.

Система органів управління економікою (Верховна Рада і підпорядковані їй органи) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2382
Скачать документ

Реферат на тему

Система органів управління економікою (Верховна Рада і підпорядковані їй
органи).

Конституція України визначає розподіл прав та обов ’язків в управлінні
економікою між Верховною Радою , Президентом України та КМУ.

Верховна Рада України : визначає засади внутрішньої і зовнішньої
політики , затверджує Державний бюджет та вносить зміни до нього ,
приймає рішення щодо звіту про його виконання ; затверджує
загальнодержавні програми економічного , науково-технічного,
соціального, науково-культурного розвитку, охорони довкілля; затверджує
перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації та визначає правові засади вилучення об ’ єктів приватної
власності ; затверджує рішення про надання Україною позик і економічної
допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям , а також про
одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових
організацій позик, не передбачених Держбюджетом України, здійснює
контроль за їх використанням.

Виключно законами України , які приймає Верховна Рада , визначаються ,
зокрема : 1 .засади використання природних ресурсів , виключної морської
( економічної) зони, континентального шельфу , освоєння космічного
простору , організації та експлуатації енергосистем , транспорту і зв ’
язку ; 2.о снови соціального захисту , форми і види пенсійного
забезпечення , засади регулювання праці і зайнятості , шлюбу , сім ’ ї ,
охорони дитинства , материнства , батьківства , виховання , освіти ,
культури і охорони здоров ’ я , екологічна безпека ; 3.правовий режим
власності ; 4.правові засади і гарантії підприємництва , правила
конкуренції та норми антимонопольного регулювання ; 5.засади зовнішніх
відносин , зовнішньо-економічної діяльності , митної справи.

Виключно законами України встановлюються: Державний бюджет України і
бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори;
засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та
інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус
іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення
державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу
державних цінних паперів, їх види і типи.

Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України
на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин — на інший
період. Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року
подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет
України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь
про хід виконання Державного бюджету України поточного року.

Закон України “ Про Національний банк України” (20.05.1999 р.) визначає,
що основною функцією Національного банку України є забезпечення
стабільності грошової одиниці України.

Основні функції Національного банку (НБ). НБ є центральним банком
республіки, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в
галузі грошового обігу, зміцнення грошової одиниці, організує
міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в
цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Йому
належить монопольне право на випуск грошей в обіг, а також випуск
національних грошових знаків.

НБ створює державну скарбницю і організує її діяльність, зберігає
резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні
запаси.

НБ представляє інтереси України у відносинах з центральними банками
інших країн, у міжнародних банках та інших фінансово-кредитних
організаціях, де міждержавне співробітництво передбачено на рівні
центральних банків.

НБ нагромаджує золотовалютні резерви, здійснює операції по їх
розміщенню (в т.ч. в іноземних банках) самостійно або через банки,
уповноважені ним на виконання зовнішньоекономічних операцій.

НБ виконує такі операції: 1.видає комерційним банкам кредити на строк за
домовленістю з постачальниками; 2.веде рахунки банків-кореспондентів і
здійснює розрахункове касове обслуговування комерційних банків та інших
кредитних установ; 3.купує та продає цінні папери, що випускаються
державою; 4.видає кредити банкам під заставу векселів та цінних паперів;
5.купує і продає іноземну валюту і платіжні документи в іноземній
валюті; 6.проводить операції з резервними фондами грошових знаків.

НБ регулює рівень банківських процентних ставок шляхом їх зміни по своїх
кредитах, що надаються комерційним банкам. Разом з комерційними банками
він обслуговує державний борг, виконуючи операції, пов’ язані з
розміщенням державних позик, їх погашенням та виплатою процентів по них.

НБ дає дозвіл на створення на території України комерційних банків
шляхом їх реєстрації. Нормативні акти НБ є обов ’ язковими для всіх
банків, розташованих на території України.

НБ організує інкасацію та перевезення грошових знаків та інших
цінностей.

Вищим органом управління НБ є Рада НБ. Керівним органом НБ є правління
НБ.

Рада НБ складається з 14 соіб, з яких 7 призначає Президент України
своїм Указом, решта 7 – Постановою Верховної Ради. Правління НБ
затверджується Радою НБ за поданням Голови НБ. Голова НБ призначається
на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком
на п’ять років.

Закон України “Про арбітражний суд” (4.06.91 р. ) визначає, що
правосуддя господарських відносинах здійснюється арбітражним судом ,
який є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів , що
виникають між юридичними особами , державними та іншими органами.

Організація та діяльність арбітражного суду визначається Конституцією та
Законами України. Арбітражним процесуальним кодексом України , а також
міждержавними договорами та угодами , ратифікованими у встановленому
порядку.

В Україні діють Вищий арбітражний суд , арбітражні суди областей та АРК
, мКиєва. Верховною Радою можуть утворюватись і інші ланки арбітражних
судів ( міські , міжрайонні , районні суди тощо ).

Вищий арбітражний суд складається з Голови, першого заступника Голови ,
заступників Голови та арбітрів і діє в складі : пленуму Вищого
Арбітражного суду , президії Вищого арбітражного суду , арбітражних
колегій по розподілу спорів та перегляду рішень , ухвал , постанов.

Арбітр арбітаржного суду – посадова особа арбітражного суду. Голова
Вищого арбітражного суду , його заступник , голови арбітражних судів
областей , мКиєва , АРК, їх заступники мають статус арбітра. Вони
призначаються Верховною Радою безстроково.

Арбітри арбітражних судів проходять атестацію , за результатами якої їм
присвоюються кваліфікаційні категорії.

Арбітра не можна притягнути до кримінальної відповідальності, піддати
заходам адміністративного стягнення , що накладаються в судовому порядку
без згоди Верховної Ради , а в період між сесіями – Президії Верховної
Ради.

Закон України “Про Антимонопольний комітет України”(26.11.1993 р.)
визначає повноваження, завдання, основні принципи діяльності
Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України контролює дотримання антимонопольного
законодавства, розглядає справи про його порушення, приймає міри до
порушників антимонопольного законодавства, дає рекомендації державним
органам щодо проведення заходів, спрямованих на розвиток підприємництва
і конкуренції, розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на
запобігання порушенням антимонопольного законодавства.

Антимонопольний комітет має право: 1 .визначати межі товарного ринку, а
також монопольне становище на ньому підприємців; 2.давати підприємцям
обов ’ язкові для виконання розпорядження про припинення порушень
антимонопольного законодавства та про відновлення антимонопольного
становища, про примусовий поділ монопольних утворень, припинення
неправомірних угод між підприємцями; 3.давати органам державної
виконавчої влади на місцях обов ’ язкові до виконання розпорядження про
скасування або зміну прийнятих ними неправомірних актів, про припинення
порушень і розірвання укладених ними угод, що суперечать
антимонопольному законодавству, дозволяти або забороняти створення
монопольних утворень; 4.вносити у відповідні державні органи обов ’
язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення
операцій зовнішньоекономічної діяльності підприємців у разі порушення
ними антимонопольного законодавства; 5.накладати штрафи у випадках,
передбачених чинним законодавством; 6.розробляти і затверджувати
нормативні акти з питань, що належать до його компетенції.

Антимонопольний комітет утворюється Верховною Радою України в складі
Голови та 10-ти державних уповноважених, строк повноважень яких – 7
років.

Державний уповноважений Антимонопольного комітету має право:
1.безперешкодно входити до підприємства, в установи, організації за
службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів,
необхідних для проведення перевірки; 2.вимагати усних або письмових
пояснень посадових осіб та громадян ; 3.вимагати для перевірки
дотримання антимонопольного законодавства необхідні документи та іншу
інформацію у зв ’ язку з реалізацією його повноважень; 4.залучати за
погодженням спеціалістів, депутатів Рад до проведення перевірок і
ревізій; 5.розглядати справи про порушення антимонопольного
законодавства та приймати рішення за результатами розгляду.

Фонд державного майна України у своїй діяльності підпорядкований і
підзвітний Верховній Раді України. Він має свої представництва в
областях, АРК, містах Києві та Севастополі.

Основні завдання фонду:

·       захист майнових прав України на її території та за кордоном;

·       здійснення прав розпорядження майном державних підприємств у
процесі їх приватизації , створення спільних підприємств ;

·       здійснення повноважень щодо організації та проведення
приватизації майна підприємств , яке перебуває в загальнодержавній
власності ;

здійсненя повноважень орендодавця майна державних підприємств і
організацій , її структурних підрозділів ; c прияння процесові
демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.

Фонд, його регіональні відділення та представництва не мають права
втручатися у господарську діяльність підприємств.

Фонд очолює Голова , який призначається і звільнюється з посади
Верховною Радою за поданням Президента України. Голова фонду має
заступників , які призначаються і звільняються з посади Президією
Верховної Ради за поданням Голови фонду.

Голова Фонду , його заступники , керівники регіональних відділень та
представництв , відповідальні представники цих органів не можуть бути
народними депутатами , членами керівних органів політичних партій ,
інших громадських об ’ єднань , займати посади в господарьських та
комерційних організаціях.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020