Реферат на тему:

Виконання фіскальної функції податку на додану вартість

В Україні, як і в будь-якій іншій країні з ринковою економікою,
податкові надходження складають значну частку бюджетів усіх рівнів.
Відомо, що прийняття державного бюджету Верховною Радою – надзвичайно
складний процес, що виникає внаслідок розходження оцінок потенційних
доходів бюджету, зроблених відповідно до різних методик. Це надзвичайно
збільшує ризик прийняття планових показників, які не будуть виконані в
майбутньому. Податком, наділеним найбільшим ризиком, є податок на додану
вартість, його планові показники не виконуються, виконання плану
спостерігалося лише у 1999 році – 101,3 % та 2002 році – 104,3 % [1].
Виконання планових показників надходжень пов’язано з процесом
відшкодування, який є найбільш сприятливим до впливу змін політичних
ситуацій (політичні ризики). У даній роботі проведено аналіз щомісячних
надходжень до державного бюджету податку на додану вартість,
закріпленого за ДПА України протягом 2003–2005 років [3]. Суттєвим
фактором появи помилок у прогнозах податкових надходжень є
невизначеність темпів інфляції [6]. Спроба аналізу впливу цього фактора
була здійснена в роботах [6,7] за допомогою моделі АRIMA [9]. Але
використана в цих роботах методика не дозволяла одержати реальні темпи
росту податкових надходжень, які б можна було використовувати в
майбутніх прогнозах.

Проведемо аналіз податку на додану вартість. Протягом останніх років
велося багато дискусій про доцільність застосування та методи
адміністрування податку на додану вартість, ставилася під сумнів
доцільність існування цього податку взагалі [8]. Останнім часом все
частіше висуваються пропозиції щодо заміни податку на додану вартість
іншим податком. Так, фахівці Рахункової палати України вважають, що
податок на додану вартість не відповідає сучасним економічним реаліям
держави і потребує заміни іншим податком, зокрема, йдеться про податок з
продажу [8]. У зв’язку з цим Рахункова палата дійшла висновку, що
податок на додану вартість втрачає роль основного джерела доходів
бюджету. Особливо гостро це питання постало в кінці 2003 року, коли
сальдо від цього податку, з урахуванням відшкодування, різко впало і
становило від’ємне значення: у серпні – 61,4 млн грн., листопаді – 154,7
млн грн., грудні – 621,9 млн грн. При цьому у 2003 році бюджетне
відшкодування грошовими коштами становило 10,3 млрд. грн. [1]. Завдяки
посиленню податкового контролю за нарахуванням, сплатою ПДВ і
відшкодуванням податкового кредиту сьогодні ситуація значно покращилася.

Тому метою цієї роботи є аналіз фіскальної ефективності ПДВ. Для
виконання встановленої мети проаналізуємо реальні та номінальні темпи
зростання надходжень від ПДВ. Оскільки відомо, що основні ризики
недовиконання планових надходжень ПДВ пов’язані з процесом відшкодувань,
особливу увагу приділимо відшкодуванню податкового кредиту суб’єктам
господарювання. Також проведемо порівняльний аналіз ПДВ з темпами
зростання економіки та співвідношення темпів зростання відшкодувань і
темпів зростання надходжень від ПДВ.

У даній роботі проведено щомісячний аналіз рядів надходжень від ПДВ за
2003–2005 роки, порівняльний аналіз зростання ПДВ та ВВП за цей же
період, розглядається щомісячне відшкодування податку на додану вартість
за 2004–2005 роки.

Податок на додану вартість займає друге місце, після податку на прибуток
підприємств, щодо надходження до державного бюджету і це з урахуванням
відшкодування податкового кредиту грошовими коштами: за 2004 рік ця сума
становить 11,967 млрд. грн., за 11 місяців 2005 року – 11,896 млрд.
грн., перерахування відшкодування здійснюється на рахунки підприємств,
після ретельного контролю. Якщо говорити про обсяги надходжень, то можна
зазначити, що за 2003 рік до бюджету надійшло 3,16 млрд. грн., у 2004
році ця сума зросла на 50 % і становила 4,74 млрд. грн., 11 місяців 2005
року принесли до бюджету 9,66 млрд. грн., а це на 133,35 % більше
минулого року, за цей же період (рис. 1). Йдеться, зокрема, про
надходження, які контролює Державна податкова адміністрація України, без
урахування надходжень ПДВ отриманих Митною службою України.

Рис. 1. Динаміка щомісячних надходжень ПДВ до державного бюджету за
2003–2005 рр., номінальні дані

Більш конкретний аналіз темпів та обсягів податкових надходжень по ПДВ
можна зробити лише під час проведення попереднього згладжування
ковзковим середнім по семи точках, оскільки ряд щомісячних ПДВ має
велику варіативність. Це дозволить ліквідувати від’ємні значення та
вирівняти динаміку щомісячних сальдових надходжень (рис. 2).

Рис. 2. Згладжена динаміка щомісячних надходжень ПДВ за 2003–2005 рр.,
номінальні дані

Отриманий результат дозволяє сказати, що протягом 2003–2005 рр.
відбувається стабільне зростання надходження до бюджету, темп приросту
становить 25,156 млн грн. щомісячно, за допомогою моделі
експоненціального тренду зазначимо, що приріст надходжень кожний місяць
– 5,16 %. Зупинимося на більш детальному аналізі структури податку, а
саме – податковому кредиті та надходженнях по ПДВ з вироблених в Україні
товарів, робіт, послуг.

Загальні надходження ПДВ до державного бюджету за 2003–2005 рр.
зображено на рис. 3. Простежується періодичне падіння надходження
протягом трьох років у лютому місяці: 2003 рік – 183,2 млн грн., 2004
рік – 941,9 млн грн., 2005 рік – 1089,2 млн грн. Найвищі надходження до
зведеного бюджету поступили в червні 2003 року у сумі 2308 млн грн. та
березні 2005 року – 2356,8 млн грн. Динаміка надходжень за інші місяці
була з незначними коливаннями і зростала. Поетапністю коливань
відмічається проміжок часу з серпня місяця 2003 року по червень 2004
року, це пов’язано з адмініструванням податку на додану вартість, а саме
збільшенням надходжень ПДВ за квартал. З кінця 2004 року ця
періодичність порушена в результаті політичних подій в Україні.

З аналізу динаміки ПДВ видно, що існує значний вплив позаекономічних
факторів на величину відшкодувань, тому цей процес характеризується
значною варіативністю. Аналізуючи виплати відшкодувань за два роки,
можна зазначити, що найбільші проводилися у листопаді місяці: у 2004
році – 16,79 млн грн., і 18,06 млн грн. у 2005 році. При цьому
зазначимо, що борг держави на 01.01.2005 року по відшкодуванню ПДВ
взагалі був відсутній, але протягом п’яти місяців він поступово зріс до
2,8 млрд. грн. [7]. Оскільки на процес адміністрування ПДВ значний вплив
має відшкодування, проаналізуємо окремі складові, а саме надходження та
відшкодування окремо (рис. 4.). Статистика з відшкодування ПДВ надається
ДПА України тільки з 2004 року, тому часові ряди обмежені проміжком за
2004–2005 роки. Аналізуючи динаміку надходжень за цей часовий інтервал,
за допомогою моделі лінійного тренду можна зробити такі висновки: якщо
динаміка надходжень – цілком природний процес, який відповідає загальним
економічним тенденціям цього часового інтервалу (економічному
зростанню), то на динаміку процесу відшкодування впливають фактори, які
не можна віднести до економічних.

Рис. 3. Загальні надходження ПДВ до державного бюджету за 2003–2005 рр.,
номінальні дані

Рис. 4. Щомісячні номінальні надходження та відшкодування ПДВ за
2004–2005 рр.

Динаміка відшкодувань досягла значних обсягів до травня 2004 року,
цьому, ймовірно, сприяла зміна керівництва ДПА України, потім процес
відшкодування був призупинений, але поступово набував темпів, найбільші
показники були зафіксовані у момент передвиборної компанії 2004 року.
Після наступної зміни керівництва ДПА України виникло наступне зменшення
відшкодувань. Терміновий інтервал до серпня 2005 року характеризувався
помірним зростанням відшкодувань, що після серпня місяця змінився
інтервалом значного зростання з середньомісячним темпом 18,6 %.
Тенденція стала загрозливою, оскільки в цей час спостерігалося зменшення
рівня надходжень. В умовах стабільного законодавства і відсутністю
адміністративного впливу ці процеси повинні зростати приблизно з
однаковими темпами і не повинні спостерігатися наближення кривої
відшкодування до кривої надходження. Необхідно, щоб надходження і
відшкодування ПДВ були взаємопов’язані і доповнювали один одного,
зрозуміло що можливі деякі відхилення, але ці дві криві повинні бути
паралельними.

Для усунення випадкових флуктуацій проведемо згладжування цих процесів
за допомогою ковзкового середнього по п’яти точках (рис. 5). Це наглядно
демонструє вплив політичних ризиків на процес відшкодування.

Рис. 5. Надходження та відшкодування ПДВ, реальні дані

Існує ряд наукових робіт, що пов’язують величину надходжень від ПДВ з
параметрами ВВП країни[1], тому на рис. 6 подана динаміка загального
надходження ПДВ, без відшкодувань і динаміка ВВП. Для аналізу динаміки
зростання ВВП була використана модель експоненціального тренду.

Середнє щомісячне зростання номінального ВВП відповідно до цієї моделі
2,3 %, а середнє значення щомісячного зростання ПДВ також по моделі
експоненціального тренду – 2,27 %. Можна вважати, що з урахуванням
похибки ці параметри можна вважати рівними. Але з погляду наповнення
бюджету важлива інша характеристика, а саме – частина ПДВ, яка
залишається після відшкодування податкового кредиту суб’єктам
господарювання з державного бюджету (сальдо). Оскільки дані часового
ходу сальдо мають від’ємні значення, то для побудови експоненціального
тренду необхідно було провести попереднє згладжування (рис. 7).

Рис. 6. Щомісячна динаміка обсягів ВВП і загальних надходжень ПДВ

Рис. 7. Щомісячна динаміка обсягів ВВП і ПДВ

Отримані результати показують, що щомісячні темпи зростання номінального
сальдо становлять 4,3 %, і суттєво перевищують темпи зростання
номінального значення ВВП, більше ніж у два рази. Це дозволяє сказати,
що починаючи з 2005 року, спостерігається зменшення тінізації податку на
додану вартість, яке в першу чергу пов’язане із зменшенням фіктивного
відшкодування з ПДВ. Це відбулося за рахунок проведення ретельного
аналізу та впровадженню заходів по адмініструванню ПДВ, згідно з Указом
Президента України від 23 червня 2004 року № 671/2004 „Про невідкладні
заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану
вартість”. У Державній податковій адміністрації України було створено
робочі групи з удосконалення механізмів адміністрування ПДВ. Робота груп
проводилася за трьома напрямами: методологія (законодавчі зміни),
механізм удосконалення процесу адміністрування, створення інтегрованої
бази даних. Результат проведеної роботи – нова редакція Закону „Про
податок на додану вартість”, в якому передбачено скорочення переліку
пільг зі сплати податку та запровадження мораторію на надання нових,
запровадження тимчасової реєстрації платників податків, діяльність яких
немає постійного характеру, запровадження спеціальної системи звітності
новостворених підприємств, протягом першого року їх діяльності, для
запобігання використання ними схем ухилення від сплати ПДВ і
приховування прибутку та інші нововведення [2]. Робочі групи
відпрацьовували свої напрями на пілотних проектах. На жаль, перший
проект не був прийнятий, це створення 4-х-рівневої моделі сертифікації
підприємств, за якої адміністрування податків і їхнє повернення йде по
певних коридорах. Під час другого пілотного проекту відпрацьовані
механізми боротьби з відмиванням ПДВ та взаємозв’язок із митними
органами щодо надання інформації в режимі „online”. Проводилися спільні
перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, що займаються
експортно-імпортними операціями.

Як згадувалося раніше, інфляційні процеси мають суттєвий вплив на
номінальну величину надходжень, тому необхідно виділити інфляційну
складову в податку на додану вартість. Щоб проаналізувати вплив
інфляційних процесів на зростання рівня надходжень, проаналізуємо
величину реальних надходжень за аналогічний проміжок часу. Величину
реальних надходжень отримає в цінах початку 2003 року шляхом ділення
величини номінальних надходжень на індекс інфляції (індекс зростання цін
відносно 01.01.2003 р.):

, де – щомісячні темпи інфляції у %, –
визначає добуток виразу [4].

У таблиці наведено темпи та обсяги надходжень по ПДВ за 2003 – 2005
рр., подані як у номінальній, так і реальній величинах.

Таблиця 1

Темпи зростання та маргінальний обсяг щомісячних надходжень

з ПДВ за 2003–2005 рр., у млн грн.

Показники Номінальні дані Реальні дані

Щомісячні зростання

(модель лінійного тренду) 25,156 18,302

Щомісячні темпи зростання

(модель експоненціального тренду) 5,16 % 4,32 %

На рисунку 8 показано індекс інфляції, що використовувався для
проведення розрахунків надходжень у цінах початку 2003 року. Усереднений
темп інфляції, отриманий за допомогою моделі експоненціального тренду,
становить 0,86 % за місяць. Це відповідає різниці між номінальними та
реальними оцінками щомісячних темпів зростання (табл. 1).

Рис. 8. Динаміка зміни темпу інфляції протягом 2003–2005 рр.

Отже, як розміри податкових надходження, так і темпи приросту показують,
що, незважаючи на внутрішні політичні негаразди в Україні, економіка
розвивається і поступово набирає свої обороти. Про це, в першу чергу,
говорять цифри: надходження по податку на додану вартість. Хоча
інфляційні процеси і забезпечують деяке зростання надходжень до бюджету
0,86 % щомісячно (за рік 10,3 %), основні темпи зростання відбуваються
за рахунок зростання реального сектора економіки, що впливає на
збільшення надходжень по податку на додану вартість. Дуже великий вплив
на відшкодування ПДВ має політична нестабільність в Україні. Наповнення
бюджету ПДВ та відшкодування повинні бути взаємопов’язаними і
доповнювати один одного. Зрозуміло, що можливі деякі відхилення, але ці
два процеси повинні бути деякою мірою синхронними. Темпи зростання
відшкодування не повинні перевищувати темпи зростання надходжень, це є
небезпечним з погляду фіскальної ефективності податку.

Щомісячні темпи зростання номінального сальдо ПДВ суттєво перевищують
темпи зростання номінального значення ВВП. Це дозволяє сказати, що,
починаючи з 2005 року, спостерігається зменшення тінізації податку на
додану вартість, яке у першу чергу пов’язане із зменшенням фіктивного
відшкодування з ПДВ. Це відбулося за рахунок проведення ретельного
аналізу та впровадженню заходів з адміністрування ПДВ.

Література:

1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Єфименко Т.І. та ін. ПДВ та прогнозування
його надходження до бюджету: Монографія. – К.: НДФІ, 2004. – 344 с.

2. Департамент громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи ДПА
України. Удосконалення ПДВ займуться робочі групи // Урядовий кур’єр. –
2004. – № 131. – С. 4.

3. Діяльність податкової служби України за 2003–2005 рр. – Київ,
2004–2006. – 120 с.

4. ЛІГАБізнесІнформ українська мережа ділової інформації www.liga.net

5. Скрипник А. Прогноз податкових надходжень на 2001 рік з урахуванням
впливу динаміки грошової маси // Вісник НБУ. – 2001. – № 2. – С. 18–22.

6. Скрипник А.В. Оцінка ризику Зведеного бюджету України на 2001 рік //
Вісник НБУ. – 2001. – № 8. – С. 42–46.

7. Терен С. Верховне відшкодування // Контракти. – 2005. – № 23. – С.
30–31.

8. Єфименко Т.І. ПДВ як „гидке качення податкової системи // Урядовий
кур’єр. – 2004. – № 81. – С. 7.

9. Pindyck R., Rubinfeld D. Econometric models and economic forecasts //
Mc. Grow- Hill, Inc. USA. – 1991. – 596 p.

Похожие записи