.

Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1826
Скачать документ

Реферат

на тему:

“Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем”

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди.
Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього
продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і
перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет.

Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і
забезпечується виконання її заходів. Розглядаючи бюджет як економічну
категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі
відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, концентрує рух
грошової маси як самостійної вартості, що нібито не пов’язана з рухом
товарної маси.

Бюджет є важливим економічним важелем держави, через який забезпечується
контроль за станом виробництва в цілому.

Крім того, органи державної влади й управління, що затверджують і
виконують бюджет, мають можливість впливати через нього на фінансову
діяльність місцевих органів влади і управління, які складають,
затверджують бюджети адміністративно-територіальних органів, останні, як
правило, потребують дотацій і субвенцій із загальнодержавних дохідних
джерел. Дохідна база всіх бюджетів формується за рахунок закріплених
законами держави джерел доходів по відповідній ланці бюджетної системи.

Через бюджет фінансова діяльність органів управління отримує цілком
визначену в законодавчому і нормативному плані базу для залучення й
витрачання грошових коштів. Бюджет дає органам влади, які його
затверджують, можливість контролювати діяльність виконавчо-розпорядчих
органів, що складають і виконують бюджет. Хоча можливості такого
контролю обмежені. Конституцією України надано виняткове право
затверджувати бюджет держави Верховній Раді, а
адміністративно-територіальні бюджети — відповідним представницьким
органам.

Після затвердження Державний бюджет набуває сили закону. Бюджети всіх
рівнів складаються та виконуються згідно з бюджетною класифікацією.
Бюджетна класифікація — це єдина міжнародна система функціонального
групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками; вона
забезпечує можливість порівнювати бюджетні дані різних бюджетів, дає
змогу визначитись щодо характеру регулюючих дій держави по надходженню
дохідних джерел і напрямах використання одержаних коштів.

Держава повинна мати централізований фонд коштів, з якого вона фінансує
заходи, передбачені законодавчими чи нормативними актами. Для виконання
Цієї функції держава регламентує всі відносини.

Бюджетні відносини не можуть провадитись в життя без бюджетного
регулювання, тому що вони завжди мають державно-владний характер.

Бюджетне регулювання передбачає законодавче закріплені відсоткові
відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових
платежів, встановлені на даній території, а також дотації і субвенції до
бюджетів адміністративних територій відповідно до техніко-економічних
обґрунтувань, в які включаються: статистичні дані про економічний,
соціальний, природний та екологічний стан зазначених регіонів;
розрахунки необхідних витрат для вирівнювання економічного, соціального
й екологічного стану та ефективного використання природних ресурсів
територій; інформація про урядові та регіональні програми подолання
нерівностей між адміністративними територіями, про виконані в попередні
роки програми й досягнуті результати про діючі програми та програми, що
розробляються, з прогнозом наслідків їх виконання.

Регулювання бюджетів впорядковує суспільні відносини при мобілізації у
бюджет коштів і при їх розподілі й перерозподілі між ланками бюджетної
системи, при фінансуванні видатків за рахунок одержаних доходів та
всього процесу виконання бюджету.

Держава організовує бюджетні відносини відповідно до своїх інтересів.
Бюджетне регулювання охоплює всі форми впливу держави на проведення
бюджетної політики, починаючи від прийняття закону про державний бюджет
або рішення місцевої ради народних депутатів про місцевий бюджет і аж до
їх застосування державними органами. У необхідних випадках бюджетна
політика держави здійснюється в примусовому порядку (списання коштів
бюджету з підприємств-платників, недоїмка на відповідні дати).

Фінанси держави пов’язані між собою, наприклад, дозвіл на використання
коштів або заборона їх витрачати в рамках бюджетного фінансування.
Бюджетне фінансування — це безповоротне направлення коштів відповідних
бюджетів (державного, обласного, міського, районного, селищного,
сільського) на утримання закладів освіти, охорони здоров’я або інші
заходи згідно з кошторисом видатків по кожному закладу, установі чи
міроприємству або згідно зі зведеними кошторисами витрат по
міністерству, відомству, управлінню.

Бюджетне фінансування будується на принципах: обгрунтованості величини
витрат; чіткого цільового використання коштів; обліку виконання
запланованих в бюджеті заходів; контролю за ефективним використанням
коштів.

Бюджетні резерви — це фонди непередбачених витрат, які створюються у
відповідних бюджетах для безперебійного фінансування запланованих в
бюджетах заходів за умов зниження доходів чи у разі фінансування
непередбачених витрат невідкладного характеру. Розміри бюджетних
резервів залежать від співвідношення доходів і видатків бюджетів і, як
правило, не перевищують 3 % обсягів бюджетів.

До бюджетних резервів зараховують і оборотну касову готівку — кошти, що
резервуються у відповідних бюджетах для покриття тимчасових касових
розривів, які виникають у процесі виконання бюджетів. Суми оборотної
касової готівки встановлюються при затвердженні відповідних бюджетів.
Обов’язковою умовою використання оборотної касової готівки є повне її
повернення на кінець року. В цьому її відмінність від інших бюджетних
резервів, використання яких не передбачає безпосереднього їх
відтворення, за винятком фінансування заходів на умовах повернення
витрачених коштів до бюджету, з якого вони були одержані.

Як доходи бюджету, так і видатки (бюджетне фінансування) мають
групуватися по однотипних ознаках, тобто класифікуватися. Бюджетна
класифікація — обов’язкове групування доходів і видатків бюджету по
підрозділах (однорідних ознаках) з наданням цим підрозділам точних назв
і порядкових номерів (статей).

Бюджетна класифікація забезпечує чіткість бюджетного планування і
прогнозування, а також надає можливість об’єднувати як окремі
індивідуальні кошториси, так і складати зведеш кошториси видатків по
відповідних ланках бюджетної системи. Без бюджетної класифікації
практично неможливо складати проекти бюджетів, зівставляти видатки по
однотипних установах, які фінансуються із бюджету, визначати рівні
видатків по них чи аналізувати бюджети за кілька років. Бюджетна
класифікація надає системності даним окремих кошторисів, бюджетів і
зведених бюджетів.

Звіти про виконання кошторисів і бюджетів складаються за тією ж
класифікацією, за якою складаються кошториси й бюджети, це дозволяє
провадити глибокі перевірки і аналізи використання коштів за кошторисами
видатків і бюджету в цілому. Основою бюджетної класифікації доходів є
джерела доходів, а основою класифікації — цільове використання коштів.
Дані групуються також по галузевих та відомчих ознаках, що відображає як
зобов’язання, так і розміри фінансування.

В період побудови ринкової економічної системи потрібно вирішувати
питання дефіциту бюджету, неінфляційних джерел фінансування видатків,
фінансування витрат на соціально-культурну сферу та соціальний захист
населення, стабілізації економіки, удосконалення податкової політики
відповідно до стану економіки і необхідності реального зростання
валового внутрішнього продукту. Вирішення цих питань повинно йти, в
першу чергу, через збалансування бюджету за рахунок наповнення дохідної
його частини, ефективності витрачення бюджетних коштів, скорочення
мережі бюджетних установ та удосконалення структури управління.
Необхідною умовою є зменшення навантаження на дохідну частину бюджету за
рахунок залучення позабюджетних джерел фінансування. На виконання як
державного, так і місцевих бюджетів впливають такі чинники: зростання
валового внутрішнього продукту, розширення підприємствами всіх форм
власності обсягів випуску товарів та їх реалізації, збільшення обсягу
виробництва і закупок сільськогосподарської продукції, зростання
заробітної плати по установах, що фінансуються з бюджету. Поряд з цим
держава має проводити заходи по забезпеченню жорсткого режиму економії
коштів, це дасть змогу зменшити видатки бюджетів усіх рівнів та
збільшити виділення коштів на інвестиційну діяльність.

Бюджет – це план утворення і використання фінансових ресурсів для
забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України,
органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних
депутатів.

Бюджетна система складається з Державного бюджету України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів.

Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи
України, є зведеним бюджетом України. Зведений бюджет України
використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання
економічного і соціального розвитку України.

Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує республіканський бюджет та
бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної
Республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в
містах, селищні і сільські бюджети.

Бюджет області об’єднує обласний бюджет та бюджети районів і міст
обласного підпорядкування.

Бюджет району об’єднує районний бюджет, бюджети міст районного
значення, селищні та сільські бюджети.

Бюджет міста, яке має районний поділ, об’єднує міський бюджет та
бюджети районів, що входять до його складу. У випадках, коли
міській, районній у місті Раді народних депутатів

адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи сільські населені
пункти, бюджети цих міст, селищні, сільські бюджети об’єднуються
відповідно у бюджеті міста або бюджеті району в місті, Радам
народних депутатів яких зазначені населені пункти підпорядковані.

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної
системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної
системи. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного
устрою і адміністративно-територіального поділу України.

Бюджетний устрій грунтується на принципах єдності, повноти,
достовірності, гласності, наочності і самостійності усіх бюджетів,
що входять до бюджетної системи України.

Принцип єдності бюджету означає існування єдиного рахунку доходів і
видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджетної системи
забезпечується єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією,
єдністю форм бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного
процесу, єдиною грошовою системою, єдиною соціально-економічною
політикою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації з
одного рівня бюджету іншому.

Принцип повноти полягає у відображенні у бюджеті всіх доходів і
видатків.

Принцип достовірності – це формування бюджету на основі реальних
показників, науково обґрунтованих нормативів та відображення у звіті
про виконання бюджету тільки тих доходів і видатків, які є
результатом кінцевих касових операцій банків.

Принцип гласності забезпечує висвітлення в засобах масової інформації
показників бюджетів і звітів про їх виконання.

Принцип наочності – це відображення показників бюджетів у
взаємозв’язку з загальноекономічними показниками в Україні та за її
межами шляхом використання засобів максимальної інформативності
результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій
економічного розвитку.

Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки
Крим, обласні, міські, районні, районні в містах, селищні, сільські
бюджети є самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується наявністю
власних доходних джерел і правом визначення напрямів їх використання
відповідно до законодавства України.

При складанні і виконанні своїх бюджетів відповідні органи влади
враховують загальнодержавні інтереси.

Бюджетний процес – регламентований законодавством порядок складання,
розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за їх
виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять
до бюджетної системи України.

Державний бюджет України затверджується законом України.

Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,
міські, районні, районні в містах, селищні і сільські бюджети
затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
відповідними місцевими Радами народних депутатів.

Бюджетний рік розпочинається 1 січня та закінчується 31 грудня.

До відання органів державної виконавчої влади та виконавчих органів
місцевих Рад народних депутатів належить складання проекту бюджету
згідно з основними напрямами бюджетної політики, визначеними відповідно
Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
місцевими Радами народних депутатів, виконання бюджету та контроль за
цільовим, економним і ефективним використанням виділених бюджетних
коштів.

До відання Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих Рад народних депутатів належить визначення основних
напрямів бюджетної політики, розгляд проекту відповідного бюджету,
внесення змін та доповнень до нього, затвердження цього бюджету,
внесення змін та доповнень до затвердженого бюджету, контроль за
виконанням бюджету, за цільовим, еко-номним використанням бюджетних
коштів, затвердження звіту про виконання бюджету.

Верховна Рада України визначає основні напрями бюджетної політики
спеціальною постановою (бюджетною резолюцією), яка в загальному вигляді
окреслює пріоритети бюджетної політики держави на наступний бюджетний
рік.

Закони України щодо змін доходів або видатків державного бюджету на
наступний бюджетний рік не можуть бути прийняті до затвердження
Верховною Радою України спеціальної постанови (бюджетної резолюції).

Втручання інших органів і організацій у процес складання,
затвердження та виконання бюджету не допускається, крім винятків,
встановлених законами України.

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване, функціональне згрупування
доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує
загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних.

Структура бюджетної класифікації розробляється Кабінетом Міністрів
України і затверджується Верховною Радою України.

Правила складання і виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної
системи України, затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

Доходи і видатки бюджетів повинні повністю в них відображатися. Їх
взаємозалік і компенсація забороняються, крім винятків, встановлених у
законах України.

Передача бюджетних коштів з одного бюджету до іншого бюджету одного і
того ж рівня забороняється.

Використана література

Василенко О.Д. Державні фінанси України К., Вища школа 1997р.

Василик О. «Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської систем
Україні». «Банківська справа». №3,1998. С.44-50

Єпіфанов А.О., Сало І.В., Дьяконова И.И. «Бюджет і фінансова політика
України». Київ, 1997. 234 з.

Задоя А.А., Петруня Ю.Е. «Основи економіки». Київ, 1997. 543 з.

Крупка М.І. “Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть”.
Діалог, 1998.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020