3

Контрольна робота

з дисципліни:«Бухгалтерський облік»

Зміст

Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

Характеристика позабалансових рахунків

Мета, склад і користувачі фінансової звітності

Список літератури

Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

Як ми знаємо, для бухгалтерського обліку зобов’язання поділяють на:

— довгострокові зобов’язання;

— поточні зобов’язання;

— забезпечення;

— непередбачені зобов’язання;

— доходи майбутніх періодів.

Доходи майбутніх періодів (Deffered Revenues, Unearned Revenues) –
доходи, отримані впродовж поточного або попередніх звітних періодів, які
належать до наступних звітних періодів.

У поточному періоді такі доходи визнають як особливий вид зобов’язань.

До доходів майбутніх періодів належать, зокрема, доходи у вигляді
отриманих авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші
необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети,
журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні
перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і
театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування
засобами зв’язку тощо.

Отже, отримані підприємством у поточному звітному періоді аванси є
відстроченими доходами. Вони формують фінансовий результат майбутнього
звітного періоду. Для визначення ж фінансового результату звітного
періоду необхідно зіставити доходи звітного періоду з витратами,
здійсненими для отримання цих доходів. Такі доходи на момент їх
отримання є не заробленими, не відпрацьованими, оскільки зобов’язання
поставити товари чи надати послуги не виконано повністю і не зазнано
повною мірою відповідних витрат.

Отримані наперед платежі зумовлюють виникнення у підприємства реальної
заборгованості, отже, і необхідності відображати її в бухгалтерському
обліку у складі зобов’язань.

Приклад. Підприємство-орендодавець отримало в липні поточного року
орендну плату за друге півріччя в сумі 60 000 грн.

Сума доходів майбутніх періодів на 31 липня поточного року становитиме:
5 / 6 х 60 000 = 50 000 грн.

Доходи майбутніх періодів відображають у V розділі Пасиву Балансу за
формою, визначеною П(с)БО 2 «Баланс»:

Фрагмент балансу на 31 грудня 200_ року

ПасивКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного рокуV. Доходи майбутніх
періодів 630.0 0

У Балансі за визначеною П(с)БО 2 «Баланс» формою зобов’язання подано за
такими розділами Пасиву:

II. Забезпечення наступних витрат і платежів.

III. Довгострокові зобов’язання.

IV. Поточні зобов’язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(с)БО 11
«Зобов’язання».

Вимоги щодо розкриття інформації про зобов’язання подано в таких МСФЗ: 1
«Подання фінансових звітів» , 20 «Облік державних грантів і розкриття
інформації про державну допомогу» , 32 «Фінансові інструменти: розкриття
та подання», 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та
непередбачені активи» , 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Витрати майбутніх періодів

III розділ Активу Балансу «Витрати майбутніх періодів» (статті
відсутні).

Сума витрат майбутніх періодів відображається як окремий розділ активу
балансу. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що
існували впродовж поточного або попередніх періодів, але належать до
наступних звітних періодів. Наприклад: суми зобов’язання, сплачені в
грудні за оренду приміщення в першому кварталі наступного року, будуть
включені в грудні до витрат майбутніх періодів, а в першому кварталі
щомісячно (1/3 сплаченої суми) до витрат звітного періоду.

Потрібно зазначити, що за статтею «Витрати майбутніх періодів» можуть
відображатися і оборотні, і необоротні активи.

Бюджетно-розподільчі рахунки використовуються для розмежування витрат і
доходів між суміжними звітними періодами (місяцями, кварталами, роками)
з метою рівномірного включення у затрати виробництва (обігу) або
відображення в обліку одержаних доходів. Використання цих рахунків дає
змогу визначити витрати і доходи саме того періоду, якого вони
стосуються, незалежно від часу фактичного витрачання коштів або
отримання доходів.

Бюджетно-розподільчі рахунки можуть бути активними і пасивними. До
активних належить рахунок «Витрати майбутніх періодів», до пасивних —
«Доходи майбутніх періодів».

Рахунок «Витрати майбутніх періодів» призначений для обліку витрат,
фактично здійснених у звітному або попередніх звітних періодах, але які
піддягають віднесенню на витрати майбутніх періодів. До них належать,
наприклад, витрати на освоєння нових видів продукції, сплачена наперед
орендна плата за взяті в оренду основні засоби, суми передплати
періодичних видань та ін. Всі ці витрати в момент їх здійснення
відображають на дебеті рахунка «Витрати майбутніх періодів». З кредиту
цього рахунка облічені витрати поступово, рівними сумами списують на
відповідні рахунки витрат (виробництво, загальновиробничі,
адміністративні витрати, витрати на збут тощо), до яких вони належать.
Залишок рахунка «Витрати майбутніх періодів» може бути тільки дебетовим
і показує суму витрат, що підлягають списанню в наступні звітні періоди.

Схема рахунка «Витрати майбутніх періодів»

ДебетКредитСальдо — витрати попередніх звітних періодів, які належать до
витрат наступних періодів

Оборот — витрати, здійснені у звітному періоді за рахунок майбутніх
періодів (+)

Сальдо — залишок витрат, що належить до майбутніх періодівОборот —
списання витрат попередніх періодів на заграти того періоду, до якого
вони належать (–)

Призначення і будову рахунка «Витрати майбутніх періодів» розглянемо на
такому прикладі. У попередньому році підприємством з поточного рахунка
перераховано за перший квартал звітного року на передплату періодичних
видань (нормативно-довідкову літературу) в сумі 600 грн. У поточному
році сума передплати (1/3) щомісячно протягом кварталу списана на
адміністративні витрати. В бухгалтерському обліку ці записи матимуть
такий вигляд:

picscalex1000100090000032c46000000004d1c000000001610000026060f002220574d
464301000000000001003e08000000000300000000200000d0320000d052000001000000
6c00000000000000000000001d020000d30000000000000000000000ed34000068130000
20454d4600000100d05200000c0000000100000000000000000000000000000000050000
0004000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000009c18000090180000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005e8170000dc1700000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000021e
000000d408020000005c4dbde6000000017352474200aece1ce90000177a49444154785e
ed9ddb92ec280e45a7fbffffb927273843d00283c0802558f55091e5e2222dc96cc097fc
eb9f7ffef90f3f108000042000817904fe425ae6c1a4a53904fefaeb2fd1d0a22c0d1dfd
1a171ff6f43e07d689ad2c4a803cdc29bcdf7f5fa6596cff2926cd020683396cf3df069d
c1a4cb09c433fcf7217ccec79a458844d79b7b5fe494bb66f727c0b60473178b61839196
6174548400048e22f05260e24ce8094ab380419ac336bf5d031a64814907104897e1f9e7
b08b95ae66d24dad97ee3f755dec4ed357bacd1207af78b0b8f99316cbab683af55e6667
0284adb07ce7a7ae34b14abe7d5a0c5f2c962f85958be34a22e9b3284f8ca753292d39b0
55c8aac5fb3978b2fdbf13a63ec4a403f4f0f4aa4830765d3fc18201e9064efe673ced8b
1a99974f8f88f1e8e460977cdb99004f237ebe3b571c9dd3c1371f8845723e5dc0789348
a2ee5316e5c5823b4d9b7b730f69e92546f97d04c209593fb707e6531a07d2aef329617a
441850b1a7287ef5ea2fb768349e5a2eb32d018a3389273251849ab9d70c9f486fe54221
4fa4812c7a92b7a6cdca84415a94a028668240650898754a68fc6c8e294f8d740d61c5b9
a4c6bc83cb4c4f80b01b5654fdf71887f3a4d975572215cd880229fa9a6533d2d20c2205
ac1028ceb3c2d0204cec3af1b6b9f7344fdc6680f78e562780186d8ba9359de1c094c845
2271197f7aaad0e05b0295eda6e279f81b11e2f1747418987f3db51f5c4a7b297e8eeb8c
271744fbf9cc511cc95d7b0bd743fd6d09504c1b0da1a7297fbe025066ac48b08144caa1
3da5686a643c479a857bcf26a44593489481401f0117f3ca3e972e2b9d2f59f62c62f2f5
7794195f116043cc57bcb016021080800302ac5a1c0409137d11a8ece7f872046bbf25e0
3a9190966f9387de210001081c48800db1bea00edcced1d701a5d50488851a150521b09b
4079d5929fb4bdb707a47ec44b9a4f63c19bc6f700dbbf3215d0ec239a1e8878d5545c3e
9d1e8b3d97dcc77a69d6224fa6279ea906fdc6b7bc6a8903597c9268e20c7169e32bd262
fa58b6c2c823dbfc911789472c8e0c344e9d47800d31554cd73dafabeafeca429179fe12
8bb9cf4ecf6ded295663bd8cd5ba325f70da1681c7cbf8e94a3cdfd17a7ab04bb96f536c
fc07267d6c47fc2966afe9a36481687e243d281e3d7bea28062775246cc888ad09bda9c2
0c8d9b4a8cb652a9658d58703cfd597f66b0198bcaa66b1ab2bc583143441ae42ee68f34
e6899a47bc7ea4de4b31455becf97f9b803225da0dfdfb558f62a048439f86b2989caec7
81c6aa25ee4888b1351f6707a65769e391783ab2a44f8a16d70dc54ed38361248ada23d2
22ffd7532c633bc1f127694cdb7f32a35237f4e23a9f2a27de935ff5d4ca4752118ba0dc
827c7ab09e0069dd3cdff26645cb95681633393498d78acda6d6166d3b353d3443f6d232
c53cc9698723a2b0f833ea4431d0fae45ceaefeac61bd2920ee84fe3f8b089422d5eb6ff
345dcd879e4a4921994fae5504a069c64b3787691ba918075c316e56447dc0f2a2d8c476
9a31eaedb1d2606f53cdf2ca146db64381270245c262915d9c73e40d6a4e7691ab3b7369
690ef45d6b89eb8cdca6294434ed17c7a65c3f2ae34865de97ce34ebdc9f4cd50c911a37
9746dd60e3bd3c850b4f5951f45433f1efca6731495a8a579fa24bcd38b8f122614dce14
99544ef6e1e47401bf435a9ec43c57ddaed3526840deda7050a3de8cd953895fefcc314d
56254617d933cbc85e9eb3fa2dce9086f3ed659ac58dbe75ded1f2660276127bb3e3bfee
dacfb5a4675af1e4f91588c7e3e7caf959595a6ada0f8ce27998779d424ced299654ce50
d2bad180a74947ee85c0a277737f42aceb51301469f0342e8bec0aa10f46e639968ece79
9ad553253a9ef728225e4cf8d49e4ad7f974676c1532ac7febe2ebbd659181222e4f412f
ce5f2b63661eee7a477ea9ba7cd10bf33bbf09b7ce723b59313057cd8db7e3ceba909dd4
f240d04f723ff7a56343cc0288977b0e165cc086e904c88ae9486910022f09385bb53035
7819ef23ab9bca8aca7eef91f0712adda42deed3de89c899b4dc1924bc86000420e08b80
b30d315f70b116021080c09d0490963be38ed710800004161260436c21dc3b9b7ebab5fa
4e1aebbc7eba99dbef7dc964ceba6c29b6bc34859096cdd1bca23bf17c89dfc1ce78b4ce
e37c9e47d7a6506d43ec17e6fcc73829e3e6459ec14ef1a771e331cf2c011e82311b1a2f
864d4fa19ab484c966fa7e24a69f2f1325228ded04bc2f9b75575d4c59dcd9efc8e0c350
1fe68e8b441a63ce65fccf823b7d9af09927431de72a3bd4cced95c2695f9f9d1c86fa30
773ecfe04529f4565ac604ed739ac60d389e6a3a145eb8689b987e4d7a87a13ecc9d8999
30dcd4a2147a2b2d61c72cfe1e76efaa8a8ba60946183e4da2b9b0b42840e99b135d5fc0
2373166548b3d91529f4565a984434c3961758344d18b0646795f4a2ddce7e6fe84bbc97
f7b00b7864ce861c9e9e42b55d5a3189887f8abba1c344a9395c6ea0e3a28b1463849623
754a353a226291a747d1651711346264f1342cee1fb8404de6eccfaba52934222d3902a4
459f1629ab3a378f548b367b74441f504a4e2140e64cc168a791c70db12068e9f5e4f067
51579efe65c74f239644aac19eb00885aa91e860060420308bc0e3aa8549c42cc4b40301
0840e036026f2fe3dfc60b7f2100010840a049e0cfaae5e91a5ab33e05cc12d8796305f9
63360d860d237f86d151f17f97487626d066e25c3dde0cfcb0eec89fc302bad99dcbf387
0db1cdf9467710800004ce2780b49c1f633c84000420b09900d2b21938dd41000210389f
00d2727e8cf110021080c0660248cb66e07407010840e07c0248cbf931c643084000029b
09c8e75ac2ab47ceb82359e948f17d914f61080f70a47cc42bde8aaf0274f17ec0d599f7
86f3d37bf4442ce6baa0c99fd4b0e61be1827995e4f9fd97542906d123674dfecccd5853
adfd4f455204f9d069cadc2e6334a115fe364787e21b7cd31718e79f05de3364bb2b1071
c42c82ca9b1251c801ee41dacc9fba61a95f4583bff2ab37769f9777cab9993f9f835d6a
c0dfc2ffdb063ee1aff84a9ca7d1211e8f93a9a5413aa0f1979c6d12c84f96a7fcb9edb4
9a1b2f38cfe5b9a7b5c2b516b1608fa3e7ef83f809b3d1f02346e1b464f857b1e41e27bb
7a298e0e4180734fc397145d2830398a2ec8615f28e7f6c4b9b7f10fcbdf990fbdc017e5
4faf19945f47405e3928ced3e3ca26ff1034e3699b485f7e8587ca05695eac78248c864a
7fd362f972beeeac3ba1524ec98739e7007b918e6597327ff294a8547cb23c6aaa72cfb0
e2d1a9f9638d7333a9f4f9d36cca63819ab4845806afc4a82ace90b44cf82c4e953d6381
088032b4ca21af7ece5786864f7c5f9d8be9f835575a3417abf62055e68fbb216f756e68
da1fc81f779cf5f9a321e6ae4c61432c463da0d10c1c625fe872a6ee9260d860657a0cb7
efa2a23edbf5255d38fedec8aefcd1d3d3977cef022d3c11f85b6c0d3f45c5dd2a7b67c8
2f4ce5ae4161672c36f71543df3c41f42537bbf04977bdf9a3a7a72ff989e3f7745a78ae
25753e3f61522912b21437cd043e715cb30c9a1200cd882f76fcd2ddbc7c7b2d1c49776c
c491b066571e9ce2a39746de702e522d36389746337fc4d951d932ad94d424d55cbfdcb5
e69473337fdc05a2cbe0f94f470aa01ff21deb7aac5617740a07b5d836c918033e66e158
ad310b6fae659fb37d0b97e60f2f7af917decbb36169aa89d5b0715d194341fe8c71ebad
05e75e62fbcbcf97163164381a41c8d73df9772ae753fdda9315fa5ee0ac67f561c9f9d2
f2a1332fbb76a4822f3dfdb6faa99c4ff5ebdb6cc97b87b3b58814ed415a5c84092321b0
9640f30eb7b5ddd3fa71049096e3428a4310e827c052a09f19356a049016f20302d711f8
ad51c2cfcff3f821ff1cb954ca8b5ad7a1c4e10702480ba90181bb0884cbe0719992ae57
8a6b974af9008e15cf5d09a4f31669d171a214048e2090de5ea59184583e7f5e4d5c9e49
573647a0c2895704909657f8a80c81f3080491485f2e90dfef9bae7be2b246a355e7e1c2
a32201a485c480c08d04e29a43c846fe76af78245e9b89af6e424b6e4c1d9dcf488b8e13
a520700a01b128f9b955bcf3381c0cef09ccab04189a32a760c38f3e02d6dfe3d4e7cdbf
4be7abf837ad51f73602e4cf6d119febefe5f9c3aa656e3ad11a0420000108fc07692109
2000010840603201a46532509a830004200001a4851c800004200081c9049096c940690e
02108000049016720002108000042613405a2603a5390840000210405ac8010840000210
984c0069990c94e620000108400069210720304e407c9149a5a1e28b81f383bc3fb8c810
cee339fa514d5ef4f21178ba354fa0f9a20ef17ae0f0baadca579e048f8bafa90f07f306
cd43da61a053cecdfcd9c1eebb3e58b57cc79e9e9d13c85524c843ee166f08164cc22a44
197f382b41992ac6aac5543830c61001fdac5394ac575cbd6ad10fd94658eb75d714e726
3d7dfe349bf2580069f118356cde41403934c417cb479b2a159fb6bc6edb104bf54f292d
ee382bf367472a7fd1071b625f50a7cf8308846fca72b756b01081fc6bc72a56c1d942c8
f436202d7a569484c02b02974f6353765da2d20b1dcebdc45694475a5650a54d084802e9
2516e8ac2300e7756cbb5ae65a4b172e0a5f44a039f97dba60905714db65f1ea423c5e39
7211f107579d726ee6cfd991455ace8e2fde8d13181b1ac66a8d5b796b4dfb9ced5bb834
77d8105b8a97c6ef2270f968b22dd870de867ab823a465181d1521f02f028c777b1202ce
7b38bfec0569790990ea10f84340f97c06bc5e1280f34b807baa232d7b38d30b046e2110
afbaf3accf2d212ff989b4dc1c7d7c87c012023f5161db6a09593f8d222d7e6285a510f0
40203c0ec9b69587582db41169590897a6216090405852849f9f79f14330b5f8afbc705e
abd89441f731690f01a4650f677a81802102e9aa225d5e845dacf8b6aef0afb8b595ee71
151725ac540cc5f86b539096af2340ff103040a07275240a06ca6120506e4c405adc840a
4321b08e40af6ca42b98e2b286cbf8eb82e5a265a4c545983012027308e43250d4807050
53b8788731b71dcf8996e7569016cfd1c37608f4101023bef833684965672c74156ba525
eb077b6ca4ec2104783de52181c48de904d8d2998ef4aa062fcf1f562d57653bce420002
10d8410069d941993e200001085c450069b92adc380b010840600701a4650765fa800004
20701501a4e5aa70e32c042000811d0490961d94e903021080c055049096abc28db31080
00047610405a7650a60f084000025711405aae0a37ce42000210d8410069d941993e8e27
20bebf24f737fd1e94f8dffc60b1d879f49ab89e5c6e5684b3916ce1452f46028119e608
e85fd411dea095becf5138a37c4f70b1582f1777af86d4bf74d914e7665cf4f9d36cca63
01a4c563d4b0790701e5d0f0f492e0cabc5b7cc5d6afa468241ed9e1e7177da4faa79416
779c95f9f305fe1d7db221b683327ddc4320ac5deef1f78da7e9975df6b603e75e629bcb
232d9b81d3dd51047a67a6bde58f829538d32b2abddc7acb9fcaf943bf90960fe1d3b56f
028c5f7be207e73d9ce7f682b4cce5496b771148ef476aee8331440e27079c87d17d5511
69f98a3cfdba27107675e2de4efd7274d495a602b9e732db0138cf26baa33dee10db4199
3e3c12e85a64d4ef1b16721245281eaf1c99826ee08eac29fd4e6fc438e7d4dfaefc990e
eaf3069196cf43800146098c0d0d63b596223068d27b7fed3b65dfc2f751a8b4c086d852
bc347e170183a3894193dee7c4914ebdc762aa05a4c5543830c6310183e35d7ccc305c06
17db35f1a0f890964caf9fffaa8b3fc591b497d048deeffb001be4fcdea9f35a405ace8b
291e7d4340f954f966e3c2401c7ea266c483c198f4ed00a917a258285929901358c16445
9b9b8372437748cb0d51c6c77b09e403719cf58be9bf28592c165621a91485a589d09bca
0ae9de485ce639d27259c0711702ffdfa76a4eff532149d73711615e40ac6cd23513e0af
2280b45c156e9cbd9740bab688fb5af18a487af773fc2c8ae5ec9edae172c8bd79f67fcf
b9f9981c804099c019e363dc9b127b56e22a4b44d02c562f10f7cad24b38c515cff16977
46fe0c870969194647c5c309dc3334dce3e9ce94bd9c2a1b623b938dbe20608ec0e523a0
b9789c6210d2724a24f10302fd04e2b596feaad480408d00d2427e40e05e02f191977b11
e0f91a0248cb1aaeb40a010840e0620248cbc5c1c775084000026b08202d6bb8d22a0420
00818b09202d17071fd721000108ac21c0732d6bb85ed6aa7867d465de9fe96ef3353013
dd267f26c234d214d262241098618e000f7c980b892b832ecf1f36c45c652bc642000210
f0400069f110256c84000420e08a00d2e22a5c180b010840c00301a4c54394b011021080
802b02488bab70612c042000010f0490160f51c2460840c01b819d776f1b6483b4180c0a
2641000210f04d0069f11d3fac870004206090008f4c1a0c8a6993d207a7c592bff2af9d
2e0533d22f7b0fbd578e14cd533ef2760f90e94104dd74a4761a445aecc4c2812562b44d
ff540ec4ab9d6c5aa8b759e351b3bbd5fe36db6f5aa807d2ecabab40d3b0aed656146e5a
f815ba15ce4e6f930db1e9488f6d301f6a7feb00536f7fd288c1c4f000641826e886d179
a988b4788994033b7fe345f8496dcd0f8602cd92b1625eb2b27fa52cbc8726408639836e
189d918a488b91409c6046fc36dca82e61721a7ea2a2045d490fa647d29550b83aa2bf89
336ff65bac0019e60fba6174462a222d4602718b197ab5481545a92eca62a6580364381c
a01b46b7a122d2b201325dcc2450dc2a99d981b7b600321c31d00da36b56445a9a8828f0
87407ed17ef8b2f99b8bff71abe4f3c000643804a01b46e7a522371f7b8994153b535578
7aae253d1ecba78f95c491a55932b8addce9cafbfad52d1aa06956299cf700999e82a09b
8ed44e83488b9d58dc628972c8fe1cc7363bb775f439d2e906806e3ad2590db221368b24
ed4000021080c01f02480ba9b095407a0bf2d68ead760690e1c8806e18dd868a6c886d80
4c172e09b0d9e2326c668cbe3c7f58b598c9440c81000420700a01a4e59448e207042000
013304901633a1c01008400002a710405a4e89247e400002103043006931130a0c810004
20700a01a4e59448e207042000013304901633a1c01008400002a710405a4e89247e4000
02103043006931130a0c81000420700a01a4e59448e207042000013304901633a1c01008
400002a710405a4e89247e400002103043006931130a0c81000420700a01de7c7c4a243f
f5e3cd17127f6a389d3f12507eb3e71482e4cf148ca61a415a4c8503630c11b8fca5e886
22e1d394cbf3870d319f698bd5108000040c13405a0c0707d320000108f82480b4f88c1b
5643000210304c0069311c1c4c83000420e09300d2e2336e580d010840c03001a4c57070
300d021080804f02488bcfb819b3fa779f65f8f9d9c5330ac682833910f88000d2f201f4
c3ba0cf7ef871f74e5b0e0e20e04c608202d63dca8f58780782e6ce723dcc4000210304b
80a7f1cd86c68761f5478ec32226e84dbea0495739a9268992a2fa36f5bafc696a1ff967
d8cacbf387558be1dc746e5adc284b0526ec9b45bd493f4777f302ecb939cf05ccbf8e00
d2725dc8b7391c16259aab2fca6245cbe31d04e9876d3ed2110420502480b49018930944
2d894b8d6607e21680ae9d84780741faa1d92305200081a5049096a578cf6f5cdc15f6a4
0a9ab5cbf9b0f01002d710e032fe35a15ee968540e718dbd79e93e2d50b9daffb3fda98b
756e752d9ed69941cb4e095c9e3f488bd3bc3dd66c71427e787e7ed8f5b1d1bdc9b1cbf3
870db19b921d5f210001086c2180b46cc14c276a02624b6ddb532c6a0329080108b40920
2d6d46948000042000812e02484b172e0a4300021080409b00d2d26644090840000210e8
2280b474e1a2300420000108b409202d6d46948000042000812e02274b0b371775a50285
21000108cc2270b2b4cc62443b1080000420d0450069e9c2456108400002106813405ada
8c280101084000025d0490962e5c148600042000813601a4a5cd88121080000420d04500
69e9c2456108400002106813405ada8c280101084000025d0490962e5c14860004200081
3601a4a5cd88121080000420d045e0e46f99ec0241e19704f2ef2a7ed9a091eabcd3c148
20dc9971f9b74c222dee3216833711b87c68d844f9dc6e2ecf9fff02d3e3332bf281fb72
0000000049454e44ae4260820840010824000000180000000210c0db0100000003000000
0000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf
000000bf008007440000544303000000000080b3000080b3ff7f0744000080b3000080b3
ffff53432100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000
150000000c0000000400000051000000d038000000000000000000001d020000d3000000
000000000000000000000000000000001e020000d4000000500000003000000080000000
50380000000000002000cc001e020000d4000000280000001e020000d400000001000100
00000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000001fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffef7fffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffef7fffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffc7c0886063ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffbbb2ddb6ddffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffff7db6ddb6ddffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000300000000200000d0120000d0520000ffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffff7fc6dc7adde03fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffff7fb6ddfaddffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
7fcc08f063ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff7dffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffb9ffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffc5ffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000
000000000000000000000003ffffffffc000000000000000000000000000000000000000
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffbfffffffe3fffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffbffffffff7fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffbffffffff7fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffe1f1e3a78e3ffe3c71
ffbffc3e3c74f1c7ffc78e3ffffffffe1f1e3a78e3ffe3c71ffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffdeeedd9b777ffddbaeffbffbdd
dbb36eefffbb75dffffffffdeeedd9b777ffddbaeffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffbf6eddbb777c7ddbaeffbff7eddbb76eef
8fbb75dffffffffbf6eddbb777c7ddbaeffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffbf6eddbb777ffddbaeffbff7eddbb76eefffbb75df
fffffffbf6eddbb777ffddbaeffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffbf6edd1b755ffcdbaeffbff7eddba36eabff9b75dffffffffb
f6edd1b755ffcdbaeffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffbf61e3a78c1ffd3baeffbff7ec3c74f183ffa775dffffffffbf61e3a78
c1ffd3baeffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffbf6ffffffffffefbaeffbff7edffffffffffdf75dffffffffbf6ffffffffffefba
effffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffde
efffffffffff7baeffbffbddffffffffffef75dffffffffdeefffffffffff7baefffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffe1f0ffffff
ffff9c71ffbffc3e1ffffffffff38e3ffffffffe1f0ffffffffff9c71fffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000
000000000000000000000003ffffffffc000000000000000000000000000000000000000
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffe3c61e33c6cc7fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffddbaedddbadbbfffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffde8f747d8f6bbfffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffdeb775
b9b70c3fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffcedb36dedb6dff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffbfffffffffffd1e24718e269ffffffbfff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffdfffffffffffefffffffffffffffffdfffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffeffffffffffff7ffffffffffffffffefffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfff77c1c71ffffff87fffffffffffffff77c1c71fffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfff77edbaefffffffffffffffffffffff77edbaefffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff037
f7baeffffffffffffffffffffff037f7baefffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff777fbbaefff
fffffffffffffffffff777fbbaefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffb77fbbaefffffffffff
fffffffffffb77fbbaefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffd77fdbaeffffffffffffffffff9
fffd77fdbaefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffd6ffdbaeffffffffffffffffff87ffd6ffd
baefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffe5fddbaeffffc000000000000007ffe5fddbaefffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfff3fe3c71ffffffffffffffffff9ffff3fe3c71fffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffe65c6d91227ffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffff6dbadb66cfffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffb6bd6d76efffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffb63d
6dbb77ffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffb6dd25bb77ff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff84e2493a77ffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffb7ffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffbf
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffdfffffffff
ffffffffffffffffffffdfffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffefffffffffffffffff
ffffffffffffefffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff0f7c1c71fffffffffffffffffff
fff0f7c1c71fffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff77edbaefffffffffffffffffffffff77ed
baefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfff77f7baefffffffffffffffffffffff77f7baefffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfff77fbbaeffffffffffffffffff9ffff77fbbaefffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffcf7fbbaeffffffffffffffffff87ffcf7fbbaefffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffef7fdbaeffffc000000000000007ffef7fdbaefffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff6f
fdbaeffffffffffffffffff9ffff6ffdbaefffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff75fddbaefff
fffffffffffffffffff75fddbaefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff8bfe3c71fffffffffff
fffffffffff8bfe3c71fffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff1cf98d98ffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff6dfb75b77fffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffff7ee31ed77fffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffff7e09000026060f00f212574d46430100000000000100000000000000
03000000d012000000000000d0520000ffffffffffff7eed6e187fffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffb6edb6dbffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffc4cdc4d3ffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffbfffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffbfffbfffffffffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffef7fffffffffbfffdf
ffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffbfffdfffffffffffffffffffffffff
ffffdfffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffef7fffffffffbfffefffffffff
ffffffffffffffffffffefffffffffffffbfffefffffffffffffffffffffffffffffefff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcc7c0886063ffffffffbff8f7e38f1e3fffffffff
fffffffffff8f7e3c71fffffffbff077c1c71ffffffffffffffffffffff077c1c71fffff
ffbffffffffffffffffffffcbbb2ddb6ddffffffffbffdf7ddf6eddfffffffffffffffff
fffdf7ddbaefffffffbffb77edbaeffffffffffffffffffffffb77edbaefffffffbfffff
fffffffffffffffc7db6ddb6ddffffffffbffdf7ddfaeddffffffffffffffff9fffdf7dd
baefffffffbffdf7f7baeffffffffffffffffff9fffdf7f7baefffffffbfffffffffffff
fffffffc7fc6dc7addffffffffbffdf7ddfaeddffffffffffffffff87ffdf7ddbaefffff
ffbffef7fbbaeffffffffffffffffff87ffef7fbbaefffffffbffffffffffffffffffffc
7fb6ddfaddffffffffbffdf7cdfaeddffc000000000000007ffdf7cdbaefffffffbffef7
fbbaeffffc000000000000007ffef7fbbaefffffffbffffffffffffffffffffc7fcc08f0
63ffffffffbffdf7d3f6eddffffffffffffffff9fffdf7d3baefffffffbfff77fdbaefff
fffffffffffffff9ffff77fdbaefffffffbffffffffffffffffffffc7dffffffffffffff
ffbffdefefceeddffffffffffffffffffffdefefbaefffffffbfff6ffdbaefffffffffff
ffffffffffff6ffdbaefffffffbffffffffffffffffffffcb9ffffffffffffffffbff9df
f7eeeddffffffffffffffffffff9dff7baefffffffbff75fddbaefffffffffffffffffff
fff75fddbaefffffffbffffffffffffffffffffcc5ffffffffffffffffbffdbff9e31e3f
fffffffffffffffffffdbff9c71fffffffbff8bfe3c71ffffffffffffffffffffff8bfe3
c71fffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcc00000000000000000000000
0000000000000003ffffffffc000000000000000000000000000000000000003ffffffff
c000000000000000000000000000000000000000ff7effffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcff7effffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcff00fc7fffffffffffffffffffffffc73f1fffffffffffff
fbf7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffbdfeffffffffffffffffffffffffeeffbffffffffffffffbf7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffbd8effffffffffffffffffffffffedc7bffffffffffffff807e3ffffffffff
fffffffffffffffc73f1ffffffffffffe01f8ffffffffffffffffffffffffffe39f8fffc
ffddfeffffffffffffffffffffffffebffbffffffffffffffdeff7ffffffffffffffffff
fffffffeeffbfffffffffffff7bfdfffffffffffffffffffffffffff77fdfffcffddfabf
ffffffffffffffffffffffe3feaffffffffffffffdec77fffffffffffffffffffffffffe
dc7bfffffffffffff7b1dfffffffffffffffffffffffffff6e3dfffcffddf83fffffffff
ffffffffffffffedfe0ffffffffffffffeeff7fffffffffffffffffffffffffebffbffff
fffffffffbbfdfffffffffffffffffffffffffff5ffdfffcffddffffffffffffffffffff
ffffffedfffffffffffffffffeefd5fffffffffffffffffffffffffe3feaffffffffffff
fbbf57ffffffffffffffffffffffffff1ff57ffcffddffffffffffffffffffffffffffee
fffffffffffffffffeefc1fffffffffffffffffffffffffedfe0fffffffffffffbbf07ff
ffffffffffffffffffffffff6ff07ffcff80ffffffffffffffffffffffffffc63fffffff
fffffffffeeffffffffffffffffffffffffffffedffffffffffffffffbbfffffffffffff
ffffffffffffffff6ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
feeffffffffffffffffffffffffffffeeffffffffffffffffbbfffffffffffffffffffff
ffffffff77fffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff
fffffffffffffffffffffffc63fffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffe
31fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffcffffffffffffffd7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffffffff3fffbefffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffcfffffffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff3fffbefffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7fffffffffffffffffffffcfe1e0227fc3e023b1024460fc700813011ffffff
fffffffffffc61008c7ee188023c4470c3180007fffffffffffffffffffffffffffc1888
61e0c311fffffffffffffffcff3c9a67fe7c9a7393264f27924c9924d3ffffffffffffff
fffe924c993cf3c99a7e49b2664d9993fffffffffffffffffffffffffffe4c9ce4c9e793
fffffffffffffffcff3e1c7ffe7e1c73930e4f27930c9870e3fffffffffffffffffe930c
993cf3c99c7e49f2664e9993fffffffffffffffffffffffffffe4c9ce4e1e793ffffffff
fffffffcff3f9cfffe7f9ce5831e0f0f93cc18fce7fffffffffffffffffe93cc193973c1
9cfe4832664e9987fffffffffffffffffffffffffffe1c1ce4f9e783fffffffffffffffc
ff0498fffe0c98e593164f27924c98a4c7fffffffffffffffffe224c993952c998fe4932
664e9993fffffffffffffffffffffffffffe4c94a4c9a593fffffffffffffffcff32313f
fe66310410244607a718813189fffffffffffffffffc21188a710088113c0460c71c0103
fffffffffffffffffffffffffffc088001e38111fffffffffffffffcff33ffff9267ffff
ffffffffbfffffffff27fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff27ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff27fffffffffffffcff33ffff9267ffffffffffff
87ffffffff27fffffffffffffffffffc387fffff9fffffffe7fff9ff27ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff27fffffffffffffcfe07ffff900fffffffffffffc3ffffff
ff27fffffffffffffffffffdbc3fffff9fffffffe7fff9ff27ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff27fffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefbfffffffff3ffffffffffffffc
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefbfffffffff3ffffffffffffffcffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f808cffff80e22187830c47f
fffffffffffffffffe1f0119ffc60006002023c30f043100e203fffcffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f269cffffce727393279e4ffffffffff
ffffffffff3e4d39ffef366933264de7264e79327267fffcffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9f871fffffce727393879e4ffffffffffffffffff
ff3f0e3fffee7a6933264fe7270e79327267fffcffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9fe73fffffce707393e79e0ffffffffffffffffffff3fce7f
fff07a6933064fe727ce7830f067fffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff83263fffffc0f2529326964ffffffffffffffffffff064c7ffff67a62
332649a5264a59327267fffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff998c4fffffcce200078e0447fffffffffffffffffff33189ffff4f00202206180
0f1811006207fffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
9ffffffe4ce7ffffffffffffffffffffffffffffff33fffff278ffffffffffffffffffff
fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff99ffffffe
4ce7ffffffffffffffffffffffffffffff33fffff279fffff3fe7fffffffffffffe7fffc
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffe480fffff
fffffffffffffffffffffffffe07fffff27dfffff3fe7fffffffffffffe7fffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc4c00000064000000
00000000000000001d020000d300000000000000000000001e020000d40000002900aa00
00000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff46000000
1c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02d4001e02
030000001e00040000000701040004000000070104004d1c0000410b2000cc00d4001e02
00000000d4001e0200000000280000001e020000d4000000010001000000000000000000
0000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffef7fffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffef7fffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffc7c0886063ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
bbb2ddb6ddffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff7db6ddb6
ddffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff7fc6dc7adde03fff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff7fb6ddfaddffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff7fcc08f063ffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffff7dffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffb9ffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffc5ffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000003ffffffff
c000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffbfffff
ffe3fffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffbffffffff7ffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffbffffffff7ffffffffffff
fffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffe1f1e3a78e3ffe3c71ffbffc3e3c74f1c7ffc78e3ffffffffe
1f1e3a78e3ffe3c71ffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffdeeedd9b777ffddbaeffbffbdddbb36eefffbb75dffffffffdeeedd9b7
77ffddbaeffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffbf6eddbb777c7ddbaeffbff7eddbb76eef8fbb75dffffffffbf6eddbb777c7ddba
effffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffbf
6eddbb777ffddbaeffbff7eddbb76eefffbb75dffffffffbf6eddbb777ffddbaefffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffbf6edd1b75
5ffcdbaeffbff7eddba36eabff9b75dffffffffbf6edd1b755ffcdbaefffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffbf61e3a78c1ffd3bae
ffbff7ec3c74f183ffa775dffffffffbf61e3a78c1ffd3baeffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffbf6ffffffffffefbaeffbff7ed
ffffffffffdf75dffffffffbf6ffffffffffefbaeffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffdeefffffffffff7baeffbffbddffffffff
ffef75dffffffffdeefffffffffff7baeffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffe1f0ffffffffff9c71ffbffc3e1ffffffffff38e3f
fffffffe1f0ffffffffff9c71ffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000003ffffffff
c000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffdffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffeff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffe3c61e33c6cc7f
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffddbaedddbadbbfffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffde8f747d8f6bbfffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffdeb775b9b70c3fffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffcedb36dedb6dffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffbfffffffffffd1e24718e269ffffffbfffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffdf
ffffffffffefffffffffffffffffdfffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffefffffffff
fff7ffffffffffffffffefffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff77c1c71ffffff87fff
ffffffffffff77c1c71fffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff77edbaefffffffffffffffffff
ffff77edbaefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbff037f7baeffffffffffffffffffffff037f7
baefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbff777fbbaeffffffffffffffffffffff777fbbaefffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffb77fbbaeffffffffffffffffffffffb77fbbaefffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffd77fdbaeffffffffffffffffff9fffd77fdbaefffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffd6ffdbaeffffffffffffffffff87ffd6ffdbaefffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffe5f
ddbaeffffc000000000000007ffe5fddbaefffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff3fe3c71fff
fffffffffffffff9ffff3fe3c71fffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffe65c6d91227ff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff6dbadb66cfffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffb6bd6d76efffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffb63d6dbb77ffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffb6dd25bb77ffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffff84e2493a77ffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffb7ffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffbfffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffefffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbff0f7c1c71ffffffffffffffffffffff0f7c1c71fffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfff77edbaefffffffffffffffffffffff77edbaefffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff77
f7baefffffffffffffffffffffff77f7baefffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff77fbbaefff
fffffffffffffff9ffff77fbbaefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffcf7fbbaefffffffffff
fffffff87ffcf7fbbaefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffef7fdbaeffffc00000000000000
7ffef7fdbaefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff6ffdbaeffffffffffffffffff9ffff6ffd
baefffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbff75fddbaeffffffffffffffffffffff75fddbaefffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbff8bfe3c71ffffffffffffffffffffff8bfe3c71fffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffff1cf98d98ffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffff6dfb75b77fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffff7ee31ed77fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff7eed
6e187fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffb6edb6dbffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc4cdc4d3ffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffbfffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffbfffbfffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffbffffffffffffffffffffc
ffffffef7fffffffffbfffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffbfffdf
ffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffef
7fffffffffbfffefffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffbfffefffffffff
ffffffffffffffffffffefffffffffffffbffffffffffffffffffffcc7c0886063ffffff
ffbff8f7e38f1e3ffffffffffffffffffff8f7e3c71fffffffbff077c1c71fffffffffff
fffffffffff077c1c71fffffffbffffffffffffffffffffcbbb2ddb6ddffffffffbffdf7
ddf6eddffffffffffffffffffffdf7ddbaefffffffbffb77edbaefffffffffffffffffff
fffb77edbaefffffffbffffffffffffffffffffc7db6ddb6ddffffffffbffdf7ddfaeddf
fffffffffffffff9fffdf7ddbaefffffffbffdf7f7baeffffffffffffffffff9fffdf7f7
baefffffffbffffffffffffffffffffc7fc6dc7addffffffffbffdf7ddfaeddfffffffff
fffffff87ffdf7ddbaefffffffbffef7fbbaeffffffffffffffffff87ffef7fbbaefffff
ffbffffffffffffffffffffc7fb6ddfaddffffffffbffdf7cdfaeddffc00000000000000
7ffdf7cdbaefffffffbffef7fbbaeffffc000000000000007ffef7fbbaefffffffbfffff
fffffffffffffffc7fcc08f063ffffffffbffdf7d3f6eddffffffffffffffff9fffdf7d3
baefffffffbfff77fdbaeffffffffffffffffff9ffff77fdbaefffffffbfffffffffffff
fffffffc7dffffffffffffffffbffdefefceeddffffffffffffffffffffdefefbaefffff
ffbfff6ffdbaefffffffffffffffffffffff6ffdbaefffffffbffffffffffffffffffffc
b9ffffffffffffffffbff9dff7eeeddffffffffffffffffffff9dff7baefffffffbff75f
ddbaeffffffffffffffffffffff75fddbaefffffffbffffffffffffffffffffcc5ffffff
ffffffffffbffdbff9e31e3ffffffffffffffffffffdbff9c71fffffffbff8bfe3c71fff
fffffffffffffffffff8bfe3c71fffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffc
c000000000000000000000000000000000000003ffffffffc00000000000000000000000
0000000000000003ffffffffc000000000000000000000000000000000000000ff7effff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff7effffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff00fc7fffffffffffffffff
ffffffc73f1ffffffffffffffbf7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efdffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffbdfeffffffffffffffffffffffffee
ffbffffffffffffffbf7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcffbd8effffffffffffffffffffffffedc7bfffff
fffffffff807e3fffffffffffffffffffffffffc73f1ffffffffffffe01f8fffffffffff
fffffffffffffffe39f8fffcffddfeffffffffffffffffffffffffebffbfffffffffffff
fdeff7fffffffffffffffffffffffffeeffbfffffffffffff7bfdfffffffffffffffffff
ffffffff77fdfffcffddfabfffffffffffffffffffffffe3feaffffffffffffffdec77ff
fffffffffffffffffffffffedc7bfffffffffffff7b1dfffffffffffffffffffffffffff
6e3dfffcffddf83fffffffffffffffffffffffedfe0ffffffffffffffeeff7ffffffffff
fffffffffffffffebffbfffffffffffffbbfdfffffffffffffffffffffffffff5ffdfffc
ffddffffffffffffffffffffffffffedfffffffffffffffffeefd5ffffffffffffffffff
fffffffe3feafffffffffffffbbf57ffffffffffffffffffffffffff1ff57ffcffddffff
ffffffffffffffffffffffeefffffffffffffffffeefc1fffffffffffffffffffffffffe
dfe0fffffffffffffbbf07ffffffffffffffffffffffffff6ff07ffcff80ffffffffffff
ffffffffffffffc63ffffffffffffffffeeffffffffffffffffffffffffffffedfffffff
fffffffffbbfffffffffffffffffffffffffffff6ffffffcffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeeffffffffffffffffffffffffffffeefffffffffffffff
fbbfffffffffffffffffffffffffffff77fffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffc63fffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffe31fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
ffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffd7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fffffffffff3
fffbefffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffcffffffff
fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff3fffbefff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffcfe1e0227fc3e023b
1024460fc700813011fffffffffffffffffc61008c7ee188023c4470c3180007ffffffff
fffffffffffffffffffc188861e0c311fffffffffffffffcff3c9a67fe7c9a7393264f27
924c9924d3fffffffffffffffffe924c993cf3c99a7e49b2664d9993ffffffffffffffff
fffffffffffe4c9ce4c9e793fffffffffffffffcff3e1c7ffe7e1c73930e4f27930c9870
e3fffffffffffffffffe930c993cf3c99c7e49f2664e9993ffffffffffffffffffffffff
fffe4c9ce4e1e793fffffffffffffffcff3f9cfffe7f9ce5831e0f0f93cc18fce7ffffff
fffffffffffe93cc193973c19cfe4832664e9987fffffffffffffffffffffffffffe1c1c
e4f9e783fffffffffffffffcff0498fffe0c98e593164f27924c98a4c7ffffffffffffff
fffe224c993952c998fe4932664e9993fffffffffffffffffffffffffffe4c94a4c9a593
fffffffffffffffcff32313ffe66310410244607a718813189fffffffffffffffffc2118
8a710088113c0460c71c0103fffffffffffffffffffffffffffc088001e38111ffffffff
fffffffcff33ffff9267ffffffffffffbfffffffff27fffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffff27ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff27fffffffffffffc
ff33ffff9267ffffffffffff87ffffffff27fffffffffffffffffffc387fffff9fffffff
e7fff9ff27ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff27fffffffffffffcfe07ffff
900fffffffffffffc3ffffffff27fffffffffffffffffffdbc3fffff9fffffffe7fff9ff
27ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff27fffffffffffffcffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe1ffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefbf
ffffffff3ffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefbfffffffff
3ffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
f808cffff80e22187830c47ffffffffffffffffffe1f0119ffc60006002023c30f043100
e203fffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f269cfff
fce727393279e4ffffffffffffffffffff3e4d39ffef366933264de7264e79327267fffc
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f871fffffce72739
3879e4ffffffffffffffffffff3f0e3fffee7a6933264fe7270e79327267fffcffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fe73fffffce707393e79e0ff
ffffffffffffffffff3fce7ffff07a6933064fe727ce7830f067fffcffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83263fffffc0f2529326964ffffffffff
ffffffffff064c7ffff67a62332649a5264a59327267fffcffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff998c4fffffcce200078e0447fffffffffffffffff
ff33189ffff4f002022061800f1811006207fffcffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff99ffffffe4ce7ffffffffffffffffffffffffffffff33ffff
f278fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff99ffffffe4ce7ffffffffffffffffffffffffffffff33fffff279ffff
f3fe7fffffffffffffe7fffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff03ffffffe480ffffffffffffffffffffffffffffffe07fffff27dfffff3fe7fff
ffffffffffe7fffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0c00000040092900aa00000000000000d4001e0200000000040000002701ffff
030000000000

Рахунок «Доходи майбутніх періодів» призначений для обліку доходів,
одержаних у поточному періоді або попередніх звітних періодах, але які
належать до наступних звітних періодів (наприклад, орендна плата,
отримана від орендарів авансом в рахунок платежів майбутніх періодів,
тощо). На кредиті цього рахунка в кореспонденції з дебетом рахунків по
обліку грошових коштів (рахунки «Каса», «Рахунки в банках» тощо)
відображають суми одержаних доходів, що відносяться до майбутніх
періодів, а на дебеті — зарахування суми доходів з настанням тих
періодів, до яких вони належать, на відповідні рахунки обліку доходів
звітного періоду (рах. «Доходи від реалізації», «Інші доходи»). Сальдо
цього рахунка може бути тільки кредитовим і показує суму доходів, які
належать до майбутніх періодів.

Схема рахунка «Доходи майбутніх періодів»

ДебетКредитОборот — зарахування доходів, отриманих у попередніх
періодах, до доходів звітного періоду у сумі, що належить до цього
періоду (-)Сальдо — доходи, отримані у попередні періоди, але які
належать до майбутніх періодів

Оборот — доходи, отримані у поточному періоді в рахунках майбутніх
періодів (+) Сальдо — залишок доходів, що належать до майбутніх періодів

Призначення і будову рахунка «Доходи майбутніх періодів» розглянемо на
такому прикладі. На поточний рахунок у звітному місяці зарахована
одержана від орендарів орендна плата за здані їм в оренду основні засоби
в рахунок платежів за майбутні три квартали в сумі 90 000 грн. В міру
настання тих періодів (кварталів) ця сума у розмірі 1/3 одержаної суми
списана на операційні доходи підприємства.

У бухгалтерському обліку ці операції матимуть такий вигляд:

picscalex100010009000003783c00000000eb17000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100b2940000000003000000002000002c2800002c48000001000000
6c00000000000000000000001b020000b20000000000000000000000bb34000062100000
20454d46000001002c4800000c0000000100000000000000000000000000000000050000
0004000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000bc160000b0160000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000508160000fc1500000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000021c
000000b308020000004d495239000000017352474200aece1ce90000159949444154785e
ed9deb96e4aa0d463379ff779e7487b314455c8c31c602edfe31abc605426c093ec0aeaa
3f7ffffefd177f108000042000811904fe2c13953f7ffe1887a7349dccfe9892173fffd5
6d4d69c578fe633f9995173362810d08400002db13f8f7b21ec8e4fef34266e4975ad76d
bdd4c48f9ce432f9525b9885000420b00b81753b15d940684579be8d28ee544c5bbb0403
3f358197b6b639e4760abdb1bd26d0103898800b5191e9c3ec60cca1d6ad309899421f91
d55e4b733d85f332b7dca3700f81fc48f3f92aa45f54d2d264ee1aa8a7d79481c0d604d6
1d7f09263938ca87ab9e4464483f9c47f2eae94ac36cad40fbfad67980f310d89a409a55
f4df94eec864655e4c6f688ab74e8c7c202ae99e4a7e8b451379282445b8c3b7406a1587
0d3a89fdbe6ec8904e5dd0ff1db8d725d9a8d3b20dc73850f3a1512cf739a5535e65df30
adf47cd92ddb650dada437b7ad0f44a578feb060e21e16aa5ac56183734378bcb5c55bdb
4b9ef9a19cdef8a6133373726b0e78f5c454dc34935a9751a0805b02df8b8a39f292b567
3eae0616a16eb9e3583f81afb6b6fd1ea692cf9580bdef5de63de59fec6b6fed6207f6af
f9915d7b0b5bdb9aebccb1e780d967397aa03d29b34e54a4db66e4e83b2bb2fdd75d1a18
69baadbcba9c3348848a2f2e2b8a93031e3e8919751bcb8b89b1487b8e01dac33e8c3537
e0e1c15596ed6b2f1b2aee5ff3c547f1d0d5dcbe35a998e789be62f6c1eb633d386cd63b
dad8c17ce50cedbe4da0b68b4d23d31c43992b6981f26403a147727ee4556c4e5f942ab9
9fb96fc5c26fe33dcc7e3bdce6dd27b971aba1621eea709b55750a8a08832c508c901497
e6c565eefa95caba9dcaf30c1e5e393e6f1a0beb09acdcda9adec92234bd309ee859201f
fc66f593ab516e30dfd90cef75d687c97f8b1a781ee889fe371a1269d19a914f680d0128
a6445b308a7235b1bf35539bed541610a109081497a24fd6b64669f48a72fd42f2d4f8b6
a396ef1787f72efd0d252dc937b5fd5b55bda7c9773045cbdaf8f3a41dc8969d762a03dd
a30a04c608b48fadc76c52eb3d02cbf6b5fd0d99dd4971b322ab8de216aab6616d6f6d8b
1bebf7c8e796d9a9aca44d5b7b10a81db4d6aeefd12bbcf444e0e05c62a7e229d1f0c507
81da911447553ee2b3b717c7df30db4654f2db9bf9eef26eaed576b277ed143680eaee6e
d19a74a77d73efb92758800004c608bc37fb1fbc4df941bd8da8e4678e5342ce9c3e36de
bead3525f4df7681d6dd124873c27b3956fc608adc5c49edbeeac0dbe4b9a7f236e1b2fd
da431ddf78e3ac5559c799059d1ee7534ea2240aaf02186be5b21629f446d4a6e7d82d27
cf88e93d5111e28d27a0e529b71f9aedcff5e8f3abe2877df2c58231aefd99f55a92e0b2
75595ca417da37b9a2fb2896a74c88b79275afc2c581fdc668bf9cb8a7701b6be5b2d619
13d014c2138d9875cc44cb3da6ce88e98de32f9de526e3f517035c1693d9212f293aa403
60768bb5673d675d37537fbb6bdae1948ef9de3659d0767ad22b7219c168625ac4fb0454
e320e289595377ac95b15a13dd8e6cca9c3ea5ffea658dbed27e2d4bcf4b0b699690e962
dfa5e78d9d4a5145f38b6681af372bb29637bc8c44b51bcad7fef92e476f1406cacb704a
3a51eba3ee45ad0b9252b5be4718ba669351fbaf4e15b3f34bf47286624adeca79eab78a
c58a05f2e0e652a15bafa59929a38bd5f2d6aca8cc802a2ebc2264d19a3e36067bcf3465
e25b9b40645a3033d59a3ebeddca8d9dca2d573a179546bdef36512c5f53f8bbd76f3963
b264a0eec1551ae4f3dd6a5e584fbeb9f0982958cfb952b168535f344d98f2b91d236f66
ba310b29ed61de5f7158b752f4ad86f1e0ccf1d0b53495d53cc925bf9890450ba706f42d
51e99964cd50f4904066fc77463dad471a69d769c71b81b9fec8546b66cc1a9cf670adf9
56d383cb841c8bd1989363609d8f97b14e6d51abb1f6edd49bf6ea7965162d007e4354f2
f557ce42a6d704d1106f2ce864db2836f58be26ba193de2d3a33705dcf3e3a1574d7f472
d8b46baa886f79bf1644778b266ae3ad73962f6a55a7e4148bdd1ae16919dbe9eac370e8
01f8d014d5fb098c69b90e56cd427b31daefa1b79237eea93c717d2c3032bfaf19b4ed6d
ca58061495757d779ec46e4addc441d2a0f142d601ba7ceda25e0168aa79bee52d6a9be9
b569d1e4435a49d4ec98259776a0f8da5cacadd81a66a7c40523390159554846997586a4
814e89daebe252204f24bd4edd3d28884a3982b3c460969dadf3cc8c523d44f5f8347d34
435734a038fc346763df546c6c44f216b568b5671053529c6c3ba37deb0c71c015492719
8a3921b04254f271e5a4f3b8710681b14de41b7d1fd891b3ec782310d8fc90c08d7b2ac3
5ecab9338bac6186542c12b875ff03861080c002022b762a0bba411331090cec0cde03c5
8efc3db658de8800a2b251b0701502671228ee3839d8782fd8b5db9c5398974585184f0f
e7ab519cee2d0621b0988079d462caecb6b80b7b35f71ef0f23d951451b917925eef85cc
9bb782541c4b78bdf9893f1080402802d39f735971a33e54847a3a3b3d8a3d8dbe54e6a7
2ff9df4b6d61561310ece9a2f9ef79ac4c9a9dd741873d1a633e2e2a63ed3904e7caa5ed
a8b2a9fd2a7f02ee7df32e7f05ff8c76d36cd33e2f19603e2e2a7226c6194e7f86bd14c5
7e0728792481cba9e1805eeb798639674a402f318e311f1795b1f6a6b0d8d7c84b51740e
64bbed97739e77ddf3cfbf268ac79fe9dd0de5f4f2e62b2da6002f8b0a319e1e3c31f846
14dff37696e5814df4aca6cfb6d3b3f7ddf750413f2b74761c3fec9df976a2e70f10dddb
a910e329b19f1ec5295ebd67844ded1ab6b5569cf34f4fdbebed54fa6fde1d29f91ecf20
960dc93423cd625eb84b53342d8b1d0d5d4a5e9eea040955a39b39ab742547b71755b3a9
95ff16fb4b9ecc1d089ab6665b4c21b7f75d8a8eb9f5766e048fb4c627ea8f0cebba4ed5
44a5b8cc4454e60646c3bf9c852f0bccf5addf1aa2d2cf6a8b9288ca166172ea249bda0f
03d3bff7d5a749e8fa87210bd234a21224d0af749335e62b58310a819d0914ee86eddc1d
7cff25b06c355adba91086ad092ccb1fbd85da9a18ce6b0267ee54dc1e1f937c5b10207f
b608935b2783e7cfbd478add4611c72000010840c0030144c54314f001021080c0210410
954302493720000108782080a87888023e40000210388400a2724820e906042000010f04
10150f51c007084000028710e091e2df40067f04704d2eeb4f805f02af7d7b5572b5f841
8ada27cc4df99eaf566bb857fbba2dc3f05bffd70494566a042ed3fb6c74e144457f5ecf
7c07dfe567be6a75932c49a25cda393ba58abdcbbfa5aa67e2d67adffe9eabb6fda21274
3aa0bb93a22cf1ad5928babad2ff8009e6aacbc14525d6f1570ab69e14b412343e1ffef3
56a3aecc35c972c34e7fea4f31d2dfdcdb2573a135bf2ba31d70abcac6b14617dee6b9af
fdc3127bdf40bce7792051d1cb87dab4d5c878a952acdb7ef756fc9280ddaab269e1cb49
d9ff8aefb20b9b86e655b7e364f8ab18dd1a0f77fc2591304719e97ae72ca6ebe6768a96
7b3260472db9bbab3084db6750b5b3a6bc567eb8347006a573a3b1ec306ff5386352aba7
ca80ffc7e78f30698f53e170f91b33663630f996deed37d2933f3df3c0ee651095df03ab
b6d298181bcd98282a226c7936ef9e67b5f176a9e2c579e4a549b9675268379d4f52322b
1545a2d8622a39202a5b244971c6eff13c1f77b5e735f29b5e8be15f66754f7ff72d13e8
f82b0fd2dd55765a6f9aa97f7aecf55d9fe9c6bf351867b049100772ecdb182d687d2cc3
b9a1b52034539a082a2ac3b35bed3eff94606823e74d467acf311d974383c339e6b02f13
5d9a98d8dcd09a189789a6228acaf3a3e7890363622c3d9b4acc7ffeed819f8aa53ffd04
447e51ba9ce6175d25bf924ea21a462e014a2fda258de7a970bbe935fe5f76900210784e
20e23d95c61232cd1a3d9a2125f32afd469ec76f6b0b6ed7f2fd8ef597dc3a524e9ccf69
17f9eb854b1acbba58db487ab758be6d44230a9e15e1762a26de3affc6464efb09e3319b
116a1d30f00ee8c29199c60dad6fc31a4b54e4f842ce403ae9a7f252b8b63b496ba24e9b
918b9d311df7ec682347f9c3be9f91601f027cd274a0e3afe2747ff9998304d7d4cd6793
7cc7fd242ad4fd960053d2b7fc8badcb10331f1cc98770f104bb58dd2c1375c55a73a94a
7b3d113c7f0289cae538c9f71f975528702481e093c22e31751b26b78ead896cace3af4b
a61c685c22a200043c10083e717b0841cd0744e51f32e4a8e734c537081802acffdca604
a2f21b1a14c56d82e2180420b0170144e5fab6db5e11c55b084000021f1240543e844fd3
108000044e2380a89c1651fa03010840e0430288ca87f0691a021080c069041095d3224a
7f200001087c48209ca8c817b4e41fb01f7bebc3e0d134042000016f0462898a7c665ebe
bb54e231f696b770e20f042000816f09c412951fd6faf7390cfab1b7be8d1fad43000210
70452090a814bf5052beb7388fcae55bae028933108000043c1008242a1e70e303042000
81b309202a67c797de41000210584a0051598a9bc6200001089c4d0051393bbef40e0210
80c0520288ca52dc911bd33fe17cf9a3cbbab0402b5e6cbc3b60247280e83b04a6100824
2ac51f604817c7de9a12802046d28f0ba4bff4baa12ba6704254bca81545dbaf956f1b09
120bba09815709041215999bcc0b3d310dbc353d3c697d3dddecb70673d96ee80abfbff4
6db0681d024f08c41215f9207dfe73f4636f3d419fd73d524e4c37f5efa1b5f72bb2db98
0b196b1080c0ab047e0f225e6de013e33bfe92e38ebb93bbc9936b792352a6b02e99d7ca
df2d966f1b3187699fa42e8d1e4060c7f9672276446522cc09a6445aeeced713da5e65a2
736697a348d9440a13446555ac6867844070518975fc3592206beba4bbcd6bdba4350840
0002d308202ad3504e3484ae4c84892908406025018ebf56d28edb96be63a425b37850d0
289c081645373f392c9e25f61c30063fbe889ba6937a1e3c7f109549798499fb04dc8e3d
b78edd674c8d0f0804cf1f8ebf3ec8399afc21107ce0910310389500a2726a645df70b45
711d1e9c83c0030288ca0378541d25c09308a3e4a80701ef041015ef11c23f084000021b
114054360a16ae42000210f04e0051f11e21fc83000420b011014465a360e12a04200001
ef041015ef11c23f084000021b114054360a16ae42000210f04e0051f11e21fc83000420
b011014465a360e12a04200001ef041015ef11c23f084000021b114054360a16ae420002
10f04e0051f11e21fc83000420b011014465a360e12a04200001ef041015ef11c23f0840
00021b114054360a16ae42000210f04e0051f11e21fc83000420b011014465a360e12a04
200001ef041015ef11c23f084000021b114054360a16ae42000210f04e0051f11e21fc83
000420b0110144c55db0fefcf7cf9d5bf31ceae9602a6338142f8a5ff9bb0346e6f5124b
10084a00517114f89ed9d691bb43ae249df8fbf76f43387fdefa2990fea458f1a2561453
65c0c85087a8040108fc1f81dfd17b1e9234a1f4f7eb6ef97ecbfd2577dc9ddc82fc8322
7116da3dd88b85f38afa8a6945dad52fcc6b13a61ec7fa234bc9680482e7cfbdc97797e4
680455cfdd7a4eecc9835add3443099cbb53ada62a769e18711ba6c6745ff439978a540c
51711b621c6baf5722f00974fc950e97d22189cc4d5a09da07328dbaa9a2587eb2e7d0ee
1d967f3db25dd4d7c338d01d089c4d2090a8a4793f85b3b60f68e841bbeea5e55b6974de
36e5aea288483f51e85bcc290c01084c211048542e67ea4681c65bc5598fa930cfceb453
4c64e03365f46204020e09041295fc68a5281597f39d1c76390ca75b97e4d1acc4fc52e0
dd7604c7200081368188a222b271a91fc5e576ba3850975cec24207b1a7d68961e1b931b
63c654fe6eb17cdb48a77b148300041a04c23dfd252c4415cc33603deb685d37dfb8b095
e91c7203375a3a2d3f2ce6d6b187fda2fa1a02c1f327e24e2525d69313982775d7a4b5ff
56820f3cff01c243088c11882b2a63bca83585008a3205234620e09000a2f23428c55d0b
5b993656f83c4d3bea43c02b8140a222cfb3a658dcbaf37159f7c9cd7fafb9815f108000
046e130874a3de3caf557b9eb8e739e3bc8c36ce32fc761a3aabc0e99cb3806ce64ef0fc
09242a9789796bef72698d02fb12083e29ec1b38279e07cf9f40c75f3d09c726a3871265
20000108d408202aff9009beb860844000021098420051f9e7a63d7b9429f98411084020
380144e537015094e0c380ee430002b308202ab34862070210800004fe85a89004108000
0420308d00a2320d25862000010840005121072000010840601a8170a2a27fabc3501c7b
6b5a283004010840607f027ca27eff18d283d904f8d0d26ca2b1ec05cf9f7f4485df313c
32eba73c2a4d6e901b471278af5388caef6f861ff6173ca88745737d77c89ff5cc4f6a31
78fe84bba77252eed21708400002de08202ade22823f10800004362680a86c1c3c5c8700
0420e08d00a2e22d22f80301084060630288cac6c1c37508400002de08202ade22823f10
800004362680a86c1c3c5c87000420e08d00a2e22d22f80301084060630288cac6c1c375
08400002de08202ade22823f108000043626c0174afe064f7fbd95f9beacc65b1b87fd05
d74f6278f76b364eeafb0ba911cee4ddfc390c10a2f2ab285a48f47f8327477fae1fc6f0
56dc0feb7b7fd0295923702b7fcec318fdf82b0fff8fc0f0bdbcb7123d32c3c87dbf9524
148e4320baa85c465a7eb94b97cc2f261d4ad71b25a5625ef2d2937d0b446618b9effb66
2c9e3f2180a85cd0fbd9b8a43f518bb438d51745512e4bfe34968edaa6fcd2c993c0afac
1b9961e4beafcc31daf243005199108b7e9dd05a626ee4984d4cb423b8c80c23f77dc2f0
c3843302888a8b80c87a56bf70e1d93e4e446618b9effb6468144fa38b4a7e5b7ef8c98d
687b0b1922911946ee7b9439927ede24c023c5bfc07a3e67604eab1267b998a428d9b92c
69eade0c99d3e22731bcbbb038a9ef4ed36b2bb7eee6cf569dbb761651b966d45322781a
f520ba2ce387e17a4fd6b778190e0a0c13081ecde8c75fc37943450840000210c809202a
13b2421e299e602baa89c80c23f73d6abe9fdc6f8ebf4e8e2e7d1b2310fcf8620c1ab584
40f0fc61a7c258800004200081690410956928310401084000021c7ffdef7962fd7c70ca
8ce297a9c8f3a3ed47877faa174b1e9973794fdb7d77cef0d6f1c5617d3f323f1777ea56
fe2cf66d4173d14545875f3e6b623e7da2c390974fe29157295e5c10d1f54d9cc7b07f52
38afefebf3e7bc16fbf3e7bcbefff488e3af23c34aa7200001087c430051f9863bad4200
0210389200a2726458e914042000816f08441795f4855de9ef9b08ecdf6a648691fbbe7f
e6d28357084417951fa8e96bc3d38b571807301a9961e4be07486dba789b00a2f28b2cf8
d31ab7b3a6542132c3c87d9f923c18398940f4478a4f8a257d99450091984532a69de0f9
c34e2566dad36b08400002af1040545ec18a51084000023109202a31e34eaf21000108bc
42005179052b4621000108c424f01fdd47eb061b8a7b030000000049454e44ae42608200
0840010824000000180000000210c0db0100000003000000000000000000000000000000
1b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf0000074400003343
03000000000080b3000080b3ffff0644000080b3000080b3ffff32432100000008000000
620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c00000004000000
510000000c30000000000000000000001b020000b2000000000000000000000000000000
000000001c020000b30000005000000030000000800000008c2f0000000000002000cc00
1c020000b3000000280000001c020000b300000001000100000000000000000000000000
00000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffeeefbb76effffffffffffffffffeeefbb76effffffffefffeee
fbb76efffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffeffff6efbb76efffffffffffffffffff6efbb76effffffffeffff6efbb76eff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffc2efbb76effffffffffffffffffc2efbb76effffffffefffc2efbb76effffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffbae
fbb76effffffffffffffffffbaefbb76effffffffefffbaefbb76effffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffbaefbb76eff
ffffffffffffffffbaefbb76effffffffefffbaefbb76effffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffbaefbb76effffffffff
ffffffffbaefbb76effffffffefffbaefbb76effffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffbaefbb76effffffffffffffffff
baefbb76effffffffefffbaefbb76efffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefffc71fc78f1ffffffffffffffffffc71fc78f
1ffffffffefffc71fc78f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffff1ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffefffffffff1ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffbffffffffffffffffffffffffffbffffffffffefffffffffbffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffffffffbffff
ffffffffffffffffffffffbffffffffffefffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffe1f1e3a78e3ffffffff
ffffffffe1f1e3a78e3ffffffefffe1f1e3a78e3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffdeeedd9b777ffffffffffffffff
deeedd9b777ffffffefffdeeedd9b777fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefffbf6eddbb777ffffffffffffffffbf6eddbb
777ffffffefffbf6eddbb777fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefffbf6eddbb777c07fffffffffffffbf6eddbb777c07ff
fefffbf6eddbb777c07ffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffbf6edd1b755ffffffffffffffffbf6edd1b755ffffffefffbf6
edd1b755fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffbf61e3a78c1ffffffffffffffffbf61e3a78c1ffffffefffbf61e3a78c1
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffbf6ffffffffffffffffffffffffbf6ffffffffffffffefffbf6ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffdee
ffffffffffffffffffffffffdeeffffffffffffffefffdeeffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffe1f0fffffff
ffffffffffffffffe1f0fffffffffffffefffe1f0fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0ffffffffffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000
010000000000000003000000002000002c0800002c480000feffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0c000000000000000000000000000000000000001
fffffc000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeff0f87c3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffeffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffff7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefc1fdfc1f87fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefce7cfce733ffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefff3cfff37bffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefff3cfff279fffffffffffffffffffffffdffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefff3cf
ff279fffffffffffffffffffffffeffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffe3cffe279fff
fffffffffffffffffffff7fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeff87cff8679fffffffffff
ffffffffffffbbf0f1fc71e3feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffcfcffce79fffffffffffffffffff
ffffbbff6efbaeddfefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffe7dffe679ffffffffffffffffffffff81bff
6efbaeddfefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefde79fde77bffffffffffffffffffffffbbbff6efbaedd
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefcc7bfcc733ffffefffffffffffffffffdbbfceefbaeddfeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffeff0f7ff0f87ffff8fffffffffffffffffebbfeeefbaeddfeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffeffffffffffe000000000000001fffeb7ff6efbaeddfeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffff0ffffffffffffffffff2ff76efbaeddfeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fcffffffffffffffffff9ff8f1fc71e3feffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff87bf0f1fc71e3feffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
feffffffffffffffffffffffffffffffffffbbff6efbaeddfeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffeffffffffffffffffffbbff6efbaeddfeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffbbff6efbaeddfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffe0000000
00000001fffe7bfceefbaeddfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeff0f87c3fffffff0ffffffffffffff
ffff7bfeeefbaeddfefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefe673399fffffffcffffffffffffffffffb7ff
6efbaeddfefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefef77bbdfffffffffffffffffffffffffbaff76efbaedd
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefcf2793cfffffffffffffffffffffffffc5ff8f1fc71e3feffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefcf2793cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefcf2793cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefcf279
3cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefcf2793cffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefcf2793cffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefef77bbdffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefe673399ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeff0f87c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffeffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefc07dfc1f87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7be7e3f8e3c7fefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefe03cfce733fffffffffffffffffffffffdffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffefbfbddf75dbbfefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
feff7bcfff37bfffffffffffffffffffffffeffffffffffffefff7ffffffffffffffffff
fffffffffffefbfdddf75dbbfefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffbfcf
ff279ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffefffbffffffffffffffffffffffffff
fffefbf0ddf75dbbfefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeff9fcfff279fff
fffffffffffffffffff83bf0f1fc71e3fefe3df3f1fc71e3fffffffffffffffffffefbee
ddf75dbbfefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffdfcffe279fffffffffff
fffffffffffdbbff6efbaeddfeff7dfdeefbaeddfffffffffffffffffffefbeeddf75dbb
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffefcff8679fffff7fffffffffffff
fffefbff6efbaeddfeff7dfeeefbaeddffffffffffffffeffffef7eeddf75dbbfeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffe7cffce79ffffc7fffffffffffffffff7bff
6efbaeddfeff7df86efbaeddffffffffffffffe3fffcefeeddf75dbbfeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffe7dffe679ffff000000000000000ffff7bfceefbaedd
feff7df76efbaeddf000000000000000fffedff1e3f8e3c7fefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefde79fde77bffffc7fffffffffffffffffbbfeeefbaeddfeff7df7
6efbaeddffffffffffffffe3fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefec7bfcc733fffff7fffffffffffffffffb7ff6efbaeddfeff7bf76efbaedd
ffffffffffffffeffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
feff0f7ff0f87ffffffffffffffffffffffbaff76efbaeddfefe77f76efbaeddffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffeff
fffffffffffffffffffffffffffc5ff8f1fc71e3feff6ff8f1fc71e3ffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff00000000000000000
00000000000000000000000ffffffffe000000000000000000000000000000000000000f
ffffffff0000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe01f8fffffffffffffffffffffffffffc73f8ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7bfdfffffffffffffffffffffffffffeeffdffffffffffffbf7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0fc03f1ffffffffffffffffffffffff1cfc7fffffffffffff
7b1dfffffffffffffffffffffffffffede3dffffffffffffbf7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0fef7fbffffffffffffffffffffffffbbfeffffffffffffffbbfdffff
fffffffffffffffffffffffebffdffffffffffff807e3ffffffffffffffffffffffffff8
e7e3fff0fef63bffffffffffffffffffffffffb71effffffffffffffbbf57fffffffffff
fffffffffffffffe3ff57fffffffffffdeff7ffffffffffffffffffffffffffddff7fff0
ff77fbffffffffffffffffffffffffaffeffffffffffffffbbf07fffffffffffffffffff
fffffffedff07fffffffffffdec77ffffffffffffffffffffffffffdb8f7fff0ff77eaff
ffffffffffffffffffffff8ffabfffffffffffffbbfffffffffffffffffffffffffffffe
dfffffffffffffffeeff7ffffffffffffffffffffffffffd7ff7fff0ff77e0ffffffffff
ffffffffffffffb7f83fffffffffffffbbfffffffffffffffffffffffffffffeefffffff
ffffffffeefd5ffffffffffffffffffffffffffc7fd5fff0ff77ffffffffffffffffffff
ffffffb7ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffc63ffffffffffffff
eefc1ffffffffffffffffffffffffffdbfc1fff0ff77ffffffffffffffffffffffffffbb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeffffff
fffffffffffffffffffffffdbffffff0fe03ffffffffffffffffffffffffff18ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeffffffffffffff
fffffffffffffffddffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffff
fffffff8c7fffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd7ffff
ffffffcfffefbfff2c04000026060f004e08574d46430100000000000100000000000000
030000002c080000000000002c480000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0ffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7ffffffffffcfffefbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0ffffffffcffffdfffffffffbeffffbeffffffffffffffffffff1840231fb8620
08f111c30c60001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
ffffffffcffffdfffffffffbeffffbeffffffffffffffffffffa493264f3cf2669f926c9
9936664fffffffffffffffffffffffffffff8e088898247ffffffffffffffff0fffe3111
c3c100022222223808e4000ffffffffffffffffffffa4c3264f3cf2671f927c9993a664f
ffffffffffffffffffffffffffff249c9c9274fffffffffffffffff0fffc9926c9939332
7272727d9274cd9ffffffffffffffffffffa4f3064e5cf0673f920c9993a661fffffffff
ffffffffffffffffffff261c9c3878fffffffffffffffff0fffc9927c9c393327272727e
9278ce9ffffffffffffffffffff8893264e54b2663f924c9993a664fffffffffffffffff
ffffffffffff279c1c7e79fffffffffffffffff0fffc9920c9f393307070707e9279ce9f
fffffffffffffffffff0846229c4022044f011831c70040fffffffffffffffffffffffff
ffff249c9c5271fffffffffffffffff0fffc9924c99393327272727e9271ce9fffffffff
ffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffc9fffffffffffffffffffffffffff4e38
8898e27ffffffffffffffff0fffe301183c710222222223c08e20c0fffffffffffffffff
fffffff0e1fffffe7fffffff9fffe7fc9fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffc9
fffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff93ffffffffffffffffffffff6
f0fffffe7fffffff9fffe7fc9fffffffffffffffffffffffffff0fffffffffc9ffffffff
fffffff0ffffffffffffff30fffff0ffffffcff93ffffffffffffffffffffffffeffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffc9fffffffffffffff0
ffffffffffffff36fffff6ffffffcff93fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff9ffffffffffffffffff0ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffaffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffff7dfffffffffffffffffffff
ffffff0f808cffe1f048f622262383fffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7cfffff7dfffffffffffffffffffffffffff9f
269cfff3e4e9e7272727c9fffffffff0ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc3e0233fffe00c72230111fffffffffffffffffffffffff9f871ffff3
f0f1e7270f27c9fffffffff0ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe7c9a73ffffb993a49b393fffffffffffffffffffffffff9fe73ffff3fcf3cb07
1f07c3fffffffff0ffffffffe1f0119ffe0220044447fffffffffffffffffffffffffffe
7e1c7fffffb993c49d393fffffffffffffffffffffffff83263ffff064e3cb271727c9ff
fffffff0fffffffff3e4d39fff32724e4e4ffffffffffffffffffffffffffffe7f9cffff
ffd993cc9d383fffffffffffffffffffffffff998c4ffff331c48822262381fffffffff0
fffffffff3f0e3ffff32724e4e4ffffffffffffffffffffffffffffe0c98ffffffd9938c
9d393fffffffffffffffffffffffff99fffff9333ffffffffffffffffffffff0ffffffff
f3fce7ffff30724e0e0ffffffffffffffffffffffffffffe66313fffffd9c71238111fff
ffffffffffffffffffffff99fffff9333ffffffffffffffffffffff0fffffffff064c7ff
ff32724e4e4ffffffffffffffffffffffffffffe67ffffff93d9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffff03fffff9207ffffffffffffffffffffff0fffffffff33189ffff222244
4447fffffffffffffffffffffffffffe67ffffff93d9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffff33fffff273fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0fffffff9380ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffff33fffff273ffffffe1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0ffffffffe07fffff261ffffffedfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff04c0000006400000000000000000000001b020000b20000000000000000000000
1c020000b30000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c02b3001c02030000001e0004000000070104000400000007010400eb17
0000410b2000cc00b3001c0200000000b3001c0200000000280000001c020000b3000000
0100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffeeefbb76effffffffff
ffffffffeeefbb76effffffffefffeeefbb76effffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffff6efbb76effffffffffffffffff
f6efbb76effffffffeffff6efbb76efffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefffc2efbb76effffffffffffffffffc2efbb76
effffffffefffc2efbb76efffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefffbaefbb76effffffffffffffffffbaefbb76efffffff
fefffbaefbb76efffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffbaefbb76effffffffffffffffffbaefbb76effffffffefffbae
fbb76efffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffbaefbb76effffffffffffffffffbaefbb76effffffffefffbaefbb76eff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffbaefbb76effffffffffffffffffbaefbb76effffffffefffbaefbb76effffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffc71
fc78f1ffffffffffffffffffc71fc78f1ffffffffefffc71fc78f1ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefffffffff1ffffffffffffffffffffffffff1f
fffffffffefffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefffffffffbffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fefffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffbffffffffffffffffffffffffffbffffffffffeffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffe1f1e3a78e3ffffffffffffffffe1f1e3a78e3ffffffefffe1f1e3a78e3
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffdeeedd9b777ffffffffffffffffdeeedd9b777ffffffefffdeeedd9b777ffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffbf6
eddbb777ffffffffffffffffbf6eddbb777ffffffefffbf6eddbb777ffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffbf6eddbb777
c07fffffffffffffbf6eddbb777c07fffefffbf6eddbb777c07fffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffbf6edd1b755ffffffff
ffffffffbf6edd1b755ffffffefffbf6edd1b755ffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffbf61e3a78c1ffffffffffffffff
bf61e3a78c1ffffffefffbf61e3a78c1fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefffbf6ffffffffffffffffffffffffbf6fffff
fffffffffefffbf6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefffdeeffffffffffffffffffffffffdeefffffffffffff
fefffdeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffe1f0fffffffffffffffffffffffe1f0fffffffffffffefffe1f
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0c00000000000000000000000
0000000000000001fffffc000000000000000000000000000000000000001fffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeff0f87c3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefc1fdfc1f87fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefce7cfce733fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefff3cfff37bfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefff3cfff279fffffffffffffffffffffffdffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefff3cfff279fffffffffffffffffffffffeffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
feffe3cffe279ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeff87cf
f8679fffffffffffffffffffffffbbf0f1fc71e3feffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffcfcffce79fff
ffffffffffffffffffffbbff6efbaeddfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffe7dffe679fffffffffff
fffffffffff81bff6efbaeddfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefde79fde77bfffffffffffffffffff
fffbbbff6efbaeddfefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefcc7bfcc733ffffefffffffffffffffffdbbfc
eefbaeddfefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeff0f7ff0f87ffff8fffffffffffffffffebbfeeefbaedd
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffeffffffffffe000000000000001fffeb7ff6efbaeddfeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffff0ffffffffffffffffff2ff76efbaeddfeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffcffffffffffffffffff9ff8f1fc71e3feffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
ffffffffffffdffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
ffffeffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff87bf0f1fc71e3
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffbbff6efbaeddfeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffeffffffffffffffffffbbff6efbaeddfeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffff8ffffffffffffffffffbbff6efbaeddfeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
ffffffffe000000000000001fffe7bfceefbaeddfeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeff0f87c3ffffff
f0ffffffffffffffffff7bfeeefbaeddfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefe673399fffffffcffffff
ffffffffffffb7ff6efbaeddfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefef77bbdffffffffffffffffffffff
fffbaff76efbaeddfefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefcf2793cfffffffffffffffffffffffffc5ff8
f1fc71e3fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefcf2793cffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefcf2793cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefcf2793cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefcf2793cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefcf279
3cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefef77bbdffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefe673399ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeff0f87c3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffefffeff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffff7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefc07dfc1f87fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffc7be7e3f8e3c7feffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefe03cfce733fffffffffffffffffffffffdfffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffefbfbddf75dbbfefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffeff7bcfff37bfffffffffffffffffffffffeffffffffffffefff7ff
fffffffffffffffffffffffffffefbfdddf75dbbfefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffeffbfcfff279ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffefffbffffffffff
fffffffffffffffffffefbf0ddf75dbbfefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
feff9fcfff279ffffffffffffffffffffff83bf0f1fc71e3fefe3df3f1fc71e3ffffffff
fffffffffffefbeeddf75dbbfefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffdfcf
fe279ffffffffffffffffffffffdbbff6efbaeddfeff7dfdeefbaeddffffffffffffffff
fffefbeeddf75dbbfefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffefcff8679fff
ff7ffffffffffffffffefbff6efbaeddfeff7dfeeefbaeddffffffffffffffeffffef7ee
ddf75dbbfefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffe7cffce79ffffc7fffff
ffffffffffff7bff6efbaeddfeff7df86efbaeddffffffffffffffe3fffcefeeddf75dbb
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffe7dffe679ffff000000000000000
ffff7bfceefbaeddfeff7df76efbaeddf000000000000000fffedff1e3f8e3c7feffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffefde79fde77bffffc7fffffffffffffffffbbfe
eefbaeddfeff7df76efbaeddffffffffffffffe3fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffefec7bfcc733fffff7fffffffffffffffffb7ff6efbaedd
feff7bf76efbaeddffffffffffffffeffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffeff0f7ff0f87ffffffffffffffffffffffbaff76efbaeddfefe77f7
6efbaeddfffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffefffefffffffffffffffffffffffffffffc5ff8f1fc71e3feff6ff8f1fc71e3
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff0
000000000000000000000000000000000000000ffffffffe000000000000000000000000
000000000000000fffffffff0000000000000000000000000000000000000000ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe01f8fffffffffffffffffffffffffffc73f8ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7bfdfffffffffffffffffffffffffffeeffdffffffffffff
bf7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fc03f1ffffffffffffffffffffffff1c
fc7fffffffffffff7b1dfffffffffffffffffffffffffffede3dffffffffffffbf7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0fef7fbffffffffffffffffffffffffbbfeffffff
ffffffffbbfdfffffffffffffffffffffffffffebffdffffffffffff807e3fffffffffff
fffffffffffffff8e7e3fff0fef63bffffffffffffffffffffffffb71effffffffffffff
bbf57ffffffffffffffffffffffffffe3ff57fffffffffffdeff7fffffffffffffffffff
fffffffddff7fff0ff77fbffffffffffffffffffffffffaffeffffffffffffffbbf07fff
fffffffffffffffffffffffedff07fffffffffffdec77ffffffffffffffffffffffffffd
b8f7fff0ff77eaffffffffffffffffffffffff8ffabfffffffffffffbbffffffffffffff
fffffffffffffffedfffffffffffffffeeff7ffffffffffffffffffffffffffd7ff7fff0
ff77e0ffffffffffffffffffffffffb7f83fffffffffffffbbffffffffffffffffffffff
fffffffeefffffffffffffffeefd5ffffffffffffffffffffffffffc7fd5fff0ff77ffff
ffffffffffffffffffffffb7ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffc
63ffffffffffffffeefc1ffffffffffffffffffffffffffdbfc1fff0ff77ffffffffffff
ffffffffffffffbbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeefffffffffffffffffffffffffffffdbffffff0fe03ffffffffffffffffffff
ffffff18ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
eefffffffffffffffffffffffffffffddffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffff
fffffffffffffffffffffff8c7fffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffd7ffffffffffcfffefbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0ffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7ffffffffffcfffefbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0ffffffffcffffdfffffffffbeffffbeffffffffffffffffffff1840231fb8620
08f111c30c60001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
ffffffffcffffdfffffffffbeffffbeffffffffffffffffffffa493264f3cf2669f926c9
9936664fffffffffffffffffffffffffffff8e088898247ffffffffffffffff0fffe3111
c3c100022222223808e4000ffffffffffffffffffffa4c3264f3cf2671f927c9993a664f
ffffffffffffffffffffffffffff249c9c9274fffffffffffffffff0fffc9926c9939332
7272727d9274cd9ffffffffffffffffffffa4f3064e5cf0673f920c9993a661fffffffff
ffffffffffffffffffff261c9c3878fffffffffffffffff0fffc9927c9c393327272727e
9278ce9ffffffffffffffffffff8893264e54b2663f924c9993a664fffffffffffffffff
ffffffffffff279c1c7e79fffffffffffffffff0fffc9920c9f393307070707e9279ce9f
fffffffffffffffffff0846229c4022044f011831c70040fffffffffffffffffffffffff
ffff249c9c5271fffffffffffffffff0fffc9924c99393327272727e9271ce9fffffffff
ffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffc9fffffffffffffffffffffffffff4e38
8898e27ffffffffffffffff0fffe301183c710222222223c08e20c0fffffffffffffffff
fffffff0e1fffffe7fffffff9fffe7fc9fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffc9
fffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff93ffffffffffffffffffffff6
f0fffffe7fffffff9fffe7fc9fffffffffffffffffffffffffff0fffffffffc9ffffffff
fffffff0ffffffffffffff30fffff0ffffffcff93ffffffffffffffffffffffffeffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffc9fffffffffffffff0
ffffffffffffff36fffff6ffffffcff93fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff9ffffffffffffffffff0ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffaffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffff7dfffffffffffffffffffff
ffffff0f808cffe1f048f622262383fffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7cfffff7dfffffffffffffffffffffffffff9f
269cfff3e4e9e7272727c9fffffffff0ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc3e0233fffe00c72230111fffffffffffffffffffffffff9f871ffff3
f0f1e7270f27c9fffffffff0ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe7c9a73ffffb993a49b393fffffffffffffffffffffffff9fe73ffff3fcf3cb07
1f07c3fffffffff0ffffffffe1f0119ffe0220044447fffffffffffffffffffffffffffe
7e1c7fffffb993c49d393fffffffffffffffffffffffff83263ffff064e3cb271727c9ff
fffffff0fffffffff3e4d39fff32724e4e4ffffffffffffffffffffffffffffe7f9cffff
ffd993cc9d383fffffffffffffffffffffffff998c4ffff331c48822262381fffffffff0
fffffffff3f0e3ffff32724e4e4ffffffffffffffffffffffffffffe0c98ffffffd9938c
9d393fffffffffffffffffffffffff99fffff9333ffffffffffffffffffffff0ffffffff
f3fce7ffff30724e0e0ffffffffffffffffffffffffffffe66313fffffd9c71238111fff
ffffffffffffffffffffff99fffff9333ffffffffffffffffffffff0fffffffff064c7ff
ff32724e4e4ffffffffffffffffffffffffffffe67ffffff93d9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffff03fffff9207ffffffffffffffffffffff0fffffffff33189ffff222244
4447fffffffffffffffffffffffffffe67ffffff93d9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffff33fffff273fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0fffffff9380ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffff33fffff273ffffffe1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0ffffffffe07fffff261ffffffedfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff00c00000040092900aa00000000000000b3001c0200000000040000002701ffff
030000000000

З прикладу видно, що бюджетно-розподільчий рахунок «Доходи майбутніх
періодів» забезпечує віднесення одержаних доходів на операційні доходи
саме тих звітних періодів, до яких вони належать.

Характеристика позабалансових рахунків

Позабалансові рахунки, враховуючи свою специфіку, в Плані рахунків
виділені в окремий клас.

Позабалансові рахунки умовно можна поділити на три підгрупи: майнові;
умовних прав та зобов’язань; операційно-контрольні (табл. 1).

Таблиця 1. Підгрупи позабалансових рахунків

МайновіПризначені дія обліку цінностей, які не належать господарюючому
суб’єкту, проте знаходяться в його користуванні або
розпорядженні?Орендовані необоротні актини?Активи на відповідальному
зберіганніУмовних прав і зобов`язаньВраховуються потенційні права та
зобов’язання, які залежать від майбутніх подій, що виникнуть з
попередніх угод?Контрактні зобов’язання?Непередбачені активи й
зобов’язання?Гарантії та забезпечення надані?Гарантії та забезпечення
отриманіОпераційно-контрольніВикористовуються для контролю за окремими
операціями, які не відображаються в системі балансових рахунків, а також
для обліку майна, що належить підприємству, але передане іншим
господарюючим суб’єктам в капіталізований фінансовий лізинг?

Списані активи?Бланки суворого обліку

Позабалансові рахунки, як і балансові, мають двозначну нумерацію. До
позабалансових рахунків також передбачені субрахунки. Однак, облік
зазначених активів, умовних прав і зобов’язань ведеться за простою
системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж
матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав
і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок недостачі, псування та
дебіторської заборгованості проводиться тільки на одному позабалансовому
рахунку із зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Застосування одностороннього запису обумовлено тим, що кожний факт, що
спостерігається, одночасно відображає право і зобов’язання завжди в
рівновеликих сумах і вони не можуть змінюватись окремо. Тому,
застосування в позабалансовому обліку термінів активу і пасиву, і поділ
позабалансових рахунків на активні та пасивні є безпідставним. Більш
доцільним є використання термінів «прийнято на облік», або ж «прийнято
до спостереження» і «списано», або ж «знято з обліку». Такі терміни є
більш зрозумілими та розкривають побудову позабалансового рахунку.

Враховуючи той факт, що при веденні позабалансових рахунків не
застосовується подвійний запис, їх слід вважати не бухгалтерськими, а
статистичними, оперативно-технічними. Позабалансові рахунки не можна
поділяти на активні та пасивні, так як вони не включаються до підсумку
балансу. Лише балансові рахунки по відношенню до балансу поділяються на
активні і пасивні. При розгляді побудови рахунку слід зазначити, що
кожний позабалансовий рахунок складається з двох частин: лівої і правої.
В лівій частині відображається наявність майна і зобов’язань, які не
можна відображати в балансі. В правій — їх відсутність або зменшення.

Таблиця 2.

Порівняльна характеристика позабалансових і синтетичних рахунків

ОзнакаСинтетичні рахункиПозабалансові
рахункиНумераціяДвозначнаДвозначнаНаявність субрахунківЄ субрахункиЄ
субрахункиКореспонденція рахунківКореспондують між собоюНе кореспондують
ні між собою, ні з іншими рахунками бухгалтерського облікуПорядок
закрити рахункуВ двосторонньому порядкуВ односторонньому порядкуПоділ на
активні та пасивніПрисутній, оскільки вони включаються до підсумку
балансуПоділ відсутнійПозабалансові рахунки не кореспондують ні між
собою, ні з іншими рахунками бухгалтерського обліку, тому закриваються в
односторонньому порядку.

В таблиці 2 наведено порівняльну таблицю синтетичних та позабалансових
рахунків.

Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких
відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в
порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках
відповідного класу.

Позабалансові рахунки, як і балансові мають свої функції (рис. 1).

Функції позабалансових рахунків?Своєчасне оформлення документи про
налагодження та вибуття засобів, що обліковуються на позабалансових
рахунках ?Повне зберігання майна, що відображається на цих рахунках
?Контроль за використанням засобів та джерел їх покриття, що не належать
даному підприємству, згідно з чинним законодавством ?Правильна
організація синтетичного та аналітичного обліку чайна та зобов’язань, що
обліковуються на цих рахунках ?Всебічна та повна інформація про ці
рахунки для потреб управління, оцінки кредитоспроможності та фінансової
стійкості підприємства Рис. 1. Функції позабалансових рахунків.

Мета, склад і користувачі фінансової звітності

Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами підприємства – це
сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, які
потрібні та придатні для реалізації аналітичних процедур, котрими можна
забезпечити фінансовий бік діяльності підприємства.

До його складу входять такі блоки (рис.2):

– інформація регулятивно-правового характеру;

– фінансова інформація нормативно-довідкового характеру;

– інформація, яку містить бухгалтерська система обліку;

– інформація, яку містить бухгалтерська фінансова звітність;

– інформація, яку містить статистична фінансова звітність;

— несистемні дані.

picscalex100010009000003510c00000a003d00000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c020105860a1c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d0100001000000026060f001600ffffffff0000f302000047040000720300007a040000
08000000fa0200000600000000000000040000002d01010007000000fc02010000000000
0000040000002d0102000800000025030200210361046d03610408000000fa0205000100
000000000000040000002d01030004000000f001010007000000fc020000000000000000
040000002d0101000c0000002403040038034b04f7026104380376042303610408000000
fa0200000000000000000000040000002d01040007000000fc020000ffffff0000000400
00002d01050004000000f00101000800000026060f000600ffffffff0100100000002606
0f001600ffffffff0000680300005c010000710300006704000008000000fa0200000600
000000000000040000002d010100040000002d01020008000000250302006c0360016c03
6204040000002d01040004000000f0010100040000002d0105000800000026060f000600
ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00008406000047040000030700007a04
000008000000fa0200000600000000000000040000002d010100040000002d0102000800
000025030200b2066104fe066104040000002d01030004000000f001010007000000fc02
0000000000000000040000002d0101000c00000024030400c9064b0488066104c9067604
b4066104040000002d010400040000002d01050004000000f00101000800000026060f00
0600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000fa0600005c01000003070000
6704000008000000fa0200000600000000000000040000002d010100040000002d010200
0800000025030200fe066001fe066204040000002d01040004000000f001010004000000
2d0105000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000
1a070000470400009b0700007b04000008000000fa020000060000000000000004000000
2d010100040000002d01020008000000250302001e0760046c076004040000002d010300
04000000f001010007000000fc020000000000000000040000002d0101000c0000002403
0400550776049607600455074b046a076004040000002d010400040000002d0105000400
0000f00101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff
0000180700005c010000210700006504000008000000fa02000006000000000000000400
00002d010100040000002d01020008000000250302001c0760011c076004040000002d01
040004000000f0010100040000002d0105000800000026060f000600ffffffff01001000
000026060f001600ffffffff0000700100005a010000100900006301000008000000fa02
00000600000000000000040000002d010100040000002d01020008000000250302007401
5e010b095e01040000002d01040004000000f0010100040000002d010500080000002606
0f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000055010000590100008901
0000d801000008000000fa0200000600000000000000040000002d010100040000002d01
020008000000250302006f015d016f01a901040000002d01030004000000f00101000700
0000fc020000000000000000040000002d0101000c00000024030400590192016f01d301
840192016f01a701040000002d010400040000002d01050004000000f001010008000000
26060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000110500009c000000
45050000d601000008000000fa0200000600000000000000040000002d01010004000000
2d01020008000000250302002b05a7012b05a000040000002d01030004000000f0010100
07000000fc020000000000000000040000002d0101000c00000024030400150590012b05
d101400590012b05a501040000002d010400040000002d01050004000000f00101000800
000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000f30800005901
000027090000d801000008000000fa0200000600000000000000040000002d0101000400
00002d01020008000000250302000d095d010d09a901040000002d01030004000000f001
010007000000fc020000000000000000040000002d0101000c00000024030400f7089201
0d09d301220992010d09a701040000002d010400040000002d01050004000000f0010100
0800000026060f000600ffffffff0100050000000201010000001c000000fb02adff0000
000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8
f4770100000000003000040000002d010100050000000902000000000500000002010100
000007000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c000000
80808002040000002d010700070000001b0425011b0837004402040000002d0105000400
0000f0010600040000002d01040004000000f0010700030000001e000700000016040601
fc0755006202050000000201010000001c000000fb02b1ff000000000000bc02000000cc
0440001254696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f4770100000000003000
040000002d0106000500000014024c009e02050000002e01010000003d000000320a4c00
9e022100040000000000860a0105c1ebeeeae820b3edf4eef0ece0f6b3e9edeee3ee20e7
e0e1e5e7efe5f7e5ededff0435002c0028002e002d00140016002e00360028002c003600
28002e0015002e002d002800240028001300200028002800230020002d0023002d002300
2d002e002b00050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000
050000000201010000000500000014029a009a02050000002e01010000003d000000320a
9a009a022100040000000000860a0105f3eff0e0e2ebb3ededff20f4b3ede0edf1e0ece8
20efb3e4eff0e8baecf1f2e2e00428002e002c0028002b002c0016002d002e002b001400
370015002e0027002e002300280036002e0013002e00160028002e002b002e0022003600
240025002b002800050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100
0000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01070008000000
fa0200000c00000080808002040000002d010800070000001b044903810acf0145070400
00002d01050004000000f0010700040000002d01040004000000f0010800030000001e00
0700000016042a03620aec016307050000000201010000001c000000fb02b1ff00000000
00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f477
0100000000003000040000002d010700050000000902000000000500000014020e02db07
050000002e010100000022000000320a0e02db070f00040000000000860a0105b2edf4ee
f0ece0f6b3ff2c20ffeaf30019002a003200270027003100220029001600230013001300
240027002500050000002e0100000000050000001402b40d9ba905000000020101000000
050000000201010000000500000014025e027207050000002e01010000002b000000320a
5e0272071500040000000000860a0105ecb3f1f2e8f2fc20e1f3f5e3e0ebf2e5f0f1fcea
e00031001500220022002900220023001300290025002700200023002600220022002700
2200240025002200050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100
000005000000020101000000050000001402ac02ec07050000002e01010000001c000000
320aac02ec070b00040000000000860a0105f1e8f1f2e5ece020eee1eb77220029002200
22002200320022001300270028002600050000002e010000000005000000140200000000
050000001402ac027909050000002e01010000000d000000320aac027909010004000000
0000860a0105b3001500050000002e010000000005000000140200000000050000001402
ac028e09050000002e01010000000e000000320aac028e090200040000000000860a0105
eaf327002400050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000
040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa02
00000c00000080808002040000002d010900070000001b0448033b03cd01080004000000
2d01050004000000f0010800040000002d01040004000000f0010900030000001e000700
0000160429031c03eb01260005000000020101000000040000002d010700050000000902
000000000500000014020d02e100050000002e01010000001a000000320a0d02e1000a00
040000000000860a0105b2edf4eef0ece0f6b3ff1a002a00330028002800320023002a00
16002400050000002e0100000000050000001402b40d9ba9050000000201010000000500
00000201010000000500000014025d025400050000002e010100000013000000320a5d02
54000500040000000000860a0105f0e5e3f3eb0028002300210026002800050000002e01
00000000050000001402000000000500000014025d020e01050000002e01010000000d00
0000320a5d020e010100040000000000860a0105ff002400050000002e01000000000500
00001402000000000500000014025d023201050000002e01010000001d000000320a5d02
32010c00040000000000860a0105f2e8e2edee2deff0e0e2ee2d23002a0025002a002800
1b002a0028002300250028001a00050000002e0100000000050000001402000000000500
000002010100000005000000020101000000050000001402ab02a500050000002e010100
00001c000000320aab02a5000b00040000000000860a0105e2eee3ee20f5e0f0e0eaf22d
25002800200028001400270023002800230026002300050000002e010000000005000000
140200000000050000001402ab022c02050000002e01010000000d000000320aab022c02
0100040000000000860a0105e5002300050000002e010000000005000000140200000000
050000001402ab024f02050000002e01010000000e000000320aab024f02020004000000
0000860a0105f0f329002500050000002e01000000000500000014020000000005000000
020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d010800
08000000fa0200000c00000080808002040000002d010900070000001b044803e306cd01
9d03040000002d01050004000000f0010800040000002d01040004000000f00109000300
00001e000700000016042903c506eb01bb0305000000020101000000040000002d010700
050000000902000000000500000014020d02c803050000002e010100000029000000320a
0d02c8031400040000000000860a0105d4b3ede0edf1eee2e020b3edf4eef0ece0f6b3ff
3e0016002a0023002b002300280025002300140016002a00330028002800320023002a00
16002400050000002e0100000000050000001402b40d9ba9050000000201010000000500
00000201010000000500000014025d020304050000002e010100000025000000320a5d02
03041100040000000000860a0105edeef0ece0f2e8e2edee2de4eee2b3e42d002a002800
28003200230023002a0025002a0028001a00280028002500160028001a00050000002e01
000000000500000014020000000005000000020101000000050000000201010000000500
00001402ab021d04050000002e010100000023000000320aab021d041000040000000000
860a0105eaeee2eee3ee20f5e0f0e0eaf2e5f0f326002800250028002000280014002700
23002800230026002300230029002500050000002e010000000005000000140200000000
05000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff00000004000000
2d01080008000000fa0200000c00000080808002040000002d010900070000001b04fc04
810a81039807040000002d01050004000000f0010800040000002d01040004000000f001
0900030000001e00070000001604dd04620a9f03b6070500000002010100000004000000
2d010700050000000902000000000500000014020c04f907050000002e01010000002200
0000320a0c04f9070f00040000000000860a0105cde5f1e8f1f2e5ecedb320e4e0edb3f3
3900230023002a0023002300230032002a0016001400280024002a001600050000002e01
00000000050000001402b40d9ba905000000020101000000040000002701ffff07000000
fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa0200000c000000808080020400
00002d010900070000001b04fc04f20281030800040000002d01050004000000f0010800
040000002d01040004000000f0010900030000001e00070000001604dd04d4029f032600
05000000020101000000040000002d010700050000000902000000000500000014029803
7000050000002e010100000022000000320a980370000f00040000000000860a0105b2ed
f4eef0ece0f6b3ff2c20ffeaf3f31a002a00330028002800320023002a00160024001400
1400250027002600050000002e0100000000050000001402b40d9ba90500000002010100
000005000000020101000000050000001402e7037500050000002e010100000017000000
320ae70375000800040000000000860a0105ecb3f1f2e8f2fc2032001600230023002a00
230024001400050000002e010000000005000000140200000000050000001402e7038801
050000002e010100000016000000320ae70388010700040000000000860a0105e1f3f5e3
e0eb2d202900260028002000230028001a00050000002e01000000000500000014020000
0000050000000201010000000500000002010100000005000000140236044a0005000000
2e01010000000e000000320a36044a000200040000000000860a0105f2e5230023000500
00002e01000000000500000014020000000005000000140236049000050000002e010100
00000d000000320a360490000100040000000000860a0105f0e52800050000002e010000
0000050000001402000000000500000014023604b800050000002e010100000020000000
320a3604b8000e00040000000000860a0105f1fceae020f4b3ede0edf1eee2e023002400
260023001400330016002a0023002a002300280025002300050000002e01000000000500
000014020000000005000000020101000000050000000201010000000500000014028404
e900050000002e01010000000e000000320a8404e9000200040000000000860a0105e7e2
1f002500050000002e01000000000500000014020000000005000000140284042d010500
00002e01010000000d000000320a84042d010100040000000000860a0105b3e216000500
00002e01000000000500000014020000000005000000140284044301050000002e010100
000014000000320a840443010600040000000000860a0105f2edb3f1f2fc23002a001600
230023002400050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000
040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01080008000000fa02
00000c00000080808002040000002d010900070000001b04fc04840681038f0304000000
2d01050004000000f0010800040000002d01040004000000f0010900030000001e000700
00001604dd0466069f03ad0305000000020101000000040000002d010700050000000902
00000000050000001402c103fc03050000002e010100000022000000320ac103fc030f00
040000000000860a0105b2edf4eef0ece0f6b3ff2c20ffeaf3001a002a00330028002800
320023002a001600240014001400250027002600050000002e0100000000050000001402
b40d9ba905000000020101000000050000000201010000000500000014021104b2030500
00002e010100000028000000320a1104b2031300040000000000860a0105ecb3f1f2e8f2
fc20f1f2e0f2e8f1f2e8f7ede0ff32001600230023002a00230024001400230023002300
23002a00230023002a0028002a002300050000002e010000000005000000140200000000
05000000020101000000050000000201010000000500000014025f04c103050000002e01
0100000028000000320a5f04c1031300040000000000860a0105f4b3ede0edf1eee2e020
e7e2b3f2edb3f1f2fcff330016002a0023002a0023002800250023001400200025001600
23002a001600230023002400050000002e01000000000500000014020000000005000000
020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d010800
08000000fa02000006000000ffffff02040000002d010900070000001b042b003b000000
0000040000002d01050004000000f0010800040000002d01040004000000f00109000400
00002d010000030000000000

Рис. 2. Склад інформаційного забезпечення управління фінансами
підприємства

До першого блоку входять закони, постанови та інші нормативні акти,
положення, документи тощо, які визначають передусім правову основу
фінансових інститутів, ринку цінних паперів. До них належать, наприклад,
Закон України «Про цінні папери та фондову біржу», укази Президента
України щодо ринку цінних паперів, відповідні постанови та розпорядження
Кабінету Міністрів України.

Другий блок охоплює нормативні документи державних органів (Міністерства
фінансів України, Національного банку України, Державної податкової
адміністрації України, Державного комітету статистики України тощо),
міжнародних організацій та різних фінансових інститутів, які містять
вимоги до учасників ринку та кількісні нормативи в галузі фінансів.
Наприклад, Міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку для компаній,
які мають операції на міжнародних ринках капіталу, товарів і послуг.

Третій блок містить показники бухгалтерського поточного обліку,
побудованого на засадах Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність», Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку. І хоча склад і структура показників поточного бухгалтерського
обліку значною мірою залежать від прийнятої облікової політики на
підприємстві, основні його елементи інваріантні.

Четвертий блок – бухгалтерська фінансова звітність, що є інформативним і
надійним документом і характеризує майновий стан та фінансове становище
підприємства на ринку. Показники фінансового звіту також інваріантні.

П’ятий блок – статистична фінансова звітність. Ця звітність складається
органами державної статистики, біржами, спеціалізованими органами
(наприклад, Комітетом цінних паперів і фондового ринку) та іншими
інформаційно-аналітичними агенціями. Інформація цього блоку є дуже
важливою для осіб (фізичних та юридичних), які займаються операціями на
ринку цінних паперів.

Шостий блок – несистемні дані. Він охоплює або показники, які
генеруються в якій-небудь сталій інформаційній системі (наприклад, у
різних засобах масової інформації), неофіційні дані, інформацію,
одержану на основі особистих контактів, або дані офіційної статистики,
але загальноекономічного характеру, звітність внутрішню або зовнішню
управлінського апарату фірми.

За своїми аналітичними можливостями розглянуті джерела інформації
поділяються на дві групи:

Перше джерело – показники, які характеризують майновий та фінансовий
стан підприємств.

Друге джерело – показники, які характеризують довкілля, передусім ринок
цінних паперів.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність», а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
нормативно-правових актів, які регламентують питання фінансової
звітності, обліково-аналітичний процес завершується узагальненням даних
поточного обліку в балансі періоду та складанням бухгалтерської
фінансової звітності про діяльність суб’єкта господарювання.

Звітність містить відомості про стан господарських коштів і джерел їх
утворення, про фінансові результати роботи підприємства, затрати,
доходи, результати, рух грошових коштів, власний капітал та інші дані.
Вона складається і використовується усіма суб’єктами господарювання – на
підприємствах, в об’єднаннях, концернах, по регіонах, галузях і в цілому
по народному господарству країни.

В економічній літературі звітність як економічна категорія трактується у
двох аспектах (розрізах): з одного боку, вона є економічною інформацією
про фінансовий стан, виробничу і фінансово-господарську діяльність
підприємства, а з іншого – звітність як елемент бухгалтерського обліку –
це метод узагальнення і подання інформації про результати діяльності
підприємства.

Слід зауважити, що звітність має включати не тільки систему економічних
показників, а й сукупність способів і прийомів узагальнення даних обліку
та фінансового стану підприємства. Отже, це не тільки впорядкована
система економічних показників, які відображають умови та результати
виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств, їхній
фінансовий стан за звітний період, а й сукупність способів та прийомів
узагальнення даних поточного обліку для управління.

Звітність може включати як якісні, так і кількісні характеристики, як
вартісні, так і натуральні показники, відображені в бухгалтерському
обліку. Органічний зв’язок між бухгалтерським обліком і звітністю
встановлюється лише у тому випадку, коли підсумкові дані поточного
обліку за звітний період відображаються у відповідних звітних формах у
вигляді синтезованих показників, що досягається складанням балансу
періоду.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затверджене Міністерством фінансів України, не
виділяє такий критерій, як функції звітності, а подає визначення мети
фінансової звітності.

picscalex118010009000003be13000009002500000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c02b109b7081c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d010000050000000201010000001c000000fb02adff0000000000009001000000cc0440
001254696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f47701000000000030000400
00002d01010005000000090200000000050000000201010000001000000026060f001600
ffffffff0000270800009d010000b1080000a601000008000000fa020000060000000000
0000040000002d01020007000000fc020100000000000000040000002d01030008000000
250302002b08a101ac08a10108000000fa0200000000000000000000040000002d010400
04000000f001020007000000fc020000ffffff000000040000002d010200080000002606
0f000600ffffffff010007000000fc020000ffffff000000040000002d01050008000000
fa0200000c00000080808002040000002d010600070000001b04e8013404590182000400
00002d01020004000000f0010500040000002d01040004000000f0010600030000001e00
070000001604c801150477019f00050000000201010000001c000000fb02b1ff00000000
00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f477
0100000000003000040000002d0105000500000014026f01c001050000002e0101000000
17000000320a6f01c0010800040000000000b708b109c7eee2edb3f8edb3280028002500
2a0016003d002a001600050000002e010000000005000000140200000000050000000201
01000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d0106000800
0000fa0200000c00000080808002040000002d010700070000001b049602340408028200
040000002d01020004000000f0010600040000002d01040004000000f001070003000000
1e000700000016047702150426029f0005000000020101000000040000002d0105000500
00000902000000000500000014021e023501050000002e010100000023000000320a1e02
35011000040000000000b708b109d4b3f1eae0ebfcedb320eef0e3e0ede83e0016002300
26002400270024002a001600140028002800200023002b002a00050000002e0100000000
0500000014028c0d9ba905000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000
ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c00000080808002040000002d01
0700070000001b0444052c04b5047a00040000002d01020004000000f001060004000000
2d01040004000000f0010700030000001e0007000000160425050e04d304980005000000
020101000000040000002d01050005000000090200000000050000001402cb049b010500
00002e010100000019000000320acb049b010900040000000000b708b109caf0e5e4e8f2
eef0e84c35002800230028002a002300280028002a00050000002e010000000005000000
14028c0d9ba905000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff00
0000040000002d01060008000000fa0200000c00000080808002040000002d0107000700
00001b0451082c0471077a00040000002d01020004000000f0010600040000002d010400
04000000f0010700030000001e0007000000160431080e048f0798000500000002010100
0000040000002d0105000500000009020000000005000000140289070e01050000002e01
0100000025000000320a89070e011100040000000000b708b109d2eef0e3eee2ee2de2e8
f0eee1ede8f7b3002f002800280020002800250028001a0026002a002800280028002a00
2a0028001600050000002e01000000000500000014028c0d9ba905000000020101000000
05000000020101000000050000001402d707bf01050000002e010100000013000000320a
d707bf010500040000000000b708b109e0f1eef6b3002300230028002a00160005000000
2e010000000005000000140200000000050000001402d7076d02050000002e0101000000
11000000320ad7076d020400040000000000b708b109e0f6b3bf23002a00160016000500
00002e01000000000500000014020000000005000000020101000000040000002701ffff
07000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c0000008080
8002040000002d010700070000001b04f3052c0464057a00040000002d01020004000000
f0010600040000002d01040004000000f0010700030000001e00070000001604d4050e04
8205980005000000020101000000040000002d0105000500000009020000000005000000
14027a055401050000002e01010000001f000000320a7a0554010d00040000000000b708
b109d4eeede4eee2b320f0e8edeae84b3e0028002a002800280025001600140028002a00
2a0027002a00050000002e01000000000500000014028c0d9ba905000000020101000000
040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa02
00000c00000080808002040000002d010700070000001b0451072c04c2067a0004000000
2d01020004000000f0010600040000002d01040004000000f0010700030000001e000700
0000160432070e04e006980005000000020101000000040000002d010500050000000902
00000000050000001402d806d500050000002e01010000001a000000320ad806d5000a00
040000000000b708b109cff0e5f1e020f2e020b339002800230023002300140023002300
14001600050000002e01000000000500000014028c0d9ba9050000001402d80623020500
00002e010100000017000000320ad80623020800040000000000b708b109edf4eef0ece0
f6b32a00330028002800320023002a001600050000002e01000000000500000014020000
0000050000001402d8066503050000002e010100000010000000320ad806650303000400
00000000b708b109e9edb3bf2a002a001600050000002e01000000000500000014020000
000005000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff0000000400
00002d01060008000000fa0200000c00000080808002040000002d010700070000001b04
af092c0420097a00040000002d01020004000000f0010600040000002d01040004000000
f0010700030000001e000700000016048f090e043e099800050000000201010000000400
00002d0105000500000009020000000005000000140236090e01050000002e0101000000
1d000000320a36090e010c00040000000000b708b109c0f3e4e8f2eef0f1fceab3203a00
260028002a0023002800280023002400260016001400050000002e010000000005000000
14028c0d9ba90500000014023609ca02050000002e01010000000e000000320a3609ca02
0200040000000000b708b109f4b333001600050000002e01000000000500000014020000
000005000000140236091303050000002e010100000010000000320a3609130303000400
00000000b708b109f0ece8bf280032002a00050000002e01000000000500000014020000
000005000000020101000000040000002701ffff07000000fc020000ffffff0000000400
00002d01060008000000fa0200000c00000080808002040000002d010700070000001b04
95042a04b6037800040000002d01020004000000f0010600040000002d01040004000000
f0010700030000001e0007000000160476040c04d4039600050000000201010000000400
00002d01050005000000090200000000050000001402cd03ab00050000002e0101000000
22000000320acd03ab000f00040000000000b708b109cfeef1f2e0f7e0ebfcede8eae82c
20e83900280023002300230028002300270024002a002a0027002a001400140005000000
2e01000000000500000014028c0d9ba9050000001402cd03d802050000002e0101000000
17000000320acd03d8020800040000000000b708b109efeeeaf3eff6b32c2a0028002700
26002b002a0016001400050000002e010000000005000000140200000000050000000201
01000000050000000201010000000500000014021b04bd01050000002e01010000001700
0000320a1b04bd010800040000000000b708b109e4e5e1b3f2eef0e82800230028001600
2300280028002a00050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100
0000040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000
fa0200000c00000080808002040000002d010700070000001b04a2062b04130679000400
00002d01020004000000f0010600040000002d01040004000000f0010700030000001e00
07000000160483060d043106970005000000020101000000040000002d01050005000000
0902000000000500000014022906ab01050000002e01010000000d000000320a2906ab01
0100040000000000b708b109b2001a00050000002e01000000000500000014028c0d9ba9
0500000014022906c501050000002e010100000017000000320a2906c501080004000000
0000b708b109ede2e5f1f2eef0e82a002500230023002300280028002a00050000002e01
000000000500000014020000000005000000020101000000040000002701ffff07000000
fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c000000808080020400
00002d010700070000001b0496033404b7028200040000002d01020004000000f0010600
040000002d01040004000000f0010700030000001e0007000000160476031504d5029f00
05000000020101000000040000002d01050005000000090200000000050000001402ce02
e800050000002e010100000022000000320ace02e8000f00040000000000b708b109caee
edf2f0eeebfcedee2df0e5e2b3e8350028002a00230028002800270024002a0028001a00
2800230025001600050000002e01000000000500000014028c0d9ba9050000001402ce02
1f03050000002e01010000000e000000320ace021f030200040000000000b708b109e7b3
1f001600050000002e010000000005000000140200000000050000001402ce0254030500
00002e010100000010000000320ace0254030300040000000000b708b109e9ede5bf2a00
2a002300050000002e010000000005000000140200000000050000000201010000000500
00000201010000000500000014021c039d01050000002e010100000016000000320a1c03
9d010700040000000000b708b109f3eff0e0e2ebb3e826002b0028002300260027001600
050000002e0100000000050000001402000000000500000014021c039c02050000002e01
0100000010000000320a1c039c020300040000000000b708b109ededffbf2a002b002400
050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000040000002701
ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c000000
80808002040000002d010700070000001b0400092c0471087a00040000002d0102000400
0000f0010600040000002d01040004000000f0010700030000001e00070000001604e008
0e048f08980005000000020101000000040000002d010500050000000902000000000500
000014028708eb00050000002e010100000020000000320a8708eb000e00040000000000
b708b109caeeedf1e0ebf2e8ede3eee2b320350028002a0023002300270023002a002a00
20002800250016001400050000002e01000000000500000014028c0d9ba9050000001402
8708ed02050000002e01010000000e000000320a8708ed020200040000000000b708b109
f4b333001600050000002e01000000000500000014020000000005000000140287083603
050000002e010100000010000000320a870836030300040000000000b708b109f0ece8bf
280032002a00050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000
040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa02
00000c00000080808002040000002d010700070000001b0473043208e403800404000000
2d01020004000000f0010600040000002d01040004000000f0010700030000001e000700
000016045404140802049e0405000000020101000000040000002d010500050000000902
00000000050000001402fa03a404050000002e010100000013000000320afa03a4040500
040000000000b708b109cff0e0f6b3003900280023002a001600050000002e0100000000
0500000014028c0d9ba9050000001402fa036805050000002e010100000014000000320a
fa0368050600040000000000b708b109e2ede8eae82025002a002b0026002a0014000500
00002e010000000005000000140200000000050000001402fa034606050000002e010100
00000e000000320afa0346060200040000000000b708b109efb32a001700050000002e01
0000000005000000140200000000050000001402fa038706050000002e01010000001300
0000320afa0387060500040000000000b708b109e4eff0e8ba0028002a0028002a002200
050000002e010000000005000000140200000000050000001402fa034d07050000002e01
0100000013000000320afa034d070500040000000000b708b109ecf1f2e2e00032002300
230025002300050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000
040000002701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa02
00000c00000080808002040000002d010700070000001b04ad0332081e03800404000000
2d01020004000000f0010600040000002d01040004000000f0010700030000001e000700
000016048e0314083c039e0405000000020101000000040000002d010500050000000902
000000000500000014023403bb04050000002e010100000011000000320a3403bb040400
040000000000b708b109cae5f0b33500230028001600050000002e010000000005000000
14028c0d9ba905000000140234035105050000002e010100000014000000320a34035105
0600040000000000b708b109e2ede8eae82025002a002a0026002a001500050000002e01
000000000500000014020000000005000000140234032f06050000002e01010000000e00
0000320a34032f060200040000000000b708b109efb32a001600050000002e0100000000
0500000014020000000005000000140234036f06050000002e010100000013000000320a
34036f060500040000000000b708b109e4eff0e8ba0028002a0028002a00220005000000
2e01000000000500000014020000000005000000140234033507050000002e0101000000
13000000320a340335070500040000000000b708b109ecf1f2e2e0003200230023002600
2300050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100000004000000
2701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c00
000080808002040000002d010700070000001b04e802320808028004040000002d010200
04000000f0010600040000002d01040004000000f0010700030000001e00070000001604
c802140826029e0405000000020101000000040000002d01050005000000090200000000
0500000014022002ee04050000002e01010000001a000000320a2002ee040a0004000000
0000b708b109c2ebe0f1ede8eae82c2035002700230023002a002b0026002a0014001400
050000002e01000000000500000014028c0d9ba905000000140220025d06050000002e01
0100000011000000320a20025d060400040000000000b708b109e0eaf6b3230027002a00
1600050000002e0100000000050000001402000000000500000014022002e70605000000
2e010100000014000000320a2002e7060600040000000000b708b109eeede5f0e82c2800
2a00230028002a001400050000002e010000000005000000140200000000050000000201
01000000050000000201010000000500000014026e027505050000002e01010000000e00
0000320a6e0275050200040000000000b708b109efb32a001600050000002e0100000000
050000001402000000000500000014026e02b505050000002e010100000013000000320a
6e02b5050500040000000000b708b109e4eff0e8ba0028002a0028002a00220005000000
2e0100000000050000001402000000000500000014026e027b06050000002e0101000000
13000000320a6e027b060500040000000000b708b109ecf1f2e2e0003200230023002500
2300050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100000004000000
2701ffff07000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c00
000080808002040000002d010700070000001b04e801320859018004040000002d010200
04000000f0010600040000002d01040004000000f0010700030000001e00070000001604
c801140877019e0405000000020101000000040000002d01050005000000090200000000
0500000014026f01a705050000002e010100000019000000320a6f01a705090004000000
0000b708b109c2edf3f2f0b3f8edb32035002b0025002300280016003d002a0016000500
00002e01000000000500000014028c0d9ba905000000020101000000040000002701ffff
1000000026060f001600ffffffff000056020000da00000054060000e400000008000000
fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d0103000800000025030200
5a02de004f06df00040000002d01040004000000f0010600040000002d01020008000000
26060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00005c04000067000000
65040000e200000008000000fa0200000600000000000000040000002d01060004000000
2d010300080000002503020060046b006004dd00040000002d01040004000000f0010600
040000002d0102000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff000040020000df000000740200005e01000008000000fa0200000600000000000000
040000002d010600040000002d01030008000000250302005a02e3005a022f0108000000
fa0205000100000000000000040000002d01070004000000f001060007000000fc020000
000000000000040000002d0106000c00000024030400440218015a0259016f0218015a02
2d01040000002d010400040000002d01020004000000f00106000800000026060f000600
ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000036060000df0000006a0600005e01
000008000000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d0103000800
0000250302005006e30050062f01040000002d01070004000000f001060007000000fc02
0000000000000000040000002d0106000c000000240304003a0618015006590165061801
50062d01040000002d010400040000002d01020004000000f00106000800000026060f00
0600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000008000000a101000086000000
aa01000008000000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d010300
08000000250302008100a5010c00a501040000002d01040004000000f001060004000000
2d0102000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000
0600000036020000840000006a02000008000000fa020000060000000000000004000000
2d010600040000002d01030008000000250302000a004f0255004f02040000002d010700
04000000f001060007000000fc020000000000000000040000002d0106000c0000002403
04003e0065027f004f023e003a0253004f02040000002d010400040000002d0102000400
0000f00106000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff
000004000000a10100000d0000007109000008000000fa02000006000000000000000400
00002d010600040000002d01030008000000250302000800a50108006c09040000002d01
040004000000f0010600040000002d0102000800000026060f000600ffffffff01001000
000026060f001600ffffffff0000060000000e030000840000004203000008000000fa02
00000600000000000000040000002d010600040000002d01030008000000250302000a00
270355002703040000002d01070004000000f001060007000000fc020000000000000000
040000002d0106000c000000240304003e003d037f0027033e0012035300270304000000
2d010400040000002d01020004000000f00106000800000026060f000600ffffffff0100
1000000026060f001600ffffffff0000060000000b040000840000003f04000008000000
fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d0103000800000025030200
0a00240455002404040000002d01070004000000f001060007000000fc02000000000000
0000040000002d0106000c000000240304003e003a047f0024043e000f04530024040400
00002d010400040000002d01020004000000f00106000800000026060f000600ffffffff
01001000000026060f001600ffffffff000006000000de04000084000000120500000800
0000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d010300080000002503
02000a00f7045500f704040000002d01070004000000f001060007000000fc0200000000
00000000040000002d0106000c000000240304003e000d057f00f7043e00e2045300f704
040000002d010400040000002d01020004000000f00106000800000026060f000600ffff
ffff01001000000026060f001600ffffffff0000060000009305000084000000c7050000
08000000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d01030008000000
250302000a00ac055500ac05040000002d01070004000000f001060007000000fc020000
000000000000040000002d0106000c000000240304003e00c2057f00ac053e0097055300
ac05040000002d010400040000002d01020004000000f00106000800000026060f000600
ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00000600000038060000840000006c06
000008000000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d0103000800
0000250302000a00510655005106040000002d01070004000000f001060007000000fc02
0000000000000000040000002d0106000c000000240304003e0067067f0051063e003c06
53005106040000002d010400040000002d01020004000000f00106000800000026060f00
0600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000006000000e106000084000000
1507000008000000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d010300
08000000250302000a00fa065500fa06040000002d01070004000000f001060007000000
fc020000000000000000040000002d0106000c000000240304003e0010077f00fa063e00
e5065300fa06040000002d010400040000002d01020004000000f0010600080000002606
0f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000006000000c50700008400
0000f907000008000000fa0200000600000000000000040000002d010600040000002d01
030008000000250302000a00de075500de07040000002d01070004000000f00106000700
0000fc020000000000000000040000002d0106000c000000240304003e00f4077f00de07
3e00c9075300de07040000002d010400040000002d01020004000000f001060008000000
26060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000060000009e080000
84000000d208000008000000fa0200000600000000000000040000002d01060004000000
2d01030008000000250302000a00b7085500b708040000002d01070004000000f0010600
07000000fc020000000000000000040000002d0106000c000000240304003e00cd087f00
b7083e00a2085300b708040000002d010400040000002d01020004000000f00106000800
000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000060000005409
0000840000008809000008000000fa0200000600000000000000040000002d0106000400
00002d01030008000000250302000a006c0955006d09040000002d01070004000000f001
060007000000fc020000000000000000040000002d0106000c000000240304003e008309
7f006d093e00580953006d09040000002d010400040000002d01020004000000f0010600
0800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff000031080000
5f020000b00800009202000008000000fa0200000600000000000000040000002d010600
040000002d0103000800000025030200ab0879025f087902040000002d01070004000000
f001060007000000fc020000000000000000040000002d0106000c000000240304007608
63023508790276088e0261087902040000002d010400040000002d01020004000000f001
06000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000a808
00009d010000b10800003004000008000000fa0200000600000000000000040000002d01
0600040000002d0103000800000025030200ac08a101ac082b04040000002d0104000400
0000f0010600040000002d0102000800000026060f000600ffffffff0100100000002606
0f001600ffffffff0000310800004b030000b00800007e03000008000000fa0200000600
000000000000040000002d010600040000002d0103000800000025030200ab0865035f08
6503040000002d01070004000000f001060007000000fc02000000000000000004000000
2d0106000c0000002403040076084f033508650376087a0361086503040000002d010400
040000002d01020004000000f00106000800000026060f000600ffffffff010010000000
26060f001600ffffffff00003108000011040000b00800004404000008000000fa020000
0600000000000000040000002d010600040000002d0103000800000025030200ab082c04
5f082b04040000002d01070004000000f001060007000000fc0200000000000000000400
00002d0106000c000000240304007608150435082b047608400461082b04040000002d01
0400040000002d01020004000000f00106000800000026060f000600ffffffff01000700
0000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa0200000c00000080808002
040000002d010800070000001b049f00ea060800d601040000002d01020004000000f001
0600040000002d01040004000000f0010800030000001e000700000016047f00cb062600
f301050000000201010000001c000000fb02b1ff000000000000bc02000000cc04400012
54696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f477010000000000300004000000
2d010600050000000902000000000500000014021b007d03050000002e01010000001c00
0000320a1b007d030b00040000000000b708b109caeef0e8f1f2f3e2e0f7b32039002800
2c002e002400250028002b0028002d001600050000002e01000000000500000014028c0d
9ba905000000020101000000040000002701ffff040000002d010000030000000000

Рис. 3. Користувачі фінансової звітності підприємства

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам (рис. 3)
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства, яку вони потребують
для прийняття рішень. Така звітність забезпечує загальні інформаційні
потреби широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на
основне джерело фінансової інформації під час прийняття управлінських
рішень (табл. 2).

Таблиця 2

Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів

Користувач звітностіІнформаційні потребиВласники, інвесториПридбання,
продаж цінних паперів і володіння ними.

Участь у капіталі підприємства. Оцінювання якості управління. Визначення
суми дивідендів, що підлягають розподілуКерівництво
підприємстваРегулювання діяльності підприємстваБанки, постачальники та
інші кредиториЗабезпечення зобов’язань підприємства. Оцінювання
здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання щодо
кредитів, процентів за ними та погашення кредиторської
заборгованостіЗамовники, покупці та інші дебітори Оцінювання здатності
підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання Працівники
підприємстваОцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої
зобов’язання перед працівниками та їх забезпеченняФормування
макроекономічних показників

З табл. 1 видно, що звітність має двосторонній характер, а саме: надає
економічну інформацію як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам. З
одного боку, вона адресована акціонерам і клієнтурі даного підприємства,
тобто особам та організаціям, які зацікавлені в отриманні достовірної
інформації про стан і результат його діяльності, а з іншого –
використовується керівниками підприємств для прийняття управлінських
рішень. Зовнішні користувачі за допомогою звітності мають можливість:

– прийняти рішення щодо діяльності та умов ведення справ з тим чи тим
партнером;

– уникнути видачі кредитів ненадійним клієнтам;

– оцінити доцільність придбання активів тієї чи тієї організації;

– правильно побудувати відносини зі своїми замовниками;

– оцінити фінансовий стан потенціальних партнерів;

– узяти в розрахунок можливі ризики підприємства тощо. Внутрішні
користувачі показники звітності використовують для контролю за
виконанням виробничих і фінансових планів, виявлення вад і визначення
шляхів їх усунення. Звітні показники використовуються для аналізу
господарської діяльності на окремих ділянках виробництва, визначення її
позитивних і негативних сторін, причин відхилень від плану, виявлення
внутрішніх резервів для підвищення ефективності роботи підприємства.

Отже, звітність містить інформацію про реалізовану продукцію, затрати на
виробництво продукції, стан господарських коштів і джерел їх утворення,
про фінансові результати роботи підприємства і є корисною для
користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Список літератури

1. Гарасим П.М. Курс фінансового обліку [Текст]: навчальний посібник /
П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. — К.: Знання, 2007. — 566 с.

2. Гольцова, С.М. Бухгалтерський облік [Текст]: навчальний посібник /
С.М. Гольцова, І.Й. Плікус. — Суми: Університетська книга, 2006. — 255
с.

3. Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст]: навчальний
посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. — К.: Знання, 2007. —
310 с.

4. Деречин В.В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: навчальний
посібник / В.В. Деречин, М.М. Кізім; Мін-во освіти і науки України,
Одеський держ. економ. ун-т. — К.: ЦНЛ, 2006. — 352 с.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. — [Б. м.:
б. и.], 1999. — Б. ц.

6. Коблянська, Олена Іванівна. Фінансовий облік [Текст]: навчальний
посібник / О.І. Коблянська. — 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: Знання,
2007. — 471 с.

7. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік [Текст]: підручник / О. В.
Лишиленко. — К.: ЦНЛ, 2005. — 632 с.

8. Ловінська Людмила Геннадіївна. Оцінка в бухгалтерському обліку
[Текст]: монографія / Л.Г. Ловінська; Мін-во освіти і науки України,
Київський нац. економічний ун-т ім.Вадима Гетьмана. — К.: КНЕУ, 2006. —
256 с.

9. Милявська Е.П. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст]:
навчальний посібник / Е.П. Милявська, О.І. Жабін; Мін-во освіти і науки
України, Донбаська держ. машинобудівна академія. — К.: ЦУЛ, 2008. — 162
с.

10. Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах
малого бізнесу [Текст]: навчальний посібник / М. Г. Михайлов, Л. І.
Полятикіна, О. П. Славкова. — К.: ЦУЛ, 2008. — 320 с. —

11. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Фінансові інструменти.
Звітність та бухгалтерський облік (грудень 2006). Керівництво для
користувачів щодо офіційного тексту МСБО 32, МСБО 39 та МСФЗ 7 [Текст] /
ред. С.Ф. Голов. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів
України, 2007. — 584 с.

12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] : наказ /
Україна. Міністерство фінансів. — [Б. м.: б. и.], 1999. — Б. ц.

13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] :
закон України / Україна. Закон. — [Б. м.: б. и.], 1999. — Б. ц.

14. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
запасів [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. — [Б. м. : б.
и.], 2007.

15. Свідерський, Є.І. Облік діяльності суб`єктів малого підприємництва
[Текст]: навчальний посібник / Є.І. Свідерський, Д.Є. Свідерський;
Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». — К.:
КНЕУ, 2008. — 472 с.

Похожие записи