.

Сутність, предмет, метод і об\’єкти аудиту (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
13 8368
Скачать документ

Реферат на тему:

Сутність, предмет, метод і об’єкти аудиту

План

1. Сутність і визначення аудиту

1. Виникнення аудиту і його розвиток в Україні та країнах СНД

1. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності

4. Предмет, метод і об’єкти аудиторської діяльності

1. Сутність і визначення аудиту

Економічна наука дає багато визначень аудиту. Наведемо деякі з них:
аудит – це процес, під час якого компетентна, незалежна особа збирає й
оцінює свідчення про кількісну інформацію, яка стосується конкретного
економічного суб’єкта, з метою встановлення і відображення у звіті
ступеня відповідності цієї кількісної інформації встановленим критеріям.

Існує і таке визначення: аудит – це незалежна експертиза фінансових
звітів та іншої інформації про господарсько-фінансову діяльність
суб’єкта господарювання з метою формування висновків про його реальний
фінансовий стан.

Це визначення суттєво відрізняється від визначення аудиту згідно з
Законом України “Про аудиторську діяльність”. За законом, аудит – це
перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних
документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності
суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності,
обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та
встановленим нормативам.

У західних країнах публічною є не бухгалтерська, а фінансова звітність.
Якби бухгалтерська звітність була опублікована, то виявилась би дуже
складною для користувачів. Крім того, у багатьох країнах світу не існує
єдиного Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Користувач дістає легку для сприйняття і розуміння інформацію у вигляді
фінансових звітів, ця інформація є повною, оскільки подається
розшифрування окремих статей фінансової звітності.

В Україні ж за наявності Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій
опублікування бухгалтерської звітності або інформації можна вважати
позитивним явищем, проте бухгалтерська інформація є, з одного боку,
докладною, а з іншого – обмеженою, оскільки вона не розкриває повністю
деяких важливих моментів, наприклад усіх конкретних дебіторів і
кредиторів підприємств.

Сутність аудиту полягає у перевірці бухгалтерської звітності, обліку,
первинних бухгалтерських документів та іншої інформації, що стосується
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою
висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх
суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України та
національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим
правилам згідно з вимогами її користувачів.

Аудит – це вид підприємницької діяльності аудиторів або аудиторських
фірм, які покликані захищати інтереси власників, інвесторів, держави.

Відомий автор книги “Основи аудиту” Р. Адамс дав класичне визначення
суті аудиту, за яким аудит – це процес, за допомогою якого компетентний
незалежний працівник нагромаджує й оцінює свідчення про інформацію, яка
піддається кількісній оцінці і стосується специфічної господарської
системи, з тим щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь
відповідності цієї інформації установленим стандартам.

2. Виникнення аудиту і його розвиток в Україні та країнах СНД

Історична наука свідчить, що аудит виник у глибоку давнину. Офіційна
реєстрація перших професійних аудиторів відбулася в 1853 р. у
Великобританії, проте згадки про аудиторів містяться у документах,
датованих 1299 р.

Термін “аудитор” – латинського походження, що в перекладі на українську
мову означає “він вислуховує”.

У давні часи контроль на приватному рівні найбільшого розвитку набув у
древній Греції та Римі, на державному – у Вавилоні, Єгипті та Китаї.
Тенденція паралельного співіснування контролю на приватному і державному
рівнях зберігається в багатьох європейських державах.

Визнання необхідності оцінювання ефективності системи внутрішнього
контролю як невід’ємної частини аудиторської перевірки у XIII-XVI ст., й
особливо у перші десятиріччя XX ст., стало підставою зародження
внутрішнього аудиту. У міру розвитку аудиту поступово змінювались його
цілі і методи. В еволюції аудиту з певною часткою умовності можна
виділити такі етапи: у 1600 р. аудит був державним та незалежним, його
основним завданням було викриття шахрайства; масштаби перевірки були
детальні і глибинні. У 1600-1850 рр. цей вид аудиту також мав на меті
викриття шахрайства та виявлення помилок в облікових записах; перевірки
проводились глибокі, проте оцінка ефективності внутрішнього контролю на
достатньому рівні не здійснювалась.

У 1850-1905 рр. аудиторські перевірки проводились з метою визначення
правдивості та якості фінансової звітності й викриття шахрайства,
застосовувались окремі тести з тих чи інших важливих питань. У 1905-1940
рр. існував державний, незалежний та внутрішній аудит, основним
завданням їх також було визначення достовірності фінансової звітності,
розроблялися тести і вже давалася оцінка внутрішньому контролю на
об’єктах, де надавались аудиторські послуги. Достовірність та
правдивість фінансової звітності перевірялись аудиторами у 1940-1960
рр., а з 1960 р. і донині основна мета аудиту – це визначення
достовірності фінансової звітності, при цьому особлива увага
приділяється ефективності внутрішнього контролю. Розвиток аудиту сприяв
появі нових нормативно-правових документів, що важливо.

У Великобританії існує серія законодавчих актів про компанії, які
повинні один раз протягом року запрошувати незалежного аудитора для
перевірки і підтвердження звітності та звіту перед акціонерами.
Аналогічні законодавчі акти щодо проведення обов’язкового незалежного
аудиту в компаніях були прийняті у Франції (1867 р.), США (1887 р.),
Швеції (1895 р.), Німеччині (1931 р.), Канаді та інших державах.
Підтверджуючи інформацію фінансової звітності, аудитор виступає певним
гарантом порядності відносин між акціонерами та іншими учасниками
господарської діяльності, у цьому і полягає його суспільне значення. У
країнах з ринковою економікою існує громадський інститут аудиту зі своїм
правовим статусом, проте відносини державних структур з аудиторськими
організаціями в європейських країнах і США різні. Якщо в США і
Великобританії аудиторські організації самостійні, вони самі ведуть
підготовку аудиторів, дають їм відповідну кваліфікацію та стежать за
тим, як вони виконують свої обов’язки, то в багатьох країнах Європи
аудиторська діяльність організовується урядовими установами. Розвиток
аудиту сприяв утворенню великих транснаціональних компаній і фірм, які
мають свої філії в багатьох країнах світу. Насамперед це “Велика
четвірка” – “Ернст і Янг”, “КПМГ”, “Ділойт і Туш”, “Прайсвотерхаус
Куперс”.

Аудиторська діяльність почала розвиватись в Україні з переходом до
ринкових відносин. Аудиторські послуги особливо були потрібні спільним
підприємствам, іноземний інвестор вимагав підтвердження звітності
аудитором. Розвиток аудиту й організація його здійснюються з
використанням досвіду, набутого світовою практикою.

В Україні аудиторська діяльність включає такі основні рівні.

Перший – це ухвалення Закону України “Про аудиторську діяльність” у 1993
р., який визначив у правовому полі місце аудиту, що дуже важливо.

Другий рівень – розроблення системи нормативно-правового регулювання
аудиту, яка включає національні нормативи і кодекс професійної етики
аудиторів України.

Третій рівень – розроблення документів, які потрібні для реалізації
нормативів і використання їх.

З прийняттям Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня
1993 р. становлення і розвиток аудиту здійснювалися прискореними
темпами. Йдеться насамперед про сертифікацію аудиторів, створення
аудиторських фірм та надання ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності. У
1994-1995 рр. критерієм високої якості роботи аудитора й аудиторської
фірми була гарантія своєчасності і правильності сплати податків та інших
платежів у бюджет і позабюджетні фонди підприємствами після аудиторської
перевірки.

Відносний спад в аудиті відбувся у 1997 р. у зв’язку із законодавчим
звуженням кола об’єктів обов’язкового аудиту. В останні роки
спостерігається ускладнення ділових господарських операцій, що вимагає
підвищення надійності та достовірності фінансової інформації в
економіці. Тому саме на незалежний аудит покладаються функції отримання
та висловлення достовірної думки про фінансову звітність окремих
підприємств, доведення своїх висновків до заінтересованих користувачів
такої інформації.

Набуває розвитку аудит і в країнах СНД. Ще у колишньому Радянському
Союзі у 1987 р. почали утворюватися спільні підприємства (СП), і для
контролю за їх фінансово-господарською діяльністю було засновано першу
незалежну аудиторську організацію – акціонерне товариство “Інаудит” на
базі Головного управління валютного контролю Міністерства фінансів СРСР.
Основною метою створення такої структури на першому етапі був дійовий
контроль за діяльністю СП і певною мірою консультування учасників
спільних підприємств у галузі фінансового і податкового законодавства.

З 1989-1990 рр. – це період, коли почали з’являтися аудиторські фірми,
створені на недержавній основі. Їх засновниками були банки, комерційні
та торговельні організації, приватні особи. Надзвичайно важливим
питанням цього періоду було створення нормативної бази для роботи
аудиторів і аудиторських фірм. Її відсутність давала можливість протягом
тривалого часу будь-якій людині або організації проводити аудит. Для
цього потрібно було вказати у засновницьких документах аудиторську
діяльність як один із видів підприємницької діяльності.

У Росії аудит з’явився за Петра І. Інститут аудиторів був уведений в
армії, де аудитори вивчали майнові питання та різного роду конфліктні
ситуації.

:

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020