.

Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1452
Скачать документ

Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства

У сучасних умовах можливі три варіанти організації аналітичного обліку
продукції підприємства:

Перший варіант. Окремі види або групи однорідної продукції обліковуються
за фактичною виробничою собівартістю, визначеною станом на кінець
звітного місяця.

Застосування цього варіанта аналітичного обліку готової продукції
доцільне в разі виготовлення підприємством незначної кількості видів
(груп) продукції. Готова продукція оприбутковується наприкінці місяця
підсумком за місяць, а звіт про наявність та рух готової продукції
складають один раз загалом за місяць.

Другий варіант. Рух окремих видів (груп) продукції протягом місяця
обліковують за фактичною виробничою собівартістю на початок місяця.

За застосуванням і визначенням фактичної виробничої собівартості готової
продукції аналогічний першому варіанту. Рух окремих видів (груп)
продукції протягом місяця обліковують за фактичною виробничою
собівартістю на початок місяця у зв’язку з необхідністю складання та
бухгалтерської обробки звітів і документів про рух готової продукції 2-4
рази за місяць.

Третій варіант. Облік готової продукції за обліковими
розрахунково-відпускними (плановими) цінами.

Застосування облікових розрахунково-відпускних (планових) цін на готову
продукцію доцільне на виробничих підприємствах, які здійснюють масовий
випуск продукції широкого асортименту. У цьому разі випущена з
виробництва готова продукція оприбутковується протягом місяця за
розрахунково-відпускними (плановими) цінами. Готову продукцію
обліковують за обліковими розрахунково-відпускними (плановими) цінами із
застосуванням відхилень фактичної виробничої собівартості готової
продукції від вартості її за обліковими цінами.

Розгляньмо детально ці три варіанти організації аналітичного обліку
готової продукції підприємства.

ТРЕТІЙ ВАРІАНТ

В Інструкції про застосування нового Плану рахунків зазначено, що в
аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за обліковими
цінами із застосуванням відхилень фактичної виробничої собівартості
готової продукції від вартості її за обліковими цінами.

Інструкція не уточнює, які облікові ціни на готову продукцію маються на
увазі, хоча застосовуватися можуть різні облікові ціни. На думку автора,
застосування в бухгалтерському обліку готової продукції відхилень
фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості її за
обліковими цінами можливе та доцільне тільки в разі використання для
спрощення обліку готової продукції розрахунково-відпускних (без ПДВ) цін
на продукцію або планових цін.

Застосування облікових розрахунково-відпускних (планових) цін на готову
продукцію доцільне на виробничих підприємствах, які здійснюють масовий
випуск продукції широкого асортименту. У цьому разі випущена з
виробництва готова продукція оприбутковується протягом

місяця за розрахунково-відпускними (плановими) цінами. На облікову
вартість випущеної з виробництва готової продукції складають
бухгалтерське проведення:

Д-т 26 «Готова продукція»;

К-т 23 «Виробництво».

РОЗРАХУНОК відхилень фактичної виробничої собівартості виготовленої
продукції

від облікової її вартості за ________ 200_ р.

№ з/п Назва готової продукції Облікова вартість випущеної готової
продукції Фактична виробнича собівартість готової продукції. Відхилення

гр. 4 – гр. 3 гр. 3 – гр. 4

1 Виріб «А» 41575 41620 45 —

2 Виріб «Б» 31428 30896 — 532

і т.д., інша продукція — — 309 12490

Разом 329386 316718 354 13022

Наприкінці місяця після визначення фактичної виробничої собівартості
випущеної готової продукції складають розрахунок відхилень фактичної
виробничої собівартості продукції від вартості випущеної і
оприбуткованої продукції за розрахунково-відпускними цінами. При цьому
фактичну виробничу собівартість з обліковою вартістю продукції
порівнюють за кожним видом (групою) продукції і визначають відхилення:
додатне (+) та від’ємне (-). Визначені за цим розрахунком відхилення
відображають у бухгалтерському обліку таким самим бухгалтерським
проведенням, як випуск із виробництва готової продукції за обліковими
цінами, але суму від’ємних відхилень записують у синтетичному та
аналітичному обліку від’ємним (червоним) сторнувальним записом:

1. Д-т 26 «Готова продукція»

К-т 23 «Виробництво» — на суму додатних (+) відхилень,

або

2. Д-т 26 «Готова продукція»

К-т 23 «Виробництво» — на суму від’ємних (-) відхилень.

Розрахунок відхилень фактичної собівартості продукції від вартості її за
обліковими цінами складають за формою таблиці 6 після визначення
наприкінці місяця фактичної собівартості випущеної з виробництва готової
продукції.

Д-т 26 К-т 23- 354,00

Д-т 26 К-т 23- 13022.00

Разом— 12668,00

На встановлені за розрахунком суми відхилень фактичної виробничої
собівартості випущеної продукції від вартості її за обліковими цінами за
звітний місяць необхідно скласти два контирування:

1. Д-т 26 «Готова продукція»

К-т 23 «Виробництво» — 354

2. Д-т 26 «Готова продукція»

К-т 23 «Виробництво» — 13022

Разом- 12668

В основі такого розрахунку має бути за Інструкцією рівень (середній
відсоток) відхилень виробничої собівартості готової продукції від її
облікової вартості. Середній відсоток відхилень визначається за
формулою:

Сума відхилень Сума відхилень Сума відхилень,

на початок + на випущену = списаних на

місяця продукцію
зменшення

за звітний місяць за
місяць, х 100

Сума вартості залишку Сума вартості готової

продукції + випущеної продукції

за обліковими цінами за обліковими цінами

на початок місяця

Сума відхилень на відвантажену (реалізовану) готову продукцію
визначається множенням облікової вартості відвантаженої готової
продукції на середній відсоток відхилень і діленням отриманого добутку
на 100. Для розрахунку відхилень на відвантажену (реалізовану) готову
продукцію рекомендується складати спеціальний розрахунок за формою
таблиці 7.

Д-т901 -К-т26- 5664,00

Д-т 947-К-т 26- 12,00

Разом— 5676,00

Розрахунок відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції
від вартості її за обліковими цінами, які відносяться до реалізованої
продукції, складається наприкінці місяця. За розрахунком визначається та
списується з рахунка 26 «Готова продукція», аналітичний рахунок
«Відхилення виробничої собівартості продукції від облікової її
вартості», сума відхилень, що відноситься до реалізованої продукції та
іншого її вибуття. На субрахунку 901

«Собівартість реалізованої готової продукції» та інших рахунках
визначається фактична виробнича собівартість реалізованої продукції та
продукції, що вибула з інших причин, але прирівнюється до реалізованої
продукції. Розрахунок складає бухгалтерія за даними аналітичного обліку
відхилень та синтетичного обліку готової продукції.

РОЗРАХУНОК

на списання відхилень виробничої собівартості готової продукції

від її облікової вартості, які відносяться до реалізованої продукції

за _________200_ р.

№ п/п

Зміст

Сальдо на початок

МІСЯЦЯ

Надійшло за

МІСЯЦЬ

Разом (гр. 3 + гр 4) Сер відсоток відхилень (п 2гр. 5 х ЮОп. 1 Ф 5)
Вибуло продукції за місяць Списання відхилень (гр. 7, 8, 9 хгр 6) : 100

відвантажено покупцям відпущено власній торгівлі Інше вибуття

на реалізовану продукцію на продукцію для власної торгівлі на інше
вибуття

1

Готова продукція 428310 316718 745028 X 322810 28115 748 X X X

2

Відхилення +642 -12668 -12026 1,614 X X X -5210 -454 -12

Відвантажена покупцям готова продукція, а також продукція, відпущена у
власну роздрібну торгівлю, списана із підзвіту матеріально
відповідальних осіб, відображається в бухгалтерському обліку
проведенням:

Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

К-т 26 «Готова продукція» — за обліковими цінами на суму 350925 грн
(322810 + 28115).

Згідно з розрахунком, на зменшення облікової вартості реалізованої
готової продукції має бути віднесена від’ємна сума відхилень — 5664 фн
(5210 + 454), для чого необхідно зробити від’ємний запис на рахунках
способом червоного сторно:

Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

К-т 26 «Готова продукція», аналітичний рахунок «Відхилення виробничої
собівартості продукції від облікової її вартості», — 5664.

У результаті цього запису на дебеті субрахун-ка 901 «Собівартість
реалізованої готової продукції» буде відображено фактичну виробничу
собівартість реалізованої готової продукції в сумі 345261 грн (350925 –
5664).

Якщо прийняти, що інше вибуття готової продукції — це сума природного
убутку продукції, виявленого при інвентаризації, то сума відхилення, яка
відноситься до облікової вартості цієї продукції, у сумі 12 грн має бути
відображена в бухгалтерському обліку проведенням:

Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності»;

К-т 26 «Готова продукція», аналітичний рахунок «Відхилення виробничої
собівартості продукції від облікової її вартості», — 12.

Разом списано відхилень (-) 5676 грн.

В управлінському обліку з метою визначення рентабельності виготовлення
та реалізації кожного виду (групи) готової продукції необхідний окремий
аналітичний облік доходів і фактичної виробничої собівартості
реалізованої продукції. У цьому разі за розрахунками відхилення
списуються на окремі аналітичні рахунки реалізованої готової продукції.

Для аналітичного обліку названих вище відхилень до рахунка 26 «Готова
продукція»

Третій варіант організації бухгалтерського обліку готової продукції
доцільно застосовувати і в тому випадку, коли можливе застосування
першого та другого варіантів аналітичного обліку готової продукції.
Виходячи з конкретних умов роботи головний бухгалтер (бухгалтер)
підприємства самостійно вирішує, який із варіантів організації
аналітичного обліку готової продукції доцільно застосовувати.

треба відкрити окремий загальний аналітичний рахунок «Відхилення
виробничої собівартості продукції від облікової ЇЇ вартості». Якщо
потрібно точніше визначити собівартість продукції, аналітичні рахунки
відхилень можуть бути відкриті в розрізі окремих видів (груп) готової
продукції.

Аналітичний кількісно-сумовий облік та складський кількісний облік
готової продукції в цьому разі ведеться за обліковими
розрахунково-відпускними (плановими) цінами.

З метою визначення фактичної виробничої собівартості реалізованої
готової продукції на субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової
продукції» списану на цей субрахунок суму реалізованої продукції за
обліковими розрахунково-відпускними цінами необхідно ско-ригувати до
фактичної виробничої собівартості. Для цього за спеціальним розрахунком
необхідно визначити суму відхилень, яка припадає на відвантажену
(відпущену) покупцям готову продукцію.

Враховуючи специфіку роботи підприємства, слід застосовувати такий
спосіб аналітичного обліку готової продукції, який найкраще підходить
для цього підприємства. При значній кількості видів (груп) готової
продукції найбільш доцільним і раціональним є облік продукції за
розрахунково-відпускними (плановими) цінами з окремим аналітичним
обліком відхилень фактичної собівартості готової продукції від її
облікової вартості.

Підприємства можуть застосовувати також інші методи оцінки готової
продукції, передбачені П(С)БО9 «Запаси» (методи ФІФО, ЛІФО, нормативних
затрат), але способи їх застосування Інструкція не розкриває.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020