Реферат на тему:

ДОРУЧЕННЯ

Доручення – це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій
особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від
її імені.

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на:

— особисті, (особа доручає особі);

— офіційні, (установа доручає собі чи установі).

— Разові і на тривалий період

Якщо ж термін дії доручення не вказується, то воно зберігає силу
протягом року.

Максимальне термін дії доручення не може перевищувати 3 років.
Недатоване доручення не має юридичної сили.

Особа чи установа, яка украла доручення, може в будь-який час його
скасувати, а особа, якій доручення видано, — відмовитися від нього.
Угода про відмову від цього права недійсна. Із припиненням дії доручення
втрачає силу будь-яке передоручення третій особі.

Особисте доручення юридично правомірне лише у тому випадку, коли підпис
особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм
підписом.

Р е к в і з и т и о с о б и с т о г о д о р у ч е н н я :

1. Назва виду документа.

2. хто доручає (П.І.Б.)

3. кому добучає (П.І.Б. в давальному відмінкові)

4. що доручається (числові дані пищшуться словами і цифрами)

5. назва установи чи організації в якій будуть отримані матеріальні
цінності

6. дата видачі доручення

7. Підпис особи, яка склала доручення.

8. Завірення підпису.

Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.

Р е к в і з и т и о ф і ц і й н о г о д о р у ч е н н я :

1. Штамп.

2. Номер.

3. Дата.

4. Назва виду документа.

5. Текст.

6. Зразок підпису особи, який видано доручення.

7. Підпис керівника установи.

8. Печатка.

Текст доручення містить такі відомості:

— прізвище ім’я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні –
назва установи), яка видає доручення;

— прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, якій видається доручення;

— назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності
або в якій особа здійснює свою діяльність;

— напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх
кількість і вартість;

— термін дії доручення;

— назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує
особу, якій видається доручення.

Примітка. Усі вільні місця, графи доручення закреслюють, щоб не можна
було нічого дописати.

Похожие записи