.

Сутність державного регулювання економіки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
455 2425
Скачать документ

Тема: СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Найбільш глибоко обґрунтував необхідність державного впливу на економіку
англійський економіст Джон М. Кейнс. У 1936 р. він опублікував працю
«Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», що в ній чітко окреслив
коло специфічних макроекономічних проблем, запропонував засадні принципи
методології та методики їхнього аналізу, сформулював завдання
економічної політики держави.

Державне втручання в економіку, державна економічна політика, державне
управління економікою

З’ясування ролі держави в економіці є предметом багатьох економічних
наук. Для визначення її ролі в економічній літературі використовуються
різні терміни«державне втручання в економіку», «державна економічна
політика», «державне втручання в економіку», «державна економічна
політика», «державне управління економікою» та ін.

Найменше відповідає сутності явища такий поширений термін, як «державне
втручання в економіку». Він породжує уявлення про насильницьке
втручання, навіть з добрими намірами, однієї самостійної системи
(держави) в іншу, як хірургічне втручання в організм людини. Насправді
держава є не зовнішньою системою щодо економіки, а її складовою
частиною.

Економічна політика держави є елементом загальної державної політики,
яка включає соціальний, гуманітарний, оборонний, екологічний та інші
напрямки. Якою б не була державна політика за своїми напрямами,
характеристиками та пріоритетами, вона має бути комплексною, охоплювати
всі сфери суспільного життя. Навіть ті, хто визнає базисний характер
економіки, не заперечують великого впливу на неї політичних, соціальних,
моральних, духовних, психологічних та інших факторів. Забувати це —
значить позбавляти себе можливості ефективно впливати на економічні
процеси.

У правовому суспільстві утвердження й забезпечення прав людини є
головним обов’язком держави. Кожна людина вільна у виборі економічних,
політичних, соціальних інтересів та засобів їх задоволення в межах
існуючого законодавства. На відміну від громадянського суспільства, де
скільки людей, стільки й інтересів, держава — одна. У державі не може
бути «багато політик», шарахання в різні боки, служіння то тим, то тим
інтересам. Засадною основою державної економічної політики мусять бути
стратегічні орієнтири, інакше — це вже не державна політика. У державі
важливим є момент загального (інтегрованого) інтересу й волі більшості
громадян. Для цього державна політика має бути відомою й зрозумілою
суспільству, закріпленою законодавче та організаційно.

Існує багато визначень поняття «державна економічна політика». Беручи
загалом — це є цілеспрямований вплив на економічні процеси на макро- і
мікрорівні, створення й удосконалення умов економічного розвитку
відповідно до певного суспільного устрою. У багатьох економічних
дослідженнях поняття «державна економічна політика» та «державне
регулювання економіки» ототожнюються. Однак ближчим до істини буде
твердження, що економічна політика є тією засадною основою, що на ній
базується державне регулювання економіки.

Державне управління економікою — це організуючий і регулюючий вплив
держави на економічну діяльність суб’єктів ринку з метою її
впорядкування та підвищення результативності. Основними функціями
управління є: організація, планування, регулювання, кадрове
забезпечення, контроль.

Управління будь-яким процесом починається з того, що цей процес
виокремлюють як певний об’єкт. Для впливу на нього з метою реалізації
потрібних цілей створюється відповідна організація. Організація здійснює
планування заходів, спрямованих на досягнення цілей. Коли створено
організацію та визначено плани її діяльності, встановлюються правила
поведінки кожного члена організації в межах планових заходів.
Підбирається персонал, здатний здійснити намічене. Виникає динаміка
управління, яка потребує постійного контролю.

Отже, регулювання є однією з функцій управління. Однак, у наведеному
ланцюжку є кілька слабких місць. По-перше, створення спеціальних
організацій (державних органів) для керування соціально-економічними
процесами негативно впливає на державні фінанси. По-друге, за змішаної
економіки вплив на соціально-економічні процеси здійснюється, як
правило, за допомогою непрямих (опосередкованих) методів.

Державне регулювання економіки можна розглядати з теоретичного і
практичного погляду. З теоретичного погляду державне регулювання
економіки (ДРЕ) — це система знань про сутність, закономірності дії та
правила застосування типових методів та засобів впливу держави на хід
соціально-економічного розвитку, спрямованих на досягнення цілей
державної економічної політики.

Об’єкти та суб’єкти державного регулювання економіки

Державне регулювання економіки є складовою частиною процесу відтворення.
Його об’єктивна необхідність пояснюється потребою подолання вад
ринкового саморегулювання та виконання економічних функцій держави. ДРЕ
є чистим суспільним товаром, споживачами якого є всі члени суспільства,
суб’єкти господарювання, громадські організації і т. п. Цей товар
перетворюється у суспільне благо в тому разі, коли державне регулювання
забезпечує економічну ефективність і соціальну справедливість.

Останнім часом набув поширення термін «державна регуляторна політика».
По суті, він означає політику у сфері ДРЕ.

Конкретні напрямки, засоби, методи, масштаби ДРЕ визначаються характером
і гостротою соціально-економічних проблем у країні в конкретний період.
Тобто ДРЕ має гнучко реагувати на зміни, які відбуваються в економіці.

Складною теоретичною проблемою є визначення об’єкта ДРЕ. Дослідження
науковців і практична діяльність держави в цій сфері мають поки що
фрагментарний, некомплексний характер. Найбільш агрегованим об’єктом ДРЕ
є економічна система держави, тобто об’єкти державного регулювання
економіки і макроекономіки є тими самими. У зв’язку з цим методологічною
основою ДРЕ є економічна теорія і передовсім макроекономіка.

Об’єктами ДРЕ є також: економічні підсистеми (економіка регіонів,
народногосподарських комплексів, галузей; сектори економіки; стадії
відтворення); соціально-економічні процеси (економічні цикли,
демографія, зайнятість, інфляція, науково-технічний прогрес, екологія,
кон’юнктура і т. д.); відносини (кредитні, фінансові,
зовнішньоекономічні тощо); ринки (товарів, послуг, інвестицій, цінних
паперів, валюти, фондів, капіталів і т. д.).

Складність утілення названих об’єктів державного регулювання в чіткі
організаційні форми зумовлює, як правило, опосередкований вплив держави
на функціонування та розвиток підсистем, процесів, відносин, ринків і т.
п. Безпосереднім об’єктом державного регулювання є діяльність
підприємств (установ, закладів, організацій), державних органів,
домашніх господарств.

З практичного погляду ДРЕ — це сфера діяльності держави для
цілеспрямованого впливу на поведінку учасників ринкових відносин з метою
забезпечення пріоритетів державної економічної політики. Вважається, що
первинним суб’єктом державного регулювання є людина (громадянин). У
демократичному суспільстві громадянин (споживач) висловлює й захищає
свої інтереси як виборець за допомогою механізму голосування. Але
виборці безпосередньо обирають не напрямки соціально-економічної
політики або методи та засоби ДРЕ, а лише склад органів державної влади.
Отже, суб’єктом державного регулювання економіки стає держава в особі
державних органів (президента, парламенту, уряду, місцевих
адміністрацій).

Для розв’язання складних соціально-економічних проблем, усебічного
врахування приватних, колективних та суспільних інтересів і формування
продуманих рішень держава може залучати наукові установи, політичні
партії, громадські та релігійні організації.

Вади держави

Реалізація соціально-економічної політики, вибір методів та засобів ДРЕ
залежать від діяльності державного апарату з урахуванням вад (недоліків)
держави. Вади держави — це її нездатність забезпечити ефективний вплив
на розподіл обмежених ресурсів та невідповідність політики розподілу
обмежених ресурсів поширеним у суспільстві уявленням про справедливість.
Виділяють чотири групи факторів, які негативно впливають на
обґрунтування та реалізацію державних управлінських рішень у сфері ДРЕ.

1. Обмеженість інформації. Застосування будь-яких інструментів ДРЕ має
ґрунтуватися на аналізі можливих наслідків прийнятих рішень. Там, де не
вистачає об’єктивних даних, що унеможливлює прогнозування результатів з
достатньою достовірністю, слід, як правило, утримуватися від надмірного
державного втручання в економіку.

2. Нездатність держави повністю контролювати реакцію контрагентів на її
дії. Втручання держави в економіку може спричиняти негативні побічні
наслідки (екстерналії).

3. Недосконалість політичного процесу. Під впливом виборців, груп
спеціальних інтересів (лобі), політичних маніпуляцій і т. п. державні
органи здатні застосовувати неадекватні методи регулювання і тим самим
проводити неефективну політику.

4. Обмеженість контролю над державним апаратом. Особливості становища й
поведінки бюрократії здатні посилювати неефективність функціонування
економіки, зокрема призводити до надмірного зростання управлінського
апарату та невиправданого збільшення бюджетних витрат.

Для реальної економіки характерні ситуації, коли одночасно мають місце і
вади ринку, і вади державного втручання. При цьому послабити вплив одних
вад найчастіше можна лише посилюючи вплив інших. Приймаючи економічні
рішення, слід зіставляти наслідки впливу вад ринку й держави, щоб
визначити оптимальну форму та межу державного регулювання.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020