.

Функції держави в сучасн

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1653
Скачать документ

Тема: ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Сутність держави розкривається та реалізується в її взаємодії із
суспільством. Що і як держава робить для впорядкування та вдосконалення
суспільної, колективної та приватної життєдіяльності людей
характеризується поняттям «функції держави». Слово «функція» походить
від лат. «functio» і означає: виконання, обов’язок, коло діяльності.

Основні функції держави

Нині держава виконує політичну, соціальну, міжнародну та економічну
функції.

Політична функція держави полягає в забезпеченні цілісності й збереженні
суспільства, формою якого є ця держава, у створенні умов для спокійного
та гармонійного його розвитку. Якщо держава не підтримує такого стану,
дозволяє окремим політичним силам провокувати різного роду соціальні
конфлікти, то вона не виконує своєї суспільної функції, не виправдовує
свого існування. За таких умов про будь-яке державне управління не може
бути й мови.

Соціальна функція держави полягає в забезпеченні на всій території
країни прав і свобод кожної людини і громадянина. Свобода людини
реалізується в суспільстві, у спілкуванні та співпраці людей. Окремі
особи використовують те саме середовище для досягнення різних цілей, у
тому числі і злочинних. За таких обставин тільки державна влада здатна
бути гарантом захисту прав і свобод.

Виконання соціальної функції передбачає: створення державою умов для
відтворення й розвитку людини (демографічна політика, освіта, виховання
тощо); формування соціокультурного простору, сприятливого для
самореалізації кожної людини; стимулювання творчого зростання людини;
утілення в життя принципів соціальної справедливості тощо.

Міжнародна (зовнішня) функція держави полягає в підтримуванні свободи,
суверенітету та історичного існування народів конкретної країни в рамках
світового співтовариства. Якщо людина реалізується у своєму народові
(нації), то народ у цілому — у взаємодії з іншими народами. Зовнішня
політика має враховувати геополітичні обставини, які визначають долю
народів, а також одвічні національні інтереси. Держава повинна
здійснювати міжнародну функцію в стратегічних параметрах, налагоджувати
нормальні взаємини з іншими країнами вздовж своїх кордонів, зберігати й
зміцнювати співробітництво з якомога більшою кількістю держав, сприяти
розвитку міжнародних організацій. Сприятливе міжнародне становище
створює умови для конструктивного розвитку будь-якої країни.

Економічна функція держави полягає у створенні передумов, необхідних для
ефективної економічної діяльності суспільства. Усі функції держави тісно
взаємопов’язані. Але, на думку економістів, економічна функція є
найважливішою, тому що брак належного економічного потенціалу або низька
ефективність його використання перешкоджають реалізації інших суспільних
функцій.

Економічні функції 1 Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання
держави виконує багато функцій, їх можна поєднати за такими п’ятьма
напрямками.

1. Забезпечення економіки необхідною кількістю грошей. У цій сфері
держава є монополістом і протистоїть великій кількості покупців, які
формують попит на гроші. З метою задоволення цього попиту держава
здійснює грошово-кредитну політику.

2. Формування правових засад функціонування економіки. З цією метою
держава визначає правовий статус окремих форм власності, узаконює
існування різних видів господарської діяльності, регулює відносини між
виробниками та покупцями товарів, регламентує здійснення окремими
підприємствами зовнішньоекономічної діяльності, визначає обов’язки
підприємств перед державою і т. д. Спираючись на економічне
законодавство, держава виконує роль арбітра у сфері господарських
відносин, виявляє випадки незаконної діяльності та вживає відповідних
заходів до порушників.

3. Усунення вад ринкового саморегулювання. Неспроможність ринку
забезпечити ефективний за Парето розподіл ресурсів компенсується
державним втручанням в економіку. З цією метою держава здійснює захист
конкуренції, забезпечує людей суспільними товарами, реагує на можливість
виникнення негативних екстерналій, бере участь у розв’язанні проблем
неповноти ринків, формує інформаційну інфраструктуру ринку, здійснює
стабілізаційну політику.

Для захисту конкуренції та обмеження монополістичних тенденцій держава
здійснює антимонопольну політику. Вона реалізується на підставі
антимонопольного законодавства, яке дає правову оцінку таких явищ,
як-от: зловживання монопольним становищем на ринку;

неправомірність деяких угод між підприємцями; дискримінація підприємців
органами влади й управління; недобросовісна конкуренція.
Нормативно-правовими актами також регламентуються засоби державного
контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, відповідальність
за його порушення і т. д.

Іншим є ставлення держави до природних монополій. Природна монополія
існує, коли ефект масштабу є настільки великим, що одна фірма здатна
забезпечити весь ринок товарами, маючи нижчі витрати на одиницю
продукції, ніж мали б конкуруючі фірми. За таких умов конкуренція стає
нерентабельною. Якщо б ринок був поділений між багатьма виробниками,
ефект масштабу не можна було б реалізувати, відтак витрати на одиницю
продукції стали б занадто високими. Відповідно зростали б і ціни.

Можливим засобом забезпечення суспільне прийнятної поведінки природних
монополій є альтернатива: державна власність — державне регулювання.

Однією з найважливіших функцій держави є забезпечення чистими й
змішаними суспільними товарами. Чітко розмежувати суспільні, змішані та
приватні товари — складне завдання, розв’язання якого залежить від
багатьох факторів: історичних, політичних, економічних, демографічних,
ідеологічних і т. п. Однак таке розмежування є необхідним з двох причин.
По-перше, сфера чистих суспільних благ приблизно відповідає мінімально
можливим межам суспільного сектору. По-друге, сфера змішаних суспільних
благ є ареною конкуренції суспільного та приватного секторів. На відміну
від інших суб’єктів економічних відносин держава має законне право
вилучати доходи через оподаткування. Саме податки і є джерелом
фінансування виробництва суспільних товарів. Отже, відшкодування витрат
на виробництво суспільних товарів здійснюється за рахунок платників
податків.

У сучасному світі держава як суб’єкт економічних відносин забезпечує
надання таких суспільних благ: державне управління (у тому числі
державне регулювання економіки), оборона, безпека (людини, держави,
суспільства), соціальний захист, охорона здоров’я, фізична культура,
спорт, освіта, фундаментальні наукові дослідження, культура, мистецтво,
охорона навколишнього природного середовища і т. ін. Основним парадоксом
регулюючої діяльності держави в соціально-економічній сфері є те, що
вона сама є яскравим прикладом чистого суспільного товару.

Держава реагує на можливість виникнення негативних екстерналій різними
способами. У деяких випадках вона намагається регламентувати права і
обов’язки суб’єктів ринку. На практиці це досягається за допомогою
законотворчої і контролюючої активності держави. Так, держава встановлює
норми вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах, а також обмеження щодо
забруднення повітря, води тощо. Крім того, держава може використовувати
систему цін, якою передбачено стягнення штрафів з підприємств, які
створюють негативні екстерналії, і винагороду тих підприємців, які
створюють позитивні екстерналії. Держава не може залишатись
індиферентною до негативних зовнішніх ефектів, але вибір оптимальної
форми втручання також не може бути шаблонним — він визначається
специфікою конкретної ситуації та практичною доцільністю.

Держава бере активну участь у розв’язанні проблем неповноти ринків. Для
цього вона здійснює координацію дій потенційних виробників і споживачів.
Найбільш поширеними формами такої координації є макроекономічні плани,
державні цільові комплексні програми.

Звичною практикою для індустріальне розвинутих країн є участь держави у
формуванні інформаційної інфраструктури ринку. Інформація здебільшого є
суспільним товаром. Надання інформації будь-якій особі не зменшує її
кількості для інших. Ефективність потребує безкоштовного поширення
інформації або, точніше, плата за інформацію має покривати витрати на її
надання. Якщо через інформаційну асиметрію споживач неспроможний
захистити свої інтереси за допомогою ринкових механізмів як покупець,
він може спробувати це зробити через механізм управління суспільним
сектором як виборець.

Держава здійснює стабілізаційну політику. В основу стабілізаційної
функції держави покладається та обставина, що рівень виробництва
залежить від рівня сукупних витрат. Витрати приватного сектору можуть
бути або недостатніми для досягнення повної зайнятості, або надмірними.
У першому випадку виникає надмірне безробіття, у другому — інфляційне
зростання. У першому випадку держава може застосувати стимулюючу
політику, у другому — стримуючу. Основними методами виконання державою
стабілізаційної функції є фіскальна та грошово-кредитна політика.

4. Перерозподіл доходів. Економіка оптимальна за Парето, констатує стан,
що в ньому ресурси суспільства розподілено найбільш ефективно. Але
ефективний розподіл ресурсів ще не означає найбільш ефективного
розподілу доходів членів суспільства. Конкурентні ринки здатні
породжувати нерівномірність розподілу доходів і навіть цілковитий брак
коштів для існування в непрацездатних членів суспільства. Для зменшення
нерівності в доходах держава здійснює їх перерозподіл через різноманітні
соціальні програми у формі трансфертних платежів.

Трансферти — це платежі, які здійснюються державою без надання їхніми
отримувачами у відповідь будь-яких товарів та послуг. До них належать
пенсії, стипендії, виплати по безробіттю та соціальному страхуванню.
Крім цього, держава може регулювати індивідуальні доходи через втручання
в процес формування первинних доходів (установлення мінімальної
заробітної плати, запровадження прогресивної форми оподаткування,
індексація доходів з урахуванням інфляції, регулювання цін на товари та
послуги першої необхідності і т. д.).

5. Забезпечення людей обов’язковими товарами. Товари (правила
поведінки), які держава зобов’язує людей використовувати
(додержуватися), називаються обов’язковими товарами. Важливим аргументом
на користь державного втручання в економіку є відома істина, що людина
здатна діяти всупереч власним інтересам (наприклад, люди курять,
уживають надмірну кількість алкоголю, порушують правила дорожнього руху,
споживають шкідливі для здоров’я продукти тощо). Погляди, згідно з якими
державне втручання необхідне, оскільки державі найліпше відомо, що саме
є корисним для людини, називаються патерналістськими. Прихильники
патерналізму вважають, що «залишені напризволяще» люди здатні шкодити не
тільки собі, а й іншим членам суспільства.

Реалізація економічних функцій держави здійснюється через механізм
бюджетної, фіскальної, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної,
цінової, соціальної, зовнішньоекономічної та інших напрямків
соціально-економічної політики.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020