.

Організація професійної орієнтації, професійного відбору і профконсультацій незайнятого населення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2568
Скачать документ

Реферат на тему:

Організація професійної орієнтації, професійного відбору і
профконсультацій незайнятого населення

Зміст

1. Сутність, мета і основні принципи профорієнтації незайнятого
населення.

2. Основні елементи профорієнтації.

3. Діяльність служби зайнятості щодо профорієнтації незайнятого
населення.

Список використаної літератури

Державною програмою зайнятості населення на 2001-2004 pp., Основними
напрямами соціальної політики на цей же період передбачається насамперед
активне державне регулювання рівня зайнятості й балансу попиту та
пропозиції робочої сили на ринку праці. Світовий досвід підтверджує, що
активна політика зайнятості сприяє утриманню рівня безробіття в межах 3
% загальної чисельності працездатного населення. До активних заходів
сприяння зайнятості населення, які здійснює державна служба зайнятості
згідно із Законом про зайнятість населення, належать: професійна
орієнтація, професійне навчання звільнених працівників і безробітних,
допомога у зв’язку з трудовою міграцією, безвідсоткові позики для
створення нових підприємств для безробітних, організація так званих
додаткових робіт та оплачуваних громадських робіт (табл. 2.1;).

Пасивна політика зайнятості зорієнтована на передчасний вихід
безробітних на пенсію, допомогу по безробіттю та інші грошові виплати,
що призводять до неефективного використання робочої сили.

Після набрання чинності Закону України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття” [6] розміри і строки
виплати допомоги по безробіттю визначаються за принципами, що спонукають
безробітних до активного пошуку роботи.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян на
підприємствах, в установах і організаціях за формами власності та
галузями економіки.

Показник Код рядка Працевлаштоване населення

Разом 3 них

жінки молодь у віці до 28 років на місця робітників на посади

службовців на місця, які не потребують спеціальної підготовки

А Б 1 2 3 4 5 6

Разом (р. 02 + 26) 01 772726 373699 279120 34543 177790 160393

Утому числі

особи, що працевлаштовані в Україні (сума рядків з 03 по 07) 02 772670
373686 279099 434492 177790 160388

Форми власності

• приватна 03 96319 54315 32668 56828 20716 18775

• колективна 04 381617 169014 140220 227509 69151 84957

• державна 05 293390 149512 105799 149404 87690 56296

• власність інших держав 06 0 0 0 0 0 0

• власність міжнародних організацій та юридичних осіб 07 1344 845 412
751 233 360

Галузі економіки

• промисловість 08 260491 101736 104785 174016 38942 47533

• сільське господарство 09 78004 35865 25652 38823 10757 28424

• лісове господарство 10 14033 4890 5236 8716 1116 4201

• транспорт і зв’язок 11 39371 18092 14953 20876 13870 4625

• будівництво 12 43167 11155 14837 27903 7186 8078

• торгівля і громадське харчування 13 89023 56980 32046 52753 21416
14854

• матеріально-технічне постачання, збут та заготівля 14 7009 2914 2345
3694 1529 1786

• Інформаційно-обчислювальне

обслуговування 15 1307 864 432 296 920 91

• інші види діяльності сфери матеріального виробництва 16 16768 7309
6068 9391 4380 2997

• житлово-комунальне господарство 17 51913 22531 14161 32351 7755 11807

• невиробничі види побутового обслуговування населення 18 7498 4269 2630
4060 2116 1322

• охорона здоров’я, фізична культура та соц. страхування 19 48288 36002
17356 23326 17568 7394

• народна освіта 20 36969 24808 12143 11308 16505 9156

• культура І мистецтво 21 5684 3568 1865 1568 2918 1198

• наука І наукове обслуговування 22 4367 2172 1408 1800 1796 771

• фінансування та страхування, пенсійне забезпечення 23 9350 7210 3175
1356 7410 584

• апарат органів держ. та госп. управління, кооперативних І громадських
організацій 24 24074 15110 8331 7348 13079 3647

• Інші 25 35354 18211 11676 14907 8527 11920

особи, які працевлаштовані за кордоном 26 56 13 21 51 0 5

Довідково 3 рядка 02. працевлаштоване на сезонні роботи разом (27) —
22350, у тому числі в Інших адміністративно-територіальних одиницях.

• цієї ж області (28) — 688

• Інших областей (29) — 768

В основі вибору (зміни) професії лежить складний довготривалий процес
професійного самовизначення особистості. В умовах формування ринкових
відносин він набуває нових ознак. Тому економістом Тюхтенко Н. А. вперше
запропонована модель професійного самовизначення особистості з
урахуванням ринкових змін (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Модель взаємозв’язку всіх складових професійного
самовизначення особистості з урахуванням ринкової інфраструктури
економіки

Така модель системного професійного самовизначення потребує послідовного
виконання відповідних заходів в кожній підсистемі, що дає змогу свідомо
та обґрунтовано обрати чи змінити сферу трудової діяльності, професію,
фах. У запропонованій моделі професійна орієнтація стосується тих
категорій населення, що вперше обирають професію (фах) (переважно до них
належить молодь, що закінчує загальноосвітні школи); виробнича адаптація
стосується всіх, хто увійшов до трудового чи навчального колективу;
професійна переорієнтація стосується насамперед тих, хто за власним
бажанням чи з приводу структурних змін в економіці знову вирішує питання
професійного вибору.

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні пріоритетний напрям у
наданні допомоги у професійному самовизначенні мають такі категорії
населення: молодь, що закінчує загальноосвітню школу і вперше обирає
професію (фах); незайняте і безробітне населення, що опинилось без
роботи у зв’язку із структурними перебудовами в економіці чи за власним
бажанням вирішило змінити сферу діяльності; соціальне незахищені
категорії населення.

Саме в умовах переходу до ринкової економіки, коли інтенсифікується
процес вивільнення робочої сили і підвищуються вимоги до кваліфікації
працівників, особливого значення набуває професійна орієнтація (далі —
профорієнтація). Роль профорієнтації у формуванні ефективної зайнятості
населення зумовлюється тим, що науково обґрунтований і усвідомлений
вибір громадянами професії створює передумови для отримання максимальних
результатів від трудової діяльності. Профорієнтація сприяє також
раціональній структурній перебудові народного господарства з урахуванням
раціональної потреби у професіях (спеціальностях), є засобом запобігання
стресовій поведінці осіб, яким загрожує безробіття. Цю роботу потрібно
виконувати постійно, системно і забезпечувати свідомий вибір професії
всіма групами населення.

З метою визначення основних напрямків державної політики у сфері
професійної орієнтації, забезпечення єдиного науково-методичного підходу
до її реалізації Кабінет Міністрів України постановою від 27 січня 1994
р. № 48 ухвалив Концепцію державної системи професійної орієнтації
населення [16]. Згідно з цією Концепцією професійна орієнтація — це
комплексна науково обґрунтована система форм, методів і засобів впливу
на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі
врахування особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб
ринку праці.

Основним призначенням системи методів профорієнтації є ефективне та
якісне забезпечення підприємств, фірм і організацій кадрами потрібних
професій і кваліфікацій. Профорієнтація є засобом раціонального,
дбайливого використання трудових ресурсів, що забезпечує максимальний
ефект і мінімальні витрати на підготовку і подальше професійне
удосконалення спеціалістів. Профорієнтація має сформувати у людини
інтерес до якогось виду трудової діяльності, вибір найбільш доцільної
для цієї людини професії з урахуванням її психофізичних характеристик,
інтересів, здібностей, а також потреб економіки країни в кадрах
працівників відповідних професій. Професійна орієнтація здійснюється
шляхом ознайомлення людей зі сферами діяльності, професіями,
підприємствами, умовами та профілем їх роботи і становить комплекс
заходів, які здійснюються соціальними інститутами (державою,
підприємствами, центрами професійної орієнтації, сім’єю) і допомагають
людині у свідомому професійному самовизначенні.

Основна мета профорієнтаційної роботи полягає у сприянні за допомогою
специфічних методів посиленню конкурентоздатності працівників на ринку
праці й досягненню ефективної зайнятості населення.

Під час профорієнтаційної роботи використовують соціально-економічні,
медико-фізіологічні та психолого-педагогічні методи та методики.

Основними принципами профорієнтаційної роботи є:

• комплексний характер профорієнтаційних послуг;

• узгодження інтересів особи і суспільства через ринок праці;

• діяльніший підхід до визначення професійної придатності;

• надання громадянам України та громадянам іноземних держав, з якими
Україна має відповідні угоди, незалежно від місця їх роботи чи навчання,
віку, статі, національності, релігійних переконань рівних можливостей
щодо отримання профорієнтаційних послуг;

• доступність професійної та іншої інформації стосовно можливостей
вибору чи зміни професії, форми навчання і працевлаштування;

• добровільність і безкоштовність отримання профорієнтаційних послуг
усіма групами населення на гарантованому державному рівні;

• конфіденційний і рекомендуючий характер висновків профкон-сультацій та
профдобору, дотримання працівниками профорієнтаційних служб норм
професійної етики.

Основним об’єктом профорієнтаційної діяльності є зайняте і незайняте
населення, у тому числі молодь, що навчається, вивільнювані працівники й
особи з обмеженою працездатністю.

Розглянемо елементи профорієнтації (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Елементи профорієнтації

Професійна інформація — це система заходів нагромадження й поширення
відомостей про зміст та перспективи сучасних професій і вимоги, що
висуваються до особи, яка бажає їх одержати, форми й умови оволодіння
різними спеціальностями, можливості підвищення
професійно-кваліфікаційного рівня, стан і потреби ринку праці,
формування професійних інтересів, намірів та мотивації особи.

Професійна консультація — це науково організована система взаємодії
психолога-профконсультанта та особи з метою допомоги у виборі або зміні
професії чи виду діяльності на основі вивчення
індивідуально-психологічних характеристик, особливостей життєвої
ситуації, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я особи з
урахуванням потреб ринку праці.

Професійний добір — це система профдіагностичного обстеження особи,
спрямована на визначення конкретних професій, найбільш придатних для
неї.

Професійний відбір — це система профдіагностичного обстеження особи,
спрямована на визначення ступеня її придатності до окремих видів
професійної діяльності згідно з нормативами.

Професійна адаптація — це комплексна система заходів, покликана сприяти
пристосуванню особи до психологічних та організаційно-технічних
особливостей професійної діяльності на виробництві, її професійному
становленню.

Профорієнтаційну роботу виконують підрозділи державної служби
зайнятості. Окремі її елементи застосовуються в дошкільних,
загальноосвітніх, професійних та вищих навчальних закладах, системі
після-дипломного навчання та військкоматах. Останнім часом більше
приділяється уваги профорієнтації осіб з обмеженою працездатністю.

Система профорієнтації покликана забезпечити свідомий вибір професії
всіма групами населення. За даними наукових досліджень профорієнтація
сприяє підвищенню продуктивності праці (залежно від галузі на 10-30 %),
скороченню плинності кадрів (на 20-25 %), зниженню аварійності і
травматизму (на 35-45 %), подовженню періоду працездатності (на 8-10 %),
а також зменшенню кількості відрахувань учнів з професійних навчальних
закладів (у 3-4 рази).

До 1996 р. у кожному регіоні України функціонували центри
профорієнтації, а в більшості міських і районних центрів зайнятості, де
працювали дипломовані психологи та профорієнтатори,
професійно-кваліфікаційні пункти. На жаль, у 1996 р. всі ці центри було
закрито. Дехто із спеціалістів був переведений до відділів професійного
навчання і профорієнтації відповідних центрів зайнятості, а значну їх
кількість було скорочено і нині кваліфіковані фахівці з питань
профорієнтації працюють у посередницьких комерційних структурах, що
надають послуги у працевлаштуванні і професійній орієнтації.

Хоча в останній редакції ст. 18 Закону України “Про зайнятість
населення” у структурі державної служби зайнятості передбачаються центри
профорієнтації населення, фактично їх не існує, а цей запис зроблено у
надії на кращі часи, коли економічна ситуація у країні, надходження
коштів до Державного фонду сприяння зайнятості населення уможливлять
створення таких спеціалізованих органів служби зайнятості.

Останнім часом обсяг роботи щодо професійної орієнтації значно
збільшився. У 1998 р. з метою розширення інформації про обрані професії,
забезпечення правильного підбору роботи з урахуванням відповідних
здібностей громадян державною службою зайнятості безкоштовні
профорієнтаційні послуги було надано майже 1,4 млн чол. Порівняно з 1997
р. чисельність громадян, що скористалися профінформацією,
профконсультаціями, взяли участь у профвідборі, збільшилась у 1,6 раза,
а в Автономній Республіці Крим, Волинській, Кіровоградській,
Миколаївській, Полтавській, Харківській та Черкаській областях, м.
Севастополі — у 2,0-3,3 раза. Обсяги наданих послуг з профорієнтації
збільшилися в усіх регіонах. Так, у 1996 р. 37 % зареєстрованих службою
зайнятості громадян було охоплено профорієнтаційними послугами,

у 1997 p. — 35,8 %, у 1998 p. — 43 %, в 2000 p. — 44,7 %. Динаміка цього
показника свідчить про постійне зростання значення профорієнтаційної
роботи в діяльності служб зайнятості.

Крім незайнятого населення до служби зайнятості за профорієнтаційними
послугами звертаються особи, що навчаються у навчальних закладах різних
типів, громадяни, що перебувають у вимушених адміністративних відпустках
або працюють у скороченому робочому режимі, працівники підприємств, на
яких тривалий час не виплачується заробітна плата. У 1998 р.
профорієнтаційними послугами служби зайнятості скористалося 487,5 тис.
таких осіб

Населення Код рядка Загальна чисельність осіб, охоплених
профорієнтаційними послугами Надано послуг

Разом профін-формацій-них профкон-сульта-ційних щодо профвідбору

А Б 1 2 3 4 5

Разом (р. 02 + 09) 01 1362466 176791S 1309316 409610 48992

Незайняте (сума р. з 03 по 05) 02 874959 1196411 856389 291526 48496

У тому числі: особи, які мають робітничі професії 03 462204 613589
453374 136398 23817

спеціалісти 04 269639 379840 273298 93684 12858

особи, які не мають професії, спеціальності 05 143116 202982 129717
61444 11821

Із р. 02: жінки 06 486334 682515 495745 169795 16975

молодь у віці до 1 8 років 07 51603 74226 46303 23885 4038

Зайняте 08 487507 571507 452927 118084 496

У тому числі: особи, що навчаються в навчальних закладах різних типів 09
360722 431894 331223 100449 222

з них учні загальноосвітніх шкіл 10 322959 391521 297599 93802 120

Список використаної літератури

КалепЛ. Профессиональная переориентация. Формирование мотивации выбора
новой профессии у безработных //Персонал. — № 2. — С. 66-68.

Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні //Право України. —
1996. — № 5. — С. 30-33.

Пашков А. С. Занятость, безработица, трудоустройство. — СПб.: СКФ
“Россия—Нева”, 1994. — 54 с.

Правовое регулирование рационального использования трудовых ресурсов
//Отв. ред. А. Р. Мацюк, 3. К. Симорот. — К.: Наук, думка, 1989. — 224
с.

Терюханова І. М. Соціально-економічні аспекти професійного навчання
незайнятого населення: Автореф: дис…. канд. екон. наук. — К., 2002.

Тюхпгенко Н. А. Організаційно-методичні аспекти професійної орієнтації:
Автореф. дис. — Одеса, 1999.

Ушенко Н. В. Зайнятість населення та удосконалення економічного
механізму її державного регулювання в ринкових умовах: Автореф. дис. —
К., 2003.

Шаленко М. Сучасні тенденції розвитку ринку праці України // Економіка
України. — 1996. — № 9.

Юрлова Н. Рабсила есть… Механизм регулирования процессов высвобождения
и трудоустройства рабочей силы в Украине //Персонал. — 1998. — № 2. — С.
26-28.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019