.

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і судово-бух. експертизи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
580 3686
Скачать документ

Одеський економіко-правовий коледж

Реферат

на тему:

Відмінність аудиту

від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і
судово-бухгалтерської експертизи

Виконав:

ст. Соломон І.В.

гр. К-11

Аудит, ревізія і судово-бухгалтерська експертиза досліджують один
предмет — фінансово-господарську діяльність підприємств і підприємців,
використовуючи при цьому спільні методичні прийоми і процедури
фінансово-господарського контролю. Вони виявляють негативні явища у
господарюванні з метою ліквідації Їх та неприпустимості в наступні
періоди, тобто активно впливають на виявлення причин безгосподарності,
порушення законодавства і нормативних актів, які є нормами
господарського права, сприяють відшкодуванню заподіяних збитків
конкретними особами. Крім того, вони використовують однакові джерела
інформації — законодавство і нормативні акти з питань
фінансово-господарського контролю, первинну облікову документацію,
регістри бухгалтерського обліку, баланс і звітність суб’єктів
підприємницької діяльності. Разом з тим між аудитом, ревізією
фінансово-господарської діяльності і судово-бухгалтерською експертизою є
суттєві відмінності.

Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю, яку власник
вибирає добровільно і формулює питання, поставлені на дослідження з
метою отримання науково обгрунтованих висновків для подальшого
удосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу,
бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Крім того,
вкладники капіталу у підприємницьку діяльність (кредитори, акціонери,
власники цінних паперів та ін.) заінтересовані, щоб належна їм частка
прибутку розподілялася правильно, тобто була підтверджена аудитором.
Одночасно підприємець, маючи довіру до аудитора, впевнений, що податки
нараховані правильно, своєчасно і в повній сумі сплачені до бюджету,
тому в разі конфліктних ситуацій із державною податковою адміністрацією
він має надійний захист від суб’єктивізму останніх.

Висновки аудитора є обгрунтованим доказом при вирішенні майнових спорів
у арбітражному і народному судах між власником і його контрагентами.
Обгрунтування потреби у кредитах для підприємницької діяльності може
дати тільки незалежний зовнішній аудит, висновки якого подають
Національному банку України і комерційним банкам. Кваліфіковані висновки
аудитора з питань господарської діяльності мають для власника значення
для запобігання збиткам ще до виконання господарських процесів, тобто на
стадії проектування їх, інженерної підготовки, виробництва. Перманентний
внутрішній аудит на підприємстві сприяє удосконаленню технологічного
процесу, впровадженню ноу-хау та інших досягнень науково-технічного
прогресу у виробництво.

Стратегічний аудит дає можливість суб’єктам підприємницької діяльності
прогнозувати розвиток маркетингу, поширювати комерційну діяльність на
внутрішньому і міжнародному ринках, допомагає уникнути банкрутства в
умовах ринкових відносин.

Ревізія фінансово-господарської діяльності вивчає суб’єкт
підприємницької діяльності у статиці, ретроспективне, тобто після
завершення господарських процесів (квартал, рік).

Хоч ревізія має багато спільного з регламентованим і ретроспективним
(післяопераційним) аудитом, її функції звужуються інтересами власника,
під імені якого вона провадиться. Спільним для аудиту і ревізії є те, що
вони обґрунтовують свої висновки на документально достовірних доказах.
Це стосується також і судово-бухгалтерської експертизи. Виявлені
недоліки і порушення законодавчих актів, що регулюють господарську
діяльність, мають адресність у частині матеріальної і юридичної
відповідальності. Крім того, аудиту, ревізії, як і експертизі, властиві
конкретність у визначенні розміру збитків, втрат, нестач цінностей і
обгрунтованість системою доказів (первинні документи, відомості
інвентаризації, пояснювальні записки матеріально відповідальних осіб та
ін.).

Важливою особливістю є те, що ревізії фінансово-господарської діяльності
провадяться згідно із законодавством про підприємства. При цьому власник
(держава, консолідований власник) ставить за мсту перед ревізією
встановити, наскільки призначений ним керівник підприємства виконує його
волю у підприємницькій діяльності. Перед аудитом такі питання не
постають, хоч при виявленні зловживань аудитор зобов’язаний довести це
до відома власника. Ревізія дуже часто здійснюється на вимогу
правоохоронних органів, у практиці аудиту — це скоріше виняток.

Ревізія сприяє підвищенню ефективності господарювання підприємства, яке
ревізують, але не виконує при цьому прогнозних функцій, як це робить
аудит. Результати ревізії повідомляють трудовому колективу для вжиття
заходів щодо ліквідації недоліків у господарській діяльності. Аудит ці
функції не виконує, хоч у випадках порушення керівництвом підприємства
інтересів акціонерів, компаньйонів до їх відома висновок аудитора
доводять.

Якщо в проведенні аудиту заінтересований керівник підприємства, який є
замовником, то ревізія фінансово-господарської діяльності призначається
наказом власника без погодження з керівником підприємства. Тому
керівники підприємств ревізію сприймають в ряді випадків негативно.

Ревізія фінансово-господарської діяльності може проводитися за рішенням
правоохоронних органів у момент судово-бухгалтерської експертизи, якщо
раніше зібрано недостатньо доказів, які підтверджують суму збитків,
нестач у матеріально відповідальних осіб. Законодавчими актами така
функція аудиту не передбачена, її виконує крім ревізії внутрішній аудит,
контрольний підрозділ підприємства. Не властиві ревізії такі функції
аудиту, як запобіжні, перманентні і стратегічні, у наданні послуг
замовникам щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності.

Судово-бухгалтерська експертиза має процесуально-правовий і економічний
зміст.

Процесуально-правовий зміст судово-бухгалтерської експертизи
визначається системою правил, встановлених законодавчими актами, що
регулюють порядок призначення та проведення експертизи, умови оцінки
слідством і судом результатів її, права і обов’язки державних органів,
які здійснюють судочинство, а також права і обов’язки
експерта-бухгалтера. Процесуальні умови проведення експертизи,
передбачені нормами права для експертиз різних видів, однакові. Щодо
цього судово-бухгалтерська експертиза не є винятком, не відрізняється
від інших видів експертиз, тобто має :і ними спільну правову основу.

Економічний зміст судова -бухгалтерської експертши включає систему
економічних знань у галузі бухгалтерського обліку і фінансів, аудиту і
ревізії фінансово-господарської діяльності, економічного аналізу,
статистики, наукових методів дослідження економіки та інших розділів
економічної науки. Ці знання необхідні для експерта-бухгалтера, аудитора
і ревізора для дослідження економічних явищ, що спричинили певні
конфліктні ситуації і завдали матеріальних збитків. Відповідальність за
завдані збитки підприємствам і окремим громадянам встановлена
законодавством, а виявлення їх покладено на ревізію і аудит. У спірних
випадках розмір збитків підтверджується судово-бухгалтерською
експертизою, в чому виявляється єдність їхніх функцій. Вони ж визначають
причинні зв’язки, що зумовили матеріальні збитки. Звичайно,
правоохоронні органи з урахуванням інших доказів можуть внести
відповідні корективи до суми збитків, встановленої ревізією, аудитом і
підтвердженої судово-бухгалтерською експертизою.

Судово-бухгалтерську експертизу призначає слідчий або суд (арбітраж), як
правило, після проведення ревізії фінансово-господарської діяльності,
яка виявляє конфліктні ситуа

ції, що стали предметом судового розгляду. Тому судово-бухгалтерська
експертиза має багато спільного з ревізією фінансово-господарської
діяльності. На аудит це положення не поширене законодавством.

Істотні відмінності між аудитом, судово-бухгалтерською експертизою і
ревізією фінансово-господарської діяльності зумовлені юридичною
природою, їх цілями і завданнями, які вони вирішують. Якщо ревізія
комплексно досліджує фінансово-господарську діяльність підприємства з
метою подальшого удосконалення її, то судово-бухгалтерська експертиза
вивчає окремі недоліки, виявлені ревізією для документального
обгрунтування позовних вимог, пред’явлених у слідчі або судові органи до
конкретних матеріально відповідальних та інших посадових осіб. Аудит
досліджує лише ті питання, які на його вирішення поставив за договором
замовник або які передбачені законодавством.

Аудит і судово-бухгалтерська експертиза провадяться на відміну від
ревізії не за регламентованими строками, а в міру виникнення в них
потреби. Проведення ревізії чітко визначене законодавчими і нормативними
актами.

Способи одержання фактографічної інформації для аудитора і
експерта-бухгалтера чітко визначені законом. На відміну від ревізора
аудитор і експерт-бухгалтер не мають права збирати документи та іншу
інформацію, яка є доказом до порушеної правоохоронними органами справи;
одержувати довідки від будь-яких осіб; виконувати контрольно-ревізійні
дії — провадити інвентаризації цінностей або брати у них участь, звіряти
взаєморозрахунки, перевіряти розрахункові операції без згоди замовника;
залучати до проведення експертизи інших осіб без рішення правоохоронних
органів, розв’язувати питання, які стосуються правової оцінки дії осіб,
що мають відношення до досліджуваної справи, а також інші питання, які
містять правову інтерпретацію. Слід зауважити, що аудитор за завданням
замовника може виконувати певні контрольно-ревізійні дії.

Отже, суттєва відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської
діяльності і судово-бухгалтерської експертизи полягає в тому, що
параметри його дослідження обмежені колом питань, поставлених на його
вирішення замовником або законодавством, а також цільовим використанням
висновків аудиторів у підприємницькій діяльності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020