.

Вплив діяльності людини на довкілля(пошукова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
718 2713
Скачать документ

Пошукова робота на тему:

Вплив діяльності людини на довкілля

В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились
взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість
впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала
опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси,
але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), із більш ніж
6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис.
сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, а 12
тис. є токсичними.

До кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами,
стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського
господарства, комунального господарства міст набуло глобального
характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи.

Втручання людини у природні процеси різко зростає і може спричиняти
зміну режиму ґрунтових і підземних вод у цілих регіонах, поверхневого
стоку, структури грунтів, інтенсифікацію ерозійних процесів, активізацію
геохімічних та хімічних процесів у атмосфері, гідросфері та літосфері,
зміни мікроклімату тощо. Сучасна діяльність, наприклад, будівництво
гідротехнічних споруд, шахт, рудників, доріг, свердловин, водойм, дамб,
деформація суші ядерними вибухами, будівництво гігантських міст,
обводнення і озеленення пустель, та інші повсякденні аспекти діяльності
людини, вже викликали значні видимі і приховані змінидовкілля.

В історичному плані виділяють декілька етапів зміни біосфери людством,
які увінчались екологічними кризами та революціями, а саме:

?        вплив людства на біосферу як звичайного біологічного виду;

?        надінтенсивне полювання без змін екосистем у період становлення
людства;

?        зміни екосистем внаслідок процесів, що відбуваються природнім
шляхом: випасання, посилення росту трав шляхом випалювання тощо;

?        інтенсифікація впливу на природу шляхом розорювання грунтів та
вирубування лісів;

?        глобальні зміни всіх екологічних компонентів біосфери в цілому.

Вплив людини на біосферу зводиться до чотирьох головних форм:

1)     зміна структури земної поверхні (розорювання степів, вирубування
лісів, меліорація, створення штучних водойм та інші зміни режиму
поверхневих вод тощо),

2)     зміна складу біосфери, кругообігу і балансу тих речовин, які її
складають (добування корисних копалин, створення відвалів, викиди різних
речовин у атмосферу та водойми),

3)     зміна енергетичного, зокрема теплового, балансу окремих регіонів
земної кулі і всієї планети,

4)     зміни, які вносяться у біоту (сукупність живих організмів)
внаслідок знищення деяких видів, руйнування їх природних місць
існування, створення нових порід тварин та сортів рослин, переміщення їх
на нові місця існування тощо.

 

Поняття забруднення. Класифікація забруднень довкілля

 

Під забрудненням навколишнього середовища розуміють надходження в
біосферу будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів
енергії (теплоти, звуку, радіоактивності і т.п.) у кількостях, що
шкідливо впливають на людину, тварин і рослини як безпосередньо, так і
непрямим шляхом.

Безпосередньо об’єктами забруднення (акцепторами забруднених речовин) є
основні компоненти екотопу (місце існування біотичного угруповання):

?        атмосфера,

?        вода,

?        грунт.

Опосередкованими об’єктами забруднення (жертвами забруднення) є складові
біогеоценозу:

?        рослини,

?        тварини,

?        гриби,

?        мікроорганізми.

Втручання людини в природні процеси в біосфері, котре викликає небажані
для екосистем антропогенні зміни, можна згрупувати за наступними видами
забруднень:

?        інгредієнтне забруднення — забруднення сукупністю речовин,
кількісно або якісно ворожих природним біогеоценозам (інгредієнт –
складова частина складної сполуки або суміші);

?        параметричне забруднення пов’язане зі зміною якісних параметрів
навколишнього середовища (параметр навколишнього середовища – одна з
його властивостей, наприклад, рівень шуму, радіації, освітленості);

?        біоценотичне забруднення полягає у впливі на склад та структуру
популяції живих організмів;

?        стаціально-деструкційне забруднення (стація— місце існування
популяції, деструкція – руйнування) викликає зміну ландшафтів та
екологічних систем в процесі природокористування.

Детальніше ці види забруднень подано на рис.1.

 

Рис. 1. Класифікація забруднення екологічних систем (за Г. В.
Стадницьким та А. І. Родіоновим)

 

Фахівці по різному класифікують забруднення природного середовища, в
залежності від того, який принцип беруть за основу класифікації, зокрема
– за типом походження, за часом взаємодії з довкіллям, за способом
впливу.

За просторовим поширенням (розміру охоплюючих територій) забруднення
поділяють на:

?        Локальні забруднення характерні для міст, значних промислових
підприємств, районів видобутку тих або інших корисних копалин, значних
тваринницьких комплексів.

?        Регіональні забруднення охоплюють значні території й акваторії,
що підлягають впливу значних промислових районів.

?        Глобальні забруднення частіше всього викликаються атмосферними
викидами, поширюються на великі відстані від місця свого виникнення і
створюють несприятливий вплив на крупні регіони, а іноді і на всю
планету.

 

За силою та характером дії на навколишнє середовище забруднення бувають:

?        фонові;

?        імпактні (від англ. імпект — удар; синонім — залпові);

?        постійні (перманентні);

?        катастрофічні.

За джерелами виникнення забруднення поділяють на:

?        промислові (наприклад, SО2);

?        транспортні (наприклад, альдегіди вихлопів автотранспорту);

?        сільськогосподарські (наприклад, пестициди);

?        побутові (наприклад, синтетичні мийних засобів).

За типом походження:

?        Фізичні забруднення – це зміни теплових, електричних,
радіаційних, світлових полів у природному середовищі, шуми, вібрації,
гравітаційні сили, спричинені людиною.

?        Механічні забруднення – це різні тверді частки та предмети
(викинуті як непридатні, спрацьовані, вилучені з вжитку).

?        Хімічні забруднення – тверді, газоподібні й рідкі речовини,
хімічні елементи й сполуки штучного походження, які надходять – у
біосферу, порушуючи встановлені природою процеси кругообігу речовин і
енергії.

?        Біологічні забруднення – різні організми, що з’явилися завдяки
життєдіяльності людства – бактеріологічна зброя, нові віруси (збудники
СНІДу, хвороби легіонерів, епідемій, інших хвороб, а також катастрофічне
розмноження рослин чи тварин, переселених з одного середовища в інше
людиною чи випадково. Оскільки вище вже була дана характеристика деяких
забруднювачів довкілля, ми мусимо зупинитися на найбільш характерних для
нашої держави.

 

Джерела забруднення

 

Джерела забруднення дуже різноманітні: серед них не тільки промислові
підприємства і паливно-енергетичний комплекс, але і побутові відходи,
відходи тваринництва, транспорту, а також хімічні речовини, які людина
цілеспрямовано вводить до екосистеми для захисту корисних продуцентів і
консументів від шкідників, хвороб і бур’янів.

Серед інгредієнтів забруднення — тисячі хімічних сполук, особливо важкі
метали та оксиди, токсичні речовини та аерозолі. Різні джерела викидів
можуть бути однаковими за складом і характером забруднюючих речовин.

Так вуглеводні надходять у атмосферу і при спалюванні палива, і від
нафтопереробної промисловості, і від газовидобувної промисловості.

Джерела забруднюючих речовин різноманітні (табл. 1, рис.2), також
багаточисельні види відходів і характер їхнього впливу на компоненти
біосфери. Біосфера забруднюється твердими відходами, газовими викидами і
стічними водами металургійних, металообробних і машинобудівних заводів.
Величезної шкоди завдають водяним ресурсам стічні води
целюлозно-паперової, харчової, деревообробної, нафтохімічної
промисловості. Розвиток автомобільного транспорту призвів до забруднення
атмосфери міст і транспортних комунікацій важкими металами і токсичними
вуглеводнями, а постійне зростання масштабів морських перевезень
викликало майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою і
нафтопродуктами. Масове застосування мінеральних добрив і хімічних
засобів захисту рослин призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері,
ґрунтах і природних водах, забрудненню біогенними елементами водойм,
водотоків і сільськогосподарської продукції (нітрати, пестициди і т.п.).
При гірських розробках на поверхню землі витягаються мільйони тонн
різноманітних, найчастіше фітотоксичних гірських порід, що утворюють
терикони і відвали, що пилять і горять . В процесі експлуатації хімічних
заводів і теплових електростанцій також утворюються величезні кількості
твердих відходів (недогарок, шлаки, золи і т.п.), що складуються на
великих площах, вчиняючи негативний вплив на атмосферу, поверхневі і
підземні води, грунтовий покров (пилування, виділення газів і т.п.).

 

 

 

Рис.2. Джерела забруднення та основні забруднювачі довкілля

 

Таблиця 1

Джерела викидів довкілля

 

Галузь промисловості Вид викидів Шкідливість

Вугільна, металоброб-на, паперова

  Викиди, які містять част-ки піску, породи та інші механічні домішки

  Можуть порушувати природні еко-системи, санітарний режим, замулювати
дно та берег

 

Машинобудівні Заводи, підприємства хімічної промисловості

  Викиди, що утворюють-ся внаслідок нейтралі-зації та очищення стіч-них
вод

  Довкілля забруднюється солями важких металів, ціанідами, кислотами,
токсичними органічними та неорга-нічними сполуками

 

Рудозбагачення, вуглезбагачення, шкіряні заводи

  Забруднення, які містять мікро- та макроелементи

  Забруднення довкілля надмірною кількістю мікро- та макроелементів, в
окремих випадках збудниками зайво-рювань; (шкіряні заводи)

 

Спиртові, цукрові, крохмало-паточні та інші заводи

  Забруднення, які містять органічні сполу-ки рослинного та тварин-ного
походження

  Забруднення довкілля органічними сполуками, які легко загнивають,
можуть викликати інфекційні захворювання

 

 

Одну з вдалих класифікацій забруднення запропонував Р. Пірсон. Вона
включає тип забруднення, його джерело, наслідки та засоби контролю. За
цими ознаками виділяються наступні типи забруднювачів, а саме:

?        стічні води та інші нечистоти, які поглинають кисень,

?        носії інфекцій,

?        речовини, які представляють поживну цінність для рослин,

?        органічні кислоти та солі,

?        твердий стік,

?        радіоактивні речовини.

Прийнято розрізняти антропогенні забруднювачі, які можуть руйнуватись
біологічними процесами та ті, що не піддаються руйнуванню. Перші
надходять до природних кругообігів речовин і тому швидко зникають або
піддаються руйнуванню біологічними агентами. Другі не включаються до
природних кругообігів речовин, а тому руйнуються організмами у харчових
ланцюгах.

Забруднення довкілля поділяють на природні, які викликані якими-небудь
природними, часто катастрофічними, причинами (виверження вулканів,
селеві потоки тощо), і антропогенні, які виникають у результаті
діяльності людини.

 

Основні забруднювачі навколишнього середовища

 

До основних антропогенних забруднювачів довкілля належать:

речовини, що викидаються промисловими підприємствами;

?        нафта та нафтопродукти;

?        пестициди;

?        мінеральні добрива;

?        шуми від виробництв, транспорту;

?        іонізуюче випромінювання;

?        вібрації;

?        світло-теплові впливи.

 

Найпоширенішими шкідливими газовими забруднювачами є:

–         оксиди сульфуру (сірки) – SO2, SO3;

–         сірководень (Н2S);

–         сірковуглець (СS2);

–         оксиди нітрогену (азоту) – Nox;

–         бензпірен;

–         аміак;

–         сполуки хлору;

–         сполуки фтору;

–         сірководень;

–         вуглеводні;

–         синтетичні поверхнево-активні речовини;

–         канцерогени;

–         важкі метали;

–         оксиди карбону (вуглецю) – СО, СО2.

 

 

Серед твердих часток промислових димів найпоширеніші:

–         частки вугілля;

–         зола;

–         сульфати;

–         сульфіди металів (заліза, свинцю, міді, цинку тощо);

–         хлориди;

–         сполуки кальцію;

–         сполуки натрію;

–         сполуки фосфору;

–         пари основних кислот;

–         феноли.

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020