.

Сутність фінансового бухгалтерського обліку

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 17169
Скачать документ

Зміст

Вступ
1. Сутність фінансового бухгалтерського обліку
2. Призначення бухгалтерського фінансового обліку
3. Поділ системи бухгалтерського фінансового обліку
4. Принципи бухгалтерського фінансового обліку
Висновок
Список використаної літератури

Вступ

Впровадження ринкових відносин, різниця форм власності, перетворення економічних відносин, впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які не мають протиріч із Міжнародними стандартам бухгалтерського обліку, вимагають внесення змін до системи бухгалтерського обліку з метою отримання інформації користувачами для ухвалення економічно обґрунтованих рішень і попередженню ризиків у фінансовій діяльності підприємства. Методично бухгалтерський облік в Україні ділиться на фінансовий і управлінський.
Бухгалтерський облік є сполучною ланкою між суб’єктами, які здійснюють управління господарською діяльністю підприємств, і особами, що приймають рішення про інвестування коштів, регулюють бюджетні відносини тощо. Тому бухгалтерський облік потрібно розглядати, як з точки зору бухгалтера, так і з позиції користувачів його інформації. Формуючи показники звітності, бухгалтер повинен знати, які відомості та у яких розрізах необхідні та корисні для управління і, відповідно, передбачати їх відображення у звітності.

1. Сутність фінансового бухгалтерського обліку

У сучасних умовах господарювання великого значення набуває сукупність заходів, спрямованих на забезпечення та покращення управління господарською діяльністю. Невід’ємною складовою господарської діяльності суспільства протягом тривалого історичного розвитку є бухгалтерський облік, раціональна організація якого виступає передумовою ефективного управління власністю і господарською діяльністю підприємства. Для прийняття управлінських рішень щодо господарської діяльності підприємства важливе значення відіграє формування сукупності показників – інформаційної бази, – які характеризують господарську діяльність. Удосконалення та різноманіття господарської діяльності сприяли розвитку бухгалтерського обліку, розширенню його функцій і завдань.
Бухгалтерський облік як складова системи управління є впорядкованою системою збору, класифікації, накопичення, реєстрації й узагальнення інформації у грошовому вимірнику про майно, капітал і зобов’язання підприємства та їх рух шляхом суцільного, безперервного й документального відображення всіх господарських операцій. Відображаючи факти господарського життя в межах окремого суб’єкта господарювання, бухгалтерський облік забезпечує їх ідентифікацію та пізнання, вартісне вираження різних економічних категорій (майно, капітал, виручка, прибуток та ін.) через збір, реєстрацію та узагальнення інформації у грошовому вимірнику про майно, капітал і зобов’язання підприємства.
Бухгалтерський облік є складною системою – сукупністю елементів, пов’язаних між собою та об’єднаних в єдине ціле. Виступаючи ланкою зв’язку між господарською діяльністю та особами, які приймають рішення, бухгалтерський облік: по-перше, вимірює господарську діяльність шляхом реєстрації даних про неї для подальшого використання; по-друге, обробляє дані та інтерпретує їх таким чином, щоб вони набули практичної корисності; по-третє, передає у вигляді звітів інформацію тим, хто використовує її для прийняття управлінських рішень. Отже, дані про господарську діяльність є входом до системи бухгалтерського обліку, а інформація для осіб, що приймають рішення, – виходом з неї.
Оскільки записи в бухгалтерському обліку здійснюються на підставі документів, система бухгалтерського обліку є документальною. Носіями інформаційних даних про господарські операції є первинні документи, які в подальшому використовуються для групування даних на рахунках бухгалтерського обліку, відображення в облікових регістрах і складання бухгалтерської звітності.
Сферою бухгалтерського обліку є середовище, сукупність умов (користувачів), в яких ведеться бухгалтерський облік. Такими умовами є:
– принципи (політика) обліку;
– ведення облікових регістрів, які охоплюють записи фактів господарського життя у хронологічному, синтетичному та аналітичному порядку;
– періодичне встановлення дійсного стану активів і зобов’язань шляхом проведення інвентаризації;
– оцінка складових активів і пасивів, визначення фінансового результату;
– складання бухгалтерської звітності;
– нагромадження та упорядкування бухгалтерської звітності, а також іншої документації, передбаченої законодавством;
– надання для аудиторської перевірки та оприлюднення фінансової звітності (у випадках, передбачених законодавством).

2. Призначення бухгалтерського фінансового обліку

Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства користувачам для прийняття рішень. Однак, як абстрактне явище, бухгалтерський облік не має і не може мати мету, так само як і конкретні інститути (школи, лікарні, підприємства тощо), а має своє призначення та завдання, які підлягають вирішенню людьми.
Призначення бухгалтерського обліку полягає у впорядкуванні вхідних даних про факти господарського життя і формуванні облікової інформації відповідно до потреб управління. Таке призначення визначається інформаційними потребами користувачів облікової інформації. Бухгалтерський облік надає найбільшу частику економічної інформації для управлінців, фінансистів, економістів, юристів, власників, інвесторів, банкірів, тобто учасникам ділових відносин.
Призначення бухгалтерського обліку реалізується через виконання ним триєдиного завдання (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Завдання бухгалтерського обліку

Усі завдання бухгалтерського обліку виконуються одночасно, оскільки вони взаємопов’язані та обумовлені вимогами управління господарською діяльністю.
Перше завдання є похідним від інтересів власника та передбачає забезпечення за допомогою бухгалтерського обліку збереження майна, яке йому належить. Чим більшою є відстань між власником та управлінцями, тим більше власник зацікавлений у створенні системи інструментів, які забезпечать реєстрацію фактів господарського життя і здійснення взаємного контролю виконавців. Таким чином, виконання даного завдання передбачає:
а) облік майна підприємства, його збереження;
б) облік прав і відповідальності виконавців.
Друге завдання покликане об’єднати інтереси власників і управлінців підприємства. Інформація, яку надає бухгалтерський облік, потрібна, насамперед, для прийняття дієвих управлінських рішень щодо розпорядження майном, капіталом і зобов’язаннями суб’єкта господарювання.
Третє завдання передбачає обчислення фінансових результатів для встановлення рівня ефективності діяльності та прийняття рішень щодо напрямів подальшого розвитку підприємства.
Виконання розглянутих завдань зумовлює важливу роль бухгалтерського обліку в системах інформації та управління підприємством. Досить часто до завдань бухгалтерського обліку відносять ще й ряд інших. Однак вони, як правило, є похідними від зазначених і деталізують їх. Так, віднедавна четверте завдання бухгалтерського обліку висунув американський вчений Е.С. Хендріксен: бухгалтерський облік повинен забезпечувати перерозподіл ресурсів у галузях економічної діяльності. Зміст даного завдання реалізується в умовах панування в державі розвиненого ринку цінних паперів. Бухгалтер, складаючи звітність, квантифікує (обчислює) результати господарської діяльності, рівень яких впливає на вартість акцій підприємства та подальші напрями вкладання інвестицій.
Бухгалтерський облік в Україні в певній мірі задовольняє власника в частині виконання перших двох завдань: збереження майна та надання інформації для прийняття управлінських рішень. Однак головним і невирішеним завданням на сьогодні залишається об’єктивність розподілу прибутку підприємства, створеного працею працівників. За часів соціалізму проголошувалося, що облік має суспільне значення, що він використовується в інтересах усіх членів суспільства, слугує загальнонародним цілям, має всенародний характер і використовується для залучення трудових мас до управління підприємством. Якщо в умовах соціалізму прибуток розподілявся державою заздалегідь – у виробничо-фінансовому плані, то на сьогодні такий план відсутній. У такій ситуації досить складно оцінити значення бухгалтерського обліку таких підприємств для суспільства. Якщо за часів СРСР існувала можливість зведення облікової інформації за 15 теперішніми пострадянськими державами, то на сьогодні це неможливо навіть для однієї країни або галузі. І потрібно це власнику підприємства для того, щоб ніхто не знав, скільки насправді заробляє підприємство, скільки воно платить працівникам і суспільству, скільки залишається прибутку у власника.
Механізм розподілу прибутку частково контролює держава через систему податкового обліку, однак суму прибутку, який залишається після оподаткування власнику, не контролює ніхто. Забезпечення за допомогою бухгалтерського обліку здійснення контролю за прибутком власника розкриває соціальне значення бухгалтерського обліку, яке полягає у захисті інтересів кожного члена суспільства. Це питання є досить актуальним для України, коли незначна кількість власників контролює все національне багатство держави. За таких умов організація бухгалтерського обліку повинна забезпечити прозорість інформації щодо співвідношення розподілу доходів між роботодавцем і працівниками, адже власники підприємств повинні дбати про народ і державу, що має відображати відповідна облікова інформація.
Похідними від завдань бухгалтерського обліку є його функції: контрольна, інформаційна та аналітична (рис. 1.2), виконуючи які бухгалтерський облік водночас виступає найважливішою функцією управління, забезпечуючи керівництво різних рівнів інформацією про діяльність суб’єкта господарювання, та безпосередньо впливає на ефективність прийняття управлінських рішень.

Рис. 1.2. Функції бухгалтерського обліку

Оскільки результатом функціонування системи бухгалтерського обліку є інформація, призначена для прийняття управлінських рішень, до системи бухгалтерського обліку висуваються наступні вимоги:
– формування джерел інформації та забезпечення їх зберігання;
– надання інформації в необхідних обсягах у встановлені строки;
– забезпечення інформаційної комунікації між особами, які приймають рішення.
Виконуючи свої завдання, бухгалтерський облік є сполучною ланкою між суб’єктами, які здійснюють управління господарською діяльністю підприємств, і особами, що приймають рішення про інвестування коштів, регулюють бюджетні відносини тощо. Тому бухгалтерський облік потрібно розглядати, як з точки зору бухгалтера, так і з позиції користувачів його інформації. Формуючи показники звітності, бухгалтер повинен знати, які відомості та у яких розрізах необхідні та корисні для управління і, відповідно, передбачати їх відображення у звітності.
Користувачами облікової інформації є юридичні та фізичні особи, зацікавлені в інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства. Інформація повинна надаватися відповідним користувачам у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Види користувачів облікової інформації за відношенням до підприємства наведено на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Користувачі облікової інформації за відношенням до підприємства

Інформаційні потреби розглянутих користувачів визначають завдання та функції бухгалтерського обліку, а отже, вимагають його відповідної організації. Водночас інтереси розглянутих користувачів можуть бути різноманітними та суперечити один одному(табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Інтереси учасників господарського процесу.
Учасника господарського процесу Характеристика інтересів учасників господарського процесу
Власник підприємства Ефективне управління власністю для отримання більшого прибутку
Бухгалтери Якісне виконання роботи, отримання від цього задоволення і матеріальної винагороди
Власники-акціонери Отримання найвищих дивідендів або підвищення курсу акцій
Кредитори Отримання гарантій платоспроможності підприємства, якому надано кредит
Дебітори Уникнення повернення боргів
Податкові органи Досягнення максимальної прибутковості кожного підприємства, що забезпечить поповнення бюджету
Працівники Отримання вищої заробітної плати та премій, можливості професійного зростання
Аудитори Отримання прибутку від здійснення аудиторської діяльності
Працівники статистичних органів Перевірка своєчасності складання та подання звітності підприємствами

Основними користувачами облікової інформації є власник і управлінці, які мають найбільший доступ до неї. Бухгалтер або бухгалтерська служба, в свою чергу, виступають одночасно і користувачем, і суб’єктом ведення бухгалтерського обліку.
Слід зауважити, що на великих і середніх підприємствах власник може виступати як в ролі акціонера, так і в ролі засновника. Реальне управління власністю забезпечують менеджери, які в більшості випадків є найманими особами. Відокремленість на підприємствах функцій володіння та управління можуть викликати ситуацію, коли менеджери дотримуються власної лінії поведінки, яка передбачає максимальне збільшення власного добробуту за мінімального ризику. В одному з підручників з управлінського обліку зазначається: “Мета фірми – примножити капітал її власників, мета людини збільшити цінність свого матеріального й духовного добробуту”[1, стор. 12].
Тому, навіть якщо власники ставлять за мету досягнення максимального прибутку, вони не завжди можуть примусити управлінців (менеджерів) підприємства діяти лише в їх інтересах. У такому випадку саме бухгалтерський облік може забезпечити захист інтересів власника.

3. Поділ системи бухгалтерського фінансового обліку

З метою забезпечення інформаційних запитів різних користувачів бухгалтерський облік, як єдина цілісна система, може складатися з підсистем фінансового, управлінського та податкового обліку. Необхідність поділу єдиної системи обліку на підсистеми зумовлена зростаючим конфліктом економічних інтересів власників, менеджерів, найманих працівників, державних органів. Так, надання інформації для зовнішніх користувачів відбувається через підсистему фінансового обліку; конфіденційної інформації для внутрішніх користувачів – управлінського обліку.
Залежно від категорії користувачів та їх потреб в інформації про діяльність підприємства, відомості, які формуються на виході системи бухгалтерського обліку, набувають відповідного характеру та відрізняються за змістом, формою і порядком подання (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Інтерпретація інформації в системі бухгалтерського обліку залежно від потреб користувачів

Поділ бухгалтерського обліку на види (підсистеми) або виділення самостійних облікових систем є однією із сучасних проблем теорії бухгалтерського обліку. Виходячи з наявності різних інтересів користувачів облікової інформації, сьогодні на практиці підприємства змушені організовувати для забезпечення відповідних інформаційних потреб три окремі підсистеми обліку: для оподаткування, управління, акціонерів або інвесторів.
За радянської доби існував єдиний господарський облік, який поділявся на три види: статистичний, бухгалтерський і оперативний. Згодом в межах бухгалтерського почали виділяти фінансовий та управлінський, а в межах управлінського – оперативний і стратегічний. В ринкових умовах говорити про єдиний господарський облік на рівні держави важко, адже господарський облік виконує “соціальне замовлення” панівного класу. Про класовість господарського обліку зазначав ще в 1977 р. професор П.П. Німчинов. Вчений писав: “У кожній суспільній формації панівний клас використовує облік, його технічні засоби і методи для закріплення і зміцнення свого політичного й економічного становища. Тому господарський облік є класовим” [8, стор. 7].
Бухгалтерський фінансовий облік. Ведення фінансового обліку в Україні є обов’язковим для всіх підприємств. Фінансовий облік фіксує інформацію про господарську діяльність, зокрема, про фінансові результати підприємства, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, розміри фінансових інвестицій, стан джерел фінансування тощо. Бухгалтерський фінансовий облік призначений для складання фінансової звітності та орієнтований, в першу чергу, на зовнішніх користувачів. Користувачами інформації фінансового обліку є передусім зовнішні користувачі, тобто податкові органи, біржі, банки, інші фінансові інститути, постачальники та покупці, потенційні інвестори тощо та внутрішні – управлінський персонал, керівники підрозділів, працівники.
На практиці фінансовий облік є процесом узагальнення інформаційних даних та їх надання у формі фінансової звітності зовнішнім користувачам. Тобто фінансовий облік не є окремою системою із самостійним процесом документування та реєстрації. Він використовує інформацію з бухгалтерських рахунків, узагальнюючи її, а тому більш правильним буде говорити про фінансову звітність, а не облік. Фінансова звітність подається або на біржу, або комісії з цінних паперів, які є посередниками при наданні акціонерам, інвесторам зведених даних. Зазначені органи повинні аналізувати звітність і формувати зведені показники, як за окремими підприємствами та галузями, так і за регіонами. Формування показників, призначених для потенційних інвесторів, які зацікавлені в умовах вкладення капіталу, – це макрорівень, а не бухгалтерський облік конкретного підприємства.
Фінансова звітність складається відповідно до вимог законодавства та інших нормативних документів, підлягає оприлюдненню і не становить комерційної таємниці підприємства.
Бухгалтерський управлінський облік. Бухгалтерський управлінський облік спрямований, передусім, на визначення та вивчення факторів, обставин та умов, що впливають на господарську діяльність підприємства. Він трактується як процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, яка використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині підприємства та для забезпечення раціонального використання ресурсів.
Призначення управлінського обліку – надати інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень щодо використання ресурсів підприємства. Тут доцільно згадати вислів проф. Я.В. Соколова: “Будь-яке рішення приймається на основі інформації, яка складає плоть і кров управлінського обліку”[10, стор. 12-13].
Управлінська звітність є внутрішньою: регламентується на рівні підприємства, призначена для забезпечення інформацією внутрішніх користувачів – менеджерів – для прийняття ефективних управлінських рішень. Така звітність не регулюється загальноприйнятими принципами, її форми встановлюються підприємством самостійно для забезпечення власних потреб в інформації усіх рівнів управління. Тут збирається інформація про діяльність підприємства, яка може бути його комерційною таємницею.
Поділ системи бухгалтерського обліку на управлінський і фінансовий є умовним і зумовлений необхідністю балансувати між вимогами оприлюднення бухгалтерської звітності, з одного боку, та збереження комерційної таємниці, з іншого. Такий поділ властивий для підприємств з капіталістичним способом виробництва. Саме “відкритість” чи “закритість” обліку визначає цей поділ. Управлінський облік забезпечує такі функції управління, як планування, облік, аналіз та контроль, а фінансовий облік виступає засобом залучення в бізнес додаткових джерел шляхом “створення привабливої картини” фінансового стану підприємства.
Поділ єдиної системи бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський – безпідставний, адже фактичний набір облікових функцій, процедур і операцій цієї системи не відрізняється від ті х, які складають предметну основу фінансового та управлінського видів обліку.
Аналогічної думки дотримується й відомий російський вчений М.Ю. Мєдвєдєв. Він відмічає: “На сьогодні продовжується активний процес диференціації обліку на окремі дисципліни. …мається на увазі тенденція поділу обліку на фінансовий і управлінський. …на нашу думку, дана класифікація є мало виправданою у зв’язку з господарською необхідністю, в багатьох своїх проявах нав’язується штучно, тому констатувати кінцевий поділ обліку на фінансовий і управлінський ще передчасно”[7, стор. 8]
Бухгалтерський податковий облік. До підсистем бухгалтерського обліку відносять і податковий облік (податкові розрахунки), який призначений для відображення господарських операцій, пов’язаних з розрахунками підприємства з бюджетом.
Для вітчизняної практики оподаткування діяльності суб’єктів господарювання характерна різноманітність видів і ставок податків, складність обчислення багатьох оподатковуваних позицій. У результаті цього значно зріс обсяг облікової роботи бухгалтерських служб щодо розрахунків податків і платежів. Це й призвело до виникнення терміну “податковий облік”. Але новизна взаємовідносин суб’єктів господарювання з державою, що визначається розвитком різних форм податкових зобов’язань, не змінила самої сутності бухгалтерського обліку, де формується вихідна інформація про стан цих зобов’язань. Системою бухгалтерського обліку акумулюється та обробляється інформація про нарахування та сплату податків до бюджетів різних рівнів, позабюджетних фондів, місцевих податків і зборів, яка надається до податкових органів. Але не у всіх випадках.
Найточніший облік існує там, де найвибагливіший користувач. В Україні такий користувач уособлений податковою службою. Бухгалтер знає про відповідальність та можливі наслідки допущених помилок, а тому й приділяє особливу увагу веденню податкового обліку. Податковий облік “вийшов” за межі системи бухгалтерського обліку (в частині податку на прибуток), “не вписується” в неї, а тому й отримав самостійну назву. З прийняттям законів про ПДВ та оподаткування прибутку підприємств триває дискусія про місце податкового обліку: чи він знаходиться в системі бухгалтерського обліку, чи поза нею. Щодалі розбіжності в об’єктах податкового та бухгалтерського обліку зростають. Податковий облік обрав такі методи обчислення бази для оподаткування, які не завжди мають економічне обґрунтування, внаслідок чого непридатні для обчислення національного багатства.
Сьогодні маємо ситуацію, за якої бухгалтерський облік будується за патримоніальною диграфічною системою, а податковий – за камеральною. Однак залишається невирішеним питання, чи потрібен податковий облік взагалі? Чи слід зобов’язувати кожного бухгалтера вести його, ускладнюючи таким чином його роботу? Адже практично це призвело до того, що на підприємстві бухгалтерський облік, крім податкових розрахунків, належним чином не ведеться. Як зазначає проф. Я.В. Соколов, “Неодноразово робилися спроби синтезувати ці дві облікові системи, однак, одна справа констатувати необхідність синтезу й зовсім інша – втілити в життя. Тут можна відмітити дві серйозні спроби – видатного швейцарського автора Фрідріха Гюглі та великого російського бухгалтера Олександра Павловича Рудановського. При всіх дуже цікавих знахідках обидві спроби не досягли вражаючих результатів і не виявилися вдалими” [2, стор. 15].
Перефразувавши відому цитату Паскаля, підкреслимо, що всі види бухгалтерського обліку грають одним і тим же “м’ячем”, але по-різному (і не завжди найкращим чином) [2, стор. 15].
Завдання інтеграції видів обліку підлягає негайному вирішенню, адже лише єдина система бухгалтерського обліку, яка поєднує в собі фінансовий, управлінський і податковий обліки, дозволяє в своїх межах організовувати оперативний облік, слугує базою для визначення макроекономічних показників (узагальнюються державними органами статистики або головною компанією). Лише єдина система бухгалтерського обліку – гарант довіри суспільства до облікової інформації. Така система повинна знайти теоретичне й методологічне обґрунтування, суттєвим доробком у чому є праці наших попередників, які будували соціалістичний облік – найточніший, найбільш своєчасний, достовірний інструмент управління економікою держави. Але й основним користувачем такого обліку була держава – власник і розпорядник майна суспільства. Наявні напрацювання з урахуванням вимог сьогодення можна застосувати до нового, недержавного власника.
Житомирська бухгалтерська наукова школа відстоює позицію, що такий поділ системи бухгалтерського обліку є умовним, оскі. ьки фінансовий, управлінський і податковий обліки в переважній більшості іипадків ведуться на підприємствах єдиним структурним підрозділом – бухгалтерською службою – та базуються на одних і тих же первинних документах. Лише в поєднанні вони формують повну й детальну інформацію про стан і результати діяльності підприємства, надають відомості, які можуть бути належним обґрунтуванням для вибору управлінського рішення. Тому важлива частина економічної інформації формується в єдиній системі бухгалтерського обліку.
Оскільки інвесторам, громадськості та іншим користувачам надаються узагальнені відомості про фінансовий стан і результати діяльності підприємства, відповідно, й облік назвали “фінансовим”.
Керівництво та інші внутрішні користувачі потребують, як правило, детальної інформації (наприклад, даних про заборгованість у розрізі конкретних контрагентів, про матеріальні цінності – за найменуваннями або видами). її можна отримати за допомогою показників аналітичного бухгалтерського обліку. Водночас відомості саме аналітичного обліку (узагальнені в спеціально розроблених аналітичних регістрах – Книзі обліку придбаних товарів (робіт, послуг), Книзі обліку валових витрат) є основою податкового обліку.
Бухгалтерський облік є єдиною інформаційною системою, яка використовується для управління. Призначенням єдиної системи бухгалтерського обліку є забезпечення інформацією процесу управління для ефективного використання ресурсів і збереження власності. Бухгалтерський облік має бути безперервним процесом і організованим на єдиній основі. На підставі показників, які формуються в системі бухгалтерського обліку, повинні визначатися показники звітності для різних користувачів. У такому випадку забезпечуватиметься економія праці у ході реєстрації інформації та її підготовки для різних запитів.
Неправильно та недоцільно штучно розподіляти інформаційні потоки єдиного бухгалтерського обліку, спрямованого на забезпечення процесу управління шляхом надання відповідної інформації, на збереження власності через суцільну та своєчасну реєстрацію всіх господарських операцій, які впливають на стан майна і джерел його формування, на визначення фінансових показників, що цікавлять реальних і потенційних інвесторів та кредиторів.
Для будь-якого із суб’єктів господарювання необхідним є налагодження ефективного формування бухгалтерської інформації за усіма розрізами аналітики (деталізації) відповідно до конкретних запитів користувачів.
Як окремий вид іноді виділяють креативний (творчий) облік. Але це не вид, а підхід до обліку, який в світовій практиці розглядається як:
1) будь-який підхід до ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, який не відповідає загальноприйнятій практиці або встановленим стандартам і принципам;
2) процес складання звітності підприємства для найбільш вигідного відображення його діяльності перед акціонерами, інвесторами та іншими зацікавленими особами.
Поняття “креативного обліку” виникло ще в XIX ст. і спочатку означало вимушену бухгалтерську “творчість” у питаннях, які зовсім не урегульовані; та вже пізніше стало поширюватися на випадки використання бухгалтерського обліку в корисливих цілях. Безумовна однозначність у формуванні уявлення про майновий та фінансовий стан підприємства можлива лише за умови однозначної регламентованості всіх можливих господарських операцій, оцінки та способів відображення їх в бухгалтерському обліку. Оскільки така ситуація неможлива, завжди залишається свобода дій бухгалтера в тлумаченні сутності господарської операції, визнання, оцінки та відображення в обліку.
Елемент креативності присутній в обліку протягом усього часу його існування, однак його значимість, цільова спрямованість і наслідки мали інший характер. Протягом останнього десятиріччя креативний облік розглядається виключно в контексті дотримання бухгалтером професійної етики. Креативний облік доцільно розглядати з двох позицій: з одного боку, позитивна сторона включає формування та застосування облікової політики в межах чинного законодавства; з іншого, креативний облік набуває негативного значення з моменту використання його з метою навмисного викривлення інформації про результати діяльності та фінансовий стан підприємства шляхом вуалювання та фальсифікації звітності. Саме тому креативний облік є справжнім випробуванням для бухгалтерської професії. Дана проблема є міжнародною, причому для англо-американської облікової моделі характерним є питання формування облікової політики, в той час як маніпуляції господарськими операціями властиві континентальній моделі обліку.
Екологічний облік. Останнім часом велика увага приділяється проблемі глобального екологічного забруднення. Ряд підприємств своїм процесом виробництва створюють загрозу екологічній безпеці людства. Як наслідок – хвороби людей, непридатність великих площ для їх експлуатації. В деяких країнах до звітності підприємств висувається вимога включення екологічної складової (у складі показників Приміток до фінансової звітності або окремою формою). Екологічна політика суб’єктів господарювання сьогодні виходить на перший план і передбачає проведення підприємствами діяльності, пов’язаної з охороною навколишнього середовища. Для здійснення такої діяльності підприємство несе витрати та не отримує доходів, тобто фінансування відбувається за рахунок власних джерел. Не кожне підприємство добровільно йде на такі витрати, що зумовило появу так званого екологічного обліку, спроби створити нові форми звітності, які б давали можливість спеціалістам визначати ціни та витрати на екологічні ресурси “неформальними” цінами (такі, як чисте повітря, передбачуваний клімат, цілющі моря та непошкоджений озоновий шар). Практична реалізація таких спроб дозволить бухгалтерам визначати ціни та витрати н і ряд екологічних послуг, які, як правило, не оцінюються. Наприклад, якщо будь-який суб’єкт господарювання купує лісові насадження, то вартість такого лісу включатиме витрати на охорону його флори й фауни. Ці ж витрати потім будуть включатися до ціни готової продукції промисловості.
Екологічний облік можна визначити як систему виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, передачі інформації про взаємодію підприємства й навколишнього (природного) середовища. Об’єктами екологічного обліку є майно підприємств природоохоронного призначення, екологічні зобов’язання, нематеріальні активи та господарські операції, які здійснюють підприємства в процесі своєї діяльності.
Завданнями екологічного обліку є:
– формування повної та достовірної інформації про діяльність підприємства в галузі природокористування й охорони навколишнього середовища;
– забезпечення необхідною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів (керівництва підприємства, системи екологічного менеджменту, акціонерів, інвесторів тощо);
– запобігання негативному впливу підприємства на навколишнє середовище та навколишнього середовища на господарську діяльність підприємства.
3 бухгалтерським обліком пов’язано три групи суб’єктів: організації, ведення і нормативного регулювання бухгалтерського обліку.
Суб’єктами організації бухгалтерського обліку є власник підприємства або уповноважений ним орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до установчих та інших розпорядчих документів, а також головний бухгалтер (або особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку) підприємства.
Суб’єкти ведення бухгалтерського обліку – бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером або особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Суб’єкти нормативного регулювання бухгалтерського обліку – органи державної влади, які шляхом прийняття відповідних нормативних документів повністю або частково регулюють організацію та ведення бухгалтерського обліку. В Україні такими суб’єктами є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Державний комітет статистики України, Державна податкова адміністрація України, Національний банк України та інші державні органи.
Дорадчим органом при Міністерстві фінансів України є Методологічна рада з бухгалтерського обліку, до компетенції якої згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать:
– організація розробки та розгляду проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
– удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні;
– методологічне забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки обліково-економічної інформації;
– розробка рекомендацій щодо удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.

4. Принципи бухгалтерського фінансового обліку

Бухгалтерський облік включає сукупність певних принципів, категорій і закономірностей; їх виявлення та зрозуміле формулювання характеризує перехід бухгалтерського обліку від емпіричного рівня дослідження до теоретичних узагальнень, тобто до пізнання сутності бухгалтерського обліку .
Принципи бухгалтерського обліку не тільки складають теоретичну основу, вони виступають практичними вказівками бухгалтеру до дій. Від їх застосування залежить формування найважливіших показників діяльності суб’єкта господарювання, вони є основою для отримання достовірної фінансової інформації. Важливість принципів бухгалтерського обліку обумовлюється визначальним характером для практики облікового відображення фактів господарського життя.
Принципи бухгалтерського обліку лежать в основі розробки конкретних правил ведення обліку, закріплених в стандартах, інструкціях, положеннях, що регламентують облік на законодавчому рівні. На основі принципів на кожному підприємстві розробляються стратегічні положення та визначаються правила ведення бухгалтерського обліку руху майна, зобов’язань та інших господарських операцій, непередбачених в нормативних документах.
В Україні на законодавчому рівні визначено принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Законодавчо визначені принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні
Принцип Сутність принципу
Автономності Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства
Безперервності Оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі
Єдиного грошового вимірника Вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці
Історичної (фактичної) собівартості Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання
Нарахування та відповідності доходів та витрат Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів
Обачності Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства
Періодичності Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності
Повного висвітлення Фінансова звітність повинна містити усю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі
Послідовності Постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку й повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності
Превалювання сутності над формою Операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми

Взаємозв’язок принципів забезпечує вирішення будь-якого завдання бухгалтерського обліку. Дослідження вітчизняного досвіду організації та ведення бухгалтерського обліку, а також досягнень у даній сфері зарубіжних країн показує, що принципи бухгалтерського обліку постійно трансформуються відповідно до тенденцій розвитку економічних систем. У країнах, де відсутнє нормативне регулювання бухгалтерського” обліку, принципи є окремими положеннями, і визначаються бухгалтерами методологічною основою обліку. Тому, очевидно, що ці погляди залежать від конкретних умов і, зокрема, в значній мірі визначаються цілями та інтересами користувачів. Іншими словами, склад і трактування принципів визначаються завданнями бухгалтерського обліку і характером середовища, в якому вони функціонують.
Разом з тим, необхідно звернутися до тих фундаментальних основ, без яких ведення бухгалтерського обліку є неможливим. Принципами (фундаментальними основами) ведення бухгалтерського обліку є документування, інвентаризація, оцінка, подвійність відображення на рахунках бухгалтерського обліку, які традиційно відносять і до елементів методу бухгалтерського обліку.
Принцип документування. Бухгалтерський облік ґрунтується на суворому документуванні господарських операцій, що є його характерною рисою. Принцип документування може бути виражений сентенцією – “немає документа, немає бухгалтерського запису”, що означає: в системі бухгалтерського обліку відображаються лише ті факти господарського життя, які підтверджені документально.
Наприклад, принцип документування забезпечує достовірність і точність даних бухгалтерського обліку, сприяє збереженню майна власника та недопущення недобросовісних дій. Недотримання цього принципу руйнує інформаційну структуру підприємства.
Принцип інвентаризації. Облікові записи повинні підтверджуватися фактичними даними, для чого систематично проводиться інвентаризація. Важливість принципу інвентаризації полягає у забезпеченні повноти і достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, а також контролю за збереженням матеріальних цінностей і грошових коштів. В окремих випадках інвентаризація виступає єдиним способом визначення та оцінки наслідків стихійного лиха, незавершеного виробництва, готової продукції у сільськогосподарських підприємствах, коли отримати дані для облікового відображення з документів неможливо.
Принцип оцінки. Відображення в бухгалтерському обліку і звітності релевантної і надійної інформації про господарську діяльність підприємства, яка необхідна і достатня для прийняття рішень, вимагає оцінки вкладених в підприємство засобів.
Принцип оцінки полягає в обов’язковому вираженні об’єктів бухгалтерського обліку в грошовому вимірнику. Даний принцип можна визначити як систему облікових дій, що дозволяють визначити потенційну цінність підприємства на основі інформаційного відображення відносин, які склалися на підприємстві у процесі формування активів і пасивів.
Виділення принципу оцінки означає, що у бухгалтерському обліку немає місця довільним оцінкам. Взаємодія принципу оцінки з іншими принципами бухгалтерського обліку впливає на вибір підприємством способів ведення бухгалтерського обліку. Порядок, способи й техніка оцінки повинні передбачатися в Положенні (наказі) про облікову політику в межах законодавства.
Принцип подвійності відображення на рахунках бухгалтерського обліку дає відповідь на одне з найважливіших питань ведення бухгалтерського обліку: яким чином потрібно вести бухгалтерський облік, тобто моделювати процес відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Без цього не може існувати система бухгалтерського обліку.
Наприклад, на практиці виконання принципу подвійності забезпечується прийомом відображення фактів господарського життя по дебету одного (або) декількох та кредиту одного (або декількох) рахунка в однаковій сумі.
Важливість даного принципу обумовлена необхідністю достовірного відображення економіко-правового стану об’єкта обліку та змін стану самостійної субстанції на основі теорії подвійності як сукупності майнових об’єктів (активів) та сукупності правовласників (пасивів) у вартісному виразі. Цей принцип дає змогу за даними бухгалтерського обліку визначати індивідуальну вартість будь-якого об’єкта (активу), відображати персональне право власності будь-якого учасника (засновника, кредитора) та їхню вартісну тотожність: з одного боку, наявність майна, з іншого – права власника на нього.
Принципи ведення бухгалтерського обліку обґрунтовуються тільки на науковому рівні, вони є більш сталими порівняно з принципами організації облікового процесу, на які можуть вплинути зміни у правовій базі.
Облік є бухгалтерським лише тоді, коли він є справедливим, відображає порядність у відносинах між людьми. Ці фундаментальні засади визначають моральність обліку. Формуючи національну систему бухгалтерського обліку, держава повинна взяти на озброєння таку важливу категорію, як моральність бухгалтера, що передбачає формування та застосування професійного судження бухгалтера щодо відображення в обліку тих чи інших господарських операцій з дотриманням моральних принципів. Про аморальність бухгалтера, що визначає його правовий статус, говорити можна тоді, коли порушено кримінальну справу, або коли посадова особа звинувачується у вчиненні злочину шляхом фальсифікації облікових даних. Отже, моральність обліку – це цілком актуальна, реальна категорія, яка, наче лакмусовий папірець, перевіряє нову українську систему обліку на її об’єктивність і справедливість.
Наприклад, свобода бухгалтера у прийнятті рішень на основі сформованого професійного судження може призвести до викривлення фінансової звітності, що негативно позначається на забезпеченні користувачів достовірною інформацією. Застосування професійного судження повністю усунути неможливо, не зважаючи на можливі негативні наслідки прийнятих на його основі рішень, оскільки чинним законодавством не закріплено чіткого регулювання облікового відображення фактів господарського життя. Моральні принципи порушуються внаслідок діяльності або бездіяльності облікових працівників на усіх етапах облікового процесу: на етапі документування – викривлення фактів господарського життя за певним замовленням, внаслідок необізнаності, низької кваліфікації бухгалтерів, зловживання ними службовим становищем тощо; на етапі реєстрації – шляхом фальсифікації бухгалтерських проводок, неправильного рознесення даних в облікові регістри; на етапі узагальнення – шляхом фальсифікації звітності за замовленням власника (керівника) або з ініціативи бухгалтера.
Можливі зловживання професійним судженням бухгалтера можна стримати шляхом розробки правил, які сприятимуть зменшенню необхідності застосування професійного судження, та контролю дотримання принципу послідовності застосування обраної облікової політики.

Висновок

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин все більше зростає необхідність активного використання бухгалтерського обліку і контролю в управлінні виробничим процесом. У цей період, що характеризується пошуком оптимальних економічних рішень, виникає необхідність удосконалювати організаційні, історичні і законодавчі нормативи бухгалтерського обліку.
Розрахункові і облікові операції на підприємстві складна і цікава ділянка роботи бухгалтерії, але вона дуже важлива і має потребу в мобілізації зусиль бухгалтерії (як розумових так і фізичних), як менеджера – перш за все в ринкових умовах. Істотним є те, що розрахункові і облікові операції, – їх суть і форми постійно змінюються і удосконалюються. Отже, спостереження за такими даними дає змогу бухгалтерові проявити себе як творця, ініціативного працівника, адже вибираючи форму розрахунку їм самим обирається шлях подальшого розвитку підприємства, дотримуючись норм законодавства – забезпечується відносна стабільність і безпека діяльності підприємства, щодо різних штрафів, змісту за невчасне виконання зобов’язань.
Потрібно додати, що саме область відносин вимагає від бухгалтера знань юридичних, оскільки вірне укладення договорів з передбаченням всіх ситуацій веде до надійності в отриманні нових вигод. Враховуючи відмічене, переконуєшся в необхідності наявності у фахівця-бухгалтера знань фінансових, юридичних, уважності і обережності, обачності причому на будь-якій ділянці бухгалтерського обліку на підприємстві. На практиці бухгалтерський облік втратив найголовнішу свою межу – оперативність, яка дає можливість щонайшвидше керівному персоналу оперативно реагувати на будь-які зміни в господарсько-фінансовому житті підприємства. По суті бухгалтерський облік на даному підприємстві виконує функції контрольну і звітно-статистичну.
Назріває невідкладна потреба як підвищенні якості бухгалтерського обліку щодо ухвалення господарських рішень так і підвищенні рівня освіти і кваліфікації працівників адміністрації, збуту і тому подібне.

Список використаної літератури

1. Апчёрч А. Управленческий учет: принципі и практика: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 952 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для спеціальності «облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 7 видання, перероб. та доп. – Житомир: ЖІТІ: ПП «Рута», 2006. – 832 с.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерский фінансовий облік Житомир: ПП “Рута”, 2000. -608с.
4. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. -К.:А.С.К.,2000-784с.
5. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2001. – 416 с.
6. Завгородний В.Б. Бухгалтерський учет с использованием национальних стандар¬тов. – К.: А.С.К., 2001 – 848 c.
7. Медведев М.Ю. Бухгалтерский учет для просвещенных. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 320с.
8. Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. – Київ: вища школа, 1977. – 240 с.
9. П(С)БУ 7 «Основные средства», П(С)БУ 8 «Нематериальные активы», П(С)БУ 9 «Запасы», П(С)БУ 10»Дебиторская задолженность», П(С)БУ 11 «Обязатель¬ства», П(С)БУ 15 «Доходы», П(С)БУ 16 «Расходы». //Все о бухгалтерском уче¬те за 2001 г.- №37.
10. Соколов Я.В. Предисловие редактора: в кн. «Апчёрч А. Управленческий учет: принципі и практика: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 952 с.»
11. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с. Ткаченко Н.М.

Залишки на рахунках на 1 грудня звітного року

№ рахунку Назва рахунку Сума, грн
104 Машини і устаткування 138112
131 Знос основних засобів 19840
127 Нематеріальні активи 12000
201 Сировина і матеріали 124960
202 Купувальні напівфабрикати і комплектуючі вироби 87920
22 МШП 320
23 Виробництво 105264
26 Готова продукція 49600
301 Каса в національній валюті 176
311 Поточні рахунки в національній валюті 100400
39 Витрати майбутніх періодів 384
40 Статутний капітал 480000
43 Резервний капітал 8400
441 Нерозподілений прибуток 11920
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 9952
641-2 Розрахунки з ПДВ 4000
641-3 Розрахунки по податку з доходів фізичних осіб 8864
651 Розрахунки по пенсійному забезпеченню 16640
653 Розрахунки по страхуванню 1600
661 Розрахунки по заробітній платі 57920

Нематеріальні активи введені в експлуатацію в листопаді на суму 12000 грн. Термін корисного використання 5 років.

Таблиця 1. Журнал реєстрації господарських операцій за грудень місяць звітного року


оп. Первинний документ Зміст операції Сума, грн. Регістри обліку Кореспонденція рахунків Валові

№ жур¬налу № відомості дебет кредит доходи (грн.) витрати (грн.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Платіжне доручення Перераховано з поточного рахунку АТ «Арсенал» за раніше отримані матеріали, в т.ч. ПДВ 9952 1 3,3 631 311
2. Прибутковий ордер Оприбутковані на склад що вчинили від ТОВ «Деталь» буд комплектуючі вироби 140000 3 202 631 140000
3, Податкова накладна Відбитий ПДВ по отриманих комплектуючих виробах (суму визначити) 28000 3 3,6 641-2 631
4. Лимитно-за¬борная карта Відпущено у виробництво: а)материалы
б) комплектуючі вироби 85720
54320 5
5 23
23 201
202
5. Счет-факгура, накладна Отримано від ЗАТ «Вимпел» деревообробне устаткування 19200 3 4,1 152 631
6. Податкова накладна Відбитий ПДВ по устаткуванню (суму визначити) 3200 3 3,6 641-2 631
7. Рахунок-фактура Відбиті витрати по транспортуванню устаткування, виконані АТП 800 1 3,3 685 311 800
8. Податкова накладна Відбитий ПДВ по транспортних витратах (суму визначити) 160 3 3,6 641-2 685
9. Платіжне доручення Перераховано з поточного рахунку:
а) ЗАТ «Вимпел» за устаткування
б) АТП за транспортні послуги
23040
960
1

3,3
631
685
311
311
23040
960
10. Акт прийому-передачі ОЗ Встановлено і введено в експлуатацію устаткування (суму визначити) 15360 4 104 152
11. Кредитовий договір За рахунок короткострокового кредиту банку погашена заборгованість перед ТОВ «Стройдеталь»
платіжне доручення за отримані комплектуючі (без зарахування кредиту на поточний рахунок) 168000 1 631 601
12 Чек, прибутковий касовий ордер Отримано в касу з поточного рахунку:
А) на хоз потреби
Б) на витрати на відрядження
9600
2400
1
1
1,1
1,1
301
301
311
311
13 Витратний касовий ордер Видано з каси завгоспові Смірнової В.І. під звіт на хоз потреби
9600
1
3,2
372
301
14 Витратний касовий ордер Виданий з каси заст. директора Гончарову А.В. під звіт аванс на витрати на відрядження
2400
1
3,2
372
301
15 Авансовий звіт, прибутковий ордер, податкова накладна Представлений, проведений і прийнятий авансовий звіт завгоспа Смірнової В.І., згідно якого придбані:
А) МБП терміном використання більш одного року
Б) МБП терміном використання до одного року
В) відбитий ПДВ (суму визначити)
6400
1280
1280
3
3
3
22
22
641-2
372
372
372
6400
1280

16 Прибутковий касовий ордер Повернений в касу Смірнової В.І. залишок невикористаної підзвітної суми 640 1 3,2 301 372
17 Прибутковий касовий ордер накладна на відпуск ТМЦ Вчинила в касу виручка від реалізації за готівковий розрахунок готової продукції, в т.ч. ПДВ 9600 301 701 8000
18 Податкова накладна Нарахований ПДВ від реалізації готової продукції 1600 701 641-2
19 Розрахунок бухгалтера Визначена собівартість реалізованої готової продукції 6080 901 26
20 Витратний касовий ордер Здано з каси в банк на поточний рахунок:
А) залишок невикористаної підзвітної суми (суму визначити)
Б) виручка від реалізації за готівковий розрахунок

640
9600

1
1

1,1
1,1

311
311

301
301
21. Рахунок-фактура З поточного рахунку проведена передоплата реклами продукції в газеті «Бізнес», в т.ч.
ПДВ 1920 1 3,2 371 311 1600
22. Податкова накладна Відбитий нало говый кредит по ПДВ по рекламних послугах (суму визначити) 320 641-2 644
23. Довиконання робіт Списані на витрати на збут рекламні послуги Відбитий ПДВ, включений раніше в 1600
320 93
644 685
641-2
24. Акти прийому-передачі, накладна-вимога на відпуск матеріалів Передані в експлуатацію:
а) у виробництво малоцінні необоротні матеріальні активи
б) у офісі: МБП терміном використання до одного року
6400

1280
112

92
154

22

25. Відомість нарахування амортизації Нарахований знос основних засобів:
а) використовуваних у виробництві продукції
б) адміністративного призначення
1920
840
23
92
131
131

840
26. Відомість нарахування амортизації Нарахований знос нематеріальних активів, використовуваних в управлінні підприємством з листопада звітного року (суму визначити} 12000 127 133
27. Відомість нарахування амортизації Нарахований знос малоцінних необоротних матеріальних активів у розмірі 100% вартості при передачі в експлуатацію, використовуваних в загальновиробничих цілях (суму визначити) 6400 112 132
28. Договір оренди, рахунок Нарахована орендна плата за місяць за оренду
а) виробничих приміщень
б) приміщення, використовуваного під офіс
4960
2240
91
92
685
685
4960
2240
29. Податкова накладна Відбитий ПДВ по орендній платі (суму визначити) 1440 641-2 685
30. Договір, рахунок Відвантажено ТОВ «Зеніт» невживане устаткування за продажною вартістю 4800 361 742
31. Податкова накладна Нарахований ПДВ (суму визначити) 800 742 6412
32. Акт прийому-передачі ОС Відбито в обліку:
а) списання залишкової вартості реалізованого устаткування
б) списання зносу устаткування
в) дохід від реалізації основного засобу (суму визначити)
г) собівартість реалізації основного засобу (суму визначити)
4000
6000
4800
800
972
131
742
972
104
104
104
104
33. Виписка банку Вчинила на поточний рахунок від ТОВ «Зеніт» оплата за устаткування 4800 311 361
34. Платіжне доручення Перерахована орендна плата РСУ-25ЗА оренду виробничих приміщень і приміщення під офіс, в т.ч. ПДВ 8640 685 311
35. Платіжне доручення Перерахована відділенню зв’язку передоплата за підписку на періодичну літературу на 1-й квартал наступного року 3120 371 311 3120
36. Рахунок Витрати по оплаті преси включені у витрати майбутніх періодів 3120 39 371
37. Розрахунок бухгалтера Списані до складу адміністративних витрат витрати по підписці на періодичний друк, що відносяться до звітного місяця 384 39 92
38. Платіжне доручення Перерахована «Укртелекому» передоплата за послуги зв’язку, в т.ч. ПДВ 7680 371 311 6400
39. Податкова накладна Відбитий податковий кредит по ПДВ (суму визначити) 1280 641 644
40. Рахунок Відбиті витрати по електроенергії, використаній:
податкова накладна а) на загальновиробничі потреби
б) на адміністративні потреби
в) ПДВ (суму визначити) 1080
720
300 685
685
641-2 311
311
685
41. Розрахунок бухгалтера Нараховані відсотки за користування короткостроковим кредитом 2100 951 681
42. Акт виконаних робіт, податкова накладна Списані на адміністративні витрати аудиторські послуги, виконані АТ «Консульт»
Відбитий ПДВ 4800

960 92

641-2 685

685
43. Платіжне доручення
Перераховано з поточного рахунку:
а) «Харьковобленерго» за спожиту електроенергію
б) АТ «Консульт» за послуга з аудиту
2160
5760
685
685
311
311
44. м банка На поточний рахунок вчинила передоплата за продукцію від ТОВ «Лотос», в т.ч. ПДВ 146400 311 681 122000
45. Податкова накладна Нараховано податкове зобов’язання по ПДВ (суму визначити) 24400 643 641-2
46 Платіжне доручення Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості на початок місяця:
а) до бюджету по податку з доходів фізичних осіб
б) відрахування до Пенсійного фонду
в) відрахування на соціальне страхування на випадок безробіття

8864
16640
1600

641-3
651
653

311
311
311
47. Платіжне доручення Перерахована заробітна плата за листопад на рахунки працівників в банці 57920 661 311
48. Табель, наряди
Нарахована заробітна плата:
а) робітником виробництва
б) загальновиробничому персоналу
в) працівникам адміністрації
75840
9600
19200
23
91
92
661
661
661 75840
9600
19200
49. Розрахунок бухгалтера Проведені відрахування до Пенсійного фонду від Фонду оплати праці (суми визначити):
а) робітників виробництва
б) загальновиробничого персоналу
в) працівників адміністрації підприємства 25179
3187
6374 23
91
92 651
651
651 25179
3187
6374
50. Розрахунок бухгалтера Проведені відрахування до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності від ФОТ (суми визначити):
а) робітників виробництва
б) загальновиробничого персоналу
в) працівників адміністрації підприємства

1138
144
288

23
91
92

652
652
652

1138
144
288
51. Розрахунок бухгалтера Проведені відрахування до Фонду соціального страхування на випадок безробіття від ФОТ (суми визначити):
а) робітників виробництва
б) загальновиробничого персоналу
в) працівників адміністрації підприємства

986
125
250

23
91
92

653
653
653

986
125
250
52. Розрахунок бухгалтера Проведені відрахування до Фонду соціального страхування від нещасного випадку від ФОТ 1,2% (суми визначити):
а) робітників виробництва
б) загальновиробничого персоналу
в) працівників адміністрації підприємства

910
115
230

23
91
92

656
656
656

910
115
230
5З. Розрахунково-платіжна відомість Проведено утримання із заробітної плати:
а) податку з доходів фізичних осіб
б) внесків до Пенсійного фонду (2%) (суму визначити)
в) внесків до Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (1 %) суму визначити)
г) внесків до Фонду страхування на випадок безробіття (0,5%) (суму визначити)
11800

2093

1046

523
661

661

661

661
641-3

651

652

653
54 Рахунок-фактура Відбиті витрати по послугах зв’язки, отримані від «Укртелекому» 5200 377 311 4160
55. Податкова накладна Відбитий ПДВ, врахований в податковому кредиті по передоплаті послуг зв’язку 1040 6412 644
56. Платіжне доручення Перерахована передоплата ТОВ «Схід» за матеріали 19200 371 311 4000
57. Податкова накладна Нарахований податковий кредит по ПДВ (суму визначити) 3200 641 644
58. Прибутковий ордер Отримані матеріали від ТОВ «Схід», оприбуткована на склад кількість, що фактично вчинила 15000 201 631 15000
59. Податкова накладна Відбитий ПДВ, врахований в податковому кредиті по даті оплати (на вантаж, що фактично вчинив), суму визначити 3000 6412 644
60. Акт приймання матеріалів Відбита недостача, виявлена при оприбутковуванні матеріалів на суму 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. Складений акт. Пред’явлена претензія постачальникові 1200 947
374 201
631
61. Розрахунок бухгалтера Списані загальновиробничі витрати на виробництво (суму визначити) 12091 23 91
62. Розрахунок бухгалтера Нарахований і включений в адміністративні витрати комунальний податок 200 92 641-4 200
63. Платіжне доручення Перераховано з поточного рахунку до бюджету:
а) комунальний податок
б)НДС
200
4000
6414
6412
311
311
64. Здавальні накладні Випущена з виробництва і здана на склад готова продукція за фактичною собівартістю 289200 26 23
65. Прибутковий ордер Вчинили з виробництва і оприбутковані на складі відходи (інші матеріали) за ціною можливого використання 276 209 23
66. Авансовий звіт, податкова накладна Згідно авансовому звіту заст. директора Гончарова А. С. витрати на відрядження включені до складу адміністративних витрат відбитий ПДВ
2600

520
92

641-2
372

372
2600
67. Прибутковий касовий ордер Отримано в касу з поточного рахунку на витрати на відрядження 720 301 311
68. Витратний касовий ордер Видано з каси Гончарову А В. у відшкодування витрат на відрядження 720 372 301
69. Накладна на відпуск ТМЦ Відвантажена готова продукція ТОВ «Лотос» за продажною вартістю Відбитий ПДВ, врахований по передоплаті в податковому зобов’язанні (суму визначити) 146400

24400 361

701 701

641-2 122000
70. Розрахунок Визначена собівартість реалізованої готової продукції 85620 901 26
71. Накладна на відпуск ТМЦ Відвантажена фірмі «Зоря» готова продукція за продажною вартістю 156000 361 701 130000
72. Податкова накладна Нарахований ПДВ від реалізації готової продукції (суму визначити) 26000 701 641-2
73. Розрахунок бухгалтера Списується собівартість реалізованій фірмі «Зоря» готовій продукції 93600 901 26
74. Рахунок-фактура Відбиті витрати по доставці продукції покупцеві, виконаною АТП 1200 93 685 1200
75. Податкова накладна Відбитий ПДВ по транспортних послугах (суму визначити) 240 641-2 685
76. Платіжне доручення Перераховано з поточного рахунку АТП за виконане перевезення вантажів 1440 685 311
77. Виписка банку Вчинила на поточний рахунок передоплата за продукцію від АТ «Факел», в т.ч. ПДВ 162000 311 681 135000
78. Податкова накладна Нараховано податкове зобов’язання по ПДВ (суму визначити) 27000 643 641-2
79. Платіжне доручення Перераховано з потокового рахунку «Укрсоцбанку»
а) за розрахунково-касове обслуговування
б) відсотки за користування кредитом
1120
2100
92
685
311
311
1120

80. Виписка банка На поточний рахунок отримані грошові кошти
від ТОВ «Схід» по задоволеній претензії 1200 311 374
81. Розрахунок коректування Проведено коректування ПДВ методом сторно (суму визначити) 200 6412 631
82. Розрахунок бухгалтера Списані на фінансові результати:
а) адміністративні витрати (суму визначити)
б) витрати на збут (суму визначити)
28718
400
791
791
92
93
83. Розрахунок бухгалтера Списуються витрати по відсотках за кредит на фінансовий результат 2100 792 951
84. Розрахунок бухгалтера Списаний на фінансові результати дохід від реалізації продукції (суму визначити) 260000 701 791
85. Розрахунок бухгалтера Списана на фінансові результати собівартість реалізації продукції (суму визначити) 185300 791 901
86. Розрахунок Нарахований податок на прибуток поданим бухгалтерського обліку (суму визначити) 10870 981 641
87. Розрахунок Списані на фінансові результати витрати по податку на прибуток (суму визначити) 10870 791 981
88. Декларація про
прибутки підприємства Проведено донарахування податку на прибуток за даними податкового обліку (суму визначити) 141514 981 6411
89. Розрахунок бухгалтера Проведені відрахування в резервний капітал в сумі 5% від чистого прибутку (суму визначити) 1631 443 43
90. Розрахунок бухгалтера Фінансові результати списані на нерозподілений прибуток 32612 791 441
91. Розрахунок бухгалтера Списується використаний прибуток за рахунок нерозподіленого прибутку (суму визначити) 1631 441 443
Всего 517000 375486

Додаток 3

Журнал 1

1. З кредиту рахунку 301 “Каса” в дебет рахунків
Номер 311 372 № № № № № № Всего
операції
13 9600 9600
14 2400 2400
20 10240 10240
68 720 720
Всего 10240 12720 22960

Додаток 4

Ведомость 1.1

II. У дебет рахунку 301 “Каса” з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця 176
Номер 311 372 701 № № № № № № Всего
операции
12 12000 12000
16 640 640
17 9600 9600
67 720 720
Всего 12720 640 9600 22960

Всего по кредиту 22960 по дебету 22960 Сальдо на кінець місяця 176

Додаток 20

Журнал 1

III. З кредиту рахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті” в дебет рахунків
Номер № № № № № № № № № № № № № № Всего
операції 301 377 601 631 641-2 641-3 641-4 651 652 653 656 661 685 92
1 9952 9952
7 800 800
9 23040 960 24000
12 12000 12000
34 8640 8640
43 7920 7920
46 8864 16640 1600 27104
47 57920 57920
54 5200 5200
63 4000 200 4200
67 720 720
76 1440 1440
79 2100 1120 3220
0
0
Всего 12720 5200 0 32992 4000 8864 200 16640 0 1600 0 57920 21860 1120 163116

Додаток 21

Відомість 1.2

У дебет рахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті ” з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця 100400
Номер № № № № № № № № № Всего
операції 301 333 341 361 374 377 601 681
20 10240 10240

44 146400 146400
77 162000 162000
80 1200 1200

Всего 10240 1200 308400 319840
Всего по кредиту 163116 по дебету 319840 Сальдо на кінець місяця 257124

Додаток 23

Журнал 2
II З кредиту рахунку 601 “Короткострокові кредити банків в національній валюті ” в дебет рахунків
Номер 311 631 № № № № № № № Всего
операції
11 168000 168000

Итого 168000 168000

Додаток 24

ЖУРНАЛ 3 З кредиту рахунків 34, 36, 37, 63, 68 в дебет рахунків
Дебет Кредит рахунків Всего
рахунків № 341 № 361 № 362 № 371 № 372 № 373 № 374 № 375 № 377 № 631 № 681 № 685
311 4800 1200 308400 314400
39 3120 3120
22 7680 7680
22 0
641-2 1800 31400 3100 36300
301 640 640
92 2600 2240 4840
202 140000 140000
152 19200 19200
201 0
374 1200 1200
951 2100 2100
93 2800 2800
23 4960 4960
Всего 0 4800 0 3120 12720 0 1200 0 0 191800 310500 13100 537240
С кредиту рахунків 641, 643, 644
Дебет Кредит рахунків Всего
рахунків 641-1 641-2 641-3 641-4 643 644 № № № № № №
701 52000 52000 52000
644 0
643 51400 51400 51400
661 11800 11800
92 200 200
641-2 8840 8840
742 800 800 800
Всего 0 104200 11800 200 0 8840 0 0 0 0 0 125040 104200

Додаток 25

ВІДОМІСТЬ 3.1
аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками
Найменування
покупця
(замовника) Сальдо на
початок
місяця У дебет рахунку 361 з кредиту рахунків З кредиту рахунку 361 в дебет рахунків Сальдо на
кінець
місяця
номер
операції рахунок №
701 рахунок № 104 итого
по дебету номер операції рахунок №
301 рахунок №
311 итого по кредиту
ООО “Лотос” 69 146400 146400 146400
Фірма “Заря” 71 156000 156000 156000
ООО «Зеніт» 4800 4800 4800 4800 0
Всего 307200 4800 302400

Додаток 26

ВІДОМІСТЬ 3.2
аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами
Найменування
дебітора Сальдо на початок місяця У дебет рахунку 372
з кредиту рахунків З кредиту рахунку 372
у дебет рахунків Сальдо на кінець місяця
дебет кредит №
опер. №
301 разом №
опер 301 153 22 641 92 разом дебет кредит
Смирнова В.И. 13 9600 9600 640 7680 1280 9600
Гончаров А.В. 14 3120 3120 66 520 2600 3120
Всего 12720 12720 640 0 7680 1800 2600 12720
у дебет рахунку 374 з кредиту рахунків з кредиту рахунку 374 в дебет рахунків

631 № разом 311 разом
Недостача 60 1200 1200 80 1200 1200
Всего
у дебет рахунку 377 з кредиту рахунків з кредиту рахунку 377 в дебет рахунків

№ 742 311 311 № 311 39 644 92 93 разом
“Укртелеком” 54 5200 5200 5200
Всего 5200 5200 5200

Додаток 27

ВІДОМІСТЬ 3.3
аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками
Номер
строки Найменування
постачальника Сальдо на
початок місяця У дебет рахунку 631
з кредиту рахунків З кредиту рахунку 631 в дебет рахунків
Сальдо
на кінець місяця

опер. №
311 № 601 итого №
опер. 201 202 374 641-2 152 644 итого
1 АО “Арсенал” 1 9952 9952 0
2 ООО “Стройдеталь” 11 168000 168000 2 140000 28000 168000
3 ЗАТ “Вимпел” 9 23040 23040 5 3200 19200 22400
4 ТОВ “Схід” 0 15000 1200 200 16400
Всего 9952 200992 206800 15760

Додаток 29

ВІДОМІСТЬ 3.5
аналітичного обліку з різними кредиторами
Найменування кредитора Сальдо на початок м-а В Д-т рах.681 с К-та рах. С К-та рах. 681 в Д -т рах. Сальдо на кінець місяця
Д-т К-т №оп. № итого №оп. 311 № итого Д-т К-т
Укртелеком 0 44 146400 146400
АО “Факел” 0 77 162000 162000
Всего 0 0 308400 308400 0
ВД-тсч.685 сК-тасч. С К-та сч. 685 в Д-т сч.
№ оп. 311 итого №оп. 152 311 160 160
АТП 7 800 800 8 1600 1600
газета “Бізнес ” 9 23040 23040 23 4960 2240 7200
РСУ-25 34 8640 8640 28 1440 1440
АО “Консульт” 40 1800 1800 29 300 300
“Харьковоблэнерго” 43 7920 7920 40 4800 6412 11212
Укрсоцбанк 76 1440 1440 42 1200 1200
79 2100 2100 74 240 240
0 75 0
Всего 45740 45740 0 0 4960 0 9840 0 8552 23352 -22388
Всего 45740 331752 286012

Додаток 30

ВІДОМІСТЬ 3.6
аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
Показники Сальдо на початок місяця ВД -т сч. 641 с К-та сч. СК-тасч. 641 в Д-тсч. Сальдо нарешті м-ца

Д-т К-т 311 372 631 644 685 643 661 701 742 92 98 17 итого Д-т К-т
Податковий прибуток 6411 0 0
ПДВ 6412 4000 4000 1800 31400 9160 3100 51400 52000 800 104200 58740
Податок з доходів фізичних осіб 6413 8864 8864 11800 11800 11800
Комунальний податок 6414 200 200 200
Всего 12864 12864 1800 31400 9160 3100 51400 11800 52000 800 200 0 0 116200 70740
в Д -т сч. 643, 644 с К -та сч. С К-та сч. 643, 644 в Д -т сч.
377 631 341-2 итого 641 701 итого

Податкові зобов’язання 643 0 51400 51400 51400
Податковий кредит 644 0 9160 9160 9160
Всего 0 0 0 0 60560 0 60560 60560

Додаток 31

Журнал 4
З кредиту 10, 11, 13
Дебет рахунків Кредит рахунків Всего

код найменування 104 105 106 112 131 132
131 Знос основних засобів 6000 6000
23 Виробництво 1920 1920
91 Загальновиробничі витрати 840 840
92 Адміністративні витрати 0
93 Витрати на збут 0
972 Собівартість реалізованих необоротних активів 4800 4800
Всего 10800 0 0 0 2760 0 13560
2. З кредиту рахунків 151,152,153,154
код найменування 152 153 Всего
104 Машини і устаткування 15360 15360
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 0
Всего 15360 0 0 0 0 0 15360


Відомість 4.1
аналітичного обліку капітальних інвестицій
Дебет рахунків ВД-т сч. С К-та сч. Всего по Д-ту Всего по К-ту Сальдо на кінець м-ца Всего с нач. року
631 685 372
Придбання (виготовлення) основних засобів (152) 19200 19200 19200 19200
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (153)
Всего 19200 19200 19200 19200

ЖУРНАЛ 5
З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків
Дебет счетов Кредит счетов Всего
901 92 93 94 951 972 98 № № №
79 185300 28718 400 2100 10870 227388
39 384 384
Всего 185300 29102 400 0 2100 0 10870 0 0 0 227772

2. Витрати діяльності

Дебет рахунків Кредит рахунків С журналів 1,3,4,6 Всего

201 202 22 23 26 39 651 652 653 656 661 91 итого Ж1 Ж3 Ж4 Ж6

23 85720 54320 25179 1138 986 910 75840 12091 256184 4960 1920 263064
901 185300 185300 185300
91 3187 144 125 115 9600 13171 200 840 14211
92 1280 6374 288 250 230 19200 27622 1120 4840 33582
93 0 2800 2800
95 0 2100 2100
152 0 19200 19200
201 0 0
202 0 0
209 276 276 276
26 289200 289200 289200
37 0 17920 1200 19120
651 0 0
652 0 0
653 0 1600 1600
656 0 0
661 2093 1046 523 3662 57920 200 61782
Всего 85720 54320 1280 289476 185300 0 36833 2616 1884 1255 104640 12091 775415 78560 35500 2760 0 892235

Журнал 6

З кредиту рахунків 70, 71, 72, 73,74, 75, 76, 79

№ п/п Дебет рахунків Кредит рахунків Всего
701 72 73 742 75 76 79
1 301 640 640
2 311 0
3 361 302400 4800 307200
4 377 0
5 441 0
6 701 260000 260000
7 73 0
8 742 0
9 75 0
Всего 303040 0 0 4800 0 0 260000 0 0 567840

Журнал 7
З кредиту рахунків 40,42,43,44
Дебет рахунків № Кредит рахунків Всего
код Найменування опер. 40 42 43 441 443

441 Прибуток нерозподілений 91 1631 1631
442 Непокриті збитки 0
443 Прибуток, використаний в звітному періоді 89 1631 1631
79 Результат основної діяльності 90 32612 32612
Всего 1631 32612 1631 35874

Головна книга
Рахунок №104 Машини і устаткування
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку з кредиту рахунку № з кредиту рахунку № з кредиту рахунку № з кредиту рахунку № з кредиту рахунку № з кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 138112 –
15360 15600 137872 –

Рахунок № 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток

З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
12800 12800 12800 –

Рахунок № 127 Інші нематеріальні активи
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало месяца12000 –
12000 12000 24000 –

Рахунок № 131 Знос основних засобів
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
6000 Сальдо на начало місяця 19840
6000 2760 16600

Рахунок № 132 Знос інших необоротних матеріальних активів
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
6400 6400

Рахунок № 133 Знос нематеріальних активів
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
12000 12000

Рахунок № 152 Придбання (виготовлення) основних засобів
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
15360 15360 19200 3840

Рахунок № 201 Сировина і матеріали
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 124960 –
15000 15000 86920 53040 –

Рахунок № 202 Купувальні напівфабрикати і комплектуючі вироби
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 87920 –
140000 140000 54320 173600 –

Рахунок № 209 Інші матеріали
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
276 276 276 –

Рахунок № 22 Малоцінні і быстроизнашивающиеся вироби
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку
З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 320 –
7680 7680 1280 6720 –

Рахунок № 23 Виробництво
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 105264 –
258104 258104 289476 73892 –

Рахунок № 26 Готова продукція
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 49600 –
289200 289200 185300 153500 –

Рахунок № 301 Каса в національній валюті
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку
З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 176 –
22960 22960 22960 176 –

Рахунок № 311 Поточні рахунки в національній валюті
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 100400 –
523239 523239 196836 426803 –

Рахунок № 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
307200 307200 4800 302400 –

Рахунок № 371 Розрахунки по виданих авансах
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
24240 24240 10800 13440 –

Рахунок № 372 Розрахунки з підзвітними особами
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
12720 12720 12720 0 –

Рахунок № 374 Розрахунки по претензіях
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
1200 1200 1200 0 –

Рахунок № 377 Розрахунки з іншими дебіторами
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
5200 5200 5200 –

Рахунок № 39 Витрати майбутніх періоду
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 384 –
3504 3504 3888 –

Рахунок № 40 Статутний капітал
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 480000 –
– 480000

Рахунок № 43 Резервний капітал
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 8400
1631 10031

Рахунок № 441 Прибуток нерозподілений
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього
Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 11920
1631 1631 1631 60760

Рахунок № 443 Прибуток, використаний в звітному періоді
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
1631 1631 0

Рахунок № 601 Короткострокові кредити банку в національній валюті
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
168000 168000

Рахунок № 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 9952
200992 200992 206800 15760

Рахунок № 641-1 Розрахунки по податку на прибуток
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
141514 141514 –

Рахунок № 641-2 Розрахунки по ПДВ
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 4000
43220 43220 108960 69740

Рахунок № 641-3 Розрахунки по податку з доходу фізичних осіб
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 8864
8864 8864 11800 11800

Рахунок № 641-4 Розрахунки по комунальному податку
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
200 200 200 0

Рахунок № 643 Податкові зобов’язання
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
24400 24400 27000 2600

Рахунок № 644 Податковий кредит
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
320 320 8840 8520

Рахунок № 651 Розрахунки по пенсійному забезпеченню
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 16640
8864 8864 36833 44609

Рахунок № 652 Розрахунки по соціальному страхуванню
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
2616 2616

Рахунок № 653 Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 1600
1600 1600 1884 1884

Рахунок № 656 Розрахунки по страхуванню від нещасного випадку
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
1255 1255

Рахунок № 661 Розрахунки по заробітній платі
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця 57920
73382 73382 104640 89178

Рахунок № 681 Розрахунки по авансах отриманих
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
310500 310500

Рахунок № 685 Розрахунки з іншими кредиторами
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
23660 23660 23660 0

Рахунок № 701 Дохід від реалізації готової продукції
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця
312000 312000 312000 0

Рахунок № 742 Дохід від реалізації необоротних активів
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
4800 4800 4800 0

Рахунок № 79 Фінансові результати
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
260000 260000 260000 0

Рахунок № 901 Собівартість реалізації готової продукції
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
185300 185300 185300 0

Рахунок № 91 Загальновиробничі витрати
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
185300 185300 185300 0

Рахунок № 92 Адміністративні витрати
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
18131 18131 18131 0

Рахунок № 93 Витрати на збут
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
39422 39422 39422 0

Рахунок № 951 Відсотки за кредит
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
2100 2100 2100 0

Рахунок № 972 Собівартість реалізованих необоротних активів
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
4800 4800 4800 0

Рахунок № 98 Податки на прибуток
Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту всього Остаток
З кредиту рахунку З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № З кредиту рахунку № всього Дт Кт
Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал № Журнал №
Сальдо на начало місяця –
152384 152384 152384 0

ОБОРОТНЫЙ БАЛАНС
Код рахунку Найменування рахунку
(субрахунки) Залишок на початок місяця Оборот за місяць Залишок на кінець місяця
дебет кредит дебет кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7 8
104 Машини і устаткування 138112 15360 15600 137872
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 12800 12800
127 Інші нематеріальні активи 12000 12000 24000
131 Знос основних засобів 19840 6000 2760 16600
132 Знос інших необоротних матеріальних активів 6400 6400
133 Знос нематеріальних активів 12000 12000
152 Придбання (виготовлення) ОС 15360 19200 3840
153 Придбання (виготовлення) інших необоротних активів 0
201 Сировина і матеріали 124960 15000 86920 53040
202 Купувальні напівфабрикати і комплектуючі вироби 87920 140000 54320 173600
209 Інші матеріали 276 276
22 Малоцінні і быстроизнашивающиеся предмети 320 7680 1280 6720
23 Виробництво 105264 258104 289476 73892
26 Готова продукція 49600 289200 185300 153500
301 Каса в національній валюті 176 22960 22960 176
311 Поточні рахунки в банках в національній валюті 100400 523239 196836 426803
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 307200 4800 302400
371 Розрахунки по виданих авансах 24240 10800 13440
372 Розрахунки з підзвітними особами 12720 12720 0
374 Розрахунки по претензіях 1200 1200 0
377 Розрахунки з іншими дебіторами 5200 5200
39 Витрати майбутніх періодів 384 3504 3888
40 Статутний капітал 480000 480000
43 Резервний капітал 8400 1631 10031
441 Прибуток нерозподілений 11920 1631 1631 60760
443 Прибуток, використаний в звітному періоді 1631 1631 0
601 Короткострокові кредити банків в національній валюті 168000 168000
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 9952 200992 206800 15760
641-1 Розрахунки по податку на прибуток 141514 141514
641-2 Розрахунки по ПДВ 4000 43220 108960 69740
641-3 Розрахунки по податку з доходів физ осіб 8864 8864 11800 11800
641-4 Розрахунки по комунальному податку 200 200 0
643 Податкові зобов’язання 24400 27000 2600
644 Податковий кредит 320 8840 8520
651 Розрахунки по пенсійному забезпеченню 16640 8864 36833 44609
652 Розрахунки по соціальному страхуванню 2616 2616
653 Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття 1600 1600 1884 1884
656 Розрахунки по страхуванню від нещасних випадків 1255 1255
661 Розрахунки по заробітній платі 57920 73382 104640 89178
681 Розрахунки по авансах отриманих 310500 310500
685 Розрахунки з іншими кредиторами 23660 23660 0
701 Дохід від реалізації готової продукції 312000 312000 0
742 Дохід від реалізації необоротних активів 4800 4800 0
791 Результат основної діяльності 260000 260000 0
901 Собівартість реалізованої готової продукції 185300 185300 0
91 Загальновиробничі витрати 18131 18131 0
92 Адміністративні витрати 39422 39422 0
93 Витрати на збут 2800 2800 0
951 Відсотки за кредит 2100 2100 0
972 Собівартість реалізованих необоротних активів 4800 4800 0
98 Податки на прибуток 152384 152384 0
Всього 619136 619136 3042544 3042544 1387607 1387607

БАЛАНС
А К Т И В Код строки На початок звітного періоду На кінець звітного періоду П А С И В Код строки На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4 1 2 3 4
1. Необоротні активи 1. Власний капітал
Нематеріальні активи: Статутний капітал 300 480000 480000
залишкова вартість 10 12000 12000 Інший додатковий капітал 330
первинна вартість 11 12000 24000 Резервний капітал 340 8400 10031
знос 12 12000 Нерозподілений прибуток 350 11920 60760
Незавершене будівництво 20 Всього по розділу 1 380 500320 429271
Основні засоби:
залишкова вартість 30 118272 127672 2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
первинна вартість 31 138112 150672 Інші забезпечення 410
знос 32 19840 23000 Цільове фінансування 420
Всього по розділу 1 80 130272 139672 Всього по розділу 2 430 0 0
2. Оборотні активи
Запаси: 3. Довгострокові зобов’язання
виробничі запаси 100 213200 233636 Довгострокові кредити банк. 440
незавершене виробництво 120 105264 73892
готова продукція 130 49600 153500 Всього по розділу 3 480 0
Векселі отримані 150
Дебіторська заборгованість 4. Поточні зобов’язання
за товари, роботи, послуги: Короткострокові кредити банк 500 168000
чиста реалізаційна стоїм. 160 Векселі видані 520
первинна вартість 161 302400 Кредиторська заборгованість
резерв сумнівних боргів 162 за товари, роботи, послуги 530 9952 15760
Дебіторська заборгованість Поточні зобов’язання по
по розрахунках: 170 розрахункам:
по виданих авансах 180 13440 по отриманим авансам 540 310500
інша дебіторська задолжен. 210 5200 с бюджетом 550 12864 81540
Поточні фінансові інвестиції 220 по страхуванню 570 18240 50364
Грошові кошти: по оплаті праці 580 57920 89178
у національній валюті 230 100576 Інші поточні зобов’язань 610 11120
у іноземній валюті 240 Всього по розділу 4 620 98976 193957
Всього по розділу 2 260 468640 479668
3. Витрати майбутніх періодів 270 384 3888 5. Доходи майбутніх періодів 630
Б А Л А Н С 280 599296 623228 Б А Л А Н С 640 599296 623228
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
форма № 2
І. Фінансові результати
Стаття Код ряд ка За
звітний період За
попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг! 010 312000 312000
Податок на додану вартість 015 12864 51754
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) 035 299136 260246
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг) 040 185300
Валовий:
Прибуток 050 299136 74946
Збиток 055
Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070 39422
Витрати на збут 080 2800
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток 100 299136 32724
Збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 4800
Фінансові витрати 140 2100
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 4800
Фінансові результати в(ц звичайної діяльності до оподаткування
Прибуток 170 299136 30624
Збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 152384
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток 190 299136
Збиток 195 -121760
Надзвичайні:
Доходи 200
Витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
Прибуток 220 299136
Збиток 225 -121760

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020