.

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6349
Скачать документ

Реферат на тему:

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

План:

Поняття та види цінних паперів:

а) Акції

б) Облігації

в) Ощадні сертифікати

г) Векселі

Ринок цінних паперів

а) Розвиток ринку цінних паперів в Україні

б) Структура ринку цінних паперів

Діяльність по випуску та обігу цінних паперів

4) Національна депозитарна система та особливості електронного обігу
цінних
паперів в
Україні

5) Фондова Біржа

Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України

Поняття цінних паперів

Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право
володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між
особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як
правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також
можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих
документів, іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред’явника. Іменні цінні
папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально
не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного
індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за
цінним папером до іншої особи). Цінні папери на пред’явника обертаються
вільно.

Цінні папери можуть бути використан для здійснення
розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і
кредитів.

Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться
державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що
випустили ці папери. Спадкоємство цінних паперів здійснюється
відповідно до цивільного законодавства України. Поняття, особливі
умови випуску, використання та обігу приватизаційних паперів
визначаються спеціальним законодавством України. Порядок обігу
цінних паперів, випущених Союзом РСР, іншими союзними республіками
і розміщених на території України, регулюється цим Законом,
іншими актами законодавства України, а також договорами України з
Союзом РСР і відповідними союзними республіками.

Види цінних паперів

В Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:

акції;

облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

облігації місцевих позик;

облігації підприємств;

казначейські зобов’язання республіки;

ощадні сертифікати;

інвестиційні сертифікати;

векселі;

приватизаційні папери.

Акції

Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що
засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного
товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право
на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання
частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі
майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред’явника, привілейованими та
простими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій.
Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться
товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію,
включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також
кількість таких акцій у кожного з акціонерів. По акціях на пред’явника у
книзі реєструється їх загальна кількість.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на
одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі
майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники
привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні
акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом.

Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у
процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним
дивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в
акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у
відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є
недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях
провадиться за рахунок резервного фонду.

Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по
простих акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих
акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру
дивідендів, виплачених іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть
бути випущені на суму, що перевищує 10 процентів статутного фонду
акціонерного товариства.

Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів
визначається статутом акціонерного товариства. Мінімальна номінальна
вартість акції не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна
вартість акції більша 50 карбованців повинна бути кратною
мінімальній вартості акції.

Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну
вартість акцій. Акція повинна містити такі реквізити: фірмове
найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження,
найменування цінного паперу – “акція”, її порядковий номер, дату
випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім’я власника (для
іменної акції), розмір статутного фонду акціонерного товариства на
день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, строк
виплати дивідендів та підпис голови правління акціонерного

товариства або іншої уповноваженої на це особи, печатку
акціонерного товариства.

До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів.
Купон на виплату дивідендів повинен містити такі основні дані:
порядковий номер купона на виплату дивідендів, порядковий номер
акції, по якій виплачуються дивіденди, найменування акціонерного
товариства і рік виплати дивідендів.

Власник акції має право на частину прибутку акціонерного
товариства (дивіденди), на участь в управлінні товариством (крім
власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені цим
Законом, іншими законодавчими актами України, а також статутом
акціонерного товариства.

Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить
кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть
здійснювати свої права через одного з них або через спільного
представника.

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його
статутного фонду або на всю вартість майна державного
підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство).
Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли попередні
випуски акцій були зареєстровані і всі раніше випущені акції
повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Забороняється
випуск акцій для покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю
акціонерного товариства.

Акції оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених
статутом акціонерного товариства, також у іноземній валюті або шляхом
передачі майна. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість
акції виражається у гривнях.

Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за
рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати
податків та процентів за банківський кредит. Акції можуть бути видані
одержувачу (покупцю) тільки після повної оплати їх вартості.
Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належать
йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх
працівників або анулювання. Ці акції повинні бути
реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього
періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на
загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних
акціонерним товариством власних акцій.

Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за
підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом
акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у його
розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків,
інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.

Облігації

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником
грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому
номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк
з виплатою фіксованого процента ( якщо інше не передбачено умовами
випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і
громадян на добровільних засадах.

Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою 50
карбованців. Номінальна вартість облігації більша 50 карбованців
повинна бути кратною мінімальній вартості облігації.

Випускаються облігації таких видів:

а) облігації внутрішніх і місцевих позик;

б) облігації підприємств.

Облігації підприємств випускаються підприємствами усіх
передбачених законом форм власності, об’єднаннями підприємств,
акціонерними та іншими товариствами і не дають їх власникам права на
участь в управлінні. Облігації можуть випускатися іменними і на
пред’явника, процентними і безпроцентними (цільовими), що вільно
обертаються або з обмеженим колом обігу. Облігації внутрішніх і
місцевих позик випускаються на пред’явника. Обов’язковим реквізитом
цільових облігацій є зазначення товару (послуг), під який вони
випускаються.

Облігації підприємств повинні мати такі реквізити:
найменування цінного паперу – “облігація”, фірмове найменування і
місцезнаходження емітента облігацій; фірмове найменування або ім’я
покупця (для іменної облігації); номінальну вартість облігації;
строки погашення, розмір і строки виплати процентів (для
процентних облігацій); місце і дату випуску, а також серію і номер
облігації; підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це
особи, печатку емітента.

Крім основної частини до облігації може додаватися купонний лист
на виплату процентів. Купон на виплату процентів повинен містити такі
основні дані: порядковий номер купона на виплату процентів; номер
облігації, по якій виплачуються проценти; найменування емітента і рік
виплати процентів. Облігації, запропоновані для відкритого продажу з
наступним вільним обігом (крім безпроцентних облігацій), повинні
містити купонний лист.

Рішення про випуск облігацій внутрішніх і місцевих позик
приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими
радами. У рішенні повинні визначатися емітент, умови випуску і
порядок розміщення облігацій. Рішення про випуск облігацій
підприємств приймається емітентом і оформляється протоколом.

Протокол рішення про випуск облігацій підприємств повинен
обов’язково містити: фірмове найменування емітента облігацій та його
місцезнаходження; відомості про статутний фонд, господарську діяльність
і службових осіб емітента; найменування контролюючого органу
(аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених цінних
паперів; мету випуску і вид облігацій (іменні чи на
пред’явника); загальну суму емісії, кількість і номінальну
вартість облігацій; кількість учасників голосування; порядок
випуску облігацій та виплати доходів по них; строки повернення
коштів при відмові від випуску облігацій; строки продажу
відповідних товарів або надання відповідних послуг по цільових
облігаціях; порядок повідомлення про випуск та розміщення
облігацій; порядок оплати облігацій. Протокол, крім того, може
містити й інші відомості щодо випуску облігацій.

Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не
більше 25 процентів від розміру статутного фонду і лише після
повної оплати усіх випущених акцій. Випуск облігацій підприємств для
формування і поповнення статутного фонду емітентів, а також для
покриття збитків, пов’язаних з їх господарською діяльністю, не
допускається.

Облігації усіх видів придбаються громадянами лише за рахунок їх
особистих коштів. Підприємства придбають облігації усіх видів за
рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків
та процентів за банківський кредит.

Облігації усіх видів оплачуються в гривнях, а у випадках,
передбачених умовами їх випуску, – в іноземній валюті. Незалежно від
виду валюти, якою проведено оплату облігацій, їх вартість

виражається у гривнях.

Доход по облігаціях усіх видів виплачується відповідно до умов
їх випуску. Доход по облігаціях цільових позик (безпроцентних
облігаціях) не виплачується. Власникові такої облігації надається
право на придбання відповідних товарів або послуг, під які випущено
позики.

Якщо ціна товару до моменту його одержання перевищуватиме
вартість облігації, то власник одержує товар по ціні, вказаній на
облігації, а при одержанні більш дешевого товару він одержує
різницю між вартістю облігації та ціною товару. По облігаціях
підприємств доходи виплачуються за рахунок коштів, що залишаються
після розрахунків з бюджетом і сплати інших

обов’язкових платежів. У разі невиконання чи несвоєчасного
виконання емітентом зобов’язання по виплаті доходів по процентних
облігаціях, надання права придбання відповідних товарів або послуг по
безпроцентних (цільових) облігаціях чи погашення зазначеної в
облігації суми у визначений строк стягнення відповідних сум
провадиться примусово судом або арбітражним судом. Порядок викупу
облігацій усіх видів, крім цільових, визначається при їх
випуску.

Кошти, одержані від реалізації облігацій внутрішніх і
місцевих позик, направляються відповідно до республіканського і
місцевих бюджетів, до позабюджетних фондів місцевих рад. Кошти від
розміщення облігацій підприємств направляються на цілі, визначені при
їх випуску.

Облігації зовнішніх державних позик України – цінні папери, що
розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках і
підтверджують зобов’язання України відшкодувати пред’явникам цих
облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов
випуску облігацій. Облігації зовнішніх державних позик України
можуть деномінуватися у конвертованій іноземній валюті. Облігації
зовнішніх державних позик України випускаються процентними,
дисконтними та можуть бути іменними або на пред’явника, з
вільним або обмеженим колом обігу. Облігації зовнішніх державних позик
України оплачуються виключно в конвертованій іноземній валюті
відповідно до умов їх випуску.

Емітентом облігацій зовнішніх державних позик України є
держава в особі Міністерства фінансів України. Грошові кошти,
одержані від розміщення облігацій зовнішніх державних позик України,
спрямовуються виключно до Державного бюджету України.

Ощадні сертифікати

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування
грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після
закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому.

Ощадні сертифікати видаються строкові (під певний договірний
процент на визначений строк) або до запитання, іменні та на
пред’явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх
продаж (відчуження) іншим особам є недійсним.

Ощадні сертифікати повинні мати такі реквізити: найменування
цінного паперу – “ощадний сертифікат”, найменування банку, що
випустив сертифікат, та його місцезнаходження; порядковий номер
сертифіката, дату випуску, суму депозиту, строк вилучення вкладу (для
строкового сертифіката), найменування або ім’я держателя
сертифіката (для іменного сертифіката); підпис керівника банку або іншої
уповноваженої на це особи, печатку банку. Доход по ощадних сертифікатах
виплачується при пред’явленні їх для оплати в банк, що їх випустив. У
разі коли власник сертифіката вимагає повернення депонованих
коштів по строковому сертифікату раніше обумовленого в ньому строку, то
йому виплачується понижений процент, рівень якого визначається на
договірних умовах при внесенні депозиту.

Векселі

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове
зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму
грошей власнику векселя (векселедержателю).

Випускаються такі види векселів: простий, переказний. Простий
вексель містить такі реквізити:

а) найменування – “вексель”;

б) просту і нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену

суму;

в) зазначення строку платежу;

г) зазначення місця, в якому повинен здійснитись платіж;

д) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен

бути здійснений;

е) дату і місце складання векселя;

є) підпис того, хто видає документ (векселедавця).

Переказний вексель повинен містити крім реквізитів,
передбачених у підпунктах “а”, “в”, “є” частини третьої цієї
статті, також: просту і нічим не обумовлену пропозицію сплатити певну
суму; найменування того, хто повинен платити (платника). Документ, у
якому відсутній будь-який з реквізитів, вказаних у частинах третій і
четвертій цієї статті, відповідно для простого і переказного векселів,
не має сили простого або переказного векселя, за винятком таких
випадків:

а) вексель, строк платежу по якому не вказано, розглядається

як такий, що підлягає оплаті по пред’явленні;

б) при відсутності особливого зазначення місце, позначене

поруч з найменуванням платника (місце складання документа – для

простого векселя), вважається місцем платежу і одночасно місцем

проживання платника (векселедавця – для простого векселя);

в) вексель, в якому не вказано місце його складання,

визнається підписаним у місці, позначеному поруч з найменуванням

векселедавця.

Порядок випуску та обігу векселів визначається Кабінетом
Міністрів України.

Емітент має право на випуск акцій, облігацій підприємств з
моменту реєстрації цього випуску Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку. Якщо подані для реєстрації акції,
облігації підприємств пропонуються для відкритого продажу, тобто
призначені для розміщення між юридичними особами і громадянами,
коло яких заздалегідь визначити неможливо, то емітент зобов’язаний
подати реєструвальному органу для реєстрації також інформацію про
випуск цих цінних паперів. Емітент зобов’язаний подати органу, що
реєструє випуск цінних паперів або інформацію про випуск цінних
паперів, баланс та довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою).

Порядок реєстрації випуску облігацій підприємств і акцій, а також
інформації про їх випуск визначається Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. Реєстрація випуску цінних паперів повинна
бути проведена не пізніш як за 30 днів з моменту подачі заяви з
доданням необхідних документів. Орган, який реєструє випуск цінних
паперів або інформацію

про випуск цінних паперів, зобов’язаний перевіряти відповідність
поданих емітентом документів вимогам законодавства України. Відмова
в реєстрації може мати місце лише в разі порушення

встановленого порядку або невідповідності поданих документів
вимогам законодавства. У разі коли реєстрацію випуску цінних паперів у
встановлений строк не проведено або в ній відмовлено з мотивів, які
емітент вважає необгрунтованими, він може звернутися до суду.
Реєстрація випуску цінних паперів або інформації про випуск цінних
паперів, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих
цінних паперів. Загальний реєстр випуску цінних паперів ведеться
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Ринок цінних паперів

Розвиток ринку цінних паперів в Україні

Ринок цінних паперів в Україні функціонуе ще в меншій мірі, ніж
банківський сектор. Хоча Україна першою в пост-радянському просторі
прийняли закон про цінні папери та фондову біржу – ще у червні 1991
року, його впровадження ускладнювалося через відсутність системи
державного регулювання і затримки процесу приватизації. Економічна криза
і гіперінфляція 1993-1994 років повністю паралізувала фінансовий ринок.
Позабіржова система торгівлі акціями перших приватизаційних підпрємств
почала працювати у 1996 році.

Особливого імпульсу розвиткові фондового ринку надала приватзація
чотирьох енергогенеруючих підприємств восени 1996 року: 15% їхніх акцій
надійшли в обіг. Починаючи з останніх місяців 1996 року, міжнародних
портфельних інвесторів особливо приваблюе ринок ОВДП ( облігації
внутрішньої державної позики ), дохідність якого часами сягає 100%
річних. Однак після кризи на азіатських ринках, що вибухла восени 1997
року, приватні інвестори покинули цей ринок.

Сьогодні на ринку цінних паперів обертаються акції, ОВДП,
компенсаційні сертифікати, векселі та муніципальні облігації. По суті
фінансовий ринок поки що існує поза межами фондової біржі – при цьому
функціонують п’ять офіційних установ:

ПФТС ( позабіржова фондова торгова система ), заснована на кошти
американського

агенства міжнародного розвитку.

Чотири зареєстровані фондові біржі: Українська, Київська міжнарода,
Донецька та Українська міжбанківська валютна біржа.

Структура ринку цінних паперів

Ринок цінних паперів охоплює частину кредитного ринку і повністю ринок
інструментів власності. Іншими словами, цей ринок інтегруе операції щодо
випуску та обігу боргових інструментів, інструментів власності, а також
їхніх похідних. До боргових інструментів належать, передусім,
облігації, векселі, сертифікати. До інструментів власності – всі вид
акцій, а до їх похіднх – опціони, ф’ючерси та інші аналогічні цінні
папери. Отже, ринок інструментів позики, будучи елементом кредитного
ринку, є сферою відносин, що стосуються позикового капіталу, в той час
як ринок інструментів власності стосується відносин щодо власного
капіталу, тобто пайових внесків власників у статутних фондах
підприємств.

Ринок цінних паперів можна розмежувати на первинний і вторинній,
біржовий та позабіржовий. Первинний ринок – це ринок перших і повторних
емісій (випусків) цінних паперів, на якому здійснюеться їх початкове
розміщення серед інвесторів.

Тобто рамки первинного ринку фактично обмежуються найпершим актом
купівлі-продажу того чи іншого цінного паперу. На цій стадії емітент
(організація, що випустила цінні папери) предає майнові права на свою
власність (чи частину власності) іншим особам, одержуючи натомість
грошові кошти для інвестицій.

Як правило, більшістьь цінних паперів (отже, і майнові права, що в них
виражені) згодом переходить від одного власника до іншого – відбуваеться
інша їхня купівля-продаж, інші операції, що залежать і, в свою чергу,
впливають на кон’юнктуру ринку. Іншими словами, цінні папери надходять в
обіг. Обіг цінних паперів – це прерогатива вторинного ринку.

Одне з найважливіших завданнь первинного ринку полягає в тому, щоб
звести до мінімуму ризик інвестора. На це спрямовані державні
законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність ринку, вимоги
щодо опублікування інформації про емінента, підготовки проспекту емісії,
реєстрації цінних паперів та відповідних даних у фінансових органах
тощо. Головною метою вторинного ринку є забезпечення ліквідності цінних
паперів, тобто створення умов для найширшої торгівлі ними. Це, в свою
чергу, надає можливості власникові цінних паперів реалізувати їх у
найкоротший строк при незначних варіаціях курсів та невисоких витратах
на реалізацію.

Діяльність по випуску та обігу цінних паперів

Діяльністю по випуску та обігу цінних паперів, відповідно до цього
Закону, визнається посередницька діяльність по випуску та обігу
цінних паперів, здійснювана банками, а також акціонерними
товариствами, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно
іменних акцій, та іншими товариствами (надалі – торговці цінними
паперами), для яких операції з цінними паперами становлять
виключний вид їх діяльності. Торговці цінними паперами вправі
здійснювати такі види діяльності по випуску та обігу цінних паперів:

а) діяльність по випуску цінних паперів;

б) комісійну діяльність по цінних паперах;

в) комерційну діяльність по цінних паперах.

Діяльністю по випуску цінних паперів визнається виконання
торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок
емітента обов’язків по організації передплати на цінні папери або їх
реалізації іншим способом. При цьому торговець цінними паперами за
домовленістю з емітентом може брати на себе зобов’язання у разі
неповного розміщення цінних паперів викупити в емітента
нереалізовані цінні папери.

Комісійною діяльністю по цінних паперах визнається
купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними
паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи.
Комерційною діяльністю по цінних паперах визнається
купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними
паперами від свого імені та за свій рахунок.

Здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, як
виключної діяльності, допускається на основі дозволу, що видається.
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік
документів, необхідних для одержання дозволу на здійснення
діяльності по випуску та обігу цінних паперів, а також перелік
відомостей, які торговець цінними паперами повинен подавати
протягом строку дії цього дозволу, визначаються Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.

Дозвіл на здійснення усіх або окремих (крім комісійної) видів
діяльності може бути видано торговцям цінними паперами, які мають
внесений статутний фонд у розмірі не менш як 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на здійснення
комісійної діяльності щодо цінних паперів – не менш як 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При здійсненні
виключної діяльності по випуску та обігу цінних паперів
допускається здійснення окремих видів діяльності, пов’язаних з обігом
цінних паперів, насамперед діяльності по наданню консультацій
власникам цінних паперів.

Дозвіл на здійснення будь-якого виду діяльності по випуску та обігу
цінних паперів не може одержати торговець цінними паперами, який
безпосередньо або побічно володіє майном іншого торговця цінними
паперами вартістю понад 10 процентів статутного фонду, в тому числі
безпосередньо – вартістю понад 5 процентів статутного фонду іншого
торговця. Торговець цінними паперами, який має дозвіл на здійснення
будь-якого виду діяльності по випуску та обігу цінних паперів, не
може безпосередньо або побічно володіти майном іншого торговця

цінними паперами вартістю понад 10 процентів статутного фонду, в тому
числі безпосередньо – вартістю понад 5 процентів статутного фонду
іншого торговця. Якщо частка юридичної особи, що не має дозволу на
здійснення діяльності по обігу цінних паперів, або громадянина в
статутному фонді кількох торговців цінними паперами перевищує 5
процентів по кожному торговцю, то ці торговці не можуть здійснювати
торгівлю цінними паперами один з одним.

Торговець цінними паперами не може здійснювати торгівлю:

а) цінними паперами власного випуску;

б) акціями того емітента, у якого він безпосередньо або
побічно володіє майном у розмірі більше 5 процентів статутного
фонду.

Відповідно до цієї статті безпосереднім володінням майна
визнається володіння часткою у статутному фонді будь-якого
товариства, побічним володінням – володіння часткою у статутному фонді
такого товариства, яке є учасником в іншому товаристві.

Національна депозитарна система та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні

Національна депозитарна система складається з двох рівнів.Нижній
рівень – це зберігачі, які ведуть рахунки власниківцінних паперів, та
реєстратори власників іменних цінних паперів.

Верхній рівень – це Національний депозитарій України (далі Національний
депозитарій) і депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та
здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодоцінних паперів.

Обслуговування обігу державних цінних паперів, у тому числі
депозитарну діяльність щодо цих паперів, здійснює Національний банк
України. Особливості здійснення депозитарної діяльності з державними
цінними паперами встановлюються Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку спільно з Національним банком України. При
здійсненні такої діяльності на Національний банк України не
поширюються обмеження, встановлені абзацом шостим статті 1 та
частиною першою статті 10 цього Закону. У разі одержання відповідного
дозволу депозитарії та зберігачі можуть вести реєстри власників
іменних цінних паперів. Ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів є виключною діяльністю суб’єктів підприємницької
діяльності і не може поєднуватися з іншими видами діяльності, крім
депозитарної.

Для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного
обліку у формі відкритого акціонерного товариства створюється
Національний депозитарій. Уповноваженим органом управління часткою
держави у статутному фонді Національного депозитарію є Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку. На етапі створення
Національного депозитарію держава виходячи з фінансових
можливостей вживає заходів щодо його створення, передбачаючи на це
відповідні кошти. Частка держави у статутному фонді
Національного депозитарію може бути відчужена іншим акціонерам не
раніше ніж через два роки після його створення. До компетенції
Національного депозитарію, крім видів діяльності, визначених
статтею 6 цього Закону, належить:

– стандартизація депозитарного обліку відповідно до міжнародних
норм;

– стандартизація документообігу щодо операцій з цінними
паперами і нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в
Україні, відповідно до міжнародних норм;

– встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з
депозитарними установами інших країн, укладання як двосторонніх, так і
багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини
для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами
учасників Національної депозитарної системи, контроль за їх
кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших
країн.

Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними
паперами у Національному депозитарії встановлюється Національним
банком України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. У назву інших депозитаріїв забороняється включати
слова “національний” чи “центральний”.

Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, і цінні
папери, на які поширюється дія законів України, можуть випускатися
в документарній та бездокументарній формах. Форма випуску цінних
паперів визначається за рішенням емітента про випуск цінних
паперів, затверджується Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку при реєстрації випуску та є підставою для
взяття цих цінних паперів на обслуговування Національною
депозитарною системою як іменних цінних паперів у
документарній формі, цінних паперів на пред’явника у
документарній формі або цінних паперів у бездокументарній
формі, іменна ідентифікація власників яких здійснюється на підставі
облікового реєстру рахунків власників у зберігача.

Випуск цінних паперів у документарній формі здійснюється емітентом
шляхом виготовлення сертифікатів, які випускаються з урахуванням
вимог, визначених Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. У разі емісії цінних паперів у бездокументарній формі, крім
приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне
одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств,
державного житлового фонду, земельного фонду, емітент оформлює
глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу
зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраний ним
депозитарій. На період передплати на певний випуск (емісію) цінних
паперів емітент оформляє тимчасовий глобальний сертифікат, який
підлягає заміні на постійний після державної реєстрації цього
випуску Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
або анулюється в разі визнання випуску таким, що не відбувся.
Глобальний сертифікат, оформлений після державної реєстрації та
визнання випуску таким, що відбувся, зберігається в депозитарії протягом
усього періоду існування цінних паперів у бездокументарній
формі. Вимоги до оформлення і ведення обліку глобальних сертифікатів та
їх реквізити встановлюються Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.

Іменні цінні папери, випущені в документарній формі (якщо умовами
емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають передачі),
передаються новому власнику шляхом повного індосаменту. У разі
відчуження знерухомлених іменних цінних паперів право власності
переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок
власника у зберігач. Права на участь в управлінні, одержання доходу
тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути
реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних
паперів.

Право власності на цінні папери на пред’явника, випущені в
документарній формі, переходить до нового власника з моменту
передачі (поставки) цінних паперів. У разі відчуження знерухомлених
цінних паперів на пред’явника право власності на цінні папери
переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок
власника у зберігача.

Право власності на цінні папери, випущені в
бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту
зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.
Підтвердженням права власності на цінні папери є сертифікат,
а в разі знерухомлення цінних паперів чи їх емісії в бездокументарній
формі – виписка з рахунку у цінних паперах, яку

зберігач зобов’язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з
рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за
собою перехід права власності на цінні папери.

Угоди щодо цінних паперів не підлягають нотаріальному
посвідченню, якщо інше не передбачено законодавством чи угодою
сторін.

Перелік цінних паперів, що обслуговуються Національною
депозитарною системою, встановлює Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку.

Діяльність, пов’язана із зберіганням цінних паперів та обліком
прав власності на них, здійснюється на підставі договору про відкриття
рахунку у цінних паперах, який укладається власником цінних паперів з
обраним ним зберігачем; депозитарного договору, який укладається між
зберігачем і депозитарієм, або договору про обслуговування емісії
цінних паперів, який укладається між емітентом та обраним ним
депозитарієм.

Договори про відкриття рахунку у цінних паперах,
депозитарні договори і договори про обслуговування емісії цінних
паперів повинні відповідати вимогам типових договорів,
затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. У договорі про відкриття рахунку у цінних паперах,
випущених у документарній формі, визначається спосіб зберігання
цінних паперів (колективний чи відокремлений). Іменні цінні папери, що
знаходяться в колективному зберіганні на рахунках власників у зберігача
і не обліковані на рахунках зберігача в депозитарії, підлягають
обов’язковому занесенню до реєстру власників іменних цінних паперів на
ім’я зберігача як номінального утримувача. Іменні цінні папери, що
знаходяться в колективному зберіганні на рахунках у цінних паперах
зберігачів у депозитарії, підлягають обов’язковому занесенню до
реєстру власників іменних цінних паперів на ім’я депозитарію як
номінального утримувача. У договорі про відкриття рахунку у
цінних паперах визначаються умови ведення рахунку власника
цінних паперів, порядок проведення операцій емітента, порядок надання
облікової та фінансової інформації зберігачем, а також умови оплати його
послуг тощо.

У депозитарному договорі встановлюється право зберігача
передавати до депозитарію виключно цінні папери, які знаходяться в
колективному зберіганні, порядок здійснення операцій депозитарієм, умови
ведення рахунків, порядок проведення операцій емітента, порядок
надання облікової та фінансової інформації депозитарієм, а також умови
оплати його послуг тощо.

Депозитарії та зберігачі не мають права укладати угоди щодо
цінних паперів, які належать депоненту і зберігаються у них на
рахунках у цінних паперах, у власних інтересах чи в інтересах
третіх осіб без відповідного доручення. Укладення договору про відкриття
рахунку у цінних паперах або депозитарного договору не може бути
обумовлене відмовою депонента від будь-якого з прав, що надає цінний
папір.

У договорі про обслуговування емісії цінних паперів між емітентом
чи його представником та обраним ним депозитарієм визначається
порядок взяття на обслуговування та обслуговування емісії цінних
паперів, операцій емітента в депозитарії щодо випущених ним цінних
паперів, порядок переведення цінних паперів з документарної форми у
бездокументарну тощо. У разі розміщення на зберігання цінних паперів,
випущених у документарній формі згідно з договором про обслуговування
емісії цінних паперів, передбачається надання емітентом або
зберігачем, що передає даний випуск на зберігання депозитарію,
сертифіката якості цінних паперів у документарній формі.

Зберігач не має права користуватися послугами іншого зберігача
для виконання своїх зобов’язань щодо зберігання сертифікатів та
обліку прав власності на цінні папери своїх депонентів. У разі
одержання депозитарієм від зберігача цінних паперів, щодо яких він
не укладав з емітентом договору про обслуговування емісії цінних
паперів, депозитарій зобов’язаний передати їх тому депозитарію, з
яким емітент уклав такий договір, якщо між депозитаріями не
встановлено кореспондентські відносини щодо цінних паперів.

Для обліку цінних паперів, депонованих власником згідно з договором
про відкриття рахунку у цінних паперах, зберігач відкриває на
його ім’я рахунок у цінних паперах, на якому

обліковуються права власності на цінні папери, що належать
депоненту, а також обмеження щодо цих цінних паперів депонента. Для
обліку цінних паперів, переданих зберігачем депозитарію на підставі
депозитарного договору, депозитарій відкриває на ім’я зберігача рахунок
у цінних паперах, на якому здійснює облік депонованих цінних
паперів. Цінні папери, депоновані емітентом на підставі договорів про
обслуговування емісії цінних паперів, зараховуються на його
рахунок у цінних паперах. Для цінних паперів, депонованих іншими
депозитаріями через кореспондентські відносини щодо цінних паперів,
оформлені на підставі відповідного договору, кожний депозитарій
відкриває спеціальні рахунки у цінних паперах.

Обіг цінних паперів, записаних на рахунок у цінних паперах на
підставі депозитарного договору, обслуговується виключно шляхом
переведення їх на відповідний рахунок у цінних паперах у

депозитарії. При виконанні клірингу та розрахунків за угодами щодо
цінних паперів між зберігачами, а також при проведенні операцій
емітента зміни на рахунках у цінних паперах і на грошових рахунках
вносяться одночасно.

Депозитарії можуть одержувати від емітента безпосередньо на свій
рахунок доходи з цінних паперів для наступного перерахування
їх зберігачам. Зберігач зобов’язаний у встановлений договором строк
зарахувати зазначені доходи на грошові рахунки власників цінних
паперів. Ці доходи не є доходами депозитарію і не підлягають
оподаткуванню у складі доходів депозитарію. Депозитарії та зберігачі
цінних паперів не зобов’язані надавати власникам

цінних паперів документи (сертифікати, купони) для реалізації
відповідних прав власності при проведенні емітентом операцій із
цінними паперами, якщо інше не передбачено договором.

Кліринг та розрахунки за угодами щодо
цінних паперів

Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів
здійснюються виключно депозитаріями, які забезпечують поставку цінних
паперів на рахунки зберігачів у депозитарії з одночасною оплатою
грошових коштів на рахунках зберігачів. Для здійснення клірингу та
розрахунків за угодами щодо цінних паперів депозитарій має одержати
відповідний дозвіл.

Взаєморозрахунки за угодами щодо цінних паперів
здійснюються на підставі розрахункових документів, наданих
сторонами відповідно до договорів, що передбачають перехід права
власності на цінні папери, або інформації, наданої фондовими
біржами та організаційно оформленим позабіржовим ринком.

Кліринговий депозитарій для здійснення грошових
розрахунків за угодами щодо цінних паперів зобов’язаний
користуватися послугами, що надають розрахункові банки на підставі
відповідного договору, типова форма якого затверджується Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком
України. Вимоги до такого розрахункового банку встановлюються у
положенні, що затверджується Державною комісією з цінних паперів

та фондового ринку і Національним банком України. Правила та
операційні стандарти клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних
паперів затверджуються Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Правила та операційні стандарти грошового клірингу та
розрахунків за операціями з цінними паперами затверджуються Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з
Національним банком України і Міністерством фінансів України.

Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів
здійснює емітент або реєстратор. Якщо кількість власників іменних
цінних паперів емітента перевищує кількість, визначену Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку як максимальну
для організації самостійного ведення реєстру емітентом,
емітент зобов’язаний доручити ведення реєстру реєстратору шляхом
укладення відповідного договору. Договір на ведення реєстру емітент може
укласти лише з одним реєстратором. При цьому таке доручення емітента
не знімає з нього відповідальності щодо виконання зобов’язань, що
випливають із угод щодо цінних паперів. Рішення про передачу ведення
реєстру власників іменних цінних паперів приймається виключно на
загальних зборах акціонерів.

Загальні збори акціонерів або спостережна рада акціонерного
товариства затверджують умови договору на ведення реєстру
власників іменних цінних паперів у порядку, визначеному статутом
товариства. У разі неукладення договору протягом тридцяти
календарних днів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
надсилає товариству розпорядження про необхідність його укладення,
а у разі невиконання зазначеного розпорядження протягом

п’ятнадцяти календарних днів притягує посадових осіб товариства до
відповідальності відповідно до Закону України “Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні”. Рішення про передачу
ведення тимчасового реєстру акціонерів до проведення перших загальних
зборів приватизованого підприємства і до розміщення не менше 60
відсотків акцій для підприємств, що

знаходяться в процесі приватизації, приймається правлінням
підприємства, що приватизується.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, будь-які
інші органи державної влади, а також юридичні та фізичні особи не
можуть приймати рішення обов’язкового чи рекомендаційного характеру щодо
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, забезпечення ведення
таких реєстрів чи їх розподілу, що суперечать частині другій цієї
статті.

Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
передбачає облік та зберігання протягом певних строків інформації про
власників іменних цінних паперів та про операції, внаслідок яких
виникає необхідність внесення змін до реєстру власників іменних
цінних паперів. Підставою для внесення змін до реєстру власників
іменних цінних паперів є документи, згідно з якими переходить
право власності на відповідні іменні цінні папери. Реєстратор
зобов’язаний на вимогу власника цінних паперів або його представника,
а також номінального утримувача надати виписку з реєстру власників
іменних цінних паперів. Власник або його представник чи номінальний
утримувач не мають права вимагати включення до виписки інформації, що
виходить за межі компетенції реєстратора, у тому числі інформації
про інших власників та кількість цінних паперів, які їм належать.
Відомості про номінального утримувача підлягають внесенню у реєстр
власників іменних цінних паперів на підставі відповідного доручення,
якщо право зберігача або депозитарію виступати номінальним
утримувачем не передбачено договором про відкриття рахунку у цінних
паперах або депозитарним договором. Внесення номінального утримувача в
реєстр власників іменних цінних паперів, а також перереєстрація цінних
паперів на іншого номінального утримувача не означає, що право
власності на цінні папери переходить до номінального утримувача.

Операції з цінними паперами, що здійснюються між депонентами
одного номінального утримувача, не відображаються у реєстрі
власників іменних цінних паперів. Для складання реєстру власників
іменних цінних паперів на обумовлену дату для виконання
зобов’язань емітента номінальний утримувач повинен надати реєстратору
список усіх власників.

ФОНДОВА БІРЖА

Фондова біржа – організаційно оформлений, постійно діючий ринок,
на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

Фондова біржа – акціонерне товариство, яке зосереджує попит і
пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та
здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів
законодавства України, статуту і правил фондової біржі. Фондову біржу
може бути створено не менш як 20 засновниками – торговцями
цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної і
комісійної діяльності по цінних паперах за умови внесення ними до
статутного фонду не менш як 10000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

Фондова біржа набуває прав юридичної особи з дня її
реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.

Фондова біржа – організація, яка створюється без мети
отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод
купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може
здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за
дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим
органом. У статуті фондової біржі визначаються:

а) найменування і місцезнаходження фондової біржі;

б) найменування і місцезнаходження засновників;

в) розмір статутного фонду;

г) умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів

фондової біржі;

д) права і обов’язки членів фондової біржі;

е) організаційна структура фондової біржі;

є) компетенція і порядок створення керівних органів фондової

біржі;

ж) порядок і умови відвідування фондової біржі;

з) порядок і умови застосування санкцій, встановлених

фондовою біржою;

и) порядок припинення діяльності фондової біржі.

У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються
створення і діяльності фондової біржі. Правила фондової біржі повинні
передбачати:

а) види угод, що укладаються на фондовій біржі;

б) порядок торгівлі на фондовій біржі;

в) умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

г) умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються

на фондовій біржі;

д) порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації;

е) перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;

є) обов’язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та

інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі,

порядок їх діяльності;

ж) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

з) види послуг, що надаються фондовою біржою, і розмір плати

за них;

и) правила ведення розрахунків на фондовій біржі;

і) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.

Діяльність фондової біржі припиняється у тому разі, коли число
її членів стало менше 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів,
її діяльність припиняється у разі неприйняття нових членів протягом
шести місяців. Діяльність фондової біржі припиняється
відповідно до

законодавства України про акціонерні товариства та інші види
господарських товариств.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її
територіальні відділення здійснюють контроль за випуском та обігом
цінних паперів, за винятком приватизаційних. Контроль за обігом
приватизаційних паперів здійснює Фонд державного майна України.
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
призначаються державні представники на фондових біржах. Вони
уповноважені здійснювати контроль за додержанням положень статуту і
правил фондової біржі та мають право брати участь у роботі
керівних органів фондових бірж.

Антимонопольний комітет України здійснює контроль за дотриманням
вимог антимонопольного законодавства при обігу цінних паперів.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її
територіальні відділення у разі відхилення від умов, визначених у
дозволах на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних
паперів, а також у статуті та правилах фондової біржі, можуть
застосовувати такі санкції:

а) виносити попередження;

б) зупиняти на строк до одного року передплату і продаж
цінних паперів;

в) зупиняти на певний строк укладення угод з окремих видів
діяльності по випуску і обігу цінних паперів;

г) анулювати дозвіл, виданий на ведення діяльності по випуску і
обігу цінних паперів у разі повторного застосування санкцій,
передбачених підпунктами “а – в” цієї статті.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може
зупиняти діяльність фондової біржі в разі порушення нею статутної
діяльності і вимагати приведення її у відповідність з статутом та
правилами фондової біржі.

Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України

Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2001-2005 роки

Головними тенденціями на міжнародних фондових ринках, що
визначатимуть дальший розвиток фондового ринку України, є:

глобалізація світового ринку капіталу, створення глобальних торговельних
та розрахунково-клірингових систем для обслуговування міжнародних ринків
капіталу;

технологізація ринків капіталу через зростаюче використання новітніх
інформаційних і фінансових технологій; універсалізація діяльності
фінансових інститутів, які спроможні надавати своїм клієнтам повний
спектр фінансових послуг, включаючи послуги на ринках цінних паперів;
інституціоналізація або зростання ролі інституційних інвесторів
(інститутів спільного існування, недержавних пенсійних фондів, страхових
компаній) у здійсненні фінансових інвестицій;

інтернаціоналізація та регіоналізація регулювання фондових ринків;
дерегуляція фінансових ринків як засіб протидії їх переміщення в
оффшорні зони.

Цілі та завдання фондового ринку

Головною метою функціонування та розвитку фондового ринку в Україні
повинно стати залучення інвестиційнх ресурсів для спрямування їх на
відновлення та забезпечення дальшого зростання виробництва.

Ліквідний, надійний та прозорий фондовий ринок має забезпечити
реалізацію національних інтересів України, сприяти зміцненню
економічного суверенітету шляхом:

сприяння знаходження інвестицій у реальний сектор економіки;

створення ефективної системи захисту прав і інтересів інвесторів, як
вітчизняних, так і іноземних;

створення сприятливих умов для розвитку інститутів спільного
інвестування, в тому числі недержавних пенсійних фондів;

розбудови сучасної надійної системи виконання угод з цінним паперами та
обліку права власності на цінні папери;

розбудови ефективної системи організованої торгівлі, яка має визначати
ринкову вартість цінних паперів вітчизняних емітентів;

концентрації і централізації торгівлі корпоративними цінними паперами
українських емітентів на організованому ринку на засадах конструктивної
конкуренції та інновацій;

створення умов для підвищення конкурентоспроможності фондового ринку
України з дальшою цивілізованою його інтеграцією в міжнародні ринки
капіталу;

гармонізації політики держави на фондовому ринку з грошово-кредитною,
валютною і бюджетно-податковою політикою з метою розвитку фондового
ринку України.

Удосконалення системи регулювання ринку цінних паперів в Україні
потребує:

визначення пріоритетів державної політики на фондовому ринку та
розроблення заходів щодо його дальшого розвитку;

забезпечення єдиного підходу до регулювання діяльності на фондовому
ринку як банківських, так і небанківських фінансових установ;

розширення повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку щодо регулювання діяльності небанківских фінансових установ;

оптимізації державного регулювання фондового ринку та розвитку
саморегулювання, посилення контролю за дотриманням учасниками фондового
ринку регулятивних вимог;

поступової передачі саморегулівним організаціям (СРО) професійних
учасників фондового ринку частини повноважень щодо передліцензійної
роботи, проведення моніторингу діяльності своїх членів, перепідготовки
та попередньої сертифікації фахівців;

підвищення вимог до ліцензування професійних учасників фондового ринку;

розроблення програм оперативних дій щодо регулювання фондового ринку в
разі фінансової кризи;

спрямування зусиль Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку переважно на регулювання відкритого обігу цінних паперів;

створення системи контролю та торгівлею цінними паперами за участю
афілійованих осіб;

забезпечення правового захисту працівників Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, які здійснюють правозастосовчі функції;

розроблення та запровадження ефективної системи обміну інформацією між
державними органами, що здійснюють регулювання і контроль на фондовому
ринку;

створення єдиної бази даних про акціонерні товариства.

Розвиток законодавства України про цінні папери потребує: прийняття
Законів України “Про інститути спільного інвестування (корпоративні та
пайові інвестиційні фонди)”, “Про цінні папери та фондовий ринок” (нова
редакція), “Про акціонерні товариства”, “Про недержавні пенсійні фонди”,
“Про електронний документообіг електронний підпис”.

Використана література:

Закон України “Про цінні папери і фондову Біржу” /від 18 червня 1999
р., м. Київ/

“Україна на роздоріжжі” /за редакцією Акселя Зіденберга і Лутуа
Хоффмана, м. Київ 1998/

“Фондовий ринок України /навчальний посібник, м. Київ 1994/

Закон України “Про національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні / від 10 грудня 1997/

“Урядовий кур’єр”/ 4 квітня 2001р./ ( “Орієнтир” ).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020