.

Вартість капіталу як мір а прибутковості (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3856
Скачать документ

Реферат на тему:

Вартість капіталу як мір а прибутковості

Базове положення економічної теорії полягає в тому, що з часом гроші
втрачають свою вартість. На це впливає безліч факторів: інфляція
(загальне підвищення цін призводить до зниження купівельної
спроможності); ризики, що з часом підвищуються (непевність у поверненні
вкладених коштів чи можливість несприятливої зміни вартості цінного
паперу); схильність до ліквідності (можливість реалізувати активи, щоб
одержати гроші). Зміна вартості грошей з часом впливає на те, що
інвестор, вкладаючи кошти розраховує, як зміниться їх майбутня вартість
(з урахуванням отриманих відсотків) відповідно до їх теперішньої
вартості (з урахуванням ризиків). Вкладаючи кошти інвестор сподівається
на збільшення їх вартості й відповідно визначає норму прибутку
(необхідну ставку доходу), на яку може погодитись. Розрахунок зміни
вартості грошей з урахуванням цієї норми прибутку є визначенням
майбутньої вартості інвестиції (Future Value).

де ? — початковий депозит; г — річна ставка відсотка; ? — кількість
років, реалізації проекту.

Якщо виплати відбуваються частіше, ніж раз на рік, потрібно скорегувати
останню формулу з урахуванням кількості нарахувань протягом року (пі):

З позиції суб’єкта, що залучає капітал, необхідна ставка доходу є
вартістю капіталу, яку буде сплачено за його користування; це рівень
доходу, який має сплатити емітент, щоб спонукати інвестора

ризикнути і придбати акції чи облігації, випущені емітентом. Основне
завдання фінансиста — досягти найвищої ефективності та прибутковості
активів і водночас підтримувати на найнижчому рівні вартість капіталу,
що залучається з різних джерел.

На вартість капіталу можуть впливати такі фактори: частка заборгованості
у структурі капіталу фірми; фінансова стабільність; оцінка інвесторами
надійності цінних паперів. Наприклад, при високому рівні заборгованості
та фінансовій нестабільності інвестори купуватимуть цінні папери фірми
тільки тоді, коли їх ризики компенсуватимуться великими доходами. А
стабільна фінансова репутація, низька заборгованість дають змогу фірмі
випускати цінні папери з нижчою вартістю капіталу.

Дисконтна ставка — це відсоткова ставка, яка застосовується до майбутніх
платежів з метою врахування ризику і непевності, що пов’язано з часом.
При визначенні ставки дисконту базовими є такі принципи: з двох
надходжень вищу дисконтну ставку має те, що надійде пізніше; що нижчий
рівень ризику, то нижча дисконтна ставка; з підвищенням процентних
ставок на ринку, підвищується дисконтна ставка. У фінансах вартість
капіталу — це те саме, що й ставка дисконту. Висока дисконтна ставка
(ставка доходу, який повинна сплатити фірма) означає низьку оцінку
цінних паперів, а низька ставка дисконту — високу оцінку акцій чи
облігацій. Оскільки продаж цих цінних паперів забезпечує емітента
інвестиціями, то вартість фінансування підвищується, коли ціна цінного
паперу знижується і зменшується, коли ціна цінного паперу підвищується.

Капітал, що залучається через випуск цінних паперів, інвестується для
збільшення доходу фірми. Цей дохід (чи майбутні грошові потоки)
вимірюється шляхом розрахунку теперішньої вартості майбутніх доходів та
їх порівнянням з вартістю інвестицій. Емітент, залучаючи кошти для
реалізації певного проекту, намагається оцінити теперішню вартість
майбутніх доходів (грошових надходжень) з урахуванням вартості капіталу,
яку буде сплачено інвестору. Теперішня вартість майбутніх доходів
(Present Value) є зворотним значенням майбутньої вартості, визначеної за
допомогою складного відсотка:

або

де FV—вартість майбутніх надходжень.

Теперішня вартість є основою для порівняння прибутковості різних
проектів та інвестицій за певний період. Прибутковість інвестицій — це
теперішня вартість грошових потоків за вирахуванням витрат на
інвестиції. Коли теперішня вартість грошових потоків за вирахуванням
витрат на інвестиції зводиться до нуля, одержуємо внутрішню ставку
доходу (IRR — Internal rate of return).

Чиста теперішня вартість (Net Present Value)

де С — початкові витрати; Af — щорічні грошові потоки, k — ставка
дисконту; / —порядковий номер року відповідно до грошового потоку, що
надійшов у цей рік.

Якщо NPV > 0, проект прийнятний; якщо NPV < 0, проект слід відхилити; якщо NPV= 0, то отримуємо IRR (внутрішню ставку доходу).Таким чином, чиста теперішня вартість є сумою очікуваних грошових потоків, дисконтованих за ставкою дисконту проекту, зменшеною на вартість коштів, інвестованих у проект.Внутрішня ставка доходу визначається як коефіцієнт дисконтування, при якому NPV = 0. Визначити прибутковість інвестицій, можна порівнянням внутрішньої ставки доходу з вартістю капіталу. Якщо ця ставка перевищує вартість капіталу, фірма одержує більший дохід, ніж витрачає на сплату залученого капіталу. Якщо внутрішня ставка доходу нижча від вартості капіталу, фірма отримує менше, ніж витрачає для залучення коштів.Розглянемо умовний приклад:Інвестиції (С) становлять 1000 грн; грошові потоки за роками відповідно (А) — 200, 300, 350 та 500 грн, ставка дисконту (г) 8 %.Визначимо чисту теперішню вартість (NPV) і проаналізуємо, чи доцільно залучати інвестиції.Рік Грошовий потік платежів (А), грн Коефіцієнт дисконтування Теперішня вартість PV майбутніх доходів1-й 200 (1 + 0,08)' 185,182-й 300 (1 + 0,08)2 257,203-й 350 (1 + 0,08)3 277,974-й 500 (1 + 0,08)" 367,65? 1088,00 грнОтже, NPV = 1088 - 1000 = 88 грн.Оскільки NPV= 0, проект прийнятний, його внутрішня ставка доходу вища від вартості капіталу.Для полегшення розрахунку доцільно застосовувати спеціальні таблиці процентних факторів майбутньої та теперішньої вартості, де на основі двох змінних — кількості років реалізації проекту та ставки дисконту розраховано значення коефіцієнтів зміни вартості:FVIF— процентний фактор майбутньої вартості, (1 + г)";FVIFA — процентний фактор майбутньої вартості анюїтету, застосовується до рівномірних платежів протягом кількох років і розраховується як сума процентних факторів майбутньої вартості (FVIF) за певну кількість років;? VIF — процентний фактор теперішньої вартості, (1 - г)";PVIFA — процентний фактор теперішньої вартості анюїтету, застосовується до рівномірних платежів протягом кількох років і розраховується як сума процентних факторів теперішньої вартості (PVIF) за певну кількість років.Вартість капіталу є одиницею при оцінюванні прибутковості й доцільності капіталовкладень. Але капітал, який використовує фірма, надходить з різних джерел: як внутрішніх, так і зовнішніх. Фонди з внутрішніх джерел (наприклад, одержані за рахунок нерозподілених прибутків чи амортизації) зменшують потребу в зовнішньому фінансуванні. Вони є альтернативними щодо зовнішніх джерел і мають оптимально можливу вартість капіталу. Зовнішні джерела, у свою чергу, неоднорідні й можуть включати фінансування як за рахунок короткострокових банківських позик, так і за допомогою довгострокових джерел (наприклад, облігацій) чи навіть безстрокових (як акції). Кожне джерело має особливу вартість капіталу залежно від умов і тривалості залучення. Баланс фірми надає інформацію про походження фондів і дає змогу розрахувати вартість капіталу від кожного окремого джерела.Список використаної та рекомендованої літературиБуренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. — ?.: ИНФРА-М, 1996.Губсъкий Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук, думка, 1998.Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. —К.: Алер-та, 2003.Загорсъкий В. С. Ринок цінних паперів. — Львів, 1995.Иванов В. М. Финансовый рынок. —К.: МАУП, 1999.Інвестування: Навч.-метод, посіб. / А. А. Пересада та ін. — К.: Вид-во КНЕУ,2001.Калина А. В., Корнеев В. В. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1999.Мельник В. А. Ринок цінних паперів. — К.: ВІРА-Р, 1998.МендрупО. Т.,ШевчукІ. А. Ринок цінних паперів: Навч. посіб.—К.:Вид-воКНЕУ, 1998.Мерпгенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. — К.: Изд-во КИА, 1997.Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1999.Мозговой О. Н. Зарубежный фондовый рынок. — К.: Феникс, 1998.Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. —К.: Феникс, 1997.Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. — К.,1993.Пересада А. А. Інвестиційні процеси в Україні. — К.: Лібра, 1998.Пилипенко І. І., Жук О. П. Цінні папери в Україні. — К., 2001.Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестування. — К.: МАУП, 2000.Фондовий ринок України: Навч. посіб. / За ред. акад. В. В. Оскольського. — К.: Скарбниця, 1994.Шарп У., Александер Г., БейлиДж. Инвестиции. —?.: ИНФРА-М, 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019