РЕФЕРАТ

на тему:

“Загальна характеристика

бухгалтерського обліку”

ПЛАН

Вступ

1. Поняття господарського обліку, місце бухгалтерського обліку

2. Види обліку

3. Завдання бухгалтерського обліку

4. Вимоги до бухгалтерського обліку

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність дослідження полягає в тому, що вивчення основних засад
бухгалтерського обліку є вкрай важливим завданням для розуміння
предмету, методів, завдань бухгалтерського обліку. Невід’ємною складовою
розвитку ринкових відносин в Україні є адекватне відображення (облік)
господарської діяльності суб’єктів господарювання. Його зміст і завдання
обумовлені способом виробництва, рівнем розвитку продуктивних сил та
станом виробничих відносин.

Для адаптації до загальноприйнятих у світовій практиці принципів та
методів ведення обліку в Україні здійснюється його реформування,
започатковане “Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів”, затвердженою Постановою Кабінету
Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706.

Об’єктом дослідження виступає бухгалтерський облік як інформаційний
процес.

Предметом дослідження є складові бухгалтерського обліку, його
особливості організації та завдання.

Завданням дослідження є розкрити поняття господарського обліку,
бухгалтерського обліку та його завдань, основні складові та головні
напрямки розвитку.

Методи дослідження. Під час проведення дослідження були використані
такі загальнонаукові методи дослідження як літературний метод
(опрацювання літературних джерел), метод аналізу та синтезу (розгляд
досліджуваного явища по частинах і в сукупності), порівняльний метод,
метод узагальнення тощо.

1. Поняття господарського обліку,

місце бухгалтерського обліку

Перш ніж приступити до вивчення бухгалтерського обліку, необхідно
ознайомитися в загальних рисах з господарським обліком. Це дасть змогу
краще зрозуміти особливості обліку, повніше й глибше вивчити його.

Господарський облік, як свідчить сама назва, це облік господарства,
облік господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у
собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних
для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.

Господарство України складається з галузей — промисловості, сільського
господарства, будівництва, торгівлі, транспорту тощо. Кожна галузь
складається з окремих підприємств і організацій. До них належать заводи,
фабрики, шахти, КСП, фермерські господарства, торговельні підприємства
тощо.

Будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом, обміном та Споживанням
матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням
послуг, називається господарською діяльністю.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму
розпорядженні необхідні господарські засоби — будівлі, машини,
матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів.

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку та Положеннями
(стандартами) 1-6, затвердженими наказами Міністерства фінансів України
№ 87 від 31 березня і № 137 від 28 травня 1999 р. і зареєстрованими в
Мінюсті України № 392/3685 від 21 червня 1999 р. — на виконання Програми
реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних
стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1706
від 28 жовтня 1998 p.

Поряд з господарськими засобами необхідною умовою господарської
діяльності є праця. Затрати праці включаються разом з матеріальними
затратами та іншими засобами виробництва до вартості виготовлюваних
виробів, уречевлюються в них.

Господарська діяльність складається з господарських процесів, котрі
поділяються на господарські операції.

Так, на виробничому підприємстві (фабриці, заводі) характерні операції
із закупівлі сировини та інших матеріалів складають у своїй сукупності
процес заготівлі; операції з виготовлення із сировини та інших
матеріалів виробів утворюють процес виробництва; операції з продажу
вироблених виробів належать до складу процесу реалізації..

Кожне підприємство веде господарську роботу за власним або за
встановленим для нього державним планом.

Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування,
управління і контролю. Щоб керувати підприємствами різних форм власності
і всім народним господарством України, необхідно мати відомості про
господарську діяльність кожного підприємства: розміри й склад його
засобів, коштів, розвиток окремих галузей тощо. Всі ці відомості можуть
бути одержані лише завдяки обліку.

Облік існує давно. Він виник у процесі розвитку людського суспільства,
котре для забезпечення своїх потреб здійснює господарську діяльність,
тобто матеріальне виробництво, що вимагає управління та контролю. Задля
цієї мети й було створено облік.

Протягом історичного розвитку, в процесі загального зростання
матеріально-технічної культури змінювалися й удосконалювалися також
методи, техніка і форми обліку. Від примітивних засобів і способів до
складних сучасних комп’ютерних систем — таким є шлях розвитку облікової
техніки.

Визначення бухгалтерського обліку вказує на те, що:

1) бухгалтерський облік сприймається як інформаційний процес;

2) змістом бухгалтерського обліку (як і будь-якого обліку в загальному
його розумінні) є:

· виявлення (спостереження) – цілеспрямоване сприйняття об’єкту
дослідження у відповідності із поставленою метою;

· вимір, який полягає у співставленні об’єкту спостереження із вибраними
вимірниками;

· реєстрація — збереження інформації про об’єкт дослідження для передачі
в просторі та часі;

· обробка, що передбачає систематизацію (накопичення, узагальнення,
зберігання) інформації про об’єкт дослідження для надання її
користувачам.

3) предметом дослідження та відображення бухгалтерського обліку є
діяльність підприємств;

4) інформація бухгалтерського обліку використовується для прийняття
рішень щодо підприємства зовнішніми та внутрішніми її користувачами.

2. Види обліку

Єдина система обліку на підприємстві, в галузі, державі забезпечується
трьома нерозривно пов’язаними видами обліку: оперативно-технічним,
статистичним та бухгалтерським.

Оперативно-технічний облік здійснюється безпосередньо на місці (цех,
склад тощо) й забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених
виробничих і комерційних операцій та інших факторів господарської
діяльності підприємства, організації, установи. Мета оперативного обліку
— швидке одержання інформації про хід виробництва, реалізацію продукції
(робіт, послуг).

Оперативно-технічний або оперативний облік слугує для оперативного
планування й поточного спостереження за розвитком виробництва,
виконанням робіт, послуг. Він охоплює господарські й виробничі операції,
що не мають безпосереднього відображення на рахунках бухгалтерського
обліку. За допомогою оперативно-технічного обліку одержують дані про
щоденний випуск продукції, щоденне відвантаження і реалізацію продукції,
товарів, про витрати сировини та інших матеріальних цінностей, трудові
витрати, додержання умов договірних поставок тощо. Дані для
оперативно-технічного обліку одержують шляхом безпосереднього
спостереження фактів господарської та виробничо-фінансової діяльності
підприємств, організацій, установ.

Водночас, оперативно-технічний облік охоплює й ті господарські операції,
що не мають безпосереднього відображення у бухгалтерському і
статистичному обліку. Так, за його допомогою контролюють явку
працівників на підприємство і повернення з нього по закінченні робочого
часу, роботу верстатів та машин, їхні простої, режим технологічного
процесу, стан і хід розрахунків підприємства з іншими підприємствами,
організаціями та установами тощо.

Показники оперативного обліку використовують для забезпечення контролю.
Ці показники часто не документують, а сповіщають усно.

Оперативний облік характеризується швидкістю одержання облікових
відомостей.

Для одержання необхідної інформації дані оперативного обліку часто
одержують шляхом спостереження, але нині дедалі ширше використовують
сучасну техніку, наприклад, комп’ютери, телефакси тощо.

При оперативному обліку користуються всіма трьома видами вимірників,
частіше — натуральними й трудовими.

Низку показників оперативного обліку передають до вищих організацій,
наприклад, дані про випуск продукції, одержання врожаю зернових тощо.
Такі показники узагальнюють і включають до складу оперативної звітності,
яка слугує для спостереження за відповідними процесами в масштабі
окремих галузей і народного господарства України в цілому.

Оперативно-технічним обліком мають бути зайняті працівники всіх служб
підприємства — виробничої, технічної, бухгалтерської, постачання, праці,
кадрів тощо.

Статистичний облік — це планомірне збирання й вивчення масових
кількісних та якісних явищ і закономірностей загального розвитку за
конкретних умов місця й часу (перепис наявності обладнання, визначення
середньої заробітної плати працівників підприємства за категоріями
працюючих, кількість і якість вироблюваної продукції, використання
робочого часу, чисельності населення тощо). Дані про господарські та
виробничі зміни статистичний облік одержує з оперативно-технічного і
бухгалтерського обліку. Наприклад, за даними статистичного обліку можна
визначити зростання продуктивності праці, зниження собівартості
продукції (робіт, послуг), чисельність працюючих за віком, статтю,
кваліфікацією тощо. Ці дані допомагають аналізувати результати різних
процесів і прогнозувати подальший їх розвиток.

Таким чином, на основі статистичного обліку визначаються кількісні. й
якісні показники роботи кожного підприємства. Операції та явища
підлягають статистичному спостереженню, групуванню, обчисленню середніх
та відносних величин, індексів, побудови рядів динаміки, аналізу тощо.
Виходячи з цього, статистичний облік являє собою систему вивчення,
узагальнення і контролю за масовими явищами, що мають загальнодержавний
характер.

Бухгалтерський облік — це спосіб документального спостереження,
відображення й контролю за господарською і фінансовою діяльністю
виробників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних
підприємств, акціонерних товариств тощо), а також система збирання,
вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про
господарську діяльність підприємства, установи, організації внутрішнім
та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень. Облік
ведеться у вартісному, натуральному та трудовому вимірниках. Він
грунтується на суворому дотриманні документації та здійснюється на
основі державних правових актів, тобто на основі правових чинників, що
передбачає виникнення

виробничих госпрозрахункових підрозділів (цех, бригада, лан-ка,
виробник), малих підприємств.

Побудова бухгалтерського обліку залежить від розвитку всіх чинників, що
зумовлюють його суть. Так, застосування ПЕОМ дає можливість одному
працівникові оперувати нормативною, технологічною, обліковою, правовою
інформацією, що підносить інтегрованість бухгалтерського обліку в
системі управління на вищий рівень, породжуючи нову якість обліку й нові
чинники його побудови.

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для
прийняття рішень.

На відміну від інших видів обліку бухгалтерський облік забезпечує
суцільну реєстрацію всіх господарських операцій на підставі документів,
первинного обліку.

Бухгалтерський облік базується на документуванні всіх господарських
процесів і проведенні періодичних інвентаризацій, забезпечує виявлення
та мобілізацію резервів підприємства з метою зниження собівартості
продукції (робіт, послуг).

Основними умовами правильної організації бухгалтерського обліку є
використання найбільш раціональних форм і методів обліку, підвищення
його технічного озброєння.

Усі три види господарського обліку тісно пов’язані між собою і
доповнюють один одного.

3. Завдання бухгалтерського обліку

Господарська діяльність кожного виробничо-комерційного підприємства
базується на найбільш раціональному використанні матеріальних і грошових
ресурсів, а також робочого часу у процесі виробництва.

Головне завдання кожного підприємства — випуск продукції, торгівля
товарами високої якості з найменшими витратами. Тому основним завданням
бухгалтерського обліку є: виявлення обсягу випущеної з виробництва
продукції, придбаних товарів, їх реалізації, виявлення фактичних витрат
з виготовлення продукції чи придбання товарів, аналіз і контроль за
собівартістю виробленої продукції та її зниженням, визначення кінцевих
результатів діяльності підприємства.

Виходячи з цього, завданнями бухгалтерського обліку є:

— додержання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1-6 (накази
Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р. і № 137 від 28.05.99
р.) та ін.;

— облік, аналіз і контроль за необоротними активами;

— облік, аналіз і повсякденний контроль за виконанням завдань
виробництва в розрізі кількості, якості та асортименту продукції згідно
з вимогами замовників;

— облік, аналіз і контроль за оборотними активами, за правильними й
економними витратами ресурсів;

— облік, аналіз і контроль за власним капіталом, за забезпеченням
наступних витрат і платежів;

— облік, аналіз і визначення витрат за елементами та витрат діяльності
підприємства;

— облік, аналіз і контроль за мірою праці та її оплати;

— своєчасне документальне оформлення випущеної з виробництва продукції;

— облік, аналіз і контроль за довгостроковими зобов’язаннями:

— облік, аналіз і контроль за поточними зобов’язаннями;

— облік, аналіз і контроль за коштами, розрахунками та іншими активами;

— облік, аналіз і контроль за формуванням доходів і результатів
діяльності підприємства;

— контроль за станом рентабельності виробництва продукції і
рентабельності підприємства;

— виявлення резервів подальшого збільшення ефективності виробництва;

— забезпечення наявності первинної документації щодо кожної
господарської операції та своєчасної обробки первинних документів, яка б
давала змогу в будь-який момент визначити кількість, терміни надходження
й витрат сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних цінностей,
випуск і реалізацію готової продукції тощо, відповідність фактичних
даних бухгалтерського обліку завданням;

— забезпечення повного відображення всіх витрат підприємства за їхніми
складовими частинами, а також всіх доходів підприємства і повсякденне
співставлення витрат з доходами, виявлення результатів кожного
господарського процесу і загальних фінансових результатів діяльності
підприємства;

— побудова обліку на кожному підприємстві відповідно до особливостей
його технології та організації виробництва, особливостей його
організаційної структури;

— ведення обліку кожного виду господарських коштів, закріплених за
матеріально відповідальними особами.

Бухгалтерський облік у промисловості, як і в інших галузях народного
господарства, є одним з найважливіших джерел економічної інформації,
засобом контролю за роботою підприємства і знаряддям охорони власності.

Дані поточного бухгалтерського обліку (облікові документи, записи)
потрібні насамперед працівникам самих підприємств у їхній повсякденній
роботі; також вони є основою для складання фінансової звітності
підприємств.

4. Вимоги до бухгалтерського обліку

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України № 1706 від 28 жовтня 1998 р., бухгалтерський облік має
задовольняти певним вимогам.

Перша вимога — раціональність та економічність побудови бухгалтерського
обліку.

Раціонально організований і добре поставлений облік -основа правильного
ведення господарства.

Для виконання вимог бухгалтерського обліку облікові працівники мають
бути добре обізнані у своїй справі, набуваючи для цього необхідні
теоретичні та практичні знання й постійно підвищуючи кваліфікацію.

Облікові працівники мають бути вимогливими до себе, до якості своєї
роботи, постійно здійснювати самоконтроль, перевіряти свою роботу. Без
цього не можливо додержуватися вимог своєчасності, точності та ясності
обліку, вимог використання Програми реформування бухгалтерського обліку
із застосуванням міжнародних стандартів та впровадження національних
стандартів.

Друга вимога — ясність і зрозумілість обліку.

Третя вимога — простота, -чіткість, точність і повнота поточних і
звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування
дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського
обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською
діяльністю; надання користувачам повної, правдивої та неупередженої
інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності
підприємства за звітний період (згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» № 87 від 31
березня 1999 р ).

Четверта вимога — дійовість і достовірність поточних і звітних даних
згідно з Положенням (стандартом) 6 «Виправлення помилок і зміни у
фінансових звітах», схваленим Методологічною радою з бухгалтерського
обліку при Міністерстві фінансів України.

Помилки, породжувані неуважним ставленням працівників бухгалтерського
обліку до своїх обов’язків, призводять до заплутування облікових даних,
а це створює можливість для зловживань та крадіжок власності
підприємства.

П’ята вимога — порівнювання звітних даних останнього періоду з даними за
минулі звітні періоди, планами, прогнозами, даними бізнес-планів
підприємства. При цьому необхідна єдина оцінка об’єктів, єдність
показників за об’єктами обліку та фінансової звітності тощо.

Висновки

Підсумовуючи все, що було згадано вище, можна зробити наступні
висновки:

Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування,
управління і контролю. Щоб керувати підприємствами різних форм власності
і всім народним господарством України, необхідно мати відомості про
господарську діяльність кожного підприємства: розміри й склад його
засобів, коштів, розвиток окремих галузей тощо. Всі ці відомості можуть
бути одержані лише завдяки обліку.

Визначення бухгалтерського обліку вказує на те, що:

1) бухгалтерський облік сприймається як інформаційний процес;

2) змістом бухгалтерського обліку (як і будь-якого обліку в загальному
його розумінні) є:

· виявлення (спостереження) – цілеспрямоване сприйняття об’єкту
дослідження у відповідності із поставленою метою;

· вимір, який полягає у співставленні об’єкту спостереження із вибраними
вимірниками;

· реєстрація — збереження інформації про об’єкт дослідження для передачі
в просторі та часі;

· обробка, що передбачає систематизацію (накопичення, узагальнення,
зберігання) інформації про об’єкт дослідження для надання її
користувачам.

3) предметом дослідження та відображення бухгалтерського обліку є
діяльність підприємств;

4) інформація бухгалтерського обліку використовується для прийняття
рішень щодо підприємства зовнішніми та внутрішніми її користувачами.

Бухгалтерський облік — це спосіб документального спостереження,
відображення й контролю за господарською і фінансовою діяльністю
виробників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних
підприємств, акціонерних товариств тощо), а також система збирання,
вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про
господарську діяльність підприємства, установи, організації внутрішнім
та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.
бухгалтерський облік має задовольняти певним вимогам.

Перша вимога — раціональність та економічність побудови бухгалтерського
обліку.

Друга вимога — ясність і зрозумілість обліку.

Третя вимога — простота, -чіткість, точність і повнота поточних і
звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування
дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського
обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською
діяльністю; надання користувачам повної, правдивої та неупередженої
інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності
підприємства за звітний період.

Список використаної літератури

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16 липня 1999 р. № 291// Бухгалтерський облік і аудит, № 9,
1999

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів
вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”./ Вид. 2-е, доп. і перероб.
– Житомир, ЖТІ, 2000. – 640 с.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні.
Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ,
ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. 768 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф.-
Житомир : ЖІТІ, 2000. – 608 с.

Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку :
Підручник. – К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. – 288 с.

Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч.
посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2000, 245 с.

Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За
ред. проф. М.П.Войнаренка. – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.
Підручник для студ.вищ.навч.закл.екон.спец. – К.:А.С.К.,2000. – 784 с.

PAGE

PAGE 15

Похожие записи