.

Парадигмальні орієнтації класичної екології (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
215 1657
Скачать документ

Реферат на тему:

Парадигмальні орієнтації класичної екології

В ході історичного розвитку і процессі формування предмету екології
виявлялися певні парадигмальні орієнтації цієї науки. Першою за
значимістю і в історичному сенсі в екології є еволюціоніська парадигма.
Її концептуальні засади були утверджені переважно у працях англійських
натуралістів Ч. Лайєля та Ч. Дарвіна. Суть її полягає у розробленні
нової методології і теорії виникнення екологічних феноменів – адаптацій,
доцільності, прогресу та ін.

Ч. Лайель, передовсім у праці “Основи геології”, заперечує традицією
залучення надприродних сил для з’ясування природних явищ. Для пояснення
подій минулої геологічної історії Землі знання сутності нині діючих сил.
Запропонований принцип уніформізму (актуалізму) грунтувався на тезі:
вивчення сучасного є ключем до пізнання минулого.

Ч. Лайєль обгрунтував, що геологічні шари земної кори неоднорідні та
відмінні одні від одних, а тому неподібність, зафіксована
стратиграфічне, може слугувати водночас і показником тяглості
відповідних груп організмів у часі. Він вважав також, що види здатні
змінюватися, пристосовуючися до довкілля, що ці зміни відбуваютьcя
поступово, повільно але неминуче, що добуті властивості успадковуються
та ін. Загалом ці висновки досить адекватно відображали феноменологію
біогенезу. А принцип уніформізму став наріжним каменем будь-якого
дослідження, пов’язаного з реконструкцією минулих подій.

Вирішальний вплив на впровадження наукової методології в екологію
справили праці Ч. Дарвіна. Запропонована ним теорія еволюції шляхом
природного добору є одним з найвидатніших інтелектуальних здобутків
людства, і тому значення її виходить далеко за межі біології та
екології.

За теорією еволюції, сенс розвитку полягає не у сходженні до ідеального
типу організації, а в постійному, невпинному пристосуванні видів до
довкілля, досягненні з ним стану рівноваги. Мірилом прогресу виду постає
вже не досконалість будови, а здатність виживати в конкретних умовах
середовища. Зрозуміло, що цей висновок має і суто екологічний зміст.

Сам Дарвін досліджував і конкретні екологічні питання. Аутекологічні
спостереження, зокрема, спонукали до формування багатьох тез раннього
дарвінізму. Відомо, що порівняння споріднених видів птахів Південної
Америки та Галапагоських островів, сучасних та викопних лінивців було
поштовхом до трансформізму. Опис видів, що заселили ту чи іншу ділянку
суходолу чи моря, засвідчував, що доцільність будови та способу життя
вказаних організмів адаптивна, конкретна і визначається умовами
природного оточення. У разі зміни останнього неминуче мають настати і
зміни біоти: міграція, вимирання або виникнення нових пристосувань.

Дарвін виконав і низку синекологічних досліджень. У праці “Будова та
розподіл коралових рифів” (1842) аналізуються надвидові системи,
фактично – цілісний біогеоценоз. Екологічна характеристика окремих
видів, що заселяють атоли, коралові рифи, морське середовище,
доповнюється думками щодо закономірностей існування їх у певній системі
вищого порядку. Такий підхід є необхідним, коли довколишні зміни
стосуються всього біогеоценозу. Останнє буває, зауважував Дарвін, коли
атоли опускаються під воду, внаслідок чого його мешканці опиняються в
зовсім іншій екологічній ситуації. У такому разі відбувається зміна
одних видів іншими, котрі краще пристосовані до життя на певній глибині.
Отже, змінюється вся екосистема.

В розвитку екології як самостійної науки суттєва роль належить
дослідженням і методологічним узагальненням В.І.Вернадського. Вчення про
біосферу утвердило нові парадигмальні виміри і орієнтації екології і
природознавства в цілому.

Про біосферу (як сукупність живих істот) писав ще Ж.-Б. Ламарк у праці
“Гідрогеологія” (1802). Австрійський геолог Е. Зюсс використовував цей
термін для позначення утворених живими організмами викопних порід (“Про
походження Альп”, 1875). Німецький геолог І. Вальтер вживав цей термін у
традиції Зюсса. Український геолог П. Тутківський писав про біосферу як
про просторове розміщення біоти на планеті. В. І. Вернадський у низці
праць, передовсім у книзі “Біосфера” (1926), що була практично одночасно
видана основними європейськими мовами, розробляє принципово нове
розуміння феномена біосфери – як якісно відмінного від усіх інших
об’єкта, як області існування життя на планеті, як найбільшого
біокосного тіла на Землі. Тобто біосфера – це своєрідна “плівка життя”,
що огортає поверхню планети, залишаючись при цьому цілісним, динамічним,
самоорганізованим утвором, що постійно розвивається. Як ціле, у свою
чергу, біосфера включена у ще обширніше довкілля – глибинні породи
Землі, з одного боку, космічний простір – з іншого. Таким чином,
біосфера постає об’єктом не лише земним, а й космічним. Згодом у
середині XX ст. самим В. І. Вернадським, а також видатним французьким
мислителем П. Тейяр де Шарденом була сформульована концепція ноосфери.
Остання – це такий стан біосфери, котрий визначається діяльністю людини.

? до аналізу об’єктів. Вимоги системності були опрацьовані в
праксеології Т. Котарбінським, тектології А. Богдановим, викладені у
загальній теорії систем Л. фон Берталанфі, вченні про гомеостазис К.
Бернара та ін. Системна парадигма почала проявляти свої орієнтири і в
екології. Найвідсутнішим чином вони реалізувалися в обгрунтуванні
концепцій екосистеми та біогеоценозу, що означало перехід до системного
мислення в екології. Особливу роль у цьому зіграли праці Й. Пачоського,
В. Сукачова та А. Тенслі.

Й. Пачоський, український еколог та ботанік, ще наприкінці XIX ст.
запропонував виділити для вивчення рослинних угрупувань науку флорологію
(пізніше, в 1910 р. він зупинився на терміні фітосоціологія). Члени
рослинної спільноти, за доказами вченого, зв’язані не лише екологічними
умовами, а й “певною залежністю соціального гатунку”, внаслідок чого
утворюється нове ціле – “життєва одиниця вищого порядку”. Тобто, він
обгрунтував факт єдності ценозів з певним ландшафтом, унаслідок чого
утворюється якісно інший об’єкт, що відповідає методологічним
орієнтаціям системного аналізу

Російський еколог В. Сукачов є автором терміна “фітосоціологія” (1908).
Незалежно від інших дослідників він уводить поняття і розробляє
концепцію біогеоценозу і відповідно визначає біогеоценоз як сукупність
на певному проміжку земної поверхні однорідних природних явищ
(атмосфери, гірської породи, рослинності, тваринного світу та світу
мікроорганізмів, грунту і гідрологічних умов), яка має свою особливу
специфіку взаємин цих утворюючих цю сукупність компонентів і певний тип
обміну речовиною й енергією між собою та іншими явищами природи, яка
являє собою внутрішньо суперечливу діалектичну єдність, що перебуває у
постійному рухові, розвитку. Найважливіший результат біогеоценотичних
досліджень полягав в обгрунтуванні тези про реальність біогеоценозу як
природного тіла, окресленого у просторі, зі специфічними зв’язками між
компонентами, здатного до самоорганізації та саморозвитку.

Потужні імпульси для утвердження системного підходу пов’язані також з
іменами Ч.Елтона та А.Тенслі. У книзі “Екологія тварин” (1927) Ч.Елтон
сформулював теоретичні засади таких узагальнень, як піраміда чисел,
екологічна ніша, ланцюги та цикли харчування, сукцесії тощо. Продовжуючи
цю традицію, А. Тенслі дійшов висновку, що несистемних об’єктів в
екології практично не буває, що відобразила запропонована ним концепція
екосистеми. За Тенслі (1935), екосистемами слід вважати біотичні
угруповання найрізноманітнішого об’єму та рівня разом із притаманними їм
екологічними умовами. Отже, екосистема – це безрозмірна стійка система
живих та неживих компонентів, у яких здійснюється зовнішній та
внутрішній кругообіг речовин та енергії.

В 1959 р. на симпозіумі з уніфікації основних понять екології, що
працював у рамках 1Х Міжнародного ботанічного конгресу (Канада) було
визнано рівнозначність понять “біогеоценоз” та “екосистема”. Отже, їх
можна вживати як синоніми.

Наведений історичний екскурс, зрозуміло, не є вичерпним. Але він дає
певне уявлення про час та причини постання найважливіших ідей сучасної
екології, які істотно визначали її становлення як науки. В межах
формування певних парадигм ці ідеї продовжують впливати на її подальший
теоретичний розвиток у різноманітності форм пізнання.

Література.

Одум Ю. Основы экологии. М., 1975.

Дювиньо П.,Танг М. Биосфера и место в ней человека. М.:1973.

Шварц С.С. Экологические основы охраны биосферы. М.:1975.

Реймерс Н. Экология. Теории, законы, принципы и гипотезы. М.: 1994.

Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология. К.: 1990.

Хесле В. Философия и экология. М.:1994.

Голубець М.А. Від босфери до соціосфери. Львів: 1997.

Кисельов М. Екологія як чинник трансформації методології сучасної науки
// Філософська думка. – 1998 – № 3.

Булатов М.О.,Малєєв К.С., Загороднюк В.П., Солонько Л.А. Філософія
ноосфери. К.:1995.

Наука и культура. “Круглый стол” журнала “Вопросы философии” // Вопр.
филос.- 1998.- №10.

Розеншток-Хюсси О. Прощание с Декартом// Вопр. филос. -1997 – № 8.

Буровский А.М. Человек из биосферы. Постнеклассическое знание versus
классическая экология //Обществ. науки и современность – 1999. №3.

Алексенко В.Л. Новейшие теории биотической устойчивости как отражение
кризиса мировоззрения//Обществ. науки и современность. – 1999. – №3.

Рац Н.В. Экология Природы или Экология Человека? // Общественные науки и
современность. – 1999 – № 3.

Сидоренко Л.І. Філософія сучасної екології: єдність наукових, етичних і
філософських ракурсів// Практична філософія. – 2000. – №1.

Гардашук Т.В. Сучасний екологізм: теоретичні засади та практичні
імплікації //Практична філософія. – 2001 – №1.

Кордюм В.А. Биологическая опасность – критический порог //Практична
філософія. – 2001 – №2.

Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія, культура, політика. К.: 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020