.

Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 32216
Скачать документ

28

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економічний

Спеціальність Облік і аудит

Кафедра Статистики та економічного аналізу

Допустити до захисту:

Зав. кафедрою доц., к. е. н. О.В. Кочетков

„_____” _______________________

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему: „Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення
виробництва зерна”

Дипломник ____________________

Керівник ______________________

Рецензент _____________________

Консультант з

Правових питань _______________

Консультант з

Питань охорони праці __________

Луганськ-2007

Зміст

Анотація 3

Аннотация 3

Вступ 4

1. Теоретичні та правові основи організації обліку і аналізу виробництва
зернових культур 7

2. Організація та удосконалення обліку у виробництві зернових культур у
СТОВ “Україна” Марківського району Луганської області 18

2.1 Облікова політика підприємства 18

2.2 Організація первинного обліку виробництва зернових культур 19

2.3 Обчислення собівартості зернових культур 28

2.4 Аудит виробництва зернових культур на підприємстві 30

2.5 Шляхи удосконалення організації обліку виробництва зернових культур
33

3. Аналіз виробництва зернових культур у СТОВ “Україна” 38

3.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 38

3.2 Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур на
підприємстві 46

3.3 Аналіз валового збору та продуктивності праці при виробництві
зернових культур 49

3.4 Аналіз собівартості зернових культур на підприємстві 55

3.5 Шляхи підвищення ефективності виробництва зернових культур 2

Менеджмент виробничих витрат 4

Контролінг на підприємстві 6

4. Охорона праці на СТОВ “Україна” 9

Висновки та пропозиції 13

Додаток 16

Список використаної літератури 22

Анотація

В дипломній роботі розглянуті теоретико-правові аспекти організації
бухгалтерського обліку та аналізу в зерновому виробництві в СТОВ
„Україна” Марківського району Луганської області. Проаналізована
ефективність виробництва зернових культур. На підставі проведеної роботи
обґрунтовані основні напрямки удосконалення організації обліку та шляхи
підвищення ефективності виробництва зернових культур.

Аннотация

В данной дипломной работе рассмотрены теоретико-правовые аспекты
организации бухгалтерского учета и анализа производства зерновых культур
в СООО “Украина” Марковского района Луганской области. Проведен анализ
эффективности производства зерновых культур. На основании проведенной
работы намечены основные направления совершенствования организации учета
и пути повышения эффективности производства зерновых культур.

Вступ

Виробництво продукції зернових культур в останні роки є одним з найбільш
прибуткових напрямків діяльності вітчизняних сільськогосподарських
підприємств, фінансові результати від реалізації продукції зернових
культур заслуговують на пріоритетну увагу.

Разом з тим, в умовах економіки ринкового типу значну роль грає
бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно управляти
підприємством. А забезпечення ефективного функціонування підприємства
вимагає економічно грамотного управління його діяльністю, що багато в
чому визначається умінням її аналізувати.

Проблема забезпечення населення країни достатньою кількістю вітчизняних
якісних продуктів харчування обумовлена, головним чином, обвальним
спадом виробництва сільськогосподарської продукції і перш за все зерна –
найбільш важливого виду продовольчих ресурсів, цінної сировини для ряду
галузей переробної промисловості, незамінного джерела створення
повноцінної кормової бази для розвитку тваринництва. В Україні зернове
виробництво має не тільки важливе соціально-економічне, а і політичне
значення, для розвитку національної економіки, забезпечення продовольчої
безпеки країни.

В рішенні задач подальшого росту об’єму виробництва зернових культур
важливе значення має раціонально організований облік витрат та виходу
продукції, який повинен забезпечити систематичний контроль за виконанням
плану виробництва і економним витрачанням засобів; виявлення фактичної
собівартості всіх видів отриманої продукції і виконаних робіт по статтям
витрат.

Крім того, завданням бухгалтерського обліку в зерновому виробництві
являється своєчасний облік трудових та грошово-матеріальних витрат в
виробничих підрозділах, облік валового збору продукції в відповідності з
інструкцією по обліку продуктів і матеріалів, суворий контроль за
зберіганням продукції під час та після збору урожаю, виявлення
невикористаних резервів для збільшення об’єму виробництва, підвищення
якості, ліквідації втрат та зниження собівартості продукції.

Основними питаннями, які потребують рішення в обліку витрат в зерновому
виробництві, являється точне визначення поняття та складу витрат,
порядок відображення в обліку використаних ресурсів і розрахунок
собівартості продукції.

Актуальність проблеми зростає в зв’язку з реформуванням бухгалтерського
обліку в Україні, зміною складу витрат, які включаються в собівартість
виробленої продукції, порядком оцінки та відображення запасів в обліку і
фінансовій звітності.

Мета дипломної роботи заклечається в аналізі виробництва, а також
вивченні стану та розробці заходів по удосконаленню обліку витрат та
розрахунку собівартості продукції зернових культур.

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є СТОВ “Україна”, що у
процесі своєї діяльності керується Законами України “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні”, “Про аудиторську діяльність”,
Господарським Кодексом тощо.

Виходячи з цього, предметом даного дослідження було обрано удосконалення
організації обліку та аналізу фінансових результатів виробництва
зернових культур.

Об’єктом дослідження стали фінансові результати від виробництва зернових
культур у СТОВ “Україна” Марківського району Луганської області.

Перед даною роботою ставилися наступні задачі:

1. Вивчити організацію обліку виробництва зернових культур та фінансових
результатів на прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства
– СТОВ “Україна” Марківського району Луганської області.

2. Розглянути перспективу удосконалення організації обліку виробництва
зернових культур на підприємстві.

3. Провести факторний аналіз прибутку від реалізації зернових культур.

4. Розробити основні напрямки підвищення даних фінансових результатів.

У процесі написання дипломної роботи були використані такі
нормативно-законодавчі акти:

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”;

2. Закон України “Про охорону праці”;

4. Закон України “Про аудиторську діяльність”;

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”;

6. Господарський Кодекс тощо.

1. Теоретичні та правові основи організації обліку і аналізу виробництва
зернових культур

Прибуток є найважливішим показником ефективності роботи підприємства,
джерелом його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову
основу для здійснення розширеного відтворення на підприємстві,
задовольняє матеріальні, а також соціальні потреби засновників та
працівників. За рахунок прибутку виконуються зобов’язання підприємства
перед бюджетом, банками та іншими організаціями. Прибуток на
підприємстві виступає на перший план серед його цілей у довгостроковому
аспекті.

В статті 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99 із змінами та доповненнями
[3] зазначено, що підприємство самостійно визначає свою облікову
політику, обирає форму бухгалтерського обліку, затверджує правила
документообігу та визначає технологію обробки облікової інформації.

Закон України “Про аудиторську діяльність” № 3125-XII від 22.04.93 року
із змінами та доповненнями [2] у статті 4 визначає, що аудит – це
перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних
документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності
суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності,
обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та
встановленим нормативам. Аудит може проводитися з ініціативи
господарюючих суб’єктів, а також у випадку передбаченому чинним
законодавством (обов’язковий аудит). Витрати на проведення аудиту
відносяться на собівартість товару (продукції або послуг).

Господарський Кодекс [1] створює рівні правові умови для діяльності
підприємств незалежно від форм власності на майно та організаційну форму
підприємства. Відповідно до даного закону підприємство діє на основі
статуту, що затверджується власником майна. Майно підприємства складає
основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких
відображається в самостійному балансі підприємства. Кодекс визначає
загальні правові, економічні і соціальні принципи здійснення
підприємницької діяльності громадянами і юридичними особами на території
України, а також встановлює гарантії волі підприємництва та його
державної підтримки

Закон України “Про охорону праці” № 2694 – XII від 14.10.92 року зі
змінами та доповненнями [4] визначає основні положення щодо реалізації
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у
процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці,
регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між
роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони
праці на підприємствах України.

До нормативно-правових документів відносяться також Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, затверджені наказом
Міністерства фінансів України від 18.11. 2005 року №790 [5] і
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5.12. 2005 року
№1456/11736, визначає собою методичні основи формування в
бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про отримання
в процесі їх біологічних змін додаткові біологічні активи і
сільськогосподарську продукцію та розкриття інформації про них в
фінансовій звітності. П(С) БО 30 “Біологічні активи” вступають в силу з
01.01. 2007 року.

Під терміном “біологічний актив” слід розуміти живу тварину і рослини
(стебло жита, пшениці і ін), які в процесі біологічного росту
(біологічних перетворень) можуть давати сільськогосподарську продукцію
(приріст живої маси, шерсть, яйця і ін) до первинної обробки і/або
додатковий біологічний актив (телята, свині, сажанці і ін), які мають
здатність самовідновлюватися і в майбутньому принесуть господарству
економічну користь.

Методичні рекомендації з планування, обліку, калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [6]
розроблені відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”, Закону України “Про оподаткування
прибутку підприємств” та національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдності в складі та
класифікації витрат, застосування методики їх планування та обліку,
визначення собівартості продукції (робіт, послуг) в
сільськогосподарських підприємствах різних форм власності.

На підприємстві дотримуються Методичних рекомендацій по застосуванню
форм документів первинного обліку на сільськогосподарських підприємств
розроблено на основі виконання доручення Президента України від 25.02.
2003 року № 1 – 1/203 [7] щодо підвищення якості управління державним
сектором економіки, Положення про документальне забезпечення записів в
бухгалтерському обліку, затверджено наказом Міністерства Фінансів
України № 88 від 24.25.95 року і інших нормативно-правових актів.
Методичні рекомендації встановлюють порядок застосування форм документів
в первинному обліку, а також зберігання первинних документів і облікових
регістрів підприємствами і організаціями державної та недержавної форм
власності, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції.

СТОВ “Україна” у своїй діяльності користується Планом рахунків
бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України
від 30.11. 1999 року № 291 [9]. План рахунків – систематизований перелік
рахунків, на яких ведеться бухгалтерський облік. Кожний рахунок у плані
має код, тобто умовне цифрове позначення, і назву. Використання кодів
рахунків замість їх назви на практиці значно прискорює і зменшує
облікову роботу і є необхідною умовою для застосування комп’ютерів.

При написанні даної дипломної роботи автором був розглянутий та вивчений
ряд нормативних документів і літературних джерел, у яких висвітлювалися
основні проблеми, зв’язані з виробництвом, собівартістю, процесом
реалізації зернових культур.

Зростання виробництва зернових культур прямо залежить від посівного
матеріалу вважають А.В. Пахомов [32], В. Циков [46]. Вони відзначають
той факт, що насіння – основа гарного врожаю. Наявні сорту цінні
властивості проявляються за конкретних умов вирощування. Найкращу
урожайність та найкращу якість зерна сорт дасть в роки з благо
сприятливими погодними умовами на високому агрофоні.

Інтенсифікація зернового господарства неможлива без комплексної
механізації виробництва зерна. Вона є основою застосування інтенсивних
та індустріальних технологій вирощування зернових культур і забезпечує
збільшення продуктивності праці при виробництві зерна. Забезпечення
господарства надійною системою машин, – пише І.П. Талонов [43] дає
можливість якісно та в оптимальний термін виконувати усі види
агротехнічних робіт, що є основою гарного врожаю.

Продовжуючи цю тему Н.О. Рафікова [38] відзначає, що комплексна
механізація – основа підвищення продуктивності праці в зерновому
виробництві.

Важливим резервом підвищення економічної ефективності зернового
виробництва, є поліпшення якості зерна, особливо за рахунок якісних
сортів пшениці з високим складом білка (15-17%) та клейковини (38-43%)
вважає Л.Т. Пінчук [34]. Цей автор, пише про те, що одним з напрямків
підвищення економічної ефективності виробництва зерна є застосування
нових форм організації та стимулювання праці, а також оптимальні дози
внесення добрив.

“Сільськогосподарське виробництво характеризується різноманітністю умов
надходження, збереження та витратами одержуваної продукції. Це приводить
до необхідності використання досить чисельних форм первинних документів”
– пише у своєму підручнику Н.О. Огійчук [29]. А також він розглядає
організацію документального оформлення, надходження та витрат
сільськогосподарської продукції по основних її видах.

Продовжуючи дану тему І. Є. Аілікова [10], М.З. Пізенгольц [33]
відзначають той факт, що продукція рослинництва надходить у господарство
в стислий термін збирання при різних погодних умовах. Тому правильна
організація обліку її надходження та подальшого руху має особливо
важливе значення. Ще до початку врожаю повинна бути проведена велика
підготовча робота. Необхідно перевірити як підготовлені місця приймання
та збереження продукції, підібрати і проконтролювати завідувачів токами,
вагарів, комірників, сторожів та інших матеріально-відповідальних
осіб.В.П. Масаковський [26], Д.Ф. Томчук [44] підкреслюють, що головний
бухгалтер повинний визначити обов’язки кожного з
матеріально-відповідальних осіб, що беруть участь у процесі збирання
врожаю, підготувати достатню кількість бланків первинних документів,
пронумерувати їх тощо.

У своєму підручнику приділяє велику увагу обліку реалізації зернових
культур М.Ф. Огійчук [29]. Він пише, що аналітичний облік реалізації
продукції повинний надавати необхідну інформацію для визначення
прибутку. Аналітичний облік ведеться по окремих видах продукції
(товарів, робіт, послуг) або по їхніх групах, що дозволяє визначити
результати не тільки в цілому, але і по кожному виду та групі, виторг
від реалізації продукції визначається по вартості продукції, що
відвантажується, зазначеної в оформленнях для оплат розрахункових
документів, а при розрахунках готівкою – по засобах, що надійшли в касу.
Так пише і І. Герасимук [15].

Відповідно до чинного законодавства право власності на відвантажену
продукцію походить від виробника до покупця в момент здачі товару
транспортнії організації або іншим організаціям, що займаються його
доставкою покупцю пише Ф.П. Васін [12]. Відвантажені товари у виробника
вже не є об’єктом обліку та не відбиваються у нього в балансі. Об’єктом
обліку у нього є дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями.
При цьому значно спрощується обліковий процес, тому що виключається
необхідність щомісячного розподілу невиробничих витрат та розрахунків
підлягаючих списанню товарів, відвантажених на реалізацію. Одним з
найважливіших показників, що характеризують діяльність
сільськогосподарських підприємств у галузі рослинництва, є собівартість
одиниці продукції. Цей показник відображає ефективність використання
земельних ресурсів, тракторів та сільськогосподарських машин, насіння,
добрив і інших засобів виробництва. Він також вказує на те, що для
об’єктивного обчислення собівартості продукції необхідно правильно
врахувати усі витрати, що відносяться до того або іншого звітного
періоду, а також точно указати весь оприбуткований врожай.

З цього приводу В.І. Родостовець [39] та Ю.Н. Моляревський [27]
вважають, що перш ніж приступати до обчислення собівартості продукції
рослинництва, варто списати на збитки витрати по посівах
сільськогосподарських культур, що загинули від стихійних лих. Обчислення
собівартості продукції рослинництва, приводять до наступної
послідовності, – продовжують автори, – спочатку розподіляють за
призначенням витрати на утримання основних засобів, витрати по осушенню
і зрошенню. Потім на облікові об’єкти відносять різниці між фактичною і
плановою собівартістю робіт та послуг допоміжних виробництв, зроблених в
основному виробництві. Після цього у встановленому порядку розподіляють
бригадні, галузеві та загальногосподарські витрати. У такий спосіб на
дебеті аналітичних рахунків будуть зібрані усі фактичні витрати в галузі
рослинництва, а на кредиті цих рахунків (за винятком аналітичних
рахунків по обліку незавершеного виробництва) – кількість та планова
собівартість отриманої від врожаю продукції.

С.В. Мазурова [23], Л. Плешанкова [36] пишуть, що низькі показники
економічної ефективності вирощування озимої пшениці та інших культур
обумовлені використанням існуючої неефективної високо затратної техніки
та технології. Для виправлення цього положення в Україні, варто створити
систему державного регулювання розвитку зернового господарства, що
забезпечувало б такий рівень рентабельності, що сприяв би розвитку цієї
галузі. Це можна робити за рахунок оптимізації рівня закупівельних цін
та податків, надання пільгових кредитів, закупівель державою великої
частини вирощеного зерна.

У зерновому секторі України поруч з головним завданням – збільшення
валових зборів, існує не менш важлива проблема – збільшення виробництва
високоякісної продукції, пише О.Н. Суханова [42] у своїй статті.
Виробництво та заготівля зерна пшениці з високими технологічними
якостями дають можливість одержати з нього якісні продукти харчування,
ощадливо та раціонально використовувати зернові ресурси.

Особливу увагу, А.В. Пахомов [32] звертає на те, що гарні сорти та
повноцінне насіння – це один з найважливіших факторів підвищення врожаїв
та поліпшення якості сільськогосподарської продукції.

Важливою умовою одержання високого врожаю озимої пшениці з гарною якістю
є оптимальне забезпечення рослин елементами харчування протягом періоду
вегетації, вважає Д.І. Єремін [17]. Ріст, розвиток рослин та формування
урожаю залежить від складу в ґрунті мінеральних форм азоту у всіх фазах
розвитку озимої пшениці.

Застосування інтенсивних технологій різко збільшує урожайність пшениці,
якість зерна та забезпечує розширене відтворення енергії. Завдання
полягає в тім, щоб забезпечити еквівалентність обміну між промисловістю
та сільським господарством і стимулювати застосування засобів
інтенсифікації при обробленні сільськогосподарських культур. Тільки в
цьому випадку можна збільшити виробництво високоякісного зерна пшениці,
пише М.І. Волосяненко [14].

Найбільш ефективним фактором поліпшення якості зерна є система добрив,
такої думки дотримується Д.І. Єремін [17]. Для одержання високого врожаю
високоякісного зерна норма добрив повинна бути висока: 90 кг/га NPK
після кращих та 120 кг/га після гірших попередників. Азотні добрива
доцільно внести в раннє весняній підгодівлі по 35-40 кг/га.

Важливим резервом збільшення виробництва зерна вважають Ф.І. Васькін та
Н. Степаненко [13] є збільшення усіх видів витрат при збиранні та
скорочення термінів збирання врожаю. Оптимальна тривалість збиральних
робіт не повинна перевищувати 8-9 днів, перестій хлібів на корені до 5-6
днів приведе до значних втрат зерна та погіршення його якості.

М.З. Пізенгольц [33] пише, що облік витрат на виробництво ґрунтується
майже на всіх документах первинного та зведеного обліку
фінансово-господарської діяльності підприємства. Використання при цьому
повинно забезпечити можливість підрозділу витрат на виробництво по
економічних елементах, місцях їх виникнення, калькуляційним статтям та
об’єктам калькулювання – замовленням, виробам.

Ефективність аудиту багато в чому залежить від організації внутрішнього
аудиту, технологічних процесів виробництва, якості випущеної продукції,
нормування та обліку витрат сировини і матеріалів використовуваних на
випуск продукції, вважає М.П. Явлінський [51].

Одним з важливих напрямків аудита є вивчення по елементного складу та
структури витрат у динаміці за ряд років, що дозволить аудиторам
намітити головні напрямки пошуку ресурсів зниження собівартості
продукції пишуть Л.Ю. Іваненко [16], А.В. Малишев [25], О. Нетикша [28].
До цих витрат з обліком їх економічного складу відносять: матеріальні
витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні нестатки;
амортизацію основних фондів; інші витрати.

М.Ф. Огійчук, [29] вважає, що правильно складені та вчасно надані в
бухгалтерію сільськогосподарських підприємств первинні документи дають
можливість систематично контролювати виконання завдань, законність та
цілісність здійснених господарських операцій, заощадження власності
тощо.

Особливу увагу Д.П. Чубан та Н.В. Капля [48] роблять на те, що в основу
аудиторської діяльності по обслуговуванню АПК закладені загальні
принципи та стандарти управління. Однак на організацію діяльності та
методологію аудита в АПК значну увагу робить специфіка галузі, що
визначається особливостями:

– оподатковування господарських суб’єктів АПК;

– правового статусу аграрних підприємств, агропромислових об’єднань та
фінансової інфраструктури АПК;

– специфічних об’єктів обліку аграрних підприємств;

– обліку аграрного виробництва та визначення фінансових результатів
діяльності сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств;

– обліку переробки сільськогосподарської продукції на умовах постачань
давальницького зерна тощо.

Зазначене вище дає підставу зробити висновок, що аграрний сектор
аудиторської діяльності з метою більш якісного забезпечення АПК кадрами
аудиторів, методичними та інформаційними розробками необхідно виділити
окремо.

Проблему документального оформлення надходження та витрат
сільськогосподарської продукції, насіння і кормів розглядають М.З.
Пізенгольц [33] та М.Ф. Огійчук [29]. Щодо цікавлячих нас зернових
культур вони відзначають, що первинний облік зернової продукції,
отриманої від врожаю, можна здійснювати декількома методами. У
господарстві вибирають той метод, що вважають найбільш оптимальним. При
першому методі використовують Регістри відправлення зерна або іншої
продукції з поля. Облік надходження зерна на тік при другому методі
передбачає використання Путівки на вивіз зерна з поля. При третьому
методі обліку зернової продукції застосовують талони та спеціальні
реєстри. Зведеним документом про надходження та витрати зернової
продукції на току є Відомість руху зерна та іншої продукції.

Звертає увагу у своєму підручнику на систематичний та аналітичний облік
витрат виходу продукції рослинництва Ф.І. Васькін [13], у тому числі і
по зерновим культурам, що ведуть на систематичному рахунку 23
“Виробництво”, на рахунку 231 “Рослинництво”. По дебету на протязі року
відбивають усі витрати під врожай поточного та майбутнього року. При
цьому кредитують рахунка 20,83 тощо. Наприкінці року на цей субрахунок
відносять також відхилення фактичної собівартості від планової, що
приходяться на зернові культури. По кредиту субрахунку 231 на протязі
року відбивають кількість та планову собівартість отриманої від врожаю
продукції. Аналітичний облік витрат та виходу продукції рослинництва
ведуть у Виробничому звіті по рослинництву, що складається один раз на
місяць у розрізі бригад або інших підрозділів. Дані виробничих звітів
після їх перевірки та розгляді фахівцями вносять у Журнал-ордер №10.2 с.
-г. Незважаючи на трудомісткість виконання роботи, обов’язковим є
складання в цілому по підприємству зведеного Виробничого звіту, у якому
витрати та вихід продукції відбивається за рік.

Ряд авторів В.І. Стоян [41], Д.Ф. Чаплі [47] та Н.А. Рафікова [37],
прийшли до загальної думки про те, що в даний час необхідно робити
удосконалення системи обліку та аналізу виробництва в аграрному секторі,
за допомогою різного ряду нормативно-законодавчих актів, Постанов,
Стандартів тощо. У зв’язку з цим вони вважають за необхідне в сучасних
умовах господарювання застосовувати та затверджувати нормативні
документи по полегшенню і удосконаленню обліку.

Тільки забезпечення комплексу організаційних, агротехнічних та інших
способів захисту посівів від шкідників і хвороб, можна реалізувати
потенційні можливості кліматичних ресурсів того або іншого сорту пшениці
та значно збільшити виробництво і заготівлю високоякісного зерна.

Для підвищення урожайності варто вкладати у виробництво більше засобів.
І те, що господарства вкладають їх дуже мало, і спрощує технологію,
приводить до низьких врожаїв пшениці та значного падіння прибутку від її
реалізації.

Необхідно терміново збільшити інвестиції у виробництво пшениці,
направляючи їх на покупку нової техніки. Варто також збільшити кількість
внесених добрив, застосовувати нові засоби захисту рослин та виконувати
вимоги біотехніки. Виділимо, що придбання добрив та пестицидів навіть за
існуючими цінами є ефективним. Вони забезпечують велике збільшення
врожаю та високий прибуток. Підвищення ефективності виробництва можливо
тільки шляхом його інтенсифікації.

Таким чином, для збільшення економічної ефективності вирощування озимої
пшениці необхідно: створити систему державного регулювання розвитку
зернового господарства та відновити закупівлю зерна; впровадити
ресурсозберігаючі технології; ефективніше використовувати ресурси;
розширити посіви пшениці по чорному пару, по багаторічних травах; сіяти
менш вимогливі до умов вирощування та стійкі до хвороб сорти; вирощувати
тільки високоякісне зерно.

2. Організація та удосконалення обліку у виробництві зернових культур у
СТОВ “Україна” Марківського району Луганської області

2.1 Облікова політика підприємства

В аналізованому нами підприємстві СТОВ “Україна” облікова політика
документально не зафіксована, але в процесі роботи бухгалтерії
підприємства склалися основні методи та напрямки ведення бухгалтерського
обліку, що мають наступний вид:

1. Бухгалтерський облік на даному підприємстві ведеться відповідно до
П(С) БО та застосовується новий план рахунків;

2. На підприємстві використовується журнально-ордерна форма ведення
обліку;

3. Бухгалтерський облік ведеться в бухгалтерії в складі 6-ти чоловік, на
чолі з головним бухгалтером;

4. Первинний облік всіх операцій ведеться відповідно до графіка
документообігу;

5. Обчислення амортизації в СТОВ “Україна” здійснюється виходячи з
нормативного терміну експлуатації, за допомогою прямолінійного методу
обчислення;

6. Звітним періодом для складання фінансової звітності на підприємстві є
календарний рік;

7. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного
року;

8. Фінансова звітність повинна бути достовірної та не містити помилок і
перекручувань;

9. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у
попередніх сальдо нерозподіленого прибутку, на початок звітного року;
бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться по кожнім об’єкті
окремо;

10. Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства
по первісній вартості;

11. Запаси відбиваються в бухгалтерському обліку в СТОВ “Україна” по
найменшій із двох оцінок: первісної вартості або чистої вартості
реалізації;

12. Доходи відбиваються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої
вартості активів, отриманих або підлягаючих одержанню;

13. Придбання відбиваються в обліку по вартості, що є сумою сплачених
коштів або їх еквівалентів;

14. Облікова політика на підприємстві СТОВ “Україна” може змінюватися
тільки у випадку, якщо змінюються статутні вимоги або вимоги вищого
органа;

Підводячи підсумки щодо вищесказаного можна говорити про те, що в цілому
на аналізованому підприємстві СТОВ “Україна” економічний стан
задовільний.

2.2 Організація первинного обліку виробництва зернових культур

Сільськогосподарське виробництво характеризується різноманітними умовами
надходження, зберігання та використання одержаної продукції. Це
призводить до необхідності використання досить чисельних форм первинних
документів. Тому правильна організація обліку продукції рослинництва має
особливо важливе значення. Ще до початку збирання врожаю повинна бути
проведена велика підготовча робота. Необхідно перевірити, як
підготовлені місця приймання та збереження продукції, стан вагового
господарства, підібрати і проконсультувати матеріально-відповідальних
осіб тощо.

Первинний облік зернової продукції, отриманої від врожаю, можна
здійснювати декількома методами. У господарстві вибирають той метод, що
найбільше підходить до умов цього господарства.

При першому методі використовують Реєстри відправлення зерна та іншої
продукції з поля, при другому – Путівки на вивіз продукції з поля і при
третьому – талони та спеціальні реєстри.

В аналізованому нами СТОВ “Україна” у даний час застосовується третій
метод первинного обліку зернової продукції, тобто за допомогою талонів
та спеціальних реєстрів.

Для оформлення відправлення зерна від комбайна на тік, в комори або інші
місця тимчасового або постійного збереження застосовують талон шофера
(ф. № 77а) і талон комбайнера (ф. № 77б). Талони виготовляються
друкарським способом на щільному папері, різні за кольором. Талони
різного кольору надалі полегшують облікову роботу. Кожний талон
призначений для обліку одного бункера зерна, що відправляється від
комбайна.

Відповідні талони, із заздалегідь заповненими в бухгалтерії підприємства
реквізитами: назва підприємства, табельний номер та прізвище комбайнера
(шофера, тракториста), підпис головного бухгалтера підприємства, дата,
печатка тощо, реєструють у Журналі обліку виданих талонів (ф. № 118) та
видають кожному комбайнеру (шоферу, трактористу), який буде зайнятий на
збиранні урожаю, під розписку в зазначеному журналі.

При кожному відправленні від комбайна повного бункера зерна комбайнер
передає шоферу один талон комбайнера. Одночасно водій передає комбайнеру
один талон водія. Якщо від комбайнера відправляється повний бункер
зерна, ніякі записи в талонах не робляться. У цьому велика перевага
цього методу обліку.

У тих випадках, коли комбайнер вивантажує половину або одну четверту
частину бункера зерна, він на талоні, що передає шоферу, робить запис
про кількість зерна, що відвантажується, (наприклад: 0,5 чи 0,25),
указує дату та підтверджує своїм підписом. Аналогічні записи робить
шофер на талоні, що передає комбайнеру.

Якщо шофер для повного завантаження автомашини одночасно приймає зерно
від декількох комбайнів, то він одержує талони від декількох
комбайнерів, що передали в бункер зерно та кожен комбайнер вручає свої
талони. Таким чином, у шофера, що доставив зерно на тік, повинно бути
стільки талонів комбайнера, від скількох комбайнерів він привозить
зерно.

У кожного комбайнера до кінця зміни повинна бути така кількість талонів
шоферів, скільки бункерів зерна він відправив від комбайна.

Зерно, що надійшло на тік або склад СТОВ “Україна”, обов’язково
зважується. Потім шофер передає вагарю талони, отримані від комбайнера,
та Реєстр приймання зерна від шофера (ф. № 71а).

Зазначений Реєстр ведеться в одному екземплярі та постійно знаходиться в
шофера. Зваживши автомашину з зерном, завідувач током записує номера
талонів комбайнерів, прийнятих від шофера, прізвище шофера, що доставив
зерно, номер транспортного засобу та інші дані в Реєстр приймання зерна
вагарем (ф. № 78), що також ведеться в одному екземплярі.

Розвантаживши зерно, водій повертається та вагар зважує транспортний
засіб, записує у своєму реєстрі масу тари, визначає масу зерна і
одночасно вказує від якого комбайна прийняте зерно. Кількість прийнятого
зерна підтверджується в цьому реєстрі підписом шофера. Реєстр прийому
зерна вагарем відкривається щодня на кожну культуру (сорт) та служить
підставою для оприбуткування зерна.

Одночасно завідувач током фактичну масу прийнятого зерна записує до
Реєстру приймання зерна від водія, підтверджує своїм підписом та передає
шоферу.

Після закінчення робочого дня завідувач током підраховує в Реєстрі
приймання зерна загальну масу прийнятого зерна за день та окремо від
кожного комбайнера.

Шофер на підставі свого реєстру зерна записує щоденно кількість
перевезеного зерна в Дорожній лист вантажного автомобіля та здає
наприкінці дня або наступного дня диспетчеру або в бухгалтерію
господарства.

Комбайнер після закінчення зміни передає завідувачу током (вагарю) всі
талони, отримані від водіїв, а від нього в обмін отримує виписку з
реєстру про намолот зерна зібраного на скошеній площі. На підставі цих
даних комбайнер заповнює Обліковий лист тракториста-машиніста і здає
його бригадиру або в бухгалтерію.

Талони комбайнера і талони шофера, здані наприкінці робочого дня
завідувачеві током, разом з Відомістю руху зерна та іншої продукції та
прикладеними до них Реєстрами приймання зерна вагарем щодня передаються
в бухгалтерію. На підставі цих документів роблять подальші записи в
бухгалтерських регістрах СТОВ “Україна”.

У бухгалтерії щодня звіряють дані регістри (ф. № 78а і ф. № 71а) та
талони комбайнерів, шоферів прийняті від комбайна кожного бункера зерна
і здані на тік. Після цього талони можуть бути видані в підзвіт
комбайнерам та шоферам для повторного використання. Талони, на яких
створені позначки про відвантаження неповних бункерів зерна, повторному
використанню не підлягають.

Метод обліку врожаю зернових за допомогою талонів є в даний час найбільш
прогресивним. Однак, він вимагає чіткої організації роботи всіх осіб,
зв’язаних з урахуванням руху зерна та, відповідно, суворого дотримання
документообігу.

Зерно, що надійшло від комбайнерів на тік, у більшості випадків вимагає
додаткового сортування та сушіння. Кожну партію зерна, відпущену для
очищення, сортування та сушіння, зважують. По закінченні сортування та
очищення визначають кількість і якість отриманої зернової продукції та
встановлюють відсоток усушки і не використовуваних відходів. Якість
продукції, що вийшла після сортування, у СТОВ “Україна” визначають за
допомогою лабораторного аналізу. При цьому встановлюють натуру та
вологість зерна до і після обробки, відсоток складу повноцінного зерна у
відходах тощо. Результати процесу сортування відбивають в Акті на
сортування і сушіння продукції рослинництва (ф. № 32).

Акт складають в одному екземплярі на кожну партію відсортованої
продукції. Його підписує завідувач током, бригадир, вагар, агроном. Не
пізніше наступного дня після сортування акт передають у бухгалтерію
підприємства.

У СТОВ “Україна” значна частина зернової продукції відправляється
безпосередньо з току на хлібоприймальні пункти або до зерносховища,
виписують товарно-транспортну накладну на відправлення-приймання зерна,
насіння і трав (ф. № 1 с. -г). Товарно-транспортні накладні в місці
їхньої виписки реєструють у Реєстрі документів на вибуття продукції (ф.
№ 79). При відправленні зернової продукції на склади господарства, на
кожну партію, що відправляється, виписують Накладну
внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87).

Зведеним документом про надходження та витрати продукції на току є
Відомість руху зерна та іншої продукції. Її складає завідувач током
щодня після закінчення робочого дня по кожній культурі і сорту окремо.

Відомість руху зерна разом з первинними документами, на підставі яких
вона складена, наприкінці робочого дня передають у бухгалтерію. Однак,
перед здачею в бухгалтерію вагар відбиває всі дані про рух зернової
продукції в Книзі складського обліку. Це дає можливість систематично
контролювати рух зернової продукції на току та звіряти його з даними
бухгалтерського обліку.

У бухгалтерії перевіряють усі документи, що надійшли, та звіряють їх з
даними бухгалтерського обліку, а також враховують рух продукції по
кожному току. Для цього складають Накопичувальну відомість руху зерна по
кожній культурі. На СТОВ “Україна” дотримуються графіка документообігу
(додаток Б).

Аналітичний облік витрат та виходу продукції по рослинництву в СТОВ
“Україна” ведеться у Виробничих звітах по рослинництву, що складають
один раз на місяць у розрізі бригад або інших підрозділів на підставі
перевірених первинних документів, згрупованих у журналі обліку робіт і
витрат та в інших регістрах бухгалтерського обліку. Потім облік ведуть в
звіті по видам зернових культур та видам робіт незавершеного виробництва
по встановлених статтях витрат.

Облік виробництва продукції рослинництва ведуть на рахунках 23
“Виробництво”, при цьому в СТОВ “Україна” відкривають субрахунок 1
“Рослинництво”. Субрахунок 231 є активним. По дебету цього рахунка
враховують витрати на виробництво, а по кредиту вихід продукції.

При здійсненні витрат дебетують рахунок 23, а кредитують різні рахунки в
залежності від видів витрат. Готову продукцію оприбуткують із кредиту
рахунка 23 у кореспонденції з рахунком 27. Продукцію оприбуткують
протягом року по плановій собівартості, що коректують наприкінці року до
фактичної.

Накопичені у Виробничих звітах дані по витратах на виробництво
використовуються для обчислення фактичної собівартості продукції,
аналізу виробничих витрат, розробки планів, госпрозрахункових завдань та
для інших управлінських цілей. Задоволення названих потреб викликає
необхідність ведення обліку виробничих витрат по галузях і видам
виробництв, структурним підрозділам, аналітичним рахункам та статтям
виробничих витрат.

Стаття “Оплата праці з нарахуваннями” накопичує дані по усіх видах
основної та додаткової заробітної плати працівників, зайнятих
безпосередньо у виробництві зерна.

По статті відображають усі види грошових та натуральних видач, що
носять, характер оплати праці працівникам, зайнятих на посіві зернових
культур. Сюди віднесена оплата праці трактористів по підготовці ґрунту
до посіву, обробці, збиранню посівів, а також транспортні роботи з
відвезення готової продукції з поля на тік.

У витрати виробництва по даній статті включають оплату праці, нараховану
за відрядними розцінками за виконані роботи по тарифним ставкам або за
відпрацьований час, доплати за отриману продукцію з урахуванням її
якості, за якість виконаних робіт, скорочення термінів робіт, надбавки
трактористам за класність, доплати за збереження техніки, сполучення
робіт в агрегаті тощо. По цій статті врахована продукція, видана
трактористам, комбайнерам у рахунок оплати праці по встановленій оцінці.

Списання сум заробітної плати, включаючи і оплату праці механізаторів
визначають записом: Дт – 231; Кт – 661 “Розрахунки по заробітній платі”,
сума 41,2 тис. грн.

По статті “Насіння та посадковий матеріал” відбивають вартість
витраченого на посів насіння по його фактичній вартості: поточного року
– по плановій собівартості з коректуванням наприкінці року до рівня
фактичної, минулих років – в оцінці по фактичній собівартості, купленого
– по вартості його покупки з урахуванням витрат на доставку до місця
збереження.

Списання вартості витраченого на посів насіння та посадкового матеріалу
визначають записом: Дт – 231; Кт – 208 “Насіння та посадковий матеріал”,
сума 24,2 тис. грн.

Стаття “Органічні та мінеральні добрива” накопичує дані про вартість
внесених у ґрунт добрив, а також показує їх фактичну масу. Витрати по
доставці добрив у комору включаються в їх вартість, а витрати на
підготовку добрив, доставку та внесення в ґрунт, відносяться на
відповідні культури.

Списання мінеральних добрив на вирощування пшениці оформляють записом:
Дт-231; Кт-208, сума 33,9 тис. грн.

У статтю “Засоби захисту рослин” включають вартість витрачених
пестицидів, протравлювачів, гербіцидів та інших хімічних і біологічних
засобів, використовуваних для боротьби з бур’янами, хворобами і
шкідниками культур.

Списання гербіцидів на вирощування озимої пшениці оформляють записом: Дт
– 231; Кт – 208, сума 8,9 тис. грн.

На статтю “Сировина та матеріали” відносять вартість сировини та інших
матеріалів, що використовуються при виробництві зерна. У цю статтю
включають витрачені шухляди, мішечну тару, бочки для питва та іншу тару
і тарні матеріали.

Списання вартості витрачених матеріалів оформляється записом: Дт – 231;
Кт – 209 “Інші матеріали”, сума 22,2 тис. грн.

У статтю “Роботи та послуги” включають послуги допоміжних виробництв
свого підприємства, а також сторонніх організацій. Окремо виділяються
послуги автотранспорту, транспортні роботи тракторів тощо. На дану
статтю відносять транспортні роботи в частині перевезення матеріальних
цінностей, що витрачаються на виробництво – насіння, нафтопродуктів,
органічних та мінеральних добрив з центральних складів, складів
виробничих підрозділів та інших місць їх постійного збереження на поле.

Списання вартості послуг допоміжних виробництв оформляється записом: Дт
– 231; Кт – 234 “Допоміжні виробництва”, сума 48,6 тис. грн.

Стаття “Витрати на утримання основних засобів” відображає витрати на
обслуговування та експлуатацію, амортизацію та ремонт основних засобів,
використовуваних у рослинництві. По цій статті враховують у СТОВ
“Україна” витрату запчастин та паливно-мастильних матеріалів на ремонт і
роботу тракторів і комбайнів. На статтю відносять суму амортизаційних
відрахувань, віднесені на зернові культури.

Списання суми нарахованої амортизації основних засобів оформляється
записом: Дт – 231; Кт – 131 “Знос основних засобів”, сума 92,4 тис. грн.

Списання вартості нафтопродуктів на роботу тракторів, комбайнів,
агрегатів та механізмів оформляється записом: Дт – 231; Кт – 203
“Паливо”, сума 89,2 тис. грн.

У статтю “Страхові платежі” включають суму платежів по страхуванню
посівів, основних засобів та іншого майна, використовуваного в
рослинництві. Однак у СТОВ “Україна” страхування не здійснювалося.

Стаття “Інші витрати” виділена для обліку основних витрат рослинництва,
що не ввійшли в попередні статті. Сюди відносяться: витрата спецодягу і
спецвзуття працівниками зайнятими на вирощуванні озимої пшениці, витрати
на науково-дослідні роботи тощо.

Списання МБП у рослинництві оформляється записом: Дт – 231; Кт – 22
“МБП”, сума 20,4 тис. грн.

У статті “Витрати по організації виробництва і управління” відбивають
галузеві і загально бригадні витрати рослинництва, що відносяться на цю
статтю шляхом розподілу із субрахунку 911 “Загальновиробничі витрати
рослинництва” пропорційно встановленій базі. Загальновиробничі витрати,
згідно з цими стандартами, прямо відносяться на фінансові результати.

Списання витрат на управління виробництвом оформляється записом: Дт –
231; Кт – 911 “Загальновиробничі витрати”, сума 82,0 тис. грн. (додаток
В).

Синтетичний облік витрат та виходу продукції рослинництва ведеться в
Журналі-ордері № 10.2 с. -г. по рахунку 231 “Рослинництво”, що
заповнюється на підставі Виробничих звітів. У першому розділі
журналу-ордера “Витрати виробництва” приводяться зведені дані витрат
виробництва по підприємству в цілому: дебет рахунків виробництва та
кредит рахунків обліку виробничих ресурсів. В другому розділі
журналу-ордера відбиваються розрахунки витрат на виробництво по
економічних елементах без внутрішньогосподарського обороту. В третьому
розділі журналу-ордера роблять розрахунок фактичної виробничої
собівартості випущеної продукції, виконаних робіт та послуг окремо по
основному та допоміжному виробництвах. Підсумкові дані з першого розділу
звіту з розбивкою по кореспондуючим рахунках записують у дебетову
частину журналу-ордера, а з третього розділу – у кредитову частину.
Загальний підсумок витрат та виходу продукції за місяць по аналітичних
рахунках повинний відповідати підсумкам оборотів по дебету та кредиту
рахунка 231, відбитим у Журналі-ордері № 10.2 с. -г. та Головній книзі.

2.3 Обчислення собівартості зернових культур

Одним з найважливіших показників, що характеризують діяльність
сільськогосподарських підприємств у галузі рослинництва, є собівартість
одиниці продукції. Цей показник відображає ефективність використання
земельних ресурсів, тракторів та сільськогосподарських машин, насіння,
добрив та інших засобів виробництва. Для об’єктивного обчислення
собівартості продукції потрібно правильно врахувати усі витрати, що
відносяться до цього або іншого звітного періоду, а також точно
відобразити весь оприбуткований урожай сільськогосподарських культур.

Перш ніж приступати до обчислення собівартості продукції рослинництва,
варто списати на збитки витрати по посівах сільськогосподарських
культур, що загинули від стихійних лих.

Об’єкт обчислення собівартості в рослинництві – види продукції
одержуваної від кожної сільськогосподарської культури, а також
сільськогосподарські роботи, виконувані в даному звітному періоді або
даному звітному році під врожай майбутнього року.

Обчислення собівартості продукції рослинництва, також робіт і послуг
роблять у наступній послідовності: спочатку розподіляють по призначенню
витрати на утримання основних засобів, витрати по зрошенню та осушенню
земель і списують послуги бджільництва по запиленню
сільськогосподарських культур. Потім на облікові об’єкти відносять
різницю між фактичною та плановою собівартістю робіт та послуг
допоміжних виробництв, зроблених в основному виробництві. Після цього у
встановленому порядку розподіляють бригадні, галузеві та
загальногосподарські витрати.

Таким чином, на дебеті аналітичних рахунків будуть зібрані усі фактичні
витрати в галузі рослинництва, а на кредиті цих рахунків (за винятком
аналітичних рахунків по обліку незавершеного виробництва) – кількість та
повна вартість отриманої від врожаю продукції.

Обчислення собівартості зернових культур здійснюється за наступною
методикою: витрати на оброблення та збирання зернових культур, включаючи
витрати по очищенню та сушінню зерна на току, складають собівартість
зернових відходів та соломи. Загальну суму витрат, враховану по дебету
відповідного рахунка, за винятком вартості соломи розподіляють на зерно
та зернові відходи пропорційно до питомої ваги повноцінного зерна, що
міститься в зернових відходах.

Собівартість 1 ц зерна і зернових відходів визначають діленням витрат
вирощування зернових культур на відповідну фізичну масу зерна і зернових
відходів після очищення і сушіння.

При цьому собівартість соломи визначають, виходячи з відрахованих на неї
витрат по нормативах, встановленим у господарстві на основі витрат на
збирання, пресування, транспортування, скирдування, а також інші роботи
з заготівлі цієї продукції.

Узагальнений розрахунок собівартості продукції озимої пшениці наведено в
таблиці 1.

Таким чином, в 2006 році фактична собівартість озимої пшениці склала
25,6 грн., фактична собівартість 1 ц зернових відходів – 12,8 грн. та
фактична собівартість 1 ц соломи – 1,71 грн.

Таблиця 1

Розрахунок собівартості продукції озимої пшениці

Зміст записуКількість, цСума, тис. грн. 1. Валовий збір

– зерно у бункерній вазі

– зерно після доробки і сушіння

– зернові відходи з 50% вмістом повноцінного зерна

– зернові відходи в переведенні на повноцінне зерно

(17228,5 * 50%)

– повноцінне зерно, що підлягає калькуляції (34457 + 8614,25)

– солома

46871

34457

17228,5

8614,25

43071

516712. Витрати на вирощування озимої пшениці, в т. ч.

– витрати на збирання соломи 1190,93

88,223. Витрати, що віднесені на повноцінне зерно (1190,93 – 88,22)
1102,714. Фактична собівартість 1 ц повноцінного зерна, грн. (1102,71 /
43071) 25,65. Фактичні витрати, що віднесені на зернові відходи (8614,25
* 25,6) 220,536. Фактична собівартість 1 ц зернових відходів, грн.

(220,53 / 17228,5) 12,87. Фактична собівартість 1 ц соломи, грн.

(88,22 / 51671) 1,71

2.4 Аудит виробництва зернових культур на підприємстві

Одна з основних проблем рослинництва – охорона та раціональне
використання землі. Той факт, що за останні десятиліття в країні в
наслідку ерозії, радіоактивного забруднення тощо, загублені мільйони
гектарів ріллі, а склад гумусу в окремих районах знизився на 10-30%,
свідчить про необхідність посилення аудиту, спрямованого на боротьбу з
без господарським використанням земель, дотримання земельного
законодавства.

У Земельному Кодексі України зазначено, що система раціонального
використання землі повинна мати природоохоронний характер та передбачати
збереження ґрунтів, скорочення негативного впливу на них, а також на
рослинний і тваринний світ. Цим же документом встановлені основні
напрямки охорони земель. Таким чином, при аудиті виробничої діяльності,
необхідно установити, чи здійснюються в господарстві заходи щодо
поліпшення земель, боротьба з вітровою та водяною ерозією тощо.

Земельне законодавство, також передбачає економічне стимулювання
раціонального використання та охорони земель, що спрямоване на
підвищення зацікавленості власників та землекористувачів, у тому числі
орендарів.

При аудиті зернових культур важливо встановити причини загибелі посівів.
Це може бути наслідок недостатньої роботи в боротьбі з водяною та
вітровою ерозією ґрунтів, а також наслідком порушення агротехнічних
заходів. На кожному підприємстві, у тому числі і на СТОВ “Україна” на
основі матеріалів земельного огляду повинний бути встановлений облік
земель, що піддаються ерозії, розроблені заходи боротьби з нею. Фактичне
проведення таких заходів в аналізованому нами підприємстві відбивають у
Звіті про проведення агротехнічних заходів щодо захисту ґрунтів, який
заповнюють на підставі облікових аркушів трактористів-машиністів, книзі
бригадира та інших документів.

Успішному розвитку землеробства в значній мірі допомагає обґрунтоване
планування виробничої програми. При перевірці цього питання в першу
чергу встановлюють, чи намічені заходи щодо поліпшення
сільськогосподарських угідь.

Після цього аналізують виконання виробничої програми по підприємству в
цілому та у розрізі виробничих підрозділів. Важливо перевірити
вірогідність даних по посівній площі. З цією метою загальний обсяг
робіт, виконаних при посіві зернових культур на основі облікових аркушів
трактористів-машиністів порівнюють з посівною площею в складеному Звіті.
У кожнім випадку розбіжності даних необхідно встановити причини
виявлених розбіжностей.

При аудиті зернових культур необхідно забезпечити повний контроль за
повнотою та своєчасністю оприбуткування вирощеного врожаю, на це в першу
чергу повинний бути спрямований внутрішньогосподарський контроль. Він
охоплює всі процеси, зв’язані з доставкою вирощеного врожаю на тік,
зважуванням, доробкою і сушінням, збереженням, обліком тощо. Важливе
значення має контроль вірогідності даних про масу намолоченого і
доставленого зерна на тік. Наслідком відсутності точного обліку
кількості в документах на відправлення зерна від комбайна на тік є
розбіжності даних. З цією метою необхідно по кожному талону контролювати
відхилення маси кожної партії доставленого зерна від середньої маси по
господарству за той же день.

Для зіставлення використовують дані умовної бункерної маси і фактичної
маси бункерів. Випадки недовозу зерна на тік по окремих рейсах виявляють
порівнянням кількості талонів шофера і талонів комбайнера, а також з їх
записами в Реєстрі, що веде вагар на току.

Відповідно до інструкції про перевезення зерна обов’язково зважують тару
по кожнім рейсі. Як з’ясувалося в результаті дослідження на
аналізованому нами СТОВ “Україна” даного правила не дотримуються, а
зважують тару тільки на початку дня. Тому в кожнім наступному рейсі
облікові дані про масу тари збільшуються на масу витраченого палива, а
дані про масу зерна автоматично зменшуються на таку ж кількість щодо
фактично перевезеного. У результаті на току накопичуються невраховані
надлишки зерна.

По даним первинних документів на оплату праці виявляють правильність
нарахування оплати праці виходячи із об’єму виконаних робіт, норми
виробітку та розцінок.

При перевірці списання предметів праці використовують накладні, ЛЗК,
акти на списання добрив тощо, звертаючи увагу на дотримання норм витрат
матеріалів. Документами по обліку витрат засобів праці служать
розрахунок нарахування амортизації виходячи із видів основних засобів та
встановлених норм і Відомість розподілу амортизації між галузями
рослинництва.

При аудиті вірогідності списання зерна на витрати в СТОВ “Україна”
визначають середній відсоток його вологості та засміченості до і після
обробки. Різницю у вологості та засміченості приймають за допущену норму
списання його на усушку. Отриману середню норму множать на загальний
валовий збір, у первісній бункерній масі і розраховують масу зерна, що
підлягає списанню.

Як з’ясувалося в результаті аналізу на досліджуваному нами СТОВ
“Україна” у заключному етапі аудиту зернових культур встановлюють: стан
ведення талонів та реєстрів, правильність і якість їхнього заповнення;
факти сполучення посад вагаря, комірника і зав. током однією людиною;
наявність аналізів якості зерна (вологість та засміченість); дотримання
правил зважування тари та зерна.

2.5 Шляхи удосконалення організації обліку виробництва зернових культур

З переходом до ринкових відносин, зі створенням різного роду об’єднань,
організацій, акціонерних товариств тощо, особливе значення приділяється
прийняттю єдиних правил бухгалтерського обліку та звітності, максимально
наближених до світової практики. Зневага світовою практикою може
позбавити підприємства аграрного сектора можливості впровадження
категорій світової ринкової економіки, маркетингу, нового механізму
встановлення господарських зв’язків. Бухгалтерські баланси підприємств,
у дійсних умовах господарювання, повинні щорічно публікуватися з метою
забезпечення партнерської відкритості та гласності про фінансові
результати діяльності підприємства.

Удосконалення методів господарювання, демократизація управління,
посилення режиму економіки – є головними факторами інтенсифікації
виробництва. На їхню мобілізацію спрямовані рішення Міністерства
Фінансів України, що планує завершення формування нового механізму на
основі послідовного здійснення ринкової господарської діяльності у всіх
галузях управління, а також приведення економіки країни до ринкових
відносин.

У зв’язку з цим підвищуються вимоги до обліку щодо інформаційного
забезпечення процесу інтенсифікації виробництва, раціонального
використання усіх видів ресурсів, посилення боротьби з безгосподарністю
в народному господарстві. В умовах повного госпрозрахунку не знижується,
як затверджують деякі фахівці, а значно збільшується роль обліку та
контролю витрат на виробництво та формування собівартості продукції.

Отже, розглянемо основні шляхи удосконалення бухгалтерського обліку в
дійсних умовах господарювання СТОВ “Україна”:

а) установити на підприємстві облікову політику з допомогою якої СТОВ
“Україна” буде дотримуватись єдиної методики відображення в
бухгалтерському обліку та звітності господарських операцій та порядку
оцінювання об’єктів обліку;

б) суворе дотримання документообігу на підприємстві;

в) методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарі);

г) кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка, підвищення
кваліфікації фахівців бухгалтерського обліку);

д) затвердити робітничий план рахунків.

Регулюванню з боку господарства підлягають аспекти бухгалтерського
обліку, зв’язані з узагальненням інформації та складанням звітності,
необхідної зовнішнім користувачам. Порядок, форми, терміни та структура
інформації та звітності для внутрішніх користувачів регулюється
суб’єктом господарювання.

На сучасному етапі найважливішим фактором, що сприяє удосконаленню
управління та поліпшенню якості економічної інформації, є автоматизація
виробництва.

При автоматизації обліку витрат та виходу продукції рослинництва, у тому
числі зернових культур, значно підвищується якість роботи, а також
скорочується кількість витрат часу на обробку інформації.

Автоматизація обліково-планових робіт забезпечує високий рівень
організації праці працівників сфери управління, дозволяє значно зменшити
витрати часу на обчислення та розрахунки, а також створює умови для
підвищення продуктивності праці і здешевлення облікового апарату.

Автоматизація полегшує впровадження раціональних форм облікової праці
(поділ, нормування, сполучення професій тощо), а також сприяє уніфікації
форм первинних документів та їх методів, обробки, прискоренню
документообігу, скороченню термінів одержання виробничої інформації.

Найбільшою популярністю на ринку автоматизації бухгалтерського обліку
користується програмне забезпечення, вироблене фірмою “1С”. На мою
думку, найкращим варіантом буде впровадження в СТОВ “Україна” програми
1С: Підприємство 7.7., а саме конфігурації “1С: Бухгалтерія 7.7. для
України”.

Програмний продукт “Конфігурація для сільськогосподарських підприємств
України”, який є доповненням до типової конфігурації “Бухгалтерський
облік для України” та становить типове рішення для автоматизації обліку
на підприємствах сільського господарства. Конфігурація охоплює основні
види діяльності сільськогосподарських підприємств:

Рослинництво та тваринництво;

Переробка та зберігання власної продукції рослинництва та тваринництва;

Переробка давальницької продукції;

Надання послуг сільськогосподарського характеру.

В порівнянні зі стандартною конфігурацією в програмному продукті
передбачені механізми ведення бухгалтерського обліку, характерні для
сільського господарства:

Дороблений стандартний план рахунків з урахуванням специфіки сільського
господарства;

Реалізована можливість обліку голів тварин по трійній аналітиці
(кількість, вага та сума);

Передбачений механізм ведення обліку продукції сільськогосподарського
виробництва на протязі року по плановій собівартості з виведенням
фінансового результату по різним видам діяльності тощо.

Амортизація обліку рослинництва передбачає заповнення планової
собівартості для кожної окремої продукції та подальший її рух по цій
ціні. Всі витрати, які відносяться до того або іншого виду діяльності
збираються на протязі року на той вид діяльності, а роботи допоміжних
виробництв розподіляються за будь-який період на конкретну культуру.
Також можливий аналіз витрат не тільки в розрізі видів витрат та
культур, але і з аналітикою по полям, що зручно для великих аграрних
підприємств та агро виробничих холдингів.

Переробка продукції рослинництва враховується спеціально створеними
документами (від зібрання урожаю з поля та до списання втрат при
збереженні і розподілу витрат).

Для автоматизації обліку тваринництва розроблений довідник “Тварини”,
який включає в себе планову собівартість, собівартість приросту та вид
діяльності. Передбачена також специфіка обліку тварин основного стаду.
Тваринництво автоматизовано цілим журналом документів від приплодів та
приростів і до списання та забою. Окремий контур передбачає
калькулювання собівартості продукції тваринництва зі сторнуванням
планової вартості до фактичної.

Нарахування заробітної плати. Заробітна плата працівникам сільського
господарства нараховується та розраховується стандартними
сільськогосподарськими документами “Табель-наряд”, “Подорожній лист
тракториста-машиніста”, “Подорожній лист”. Для інших видів начислення
передбачені типові документи для розрахунку заробітної плати працівникам
або цілому списку з одночасним розподілом по рахункам витрат.

Необхідно відзначити той не малозначимий факт, що при переході на
автоматизовану форму обліку, підприємство зіштовхнеться з проблемою
відсутності кваліфікованих фахівців в області автоматизації. Щоб ця
проблема не стала каменем спотикання в обліковій роботі підприємства на
наш погляд необхідно:

1. Залучати до роботи молодих фахівців, що володіють знаннями відносно
конфігурації “1С: Бухгалтерія 7.7. для України”;

2. Провести систему заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації
працівників підприємства, для того, щоб вони могли формулювати вимоги до
програмних засобів, оцінювати їх якість та ефективність, вибирати
програмні засоби, найбільш відповідним конкретним запитам тощо.

3. Аналіз виробництва зернових культур у СТОВ “Україна”

3.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

СТОВ “Україна” Марківського району було реорганізовано з КСП “Радянська
Україна” в підприємство нового типу, засноване на добровільних принципах
і приватній власності на землю та майно.

Дане перетворення з’явилося наслідком Указу Президента України “Про
негайні заходи по прискоренню реформування аграрного сектора економіки”
від 03.12. 1999 р. № 1529199. При цьому право вільного виходу їх
підприємства гарантується частиною 2 ст.14 Конституції України і не може
бути обмежене рішенням загальних зборів членів СТОВ.

Основними напрямками діяльності СТОВ “Україна” є:

Виробництво сільськогосподарської продукції;

Збереження сільськогосподарської продукції;

Реалізація сільськогосподарської продукції оптом та вроздріб;

Виконання ремонтних послуг.

СТОВ “Україна” розташована в центральній частині Марківського району, і
в північній частині Луганської області. Господарський центр знаходиться
в пгт. Марківка, що одночасно є адміністративним центром та розташоване
в 140 км від обласного центра м. Луганська. Марківський район граничить
з Російською Федерацією. Недалеко від СТОВ “Україна” проходить траса на
Кантемирівку. Марківський район граничить також з Біловодським,
Новопсковським та Мілоським районами. Між цими районами прокладені гарні
асфальтовані дороги. Це полегшує доставку реалізованої продукції. А
реалізують її в основному в сусідні райони та у м. Луганськ.

На території СТОВ “Україна” переважають чорноземи. Господарство
знаходиться в зоні континентального клімату, але зволоження недостатнє,
особливо влітку. Взимку великі морози, а літо жарке та посушливе. Це
негативно відбивається на обробленні різних культур. А рослинництво – це
основна галузь діяльності підприємства.

СТОВ “Україна” має у своєму розпорядженні землю, тракторні бригади (їх
п’ять), свиноферми, ферми для корів, ремонтні майстерні, гараж, тік.
Маються в наявності також різні трактори, різна сільськогосподарська
техніка, машини, комбайни, навантажувачі тощо. Всього в СТОВ “Україна”
працює 162 робітника.

Уся земельна площа СТОВ “Україна” орендована в трудового колективу та
непрацюючих. У СТОВ “Україна” діють пайові відносини. Кількість
пайовиків складає 809 чоловік. На одного пайовика приходиться 6,9 га
загальної земельної площі. До реформування господарство мало в
розпорядженні ліси і сади, а потім усе було передано державі.

Після реформування колишнього КСП “Радянська Україна” керівний склад та
головні фахівці в СТОВ “Україна” не змінилися. Схематично структуру
управлінського персоналу можна представити в такий спосіб:

picscalex910100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c028e02d706040000002e0118001c000000fb021000070000000
000bc02000000cc0102022253797374656d0002d70600009bcc0000c0431100ca858239c
0913e0d0c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff000000000
0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000
000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000
100040000000000d6068d0220151600040000002d01000003000000000028

Рис.1. Структура управлінського персоналу

Структуру бухгалтерії можна представити в такий спосіб:

picscalex820100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c02b4042806040000002e0118001c000000fb021000070000000
000bc02000000cc0102022253797374656d0004280600009bcc0000c0431100ca858239c
0913e0d0c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff000000000
0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000
000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000
1000400000000002706b30420151600040000002d01000003000000000028

Рис.2. Структура бухгалтерії

Для подальшої характеристики нашого господарства складемо порівняльний
аналітичний баланс (додаток Г, Д).

Як бачимо, у 2006 році в порівнянні з 2005 р. вартість майна
підприємства збільшилася на 145 тис. грн., у тому числі за рахунок
збільшення виробничих запасів на 482 тис. грн., готової продукції – на 2
тис. грн. Зміна підсумків балансів за 2005 р. та 2006 р. розуміється
тим, що відбулося збільшення саме тих величин, що займають найменшу
питому вагу в загальній вартості майна балансу (інші оборотні активи –
0,63% – 2005 р.; 0,69% – 2006 р.; готова продукція – 2,61% – 2005 р.;
2,64% – 2006 р). Незважаючи на те, що основні засоби займають більш
значиме місце в загальній сумі вартості майна (2005 р. – 39,26%; 2006 р.
– 37,01%), їх зміна, тобто зменшення, вплинуло, тому що різниця
підсумків балансів стала позитивною за рахунок зміни багатьох інших
складників балансу.

Розглядаючи пасив, можна сказати, що збільшився резервний капітал на
3,34%, незважаючи на те, що статутний капітал не змінився, але у нас
зникли зобов’язання. Це спостерігається в умовах, коли найбільшу питому
вагу мають статті: кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги 2005 р. – 2,01%; 2006 р. – 2,53%; поточні зобов’язання по
розрахунках з отриманих авансів – 2005 р. – 4,06%; 2006 р. – 4,02%.

Розглядаючи статті активів та пасивів порівняльного аналітичного балансу
необхідно врахувати, що значимих відмінностей у результатах, що
характеризують зміну у відсотках до зміни підсумків балансу не
спостерігається.

Для більш точного визначення спеціалізації нашого господарства
розрахуємо коефіцієнт спеціалізації. Спеціалізація господарства
визначається структурою його грошових надходжень від реалізації
продукції, у якій відбивається характер його економічних зв’язків з
народногосподарським комплексом і його роль у суспільному поділі праці
(таблиця 2).

Як ми бачимо за даними таблиці 2, відбулося збільшення товарної
продукції зернових, цукрового буряка, КРС, свиням, молоці, іншої
продукції тваринництва, реалізації іншої продукції, робіт, послуг, а
зменшення по соняшнику, іншій продукції рослинництва, промисловій
продукції. Але з таблиці ми бачимо, що в 2006 році відбулося збільшення
товарної продукції в цілому по господарству. В цілому у порівнянні з
2004 р. покращилася структура по рослинництву та тваринництву.

Таблиця 2

Склад та структура товарної продукції

НайменуванняРокиНомер в ранжированому ряді2004 2005 2006сума виручки,
тис. грн. питома вага,%сума виручки, тис. грн. питома вага,%сума
виручки, тис. грн. питома вага,%Зернові,
всього136740,878229,8195345,11Соняшник107532,135913,73848,94Цукровий
буряк1494,41867,12986,96Інша продукція
рослинництва571,7562,1310,78Всього по
рослинництву264879,1138352,7266661,5–ВРХ1183,51244,744810,33Свині3069,14
9819,080018,52Молоко1564,737714,43287,65Інша продукція
тваринництва10,0310,0490,210Всього по
тваринництву58117,3100038,1185836,6–Промислова
продукція812,42007,6160,49Реалізація іншої продукції, робіт,
послуг391,2401,5681,67Всього по підприємству3349100,02623100,04335100,0–

За даними таблиці, ми розрахували коефіцієнт спеціалізації за 2006 рік,
що виявився рівним 0,2; тобто ми можемо сказати, що на нашому
підприємстві не високий рівень спеціалізації з зерново-м’ясним
напрямком.

Для подальшої характеристики СТОВ “Україна” ми розглянемо наступну
таблицю.

Таблиця 3. Динаміка структури посівних площ

НайменуванняРокиВідхилення, га2004 2005 2006 га%Га%га%Площа,
всього7486,91007494,9100,07274100,0–212,9В т. ч. сільськогосподарських
угідь7171,995,87169,995,7692995,3–242,9Рілля566675,7566475,6625386,0587С
інокоси1492,01492,0590,8–90Пасовища1343,918,01343,917,96068,33–737,9Пар3
154,23254,33454,730Сад130,2130,2110,0-2

За даними таблиці 3 ми бачимо, що наше підприємство скорочує свою площу,
зменшення сільгоспугідь у 2006 р. у порівнянні з 2004 р. на 212,9 га. У
зв’язку з цим відбулася зміна (зменшення) площ сінокосів та пасовищ. В
абсолютному вираженні збільшення пари відбулося на 30 га. Це зв’язано з
тим, що наше підприємство розширюється, воно бере під оренду земельні
паї у населення.

Для більш заглибленої характеристики проведемо аналіз фінансового стану
СТОВ “Україна” (таблиця 4). Проаналізувавши таблицю, ми бачимо, що наше
підприємство має гарні показники. Але ми можемо сказати, що показники
платоспроможності, а саме коефіцієнт загальної ліквідності, ввійшов в
оптимальне значення, а показники швидкої ліквідності й абсолютної
ліквідності набагато менше оптимального значення. Наше підприємство має
гарні показники фінансової стійкості. Показники прибутковості усі більше
0, що говорить про те, що наше господарство має прибуток.

Таблиця 4

Аналіз фінансового стану

ПоказникиОптимальне значенняРоки200420052006Показники рівня
платоспроможностіКоефіцієнти: Загальної
ліквідності1,25–2,51,501,412,05Швидкої
ліквідності0,6–0,80,260,280,22Абсолютної
ліквідності0,2–0,250,0040,0070,008Показники ділової активностіКоефіцієнт
оборотності власного капіталу1,241,011,3Коефіцієнт оборотності основних
засобів0,560,430,34Показники фінансової стійкостіКоефіцієнт
незалежності>0,50,530,540,62Коефіцієнт фінансової залежності~
11,891,850,98Коефіцієнт фінансової стабільності1,111,181,24Коефіцієнт
заборгованості0,900,850,87Показник фінансового
ліверіджа0,020,0060,009Показники прибутковості підприємстваКоефіцієнт
рентабельності активів>00,090,110,16Коефіцієнт рентабельності
реалізованої продукції0,370,340,34Коефіцієнт операційної рентабельності
продаж0,140,170, 20Коефіцієнт рентабельності основного
капіталу>00,590,520,23Коефіцієнт рентабельності власного
капіталу>00,170, 200,38

Для подальшого аналізу розглянемо трудові ресурси СТОВ “Україна” та
проаналізуємо продуктивність праці (таблиця 5).

За даними таблиці 5 ми бачимо, що зменшилася середньорічна чисельність
робітників основного виробництва на 43 чоловіка, вартість валової
продукції в 2006 році в порівнянні з 2005 роком збільшилася на 340 тис.
грн. Також ми бачимо, що рівень продуктивності праці збільшився на 9,6,
причому, за рахунок збільшення валової продукції на 5,3 і за рахунок
зменшення зміни чисельності робітників на 4,3.

Таблиця 5. Трудові ресурси й аналіз продуктивності праці

ПоказникиЗначення1. Середньорічна чисельність робітників основного
виробництва, люд. 1.1. 2005 р. 2051.2. 2006 р. 1621.3. Відхилення–432.
Вартість валової продукції, тис. грн. 2.1. 2005 р. 58052.2. 2006 р.
61452.3. Відхилення+3403. Рівень продуктивності праці, тис. грн. 3.1.
2005 р. 28,33.2. 2006 р. 37,93.3. Умовна величина35,84. Відхилення рівню
продуктивності, тис. грн. 4.1. Всього, в т. ч. за рахунок змін9,64.2.
Чисельність робітників4,34.3. Вартість валової продукції5,3

Наступним кроком характеристики є інтенсивність розвитку підприємства
(таблиця 6).

Проаналізувавши таблицю 6, ми можемо зробити висновок про те, що на
нашому підприємстві з 2005 р. по 2006 р. зріс результат на 100 га с. -г.
угідь валової продукції на 12,72 тис. грн., але зменшився прибуток на
9,07 тис. грн. Валовий прибуток, валова продукція та прибуток від
реалізації на 100 грн. поточних витрат зменшились на 9,05; 0,44; 17,24
тис. грн. відповідно. Збільшилась валова продукція на 100 грн. основних
виробничих фондів на 9,67 тис. грн., валовий прибуток на 10,19 тис. грн.
та прибуток від реалізації на 8,56 тис. грн.

Також збільшилась валова продукція на середньорічного працівника на 8,47
тис. грн., валовий прибуток зріс на 11,41 тис. грн., але прибуток від
реалізації зменшився на 2,37 тис. грн.

Рентабельність товарної продукції в 2006 році становить 15,52%, що на
36,6 менше ніж в 2005 році.

Таблиця 6. Аналіз показників рівня інтенсивності й ефективності
інтенсифікації

Показники2005 р. 2006 р. ВідхиленняПлоща с. -г. угідь,
га7169,96929-240,9Середньорічна чисельність робітників, люд.
205162-43Виробничі витрати, тис. грн. 481862271408Основні виробничі
фонди, тис. грн. 7931797746Вартість валової продукції, тис. грн.
27873575340Сума виручки від реалізації, тис. грн.
39904903913Собівартість реалізації продукції, тис. грн.
262344661843Валовий прибуток, тис. грн. 48025643841Прибуток від
реалізації, тис. грн. 1367693-674Показники рівня
інтенсифікаціїФондозабезпеченність, тис. грн. 1,111,150,04Виробничі
витрати на 100 га с. -г.
угідь67,289,8722,67Фондовіддача0,350,450,1Фондомісткість2,852,23-0,6211.
Одержані результати інтенсифікації11.1. На 100 га с. -г. угідь, тис.
грн. а) Валової продукції 38,8751,5912,72б) Прибуток від
реалізації19,0710,0–9,0712. Ефективність інтенсифікації12.1. На 100 грн.
поточних витрата) валового прибутку99,6790,62–9,05б) валової
продукції57,8557,41-0,44в) прибутку від реалізації28,3711,13–17,2413. На
100 грн. основних виробничих фондів с. -г. призначення, грн. а) валової
продукції35,1444,819,67б) валового прибутку60,5570,7410, 19в) прибутку
від реалізації17,238,67-8,5614. На середньорічного робітника, тис. люда)
валової продукції13,622,078,47б) валового прибутку23,4234,8311,41в)
прибутку від реалізації6,674,3–2,3715. Рівень рентабельності товарної
продукції,% 52,1215,52–36,6

3.2 Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур на
підприємстві

Фінансова робота в СТОВ “Україна” складається з забезпечення необхідного
надходження та ощадливої витрати коштів для здійснення усіх видів
діяльності підприємств. Суворе дотримання розрахункової дисципліни,
раціональне співвідношення власних та позичкових джерел засобів,
найбільш ефективне використання виробничого потенціалу – застава
стійкого положення підприємства. На фінансовий стан підприємства
впливають такі економічні важелі, як ціна, кредит, прибуток, економічні
тощо.

Стійке фінансове положення є важливою умовою успішного виконання планів
по всіх видах діяльності, тому що всі господарські процеси здійснюються
за допомогою грошових відносин.

В сучасних умовах стоїть задача значно поліпшити фінансову роботу в
сільськогосподарських підприємствах. Зростає необхідність участі в
аналізі фінансового положення не тільки працівників облікової,
економічних служб, керівників підприємства, але і фахівців, керівників
підрозділів. Саме від фахівців та керівників підрозділів залежить
ощадливе ведення виробництва та витрата матеріальних коштів. По їх
вказівках та розпорядженнях відбувається витрата матеріальних цінностей,
придбання засобів і предметів праці, витрата фондів заробітної плати.
Від їх уміння організувати та направити діяльність трудового колективу
залежить повнота і ефективність використання ресурсного потенціалу, що в
остаточному підсумку визначає фінансове положення підприємства.
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою
отриманого прибутку та рівнем рентабельності. Прибуток підприємства
одержують в основному від реалізації виготовленої продукції, а також
інших видів діяльності.

Ціль аналізу фінансових результатів від реалізації продукції полягає у
визначенні ступеня впливу окремих факторів на зміну результату та
виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції та суми
прибутку, а також розробка заходів щодо виявлення і використання
резервів.

Основними задачами аналізу фінансових результатів є:

1. Систематичний контроль за виконанням плану реалізації продукції та
одержання прибутку;

2. Визначення впливу як об’єктивних так і суб’єктивних факторів на обсяг
реалізації продукції та фінансових результатів;

3. Виявлення резервів збільшення обсягів реалізації продукції та суми
прибутку;

4. Оцінка роботи підприємства по використанню можливості збільшення
обсягу реалізації продукції, прибутку та рентабельності;

5. Розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

Аналіз впливу окремих факторів на зміну фінансового результату від
реалізації зернових культур проводять за допомогою трьох факторного
аналізу. Проведемо докладний аналіз щодо аналізованого підприємства.

Провівши аналіз впливу окремих факторів на зміну фінансових результатів
від реалізації зернових культур у СТОВ “Україна” ми бачимо, що прибуток
у даному підприємстві в 2006 році відносно 2005 року збільшився по
озимій пшениці та ячменю. Таким чином, по озимій пшениці прибуток
збільшився на 82,02 грн., якщо в 2005р. він дорівнює 590,98 тис. грн.,
то в 2006 році склав 672,99 тис. грн. Збільшення прибутку по озимій
пшениці, в аналізованому підприємстві, сприяло, по-перше, зменшення
собівартості реалізованої продукції на 0,73 грн. за 1ц. і по-друге
зменшення ціни реалізації на 17,95 грн. за 1ц.

Прибуток по ячменю збільшився на 0,28 грн., на це вплинуло зменшення
кількості реалізованої продукції, збільшення собівартості та ціни
продукції. Якщо в 2005 році він дорівнює 3,08 тис. грн., то в 2006 склав
3,36 тис. грн.

Таблиця 7

Аналіз впливу окремих факторів на зміну фінансових результатів від
реалізації зернових культур в СТОВ “Україна”

ПоказникиПшеницяЯчміньОвес1. Кількість реалізованої продукції, ц1.1.
2005 р. 1644894116261.2. 2006 р. 359702931351.3.
Відхилення19522–648–14912. Ціна реалізації 1 ц., грн. 2.1. 2005 р.
62,2660,5733,832.2. 2006 р. 44,3171,6751,852.3.
Відхилення–17,9511,118,023. Собівартість 1 ц. реалізованої продукції,
грн. 3.1. 2005 р. 26,3357,316,613.2. 2006 р. 25,660,214,813.3.
Відхилення0,73-2,91,84. Прибуток на 1 ц., грн. 4.1. 2005 р.
35,933,2717,224.2. 2006 р. 18,7111,4737,045. Прибуток, тис. грн. 5.1.
2005 р. 590,983,0828,005.2. 2006 р. 672,993,365,05.3.
Відхилення82,020,28–23,006. Вплив фактора на суму прибутку:

6.1. кількість реалізованої продукції

701,43

–2,12

–25,686.2. ціна 1 ц–645,663,232,436.3. собівартість 1
ц26,26-0,850,246.4. Сукупність впливу 3-х факторів82,020,28–23,007.
Рівень рентабельності,%7.1. 2005 р. 136,465,71103,77.2. 2006 р.
73,0919,05120,54

Прибуток від реалізації вівса зменшилася за рахунок зниження
собівартості, зменшення кількості реалізованої продукції та збільшення
ціни реалізації. Їхній сукупний вплив склав 23,00 тис. грн.

Що стосується рівня рентабельності, то з таблиці видно, що даний
показник у 2006 році зменшився по всіх реалізованих зернових культурах.

3.3 Аналіз валового збору та продуктивності праці при виробництві
зернових культур

Аналіз виконання виробничого плану по рослинництву варто починати з
розгляду показників по виробництву валової продукції в розрізі культур в
натуральних показниках та в цілому по усіх видах у вартісному вираженні.
Потім визначається виконання плану сівби, збирання та урожайності
сільськогосподарських культур. Окремо розглядаються питання дотримання
агротехнічних заходів: по виконанню плану догляду за посівами, внесенню
добрив, боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських
культур. Усі ці господарські процеси аналізують в розрізі культур, а
також по виробничих підрозділах, відділенням та бригадам.

Підприємства аграрного сектора самі визначають обсяги виробництва
валової продукції по видах. У СТОВ “Україна” за основу при цьому
приймається твердий план продажу виробничої продукції, тому що на
початку аналізу варто перевірити, чи відповідає прийнятий план
виробництва окремих видів продукції виконанню завдань із продажу даної
продукції. Для цього необхідно запланований обсяг виробництва валової
продукції визначеного виду зіставити з потребами в ній для продажу та
внутрішньогосподарськими нестатками, а також з наміченим за планом
розширенням обсягу виробництва, якщо такий мається. Якщо виявиться, що
виробництво окремих видів продукції заплановано в недостатньому обсязі,
то це слід зазначити в матеріалах аналізу та внести пропозиції про
виправлення недоліків при наступному плануванні обсягу виробництва
продукції.

Після розгляду обґрунтованості планових показників виробництва валової
продукції необхідно перейти до аналізу виконання плану. Для того щоб
дати об’єктивну оцінку виконання плану, необхідно розглянути показники
по кожній культурі, зіставляючи фактичний валовий збір із плановим. На
обсяг виробництва валової продукції значно впливають метеорологічні
умови. Аналіз валового збору проводився за допомогою факторного аналізу
методом ланцюгових підстановок або методом різниць. При якому фактичний
валовий збір порівнюється з плановим та розраховується окремий вплив
урожайності та розмірів посівних площ на зміну валового збору. Проведемо
аналіз валового збору зернових культур, в аналізованому нами
підприємстві СТОВ “Україна”.

Таблиця 8. Факторний аналіз валового збору зернових культур в СТОВ
“Україна”

КультураПлоща, гаУрожайність, ц/га Валовий збір,
гаумовноВідхилення2005р. 2006р. різниця2005р. 2006р. різниця2005р.
2006р. Всьогов том числіПлощаурожайністьЗерно-ві
всього22502250023,926,42,5537755940053775562505625В т. ч.:
145014702029,129,30,2421954307142777876582294Озима
пшени-цяЯчмінь640640020,420,60,21305613184130561280128Овес160140-2022,22
3,10,9355232343108-318-444126

Отримані в результаті розрахунків дані таблиці 8, свідчать про те, що в
аналізованому підприємстві СТОВ “Україна” у період з 2005 по 2006 роки
валовий збір зернових культур збільшився на 5625 ц. Дане збільшення
зв’язане з тим, що по-перше в 2006 році відносно 2005 року збільшилася
урожайність, так якщо в 2005р. вона була дорівнює 23,9 ц/га, то в 2006р.
склала 26,4 ц/га. За рахунок цього фактора валовий збір збільшився на
5625 ц/га. І по-друге, збільшилася частка посіву озимої пшениці на 20
га, за рахунок площі під вівсом, за рахунок цього фактора аналізоване
нами СТОВ “Україна” у 2006 році одержало додатково 294 ц, у тому числі
за рахунок озимої пшениці –582 ц.

Важливим фактором росту продуктивності праці є людський фактор.
Порівняно швидку віддачу можна одержати, якщо пустити в хід
організаційно-економічні та соціальні резерви, та в першу чергу
активізувати людський фактор, домогтися того, щоб кожний на своєму місці
працював сумлінно та з повною віддачею. Для прискорення віддачі
вкладених коштів, підвищення темпів росту продуктивності праці,
необхідно повсюдно підвищити організованість та дисципліну, дотримання
правил внутрішнього розпорядку на підприємстві.

У реалізації людського фактора значна роль належить матеріальним
стимулам, дотриманню принципу – оплати по праці.

При аналізі продуктивності праці звертається увага на систему
показників, методику їх визначення, специфіку характеристики об’єктів.

Рівень продуктивності праці виміряється кількістю продукції, зробленої в
розрахунку на одного працівника, зайнятого в сільському господарстві, в
одиницю витраченого часу, або зворотним показником – кількістю
витраченого часу на виробництво одиниці продукції. Це загальний показник
продуктивності праці.

В даний час у сільському господарстві частіше застосовують систему
показників виміру та аналізу продуктивності праці з обліком вартісних та
натурально-трудових величин, а також обсягів виконаних робіт, ця
система, методи вивчення та планування продуктивності праці враховує
специфіку сільського господарства.

Приватними показниками рівня продуктивності праці є розмір прямих витрат
праці на виробництво окремих видів продукції або обсяг конкретного виду
зробленої продукції в одиницю часу. Вони використовуються для однорідних
видів продукції та їхнього порівняння між окремими виробничими
підрозділами усередині підприємства, що знаходяться приблизно в
однакових умовах господарювання.

До непрямих або допоміжних показників продуктивності праці відносять
витрати праці в людино-днях (людино-годинах) на 1га посівної площі
сільськогосподарських культур, обсяг конкретної роботи, зробленої за
робочий день (зміну, годину). Цими показниками користаються протягом
року в процесі конкретних робіт. Вони служать для оперативного контролю
за мірою праці безпосередньо на робочих місцях.

Необхідно мати на увазі, що в сучасних умовах господарювання, особливо
при порівнянні даних по різних господарствах, обмежуватися тільки
прямими витратами праці не можна. Потрібно зіставити усі витрати праці
на одиницю продукції. Впровадження інтенсивних технологій,
автоматизованих виробництв значно змінять співвідношення прямих витрат
праці, що розподіляються.

Глибокий та всебічний аналіз рівня динаміки та темпів росту
продуктивності праці на підприємстві в цілому, окремих галузей, видів
продукції і виробництв дає можливість прогнозувати чисельність робочої
сили, визначати науково-обґрунтовані нормативи та на цій основі
здійснювати планомірну роботу з кадрами.

При зростанні технічної озброєності підприємства, впровадження у
виробництво нової технології, комплексної механізації, хімізації,
повинні відбуватися зміни і в організаційних формах праці, а також у
технології виробництва. При цьому економію у витратах праці визначають
зіставленням їхнього рівня до і після проведення того або іншого заходу.
Тобто аналіз зміни рівня продуктивності праці по факторах повинний
враховувати, що відбуваються на підприємстві зміни умов виробництва:
природні, соціально-економічні, техніко-економічні та різні
організаційно-економічні перетворення. Кожна з цих груп, у свою чергу,
може бути розчленована на більш конкретні фактори.

Так, наприклад, група техніко-економічних факторів включає:
удосконалення технології виробництва, техніки, впровадження нових
технологій. Група соціально-економічних факторів включає: удосконалення
матеріального та морального стимулювання; ліквідацію плинності кадрів;
зміцнення трудової дисципліни тощо.

Факторний аналіз зміни рівня продуктивності праці представляє значні
складнощі в методиці виміру кожного фактора окремо, тому що вони, як
правило, взаємодіють і у виробничих умовах важко виміряти вплив кожного
фактора окремо. Для такого аналізу потрібні масові дані. Тому в даному
випадку використовують прийом аналітичного розкладання даних звітності
про зміну чисельності працівників, середньорічної кількості
відпрацьованих людино-годин, годинної продуктивності праці.

Наступним етапом аналізу господарської діяльності підприємства
розглянемо факторний аналіз рівня продуктивності праці у виробництві
зернових культур на аналізованому підприємстві.

Таблиця 9

Факторний аналіз рівня продуктивності праці у виробництві зернових
культур у СТОВ “Україна”

Вид продукціїВитрати на 1 га, люд. /год. Урожайність, ц/гаПродуктивність
праці, люд. /год. Відхилення2005 р. 2006 р. 2005 р. 2006 р. 2005 р. 2006
р. умовновсьогоВ тому числівитрати праціУрожайністьЗернові,
всього25,828,923,926,40,620,760,690,140,070,07В т. ч.: озима
пшениця23,433,329,129,30,680,980,970,30,290,01Ячмінь28,118,720,420,60,57
0,390,38-0,18-0, 190,01Овес37,514,322,223,10,830,330,32-0,5-0,510,01

Отже, ми бачимо що в аналізованому нами підприємстві СТОВ “Україна” у
період з 2005 по 2006 роки продуктивність праці, при виробництві
зернових культур збільшилася. Таким чином, якщо в 2005р. вона була
дорівнює 0,62 люд. /год., то в 2006 році склала 0,76 люд. /год.
Вирішальним фактором у даному збільшенні стало те, що в 2006 році
збільшилася урожайність зернових культур на 0,07 ц/га.

3.4 Аналіз собівартості зернових культур на підприємстві

В аналізі результатів господарської діяльності сільськогосподарських
підприємств показники собівартості займають центральне місце, тому що
головна роль у зміцненні та подальшому розвитку економіки належить
зниженню собівартості.

Собівартість – це частина вартості виготовленої продукції, тобто витрати
спожитих засобів на виробництво та оплату праці в грошовому вираженні.
Інша частина вартості продукту – чистий доход. Зниження собівартості –
найважливіша умова зміцнення не тільки економіки підприємств, але і
зниження роздрібних цін на продовольчі та інші споживчі товари, зроблені
із сільськогосподарської сировини.

Основною задачею аналізу собівартості продукції рослинництва є
об’єктивна оцінка ступеня виконання плану зниження собівартості
продукції в цілому по підприємству, окремим галузям та видам продукції.
А також найбільш повне виявлення резервів, боротьба за максимальне
скорочення витрат праці та засобів на виробництво одиниці продукції.

Питання зниження собівартості продукції придбали ще більше значення при
переході сільськогосподарських підприємств на самооплатність та
самофінансування, тому що в цих умовах для нормальної господарської
діяльності потрібна наявність достатньої суми прибутку і систематичне
підвищення рентабельності підприємства.

Аналіз виконання плану по собівартості продукції рослинництва доцільно
починати з визначення ступеня виконання планового завдання по
узагальненому показнику, тобто по сумі усіх видів продукції
рослинництва.

Надалі варто визначити виконання плану собівартості по кожному виду
продукції рослинництва. Для цього необхідно залучити не тільки планові
та фактичні показники звітного року, але і дані за минулі роки.

Собівартість одиниці продукції землеробства, у тому числі і зернових
культур, залежить від двох груп факторів:

а) від витрат підприємства на обробіток землі;

б) від кількості продукції зібраної з одиниці земельної площі.

Виробничі витрати підрозділяються на дві великі групи: основні витрати в
процесі самого виробництва та витрати по управлінню та обслуговуванню.
Витрати в процесі самого виробництва в ході аналізу також варто
підрозділяти на витрати до збиральної, збиральної та післязбиральної
стадії. На рівень урожайності сільськогосподарських культур вирішальне
значення роблять витрати, здійснені в до збиральний період, тоді як
витрати, зв’язані зі збиранням, у свою чергу, залежать від величини
досягнутої урожайності.

Слід зазначити, що сполучення факторів, що впливають на рівень
собівартості одиниці продукції рослинництва, може бути різним.

Інтенсифікація виробництва за інших рівних умов та якісному землеробстві
обумовлює випереджальний ріст урожайності в порівнянні з ростом витрат
на гектар посіву сільськогосподарських культур, що забезпечує зниження
собівартості. Науково-технічний прогрес, удосконалення організації та
технології виробництва спрямовані на те, щоб ріст урожайності
супроводжувався зниженням витрат на 1га. Це дає найбільший економічний
ефект. Можливі і інші сполучення залежності собівартості одиниці
продукції від зміни рівня витрат та урожайності, при яких витрати
зростають у більшому ступені, чим урожайність, це призводить до
збільшення собівартості. Темпи зниження витрат повинні забезпечувати
випередження темпів зниження урожайності, саме це сприяє зниженню
собівартості.

До витрат у рослинництві відносяться сукупні витрати, що можуть бути
представлені як у вартісному, так і в натуральному вираженні. Уся
сукупність цих витрат, як правило, спрямована на формування виробництва
продукції. Витрати в рослинництві можуть аналізуватися різними
способами, у залежності від того, яка мета переслідується аналітиком. До
таких цілей відносяться: дослідження структури витрат у розрізі
існуючих: у бухгалтерському обліку їх класифікації по статтях та
елементам; визначення беззбиткового обсягу виробництва продукції;
визначення величини втрат від виробництва та розробка комплексу заходів,
спрямованих на зниження величини втрат.

Витрати по ступеню їх зміни в залежності від проміжку часу та обсягів
виробництва підрозділяються на: постійні та перемінні витрати.

Постійні витрати володіють двома характеристиками – вони існують навіть
тоді, коли виробництво припинене або ще не почате і вони не змінюються
зі зміною обсягів виробництва.

Перемінні витрати дорівнюють нулю при припиненні виробництва та вони
змінюються зі зміною виробництва.

Для визначення рівня собівартості визначеного виду продукції
рослинництва, необхідно фактичне значення за аналізований період
порівняти з плановими показниками.

Факторний аналіз собівартості 1ц рослинництва припускає одержання
результатів, зв’язаних з визначенням розміру впливу зміни рівня
урожайності та витрат на 1га на зміну собівартості продукції в двох
вимірах:

а) у розрахунку на одиницю продукції;

б) у розрахунку на весь обсяг продукції.

Визначення впливу цих факторів на собівартість одиниці продукції
відіграє важливу роль при з’ясуванні причин можливої перевитрати або
втрат та для прийняття управлінських рішень у масштабах галузі або
всього господарства.

Для визначення правильності виконання розрахунків зіставляють суму
розміру впливу факторів із загальним відхиленням, роблячи це попарно,
окремо за одиничними показниками та окремо по сумарним.

У тому випадку, якщо аналіз виконується в цілому по галузі, то на
підставі отриманих в його ході результатів, можна визначити види
продукції по яким спостерігається найбільша (найменша) перевитрата
(економія), а також, визначити суму перевитрати або економії в цілому по
галузі, в залежності від результатів, отриманих в ході аналізу,
приймають рішення про перегляд структури виробленої продукції, а також
приймають рішення, що стосуються управління витратами. Якщо в результаті
аналізу була отримана перевитрата коштів, то аналіз необхідно
продовжити. Отриману ж економію, як правило, навіть не аналізують.

Для більш повного аналізу господарської діяльності СТОВ “Україна”
розглянемо в якому ступені на дане підприємство впливають витрати та
урожайність на зміну собівартості зернових культур.

Отримані в результаті розрахунків дані таблиці 10, свідчать про те, що
за аналізований період собівартість зернових культур у СТОВ “Україна”
зменшилася, якщо в 2005 році вона складала 29,6 грн. за 1ц, та вже в
2006 році собівартість зменшилася на 3,2 грн. (29,6-26,4) на 1ц, та на
190080 грн. на весь обсяг виробленої продукції зернових культур. Як
видно з таблиці, зниження собівартості відбулося в більшому ступені
завдяки зменшенню витрат, даний резерв зменшив собівартість на 0,4 грн.
на 1ц, а на весь валовий збір на 23760 грн. Другим джерелом зниження
собівартості зернових культур є підвищення урожайності. Завдяки цьому
резерву, собівартість аналізованих культур знизилася на 2,8 грн. на 1ц і
відповідно в грошовому вираженні на 166320 грн. на весь обсяг.

Собівартість озимої пшениці зменшилася на 0,73 грн. на 1 ц та на
31441,83 грн. на весь обсяг виробленої продукції, за рахунок зменшенню
витрат на 0,34 грн. на 1 ц та підвищенню урожайності на 0,39 ц/га.

Собівартість ячменю збільшилась на 2,9 грн. на 1 ц та на 38233,6 грн. на
весь обсяг виробленої продукції. Це відбулося за рахунок збільшення
витрат на 3,4 грн. на 1 ц та на весь валовий збір 44825,6 грн.

Собівартість вівса також зменшилась на 1,8 грн. на 1 ц та на 5821,2грн.
на весь обсяг виготовленої продукції за рахунок зменшення витрат на 1,21
на 1 ц, а на весь валовий збір на 3913,14 грн., та збільшення
урожайності на 0,59 ц/га.

Таблиця 10

Факторний аналіз впливу рівня урожайності та витрат на 1 га на зміну
собівартості зернових культур в СТОВ “Україна”

Вид продукціїВихід продукції, цВитрати на 1 га, тис. грн. Собівартість 1
ц, грн. Відхиленнязі всієї площі,з 1 га2005 р. 2006 р. 2005 р. 2006 р.
умовноВсьогов тому числі2005 р. 2006 р. на 1 цна весь об’ємурожайність з
1 гавитрати на 1 гана 1 цна весь об’ємна 1 цна весь об’ємЗернові,
всього5940023,926,40,710,6929,626,426,8-3,2-190080-2,8-166320-0,4-23760В
т. ч.: озима
пшениця4307129,129,30,760,7526,3325,625,94-0,73-31441,83-0,39-16797,69-0
,34-14644,14Ячмінь1318420,420,61,171,2457,360,256082,938233,6-0,5-65923,
444825,6Овес323422,223,10,370,3416,6114,8116,02-1,8-5821,2-0,59-1908,06-
1,21-3913,14

При подальшому аналізі необхідно більш детально вивчити причини, що
зробили позитивний або негативний вплив на рівень собівартості.

Витрати на 1га посіву складаються з ряду статей. Щоб установити, за
рахунок яких статей допущена перевитрата або економія, а також розкрити
резерви зниження витрат на 1га посіву їх варто зіставити з плановими
нормативами.

Розмір витрат по багатьом статтям є величиною, похідною від кількості та
ціни відповідного елемента витрат. Наприклад, витрати на оплату праці
залежать від кількості витрачених людино-годин на 1га посіву або на 1ц
продукції та рівня оплати праці 1 люд/год.; витрати на насіння, пальне,
добрива – від їх кількості та ціни.

У цьому зв’язку при аналізі постатейних витрат треба з’ясувати вплив на
собівартість продукції кількісних та вартісних показників по видах
сільськогосподарських культур. Для вивчення впливу кожного елемента
можна використовувати прийом ланцюгових підстановок або обчислення
абсолютних різниць.

Визначення рівня постатейних витрат та виконання плану по них простежимо
по зернових культурах в аналізованому підприємстві СТОВ (таблиця 11).

Дана таблиця свідчить про те, за рахунок яких статей відбулося
відхилення витрат на виробництво 1ц зернових культур.

У звітному 2006 році в порівнянні з плановим зросли виробничі витрати
на: оплату праці, добрива, роботи і послуги, ПММ, витрати на основні
засоби, на поточний ремонт та інші витрати, а не зросли витрати в
поточному році тільки по одній статті – “насіння” з 23,9 грн. до 24,2
грн., що зв’язано з додатковою закупівлею насіння зернових культур
елітних сортів.

Що стосується собівартості, то з таблиці бачимо, що вона відповідно
витратам зросла по всіх статтях, за винятком статті “насіння”.

Таблиця 11

Аналіз структури витрат на виробництво зернових культур у СТОВ “Україна”

Аналіз витратСобівартість 1 ц, грн. Собівартість 1 ц,%Відхилення2005 р.
2006 р. 2005 р. 2006 р. грн. %Витрати на оплату
труда38,641,29,068,92,6-0,16Насіння23,924,25,625,230,3-0,38Добрива36,842
,88,649,246,00,6Робота та
послуги40,248,69,4310,508,41,06ПММ84,289,219,7719,275,0-0,5Електроенергі
я20,422,24,794,791,80Витрати на основне
виробництво74,482,017,4717,717,60,21Поточний
ремонт88,692,420,7919,963,8-0,84Інші
витрати18,920,44,434,411,5-0,03Всього426463100,0100,037-

Значних відхилень відносних показників, що характеризують структуру
витрат, у звітному році, у порівнянні з плановим не спостерігається.
Необхідно відзначити, що найбільший вплив на зміну собівартості зробила
стаття витрат “ПММ”, а найменше “електроенергія”.

3.5 Шляхи підвищення ефективності виробництва зернових культур

Функції управління – це спеціалізований, відособлений вид управлінської
діяльності. Найбільш істотною ознакою управлінських функцій є
однорідність виконуваних у їх основі робіт, однакова спрямованість та
характер застосовуваних і реалізованих при цьому рішень.

Оскільки підготовка, застосування та реалізація управлінських рішень
носить поетапний характер, то і кожна функція управління, втілюючись в
прийнятих та виконаних рішеннях, повинна проходити наступні етапи.

Планування – етап вироблення управлінського рішення, у процесі якого
аналізуються та оцінюються можливі варіанти, вибираються найбільш
ефективні з них, визначаються форми і засоби реалізації рішення.

Організація – сукупність управлінських робіт з доведення рішення до
виконавців, організація та регулювання їхньої діяльності реалізації
рішення по усуненню виникаючих у виробництві відхилень від плану.

Мотивація – пропозиція надання відповідних грошових винагород в обмін на
зусилля.

Контроль – процес забезпечення мети.

Таким чином, уся діяльність по здійсненню будь-якої функції управління
планується, поправляється, враховується та аналізується.

Для ефективного та прибуткового виробництва необхідно більш уважно
підходити до питання управління, тому що дотепер у сільськогосподарських
підприємствах застосовуються рутинні, дуже застарілі технології
управління. При цьому не можна розраховувати на ріст продуктивності
управлінської праці та ефективність управління.

Дослідження підтверджують, що в області формування стилю лідерства та
структури управління наші керівники, фахівці не користуються передовим
професійним досвідом і сучасними теоріями.

Одне з пропозицій, що хотілося б внести у виробничу діяльність СТОВ
“Україна” – це удосконалення управлінської структури та її функцій,
зокрема в рослинництві при виробництві зерна.

Насамперед, необхідно відзначити, що в СТОВ “Україна” існують два
рослинницьких підрозділи. Адміністративним центром відповідальності є
підрозділи в цілому. Виконувані ними виробничі процеси – це виробництво
продукції рослинництва (зерна), а також ремонт тракторів та
сільськогосподарських машин. Як уже відзначалося раніш, у структурі
управління аналізованого підприємства відсутній принцип виділення
центрів відповідальності та менеджменту виробничих витрат, зв’язаних з
виробництвом зерна.

Менеджмент виробничих витрат

Основною діяльністю менеджера є визначення цілей господарювання. Але
якщо ці цілі не були визначені, їх можна досягти лише за умови
високоефективного ведення господарства, складниками якого є оптимізація
обсягів виробництва зерна та, відповідно, виробничих витрат при його
виробництві, а також максимізація доходу (прибутку).

Майже кожне рішення менеджера, що він приймає щодо виробничого процесу,
зв’язане з формуванням виробничих витрат. Питання технології
виробництва, його організації, покупки визначеного виду ресурсу або
фінансові рішення безпосередньо впливають на кінцевий результат
господарювання – доход (прибуток) через формування виробничих витрат.
Кінцевим результатом менеджменту як процесу є ухвалення рішення, що і
визначить рівень витрат.

Управління виробничими запасами та їх контролем буде сприяти зниженню
собівартості зернової продукції або поліпшенню її якості, тим самим,
забезпечуючи підвищення рівня прибутковості виробництва в СТОВ
“Україна”.

Одним з варіантів підвищення ефективності виробництва озимої пшениці є
менеджмент зниження витрат на 1 га, тобто раціональне використання
коштів, що виключає їх перевитрату, зокрема по витратах на насіння,
пальне та витратам праці в люд. -год. В таблиці 12 розглянемо
ефективність виробництва озимої пшениці при раціональному розподілі
виробничих витрат на 1 га.

Проаналізувавши дану таблицю, можна зробити наступні висновки: у
господарстві йде перевитрата насіння на 0.5 ц або на 72,5 гривень на 1
га, перевитрата пального на 21 кг або на 79,8 гривень на 1 га. Норматив
витрат праці на 1 га складає 26,4 люд. – год., а фактично витрачається
28,9 люд. – год. на 1 га, що збільшує витрати на оплату праці. За умови,
що витрата коштів у перерахованих вище статтях витрат буде зменшена, це
дає економію на 1 га – 12,3 гривень. Якщо врахувати те, що через
несвоєчасне збирання, недбалості при транспортуванні, розкраданні втрати
зерна складають близько 4 ц/га, то урожайність з 1 га повинна складати
30,4 ц/га. У сукупності зі зниженням витрат на 1 га це дало б зниження
собівартості 1 ц на 2,4 гривень. Відповідно збільшився б прибуток з 1га
на 191,22 гривень, а рівень рентабельності зріс на 29,18%.

Таблиця 12.

Підвищення ефективності виробництва озимої пшениці за рахунок
раціонального використання виробничих витрат на 1 га

ПоказникиФактПроектВідхилення1. Витрати на насіння1.1. Витрати насіння
на 1 га, ц2,92,40,51.2. Вартість 1 ц насіння, грн. 14514501.3. Витрати
на насіння на 1 га, грн. 420,5348,0-72,52. Витрати на ПММ2.1. Витрати
ПММ на 1 га, кг8564-212.2. Вартість 1 кг ПММ, грн. . 3,83,802.3. Витрати
на ПММ на 1 га, грн. 323243,2-79,83. Витрати праці3.1. Витрати праці на
1 га, люд. -г. 28,926,4-2,53.2. Вартість 1 люд. -год., грн. 1,71,703.3.
Витрати праці на 1 га, грн. 49,1344,88-4,254. Посівна площа,
га2250225005. Виробничі витрати на 1 га, грн. 696,96684,66-12,36. Втрати
зерна при зборі, ц62-47. Урожайність, ц/га26,430,44,08. Собівартість 1 ц
зерна25,623,2-2,49. Трудомісткість 1 ц зерна, люд. -г. 1,090,87-0,2210.
Ціна реалізації 1 ц, грн. 44,7344,73011. Виручка, грн.
1180,871359,79-178,9212. Прибуток, грн. 483,91675,13191,2213. Рівень
рентабельності,%69,4398,6129,18

Для ліквідації існуючих перевитрат необхідно створити службу менеджменту
по виробництву та збуту продукції, а також розбити виробництво на центри
відповідальності.

Також одним з варіантів підвищення ефективності виробництва озимої
пшениці є управління зниженням витрат на 1 га, тобто раціональне
використання коштів, що виключає їх перевитрату, зокрема по витратах на
насіння, пальне та витратам праці в люд. -год. У СТОВ “Україна”
висівається озимої пшениці на 1 га – 2,9 ц, при нормативі 2,4 ц.
Нераціонально збільшувати норму висіву, можна її тільки зменшити, щоб
рослині діставалося більше землі і вологи; також необхідний контроль при
посіві, тому що багато насіння не попадає в ґрунт, а розкрадається. Що ж
стосується ПММ, з даних по організації ми знаємо, що норма витрати
пального на 1 га озимої пшениці для обробки за весь період вирощування
64 кг, у господарстві фактично використовується 85. Це відбувається
через те, що в господарстві при обробці ґрунту йде дуже велика
перевитрата пального при обробці ґрунту. Це відбувається, зокрема, що
техніка вже застаріла та споживає багато пального при роботі. Щоб
знизити витрата пального необхідно використовувати більш нову зроблену
техніку з більш низькою витратою пального при роботі, тобто
ресурсозберігаючу.

Контролінг на підприємстві

Контролінг – це нове явище в теорії та практиці сучасного управління, що
виникло на стику економічного аналізу, планування, управлінського обліку
та менеджменту. Контролінг переводить управління підприємством на якісно
новий рівень, інтегруючи, координуючи та направляючи діяльність різних
служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних і
стратегічних цілей.

Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на
підприємстві, як правило, містять у собі питання організації служби
контролінгу, визначення її місця в організаційній структурі
підприємства, аналізу інформаційних потоків та можливих варіантів
впровадження контролінгу на підприємстві.

Створення служби контролінгу як спеціального структурного підрозділу в
СТОВ “Україна” дозволить скоординувати діяльність аналітичних служб,
ефективно використовувати потоки інформації між підрозділами
підприємства та подачу цієї інформації від підлеглих до керівника для
прийняття управлінських рішень зокрема в рослинництві при виробництві
зернової продукції.

Оскільки основною задачею служби контролінгу є аналіз та управління
витратами і прибутком, служба контролінгу в СТОВ “Україна” повинна мати
можливість одержувати всю необхідну їй інформацію і перетворювати її в
рекомендації для прийняття управлінських рішень вищими керівниками
підприємства.

При створенні служби контролінгу на підприємстві необхідно врахувати
наступні основні вимоги:

Служба контролінгу повинна мати можливість одержувати необхідну їй
інформацію з бухгалтерії, фінансового відділу, планово-економічного
відділу, служби менеджменту виробництва та збуту продукції;

Служба контролінгу повинна мати можливість та повноваження
організовувати за допомогою інших економічних служб збір додаткової
інформації, необхідної для аналізу і висновків, яка не міститься в
існуючих документах фінансово-економічних служб;

Служба контролінгу повинна мати можливість впроваджувати нові процедури
збору аналітичної інформації на постійній основі. Питання про виплату
компенсації співробітникам інших служб за збільшення навантаження
повинні вирішувати керівники, для яких призначається інформація служби
контролінгу;

На першому етапі служба контролінга може складати робочу групу з 2-3
чоловік, що виконує роль аналітичної служби та забезпечує керівників
оперативною інформацією про стан витрат на підприємстві, а також по
підрозділах; періодично складає розгорнуті аналітичні звіти, прогнозує
показники фінансово-економічного положення підприємства і підрозділів,
проводить економічну експертизу управлінських рішень, зв’язаних з
витратами та прибутком, налагоджує методику планування в
планово-економічному відділі. Згодом служба контролінгу може бути
розширена шляхом призначення в кожен підрозділ підприємства контролера,
що буде відслідковувати та аналізувати відхилення фактичних параметрів
роботи (насамперед витрат) від планових.

Створення служби контролінгу в СТОВ “Україна” дозволить принципово
поліпшити аналітичну роботу на підприємстві, у результаті якої будуть
прийматися своєчасні управлінські рішення, що дозволяють більш ефективно
вести виробничу діяльність підприємства, а також продукції рослинництва,
зокрема зерна.

4. Охорона праці на СТОВ “Україна”

Охорона праці на СТОВ “Україна” здійснюється на підставі Закону України
“Про охорону праці” від 21.11. 2002 року №229-ІУ, згідно якого умови
праці кожного працівника повинні відповідати безпеці праці та санітарно
– гігієнічним нормам.

З метою забезпечення безпеки праці на підприємстві керівником СТОВ
“Україна” призначені відповідальні особи, які забезпечують вирішення
конкретних питань з охорони праці, затверджені інструкції про їх
обов’язки, права і відповідальність, контролює виконання покладених на
них функцій.

Керівник підприємства забезпечує функціонування системи управління
охороною праці, розробляє за участю всіх сторін колективний договір і
реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і
підвищення існуючого рівня охорони праці, забезпечує виконання
необхідних профілактичних заходів, належний стан будівель і споруд,
виробничого устаткування, здійснює моніторинг їх технічного стану,
забезпечує усунення причин, що приводять до нещасних випадків,
професійних захворювань, контролює здійснення профілактичних заходів,
визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин. Організовує
проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці,
оцінку технічного стану виробничого устаткування і устаткування,
атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з
охорони праці в порядку і терміни, що визначаються законодавством, і за
їх підсумками приймає заходи до усунення небезпечних і шкідливих для
здоров’я виробничих чинників. Затверджені положення, інструкції, інші
акти по охороні праці, встановлені правила виконання робіт і поведінки
працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на
будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до
нормативно-правових актів з охороні праці, забезпечує працівників
нормативно-правовими актами і актами підприємства з охороні праці.
Приймаються термінові заходи для допомоги таким, що постраждали,
привертає при необхідності професійні аварійно-рятівні формування у разі
виникнення на підприємстві аварій і нещасних випадків.

Згідно з Законом України “Про охорону праці” відповідальним за загальний
стан охорони праці керівником СТОВ “Україна” призначений інженер з
охорони праці, на якого покладені обов’язки по створенню і контролю
системи охорони праці на підприємстві та який підпорядковується
керівнику підприємства.

Інженер з охорони праці в СТОВ “Україна” в своїй діяльності керується
законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці,
колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах
підприємства.

Інженер з охорони праці здійснює контроль дотримання працівниками вимог
нормативно-правових актів з охорони праці. Розробляє комплексні заходи і
контролює їх виконання по забезпеченню безпеки робіт, гігієни праці і
виробничої санітарії, складає звітність з охорони праці за встановленими
формами, створює інструкції по охороні праці, пожежній безпеці, навчає
персонал з питань охорони праці, проводить з працівниками вступний
інструктаж.

Здійснює облік та проведення аналізу причин виробничого травматизму,
професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

Забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони
праці, а також своєчасну передачу їх до архіву для тривалого зберігання
згідно з установленим порядком.

У його функції також входить взаємодія з природоохоронними і
санітарними, пожежними інспекціями, посадовими особами державного
нагляду охорони праці.

При прийомі на роботу в СТОВ “Україна” з усіма працівниками укладається
трудовий договір, проводиться ввідний інструктаж з охорони праці. Під
час укладення трудового договору працівника інформують під розписку про
умови праці і про наявність на його робочому місці небезпечних і
шкідливих виробничих чинників, можливих наслідках їх впливу на здоров’я
і про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах
відповідно до законодавства і колективного договору.

Підприємство робить внески в фонд соціального страхування від нещасних
випадків в відповідності з Законом України “Про загальнообов’язкове
соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань”, спричинивши втрату працездатності, що визначає
порядок страхових виплат та внесків.

Страховий тариф залежить від класу професійного ризику виробництва.
Згідно Закону України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і
професійних захворювань, що призвели до втрати працездатності” від 2.04.
2005 р. СООО “Україна” відноситься до 22-го класу. Для нього
передбачений страховий тариф у розмірі 0,2%.

Фінансування охорони праці в СООО “Україна” здійснюється згідно
законодавства і колективним договором у розмірі 0,5% від суми
реалізованої продукції.

Розмір страхового внеску в 2004 році склав 423 грн., у 2005 році – 410
грн., у 2006 році – 374 грн. Він обчислюється у відсотках до річного
фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), за винятком
суми податку на додаткову вартість та акцизний збір, залежить від класу
професійного ризику виробництва, до якого віднесене підприємство.
Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей економіки в
залежності від класу професійного ризику встановлюються законом.

Таблиця 13

Розрахунок показників ефективності охорони праці.

Показники

Од. вимірювання.

Умовне позначенняФормулаРоки2004200520061. Середньорічна чисельність
роб-влюд. Р2702051622. Кількість потерпілих (нещасні випадки, оформлені
актом Н 1) в т. ч. смертельнихлюд. Т

Т1—–3. Кількість днів непрацездатності потерпілихдніД—4. Показник
частоти травматизмуКчКч=Т/Р *1000—5. Показник тяжкостіКтКт=Д/Т—6.
Травматизму7. Витрати на охорону праці, зокрема за колективним
договоромгрн. факт. план1674,519952451,58. Виручка від реалізаціїтис
грн. 3349339049039. Джерела фінансуванняВласні10. Клас професійного
ризику виробництва22222211. Страховий тариф%0,20,20,212. Фонд оплати
працітис грн. 21152050187013. Розмір страхового внескугрн. 42341037414.
Сума витрат ФСС від нещасних випадків і проф. захворюваньгрн. —

Аналізуючи дані таблиці, ми бачимо, що в СТОВ “Україна” фінансування
витрат на охорону праці здійснюється достатньою мірою, що не суперечить
Закону України “Про охорону праці”.

На підприємстві за три роки не було зафіксовано жодного нещасного
випадку, що позитивно характеризує роботу служби охорони праці.

Висновки та пропозиції

У даній дипломній роботі нами розглянута та проаналізована організація
бухгалтерського обліку, виробництво і обчислення собівартості зернових
культур, а також проведений аналіз ефективності виробництва зернової
продукції в СТОВ “Україна”.

На підставі проведеної нами роботи намічені основні напрямки
удосконалення організації бухгалтерського обліку виробництва зернових
культур та шляхи підвищення ефективності виробництва зерна в
аналізованому підприємстві.

В даний час аналізоване нами СТОВ “Україна”, як і більшість підприємств,
знаходиться у важкому економічному становищі. Але при цьому воно є
прибутковим та рентабельним, про це свідчить проведений нами аналіз
впливу окремих факторів на зміну фінансових результатів від реалізації
зернових культур. Поряд з цим підприємство є також ліквідним,
фінансово-незалежним та фінансово-самостійним, що в наші дні
зустрічається досить рідко.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до чинного
законодавства, за принципом подвійного запису відповідно до нового плану
рахунків, що дозволяє одержати повну інформацію, необхідну для контролю
за діяльністю підприємства.

Також необхідно відзначити, що в господарстві застосовується
журнально-ордерна форма обліку.

Синтетичний облік виробництва зернових культур, відповідно до плану
рахунків здійснюється на рахунку 23 “Виробництво” субрахунок 231.

Аналітичний облік витрат та виходу продукції зернових культур ведуть у
Виробничих звітах, що складаються щомісяця. Підсумкові дані виробничих
звітів переносять в Журнал ордер № 10.2 с. -г., а з нього в Головну
книгу.

У процесі аналізу на даному підприємстві було з’ясовано, що необхідно
удосконалити організацію бухгалтерського обліку. Для цього на наш погляд
необхідно: чітке встановлення та дотримання графіка документообігу;
облік витрат необхідно вести по центрах відповідальності та проводити в
бухгалтерському обліку виробництва зернових культур оперативний аналіз і
контроль.

Аналіз стану розвитку зернового виробництва в СТОВ “Україна” свідчить
про те, що в 2006 році відносно 2005 року підприємство значно збільшило
обсяг виробництва зернових культур.

Аналізуючи фінансові результати від реалізації, ми прийшли до висновку,
що в 2006 році підприємство одержало на 82,02 тис. грн., це більше ніж у
2005 році по озимій пшениці, по ячменю на 0,28 тис. грн. більше та по
вівсу на 23,00 тис. грн. менше. По озимій пшениці це є наслідком того,
що в 2006 році було зменшення собівартості продукції та зменшення ціни,
але збільшення кількості реалізованої продукції, а по ячменю та вівсу
відбулося сильне зменшення кількості.

Таким чином, аналіз валового збору говорить про те, що в 2006 році
валовий збір зернових культур зріс на 5625 ц, у тому числі за рахунок
збільшення урожайності на 2,5 ц.

Факторний аналіз впливу рівня урожайності та витрат на 1га, на зміну
собівартості зернових культур у СТОВ “Україна” свідчить про те, що в
2006 році собівартість зернових знизилася, якщо в 2005 році вона:
дорівнює 29,6 грн. на 1 ц, то в 2006р. зменшилася на 3,2 грн. і склала
26,4 грн. У даному випадку на собівартість значно вплинула зміна витрат
на 1га – на 0,4 грн., а також зміна урожайності на 2,8 грн.

Заключним етапом аналізу підсумків роботи аналізованого підприємства
необхідно розробити пропозиції по підвищенню ефективності управління
виробництва зернових культур.

У даній дипломній роботі нами запропоновані основні напрямки по розробці
пропозицій:

1. Удосконалення управлінської структури та її функцій;

2. Менеджмент зниження витрат;

3. Створення служби контролінгу.

Отже, якщо підприємство перегляне удосконалення управлінської структури
та її функцій, то збільшить у загальній структурі частку більш врожайних
сортів озимої пшениці та одержить додатково 191,22 грн. прибутку.

Менеджмент зниження витрат на 1 га, тобто раціональне використання
коштів, що виключає їх перевитрату, зокрема по витратах на насіння,
пальне і витратам праці в люд. -год., призведе до підвищення
ефективності виробництва озимої пшениці.

Створення служби контролінгу як спеціального структурного підрозділу в
СТОВ “Україна” дозволить скоординувати діяльність аналітичних служб,
ефективно використовувати потоки інформації між підрозділами
підприємства та подачу цієї інформації від підлеглих до керівника для
прийняття управлінських рішень зокрема в рослинництві при виробництві
зернової продукції.

picscalex53010009000003700103000b00373c010000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100cd25000000001a00000000200000e8110300e8310300010000006
c000000050000000500000008030000e0010000000000000000000071620000343b00002
0454d4600000100e83103002e08000007000000000000000000000000000000000400000
00300004a010000f00000000000000000000000000000001009050080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000000e030000e5010000520000007001000003000000ebffffff000000000
000000000000000bc020000010000000000002041007200690061006c000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000030f8df1300f8dc13001800000013000000050000000
30000000000370ae0f8ca3021008a011300000021008a01d0de1300da9a00301c03370a5
4df13000c000000289f003054df13001c03370a0c0000004edb003054df13001c03370a0
6000000341d370a04e113006adc003000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000089a401300
00000000000000000000000000000001f0e0a310000000021008a011f0e0a311c0e01281
c03370a0000000000000000000000006476000800000000250000000c000000030000005
20000007001000004000000f4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc0
0000010540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030f
8df1300f8dc13000f0000000c00000003000000030000000000370ae0f8ca3021008a010
c00000021008a01d0de1300da9a0030f000370a54df130020000000289f003054df1300f
000370a200000004edb003054df1300f000370a10000000441c370a04e113006adc00300
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000089a40130000000000000000000000000000000004
b150ad20000000021008a014b150ad21c0e0128f000370a0000000000000000000000006
476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000520000007
001000005000000ebffffff0000000000000000000000009001000000000000000000004
1007200690061006c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030f8df1300f
8dc1300180000001300000005000000030000000000370ae0f8ca3021008a01130000002
1008a01d0de1300da9a00306022370a54df13000c000000289f003054df13006022370a0
c0000004edb003054df13006022370a060000009c1e370a04e113006adc0030000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000089a401300000000000000000000000000000000001150aac0
000000021008a0101150aac1c0e01286022370a000000000000000000000000647600080
0000000250000000c00000005000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000001610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000001a00000000200000e8f10200e83103000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000000e030000e5010000260000001
c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000c000000060000002
80000000c0000000100000046000000a81000009c100000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400001501000004
41000000210c0db040000008a00000003000000e2df324350a0cac21d20d44314282c447
67676ffffffffff767676ffffffffffffff7f3fa4c3cf3f20a664bfe0dd0c3fad0959438
f5703c4ff010000000000008180003b8180803bc1c0c03b8180003ca1a0203cc1c0403ce
1e0603c8180803c9190903ca1a0a03cb1b0b03cc1c0c03cd1d0d03ce1e0e03cf1f0f03c8
180003d8988083d9190103d9998183da1a0203da9a8283db1b0303db9b8383dc1c0403dc
9c8483dd1d0503dd9d8583de1e0603de9e8683df1f0703df9f8783d8180803d8584843d8
988883d8d8c8c3d9190903d9594943d9998983d9d9c9c3da1a0a03da5a4a43da9a8a83da
dacac3db1b0b03db5b4b43db9b8b83dbdbcbc3dc1c0c03dc5c4c43dc9c8c83dcdcccc3dd
1d0d03dd5d4d43dd9d8d83ddddcdc3de1e0e03de5e4e43de9e8e83dedecec3df1f0f03df
5f4f43df9f8f83dfdfcfc3d8180003e8382023e8584043e8786063e8988083e8b8a0a3e8
d8c0c3e8f8e0e3e9190103e9392123e9594143e9796163e9998183e9b9a1a3e9d9c1c3e9
f9e1e3ea1a0203ea3a2223ea5a4243ea7a6263ea9a8283eabaa2a3eadac2c3eafae2e3eb
1b0303eb3b2323eb5b4343eb7b6363eb9b8383ebbba3a3ebdbc3c3ebfbe3e3ec1c0403ec
3c2423ec5c4443ec7c6463ec9c8483ecbca4a3ecdcc4c3ecfce4e3ed1d0503ed3d2523ed
5d4543ed7d6563ed9d8583edbda5a3edddc5c3edfde5e3ee1e0603ee3e2623ee5e4643ee
7e6663ee9e8683eebea6a3eedec6c3eefee6e3ef1f0703ef3f2723ef5f4743ef7f6763ef
9f8783efbfa7a3efdfc7c3efffe7e3e8180803e8281813e8382823e8483833e8584843e8
685853e8786863e8887873e8988883e8a89893e8b8a8a3e8c8b8b3e8d8c8c3e8e8d8d3e8
f8e8e3e908f8f3e9190903e9291913e9392923e9493933e9594943e9695953e9796963e9
897973e9998983e9a99993e9b9a9a3e9c9b9b3e9d9c9c3e9e9d9d3e9f9e9e3ea09f9f3ea
1a0a03ea2a1a13ea3a2a23ea4a3a33ea5a4a43ea6a5a53ea7a6a63ea8a7a73ea9a8a83ea
aa9a93eabaaaa3eacabab3eadacac3eaeadad3eafaeae3eb0afaf3eb1b0b03eb2b1b13eb
3b2b23eb4b3b33eb5b4b43eb6b5b53eb7b6b63eb8b7b73eb9b8b83ebab9b93ebbbaba3eb
cbbbb3ebdbcbc3ebebdbd3ebfbebe3ec0bfbf3ec1c0c03ec2c1c13ec3c2c23ec4c3c33ec
5c4c43ec6c5c53ec7c6c63ec8c7c73ec9c8c83ecac9c93ecbcaca3ecccbcb3ecdcccc3ec
ecdcd3ecfcece3ed0cfcf3ed1d0d03ed2d1d13ed3d2d23ed4d3d33ed5d4d43ed6d5d53ed
7d6d63ed8d7d73ed9d8d83edad9d93edbdada3edcdbdb3edddcdc3ededddd3edfdede3ee
0dfdf3ee1e0e03ee2e1e13ee3e2e23ee4e3e33ee5e4e43ee6e5e53ee7e6e63ee8e7e73ee
9e8e83eeae9e93eebeaea3eecebeb3eedecec3eeeeded3eefeeee3ef0efef3ef1f0f03ef
2f1f13ef3f2f23ef4f3f33ef5f4f43ef6f5f53ef7f6f63ef8f7f73ef9f8f83efaf9f93ef
bfafa3efcfbfb3efdfcfc3efefdfd3efffefe3e0000003f8080003f0101013f8181013f0
202023f8282023f0303033f8383033f0404043f8484043f0505053f8585053f0606063f8
686063f0707073f8787073f0808083f8888083f0909093f8989093f0a0a0a3f8a8a0a3f0
b0b0b3f8b8b0b3f0c0c0c3f8c8c0c3f0d0d0d3f8d8d0d3f0e0e0e3f8e8e0e3f0f0f0f3f8
f8f0f3f1010103f9090103f1111113f9191113f1212123f9292123f1313133f9393133f1
414143f9494143f1515153f9595153f1616163f9696163f1717173f9797173f1818183f9
898183f1919193f9999193f1a1a1a3f9a9a1a3f1b1b1b3f9b9b1b3f1c1c1c3f9c9c1c3f1
d1d1d3f9d9d1d3f1e1e1e3f9e9e1e3f1f1f1f3f9f9f1f3f2020203fa0a0203f2121213fa
1a1213f2222223fa2a2223f2323233fa3a3233f2424243fa4a4243f2525253fa5a5253f2
626263fa6a6263f2727273fa7a7273f2828283fa8a8283f2929293fa9a9293f2a2a2a3fa
aaa2a3f2b2b2b3fabab2b3f2c2c2c3facac2c3f2d2d2d3fadad2d3f2e2e2e3faeae2e3f2
f2f2f3fafaf2f3f3030303fb0b0303f3131313fb1b1313f3232323fb2b2323f3333333fb
3b3333f3434343fb4b4343f3535353fb5b5353f3636363fb6b6363f3737373fb7b7373f3
838383fb8b8383f3939393fb9b9393f3a3a3a3fbaba3a3f3b3b3b3fbbbb3b3f3c3c3c3fb
cbc3c3f3d3d3d3fbdbd3d3f3e3e3e3fbebe3e3f3f3f3f3fbfbf3f3f4040403fc0c0403f4
141413fc1c1413f4242423fc2c2423f4343433fc3c3433f4444443fc4c4443f4545453fc
5c5453f4646463fc6c6463f4747473fc7c7473f4848483fc8c8483f4949493fc9c9493f4
a4a4a3fcaca4a3f4b4b4b3fcbcb4b3f4c4c4c3fcccc4c3f4d4d4d3fcdcd4d3f4e4e4e3fc
ece4e3f4f4f4f3fcfcf4f3f5050503fd0d0503f5151513fd1d1513f5252523fd2d2523f5
353533fd3d3533f5454543fd4d4543f5555553fd5d5553f5656563fd6d6563f5757573fd
7d7573f5858583fd8d8583f5959593fd9d9593f5a5a5a3fdada5a3f5b5b5b3fdbdb5b3f5
c5c5c3fdcdc5c3f5d5d5d3fdddd5d3f5e5e5e3fdede5e3f5f5f5f3fdfdf5f3f6060603fe
0e0603f6161613fe1e1613f6262623fe2e2623f6363633fe3e3633f6464643fe4e4643f6
565653fe5e5653f6666663fe6e6663f6767673fe7e7673f6868683fe8e8683f6969693fe
9e9693f6a6a6a3feaea6a3f6b6b6b3febeb6b3f6c6c6c3fecec6c3f6d6d6d3feded6d3f6
e6e6e3feeee6e3f6f6f6f3fefef6f3f7070703ff0f0703f7171713ff1f1713f7272723ff
2f2723f7373733ff3f3733f7474743ff4f4743f7575753ff5f5753f7676763ff6f6763f7
777773ff7f7773f7878783ff8f8783f7979793ff9f9793f7a7a7a3ffafa7a3f7b7b7b3ff
bfb7b3f7c7c7c3ffcfc7c3f7d7d7d3ffdfd7d3f7e7e7e3ffefe7e3f7f7f7f3fffff7f3f0
000000000006c3a0000f03a0000363b0000773b00009d3b0080bf3b0000e33b00c0033c0
080163c00002a3c00c03d3c0040523c0080673c00407d3c00c0893c0040953c0000a13c0
020ad3c00a0b93c0060c63c0080d33c0000e13c00e0ee3c0000fd3c00d0053d00400d3d0
0f0143d00c01c3d00d0243d00102d3d0080353d00203e3d00f0463d0000503d0050593d0
0c0623d00706c3d0060763d0040803d0070853d00b88a3d0020903d00a8953d00489b3d0
008a13d00e8a63d00e8ac3d0000b33d0040b93d0098bf3d0010c63d00a8cc3d0060d33d0
038da3d0030e13d0050e83d0088ef3d00e0f63d0058fe3d00f8023e00d8063e00c40a3e0
0c00e3e00d0123e00f0163e001c1b3e005c1f3e00ac233e000c283e007c2c3e00fc303e0
08c353e00303a3e00e03e3e00a0433e0070483e00504d3e0040523e0040573e004c5c3e0
06c613e0098663e00d46b3e001c713e0078763e00dc7b3e00aa803e006c833e0034863e0
004893e00da8b3e00b68e3e009a913e0082943e0072973e00689a3e00649d3e0064a03e0
06ca33e0078a63e008aa93e00a0ac3e00bcaf3e00dcb23e0002b63e002cb93e005abc3e0
08cbf3e00c2c23e00fcc53e0038c93e007acc3e00becf3e0004d33e004ed63e009ad93e0
0e8dc3e003ae03e008ce33e00e0e63e0036ea3e008eed3e00e8f03e0040f43e009cf73e0
0f6fa3e0052fe3e00d7003f0085023f0032043f00e0053f008c073f0039093f00e50a3f0
0900c3f003a0e3f00e30f3f008c113f0033133f00d9143f007e163f0021183f00c3193f0
0641b3f00021d3f009f1e3f003a203f00d3213f006a233f00ff243f0092263f0022283f0
0b0293f003b2b3f00c42c3f004a2e3f00ce2f3f004e313f00cc323f0047343f00bf353f0
033373f00a5383f00133a3f007e3b3f00e63c3f004a3e3f00ab3f3f0009413f0062423f0
0b9433f000b453f005a463f00a5473f00ed483f00304a3f00704b3f00ac4c3f00e44d3f0
0184f3f0048503f0074513f009d523f00c1533f00e1543f00fd553f0015573f0029583f0
039593f00445a3f004c5b3f00505c3f004f5d3f004a5e3f00425f3f0035603f0024613f0
00f623f00f6623f00da633f00b9643f0094653f006b663f003e673f000d683f00d8683f0
0a0693f00636a3f00236b3f00df6b3f00976c3f004b6d3f00fc6d3f00a96e3f00526f3f0
0f86f3f009a703f0039713f00d4713f006b723f0000733f0091733f001e743f00a8743f0
02f753f00b3753f0034763f00b1763f002c773f00a3773f0018783f0089783f00f8783f0
064793f00cd793f00337a3f00977a3f00f87a3f00567b3f00b27b3f000b7c3f00627c3f0
0b77c3f00097d3f00587d3f00a67d3f00f17d3f003a7e3f00817e3f00c67e3f00097f3f0
04a7f3f00887f3f00c57f3f0000803f00c57f3f00887f3f004a7f3f00097f3f00c67e3f0
0817e3f003a7e3f00f17d3f00a67d3f00587d3f00097d3f00b77c3f00627c3f000b7c3f0
0b27b3f00567b3f00f87a3f00977a3f00337a3f00cd793f0064793f00f8783f0089783f0
018783f00a3773f002c773f00b1763f0034763f00b3753f002f753f00a8743f001e743f0
091733f0000733f006b723f00d4713f0039713f009a703f00f86f3f00526f3f00a96e3f0
0fc6d3f004b6d3f00976c3f00df6b3f00236b3f00636a3f00a0693f00d8683f000d683f0
03e673f006b663f0094653f00b9643f00da633f00f6623f000f623f0024613f0035603f0
0425f3f004a5e3f004f5d3f00505c3f004c5b3f00445a3f0039593f0029583f0015573f0
0fd553f00e1543f00c1533f009d523f0074513f0048503f00184f3f00e44d3f00ac4c3f0
0704b3f00304a3f00ed483f00a5473f005a463f000b453f00b9433f0062423f0009413f0
0ab3f3f004a3e3f00e63c3f007e3b3f00133a3f00a5383f0033373f00bf353f0047343f0
0cc323f004e313f00ce2f3f004a2e3f00c42c3f003b2b3f00b0293f0022283f0092263f0
0ff243f006a233f00d3213f003a203f009f1e3f00021d3f00641b3f00c3193f0021183f0
07e163f00d9143f0033133f008c113f00e30f3f003a0e3f00900c3f00e50a3f0039093f0
08c073f00e0053f0032043f0085023f00d7003f0052fe3e00f6fa3e009cf73e0040f43e0
0e8f03e008eed3e0036ea3e00e0e63e008ce33e003ae03e00e8dc3e009ad93e004ed63e0
004d33e00becf3e007acc3e0038c93e00fcc53e00c2c23e008cbf3e005abc3e002cb93e0
002b63e00dcb23e00bcaf3e00a0ac3e008aa93e0078a63e006ca33e0064a03e00649d3e0
0689a3e0072973e0082943e009a913e00b68e3e00da8b3e0004893e0034863e006c833e0
0aa803e00dc7b3e0078763e001c713e00d46b3e0098663e006c613e004c5c3e0040573e0
040523e00504d3e0070483e00a0433e00e03e3e00303a3e008c353e00fc303e007c2c3e0
00c283e00ac233e005c1f3e001c1b3e00f0163e00d0123e00c00e3e00c40a3e00d8063e0
0f8023e0058fe3d00e0f63d0088ef3d0050e83d0030e13d0038da3d0060d33d00a8cc3d0
010c63d0098bf3d0040b93d0000b33d00e8ac3d00e8a63d0008a13d00489b3d00a8953d0
020903d00b88a3d0070853d0040803d0060763d00706c3d00c0623d0050593d0000503d0
0f0463d00203e3d0080353d00102d3d00d0243d00c01c3d00f0143d00400d3d00d0053d0
000fd3c00e0ee3c0000e13c0080d33c0060c63c00a0b93c0020ad3c0000a13c0040953c0
0c0893c00407d3c0080673c0040523c00c03d3c00002a3c0080163c00c0033c0000e33b0
080bf3b00009d3b0000773b0000363b0000f03a00006c3a000000000a400000240000001
800000000000000010000000000b0400000b04000c040440080ed4321000000080000006
20000000c000000010000004b000000100000000000000005000000150000000c0000000
400000051000000a4780200050000000500000007030000df01000005000000050000000
000000000000000000200003b0100005000000054020000a402000000760200000000002
000cc0003030000db01000028000000000200003b0100000100080000000000000000000
0000000000000008b0000000000000000000000ffffff007676760077777700787878007
97979007a7a7a007b7b7b007c7c7c007d7d7d007e7e7e007f7f7f0080808000818181008
2828200838383008484840085858500868686008787870088888800898989008a8a8a008
b8b8b008c8c8c008d8d8d008e8e8e008f8f8f00909090009191910092929200939393009
494940095959500969696009797970098989800999999009a9a9a009b9b9b009c9c9c009
d9d9d009e9e9e009f9f9f00a0a0a000a1a1a100a2a2a200a3a3a300a4a4a400a5a5a500a
6a6a600a7a7a700a8a8a800a9a9a900aaaaaa00ababab00acacac00adadad00aeaeae00a
fafaf00b0b0b000b1b1b100b2b2b200b3b3b300b4b4b400b5b5b500b6b6b600b7b7b700b
8b8b800b9b9b900bababa00bbbbbb00bcbcbc00bdbdbd00bebebe00bfbfbf00c0c0c000c
1c1c100c2c2c200c3c3c300c4c4c400c5c5c500c6c6c600c7c7c700c8c8c800c9c9c900c
acaca00cbcbcb00cccccc00cdcdcd00cecece00cfcfcf00d0d0d000d1d1d100d2d2d200d
3d3d300d4d4d400d5d5d500d6d6d600d7d7d700d8d8d800d9d9d900dadada00dbdbdb00d
cdcdc00dddddd00dedede00dfdfdf00e0e0e000e1e1e100e2e2e200e3e3e300e4e4e400e
5e5e500e6e6e600e7e7e700e8e8e800e9e9e900eaeaea00ebebeb00ececec00ededed00e
eeeee00efefef00f0f0f000f1f1f100f2f2f200f3f3f300f4f4f400f5f5f500f6f6f600f
7f7f700f8f8f800f9f9f900fafafa00fbfbfb00fcfcfc00fdfdfd00fefefe00010101010
1010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898
989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868
585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818
08080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7
979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706
f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646
3636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565
555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474
64646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373
7363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282
8272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1
a1a1a1a19191918181717171616161615151515141414141313131212111111101010100
f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a09090909080808080
808080807070707060606060606060605050505040404040404040403030303030303030
2020202010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878
786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828
28181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7
b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727
271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676
7666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5
959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4
a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3
a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2
b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1
e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151515141414141313131
212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0
a09090909080808080808080807070707060606060606060605050505040404040404040
403030303030303030202020101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878
787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838
3838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7
d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757
57575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6
a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5
d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4
e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3
f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302
f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212
121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716161616151
51515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0
c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a090909090808080808080808070707070606060606060606050
505050404040404040404030303030303030302010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535
3525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444
343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343
43333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262
52524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191
8181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0
e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a0909090908080808080808080707070
706060606060606060505050504040404040404040303030303030301010101010101010
10101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898
989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868
686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818
181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7
a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727171717170707
0706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646
46463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565
6565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474
747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383
83737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292
92828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1
b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161515151514141414131313121211111110101
0100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a0909090908080
808080808080707070706060606060606060505050504040404040404040303030303030
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737
372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686
8676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5
a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4
b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3
c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2
d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1
f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151515141414141
313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0
a0a0a0a09090909080808080808080807070707060606060606060605050505040404040
4040404030303038a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
a00000000200000e8d10200e83103008a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535
3525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444
343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343
43333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262
52524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191
8181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0
e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a0909090908080808080808080707070
706060606060606060505050504040404040404040303038a8a8a0101010101010101010
1010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898
989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868
686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818
18181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7
a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707
070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656
4646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575
656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484
74747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383
8383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292
9292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1
b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151515141414141313131212111111101
010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a09090909080
8080808080808070707070606060606060606050505050404040404040404038a8a8a8a8
a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878
787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838
3828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7
c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747
37372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696
868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5
b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4
c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3
c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2
d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201
f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716161616151515151414141
41313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0
b0a0a0a0a090909090808080808080808070707070606060606060606050505050404040
40404048a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888
888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848
4848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7
e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767
67675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6
b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5
e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545353535252525151505
04f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454444434342424141404
0403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313
130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222
222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716161
61615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0
c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a090909090808080808080808070707070606060606060
606050505050404040404048a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010
10101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898
888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858
585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807
f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797
8787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6
e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626
26161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545
4535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454
544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353
53434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272
62626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1
9191918181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0
e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a0909090908080808080808080
7070707060606060606060605050505040404048a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010
1010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898
989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868
686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818
18181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7
a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717
171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666
6656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585
857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494
94848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393
9393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2
a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1
d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151515141414141313131212111
111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a09090
90908080808080808080707070706060606060606060505050504048a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878
787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838
38383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7
c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747
474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696
9696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5
b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4
c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3
d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2
e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424232322222221212121202
0201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151515141
414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0
b0b0b0a0a0a0a09090909080808080808080807070707060606060606060605050505048
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888
888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848
4848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7
f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777
77676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6
c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605
f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545353535252525
15150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454444434342424
1414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333
232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242
323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171
71616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0
d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a090909090808080808080808070707070606060
6060606060505058a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010
101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898
989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858
585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818180808
0807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797
97978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6
f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636
362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555
55454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464
6454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363
635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272
727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1
a1a19191918181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0
f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a090909090808080808080
80807070707060606060606060605058a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010
10101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878
686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828
181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7
a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727
1717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676
66666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595
9585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4
a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3
a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2
b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1
d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161515151514141414131313121
2111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a0
909090908080808080808080707070706060606060606068a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878
787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838
38383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7
d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757
575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6
a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5
d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4
e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3
f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2
f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424232322222221212
1212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151
515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0
c0c0b0b0b0b0a0a0a0a090909090808080808080808070707070606060606068a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888
888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848
48484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7
f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777
777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6
d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616161606
0605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525
252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434
24241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343434333
3333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252
4242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181
717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0
d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a09090909080808080808080807070707060
6060606898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010
101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898
989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868
685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818
1808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7
a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717070707
06f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646
463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565
65555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474
7464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383
737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292
828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1
b1a1a1a1a191919181817171716161616151515151414141413131312121111111010101
00f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a090909090808080
808080808070707070606068989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737
2727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686
76767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5
a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4
b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3
b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2
c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1
e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161515151514141414131
3131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0
a0a0a0909090908080808080808080707070706898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888
787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848
383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7
d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767
5757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6
a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5
d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4
f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403
f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343433333332323131303
02f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262525242423232222222
12121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161
5151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0
c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a090909090808080808080808070707078989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7
f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787
878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6
e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616
1616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535
353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444
44343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343
4343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262
6252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191
918181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0
e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a09090909080808080808080807078
98989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101011
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001a00000000200000e
8b10200e831030001010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737
2727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686
76767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5
a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4
b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3
b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2
c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1
e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161515151514141414131
3131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0
a0a0a090909090808080808080808078989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888
887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848
48383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7
e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767
675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6
b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5
e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504
f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434242414140404
03f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343434333333323231313
0302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424232322222
2212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161
615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0
c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a090909090808080808080889898989898989898989898a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010
101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888
888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858
5858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7
f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787
87878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6
e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626
161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545
35353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454
4444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353
434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262
626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191
91918181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0
e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a090909090808080808898989898
9898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010
101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898
989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868
686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818
1818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7
a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717
07070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656
564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575
75656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484
8474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393
838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2
929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1
c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716161616151515151414141413131312121111111
01010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a090909090
808080888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878
787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838
383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7
c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747
4737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696
96868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5
b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4
c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3
d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2
e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262525242423232222222121212120202
01f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161515151514141
4141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0
b0b0a0a0a0a090909090808888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888
888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848
48484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7
e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777
676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6
c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5
f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515
150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434242414
14040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343434333333323
2313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424232
3222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171
616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0
c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a09090909888888888889898989898989898989898
98a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010
1010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898
988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858
585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818080808
07f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797
978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6
f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636
2626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555
454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464
54544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363
5353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272
7262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1
a19191918181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0
f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a09090988888888888888898
9898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010
101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898
989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868
686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818
1818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7
a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717
17171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666
666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595
85857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4
9494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3
939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2
a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1
d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716161616151515151414141413131312121
11111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a0a0a098
8888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878
787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838
3838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7
c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757
47474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6
969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5
c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4
d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3
e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2
e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212
020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716161616151515151
41414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0
b0b0b0b0a0a0a0a888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888
888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848
484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7
f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777
7777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6
d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616160606
05f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535352525
2515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424
241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343433333
33232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262525242
42323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171
7171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0
d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b0a0a88888888888888888888888889898989898989898
98989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010
1010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898
989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868
585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818
08080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7
979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706
f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646
3636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565
555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474
64646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373
7363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282
8272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1
a1a1a1a19191918181717171616161615151515141414141313131212111111101010100
f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b0b8788888888888888888888888
88989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010
1010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878
786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828
28181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7
b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727
271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676
7666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5
959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4
a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3
a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2
b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1
e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151515141414141313131
212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c0c0b0b0b878787888
8888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878
787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838
3838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7
d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757
57575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6
a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5
d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4
e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3
f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302
f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212
121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716161616151
51515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0
c0c0c0b87878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535
3525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444
343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343
43333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262
52524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191
8181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0
e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c0c8787878787878888888888888888888888888989898989898
989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010
10101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898
989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868
686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818
181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7
a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727171717170707
0706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646
46463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565
6565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474
747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383
83737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292
92828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1
b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161515151514141414131313121211111110101
0100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c0c0c878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737
372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686
8676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5
a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4
b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3
c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2
d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1
f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151515141414141
313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c0c0c0c87878787878787878
78888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a1610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000001a00000000200000e8910200e83103008
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535
3525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444
343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343
43333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262
52524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191
8181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0
e0d0d0d0d0c0c0c878787878787878787878788888888888888888888888889898989898
98989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010
1010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898
989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868
686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818
18181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7
a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707
070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656
4646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575
656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484
74747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383
8383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292
9292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1
b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151515141414141313131212111111101
010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d0d0c86878787878787878787878787888888888888888
8888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878
787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838
3828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7
c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747
37372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696
868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5
b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4
c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3
c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2
d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201
f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716161616151515151414141
41313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d0d8686878787878787878787878
7878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888
888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848
4848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7
e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767
67675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6
b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5
e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545353535252525151505
04f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454444434342424141404
0403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313
130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222
222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716161
61615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0e0e0e0e0d0d868686868
787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010
10101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898
888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858
585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807
f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797
8787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6
e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626
26161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545
4535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454
544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353
53434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272
62626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1
9191918181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f0f0
e0e0e0e86868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898
98989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010
1010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898
989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868
686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818
18181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7
a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717
171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666
6656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585
857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494
94848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393
9393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2
a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1
d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151515141414141313131212111
111101010100f0f0f0f0e0e8686868686868687878787878787878787878788888888888
88888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878
787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838
38383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7
c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747
474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696
9696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5
b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4
c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3
d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2
e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424232322222221212121202
0201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151515141
414141313131212111111101010100f0f0f0f0e858686868686868686878787878787878
7878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888
888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848
4848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7
f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777
77676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6
c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605
f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545353535252525
15150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454444434342424
1414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333
232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242
323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171
71616161615151515141414141313131212111111101010100f0f0f85858686868686868
686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898989898
9898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010
101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898
989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858
585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818180808
0807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797
97978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6
f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636
362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555
55454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464
6454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363
635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272
727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1
a1a19191918181717171616161615151515141414141313131212111111101010100f0f8
585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888
989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010
10101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878
686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828
181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7
a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727
1717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676
66666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595
9585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4
a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3
a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2
b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1
d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161515151514141414131313121
211111110101010858585858585868686868686868687878787878787878787878788888
88888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878
787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838
38383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7
d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757
575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6
a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5
d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4
e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3
f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2
f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424232322222221212
1212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161615151
515141414141313131212111111101085858585858585868686868686868687878787878
78787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888
888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848
48484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7
f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777
777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6
d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616161606
0605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525
252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434
24241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343434333
3333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252
4242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181
717171616161615151515141414141313131212111111108485858585858585858686868
686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898
9898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010
101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898
989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868
685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818
1808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7
a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717070707
06f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646
463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565
65555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474
7464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383
737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292
828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1
b1a1a1a1a191919181817171716161616151515151414141413131312121111848484858
585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737
2727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686
76767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5
a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4
b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3
b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2
c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1
e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161515151514141414131
313121284848484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878
888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888
787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848
383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7
d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767
5757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6
a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5
d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4
f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403
f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343433333332323131303
02f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262525242423232222222
12121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161
515151514141414131313128484848484848585858585858585868686868686868687878
78787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7
f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787
878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6
e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616
1616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535
353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444
44343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343
4343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262
6252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191
918181717171616161615151515141414141313848484848484848585858585858585868
6868686868686878787878787878787878787881610000026060f002220574d464301000
000000001000000000000001a00000000200000e8710200e831030088888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737
2727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686
76767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5
a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4
b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3
b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2
c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1
e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161515151514141414138
384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878
78888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888
887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848
48383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7
e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767
675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6
b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5
e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504
f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434242414140404
03f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343434333333323231313
0302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424232322222
2212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171616161
615151515141414838383848484848484848485858585858585858686868686868686878
7878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010
101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888
888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858
5858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7
f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787
87878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6
e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626
161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545
35353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454
4444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353
434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262
626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191
919181817171716161616151515151483838383848484848484848485858585858585858
686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898
9898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010
101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898
989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868
686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818
1818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7
a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717
07070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656
564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575
75656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484
8474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393
838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2
929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1
c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716161616151515158383838383838484848484848
484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888
888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878
787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838
383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7
c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747
4737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696
96868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5
b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4
c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3
d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2
e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262525242423232222222121212120202
01f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818171717161616161515838383838
383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878
78787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888
888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848
48484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7
e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777
676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6
c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5
f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515
150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434242414
14040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343434333333323
2313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424232
3222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191918181717171
616161682838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868
687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898989898
98a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010
1010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898
988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858
585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818080808
07f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797
978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6
f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636
2626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555
454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464
54544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363
5353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272
7262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1
a19191918181717171616168282828383838383838383848484848484848485858585858
585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898
9898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010
101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898
989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868
686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818
1818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7
a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717
17171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666
666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595
85857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4
9494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3
939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2
a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1
d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171716828282828383838383838383848484848
484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888
8888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878
787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838
3838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7
c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757
47474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6
969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5
c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4
d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3
e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2
e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212
020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a191919181817171781818282828283838
383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878
787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888
888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848
484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7
f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777
7777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6
d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616160606
05f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535352525
2515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424
241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343433333
33232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262525242
42323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a1919191818178
181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868
686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898
98989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010
1010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898
989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868
585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818
08080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7
979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706
f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646
3636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565
555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474
64646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373
7363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282
8272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1
a1a1a1a19191918818181818182828282838383838383838384848484848484848585858
585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888
88989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010
1010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878
786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828
28181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7
b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727
271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676
7666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5
959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4
a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3
a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2
b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1
e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a19191981818181818181828282828383838383838383848
484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888
8888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878
787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838
3838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7
d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757
57575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6
a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5
d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4
e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3
f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302
f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212
121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a1a198081818181818181818282828
283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535
3525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444
343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343
43333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262
52524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b1a1a1a808081818
181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868
686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898
989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010
10101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898
989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868
686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818
181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7
a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727171717170707
0706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646
46463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565
6565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474
747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383
83737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292
92828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1
b1b1a1a80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848
585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737
372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686
8676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5
a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4
b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3
c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2
d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1
f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b1b7f80808080818181818181818182828282838383838383838
384848484848484848585851610000026060f002220574d4643010000000000010000000
00000001a00000000200000e8510200e8310300858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535
3525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444
343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343
43333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262
52524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c1b1b7f7f7f80808080818
181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868
686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898
98989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010
1010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898
989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868
686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818
18181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7
a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707
070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656
4646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575
656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484
74747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383
8383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292
9292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e1d1d1d1c1c7
f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848
485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888
8888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878
787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838
3828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7
c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747
37372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696
868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5
b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4
c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3
c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2
d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201
f1f1e1e1e1d1d1d7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838
383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878
7878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888
888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848
4848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7
e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767
67675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6
b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5
e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545353535252525151505
04f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454444434342424141404
0403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313
130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222
222212121212020201f1f1e1e1e1d1d7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818
282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868
787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010
10101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898
888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858
585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807
f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797
8787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6
e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626
26161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545
4535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454
544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353
53434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272
62626252524242323222222212121212020201f1f1e1e1e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808
080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858
585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898
98989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010
1010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898
989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868
686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818
18181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7
a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717
171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666
6656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585
857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494
94848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393
9393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2
a2a2929292828272727262626252524242323222222212121212020201f1f1e7e7e7e7f7
f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848
484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888
88888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878
787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838
38383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7
c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747
474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696
9696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5
b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4
c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3
d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2
e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424232322222221212121202
0201f1f7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838
383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878
7878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888
888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848
4848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7
f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777
77676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6
c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605
f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545353535252525
15150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454444434342424
1414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333
232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727262626252524242
323222222212121212020207d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818
181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868686868
686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898989898
9898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010
101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898
989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858
585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818180808
0807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797
97978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6
f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636
362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555
55454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464
6454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363
635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272
7272626262525242423232222222121212120207d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8
080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858
585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888
989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010
10101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878
686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828
181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7
a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727
1717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676
66666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595
9585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4
a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3
a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2
b2a2a2a2929292828272727262626252524242323222222212121217c7c7d7d7d7d7e7e7
e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848
484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888
88888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878
787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838
38383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7
d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757
575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6
a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5
d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4
e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3
f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2
f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424232322222221217
c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838
383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878
78787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888
888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848
48484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7
f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777
777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6
d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616161606
0605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525
252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434
24241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343434333
3333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252
4242323222222217b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818
181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868
686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898
9898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010
101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898
989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868
685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818
1808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7
a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717070707
06f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646
463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565
65555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474
7464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383
737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292
82827272726262625252424232322227b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7
f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858
585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737
2727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686
76767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5
a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4
b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3
b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2
c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626262525242423237b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7
e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838
484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878
888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888
787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848
383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7
d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767
5757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6
a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5
d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4
f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403
f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343433333332323131303
02f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625252424237a7a7b7b7
b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828
282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878
78787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7
f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787
878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6
e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616
1616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535
353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444
44343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343
4343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262
62525247a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818
18181811610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001a0000000
0200000e8310200e83103008181818282828283838383838383838484848484848484858
585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737
2727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686
76767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5
a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4
b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3
b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2
c2c2b2b2a2a2a292929282827272726262625257a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7
d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838
384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878
78888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888
887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848
48383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7
e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767
675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6
b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5
e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504
f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434242414140404
03f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343434333333323231313
0302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a29292928282727272626267a7a7a7a7a7a7a7b7
b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828
282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878
7878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010
101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888
888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858
5858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7
f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787
87878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6
e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626
161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545
35353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454
4444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353
434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292828272727267
a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808
181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858
686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898
9898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010
101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898
989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868
686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818
1818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7
a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717
07070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656
564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575
75656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484
8474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393
838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2
92929282827272779797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7
f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848
484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888
888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878
787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838
383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7
c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747
4737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696
96868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5
b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4
c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3
d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2
e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929282827797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7
d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838
383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878
78787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888
888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848
48484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7
e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777
676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6
c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5
f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515
150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434242414
14040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343434333333323
2313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a2929292878797979797a7a7a7a7a7a7a7
a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818
182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868
687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898989898
98a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010
1010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898
988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858
585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818080808
07f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797
978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6
f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636
2626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555
454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464
54544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363
5353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a292929787878797
979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808
080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858
585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898
9898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010
101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898
989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868
686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818
1818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7
a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717
17171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666
666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595
85857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4
9494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3
939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2
a2a2a2978787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7
f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848484848
484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888
8888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878
787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838
3838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7
c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757
47474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6
969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5
c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4
d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3
e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2
e2e2e2d2d2c2c2b2b2a2a2a777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7
c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838
383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878
787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888
888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848
484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7
f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777
7777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6
d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616160606
05f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535352525
2515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424
241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343433333
33232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b2b2a7777777778787878797979797a7a7a7a7
a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818
181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868
686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898
98989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010
1010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898
989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868
585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818
08080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7
979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706
f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646
3636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565
555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474
64646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373
7363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c2b76777777777878787
8797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7
f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858
585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888
88989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010
1010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878
786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828
28181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7
b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727
271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676
7666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5
959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4
a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3
a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e2e2d2d2c2c7
676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7
e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848
484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888
8888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878
787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838
3838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7
d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757
57575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6
a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5
d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4
e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3
f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302
f2f2f2e2e2e2d2d75767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7
b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828
283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535
3525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444
343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343
43333333232313130302f2f2f2e2e2e7575767676767777777778787878797979797a7a7
a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818
181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868
686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898
989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010
10101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898
989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868
686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818
181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7
a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727171717170707
0706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646
46463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565
6565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474
747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383
83737363635353434343333333232313130302f2f2f2e2e7575757576767676777777777
8787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7
f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848
585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737
372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686
8676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5
a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4
b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3
c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313130302f2f2f747575757
5767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000001a00000000200000e8110200e
83103007c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828
283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535
3525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444
343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353534343
43333333232313130302f2f74747475757575767676767777777778787878797979797a7
a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818
181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868
686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898
98989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010
1010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898
989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868
686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818
18181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7
a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707
070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656
4646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575
656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484
74747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393939383
838373736363535343434333333323231313030737374747475757575767676767777777
778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7
f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848
485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888
8888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878
787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838
3828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7
c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747
37372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696
868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5
b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4
c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3
c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232313172737374747475757
575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7
d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838
383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878
7878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888
888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848
4848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7
e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767
67675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6
b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5
e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545353535252525151505
04f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454444434342424141404
0403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434343333333232317
27272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7
b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818
282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868
787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010
10101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898
888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858
585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807
f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797
8787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6
e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626
26161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545
4535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454
544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837373636353
534343433333332717172727273737474747575757576767676777777777878787879797
9797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808
080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858
585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898
98989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010
1010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898
989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868
686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818
18181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7
a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717
171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666
6656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585
857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494
94848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a393
939383838373736363535343434333371717172727273737474747575757576767676777
7777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7
f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848
484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888
88888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878
787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838
38383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7
c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747
474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696
9696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5
b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4
c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3
d3d3c3c3b3b3a3a393939383838373736363535343434337071717171727272737374747
475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7
c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838
383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878
7878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888
888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848
4848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7
f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777
77676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6
c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605
f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545353535252525
15150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454444434342424
1414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363635353434707071717
171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7
a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818
181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868686868
686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898989898
9898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010
101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898
989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858
585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818180808
0807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797
97978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6
f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636
362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555
55454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464
6454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737363
635353470707070717171717272727373747474757575757676767677777777787878787
97979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8
080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858
585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888
989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010
10101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878
686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828
181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7
a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727
1717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676
66666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595
9585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4
a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3
a39393938383837373636356f6f707070707171717172727273737474747575757576767
6767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7
e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848
484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888
88888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878
787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838
38383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7
d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757
575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6
a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5
d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4
e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3
f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838383737366f6f6f707070707171717172727273737
4747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7
c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838
383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878
78787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888
888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848
48484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7
f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777
777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6
d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616161606
0605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525
252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434
24241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a39393938383837376e6f6f6f6f7070707
071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7
a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818
181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868
686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898
9898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010
101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898
989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868
685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818
1808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7
a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717070707
06f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646
463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565
65555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474
7464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939393838386
e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787
87878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7
f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858
585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737
2727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686
76767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5
a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4
b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3
b3b3a3a393939386e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757
67676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7
e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838
484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878
888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888
787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848
383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7
d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767
5757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6
a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5
d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4
f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403
f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a3939396d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727
2737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7
b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828
282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878
78787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7
f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787
878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6
e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616
1616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535
353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444
44343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b3a3a396d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707
070707171717172727273737474747575757576767676771610000026060f002220574d4
64301000000000001000000000000001a00000000200000e8f10100e8310300777777787
87878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7
f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858
585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737
2727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686
76767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5
a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4
b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c3
b3b3a3a6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757
5767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7
d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838
384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878
78888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888
887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848
48383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7
e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767
675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6
b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5
e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504
f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434242414140404
03f3f3f3e3e3d3d3c3c3b3b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727
272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7
b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828
282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878
7878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010
101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888
888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858
5858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7
f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787
87878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6
e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626
161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545
35353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454
4444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c3c6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7
070707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797
a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808
181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858
686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898
9898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010
101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898
989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868
686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818
1818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7
a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717
07070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656
564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575
75656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484
8474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d3d3c6a6a6b6b6b6c6c6d6
d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777
77778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7
f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848
484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888
888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878
787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838
383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7
c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747
4737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696
96868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5
b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4
c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424241414040403f3f3f3e3e3d6
a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747
5757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7
d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838
383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878
78787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888
888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848
48484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7
e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777
676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6
c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5
f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515
150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464545444443434242414
14040403f3f3f3e696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717
1727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7
a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818
182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868
687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898989898
98a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010
1010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898
988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858
585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818080808
07f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797
978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6
f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636
2626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555
454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474646464
54544444343424241414040403f3f3f6969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6
f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797
979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808
080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858
585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898
9898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010
101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898
989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868
686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818
1818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7
a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717
17171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666
666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595
85857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4
9494848474747464646454544444343424241414040403f686969696a6a6a6a6b6b6b6c6
c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767
777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7
f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848484848
484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888
8888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878
787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838
3838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7
c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757
47474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6
969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5
c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4
d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454444434342424141404040676868696
9696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747
47475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7
c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838
383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878
787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888
888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848
484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7
f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777
7777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6
d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616160606
05f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535352525
2515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544444343424
241414067676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707
1717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7
a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818
181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868
686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898
98989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010
1010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898
989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868
585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818
08080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7
979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706
f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646
3636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565
555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484747474
646464545444443434242416667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6
e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777878787
8797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7
f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858
585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888
88989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010
1010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878
786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828
28181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7
b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727
271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676
7666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5
959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4
a4a49494848474747464646454544444343424266666667676768686969696a6a6a6a6b6
b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767
676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7
e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848
484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888
8888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878
787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838
3838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7
d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757
57575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6
a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5
d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4
e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847474746464645454444434365656666666767676
8686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727
37374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7
b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828
283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535
3525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646454544446
4656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707
07071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7
a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818
181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868
686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898
989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010
10101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898
989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868
686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818
181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7
a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727171717170707
0706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646
46463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565
6565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474
747464646454544646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6
e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777
8787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7
f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848
585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737
372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686
8676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5
a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4
b4b4b4a4a494948484747474646464563646464656566666667676768686969696a6a6a6
a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f1610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000001a00000000200000e8d10100e83103006f70707070717171717272727
37374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7
b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828
283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545453535
3525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494848474747464646636363646
464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707
0707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7
a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818
181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868
686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898
98989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010
1010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898
989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868
686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818
18181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7
a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707
070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656
4646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575
656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a494948484
74747466262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6
d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767777777
778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7
f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848
485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888
8888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878
787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838
3828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7
c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747
37372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696
868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5
b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4
c4b4b4b4a4a494948484747616262636363646464656566666667676768686969696a6a6
a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757
575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7
d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838
383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878
7878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888
888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848
4848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7
e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767
67675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6
b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5
e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545353535252525151505
04f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a4949484847616161626263636364646465656666666
7676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717
27272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7
b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818
282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868
787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010
10101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898
888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858
585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807
f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797
8787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6
e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626
26161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555555545
4535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a49494860606161616262636
363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6
f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777878787879797
9797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808
080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858
585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898
98989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010
1010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898
989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868
686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818
18181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7
a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717
171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666
6656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585
857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b4a4a496
060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6
d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777
7777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7
f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848
484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888
88888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878
787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838
38383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7
c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747
474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696
9696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5
b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4
c4c4c4b4b4b4a4a5f5f60606061616162626363636464646565666666676767686869696
96a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747
475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7
c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838
383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878
7878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888
888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848
4848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7
f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777
77676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6
c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605
f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545353535252525
15150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b4b4b5e5f5f60606061616162626363636464646565666
66667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717
171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7
a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818
181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868686868
686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898989898
9898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010
10101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898
989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858
585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808
080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797
9797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6
f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636
36362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565656555
5555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c4b5e5e5e5f5f606060616161626
2636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6
f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787878787
97979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8
080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858
585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888
989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010
10101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878
686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828
181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7
a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727
1717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676
66666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595
9585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4e4d4d4c4c4c5d5d5e5e5
e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6
b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767
6767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7
e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848
484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888
88888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878
787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838
38383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7
d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757
575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6
a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5
d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f4e4
e4d4d4c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686
969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737
4747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7
c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838
383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878
78787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888
888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848
48484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7
f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777
777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6
d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616161606
0605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525
252515150504f4f4e4e4d4d5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646
56566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707
071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7
a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818
181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868
686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898
9898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010
101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898
989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868
685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818
1808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7
a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717070707
06f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646
463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565
65555555454535353525252515150504f4f4e4e5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616
1616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6
e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787
87878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7
f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858
585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737
2727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686
76767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5
a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f4f5b5b5b5c5c5d5d5d5
e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6
b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757
67676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7
e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838
484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878
888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888
787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848
383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7
d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767
5757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6
a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5
d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252515150504f5
a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676
768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727
2737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7
b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828
282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878
78787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7
f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787
878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6
e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616
1616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535
3535252525151505a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646
4646565666666671610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
a00000000200000e8b10100e8310300676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6
e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787
87878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7
f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858
585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737
372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686
8676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5
a5a5a59595858575756565655555554545353535252525159595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5
d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6
a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757
5767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7
d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838
384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878
78888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888
887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848
48383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7
e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767
675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6
b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5
e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535353525252585859595
a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646565666666676
76768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727
272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7
b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828
282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878
7878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010
101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888
888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858
5858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7
f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787
87878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6
e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626
161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565655555554545
353535257585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636
46464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7
070707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797
a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808
181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858
686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898
9898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010
101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898
989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868
686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818
1818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7
a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717
07070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656
564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595858575
75656565555555454535353565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606
0606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6
d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777
77778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7
f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848
484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888
888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878
787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838
383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7
c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747
4737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696
96868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5
b5b5a5a5a5959585857575656565555555454535656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5
c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696
a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747
5757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7
d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838
383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878
78787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888
888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848
48484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7
e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777
676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6
c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5
f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555455565656575758585
9595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666
667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717
1727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7
a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818
182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868
687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898989898
98a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010
1010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898
988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858
585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818080808
07f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797
978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6
f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636
2626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857575656565555555
555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626
36363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6
f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797
979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808
080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858
585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898
9898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010
101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898
989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868
686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818
1818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7
a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717
17171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666
666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a59595
858575756565655545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5
f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6
c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767
777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7
f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848484848
484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888
8888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878
787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838
383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7
d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757
5747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6
a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5
c5c5b5b5b5a5a5a59595858575756565354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5
b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666767676868696
9696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747
47475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7
c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838
383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878
787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888
888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848
484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7
f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777
7777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6
d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616160606
05f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a595958585757565353535454555555565656575
7585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656
566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707
1717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7
a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818
181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868
686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898
98989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010
1010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898
989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868
585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818
08080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7
979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706
f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646
3636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959585857525353535
4545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616
262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6
e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777878787
8797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7
f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858
585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888
88989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010
1010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878
786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828
28181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7
b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727
271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676
7666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5
959585852525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5
e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6
b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767
676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7
e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848
484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888
8888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878
787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838
3838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7
d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757
57575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6
a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5
d5d5c5c5b5b5b5a5a5a5959515152525253535354545555555656565757585859595a5a5
a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666767676
8686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727
37374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7
b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828
283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626261616
16060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a5a505151525252535353545455555556565
65757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646
4656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707
07071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7
a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818
181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868
686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898
989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010
10101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898
989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868
686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818
181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7
a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727171717170707
0706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646
46463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b5a5a4f505051515252525
3535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606
161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6
e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777
8787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7
f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848
585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737
372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686
8676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b5b5b4
f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d1
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001a00000000200000e
8910100e83103005d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666767676
8686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727
37374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7
b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828
283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7
f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787
878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6
e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262616
1616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c5b4e4e4f4f505051515252525353535454555555565
6565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646
464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707
0707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7
a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818
181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868
686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898
98989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010
1010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898
989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868
686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818
18181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7
a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707
070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656
4646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d5c5c4d4d4e4e4f4f5050515152525
253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606
06161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6
d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767777777
778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7
f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848
485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888
8888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878
787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838
3828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7
c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747
37372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696
868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5e5e5d5d5d4c4d4d4e4
e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5
d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6
a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757
575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7
d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838
383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878
7878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888
888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848
4848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7
e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767
67675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6
b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f5e5
e5e5d5d4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545455555556565657575858595
95a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666
7676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717
27272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7
b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818
282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868
787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010
10101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898
888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858
585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807
f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797
8787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6
e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636363626
26161616060605f5f5e5e5e4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555
5555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636
363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6
f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777878787879797
9797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808
080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858
585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898
98989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010
1010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898
989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868
686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818
18181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7
a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717
171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666
6656564646463636362626161616060605f5f5e4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515
2525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6
060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6
d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777
7777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7
f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848
484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888
88888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878
787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838
38383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7
c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747
474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696
9696868676767666666656564646463636362626161616060605f5f4a4a4b4b4b4c4c4c4
d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5
c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646565666666676767686869696
96a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747
475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7
c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838
383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878
7878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888
888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848
4848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7
f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777
77676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6
c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646463636362626161616060604
94a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585
859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646565666
66667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717
171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7
a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818
181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868686868
686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898989898
9898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010
10101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898
989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858
585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808
080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797
9797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6
f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676666666565646464636
3636262616161604849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545
45555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626
2636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6
f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787878787
97979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8
080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858
585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888
989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010
10101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878
686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828
181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7
a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727
1717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686767676
666666565646464636363626261616147484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505
0515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5
e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6
b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767
6767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7
e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848
484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888
88888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878
787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838
38383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7
d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757
575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6
a6a696969686867676766666665656464646363636262614747484849494a4a4b4b4b4c4
c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5
b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686
969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737
4747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7
c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838
383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878
78787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888
888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848
48484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7
f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777
777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6
d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656464646363636262464747474
84849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565
757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646
56566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707
071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7
a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818
181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868
686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898
9898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010
101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898
989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868
685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818
1808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7
a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717070707
06f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767666666656564646
4636363464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535
35354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616
1616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6
e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787
87878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7
f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858
585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737
2727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696968686
7676766666665656464646345464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4
f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5
e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6
b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757
67676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7
e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838
484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878
888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888
787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848
383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7
d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767
5757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6
a6a6a6a69696968686767676666666565646464444545464646474747484849494a4a4b4
b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5
a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676
768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727
2737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7
b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828
282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878
78787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7
f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787
878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6
e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686867676766666665656443444445454646464
74747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252521610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000001a00000000200000e8710100e83103005
3535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606
161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6
e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777
8787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7
f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848
585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737
372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a696969686
867676766666665434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4
f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5
d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6
a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757
5767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7
d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838
384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878
78888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888
887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848
48383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7
e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767
675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6
b6a6a6a6a69696968686767676666664242434344444545464646474747484849494a4a4
b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595
a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646565666666676
76768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727
272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7
b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828
282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878
7878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010
101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888
888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858
5858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7
f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787
87878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6
e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767664142424343444445454646464
74747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555
656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636
46464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7
070707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797
a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808
181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858
686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898
9898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010
101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898
989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868
686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818
1818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7
a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717171717
07070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969696868676767404141424
2434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525
25253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606
0606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6
d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777
77778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7
f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848
484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888
888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878
787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838
383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7
c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747
4737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a69696
968686740404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4
d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5
c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696
a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747
5757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7
d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838
383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878
78787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888
888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848
48484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7
e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777
676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6
c6b6b6b6a6a6a6a696969683f40404041414242434344444545464646474747484849494
a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555555565656575758585
9595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666
667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717
1727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7
a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818
182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868
687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898989898
98a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010
1010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898
988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858
585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818080808
07f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797
978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6
f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a6969693f3f3f404040414142424343444445454
64646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545
555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626
36363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6
f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797
979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808
080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858
585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898
9898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010
101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898
989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868
686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818
1818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7
a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747373727272717
17171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a6a693e3e3f3f3f4040404
1414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505
15152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5
f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6
c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767
67777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7
e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848
484848484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888
888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878
787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838
383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7
d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757
5747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b6a6a6a3
d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4
c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5
b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666767676868696
9696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747
47475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7
c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838
383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878
787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888
888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848
484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7
f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777
7777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6
d6c6c6b6b6b6a6a3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484
849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555555565656575
7585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656
566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707
1717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7
a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818
181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868
686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898
98989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010
1010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898
989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868
585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818
08080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7
979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706
f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b6b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444
545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535
4545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616
262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6
e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777878787
8797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7
f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858
585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888
88989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010
1010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878
786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828
28181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7
b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727
271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c6b6b3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404
04041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5
050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5
e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6
b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767
676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7
e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848
484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888
8888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878
787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838
3838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7
d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757
57575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d6d6c6c3a3a3b3b3
c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4
b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5
a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666767676
8686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727
37374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7
b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828
283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787
8777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6
e6d6d6d393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434444454546464647474
7484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545455555556565
65757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646
4656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707
07071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7
a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818
181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868
686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898
989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010
10101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898
989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868
686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818
181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7
a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272727171717170707
0706f6f6f6f6e6e6e6e6d6d3939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434
344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525
3535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606
161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6
e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777
8787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7
f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848
585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737
372727271717171707070706f6f6f6f6e6e6e6e38383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3
f3f4040404141424243434444454546464647471610000026060f002220574d464301000
000000001000000000000001a00000000200000e8510100e831030047484849494a4a4b4
b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5
a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676
768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727
2737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7
b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828
282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878
78787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7
f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787
878777777777676767675757575747474737372727271717171707070706f6f6f6f6e6e3
838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474
747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555555565
6565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646
464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707
0707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7
a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818
181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868
686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898
98989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010
1010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898
989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868
686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818
18181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7
a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717171707
070706f6f6f6f6e37373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404040414142424
34344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525
253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606
06161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6
d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767777777
778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7
f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848
485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888
8888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878
787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838
3828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7
c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767676757575757474747
37372727271717171707070706f6f6f3637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3
f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4
e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5
d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6
a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757
575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7
d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838
383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878
7878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888
888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848
4848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7
e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777776767
67675757575747474737372727271717171707070706f6f35363637373838383939393a3
a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4
a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545455555556565657575858595
95a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666
7676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717
27272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7
b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818
282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868
787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010
10101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898
888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858
585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807
f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797
878787877777777767676767575757574747473737272727171717170707070343535363
637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464
646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555
5555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636
363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6
f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777878787879797
9797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808
080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858
585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898
98989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010
1010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898
989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868
686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818
18181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7
a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747474737372727271717
171707034343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414
242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515
2525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6
060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6
d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777
7777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7
f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848
484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888
88888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878
787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838
38383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7
c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575747
47473737272727171717170333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3
e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4
d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5
c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646565666666676767686869696
96a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747
475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7
c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838
383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878
7878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888
888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848
4848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7
f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787878787777777
776767676757575757474747373727272717171333333343434353536363737383838393
9393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434444454546464647474748484
9494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545455555556565657575
85859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656
6666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717
17171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7
a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818
181818282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868
686868787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898
989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010
10101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898
989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858
585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808
080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797
979797878787877777777767676767575757574747473737272727132333333343434353
5363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434444454
5464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545
45555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626
2636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6
f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787878787
97979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8
080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858
585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888
989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010
10101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878
686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828
181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7
a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767575757574747473737272723
132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404
041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505
0515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5
e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6
b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767
6767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7
e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848
484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888
88888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878
787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838
38383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7
d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757
575747474737372313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3
d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4
c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5
b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686
969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737
4747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7
c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838
383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878
78787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888
888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848
48484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7
f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777
777777676767675757575747474737330303131323233333334343435353636373738383
83939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404040414142424343444445454646464747474
84849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565
757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646
56566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707
071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7
a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818
181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868
686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898
9898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010
101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898
989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868
685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818
1808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7
a79797979787878787777777776767676757575757474742f2f303031313232333333343
4343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434
4444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535
35354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616
1616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6
e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787
87878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7
f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858
585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7
b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676767675757575742f2f2f303
0313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4
0404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4
f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5
e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6
b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757
67676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7
e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838
484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878
888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888
787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848
383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7
d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676767
57575752e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3
b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4
b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5
a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676
768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727
2737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7
b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828
282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878
78787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7
f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787
878777777777676767675752d2e2e2e2f2f2f30303131323233333334343435353636373
73838383939393a3a3b3b3c1610000026060f002220574d4643010000000000010000000
00000001a00000000200000e8310100e83103003c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434
344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525
3535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606
161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6
e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777
8787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7
f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848
585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877777777767676762d2d2e2e2e2f2f2f3
030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3
f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4
f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5
d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6
a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757
5767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7
d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838
384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878
78888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888
887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848
48383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7
e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878777777777676762
c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3
b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4
b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595
a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646565666666676
76768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727
272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7
b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828
282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878
7878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010
101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888
888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858
5858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7
f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a79797979787
8787877777777762b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f30303131323233333334343435353636373
73838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404040414142424343444445454646464
74747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555
656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636
46464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7
070707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797
a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808
181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858
686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898
9898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010
101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898
989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868
686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818
1818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7
a7a7a7a7979797978787878777777772a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313232333
3333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424
2434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525
25253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606
0606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6
d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777
77778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7
f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848
484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888
888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878
787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838
383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7
c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797979797878787877772a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2
f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3
e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4
d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5
c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696
a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747
5757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7
d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838
383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878
78787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888
888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848
48484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7
e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797978787878292a2a2a2
b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393
a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494
a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555555565656575758585
9595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666
667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717
1727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7
a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818
182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868
687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898989898
98a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010
1010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898
988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858
585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818080808
07f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979797
97878782929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f30303131323233333334343435353
63637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404040414142424343444445454
64646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545
555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626
36363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6
f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797
979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808
080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858
585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898
9898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010
101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898
989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868
686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818
1818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7
a7a7a7a7a7a7a797979797828282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313
2323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404
1414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505
15152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5
f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6
c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767
67777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7
e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848
484848484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888
888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878
787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838
383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7
d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a7979792728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2
e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3
d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4
c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5
b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666767676868696
9696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747
47475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7
c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838
383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878
787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888
888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848
484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7
f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a797927272728282929292
a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383
939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484
849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555555565656575
7585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656
566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707
1717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7
a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818
181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868
686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898
98989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010
1010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898
989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868
585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818181818
08080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a7a7a7a2
627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343
535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444
545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535
4545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616
262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6
e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777878787
8797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7
f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858
585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888
88989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010
1010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878
786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828
28181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7
b7a7a7a7a7a7a7a26262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f30303
13132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404
04041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5
050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5
e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6
b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767
676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7
e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848
484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888
8888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878
787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838
3838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7
d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a7a7a252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2
d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3
c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4
b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5
a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666767676
8686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727
37374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7
b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828
283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7
f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a7a2425252626262727272828292
9292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313232333333343434353536363737383
8383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434444454546464647474
7484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545455555556565
65757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646
4656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707
07071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7
a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818
181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868
686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898
989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010
10101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898
989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868
686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818
181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b7b7b7a7a232424252
526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333
434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434
344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525
3535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606
161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6
e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777
8787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7
f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848
585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7
b7b7b7b2223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2
f3030311610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001a0000000
0200000e8110100e83103003132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3
b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4
b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5
a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676
768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727
2737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7
b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828
282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878
78787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7
f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b7b222223232424252526262627272728282
929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373
838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474
747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555555565
6565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646
464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707
0707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7
a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818
181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868
686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898
98989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010
1010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898
989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868
686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818181818
18181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c7c7b21222222232324242
52526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f30303131323233333
33434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404040414142424
34344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525
253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606
06161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6
d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767777777
778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7
f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848
485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888
8888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878
787878787868686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838
3828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d7c7c7c2
12122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2
f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3
f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4
e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5
d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6
a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757
575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7
d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838
383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878
7878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888
888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848
4848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7
e7e7d7d7d7d7c7c2121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2
b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3
a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4
a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545455555556565657575858595
95a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666
7676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717
27272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7
b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818
282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868
787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010
10101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898
888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858
585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807
f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d7d7d20202121212122222223232424252526262627272
728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363
637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464
646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555
5555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636
363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6
f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777878787879797
9797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808
080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858
585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898
98989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010
1010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898
989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868
686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838282828281818
18181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d7d2020202121212122222223232
424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323
333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414
242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515
2525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6
060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6
d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777
7777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7
f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848
484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888
88888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878
787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838
38383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f7e7e7e7e7d1f1f20202
02121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2
e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3
e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4
d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5
c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646565666666676767686869696
96a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747
475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7
c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838
383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878
7878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888
888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848
4848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7
f7e7e7e1e1e1f1f2020202121212122222223232424252526262627272728282929292a2
a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313232333333343434353536363737383838393
9393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434444454546464647474748484
9494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545455555556565657575
85859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656
6666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717
17171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7
a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818
181818282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868
686868787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898
989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010
10101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898
989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858
585858585858584848484848484848383838383838383828282828181818181818181808
080807f7f7f7f7f7f7f7f7e1e1e1e1f1f202020212121212222222323242425252626262
7272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313232333333343434353
5363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434444454
5464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545
45555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626
2636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6
f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787878787
97979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8
080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858
585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888
989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010
10101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878
686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828282828
181818181818181808080807f7f7f7f7f7f7f7f1d1d1e1e1e1f1f2020202121212122222
223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313
132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404
041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505
0515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5
e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6
b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767
6767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7
e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848
484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888
88888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878
787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838
38383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f7f1d1d1d1e1e1e1f1f2
020202121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2
e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3
d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4
c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5
b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686
969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737
4747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7
c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838
383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878
78787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888
888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848
48484848484848383838383838383828282828181818181818181808080807f7f7f7f7f1
c1c1d1d1d1e1e1e1f1f20202021212121222222232324242525262626272727282829292
92a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f30303131323233333334343435353636373738383
83939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404040414142424343444445454646464747474
84849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565
757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646
56566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707
071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7
a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818
181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868
686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898989898
9898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010
101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898
989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868
685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181818181818
1808080807f7f7f1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f202020212121212222222323242425252
6262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313232333333343
4343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434
4444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535
35354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616
1616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6
e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787
87878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7
f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858
585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888
888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010
10101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878
787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838383828
282828181818181818181808080807f1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f202020212121212
2222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303
0313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4
0404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4
f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5
e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6
b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757
67676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7
e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838
484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878
888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888
787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848
383838383838383828282828181818181818181808080801a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1
e1f1f2020202121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2
c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3
b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4
b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5
a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676
768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727
2737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7
b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828
282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878
78787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
5858484848484848484838383838383838382828282818181818181818180801a1a1a1a1
b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f20202021212121222222232324242525262626161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000001a00000000200000e8f10000e
831030027272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333
434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434
344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525
3535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606
161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6
e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777
8787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7
f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848
585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484848484848483838383838383838
28282828181818181818181191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f2020202121212
122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3
030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3
f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4
f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5
d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6
a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757
5767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7
d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838
384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878
78888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888
887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848484848
4838383838383838382828282818181818181811919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1
e1e1f1f2020202121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2
c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3
b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4
b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595
a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646565666666676
76768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727
272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7
b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828
282828383838383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878
7878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010
101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888
888888888888888888888878787878787878787878787868686868686868685858585858
5858584848484848484848383838383838383828282828181818181181919191a1a1a1a1
b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f20202021212121222222232324242525262626272727282
82929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f30303131323233333334343435353636373
73838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404040414142424343444445454646464
74747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555
656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636
46464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7
070707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797
a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808
181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858585858
686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898989898
9898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010
101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898
989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868686868
686868685858585858585858484848484848484838383838383838382828282818181811
718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f202020212121212222222323242
4252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313232333
3333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424
2434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525
25253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606
0606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6
d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777
77778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7
f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848
484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888
888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878
787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838383838
38382828282818117171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f2020202
121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2
f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3
e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4
d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5
c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696
a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747
5757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7
d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838
383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878
78787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888
888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858585848484848
48484848383838383838383828282821617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1
d1e1e1e1f1f2020202121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2
b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393
a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494
a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555555565656575758585
9595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666
667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717
1727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7
a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818
182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868
687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898989898
98a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010
1010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898
988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858
5858585858484848484848484838383838383838382828216161617171718181919191a1
a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f20202021212121222222232324242525262626272
72728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f30303131323233333334343435353
63637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404040414142424343444445454
64646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545
555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626
36363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6
f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797
979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808
080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848485858585858
585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888888888888898
9898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010
101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898
989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878787878787868
686868686868685858585858585858484848484848484838383838383838382151616161
617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f202020212121212222222
3232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313
2323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404
1414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505
15152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5
f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6
c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767
67777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7
e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838383838383838484848
484848484858585858585858586868686868686868787878787878787878787878888888
888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888888888888888787878
787878787878787878686868686868686858585858585858584848484848484848383838
383838315151616161617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f202
0202121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2
e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3
d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4
c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5
b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666767676868696
9696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727373747
47475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7
c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828283838
383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878787878
787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888888888
888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858584848
48484848484838383838383151515151616161617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1
c1d1d1d1e1e1e1f1f2020202121212122222223232424252526262627272728282929292
a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383
939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484
849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555555565656575
7585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656
566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707
1717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7
a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818
181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868
686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898989898
98989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010
1010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898
989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868
585858585858585848484848484848483838383141515151516161616171717181819191
91a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f2020202121212122222223232424252526262
627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343
535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444
545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535
4545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616
262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6
e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777878787
8797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7
f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858
585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888
88989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010
1010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878
786868686868686868585858585858585848484848484848483838314141415151515161
6161617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f20202021212121222
22223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f30303
13132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404
04041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5
050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5
e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6
b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767
676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7
e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848
484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888
8888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878
787878787878787878787868686868686868685858585858585858484848484848484831
314141414151515151616161617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1
f1f2020202121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2
d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3
c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4
b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5
a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666767676
8686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717272727
37374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7
b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818282828
283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868787878
787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010101010
18a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898888888
888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585858585858
584848484848484131314141414151515151616161617171718181919191a1a1a1a1b1b1
b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f202020212121212222222323242425252626262727272828292
9292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313232333333343434353536363737383
8383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434444454546464647474
7484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545455555556565
65757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646
4656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707
07071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7
a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818
181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868
686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898
989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010
10101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898
989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868
686858585858585858584848484848412131313141414141515151516161616171717181
81919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f2020202121212122222223232424252
526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333
434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434
344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525
3535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606
161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6
e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777
8787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7
f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848
585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888
88888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0
1010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878
787878786868686868686868585858585858585848484841112121313131414141415151
5151616161617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1610000026060f002220574d4
64301000000000001000000000000001a00000000200000e8d10000e83103001d1d1e1e1
e1f1f2020202121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2
c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3
b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4
b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5
a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676
768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727
2737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7
b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828
282838383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878
78787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010101010101010101010
1018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888
888888888888888888887878787878787878787878786868686868686868585858585858
58584841111121213131314141414151515151616161617171718181919191a1a1a1a1b1
b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f2020202121212122222223232424252526262627272728282
929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373
838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474
747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555555565
6565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646
464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707
0707071717171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7
a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818
181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858585868
686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898989898
98989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010101010
1010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898
989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686868
686868585858585858585841011111112121313131414141415151515161616161717171
8181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f20202021212121222222232324242
52526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f30303131323233333
33434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f404040414142424
34344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525
253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606
06161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6
d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757575767676767777777
778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7
f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838383848484848484848
485858585858585858686868686868686878787878787878787878787888888888888888
8888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888888878787878787878
787878787868686868686868685858585858585101011111112121313131414141415151
5151616161617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f20202021212
12122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2
f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3
f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4
e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5
d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6
a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747475757
575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7
d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838383838
383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878787878
7878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888888888
888878787878787878787878787868686868686868685858585858510101010111111121
213131314141414151515151616161617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1
e1e1e1f1f2020202121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2
b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3
a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4
a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545455555556565657575858595
95a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656666666
7676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717171717
27272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7
b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818181818
282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868686868
787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010101010
10101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898989898
888888888888888888888888787878787878787878787878686868686868686858585850
f0f10101010111111121213131314141414151515151616161617171718181919191a1a1
a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f2020202121212122222223232424252526262627272
728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363
637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464
646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515252525353535454555
5555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636
363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6
f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777777777878787879797
9797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808
080818181818181818182828282838383838383838384848484848484848585858585858
585868686868686868687878787878787878787878788888888888888888888888889898
98989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a0101010101010
1010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898
989898989898989898988888888888888888888888887878787878787878787878786868
6868686868685850f0f0f101010101111111212131313141414141515151516161616171
71718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f2020202121212122222223232
424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313132323
333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404041414
242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505051515
2525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6
060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6
d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767676777
7777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7
f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848484848
484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888888888
88888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878787878
78787878787878686868686868686850e0f0f0f0f1010101011111112121313131414141
4151515151616161617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f20202
02121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2
e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3
e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4
d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5
c5c5d5d5d5e5e5e5f5f60606061616162626363636464646565666666676767686869696
96a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f7070707071717171727272737374747
475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7
c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f808080808181818181818181828282828383838
383838383848484848484848485858585858585858686868686868686878787878787878
7878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a898989898989898989898989888888888888888
888888888878787878787878787878787868686868686860e0e0e0f0f0f0f10101010111
111121213131314141414151515151616161617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1
d1d1d1e1e1e1f1f2020202121212122222223232424252526262627272728282929292a2
a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313232333333343434353536363737383838393
9393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434444454546464647474748484
9494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545455555556565657575
85859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626263636364646465656
6666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f70707070717
17171727272737374747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7
a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8080808081818181818
181818282828283838383838383838484848484848484858585858585858586868686868
686868787878787878787878787878888888888888888888888888989898989898989898
989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010101010101010101010
10101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8989898989898989898
9898988888888888888888888888887878787878787878787878786868686860e0e0e0e0
f0f0f0f10101010111111121213131314141414151515151616161617171718181919191
a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f202020212121212222222323242425252626262
7272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f303031313232333333343434353
5363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f4040404141424243434444454
5464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f50505151525252535353545
45555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f606060616161626
2636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6
f6f6f6f70707070717171717272727373747474757575757676767677777777787878787
97979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f8
080808081818181818181818282828283838383838383838484848484848484858585858
585858586868686868686868787878787878787878787878888888888888888888888888
989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a010101010
10101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
989898989898989898989898888888888888888888888888787878787878787878787878
68686860d0d0e0e0e0e0f0f0f0f101010101111111212131313141414141515151516161
61617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f2020202121212122222
223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2e2e2e2f2f2f3030313
132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3d3d3e3e3f3f3f40404
041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4c4c4d4d4e4e4f4f505
0515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5b5b5c5c5d5d5d5e5e5
e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686969696a6a6a6a6b6b6
b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737474747575757576767
6767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7c7c7c7d7d7d7d7e7e7
e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838383838383838384848
484848484848585858585858585868686868686868687878787878787878787878788888
88888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888888888888888887878
787878787878787878786860d0d0d0e0e0e0e0f0f0f0f101010101111111212131313141
41414151515151616161617171718181919191a1a1a1a1b1b1b1c1c1d1d1d1e1e1e1f1f2
020202121212122222223232424252526262627272728282929292a2a2a2b2b2c2c2d2d2
e2e2e2f2f2f3030313132323333333434343535363637373838383939393a3a3b3b3c3c3
d3d3e3e3f3f3f40404041414242434344444545464646474747484849494a4a4b4b4b4c4
c4c4d4d4e4e4f4f5050515152525253535354545555555656565757585859595a5a5a5b5
b5b5c5c5d5d5d5e5e5e5f5f6060606161616262636363646464656566666667676768686
969696a6a6a6a6b6b6b6c6c6d6d6d6e6e6e6e6f6f6f6f707070707171717172727273737
4747475757575767676767777777778787878797979797a7a7a7a7a7a7a7a7b7b7b7b7c7
c7c7c7d7d7d7d7e7e7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f80808080818181818181818182828282838
383838383838384848484848484848585858585858585868686868686868687878787878
78787878787878888888888888888888888888989898989898989898989898a8a8a8a8a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a01010101010101010101010101010101010101018a8
a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89898989898989898989898988888888888
8888888888888878787878787878787878787860c0d0d0d0d0e0e0e0e0f0f0f0f1010101
0111111121213131314141