.

Структурні підрозділи товарної біржі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1938
Скачать документ

Реферат

на тему:

Структурні підрозділи товарної біржі

HYPERLINK
“file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\07.html
” \l “123#123”

Нагляд за всіма сторонами діяльності біржі здійснюють комісії
(комітети, відділи), утворені її членами та працівниками, що працюють за
наймом. При цьому штат співробітників може бути досить великим (150-250
осіб). Кількість персоналу і його обов’язки визначаються Біржовим
комітетом (радою директорів). Персонал виконує рішення і доручення
Біржового комітету та комісій (комітетів), а організаційна структура
персоналу часто відповідає функціям різних комісій (комітетів). Ці
комісії нерівнозначні за своєю важливістю. Деякі з них, наприклад
комісія з прийому нових членів, планово-фінансова, відіграють особливо
важливу роль, тому і формуються тільки з членів Біржового комітету (ради
директорів).

Комісії підпорядковані Біржовому комітету (раді директорів). Члени
комісій працюють без відповідної оплати. Вони виносять рекомендації і
допомагають Раді директорів, а також виконують конкретні обов’язки,
пов’язані з функціонуванням бірж, які покладені на них правилами
регулювання. Персонал, що працює за наймом, не має права щодо торгівлі
або права голосу.

Кількість комісій на біржах Заходу становить від 6 до 40. Практично на
кожній біржі існують комісії з прийому нових членів, арбітражна, з
ділової етики, контрольна, з нових товарів, ревізійна, фінансова і
товарна комісії. Існують комісії із складування товарів, транспорту,
статистики, зважування, навчання, з правил маркетингу, комп’ютерного
забезпечення тощо. Розглянемо типовий склад підрозділів біржі та їх
функції.

Комісія з прийому членів розглядає заявки щодо прийняття в члени біржі.
До її функцій належать: аналіз господарського і фінансового стану
підприємства (організації), що виявили бажання стати членами біржі;
оцінка професійних і ділових якостей повноважних представників нових
членів біржі; підготовка пропозицій щодо прийому нових членів біржі;
надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що
входять в компетенцію комісії;

Арбітражна комісія, основними функціями якої є: оформлення контрактів
між партнерами угоди; контроль за правильністю оформлення угод;
заслуховування, розслідування і врегулювання спірних питань, що
виникають між членами біржі, а також їх клієнтами в процесі укладення і
виконання угод; аналіз правової практики біржі і підготовка пропозицій
щодо її вдосконалення; надання консультацій зацікавленим організаціям і
особам з питань, що входять в компетенцію комісії.

Арбітражна комісія має право розглядати спори, що виникають із-за якості
товарів, термінів виконання наказів клієнтів, термінів поставки, платежу
тощо. Вона не наділена правом приймати рішення, які обов’язкові, до
виконання сторонами конфлікту. При незадоволенні сторін рішенням
комісії, справа передається до судових інстанцій;

Комісія з торгової (діловий) етики, її основні функції: контроль за
виконанням учасниками біржових торгів, а також співробітниками, членами
і відвідувачами біржі правил біржової торгівлі й інших правил, що
встановлені біржею; інформування Біржового комітету про порушення правил
біржі, що мали місце, і підготовка з цього приводу відповідних
документів; підготовка у разі необхідності пропозицій про заміну
повноважних представників підприємств та організацій, що порушили
біржові правила; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам
з питань, що входять в компетенцію комісії;

Спостережний комітет розглядає спори і приймає рішення з усіх
дисциплінарних питань, які йому передає комісія з ділової етики. Він
заслуховує свідчення як персоналу біржі, так і членів, які провинилися,
вирішує наявність факту порушення, і виносить покарання;

Комісія з ділових операцій наділена широкими повноваженнями з
розслідування випадків маніпулювання цінами, ділової практики членів
біржі, а також усіх випадків, коли під сумнів ставиться добре ім’я члена
біржі;

Ревізійна комісія, основними функціями якої є: ревізія фінансової
діяльності біржі; підготовка звіту про результати ревізії фінансової
діяльності біржі для заслуховування на загальних зборах засновників і
членів біржі; аналіз адміністративно-господарської діяльності і
підготовка пропозицій щодо її вдосконалення; надання консультацій
зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять в компетенцію
комісії;

Відділ біржових товарів, який складається з секцій, що спеціалізуються
на товарній ознаці. Основні функції відділу і його товарних секцій:
вивчення й аналіз попиту і пропозиції, кон’юнктури ринку продукції, що
реалізовується через товарну біржу; контроль за якістю і відповідністю
стандартам продукції, що реалізовується; консультування покупців про
фізичні і хімічні властивості продукції, її технічні характеристики і
можливі напрямки використання; аналіз вимог покупців до споживчих
властивостей продукції і підготовка пропозицій щодо поліпшення її
якісних характеристик; аналіз споживчих властивостей нових видів
продукції і можливого ринку її збуту; підготовка пропозицій про
можливість реалізації нових видів продукції через товарну біржу і зняття
з біржових торгів застарілих видів продукції; надання консультацій
зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять в компетенцію
відділу;

Комітет з нових товарів вивчає потенційні можливості торгівлі новими
товарами на біржі. Спільно з персоналом біржі проводить оцінку
ефективності введення нових видів контрактів, здійснює нагляд за
підготовкою економічних досліджень й інших матеріалів щодо обгрунтування
і ведення торгів з новими товарами;

Ринговий комітет, або комітет з торгового залу, спостерігає за
укладенням брокерами угод в біржовому кільці (долівці). Комітет може
покарати члена біржі за порушення правил поведінки в біржовому кільці.
Наприклад, якщо брокер здійснює пропозицію продати або купити контракти
у формі, яка не відповідає прийнятій на біржі, то член комітету може
накласти на нього штраф. На біржі СОМЕХ член рингового комітету має
право за власним розсудом штрафувати на суму до 1 тис. дол. за кожне
порушення;

Котирувальна комісія – робочий орган товарної біржі, головне завдання
якого полягає в підготовці публікацій біржових котирувань й аналізі руху
цін. Вона включає крім членів біржі також експертів. Основні функції
котирувальної комісії: визначення довідкових цін продажу і пропорцій
обміну; підготовка біржових бюлетенів; аналіз руху ринкових цін та
підготовка відповідних рекомендацій біржовим посередникам; інформування
учасників біржових торгів про рух ринкових цін в пропорціях обміну на
продукцію, яка реалізовується на біржі, і умови розрахунків за неї;
аналіз методів котирування і підготовка пропозицій щодо її
вдосконалення; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з
питань, що входять в компетенцію комісії;

Відділ реєстрації і контролю за виконанням біржових угод, основними
функціями якого є: реєстрація біржових угод з купівлі-продажу і обміну
продукції виробничо-технічного призначення та контролю за ходом їх
виконання; підготовка для котирувальної комісії матеріалів по укладених
біржових угодах; надання консультацій зацікавленим організаціям і особам
з питань, що входять в компетенцію відділу;

Відділ розрахунків з біржових угод, або розрахункова палата
(розрахунковий центр), забезпечує проведення взаємних розрахунків між
брокерськими фірмами і біржею. Основні функції цього відділу:
організація і контроль розрахунків з внутрібіржових і міжбіржових угод
купівлі-продажу і обміну продукції; отримання (в передбачених випадках)
від біржових посередників або інших учасників біржової угоди
гарантійного внеску з кожної угоди; отримання від біржових посередників
(в передбачених біржовими правилами випадках) виділених їм для
здійснення біржових операцій коштів і розпорядження ними; сповіщення
продавця (власника) продукції про адресу, за якою необхідно здійснити
поставку продукції; надання консультацій зацікавленим організаціям і
особам з питань, що входять в компетенцію відділу. Сама ж розрахункова
палата займається реєстрацією всіх строкових угод і проводить
безготівкові розрахунки між членами біржі. Через певні проміжки часу
розрахункова палата проводить перерахунок з усіх укладених і
ліквідованих до цього строкових угод з поставкою. Різниця між вартістю
контракту в момент укладення угоди і вартістю контракту на дату
перерахунку є джерелом додаткового прибутку для одного з учасників
операції – продавця або покупця.

Розрахункова палата біржі отримує відомості про всі укладені угоди,
причому продавці і покупці передають їх самостійно. Тут відбувається
звірка, виявляються нестиковки, організовується робота з виправлення
помилок. Після визнання угоди дійсною, вона реєструється, і розривається
прямий зв’язок між продавцем і покупцем.

Розрахункова палата біржі виступає як третя сторона в усіх операціях.
Вона стає покупцем щодо кожного продавця і продавцем щодо кожного
покупця.

Розрахункова палата справляє комісійні за завершені угоди, збирає з
клієнтів страхові платежі, щодня перераховує з урахуванням зміни
біржових цін залишки грошей на рахунках кожного клієнта і вимагає при
зменшенні страхової суми клієнта додаткових страхових внесків. Крім
того, ця палата реєструє закриття угод клієнтом, а якщо до настання
термінів поставки товарів угоди не закриті, то дає у відділ доставки
дані, необхідні для контролю за виконанням договірних зобов’язань
клієнтом;

Відділ економічного аналізу, здійснює контроль за кон’юнктурою ринку
продукції, купівлею-продажем, що відбувається на біржі; готує
кон’юнктурні огляди; проводить аналіз технічних, технологічних,
економічних, випадкових й інших чинників, які можуть вплинути на зміну
кон’юнктури ринку; розробляє кон’юнктурні прогнози; дає платні
консультації з економічних питань;

Транспортно-тарифний відділ основними функціями якого є: організація і
забезпечення доставки купленої на біржі продукції до пункту її
призначення; консультації продавців і покупців з питань, пов’язаних з
транспортуванням вантажів; підготовка пропозицій щодо найбільш
ефективних способів доставки партій вантажів покупцю; оформлення
розрахунків за доставку вантажів;

Відділ вдосконалення біржової торгівлі. Його основні функції: аналіз
рівня розвитку і стану торгівлі на даній біржі; пошук шляхів підвищення
ефективності та якості роботи; розробка і впровадження економічних
важелів і стимулів, що спонукають членів біржі до біржової торгівлі в
країні і за кордоном; використання передових методів, технологій та ідей
для вдосконалення діяльності своє)’ біржі;

Інформаційно-довідковий центр, забезпечує через електронно-обчислювальну
систему, яка дозволяє фіксувати хід торгівлі, отримання, зберігання,
обробку та передачу циркулюючої на біржі інформації; дає можливість
аналізувати динаміку цін, кількість операцій й інші показники протягом
дня, тижня, місяця і року; надає членам і відвідувачам біржі послуги з
проведення необхідних розрахунків;

Відділ організації і забезпечення біржової торгівлі. Основні функції
цього відділу: утримання біржового залу в належному стані; забезпечення
членів біржі, а також її відвідувачів комерційною інформацією, доведення
до них оперативних повідомлень і довідок, надання інших послуг на вимогу
членів біржі; забезпечення членів біржі і відвідувачів всіма необхідними
матеріалами й умовами для укладення угод;

Біржовий зал, це відбуваються всі торги. Він розділений на секції, а
торгівля кожним видом товару ведеться тільки в тій секції, яка для цього
призначена. Крім того, в кожній секції торговці певним товаром розділені
на групи. Для візуальних зручностей місце торгівлі кожним видом товару
сплановане у вигляді ступінчастої ями;

Біржова яма, секція – частина торгового залу біржі, підлога якої
знаходиться на нижчому рівні, ніж підлога всього залу. Це те місце, де
дозволено укладати біржові угоди членам біржі;

Електронно-обчислювальна система. Сучасна біржа оснащена
електронно-обчислювальною системою, що дозволяє фіксувати хід торгівлі,
обробляти інформацію; аналізувати динаміку цін, кількість операцій і
т.д. Основне джерело інформації в електронно-обчислювальній системі –
інформаційне табло;

Інформаційне табло відіграє надзвичайно важливу роль в управлінні
біржовими операціями. Воно розміщене в центрі залу так, щоб кожен
учасник торгів у будь-який момент міг отримати необхідну йому інформацію
про поточну кон’юнктуру ринку даного біржового дня. Табло розділене на
три частини: “Пропозиція”, “Попит” і “Укладені угоди”, куди постійно
надходить інформація з реєстраційного бюро, інформаційно-довідкового
центру і від учасників торгів, які володіють своїм місцем на біржі.
Дані, що стосуються попиту і пропозиції, містять найменування товару,
обсяг партії і номер місця, звідки надійшла інформація на табло. Тим
самим табло вказує на конкретне джерело попиту або пропозиції, служить
орієнтиром для зацікавлених контрагентів. У секторі табло “Укладені
угоди” відбивається ціна й умови реалізації останньої завершеної угоди
на кожний вид або групу товарів, що зареєстровані на біржі. Інформація в
даний сектор табло надходить з реєстраційного бюро за результатами
реєстрації. Під умовою реалізації розуміють обсяг партії, термін
поставки, умови транспортування і порядок розрахунку між учасниками
угоди. Якщо

інформація, що міститься в секторах “попит” і “пропозиція”, передусім
служить для залучення уваги брокерів і відвідувачів біржі до потенційних
контрагентів, то дані про останню укладену угоду дозволяють їм правильно
визначити свої початкові ціни з урахуванням кон’юнктури ринку, що
постійно змінюється;

Телефонний, телеграфний і факсимільний кабельний і радіозв’язок з
використанням супутників дозволяє клієнтам, що знаходяться в різних
районах країни і земної кулі, підтримувати постійний зв’язок з біржею;

Представництва на біржах найбільших інформаційних агентств, які купують
оперативну і щоденну інформацію про стан ринку найважливіших товарів.
Інформація, що продається, складає одне з найважливіших джерел прибутків
біржі.

Отримані інформаційними агентствами оперативні відомості
розповсюджуються на весь світ з допомогою електронно-обчислювальної
системи.

Швидке і масове поширення інформації практично виключає можливість тієї
дикої спекуляції товарами, яка існує в нашій країні через необізнаність
покупців і продавців про наявність товарів, ціни на різних ринках, а
також через численні обмеження на рух і реалізацію товарів.

Перш ніж купити або продати біржовий товар, продавці і покупці в
капіталістичних країнах, а також в тих, що розвиваються, спочатку
знайомляться з цінами на найважливіших біржах світу. Це не виключає
спекуляції, але обмежує її можливості невеликими коливаннями цін;

Адміністративно-господарський відділ, який, крім традиційних, вирішує
також завдання, пов’язані з функціонуванням і розвитком складського і
тарного господарства, з веденням бухгалтерських справ, питаннями праці і
заробітної плати, підбором і навчанням кадрів;

Відділ складського господарства займається оформленням, розміщенням та
зберіганням біржового товару, а також управлінням товарними запасами,
механізацією і автоматизацією вантажно-розвантажувальних, транспортних і
складських процесів на біржових складах у відповідності з варантом;

Біржовий музей, який розробляє етичні норми поведінки на біржі і є
охоронцем традицій, а також стежить за їх дотриманням. Музей збирає і
зберігає інформацію про етапи діяльності біржі і найбільш відомих її
членів, які докладають великих зусиль в її розвиток; організовує
виставки, доповіді про роботу біржі.

Склад усіх комісій формується з членів біржі і службовців, що працюють
за наймом (трудовою угодою); працівники відділів є співробітниками
біржі.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019