.

Завдання автоматизованого обліку платників податків у ДПС України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 6906
Скачать документ

Реферат на тему:

Завдання автоматизованого обліку платників податків у ДПС України

Облік платників податків є одною з основних функцій органів ДПС, яка
створює передумови для здійснення контролю за надходженнями грошових
коштів від платників, тому головним завданням його автоматизації є
забезпечення працівників державних податкових органів якісною
інформацією для контролю за правильністю обчислень, повнотою і
своєчасністю перерахувань податків до місцевих і обласних бюджетів,
державних цільових фондів і прийняття ефективних управлінських рішень. 

Організація обліку платників у рамках інформатизації ДПС повинна
сприяти:

§ повному і своєчасному задоволенню інформаційних потреб органів
податкової служби за рахунок оперативного доступу до інформаційних
ресурсів;

§ вдосконаленню оперативності та продуктивності праці робітників ДПС, на
яких покладені обов’язки щодо ведення обліку платників;

§ поліпшенню якості та підвищенню оперативності самого обліку
платників; 

§ підвищенню достовірності даних щодо обліку платників;

§ ефективності контролю за додержанням податкового законодавства
платниками податків;

§ підвищенню оперативності та якості управлінських рішень стосовно
платників з метою підвищення ефективності оподаткування; 

§ скороченню обсягу паперового документообігу;

§ забезпеченню конфіденційності облікової інформації, її захисту від
несанкціонованого доступу, зловмисного зруйнування та крадіжки.

Вказані вимоги до автоматизованої інформаційної системи з обліку
платників податків потребують від системи виконання наступних функцій:

§ введення та формування реєстраційних даних суб‘єктів обліку у Реєстрі
платників податків – юридичних осіб та Реєстрі платників податків –
фізичних осіб ПК АІС районного рівня при взятті їх на облік у
встановленому порядку в органах ДПС;

§ формування реєстраційних даних суб‘єктів обліку в базах даних ПК АІС
районного рівня під час:

– повторної реєстрації (якщо передбачено законодавством) та
перереєстрації суб‘єктів обліку в органах держреєстрації;

– зняття з обліку в органах ДПС;

– повторного взяття на облік в органах ДПС;

– внесення змін (доповнень) в облікові дані суб‘єктів обліку;

§ формування та ведення реєстрів як відповідних складових частин Реєстру
платників податків – юридичних осіб та Реєстру платників податків –
фізичних осіб:

– платників податку на додану вартість;

– суб‘єктів малого підприємництва – платників єдиного податку;

– платників, що віднесені до великих платників податків;

– платників, які здійснюють свою діяльність у спеціальній економічній
зоні та на території приоритетного напрямку;

– неприбуткових організацій та установ;

– постійних представництв нерезидентів в Україні;

– договорів про спільну діяльність;

– угод про розподіл продукції;

– платників земельного податку;

– платників податку з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів;

– платників податку – фізичних осіб, що отримують доходи від
підприємницької діяльності;

– платників податку – фізичних осіб, що отримують доходи від іншої
діяльності (сумісництва; квартироорендаторів; адвокатів, нотаріусів, що
не зареєстровані як суб‘єкти підприємницької діяльності);

– підприємств гірничо-металургійного комплексу (який формується за
даними ПК АІС центрального рівня);

– реєстру банківських рахунків

– реєстраторів розрахункових операцій;

– книг обліку розрахункових операцій;

– актуалізації переліку реєстрів;

§ дослідження облікових даних на предмет повноти їх відображення;

§ контроль за правильністю і своєчасністю введених даних;

§ формування вихідних даних щодо підтвердження реєстрації
(перереєстрації) суб‘єктів обліку для передачі їх в бази даних вищих
рівнів автоматизованої системи;

§ формування вихідної інформації (довідок, журналів, повідомлень та
іншої) для надання інформаційних послуг працівникам відповідних
підрозділів ДПС стосовно реєстраційних даних платникові податків;

§ формування звітності до Головної, міської, обласної ДПА на підставі
встановлених форм і положень;

§ контроль повноти і своєчасності формування вихідної інформації;

§ контроль цілісності та сумісності інформації; відповідності обліку
юридичних осіб в органах ДПС до ЄДРПОУ, ТРДПАУ; відповідності обліку
фізичних осіб до Державного реєстру фізичних осіб;

§ формування запитів і їх обробка для отримання даних як по окремому
платнику, так і за списком суб’єктів обліку відповідно до встановлених
форм і змісту;

§ упорядкування даних за показниками і можливість відбору даних за
визначеним часом і необхідним переліком показників;

§ розмежування доступу користувачів до інформаційних ресурсів АІС, у
тому числі, на рівні окремих реквізитів;

§ ведення історії змін за окремими реквізитами і доступ до
інформаційного фонду минулих років;

§ обробка і реорганізація інформації бази даних при появі змін
нормативно-довідкової інформації;

§ інформаційний зв‘язок за допомогою мережевих технологій:

– між задачею з обліку платників та суміжними з нею;

– з базами і банками даних вищестоящих рівнів;

– інформаційним фондом інших державних відомств: держстатистики,
держказначейства, установ банків, органів держреєстрації, внутрішніх
справ;

– з Пенсійним фондом, Мінекономіки, державною митною службою;

§ виконання контрольних задач з метою отримання необхідної інформації
про відхилення, які можуть виникати під час експлуатації системи;

§ контроль несанкціонованого доступу до облікової інформації.

Примітка: Перелічені функції притаманні АІС районного рівня ДПА,
оскільки саме тут здійснюється переважний обсяг робіт з обліку
платників. 

2. Інформатизація обліку платників податків в країні: аналіз сучасного
стану і технологій

Рівень інформатизації податкової служби в країні поки ще нижчий у
порівнянні із Західними країнами, але і від створення самої податкової
служби України пройшло не багато часу, за який проведено значний обсяг
робіт із автоматизації функцій всіх рівнів структури податкових органів.
Створені і успішно функціонують для контролю за платниками податків
програмні комплекси: “Державний реєстр фізичних осіб – платників
податків”, за допомогою якого кожній фізичній особі надається єдиний
ідентифікаційний номер, і “Єдиний банк даних про платників податків –
юридичних осіб”. 

“Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб” – це
автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про платників
податків, яка формується з “Єдиного банку даних юридичних осіб державних
податкових інспекцій” районного рівня, а також міжрайонних та об’єднаних
інспекцій. Він ведеться Державною податковою адміністрацією України.
Складовою частиною його є “Реєстр великих платників податків,” який
забезпечує облік великих платників податків. Програмою модернізації
податкової системи України передбачено створення ще одного реєстру у
складі Єдиного банку даних – “Реєстру суб’єктів малого підприємництва”.

“Державний реєстр фізичних осіб – платників податків” (ДРФО) – це
автоматизований банк даних, який створений для забезпечення єдиного
державного обліку фізичних осіб, що зобов’язані сплачувати податки і
збори (обов’язкові платежі) до бюджету і цільових фондів у порядку і на
умовах, визначених законодавчими актами України. Формування та ведення
ДРФО здійснюється органами державної податкової служби. Його складовою
частиною є “Реєстр фізичних осіб – платників податків суб’єктів
підприємницької діяльності”, який призначений для забезпечення єдиного
податкового обліку платників податків – фізичних осіб в органах
державної податкової служби.

Крім цього, впроваджені і експлуатуються в мережевому режимі система
зв’язку між всіма рівнями структури управління ДПС і автоматизована
інформаційна система “АІС-Податки”, яка за недовготривалий час свого
існування притерпіла багатьох змін, у зв’язку із розвитком і
модернізацією як самої комп‘ютерної техніки, так і мережевих
комп‘ютерних технологій, інструментальних засобів для їх застосування, а
також, нестабільністю податкового законодавства. 

Сьогодні “АІС-Податки” нараховує понад 80 автоматизованих робочих місць
(АРМ). За їх допомогою на основі даних обліку платників податків
ведеться вся робота з обліку і контролю частини надходжень до бюджету,
яка стосується податкових органів.

Дані про неприбуткові організації і установи фіксуються за допомогою
“Реєстру неприбуткових організацій і установ” – автоматизованої системи
збору, накопичення та обробки даних. Для забезпечення обліку постійних
представництв нерезидентів в Україні як платників податків, створений
автоматизований банк даних “Реєстр платників податків постійних
представництв нерезидентів в Україні”; для платників податків, що
здійснюють свою діяльність за договорами про спільну діяльність –
“Реєстр договорів про спільну діяльність”.

Значна кількість АРМ, що функціонують в системі державної податкової
служби України, призначена саме для фахівців ДПІ районного рівня, де
створюється фундаментальна основа загального інформаційного середовища
“Державні доходи”.

Автоматизація районної податкової інспекції здійснюється відповідно до
функцій, які виконуються на даному рівні. Основними з них є:

· облік і реєстрація платників податків на підставі статутних
документів;

· прийом податкової звітності і нарахування платежів;

· контроль у розрізі платників за правильністю, своєчасністю і повнотою
сплати податків;

· формування звітності податкової інспекції для вищестоящої податкової
служби (місцевої, обласної);

· ведення бухгалтерського обліку;

· економічний аналіз діяльності податкової інспекції і стану району,
який вона обслуговує, тощо.

Першим етапом даної роботи, без якої неможливо здійснювати решту
перелічених функцій, є облік і реєстрація платника. Оскільки облік
юридичних і фізичних осіб здійснюються окремими відділами і виконавцями
податкових інспекції, для кожного з них створені і застосовуються
відповідні АРМи: 

§ “ОБЛІК” – для обліку платників податків, що є юридичними особами;

§ “Свідоцтво” – для реєстрація платників ПДВ, юридичних осіб;

§ “ФО- ПДВ” – для реєстрації фізичних осіб, платників ПДВ; 

§ ПК-“Звіт” – АРМ податкового інспектора;

§ “Р_8DR” – для ведення довідок за формою 8-ДР; 

§ АІС-ТАХ – для обліку податків і платежів тощо.

Перелічені АРМ містять інформацію не тільки про платників, але й про
сплату ними податків, зборів (обов’язкових платежів). Така інформація
надходить з бази даних, яка формується на районному рівні під час
реєстрації платника, звітування ним перед вищим керівним податковим
органом, а також з банків про відкриті рахунки, з митниць про операції з
валютою, від аудиторів про результати перевірок платників на предмет
сплати ними податків тощо. На рисунку 2.5.1 наведена схема взаємозв’язку
АРМів з обліку платників податків з іншими, яка відображає технологію
отримання і накопичення інформації про надходження податків до районних,
місцевих і обласних бюджетів від юридичних осіб і фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності. 

Як бачимо з рисунку, всі дані, що вводяться під час реєстрації
платників, їх зміни, вибуття платників, а також під час звітності перед
податковим органом, фіксуються у базі даних BASEXX податкової інспекції,
яка за своєю структурою являє собою взаємопов’язані електроні
реєстраційні (облікові) картки платника і особових рахунків. Інформація
даної бази необхідна для здійснення контролю різними відділами
податкових інспекцій за сплатою податків у бюджет відповідно до
прибутків платника. 

До бази даних BASEXX у реєстраційні (облікові) картки платника надходить
інформація з АРМів, які виконують функції обліку платників, а у картку
особових рахунків – з інших АРМ: 

– “Касові апарати”, де відображається реєстрація касових апаратів
юридичної особи і суб’єкта підприємницької діяльності при наявності
торгової діяльності і торговельного приміщення; 

– “Податкова звітність” – засобу автоматизованої реєстрації і введення
звітів платників, які надходять в інспекцію в електронному вигляді;

– “Аудит”, в якому реєструються результати перевірок і визначаються суми
доплат, пені по кожному платнику і виду платежу;

– “Банк”, до якого надходить інформація з банків про сплату податків;

– “Митниця”, під контролем якого знаходяться платники, що здійснюють
валютні операції.

Крім цього, інформація у базу даних надходить з автоматизованої
інформаційної системи “Облік податків і платежів” (АІС-ТАХ), яка
призначена для автоматизації наступних функцій районних органів
державної податкової служби: ведення оперативного бухгалтерського обліку
податків, зборів (обов’язкових платежів), що сплачують юридичні особи і,
в частині податку на додану вартість, суб’єкти підприємницької
діяльності. 

Інформація з вказаних АРМ надходить в усі управління і відділи, що
працюють з юридичними особами і суб’єктами підприємницької діяльності і
до Центрального банку даних ДПА. 

, що безумовно не задовольняє потреб податкової служби. Особливо це
стосується організації роботи з фірмами “одноденками”, “фіктивними”
фірмами, які, на жаль, існують, виконання інших оперативних робіт.
Збільшення періодичності актуалізації ЦБД за існуючими технологіями
потребує значних трудовитрат, що пов’язане із обмеженими можливостями
інструментальних засобів, які покладені в основу технологій.

Програмні засоби, що використовуються у сьогоденні на районному рівні
(СУБД FoxPro, яка працює під управлінням операційної системи MS DOS), не
дозволяють оперативно переробити величезний потік інформації, особливо у
години “пік”, збільшувати її обсяги і забезпечити якісний контроль за
сплатою податків. Крім цього, має місці несумісність інструментальних і
технічних засобів між районним і обласним рівнями АІС, де застосовані
більш сучасні інформаційні технології і інструментарій.

Як бачимо, діюча автоматизована інформаційна система, яка
використовується у ДПС для нарахування і стягнення податків з її
частковою орієнтацією на ручне опрацювання інформації, за більшістю
параметрів вичерпала потенціал підвищення ефективності роботи всіх
рівнів ДПА і не в змозі виконати всі завдання, що ставляться до
автоматизації обліку платників податків.

За Наказом ДПА України від 02.10.2000 №508 “Про стан та перспективні
напрями розвитку інформатизації державної податкової служби України”
функціональними підрозділами Головної і обласних ДПА, районних ДПІ були
проведені роботи щодо обстеження стану інформатизації з метою
вдосконалення процесів автоматизації обліку платників податків в органах
ДПС. 

Проведене обстеження в частині аналізу потреб та проблем користувачів,
технології обробки облікової інформації приводить до висновків про
необхідність проведення робіт по вдосконаленню процесів автоматизації
обліку платників податків існуючої інформаційної системи за новими
технологіями, а саме – модифікації існуючого програмного забезпечення
АІС податкової служби щодо обліку платників податків. Цього потребують

§ вимоги та замовлення органів Державної податкової служби всіх рівнів
стосовно збільшення обсягів та значного підвищення оперативності обробки
податкової інформації;

§ зміни в податковому законодавстві;

§ необхідність розширити поняття суб‘єкту обліку платника та доцільність
поєднати функцій по реєстрації різних категорій платників, що
виконуються в даний час засобами окремих розрізнених АРМ, в один
програмний продукт на загальній методологічній основі. Це забезпечить
підвищення достовірності реєстраційної інформації та зменшить
трудомісткість робіт, кількість необхідних технічних ресурсів для
виконання аналогічних функцій, створить сприятливі умови для поліпшення
обслуговування платників податків;

§ необхідність здійснювати автоматизований оперативний обміну
інформацією з АІС “Облік податків і платежів”;

§ необхідність здійснювати автоматизований оперативний обмін інформацією
між базами даних всіх рівнів податкової служби; між ДПА і іншими
державними відомствами;

§ розширення складу функцій програмно-технічного комплексу по обліку
платників податків, з урахуванням інтеграції реєстраційних даних
платників податків, до яких належать юридичні особи і фізичні особи –
суб‘єкти підприємницької діяльності, інші суб‘єкти господарської
діяльності;

§ вимоги функціональних управлінь ДПА України та ДПА областей щодо
формування інформації, використання якої має забезпечувати збільшення
податкових надходжень;

§ вимоги щодо забезпечення захисту інформації інтегрованого банку даних
від несанкціонованого доступу.

Література:

1. Нормативно-законодавча база України, а саме, законодавчі та
нормативні акти (із змінами та доповненнями), що регулюють порядок
створення, державної реєстрації (легалізації) та ліквідації суб‘єктів
обліку платників податків:

1.1. Цивільний кодекс від 31.01.63 № 03-28, зокрема ст.37-40

1.2. ЗУ “Про підприємництво” від 07.02.91 № 698-ХII

1.3. ЗУ “Про господарські товариства “ від 19.09.91 № 1576-XII

1.4. ЗУ “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 № 887-XII

1.5. ЗУ “Про об’єднання громадян” від 16.06.92 № 2460-XII

1.6. ЗУ “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від
15.09.99 № 1045-XIV

1.7. ЗУ “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.92
№ 2114-XII

1.8. ЗУ “ Про банки і банківську діяльність ” від 7.12.2000 № 2121-III 

1.9. ЗУ “Про благодійництво та благодійні організації” від 16.09.97 №
531/97-ВР

1.10. ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом” від 14.05.92 № 2343-XII

1.11. ЗУ “Про промислово-фінансові групи в Україні” від 21.11.95 №
437/95-ВР

1.12. ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28312.94 №
334/94-ВР в редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР

1.13. ЗУ “Про систему оподаткування” від 25.06.91 № 1251-XII

1.14. ЗУ “Про податок на додану вартість” від 3.1.97 № 168/97-ВР

1.15. ЗУ “Про державну податкову службу в Україні “ від 4.12.90 №
509-XII

1.16. ЗУ “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23.04.91 р.
№ 987-XII

1.17. ЗУ “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000 №
2063-III 

1.18. ЗУ “Про господарську діяльність у Збройних Силах України” від
21.09.99 № 1076-XIV 

1.19. ЗУ “Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття
банківських рахунків” від 16 грудня 1997 року № 725/97-ВР

1.20. Указ Президента України від 03.07.98 № 727 “Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” в
редакції Указу від 28.06.99 № 746

1.21. Постанова КМУ “Про порядок державної реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності” від 25.05.98 № 740

1.22. Постанова КМУ “Про затвердження Положення про порядок державної
реєстрації благодійних організацій” від 30.03.98 № 382

1.23. Постанова КМУ від 26.02.93 №140 “Про затвердження Положення про
порядок легалізації об’єднань громадян”

1.24. Постанова КМУ “Про затвердження Положення про створення
(реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп”
від 20.07.96 № 781

1.25. Постанова КМУ від 18.06.92 № 344 “Про затвердження Положення про
порядок державної реєстрації колективного сільськогосподарського
підприємства”

1.26. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди
про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл
продукції» від 29.11.2000 № 1756

1.27. Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів)
про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора,
затверджене постановою КМУ від 30.01.97 № 112

1.28. Постанова КМУ від 3.05.2000 № 749 “Про затвердження Порядку
реєстрації військових частин як суб’єктів господарської діяльності у
Збройних Силах”

1.29. Постанова КМУ від 8.02.99 №170 “Про затвердження Положення про
порядок акредитації організацій, що забезпечують реалізацію програм і
проектів міжнародної технічної допомоги”

1.30. Постанова КМУ від 6.07.98 № 1017 “Питання державної реєстрації
творчих спілок”

1.31. Постанова КМУ від 7.08.96 р. № 928 “Про затвердження Положення про
порядок державної реєстрації іноземних інвестицій”

1.32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11.11.90 № 339 № “Про порядок
державної реєстрації кооперативів (філіалів, відділень) та їх спілок
(об’єднань) в Українській РСР”

1.33. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.0196 №
118

1.34. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків,
затверджене постановою Правління Національного банку України від
21.07.98 № 281 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1.09.98
за № 541/2981 

1.35. Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних
суб’єктів господарської діяльності в Україні, що затверджена наказом
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від
18.01.96 № 30 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.01.96
за № 34/1059

1.36. Положення про порядок державної реєстрації об’єднань (товариств)
співвласників багатоквартирних будинків затверджене наказом Державного
комітету України по житлово-комунальному господарству, Фонду державного
майна України від 5.04.96 № 28/389 та зареєстроване в Міністерстві
юстиції України від 5.05.96 за № 215/1240 

1.37. Порядок створення та реєстрації товариства покупців у процесі
приватизації, затверджено наказом ФДМУ від 08.09.92 № 370 (в редакції
наказу ФДМУ від 25.05.93 № 235

1.38. Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як
суб’єктів інформаційної діяльності, що затверджене наказом Українського
національного інформаційного агентства від 12.09.95 №142/Д та
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.09.95 за № 344/880 

1.39. Положення про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, Про
затвердження 1.40. Положення про реєстрацію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності,
затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 15.01.97 № 9 зареєстроване в Міністерстві юстиції України
3.02.97 за № 20/1824

1.41. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 30.1.96 № 220
“Про затвердження Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та
облік музеїв” зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.07.96 за
№ 350/1375

1.42. Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним
органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям,
господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та
функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і
штампів, затверджена наказом МВС України від 11.01.99 № 17 та
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за № 264/3557 

1.43. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у
національній та іноземній валюті, що затверджена постановою Правління
Національного банку України від 18.12.98 №527 та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 24.12.98 р. за № 819/3259 

1.44. Документація по функціонуючим в ДПС України АІС, ПК та АРМ з
функціями обліку платників податків.

2.Автоматизированные информационные технологии в економике.: Учебник.
/Под ред. Г.А.Титоренко. –М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998., -400 с.

3. Береза А.М. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник. –К.:
КНЕУ, 1998. –140 с.

4. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки
інформації. Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 1999. –224 с.

5. Голосов О.В., Охрименко С.А. и др. Введение в информационный бизнес –
М.: финансы и статистика, 1996.

6. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному
бізнесі.: Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 1999. –164 с

7. Гуткин М., Пройдаков Э. Будущее Intel – в развивающихся рынках // PC
Week/ RE. – 1997. – №16-17. – С.1-61.

8. Диордица С.Г., Соколовская З.Н., Тизул В.В. и др. Современные
информационные технологии в экономике. Учебник для вузов. –Одесса:
Астропринт, 1997., т1. –176 с.

9. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних. Навчальний посібник. –К.: КНЕУ,
1998. -208 с.

10. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю,
аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 С. – (Економіка. Фінанси.
Право). – Рос.

11. HYPERLINK
“http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyIs9imME7x63alhxtR1EczSJYWQtL
smIWiEbTK8RNaDFVLJXZAhuajJ1qC-xov8wjzVqk20-ZZM1v-4MW-yIFiIN33IpsOduFgdF-
3De4PMQmvjZFgFIS9HUAzMEK63qKU5nMdpFJ984Q2n4ntAqAZGIXWHdtB01youuV18TkV5Q5
bL34LT2tKZlkUrPfJM25I4LyXCTYT*N02BGIvOHa64yliDN4ZAB1-jzbWWZV7tBZ2LXxOnqv
NaPfKHXqGiC9wiFq0IVtzcicFyUqcDaAZIxpptEKnijFDhuSq8V7RBFovh80urvWAW-Quy3J
2-sMEHL2v*BUGe3y6s8SKPnyflKVF6mlwbwwFN8HyqhDJchpG9QuRF56WBUvFd3FUosKQLUi
q4xRVGdqCOHhaXUGAU2VDTov5xOrYGeiw0QYdRFp9fSN1UypkYZCxQs2mfo6Iu0bZt1poMqV
FIWfMTOV7XHs7lmAiCmZ7ZBAAWeowsM2xGAew” \t “_blank” Информационные
системы в экономике. Учебник /Под редакцией В. В. Дика. – М.: Финансы и
статистика, 1996. –272 с.

12. Макарова Н.В., Матвеев Л.А., Бройдо В.Л. и др. Информатика: Учебник.
– 3-е перераб. Изд. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – М.: Финансі и
статистика, 2000. – 786 с.: ил.

13. Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії ДПС України,
2(8)’2000.

14. Науковий вісник Збірник наукових праць Академії ДПС України,
4(10)’2000.

15. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки
економічної інформації: Навч. посібник. –К.: КНЕУ, 1998. –200 с.

16. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В і ін.. Основи
інформаційних систем. Навч. посібник. /Під редакцією В.Ф Ситника. К.:
КНЕУ, 1997. –252 с.

17. ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.

ДСТУ 3146 – 95. Коди і кодування інформації. Вимоги до побудови.

18. ДСТУ 3329 – 96 (ГОСТ 34.320 – 96) Концепції та технологія для
концептуальної схеми та інформаційної бази.

19. КНД 50 – 028 – 94. Порядок розроблення державних класифікаторів
техніко – економічної та соціальної інформації.

20. КНД 50 – 054 – 95. Правила побудови та написання назв об’єктів в
державному класифікаторі техніко – економічної та соціальної інформації.

21. РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплект стандартов и
руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к
содержанию документов. не є складним

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020