.

Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
854 5380
Скачать документ

Реферат на тему:

Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями

Основні фондові інструменти ринку цінних паперів України та їх якості.

Принципи, показники та методи оцінки інвестиційних якостей фондових
інструментів. Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій,
облігацій та інших цінних паперів.

Україна у міжнародних рейтингах оцінки інвестиційної привабливості.

1. Характеристика інвестиційних якостей окремих інструментів
фінансового ринку.

Різноманітність інструментів фондового ринку визначає необхідність
оцінки їх інвестиційних якостей. В процесі такої оцінки повинні бути
враховані особливості випуску і обертання окремих цінних паперів в
Україні, рівень їх безпеки та прибутковості ступінь ліквідності та інші
фактори. З позицій інвесторів, на наш погляд, у даний час і у найближчій
перспективі для фінансових інвестицій найбільший інтерес являють
наступні інструменти фондового ринку:

акції;

облігації;

ощадні сертифікати;

інвестиційні сертифікати.

Нижче наведені основні характеристик акцій та облігацій у порівнянні:

Характеристика Акція Облігація

Визначення, суть. Це цінний папір без установленого строку обігу,
що

засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного

товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та

право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на

одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь

у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Це:

– довгострокове фінансування затрат емітента тримачами акцій. Це цінний
папір, що засвідчує внесення його власником

грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому

номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому

строк з виплатою фіксованого процента ( якщо інше не передбачено

умовами випуску).

Це:

– джерело фінансування видатків бюджетів, що перевищують доходи;

– джерело фінансових інвестицій акціонерних товариств;

– форма збереження “фінансових засобів” громадян і організацій та
отримання ними доходу.

Строк дії. Не має строку дії. Тобто права власника акції зберігаються до
тих пір, доки існує акціонерне товариство. Має обмежений строк обігу, по
закінченні якого гаситься.

Повернення вартості цінного паперу інвестору. Акціонерне товариство не
зобов`язане повертати інвесторам їх капітал, вкладений в покупку акцій.
Емітент зобов`язаний погасити номінал акції в установлений строк (як
правило, по закінченні строку обігу).

Ким випускається цінний папір. Випускається лише акціонерними
товариствами. Випускається державними органами, підприємствами усіх

передбачених законом форм власності, об’єднаннями підприємств,

акціонерними та іншими товариствами.

Ким приймається рішення про випуск. Приймається засновниками

акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів

акціонерного товариства.

Рішення про випуск облігацій внутрішніх і місцевих позик

приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими

радами.

Рішення про випуск облігацій підприємств приймається

емітентом і оформляється протоколом.

Ким купується цінний папір. Підприємства, установи і організації можуть
придбати акції за

рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати

податків та процентів за банківський кредит.

Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що

належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед

своїх працівників або анулювання (в строк не більше одного року).
Громадяни придбають облігації за рахунок особистих коштів, підприємства
– за рахунок

коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та

процентів за банківський кредит.

Права власників. Власник акції має право на частину прибутку
акціонерного

товариства, на участь в управлінні товариством (крім власника
привілейованої акції), а також інші права, передбачені законодавством
або статутом акціонерного товариства.

Міра цих прав визначається кількістю придбаних акцій – чим більше акцій,
тим більша перевага при голосуванні.

Облігації не дають їх власникам права

на участь в управлінні, але дають право на отримання доходу.

Обсяги випуску. Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у
розмірі

його статутного фонду або на всю вартість майна державного

підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство).

Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не

більше 25 процентів від розміру статутного фонду (лише після

повної оплати усіх випущених акцій). Для інших емітентів – згідно
статуту п-ва і законодавства..

Обмеження випуску. Забороняється випуск акцій для покриття збитків,
пов’язаних з

господарською діяльністю акціонерного товариства.

Випуск облігацій підприємств для формування і поповнення

статутного фонду емітентів, а також для покриття збитків,

пов’язаних з їх господарською діяльністю, не допускається.

Форма доходу. Дивіденд (виплачується з прибутку п-ва). Процент
(виплачується з доходу п-ва).

Першочерговість виплати доходів. Дивіденди виплачуються з частини
прибутку підприємства після виплати % по облігаціям.

При ліквідації підприємства –

зобов`язання виплачуються в сумі, що залишилася після сплати процентів
по облігаціям. % по облігаціям виплачується першочергово.

При ліквідації підприємства – також першочергова виплата зобов`язань.

Виплата доходів. Дивіденди по акціях виплачуються один раз на
рік за

підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом

акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у

його розпорядженні після сплати встановлених законодавством

податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський

кредит (іноді дивіденди не виплачуються, навіть якщо є чистий прибуток).

Емітент зобов`язаний гасити процент облігації в установлені строки,
інакше – звернення до суду. Доход по облігаціях усіх видів
виплачується відповідно до

умов їх випуску.

По безпроцентних облігаціях доход не виплачується. Власникові такої
облігації надається право на придбання відповідних товарів або
послуг, під які випущено позики.

По облігаціях підприємств доходи виплачуються за рахунок

коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших

обов’язкових платежів. У випадку недостатності цих коштів процент
виплачується за рахунок резервного фонду п-ва.

Ставка виплачуваного доходу. Нефіксована.

Виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться у розмірі,
зазначеному

в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у

відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є

недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях

провадиться за рахунок резервного фонду.

В більшості випадків – фіксована величина, пропорційна номіналу і
виплачується через рівні проміжки часу. Є облігації, доход власників
яких коректується з врахуванням рівня інфляції.

Ризиковість. Можливість швидкого нарощування капіталу, пов`язаного з
ростом ціни акції на ринку. Досить ризикозахищені. Проте – чим менший
ризик, пов`язаний з придбанням облігації (менша ймовірність банкрутства
п-ва), тим менше підстав для виплати високих %.

Ділимість. Акція може ділитися і консолідуватися. Одну акцію можна
поділити на декілька акцій. Проте спільне володіння акцією декількома
власниками не пов`язане з діленням прав між ними, всі вони виступають як
одна особа. Ділимість і консолідованість не властиві.

Комплексна оцінка інвестиційних якостей конкретних акцій, облігацій,
ощадних та інвестиційних сертифікатів

А. Оцінка вартості та доходності акцій

Акції можуть мати: номінальну, емісійну, балансову, конверсійну,
ліквідаційну вартість і ринкову ціну або курс.

Номінальна вартість – ціна, вказана на бланку акції. Вона характеризує
частку статутного капіталу, яка припадає на одну акцію під час
заснування компанії.

Емісійна вартість – ціна, за якою акція реалізується (продається) на
первинному ринку; може відрізнятися від номіналу.

Балансова вартість – величина власного капіталу, що припадає на одну
акцію. Якщо емітовано лише прості акції, то така вартість визначається
діленням власного капіталу на кількість акцій. Якщо випущено й
привілейовані акції, то власний капітал зменшується на сукупну вартість
привілейованих акцій за номіналом або за викупною ціною (для відзивних
акцій).

Ринкова вартість (курсова вартість) – ціна, за якою акції продаються та
купуються на ринку; саме за цією ціною акції котируються на вторинному
ринку цінних паперів.

Курс акції – відношення ринкової ціни до номіналу, виражене у процентах.

Ліквідаційна вартість – визначається в момент ліквідації акціонерного
товариства. Вона показує , якою є вартість майна акціонерного
товариства, що припадає на одну акцію і підлягає реалізації у фактичних
цінах після розрахунку з кредиторами.

У деяких країнах акціонерні товариства емітують відзивні привілейовані
акції. У такому разі емітент має право відкликати акції шляхом викупу їх
у певний момент за відповідною ціною – ціною викупу (call price).

Також емітуються конверсійні привілейовані акції, які в певний період
часу можна обміняти на прості акції за заздалегідь встановленим курсом
(конверсійною ціною).

Оцінка поточної вартості привілейованих акцій пов’язана із приведенням
доходів (фіксованих дивідендів) до поточної вартості і фактично може
бути визначена за формулою

Pa = ??t=1 D/(1+r) ? [lim n ?? (1 – (1+r)-n) / r * D] = D/r, (1)

де

Pa – поточна ринкова вартість акції;

D – річна сума постійних дивідендів;

R – норма доходності акцій подібного класу ризику (десятковий дріб).

Таким чином, найпростішим варіантом оцінки поточної вартості
привілейованих акцій є співвідношення величини дивідендів та ринкової
норми дохідності за акціями подібного класу ризику.

У деяких випадках відбувається емісія привілейованих акцій на умовах їх
викупу в певний момент за відповідною ціною – ціною викупу. Тоді поточна
ринкова вартість визначається за формулою

Pa = ?nt=1 D/(1+r)t + Pm/(1+r)n = D * PVA r,n + Pm * PVr,n , (2)

де

Pm – ціна випуску акції,

n – кількість років використання акцій.

Для спеціалістів фондового ринку важливою задачею є визначення вартості
простих акцій, оскільки вони не мають гарантованого рівня доходів. Як
відомо, доходами за акціями є дивіденди та капітальний приріст вартості
акції. Майбутні грошові потоки за простими акціями можуть складатися з
суми нарахованих дивідендів – якщо акції використовуватимуться протягом
невизначеного періоду часу, або із суми нарахованих дивідендів та
прогнозної вартості реалізації фондового інструменту – якщо акції
використовуватимуться протягом обумовленого періоду часу.

У разі оцінки поточної вартості простих акцій використовуються такі три
варіанти прогнозування динаміки дивідендів:

дивіденди не змінюються – темп приросту дорівнює нулю;

дивіденди зростають із постійним темпом приросту;

дивіденди зростають із змінним темпом приросту.

За умови постійних виплат дивідендів поточна вартість простих акцій
визначається як і з привілейованих акцій, тобто:

Pa = D/r * 100, (3)

де

Pa – поточна ринкова вартість акції;

D- річна сума дивідендів;

r – норма дохідності акції подібного класу ризику.

Для розрахунку поточної вартості акцій з постійним приростом дивідендів
використовується так звана “модель Гордона”:

Pa = D0 * (1+g) * 100 /r-g, (4)

де

g – річний темп приросту дивідендів (десятковий дріб),

Do – дивіденди, сплачені компанією протягом року,

У цій формулі g

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020