.

Загальні питання бухгалтерського балансу

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2329
Скачать документ

3

Загальні питання бухгалтерського балансу

1. Бухгалтерський баланс, його побудова та призначення

Оперативне управління господарюючим суб’єктом вимагає достовірних і
точних даних про стан і наявність господарських засобів, їх склад і
розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення.
Таку інформацію, узагальнену і згруповану певним чином, отримують за
допомогою бухгалтерського балансу. Взагалі балансовий метод широко
використовується в економічних науках, наприклад, баланс доходів і
витрат, касовий план банку, баланси матеріальних і трудових ресурсів
тощо. Причому використовують балансові узагальнення як статичні, так і
динамічні.

Слово “баланс” (лат. bis — двічі, lans — чаша терезів) означає дві чаші,
як символ рівноваги. Загальне і широке його використання розпочинається
з XIV ст. в Західній Європі, зокрема Італії і Німеччині. Як символ
рівноваги ваги (терези) зображені на гербі Міжнародної спілки
бухгалтерів.

Баланс — це метод відображення стану господарських засобів (майна) за
їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату.

За формою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відображають склад і
розміщення господарських засобів і яка називається активом, а на правій
стороні, що називається пасивом, відображають джерела формування
господарських засобів. Слова “актив” і “пасив” означають відповідні
сторони бухгалтерського балансу. Це так звана горизонтальна форма
побудови бухгалтерського балансу, як правило, характерна для Німеччини,
Італії, Росії. Для України така побудова практична і традиційна.
Скажімо, в Англії, США використовують вертикальну форму побудови
бухгалтерського балансу: спочатку показують склад активу, а потім —
пасиву.

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так:

БалансАктивПасивСклад і розміщення господарських засобівСумаДжерела
утворення господарських засобівСума

У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та
джерела їх формування об’єднані в економічно однорідні групи, які
називають статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий
код, їх записують окремими сумами. Статті бухгалтерського балансу
поділяють на активні (ті, що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті,
що розміщені у пасиві балансу).

Статті активу завжди характеризують господарські засоби: основні засоби,
запаси, кошти, дебітори та ін. Статті пасиву завжди характеризують
джерела власних і залучених коштів: статутний капітал, прибуток, кредити
банку, розрахунки з постачальниками тощо.

Спрощену форму бухгалтерського балансу подано в табл. 1.

Таблиця 1. Баланс підприємства

АктивСума, грнПасивСума, грнОсновні засоби750 000Статутний капітал40
000Запаси120 000Прибуток475 000Виробництво25 000Кредити банків40
000Кaca5 000Постачальники266 000Лоточний рахунок101 000Резервний
капітал180 000Баланс1 001 000Баланс1 001 000

Як видно з прикладу загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між
собою. Це обов’язкова умова правильності його складання. У цьому
виявляється балансове рівняння. Рівність підсумків активу і пасиву
балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображено у вартісній
оцінці одні й ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними
ознаками: в активі — за складом і розміщенням, у пасиві — за джерелами
їх формування. Кожна група господарських засобів, розміщених в активі,
має відповідне джерело їх формування, відображене в пасиві балансу.
Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про
наявність помилок, допущених при його складанні. Отже, бухгалтерський
баланс — це фіксування на певну дату (як правило, 1-ше число місяця)
активів і пасивів, які складаються з окремих статей, рівність активів і
пасивів у грошовій оцінці.

2. Структура балансу

Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та
структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна, так і світова
практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у
світовій і вітчизняній практиці показано в табл. 2.

Таблиця 2. Порівняльна характеристика вітчизняної і світової практики
побудови активу і пасиву балансу

АктивПасивВітчизняна практикаАктив будують у порядку зростання
ліквідності:

· нерухомість;

· запаси;

· кошти Пасив будують за зобов’язаннями перед власниками коштів:
спочатку своїми, а потім чужимиСвітова практикаАктив будують у порядку
убування ліквідності:

· грошові кошти;

· товари і запаси;

· нерухомість;

· акціонерний капітал Пасив будують за ступенем погашення:

· поточні рахунки до оплати;

· довготермінові пасиви;

· акціонерний капітал Діючий в Україні бухгалтерський баланс
призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та
джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації,
необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для
задоволення потреб зовнішніх користувачів — статистичних, податкових,
фінансових органів, банків, інвесторів та ін.

Форма діючого в Україні бухгалтерського балансу та порядок його
заповнення регулюються Національним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Відповідно до статті 11 “Загальні
вимоги до фінансової звітності” Закону України “Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні” баланс, разом зі звітом про фінансові
результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал
та примітками до звітів визнано фінансовою звітністю підприємства.

Діючий баланс підприємства має такі форму і структуру (табл. 3).

Таблиця 3. Розділи балансу підприємства

АктивПасив№ розділуНазва розділу№ розділуНазва розділу1Необоротні активи
— всі активи, що не є оборотними1Власний капітал — частина в активах
підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань2Оборотні
активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні,
а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом
операційного циклу чи 12 місяців з дати балансу2Забезпечення
наступнихвитрат і платежів —нараховані у звітному періоді майбутні
витрати і платежі (відпустки, гарантії), цільові надходження3Витрати
майбутніх періодів — витрати, що мали місце протягом поточного або
попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних
періодів3Довгострокові зобов’язання — всі зобов’язання, які не є
поточними зобов’язаннями4Поточні зобов’язання — зобов’язання, які будуть
погашені протягом операційного циклу або 12 місяців з дати
балансу5Доходи майбутніх періодів — доходи, отримані протягом поточного
або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних
періодів

Як бачимо, актив балансу складається з трьох розділів, а пасив — з п’яти
розділів, у яких згруповано економічно однорідні засоби і джерела так,
щоб з найбільшою ясністю простежувався взаємозв’язок між складом
господарських засобів в активі та джерелами їх формування в пасиві
балансу. Це істотно підвищує пізнавальні якості балансу, полегшує
контроль та забезпечує аналіз фінансового стану підприємства.

У І розділі активу балансу “Необоротні активи” об’єднано статті:
нематеріальні активи, основні засоби за первісною та залишковою вартістю
(остання включається до валюти балансу), довгострокові фінансові
інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні
активи.

У II розділі активу балансу “Оборотні активи” подають дані про грошові
кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші
активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного
циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. До цього розділу належать:
виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари,
векселі одержані, дебітори, грошові кошти і їх еквіваленти. До
еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідні
фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових
коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості (грошові
документи, депозитні сертифікати, чеки тощо).

У III розділі активу балансу “Витрати майбутніх періодів” подають
інформацію про витрати майбутніх періодів. Це витрати, що мали місце
протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до
наступних періодів.

У І розділі пасиву балансу “Власний капітал” відображають власний
капітал підприємства, що дорівнює частині активу підприємства, яка
залишається після вирахування його зобов’язань. До власного капіталу
відносять: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал,
резервний капітал, нерозподілений прибуток. Власний капітал є важливим
джерелом активів підприємства.

У II розділі пасиву балансу “Забезпечення наступних витрат і платежів”
подають інформацію про нараховані у звітному періоді майбутні витрати та
платежі, величину яких на дату складання балансу можна визначити тільки
шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового
фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел.
До цього розділу належать забезпечення виплат відпусток, гарантійних
зобов’язань, додаткове пенсійне забезпечення, фінансування.

У III розділі пасиву балансу “Довгострокові зобов’язання” подають
інформацію про залучені кошти банків, шляхом випуску підприємством
облігацій на довгостроковій основі з нарахуванням відсотків. Це
зобов’язання, які будуть погашені в строк більше одного року.

У IV розділі пасиву балансу “Поточні зобов’язання” відображають
зобов’язання, які будуть погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати
балансу. Це зобов’язання за одержаними кредитами банку, виданими
підприємством векселями, кредиторською заборгованістю за товари, роботи
і послуги, поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, зі
страхування, оплати праці тощо.

У V розділі пасиву балансу “Доходи майбутніх періодів” відображаються
доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які
належать до наступних звітних періодів. До доходів майбутніх періодів
відносять, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за
здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові
орендні платежі), передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові
видання, виручку за вантажні перевезення, виручку від продажу квитків
транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентну плату за
користування засобами зв’язку тощо.

Отже, розглянута структура бухгалтерського балансу дає змогу пізнати
підприємство, дати характеристику стану господарських засобів і джерел
їх формування на звітну дату в грошовому вимірнику. Тому не випадково
баланс є першою формою звіту про фінансовий стан підприємства.

3. Порядок читання та аналізу балансу

Бухгалтерський баланс — це не тільки метод узагальнення інформації про
стан та склад господарських засобів підприємства і джерел їх формування,
а й форма фінансової звітності, яка містить важливу інформацію про
фінансовий стан підприємства. Тому необхідно вміти не тільки складати
баланс, а й розуміти його, вміти його читати з метою економічного
аналізу.

Читати баланс — це вміти всебічно розуміти й аналізувати його статті, в
яких на певну дату відображаються майновий стан підприємства, розміщення
засобів і джерел, розмір власних коштів, стан розрахунків та
платоспроможність. Вміння читати баланс — це економічне і правове
розуміння змісту кожної його статті, способу її оцінки та взаємозв’язку
з іншими статтями.

Читати баланс повинні вміти керівники, власники, працівники економічних,
фінансових і бухгалтерських служб підприємства, менеджери, акціонери,
кредитори з метою прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський баланс у загальних рисах можна представити за такою
схемою (рис. 1).

АК3Рис. 1. Загальна схема бухгалтерського балансу

Зліва зображено активи підприємства (А), справа — власний капітал (К) і
зобов’язання (3).

За цими даними можна скласти такі аналітичні співвідношення:

А = Я; А = К + 3; К = А – 3.

Кожне з них має свої певні характеристики.

Так, перше співвідношення, або балансове рівняння,

А = П

є необхідною умовою розгляду балансу як за формою, так і за змістом.
Власне з цього розпочинається ознайомлення з бухгалтерським балансом.

Друге співвідношення

А = К + 3

умовно можна назвати структурним, оскільки засвідчує, з одного боку,
склад майна — основні, оборотні засоби, тобто величину засобів вкладених
у господарську діяльність, а з іншого — хто і в якій формі брав участь у
створенні (формуванні) майна підприємства (власний капітал, кредити
банків, кредиторська заборгованість постачальникам тощо). Зміна частки
власних і залучених засобів буде свідчити про ступінь фінансової
залежності підприємства від власників, акціонерів та кредиторів. За
структурою бухгалтерського балансу можна визначити належність
підприємства до певної галузі (виду) економічної діяльності
(промисловості, сільського господарства, торгівлі, банківської,
бюджетної діяльності тощо); організаційно-правових форм господарювання
(приватне, колективне, комунальне, державне підприємство, господарське
товариство тощо), за економічним призначенням продукту (продукція,
виконані роботи, надані послуги).

У практиці бухгалтерського обліку мають місце такі види бухгалтерських
балансів: початковий (вступний), періодичний, річний, об’єднавчий,
роздільний, ліквідаційний, зведений, консолідований. Кожний з них
відображає фінансовий стан підприємства за певних обставин і ступеня
узагальнення даних.

Третє співвідношення

К*= А — З

завжди характеризує вартість чистих активів, тобто майна, яке остаточно,
після вирахування зобов’язань, є власністю підприємства і може бути
об’єктом розподілу між засновниками чи акціонерами при ліквідації
підприємства чи його закритті.

Як відомо з попереднього, баланс — це моментний показник зафіксованих на
певну дату активів і пасивів підприємства. Причому у звітній формі
балансу є дві дати: на початок звітного періоду і на кінець звітного
періоду. Ця обставина дає можливість зіставляти показники балансу як у
цілому, так і складові активу і пасиву в часі, визначати динаміку
активів, зміни частки окремих статей чи розділів балансу, тобто
структурні зрушення.

Однак при аналітичному вивченні бухгалтерського балансу слід пам’ятати
його моменту природу і враховувати цю обставину, формулюючи висновки.
Щоб висновки були коректними, з такої ситуації можна легко вийти, якщо в
аналітичних розрахунках використовувати середні величини:
середньоарифметичну просту або середню хронологічну, обчислені за даними
на початок і кінець звітного періоду, на кінець кожного кварталу чи
місяця.

За даними бухгалтерського балансу можна отримати важливі
фінансово-аналітичні характеристики підприємства, а саме: оцінку
ліквідності підприємства, оцінку фінансової залежності від зовнішніх
джерел та ефективності використання активів підприємства.

Оцінка ліквідності активів підприємства в загальних рисах здійснюється
шляхом розрахунку показників, де в чисельнику наводять дані активів за
ступенем їх ліквідності (кошти та їх еквіваленти, оборотні активи,
необоротні активи), а у знаменнику — дані про поточні зобов’язання
підприємства.

Оцінка фінансової стійкості (залежності) підприємства здійснюється
шляхом зіставлення основних розділів пасиву балансу: власного капіталу і
залучених коштів (довгострокових і поточних), тобто знаходження
співвідношення між джерелами власних і залучених засобів. Допоміжним є
показник частки власного капіталу в активах підприємства.

Крім цих характеристик бухгалтерський баланс дає змогу розрахувати
вартість власних оборотних активів, що необхідно для здійснення контролю
їх використання, та показник ефективності використання активів, що дає
оцінку результатам господарської діяльності підприємства.

Таким чином, бухгалтерський баланс є не тільки важливим методом
узагальнення даних про господарські засоби підприємства і джерела їх
формування, а й джерелом економічної інформації про кількісні та якісні
параметри господарської діяльності підприємства, необхідні для оцінки,
економічного аналізу і прийняття управлінських рішень.

4. Практичне завдання

На підставі залишків (табл.2) та господарських операцій (табл..З)
виконати слідуючи операції:

а) скласти журнал реєстрації господарських операцій по наведеній
формі(табл.4);

б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах (табл.5),
використовуючи дані балансу та журналу реєстрації операцій;

в) записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські
рахунки, вивести по них обороти і кінцеві залишки;

г) скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку;

д) скласти бухгалтерський баланс за спрощеною формою( табл.6).

№ операціїЗміст операціїКореспонденція рахунківСумадебеткредит1По
рахунку-фактурі № 205 від постачальника одержано сировину і матеріали
(виробничі засоби) Вартість матеріалів2016312000 сума ПДВ (оформлено
податковою накладною)644631400 Всього 24002По лімітно-забірній карті №1
видано із складу і списано на основне виробництво матеріали2320110003По
відомості №1 нараховано заробітну плату працівникам основного
виробництва9166140004Нараховано внески в пенсійний фонд 32,3% від оплати
праці (визн.суму)9165112925Нараховано внески в фонд соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності 2,9% від оплати праці
(суму визначити)916521166Нараховано внески на соціальне страхування на
випадок безробіття 1,6%від оплати праці (визн.суму)91653647Утримано із
заробітної плати прибутковий податок66164114008Утримано із заробітної
плати в пенсійний фонд 2% (визн.суму)661651809Утримано із заробітної
плати на соціальне страхування на випадок безробіття 0,5% (визн.суму)
6616532010Утримано із заробітної плати внески в фонд соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності 1,0%
(визн.суму)6616524011По платіжних дорученнях №1, 2, 3 з поточного
рахунку оплачено нарахування та утримання із заробітної плати: податок з
доходів фізичних осіб, пенсійний фонд, фонд соціальго страхування з
тимчасової втрати працездатності, фонд соціального страхування на
випадок безробіття (визн.суму)651, 652, 653, 6411311201212По чеку
№1855409 одержано з поточного рахунка в касу для виплати заробітної
плати301311348013По відомості №1 видана з каси заробітна
плата661301340014По відомості №1 заробітна плата задепонована і здана в
банк на поточний рахунок3113018015Нараховано знос (амортизацію) основних
засобів основного виробництва91131200016По рахунку-фактурі №84
нараховано підрядчику за виконані ним роботи для основного виробництва
Вартість роботи91631800 сума ПДВ (оформлено податковою
накладною)644631160 Всього 96017Одержано з основного виробництва на
склад готову продукцію в кількості 100 шт. Продукцію оприбуткувати по
фактичній собівартостіпри умові, що незавершене виробництво на кінець
звітного періоду складає (визн.суму)262366018По товарно-транспортній
накладній №1 відвантажено покупцю готову продукцію, на реалізацію
списати її собівартість361, 701, 901701, 643, 26700019Нараховано
заборгованість покупцеві за відвантажену їм готову продукцію:
Вартість продукції36170110000 сума ПДВ (оформлено податковою
накладною)7016432000 Всього 1200020Згідно виписки банку поступило на
поточний рахунок від покупців за раніше відвантажену їм готову
продукцію3113611200021Списати на фінансові результати собівартість
реалізованої продукції (визн.суму)79190166022Списати на фінансові
результати доходи від реалізації (визн.суму)791, 701701,
791934023Визначити фінансові результати і нарахувати в бюджет податок,
ставка податку 25% (визн.суму)791, 981, 79191, 6416, 981250024Прибуток,
що залишився після сплати податку відобразити, як нерозподілений
прибуток791441684025З поточного рахунка платіжним дорученням 34 оплачено
постачальнику раніше одержані від нього матеріали згідно рахунка-фактури
№205631311240026З поточного рахунка платіжним дорученням №5 оплачено в
бюджет податок на прибуток і ПДВ (визн.суму)6416, 6415, 643, 645311,
644, 6415, 311 27По чеку № 185410 одержано з поточного рахунка в касу на
господарські потребі30131116028По видатковому касовому ордеру №2 видана
з каси раніше задепонована заробітна плата66130180

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020