Реферат на тему:

Удосконалення обліку основних засобів в системі управління
матеріально-технічною базою підприємства

На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається формування ринкових
відносин, що вимагає розробки відповідного господарського механізму,
докорінних змін у його функціонуванні та гармонізації інтересів усіх
зацікавлених сторін.

Від того наскільки ефективно використовуються наявні засоби праці, від
їх відповідності сучасному етапу розвитку МТП, залежать і загальні
результати роботи підприємства, створення принципово нових підходів до
управління підприємством в цілому та основними засобами зокрема.

У зазначених процесах своєю актуальністю відрізняється проблема
інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною базою, що
представлено на підприємстві системою обліку, аналізу, аудиторського
контролю тощо.

Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизняних і
зарубіжних вчених, практики діяльності підприємств свідчить, що облік
основних засобів в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем
негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи
ефективність використання основних засобів. До кола таких проблем можна
віднести різні підходи до термінології та визначення сутності основних
засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів оцінки
основних засобів, проблеми вдосконалення системи амортизації, підвищення
інформативності первинних документів з обліку основних засобів, а також
аналізу ефективності використання основних засобів і можливості її
прогнозування.

Gn

брова О.Г., Кириченко В.В., Леонова Л.О. та інші. Однак, викладені ними
результати досліджень щодо покращення обліково-аналітичного забезпечення
управління основними засобами, особливо щодо управлінського обліку,
аналізу та аудиту основних засобів харчової промисловості, є недостатнім
і тому потребують, на наш погляд, удосконалення і уточнення.

Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість
обліку, аналізу та контролю основних засобів, недостатній рівень їх
дослідження з погляду сучасних потреб управління вимагає подальшого їх
удосконалення.

Зміни необхідні насамперед у частині підвищення оперативності
інформаційного забезпечення управління основними засобами підприємства,
що вимагає вирішення наступних завдань:

— дослідження сутності основних засобів, їх складу класифікації в різних
галузях економічної науки;

— узагальнення та систематизація класифікації основних засобів;

— дослідити діючу методику нарахування амортизації й обліку зносу
основних засобів, встановити її ефективність і доцільність застосування
на підприємствах кондитерської галузі;

— проаналізувати діючу організацію та методику бухгалтерського обліку
основних засобів, вплив на них змін податкової політики та виявити шляхи
її вдосконалення;

— удосконалити методику аналізу матеріально-технічної бази підприємства;

— розробити рекомендації з удосконалення методики контролю ефективності
використання основних засобів із застосуванням інформаційних систем і
технологій.

Вирішення поставлених завдань передбачає:

— удосконалення методики обліку надходження основних засобів у системі
аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему бухгалтерських
записів;

— розробки бухгалтерської моделі економічного механізму амортизації, що
сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського обліку
амортизаційних процесів та їх податкового аспекту;

— удосконалення методики обліку витрат на ремонти основних засобів, що
підвищить ефективність управління витратами;

— розробки моделі залежності експлуатаційних витрат від віку
устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення ремонту
основних засобів.

Це дасть змогу удосконалити організацію та методику облік основних
засобів, підвищити його інформативність і прогнозувати ефективність
використання на підприємстві.

Похожие записи