КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

“Аудит”

1. Суб’єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту. 2. Аудит
фінансової звітності. 3. Скласти програму аудиту нематеріальних
активів у вигляді таблиці.

ПЛАН

1. Суб’єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту

2. Аудит фінансової звітності

3. Скласти програму аудиту нематеріальних активів у вигляді
таблиці.

Список використаної літератури

1. Суб’єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту.

Виконавцями незалежного аудиту є:

1. Аудитор – фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка має
сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття
аудиторською діяльністю на території України.

        Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична
особа — підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів.

    Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами
підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди
від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

  2.   Аудиторська фірма — юридична особа, створена відповідно до
законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.

    Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми,
включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

    Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми,
які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30
відсотків. Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор. 

Виконавцями аудиту також є контролюючі державні органи (органи ДПІ,
контрольно-ревізійного управління). Вони проводять аудит діяльності
підприємства згідно нормативних та законодавчих актів, які регулюють
діяльність вищезазначених установ.

    Замовниками аудиту є власники об’єкта аудиту, тобто юридичні та
фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність.

2.Аудит фінансової звітності

Фінансовий результат діяльності підприємства характеризує його
економічну ефективність. Однією з найважливіших аудиторських процедур є
оцінювання балансового прибутку, величина якого суттєво залежить від
правильності обчислення належних платежів (податок на додану вартість,
акцизний збір, інші вирахування з доходу).

Ретельній перевірці підлягають первинні документи, що характеризують
збитки від списання боргів через нестачі й крадіжки, через
неплатоспроможність боржників, підставою для чого є рішення судів про
неспроможність відповідача.

Досить старанно слід перевірити обґрунтованість відображення у
бухгалтерському обліку тієї частини прибутку, яка підлягає вилученню в
бюджет у зв’язку із застосуванням економічних санкцій: за приховання
(заниження) прибутку (доходу) від оподаткування; пені за несвоєчасне
перерахування платежів у бюджет та ін. Суми таких санкцій покриваються
за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, і не
впливають на величину оподаткованого прибутку.

Крім того, аудит фінансового стану встановлює платоспроможність
підприємства. Платоспроможним воно вважається тоді, коли сума активів
(запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість тощо) більша або
дорівнює його зовнішній заборгованості (кредити, кредиторська
заборгованість, поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, з
оплати праці тощо).

Підвищення або зниження рівня платоспроможності підприємства слід
встановити за зміною показника оборотних коштів (оборотного капіталу) як
різницю між сумою поточних активів (запаси і витрати мінус зношення
малоцінних і швидкозношуваних предметів плюс грошові кошти, розрахунки
та інші пасиви) і короткостроковими боргами. Отже, оцінювання
фінансового стану підприємства здійснюється за даними фінансової
звітності (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух
грошових коштів, звіту про власний капітал).

Бухгалтерський фінансовий облік майна та результатів роботи кожної
юридичної особи має здійснюватися відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999
p. № 996-XIV.

Аудитор з’ясовує, чи спроможне підприємство виконувати свої обов’язки
перед бюджетом, кредитними та іншими органами.

Для цього слід перевірити:

правильність реєстрації підприємства в органах державної податкової
адміністрації;

наявність документа на право здійснення окремих видів діяльності,
статуту, установчих документів, відкритого рахунка в банку;

структуру активів і пасивів балансу на звітну дату;

структуру власного капіталу;

забезпечення підприємства власними обіговими коштами;

повноту і своєчасність сплати податків і платежів;

фінансову сталість, платоспроможність тощо.

Для забезпечення якості проведення аудиту фінансової звітності необхідна
така інформація:

баланс;

звіт про фінансові результати;

звіт про рух грошових коштів;

звіт про власний капітал;

розшифрування дебіторів і кредиторів;

розрахунок нормативу власних обігових коштів;

бізнес-план;

Головна книга;

статистична звітність;

податкова звітність;

регістри бухгалтерського фінансового обліку;

первинна документація.

Мета аудиторської перевірки фінансової звітності — незалежна експертиза
для встановлення реальності та достовірності її, своєчасності та єдності
методичних звітних показників.

На початку аудиту фінансової звітності суб’єктів підприємницької
діяльності встановлюється відповідність її чинним законодавчим та іншим
нормативно-правовим актам (Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», затвердженим Положенням (стандартам)
бухгалтерського обліку тощо).

Під час аудиту показників фінансової звітності для встановлення її
реальності й достовірності аудитори мають виявляти нереальну дебіторську
заборгованість. При цьому особливу увагу слід зосередити на контролі
позовної давності заборгованості, що рахується на балансі як реальна, а
фактично термін її стягнення через суд чи арбітраж адміністрацією
підприємства пропущено і вона підлягає списанню на збитки. У такому
випадку аудитор зобов’язаний встановити причини утворення нереальної
дебіторської заборгованості, місце її виникнення та відповідальних осіб.

Аудитор також встановлює несвоєчасно погашену кредиторську
заборгованість (кредити і позики, не погашені в строк; за товари, роботи
і послуги, не сплачені в строк; поточні зобов’язання за розрахунками з
бюджетом, з оплати праці тощо). При цьому кожна стаття балансу має бути
проінвентаризована та підтверджена актами звірки, довідками тощо.

Таким чином, аудит фінансової звітності має підтвердити реальність
інформації про активи і пасиви підприємства.

Під час перевірки фінансових звітів клієнт повинен надати аудитору повну
інформацію, на підставі якої останній міг би зробити висновок, що
відпадає необхідність вносити суттєві зміни у фінансові звіти з тим, щоб
вони відповідали вимогам норм (стандартів).

При цьому аудитору слід здійснити такі процедури:

* ознайомитися з принципами, прийомами і методами бухгалтерського
фінансового обліку і способами їх застосування;

* простежити, яким чином клієнт збирає інформацію для включення у
фінансовий звіт;

* упевнитися, що фінансові звіти складені відповідно до
загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського фінансового обліку;

* з’ясувати, який існує зв’язок між сальдо рахунків і який вплив на
результати мають відхилення.

Складовою аудиту фінансової звітності є фінансовий аналіз звітності, у
процесі якого слід дати оцінку фінансової сталості й платоспроможності,
зокрема розрахувати коефіцієнти і показники ліквідності й фінансової
активності, що зроблено в наступному параграфі.

Отже, аудит фінансової звітності сприяє виявленню недоліків,
попередженню банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в
умовах жорсткої конкурентної боротьби.

Програма аудиту нематеріальних активів

на підприємстві ТзОВ „123”

№ Етапи аудиторської перевірки Первинні документи та бухгалтерські
регістри Процедури аудиту

1 Перевірка факту наявності нематеріальних активів Конструкторська
документація , договір, ліцензійна угода) акт приймання-передання,
головна книга Аудитор разом із залученими спеціалістами визначає
правильність вартості інтелектуальної власності. Якщо об’єкт власності
вкладений у статутний капітал, то його оцінка визначається за
домовленістю засновників, якщо його придбано за кошти, то він оцінюється
за фактичними витратами на придбання, якщо одержано безкоштовно, то його
оцінка визначається експертним методом.

2 Перевірка правильності оприбуткування нематеріальних активів Головна
книга по рах. 12 «Нематеріальні активи» ,31 «Рахунки в банках», 46
«Неоплачений капітал», акти прийому-передачі, накладні Аудитору слід
перевірити правильність оприбуткування об’єктів на рахунку 12
«Нематеріальні активи» у кореспонденції з рахунками 31 «Рахунки в
банках», 46 «Неоплачений капітал»,

3 Перевірка вибуття нематеріальних активів Головна книга по Кт12
«Нематеріальні активи» , 31 «Рахунки в банках», акти прийому-передачі,
накладні Аудитор перевіряє обґрунтованість їх вибуття (продаж, списання
чи безкоштовна передача). Крім того, порівнюють дані синтетичного й
аналітичного обліку нематеріальних активів, якщо облік ведеться за
їхніми видами і об’єктами.

Перевірка дотримання правил оцінювання, списання і нарахування зносу
Головна книга по рах 12 «Нематеріальні активи», субрахунок 133 «Знос
нематеріальних активів», 46 «Неоплачений капітал» Аудитор перевіряє
дотримання правил приймання, відображення в бухгалтерському обліку
нематеріальних активів, правильність їх оцінювання, списання і
нарахування зносу. Для обліку амортизації нематеріальних активів
використовують рахунок 13 «Знос необоротних активів», субрахунок 133
«Знос нематеріальних активів», а в дебеті — списання у разі вибуття або
продажу.

Аудитору слід пам’ятати, що підставою для оприбуткування нематеріальних
активів є документи, що ідентифікують ті активи.

Використана література

Закон України. “Про аудиторську діяльність”//Галицькі
контракти.-1995.-№23.

Зубілевич С.Л., Голов С.Ф. Основи аудиту. – Київ: Ділова України, 1996.-
с.276.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”//
Все про бухгалтерський облік.- 2002, — № 84.

Національні нормативи аудиту.К.:Основа, 1999.-274 с

Фінансова звітність за національними Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку. ФПБАУ.- К.: Лібра.- 1999.- С. 290

Похожие записи