаємо
власній логіці історії, ми виявляємося в області не емпірично,
теоретично розвитий науки історії. А там, де ми слідуємо власній логіці
природи, ми знаходимося в області теоретичного природознавства. І задача
філософа в даному випадку не підмінювати, а допомагати діям учених.

Неминучість комуністичного суспільства. У теорії Маркса велику роль грає
закон концентрації і централізації капіталу і виробництва. У силу цього
закону дрібне виробництво уступає великому, а воно, у свою чергу,
найбільшому. По Марксові, дрібним і середнім підприємствам не
залишається місця в розвитому капіталістичному суспільстві. Але з цього
закону випливає і неминучість заміни великої капіталістичної власності
єдиною загальнонародною власністю. Маркс і Енгельс вважали, що
комуністичне суспільство пройде у своєму розвитку дві стадії (пізніше
серед марксистів вони одержали назву «соціалізм» і «комунізм» чи «повний
комунізм»). На першій стадії вже зникне приватна власність, але
необхідно буде здійснення розподілу по праці. Енгельс цей розподіл
тлумачить як розподіл по кількості, але не по якості праці, тобто не по
кваліфікації, рівню вмілості і т.п. Оскільки утворення і навчання
професії буде здійснюватися за рахунок суспільства, те і плоди,
принесені кваліфікацією, повинні діставатися суспільству, а не самому
працівнику. На другій стадії, коли гігантські виростуть обсяги
виробництва і праця стане життєвою потребою людини, розподіл по праці
переміниться розподілом по потребах.

Енгельс підкреслює, що розподіл і на першій стадії комунізму не буде
носити характер торгівлі. Товарно-грошові відносини відпадуть.
Квитанції, що буде одержувати працівник за свою працю і які послужать
для нього підставою придбання на суспільних складах потрібних споживчих
благ, настільки ж не є грошима, як театральний квиток.

Переконаність К. Маркса в торжестві ідеалів безкласового суспільства
ґрунтується насамперед на теорії класів, що стала надбанням класичної
політичної економії ще з часів фізіократів і А. Сміта. Вважаючи себе
послідовником «класиків», він дійсно займався «в основному проблемою
економічного росту, а саме росту добробуту і доходу, а також проблемою
розподілу цього зростаючого доходу між працею, капіталом і
землевласниками», тобто між класами. Але центральною ідеєю його теорії
класів є класова боротьба з тенденцією до спрощення і поляризації
суспільних груп навколо головних класів суспільства.

3. Відомо, що неоінституальний аналіз економічної сфери (“техносфери”)
тісно пов’язаний з висновками А. Тоффлера про кардинальні зміни у
“соціосфері”, у “владній структурі” і в “іносфері”. Розкрийте їх. Які з
основних тенденцій розвитку інформаційного суспільства на початку ХІХ
ст. на вашу думку. можуть виявитися в Україні у найближчий період?
Обґрунтуйте відповідь.

Інтерес до досліджень, присвяченим майбутньому (різними авторами
іменованим по-різному: футуристика, футурологія, всесвітні прогностичні
дослідження, дослідження майбутнього), постійно росте. Значною мірою він
викликаний працями Алвіна Тоффлера. Тоффлер у 1966 р. прочитав один з
перших курсів, присвячених цій проблематиці, і його книги «Шок
майбутнього», «Навчання на завтра» надихнули інших викладачів від
початкової до вищої школи на включення в навчальний процес курсів,
присвячених майбутньому [8, c. 54].

З погляду Тоффлера і ряду його послідовників підставою включення
досліджень майбутнього в шкільну програму є швидкість соціальних і
технологічних змін. Підготовка учнів до них і до керування ними вимагає
не тільки одержання інформації, але і створення звички передбачати
зміни.

Загальні тенденції в дослідженні майбутнього. Незважаючи на безліч
різних цілей і акцентів, існує принаймні дві тенденції, що можуть бути
виявлені у всіх програмах вивчення майбутнього: розуміння
альтернативності майбутнього і важливості прогнозу. Аналіз доводів на
користь цих положень включає наступні позиції:

1. Реально наступаюче майбутнє визначається частково історією і фізичною
реальністю, частково — випадком і частково — людським вибором.
Співвідношення цих факторів варіюється в залежності від того, наскільки
віддалений прогноз робиться і яка природа зроблених виборів.

2. У кожен даний момент, таким чином, існує набір альтернативних
майбутніх, кожне з який може здійснитися. Історія і фізична реальність
визначають цей набір. Випадок і людський вибір визначають, яке з цих
можливих майбутніх реалізується.

Зі сказаного випливає, що для футуролога «майбутнє» є зоною можливого, а
не «тим, що буде». Точно так само, «знання майбутнього» розглядається як
знання про потенційно можливі його варіанти, а не про одному визначеному
і неминучому.

Сучасна науково-технічна революція знаходиться в безпосередньому
причинно-наслідковому зв’язку із сучасною соціалістичною
революцією. Якщо соціалістична революція до науково-технічної
революції була лише можливістю, то з її зародженням,
початком соціалістична революція стає суспільно-історичною
необхідністю, вона є необхідним наслідком науково-технічної революції.

Основні положення праць Тоффлера [9, c. 498]:

1. Масове виробництво, широке застосування і повсюдне
поширення нових механічних засобів – автоматів. Виникнення
нового, більш високого укладу техніки, що охоплює прості технічні
засоби, ручні механізми, тяглові механізми (які мають тенденцію
незабаром зникнути зовсім), машини й автоматичні засоби.

2. Переміщення від людини до технічних засобів, поряд з функціями
безпосереднього впливу на предмет праці, оперування робітником
інструментом, рухової і передачі рухової енергії, – функції
керування технічними засобами і технологічними процесами, що
упредметнюється в новій ланці нових механічних засобів –
керуючому механізмі (керуючій машині).

3. Соціосфера. Перетворення (у майбутньому) наукового виробництва у
ведучу галузь суспільного виробництва, а промисловості – у другорядну
(другу, поряд із сільським господарством, за значенням). Виробництво
(у майбутньому) у науковому виробництві більшої частини сукупного
суспільного продукту праці. Зосередження більшості, спочатку
відносного, а потім і абсолютного, працездатного населення країн, при
завершенні в них науково-технічної революції, у сфері науки.
Перетворення більшості населення в наукових працівників.

4. Владна структура. Посилення ролі держави в управлінні
науково-технічним процесом.

5. Іоносфера. Широке застосування механічних засобів – автоматичних,
машинних і ручних у науковому виробництві, його механізація.
Витиснення механічними засобами з наукового виробництва і деяких
інших ланок сфери розумової праці простих технічних засобів.
Заняття автоматичними засобами пануючого положення в науковому
виробництві. Перетворення наукового виробництва в механізовану (на
основі автоматичних ЕОМ) галузь суспільного виробництва.

Враховуючи значний науковий потенціал України основна частина положень
теоріі Тоффлера цілком може розвинутись в Україні. Враховуючи, що
Україна не дуже багата на природні ресурси, щоб зберегти
конкурентоспроможність на світовому ринку, забезпечити розвиток ВВП,
держав,а врешті-решт, буде значну увагу приділяти розвитку
науково-технічної сфери.

Список використаної літератури

Гриценко Н.Н., Валовой Д.В., Валовая М.Д., Давтян М.А., Жданов Ю.Н.
Политэкономия. История экономических учений. Экономическая теория.
Мировая экономика: Учебник для студ. вузов / Дмитрий Васильевич Валовой
(ред.). — 2.изд. — М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 2000. — 405 с.

Гусейнов Р.М., Горбачева Ю.В., Рябцева В.М. История экономических
учений: Учеб. пособие / Новосибирская гос. академия экономики и
управления. — М.: Инфра-М, 2000. — 252 с.

Зінченко В.О., Калько І.В. Історія економічних вчень / Луганський
національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ:
Альма-матер, 2003. — 111 с.

Клочко В.П., Гаркавко В.К. Історія економічних вчень. Історія
економічних вчень в Україні і українська економічна думка: Курс лекцій
для студ. ф-ту “Економіка і менеджмент” / Національний держ. ун-т
харчових технологій. — К.: НУХТ, 2002. — 83 с.

Кругляк Б.А., Молчанов В.Б. Історія економічних вчень: Навч. посібник
для студ. екон. спец. ін-тів. — Житомир: Інститут підприємництва та
сучасних технологій, 1998. — 188 с.

Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій / Міжрегіональна
Академія управління персоналом (МАУП). — 2-ге вид., перероб. і доп. —
К.: МАУП, 2000. — 132 с.

Петкова Л.О. Історія економічних вчень: Практикум / Черкаський держ.
технологічний ун-т. — Черкаси: ЧДТУ, 2003. — 144 с.

Ревчун Б. Г. Історія економічних вчень: Навч. посібник для студ. вищих
навч. закл.. — Кіровоград: КДТУ, 2003. — 136 с.

Ткаченко А.А. Історія економічних вчень: Навч. посібник. — Запоріжжя:
Дике Поле, 2002. — 574 с.

PAGE

PAGE 14

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020