.

Звіт про фінансові результати (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 6122
Скачать документ

Реферат з бухобліку

Звіт про фінансові результати

Загальна характеристика Звіту про фінансові результати

Зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до
розкриття його статей, визначаються П(С)БО 3 «Звіт про фінансові
результати».

Норми П(С)БО стосуються звітів про фінансові результати підприємств,
організацій та інших юридичних осіб (надалі — підприємства) всіх форм
власності (крім банків і бюджетних установ).

Особливості складання консолідованого Звіту про фінансові результати
визначаються П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність».

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам
повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати,
прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Для малих підприємств передбачається можливість складання Звіту про
фінансові результати за скороченою формою.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті
про фінансові результати відображають у момент надходження активу або
погашення зобов’язання, яке приводить до збільшення власного капіталу
підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати
відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу
або збільшення зобов’язання, яке призводить до зменшення власного
капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення
чи розподілу власниками).

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних
періодів, то витрати відображають у Звіті про фінансові результати на
основі їх систематичного та раціонального розподілу (наприклад, у
вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, у яких одержують
відповідні економічні вигоди.

Витрати одразу відображають у Звіті про фінансові результати, якщо
економічні вигоди не відповідають критеріям визнання їх активами
підприємства.

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених
відповідними П(С)БО.

Структура Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

І. Фінансові результати.

II. Елементи операційних витрат.

III. Розрахунок показників прибутковості акцій.

I. Фінансові результати

Формуються на підставі визначення фінансових результатів від усіх видів
діяльності. Виділяють такі види діяльності: операційна, інша і
надзвичайна.

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші
види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

До основної діяльності підприємств належать виробництво і/або реалізація
продукції, товарів, робіт, послуг, які здійснюються на підставі статуту
підприємства; до іншої діяльності підприємств — продаж або оренда
основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, доходи від
операційних курсових різниць.

Інша діяльність — доходи від інвестиційної або фінансової діяльності
(дивіденди, відсотки та інші доходи; участь у дочірніх підприємствах
тощо).

Надзвичайна діяльність — події та операції, які неможливо передбачити в
межах звичайної діяльності; вони відбуваються без участі підприємства і
нерегулярно (повені, зсуви, землетруси, пожежі, аварії).

Фінансовий результат розраховують поступово: дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) показують за методом брутто з
наступним відніманням наданих знижок, повернення проданих товарів,
податків (ПДВ, акциз).

Структуру розділу І «Фінансові результати» наведено в табл. 1.

II. Елементи операційних витрат

У цьому розділі відображають витрати операційної діяльності: матеріальні
витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи,
амортизацію, інші

Таблиця 1.

Структура розділу І. «Фінансові результати»

Стаття Види діяльності

1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Операційна діяльність

Інша діяльність

Звичайна діяльність

Діяльність у звітному періоді

Податок на додану вартість

Акцизний збір

Інші вирахування з доходу

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий:

прибуток

збиток

Інші операційні доходи

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

збиток

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Фінансові витрати

Витрати від участі в капіталі

Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: —
прибуток — збиток

Надзвичайна діяльність

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

збиток

Надзвичайні:

доходи

витрати

Податки з надзвичайного прибутку

Чистий:

прибуток

збиток

операційні витрати. Ці дані необхідні для складання Звіту про рух
грошових коштів (під час коригування суми нерозподіленого доходу на
негрошові статті, зокрема на суму амортизації).

Такий підхід дає змогу класифікувати витрати за функціями.

Ш. Розрахунок показників прибутковості акцій

Цей розділ заповнюють акціонерні товариства, акції яких відкрито
продаються або купуються на фондових біржах.

Зміст статей Звіту про фінансові результати

У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)» відображають загальний дохід (виручки) від реалізації
продукції, товарів, робіт чи послуг, тобто без вирахування наданих
знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків.

У статті «Податок на додану вартість» відображають суму податку на
додану вартість, яку включено до доходу (виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті «Акцизний збір» підприємства, що є платниками акцизного збору,
відображають його суму, враховану у складі доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Підприємства, які сплачують інші збори чи податки з обороту, показують
їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати.

У статті «Інші вирахування з доходу» відображають надані знижки,
повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих
податків.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
визначається вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок та ін.

У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»
показують виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)
або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО 9
«Запаси».

Валовий прибуток (збиток) обчислюється як різниця між чистим доходом від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті. «Інші операційні доходи» відображають суми інших доходів від
операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

– дохід від операційної оренди активів;

– дохід від операційних курсових різниць;

– відшкодування списаних раніше активів;

– дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та
ін.

У статті «Адміністративні витрати» відображають загальногосподарські
витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

У статті «Витрати на збут» відображають витрати підприємства, пов’язані
з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, що
займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції
споживачам та ін.

У статті «Інші операційні витрати» відображають собівартість
реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги і втрати
від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані
економічні санкції; відрахування для забезпечення майбутніх операційних
витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної
діяльності підприємства (крім витрат, які включаються до собівартості
продукції, товарів, робіт, послуг).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна
сума валового прибутку (збитку), інших операційних доходів,
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

У статті «Дохід від участі в капіталі» відображають дохід, отриманий від
інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік якого
ведеться методом участі в капіталі.

У статті «Інші фінансові доходи» показують дивіденди, відсотки та інші
доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, обліковуваних
методом участі в капіталі).

У статті «Інші доходи» показують дохід від реалізації фінансових
інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від
неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі
звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю
підприємства.

У статті «Фінансові витрати» показують витрати на відсотки та інші
витрати підприємства, пов’язані із залученням позиченого капіталу.

У статті «Втрати від участі в капіталі» відображають збиток, який
спричинили фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні або спільні
підприємства, облік яких здійснюється методом участі в капіталі.

У статті «Інші витрати» відображають: собівартість реалізації фінансових
інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від
неопераційних курсових різниць, від уцінки фінансових інвестицій і
необоротних активів; інші витрати (крім фінансових витрат), що виникають
у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною
діяльністю підприємства.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток
чи збиток) визначаються як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від
операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків)
фінансових та інших витрат (збитків).

У статті «Податок на прибуток» показують суму податків на прибуток від
звичайної діяльності, визначену згідно з П(С)БО 17 «Податок на
прибуток».

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком
від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків на прибуток.
Збиток від звичайної діяльності дорівнює сумі збитку від звичайної
діяльності до оподаткування та податків на прибуток.

У статтях «Надзвичайні доходи» та «Надзвичайні витрати» відображають
відповідно: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного
лиха, пожеж, техногенних аварій та ін.), включаючи витрати на
запобігання виникненню втрат від стихійного лиха і техногенних аварій,
обчислені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття
втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або
збитки від інших подій і операцій, що відповідають визначенню
надзвичайних подій, наведеному в П(С)БО 3. Збитки від надзвичайних подій
відображають за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на
прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і
вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події
розкривають окремо у примітках до фінансових звітів.

У статті «Податки з надзвичайного прибутку» відображають суму податків,
яка підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Чистий прибуток (збиток) обчислюється як алгебраїчна сума прибутку
(збитку) від звичайної діяльності, надзвичайного прибутку (збитку) та
податків із надзвичайного прибутку.

У розділі II Звіту про фінансові результати «Елементи операційних
витрат» наводять відповідні елементи операційних витрат (на виробництво
та збут, управління та інші операційні витрати), понесених підприємством
у процесі діяльності протягом звітного періоду.

Розділ III Звіту про фінансові результати «Розрахунок показників
прибутковості акцій» після запровадження П(С)БО 24 заповнюватимуть
акціонерні товариства прості акції чи потенційні прості акції яких
відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи
товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій.

У статті «Середньорічна кількість простих акцій» наводять
середньозважену кількість простих акцій, що перебували в обігу протягом
звітного періоду.

У статті «Скоригована середньорічна кількість» показують середньорічну
кількість простих акцій в обігу, скориговану на кількість таких акцій,
які можуть бути випущені в обіг згідно з укладеними угодами.

У статті «Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію»
відображають показник, який обчислюють діленням суми чистого прибутку,
що належить власникам простих акцій, на середньорічну кількість таких
акцій:

У статті «Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту
акцію» відображають показник, який обчислюють діленням скоригованої суми
чистого прибутку, що належить власникам простих акцій, на скориговану
середньорічну кількість таких акцій.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, що належить
власникам простих акцій, та їх коригування здійснюється згідно з П(С)БО
24 «Прибуток на акцію».

У статті «Дивіденди на одну просту акцію» відображається показник, який
обчислюють діленням суми оголошених дивідендів на кількість простих
акцій, на які виплачуються дивіденди.

Форму Звіту про фінансові результати наведено в табл. 2.

Таблиця 2.

Звіт про фінансові результати

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний

період За попередній період

1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020

025

Інші вирахування з доходу 030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 035

Собівартість реалізованної продукції (товарів, робіт, послуг) 040

Валовий:

– прибуток 050

– збиток 055

1 2 3 4

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:

– прибуток 100

– збиток 105

Дохід від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи 130

Фінансові витрати 140

Витрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток 170

– збиток 175

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

– прибуток 190

– збиток 195

Надзвичайні:

– доходи 200

– витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:

– прибуток 220

– збиток 225

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний

період За попередній період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230

Витрати на оплату праці 240

Відрахування на соціальні заходи 250

Амортизація 260

Інші операційні витрати 270

Разом 280

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330

Дивіденди на одну просту акцію

Керівник Головний бухгалтер

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019