.

Державна економічна політика в сфері антимонопольного регулювання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1546
Скачать документ

Державна економічна політика

в сфері антимонопольного регулювання

Особливість сучасного стану економіки України полягає у тому, що без
ефективної конкуренції тут сформувався своєрідний і небезпечний тип
монополізму. У колишньому СРСР ідея монополізму з самого початку була
закладена у моделі господарського механізму.

Найнебезпечніше те, що в Україні поки що є причини, які дають грунт для
монополізму: збережені деякі принципові риси адміністративно-командної
системи, стійкий і масовий дефіцит товарів, який перетворює виробників
дефіцитної продукції на монополістів тощо.

Головні принципи антимонопольного регулювання діяльності суб’єктів
господарювання визначені у Законах України «Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»,
«Про захист від недобросовісної конкуренції». Законами заборонено таке:

обмеження або припинення виробництва товарів, потрібних для ринку;

нав’язування контрагенту невигідних йому умов угоди;

відмова від збуту або закупівлі, які дискримінують учасників
господарського обороту у разі відсутності альтернативних джерел
постачання або збуту;

нав’язування громадянам примусових заходів продажу товару;

порушення порядку використання вільних цін або завищення державних і
верхньої межі регульованих цін:

порушення обсягу збуту або закупівлі, які дискримінують учасників
господарського обороту у разі відсутності альтернативних джерел
постачання або збуту товарів, послуг.

Для державного контролю за розвитком конкуренції та обмеження
монополістичної діяльності в Україні створено Антимонопольний

Сьогодні сфера безпосереднього державного управління економі кою
звужується, оскільки зменшується кількість господарських об’єктів, які
функціонують на базі державної форми власності. Виконавчі й розпорядчі
функції щодо використання державного майна покладено на відповідну
розгалужену систему органів державною управління.

За умов домінування приватної власності держава повинна провадити
відповідну політику в економічній сфері, реалізуючи в ній свою
господарсько-організаторську, соціальну та інші функції, з переважанням
не диктату, а регулювання, контролю, координації, методів економічного
характеру.

Антимонопольний комітет України відповідно до Закону України від 18
лютого 1992 р. «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції» та ряду нормативних актів здійснює контроль за придбанням
крупних пакетів акцій підприємств, що займають монопольне становище на
ринку, а також пакетів акцій інших підприємств, сумарна вартість
придбання яких перевищує 100 тис. доларів США (контроль за економічною
концентрацією). Крім того, Антимонопольний комітет України контролює
питання дотримання антимонопольного законодавства у процесі здійснення
спільного інвестування інвестиційними фондами та інвестиційними
компаніями, а також іншими учасниками ринку.

Світова історія впровадження антимонопольного законодавства сягає кінця
ХІХ століття, коли в 1890 р. був прийнятий закон Шермана. Даний закон
характеризував любе об’єднання типу трест, чи іншого об’єднання на
основі таємної угоди, вважалося незаконним. А люба особа, яка буде
сприяти даному утворенню – буде нести кримінальну відповідальність.
Пізніше дане законодавство поповнилося іншими законодавчими актами,
зокрема законом Клейтона 1914 р., який посилював і доповнював закон
Шермана, а саме: за законом була оголошена цінова дискримінація;
заборона виключних чи “примусових” узгоджень у відповідності з якими
виробники продавали б деякі товари покупцю тільки при умові, що останній
придбає інші товари у того ж самого продавця, а не у його конкурентів;
забороняє формування взаємопов’язаних директоратів – коли керівник
однієї фірми є також членом правління конкуруючої фірми.

На сьогодні атнимонопольні закони діють майже у всіх розвинених країнах.
Так, в Україні основним антимонопольним законом є Закон “Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності” від 15.03.1992 року.

Одне з основних питань, що виникає при застосуванні антимонопольного
законодавства – як ідентифікувати галузі, котрі є об’єктом цього
законодавства – за структурою галузі чи за поведінкою фірм галузі?

“Структуристи” вважають, що галузь, яка має монополістичну структуру, і
поводить себе як монополіст.

Оцінюючи поведінку фірм на ринку, слід брати до уваги такі аспекти
їхньої діяльності:

чи можуть фірми блокувати входження конкурентів на ринок;

чи зустрічають вони конкуренцію з боку імпорту (а існуюча в світі
тенденція зростання транснаціональної конкуренції веде до зменшення
ризику витрат для споживачів від порушень національними монополістами
антимонопольного законодавства);

чи є конкуренція за цінами, чи існує змова щодо цін;

чи існує конкуренція між фірмами у сфері інноваційної діяльності та
інших нецінових сферах.

Також, важливим є питання щодо визначення частки ринку
фірми-монополіста.

Ефективність антимонопольного законодавства визначається можливостями
його застосування по відношенню до існуючих ринкових структур (1),
злиття (2) і до фіксованих цін (3).

Перша із зазначених проблем розв’язується шляхом визначення відповідного
ринку та ринкової концентрації. Сама по собі наявність монопольної влади
не є приводом для застосування антимонопольного законодавства, воно
застосовується лише при наявності дій, які обмежують свободу
конкуренції, – це відомий у юридичній практиці принцип причини;
конкретні підходи до визначення тих або інших дій антиконкурентними
можуть визначатися в окремих країнах по-різному.

Як правило, достатньою умовою для підтримки конкуренції є наявність
конкурсного (або змагального) ринку – такого ринку, на якому відсутні
вхідні бар’єри, а вихід майже безкоштовний. На конкурсному ринку може
діяти навіть одна фірма деякий час – чистий монополіст.

Щодо злиття, то розрізняють:

Горизонтальне злиття – це злиття фірм, які конкурують на одному й тому ж
ринку.

Вертикальне злиття – це злиття фірм, які пов’язані стосунками
“постачальник-покупець”.

Конгломератні злиття – це злиття фірм, які діють на різних ринках, що не
перетинаються (тобто продукція на цих ринках не є замінниками).

Найчастіше обмежується горизонтальне злиття.

Фіксація цін – це спроба декількох фірм об’єднатися з метою встановлення
певної ціни на товар або послугу. Як правило, фіксується та ціна, яка є
завищеною, тобто монопольною, або така, що обмежує появу нових
конкурентів (ціна, яка обмежує появу нових конкурентів (або виштовхує з
галузі старі) також називається грабіжницькою ціною).

Дані принципи є загальними. Конкретна практика визнання дій
антиконкурентними та застосування атнимонопольного законодавства має
суттєві відмінності щодо різних монополістичних утворень.

Обговорюючи атнимонопольні закони та практику їх застосування не слід
вважати, що урядова політика є послідовно про-конкурентною. Важливо
відмітити, що 1) існують виключення із антимонопольного законодавства і
2) ряд мір державної політики послаблювати конкуренцію. Так, можуть
створюватися легальні картелі – коли адміністративним рішенням
розподіляється ринок і обмежується конкуренція; можуть прийматися закони
на зразок патентних, які з певних міркувань обмежують конкуренцію.

Антимонопольне законодавство містить нормативні акти, що визначають
організаційні та правові засади розвитку конкуренції, заходи
попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та
нечесної конкуренції.

Антимонопольне законодавство поширюється на всі види товарного
виробництва і комерційної діяльності, включаючи виробництво і
товарооборот, платні послуги, проектування продукції та технології, а
також наукові розробки, що призначені для використання їхніх результатів
у виробництві та товарообороті, у платних послугах.

Для розвитку конкуренції та захисту прав споживачів від монополістичної
діяльності господарських суб’єктів відповідним законодавством
впроваджується обмеження свободи їхньої комерційної діяльності. Зокрема
забороняється: обмежувати або припиняти виробництво товарів, а також
виробництво і поставку сировини, матеріалів, комплектуючих виробів без
попереднього узгодження з основними споживачами; скорочувати поставку
або затримувати реалізацію товарів з метою створення, підтримання або
збільшення дефіциту і підвищення цін; нав’язувати контрагенту невигідні
умови договору, включати умови, що не є предметом договору; примушувати
споживача включати у договір непотрібні йому товари і послуги, вносити
інші попередні дискримінаційні умови; припиняти чи затримувати поставки
товарів або виконання послуг у відповідь на претензії контрагента щодо
якості товарів, послуги, виконання інших зобов’язань, передбачених
договором; підвищувати в односторонньому порядку ціни на товари і
послуги, якщо це не обумовлено відповідним поліпшенням їхньої якості
згідно з інтересами виробника та споживача; висувати під загрозою
припинення поставок, розірвання договору або відмови від його
пролонгації (подовження строку дії) нові умови на свою користь, що
завдають шкоди інтересам контрагента; відмовлятись без певних
об’єктивних підстав від укладання або пролонгації договору за профілем
своєї діяльності.

В антимонопольному законодавстві встановлюються форми завчасного
попередження, відповідальності та компенсації на випадок здійснення
заборонених дій.

Контроль за розвитком конкуренції та обмеженням монополістичної
діяльності учасників ринкової економіки здійснюють спеціально створені
антимонопольні органи, їхніми функціями є такі:

розробка заходів щодо розвитку конкуренції, демонополізації виробництва
і обігу, розукрупнення високомонополізованих структур; комплексний
аналіз стану ринків і конкуренції на них; експертиза нормативних актів,
що стосуються функціонування ринку;

підготовка пропозицій з питань удосконалення антимонопольного
законодавства.

Антимонопольні органи розглядають справи про порушення антимонопольного
законодавства, дають обов’язкові для виконання розпорядження, накладають
штрафи на учасників господарського обороту, посадових осіб за
невиконання відповідних розпоряджень. Вони мають право створювати фонди
сприяння антимонопольним заходам. Кошти цих фондів формуються за рахунок
відрахувань від штрафів, що встановлені для учасників ринкового обороту
і посадових осіб органів управління за порушення антимонопольного
законодавства.

Функції та обов’язки антимонопольних органів, що створюються при
місцевих органах влади, визначаються з урахуванням місцевих господарств.

При антимонопольних органах можуть бути створені спеціальні ради з
питань монополізму і конкуренції. Таким радам надають характер
консультаційних і дорадчих структур. До складу їх включають вчених і
спеціалістів, представників відомств і громадських організацій. Головним
завданням цих рад с оцінка ступеню монополізації в господарстві,
підготовка пропозицій про напрями демонополізації та розвитку
конкуренції, удосконалення правового регулювання, що обмежує
монополістичну діяльність.

Досвід роботи Антимонопольного комітету України показує, що в його
роботі виникає немало проблем. Особливо велике навантаження припадає на
Міжвідомчу комісію демонополізації економіки. Вона вирішує проблеми
переборення адміністративних перепон вступу до ринку.

Слід зауважити, що заходи з захисту конкуренції не повинні

І здійснюватися лише державою. Підприємцям слід активніше захищати свої
права на діяльність в умовах чесної конкуренції.

Можна зробити висновок, що антимонопольна політика є предметом дискусій
у багатьох країнах, а відповідна економічна теорія ще не набула
завершального вигляду.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020