.

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 22530
Скачать документ

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ВИПЛАТАМ
ПРАЦІВНИКАМ

1.1 Нормативна-законодавча база статистичної та спеціальної звітності по
виплатам працівникам

1.2 Характеристика статистичної та спеціальної звітності

1.2.1 Методика заповнення статистичної звітності

1.2.2 Спеціальна звітність та її форми

1.3 Методологія аудиту середньої заробітної плати

2 АУДИТ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА
ВІДПУСКНИХ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕХНОГРАН»

2.1 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техногран»

2.2 Організація бухгалтерського обліку заробітної плати в ТОВ
«Техногран»

2.3 Аудиторська перевірка середньої заробітної плати для виплат
лікарняних та відпускних в ТОВ «Техногран»

2.4 Програма та план аудиту середньої заробітної плати в ТОВ «Техногран»

2.5 Робочі документи аудиторської перевірки

2.6 Аудиторський висновок

3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ
ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ В ТОВ «ТЕХНОГРАН»

3.1 Автоматизація розрахунку показника середньої заробітної плати

3.2 Розрахунок показника середньої заробітної плати

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Додаток А – Зарплата та инші виплати: нарахування та джерела утримання

Додаток Б – Форма № 1 – ПВ Термінова місячна Звіт з праці

Додаток В – Форма № 1 – ПВ Звіт з праці Термінова – квартальна

Додаток Г – Форма № 3 – ПВ Звіт про використання робочого часу

Додаток Д – Форма № 6 – ПВ Річна поштова Звіт про кількість
працівників, їхній якісний склад та професійне навчання

Додаток Ж – Форма № 1 – ПВ (умови праці)Звіт про стан умов праці,
пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

Додаток К – Форма № 1 – РС Звіт про витрати утримання робочої сили

Додаток Л – Форма № 3 – ПН Звіт про наявність вакансій

Додаток Н – Форма № 4 – ПН (факт) Звіт про фактичне вивільнення
працівників

Додаток М – Форма № 4 – ПВ Звіт про виконання норм виробітку і стан
нормування праці

Додаток П – Форма № 4 – ПН Звіт про вивільнення працівників

Додаток Р – Форма № 4 – ПН Звіт про вивільнення працівників

Додаток С – Форма № 5 – ПН Звіт про прийнятих працівників

Додаток Т – Форма № 7 – тнв Звіт про травматизм на виробництві

Додаток У – Спеціальна звітність до державних цільових фондів8

11

11

28

28

39

44

56

56

72

77

82

87

97

102

102

108

125

128

131

138

140

144

148

151

153

155

159

161

163

166

167

169

172

ВСТУП

Програми державних статистичних спостережень передбачають облік фонду
оплати праці, нарахованого всім працівникам, а також виділення фонду
штатних працівників, які перебувають в обліковому складі підприємства,
та поділ його на складові.

Державне статистичне спостереження узагальнює статистичну звітність
підприємств. За допомогою статистичної звітності керівництво держави
спостерігає стан трудових ресурсів в країні.

Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва,
споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частині
знов створеного продукту висловлюється у вигляді заробітної плати, яка
повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці.

Заробітна плата – є важливішим засобом підвищення зацікавленості
працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення
обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.

Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам
перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.

В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування
важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження
витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення
використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.

Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства , установлює
штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання.
Урахування праці і заробітної плати – один із найважливіших і складних
ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких
відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу,
категорії робітників, виробничих витрат.

Урахування праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у
всій системі урахування на підприємстві. Заробітна плата є основним
джерелом прибутків робітників фірми, підприємства.

Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском
з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми.
Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються.
Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.

Необхідно створювати економічно достовірну та обгрунтовану інформацію
про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стеження за
дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної
плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків
робочого часу, стимулювання праці на підприємстві.

На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого
часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці,
дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці
та заробітної плати.

На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх
заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх
галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом
заключення трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом
України конкретизуючи права та обов’язки робітників, а також оплата за
працю, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку.

У зв’язку з цим на підприємстві організується оперативний та
бухгалтерський облік праці та її оплата.

Актуальність обраної теми дипломної роботи, виявляється у необхідності
та обов’язковості статистичної та спеціальної звітності по праці як для
підприємств всіх форм власності, так і для керівництва держави.

Мета дипломної роботи ознайомитися з формами державної статистичної та
спеціальної звітності по праці, на придбати практичні навички щодо їх
заповнення.

Завдання роботи:

– ознайомлення з нормативно-законодавчою базою щодо статистичної та
спеціальної звітності по виплатам працівникам;

– проаналізувати фінансовий стан досліджуваного підприємства;

– провести аудит середньої заробітної плати щодо виплат лікарняних та
відпускних;

– скласти аудиторський висновок.

Методи використані в роботі: порівняльний, аналітичний, графічний,
математичний, вибірковий, суцільний.

Інформаційною базою роботи склали наукові публікації українських та
зарубіжних авторів, практична частина роботі виконана на матеріалах
підприємства ТОВ «Техногран».

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ВИПЛАТАМ
ПРАЦІВНИКАМ

1.1 Нормативна-законодавча база статистичної та спеціальної звітності по
виплатам працівникам

До нормативної бази, яка регулює подання статистичної та спеціальної
звітності по виплатам працівникам, відносяться Конституція України,
Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування», Наказ Державного комітету
статистики України від 28.09.2005 N 286 “Про затвердження Інструкції зі
статистики кількості працівників», Наказом Держкомстату від 05.10.2006 №
466, що зареєстрований в Міністерстві юстиції 18.10.06 за № 1121/12995
зміни до Інструкції зі статистики кількості працівників, Наказ
Державного комітету статистики України від 20 листопада 2006 року N 524
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2006 р. за N
1249/13123 Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-РС “Звіт про витрати на утримання
робочої сили”, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати
працівникам” та інші нормативні акти.

Так, наказом Держкомстату від 05.10.2006 № 466, що зареєстрований в
Міністерстві юстиції 18.10.06 за № 1121/12995 внесено зміни до
Інструкції зі статистики кількості працівників (далі – Інструкція).
Метою цих змін є поліпшення якості даних та інформаційного забезпечення
статистики праці на регіональному рівні.

Пункт 1.2. Інструкції містить положення щодо порядку подання форм
державних статистичних спостережень юридичними особами та відокремленими
підрозділами (філії, відділення, представництва). Зокрема передбачено,
що вони подають звітність за своїм місцезнаходженням включно з даними
про відокремлені та структурні підрозділи, що знаходяться на цій же
території. За відокремлені підрозділи, що не наділені повноваженнями
щодо обліку нарахування заробітної плати звіти складає юридична особа
(головне підприємство) та надає їх територіальним органам державної
статистики за місцем знаходження кожного підрозділу.

Запропоновані зміни до цього пункту стосуються юридичних осіб та
відокремлених підрозділів (далі – підприємства), що мають структурні
підрозділи, які здійснюють виробничу діяльність на іншій
адміністративній території (місто обласного значення, район) або
відрізняються за видами економічної діяльності і у яких зайнята вагома
частка (30% і більше) працівників підприємства. Для таких підприємств
передбачено обов’язкове складання та подання звітності з праці органам
державної статистики за місцезнаходженням підприємства по кожній
адміністративній території, де розташовані структурні підрозділи, або
виду економічної діяльності відповідно. Прийнятим може бути також
варіант коли звіти надаються безпосередньо до територіальних органів
державної статистики за місцем знаходження структурних підрозділів.

Слід зауважити, що базовими методологічними документами для складання
форм держаних статистичних спостережень з праці залишаються Інструкція
зі статистики кількості працівників та Інструкція зі статистики
заробітної плати.

В свою чергу, нові інструкції містять положення щодо порядку,
особливостей заповнення та методології визначення конкретних показників
у звітах за формами № 1-ПВ термінова-місячна та № 1-ПВ
термінова-квартальна з метою забезпечення якості статистичної інформації
щодо кількісних та якісних характеристик працівників, розмірів їхньої
оплати праці та своєчасності її виплати, а також робочого часу.

11.01.2004 р. набув чинності П(с)БО-26 «Виплати працівникам», що
«….визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку
інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи,
виконані працівниками». Норми Положення (стандарту) 26 застосовуються
роботодавцями – підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами
(далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних
установ)

Згідно П(с)БО 26 «Виплати працівникам» до виплат працівникам
відносяться:

1. Поточні виплати працівникам:

– поточні виплати працівникам включають: заробітну плату за окладами та
тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований
час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час);
премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом
дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують
відповідну роботу, тощо.

– нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом
звітного періоду, визнається поточним зобов’язанням.

– виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються
зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді. Виплати
за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, визнаються
зобов’язанням у тому періоді, у якому час відсутності працівника на
роботі підлягає оплаті.

– премії та інші заохочувальні виплати визнаються зобов’язанням через
створення забезпечення у звітному періоді, якщо робота, виконана
працівниками у цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат у
майбутньому.

Виплати при звільненні

– зобов’язання щодо виплат при звільненні визнається у разі, якщо
підприємство має невідмовне зобов’язання звільнити працівника або
кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати
виплати при звільненні за власним бажанням згідно із законодавством,
контрактом чи іншою угодою.

– Виплати при звільненні визнаються витратами того періоду, у якому
виникають зобов’язання за такими виплатами.

-Виплати при звільненні, що не підлягають сплаті в повному обсязі
протягом дванадцяти місяців після дати балансу, обчислюються за
теперішньою вартістю з використанням ставки дисконту, визначеної у
пункті 28 Положення (стандарту) 26.

– Якщо звільнення за власним бажанням відбуватиметься за пропозицією
підприємства із зобов’язанням здійснити виплати при звільненні, то
оцінка таких виплат здійснюється з урахуванням кількості працівників,
які, як очікується, приймуть таку пропозицію.

Виплати по закінченні трудової діяльності

– Зобов’язання та активи, пов’язані з виплатами по закінченні трудової
діяльності, обліковуються за кожною програмою виплат по закінченні
трудової діяльності.

– Нарахована сума внесків за програмою з визначеним внеском визнається
поточним зобов’язанням у періоді, протягом якого працівники виконували
роботу.

-Відрахування за програмою з визначеним внеском, що не підлягають сплаті
в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у
якому працівники виконують відповідну роботу, обчислюються за
теперішньою вартістю з використанням ставки дисконту, визначеної у
пункті 28 Положення (стандарту) 26.

– Зобов’язання за програмою з визначеною виплатою визначається в сумі
теперішньої вартості зобов’язання за такою програмою на дату балансу та
не визнаних згідно з пунктом 19 Положення (стандарту) 26 актуарних
прибутків (за вирахуванням не визнаних актуарних збитків), яка
зменшується на вартість раніше виконаних працівниками, але ще не
визнаних робіт і на справедливу вартість на дату балансу активів
програми, якими буде погашатися це зобов’язання. Теперішня вартість
зобов’язання за програмою з визначеною виплатою обчислюється з
використанням ставки дисконту, визначеної у пункті 28 Положення
(стандарту) 26.

Якщо визначена в такому порядку величина має від’ємне значення, то вона
визнається активом за нижчою з двох величин:

у сумі, визначеної в абзаці першому цього пункту;

у сумі невизнаних актуарних збитків, вартості раніше виконаних
працівниками робіт і теперішньої вартості економічних вигод у формі
відшкодувань з програми або зменшень майбутніх внесків до програми.

– Витрати за програмою з визначеною виплатою визнаються в сумі вартості
поточних робіт, виконаних працівниками, витрат на відсотки за програмою,
визнаних актуарних збитків, визнаної вартості раніше виконаних
працівниками робіт, збитку (за вирахуванням прибутку) від скорочення
програми з визначеною виплатою або остаточних розрахунків за нею, яка
зменшується на суму очікуваного прибутку від активів цієї програми, на
суму, яка підлягає відшкодуванню підприємству за програмою, і на суму
визнаних актуарних прибутків.

Якщо визначена в такому порядку величина має від’ємне значення, то вона
визнається іншим операційним доходом.

– Протягом звітного року витрати на відсотки за програмою обчислюються
як добуток ставки дисконту, визначеної на початок звітного року, та
теперішньої вартості зобов’язання за програмою з визначеною виплатою.

– Актуарні прибутки (збитки) визнаються за кожною програмою з визначеною
виплатою, виходячи з перевищення накопичених за період з початку
програми невизнаних актуарних прибутків (збитків) на кінець попереднього
звітного періоду над більшою з таких величин:

а) 10 відсотків теперішньої вартості зобов’язання за програмою з
визначеною виплатою на цю дату;

б) 10 відсотків справедливої вартості активів програми на цю дату.

Сума актуарних прибутків (збитків) звітного періоду визначається
діленням цієї величини на очікуваний середній строк роботи, що залишився
до досягнення працівниками, охопленими цією програмою, пенсійного віку.

– Вартість раніше виконаних працівниками робіт визнається рівномірно
протягом середнього періоду до дати, з якої виплати стають гарантованими
за умовами програми з визначеною виплатою. У разі започаткування
програми з визначеною виплатою або внесення змін до неї вартість раніше
виконаних працівниками робіт, яким виплати вже гарантовано, визнається у
періоді, у якому започатковується така програма або набувають чинності
зміни до неї.

– Прибуток (збиток) від скорочення програми з визначеною виплатою або
остаточного розрахунку за такою програмою визначається в сумі зміни
теперішньої вартості зобов’язання за програмою, зміни справедливої
вартості активів програми, невизнаних актуарних прибутків (за
вирахуванням невизнаних актуарних збитків) і невизнаної вартості раніше
виконаних працівниками робіт.

– Прибуток (збиток) від скорочення програми з визначеною виплатою та
остаточного розрахунку за такою програмою визнається після переоцінки
зобов’язань і пов’язаних з ними активів програми з урахуванням актуарних
припущень на дату скорочення програми чи остаточного розрахунку.

– Очікуваний прибуток від активів програми з визначеною виплатою
дорівнює зміні справедливої вартості цих активів, утримуваних протягом
звітного періоду, з урахуванням фактичних внесків і виплат.

– Для визначення теперішньої вартості зобов’язання за програмою з
визначеною виплатою та відповідної вартості поточних робіт, виконаних
працівниками, а за необхідності, і вартості раніше виконаних
працівниками робіт, підприємство кожний період, у якому працівники
виконують роботу, розглядає як такий, що приводить до виникнення у
працівників права на додаткову виплату у майбутньому, а кожна така
виплата для визначення остаточного зобов’язання обчислюється окремо.

– Для визначення вартості поточних робіт, виконаних працівниками, а за
необхідності, і вартості раніше виконаних працівниками робіт загальна
сума зобов’язань за програмою з визначеною виплатою розподіляється між
періодами виникнення такого зобов’язання (тобто між періодами, у яких
працівники виконували роботу, за які вони отримують право на виплати при
звільненні). Для розподілу застосовується прийнята підприємством
методика розрахунку суми виплат за програмою з визначеною виплатою.

Якщо виконання працівниками робіт у наступні роки приведе до зростання
суми виплат порівняно з попередніми роками, підприємство відображає такі
виплати на прямолінійній основі з дати, з якої виконана працівниками
робота приведе до виплат за програмою з визначеною виплатою (незалежно
від впливу подальшого виконання ними робіт на розмір виплат), до дати, з
якої подальше виконання робіт не приведе до значної суми майбутніх
виплат за програмою з визначеною виплатою, крім випадків підвищення
заробітної плати в майбутньому.

– Теперішня вартість зобов’язання за програмою з визначеною виплатою та
справедлива вартість активів цієї програми визначаються з такою
регулярністю, щоб відображені у фінансовій звітності суми зобов’язання,
активу і витрат (доходів), пов’язаних з такою програмою, суттєво не
відрізнялися від сум зобов’язання, активу і витрат (доходів), визначених
на дату балансу з урахуванням змін в актуарних припущеннях.

– В актуарних припущеннях використовуються такі демографічні і фінансові
показники, зокрема: смертності (як під час трудової діяльності, так і
після її завершення); плинності кадрів, непрацездатності, передчасного
виходу на пенсію; частки учасників програми, які мають утриманців, з
правом на отримання виплат; звернень за медичним обслуговуванням; ставки
дисконту; майбутніх рівнів заробітної плати та виплат по закінченні
трудової діяльності; майбутніх витрат на медичне обслуговування;
очікуваного рівня прибутковості активів програми.

– Для визначення теперішньої вартості зобов’язання за програмами виплат
по закінченні трудової діяльності ставка дисконту обчислюється із
застосуванням ринкової ставки доходу за високоліквідними корпоративними
облігаціями на дату балансу. У разі відсутності активного ринку
корпоративних облігацій використовується відсоткова ставка доходу за
довгостроковими державними облігаціями на дату балансу. При цьому
обираються облігації, валюта та строк погашення яких відповідають валюті
та прогнозованому строку погашення зобов’язання за кожною програмою.

– Програми виплат за участю кількох роботодавців розглядаються як
програми з визначеною виплатою або з визначеним внеском відповідно до
умов програми. У разі відсутності достатньої інформації щодо розподілу
між роботодавцями активів, зобов’язань, витрат і доходів за програмою
виплат за участю кількох роботодавців, зобов’язання і витрати за такою
програмою визначаються і визнаються у порядку, передбаченому для
програми з визначеним внеском.

Інші виплати працівникам

– Зобов’язання щодо виплат інструментами власного капіталу підприємства
визначаються і визнаються згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року N 559, який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за N
1050/6241.

– Інші довгострокові виплати працівникам визнаються зобов’язанням через
створення на дату балансу забезпечення в сумі теперішньої вартості цього
зобов’язання на дату балансу за вирахуванням справедливої вартості на
дату балансу активів програми, якими буде погашатися це зобов’язання.
Обчислення теперішньої вартості зобов’язання за іншими довгостроковими
виплатами здійснюється відповідно до пунктів 24 – 28 Положення
(стандарту) 26.

Витрати на інші довгострокові виплати працівникам визначаються в сумі
вартості поточних робіт, виконаних працівниками, витрат на відсотки за
програмою, актуарних збитків (за вирахуванням актуарних прибутків) і
збитків (за вирахуванням прибутків) від скорочення програми або
остаточних розрахунків за нею, зменшеної на суму очікуваного прибутку
від активів програми, на суму визнаного активом права на відшкодування і
на суму вартості раніше виконаних працівниками робіт. Актуарні прибутки
(збитки) та вартість раніше виконаних працівниками робіт визнаються у
періоді їх виникнення.

Якщо визначена в такому порядку величина має від’ємне значення, то вона
визнається іншим операційним доходом.

Такі виплати повинні здійснюватися відповідно до спеціальних програм,
законодавча база для яких у цей час тільки розробляється (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 – Нормативні акти які регулюють виплати працівникам й
утримань із заробітної плати

№ п/пВиплати Нормативні акти1231«Нарахована сума виплати працівникам за
роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним
зобов’язанням» і відображається по кредиту рахунок 66 «Розрахунки по
оплаті праці»П.6 ПБО-26, Інструкція №2912«..Виплати за невідпрацьований
час, які не підлягають нагромадженню, визнаються зобов’язанням у тім
періоді, у якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті»П.
7 ПБО -2613Виплати при звільненні визнаються витратами того періоду, у
якому виникають зобов’язання по таких виплатах, якщо підприємство
зобов’язується звільнити працівника до досягнення їм пенсійного віку або
надати виплати при звільненні за власним бажанням працівника відповідно
до законодавства або контрактуП. 9, П. 10 ПБО -264Заробітна плата й інші
виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт
або наданню послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до об’єкта
конкретних витрат, і суми нарахованих на таку зарплату страхових внесків
визнаються прямими витратами й відображаються по дебету рахунку 23
«Виробництво»П. 13 ПБО -16, Інструкція №2915Оплата праці апарата
управління цехами, ділянками й т.п., а також оплата праці
загальновиробничого персоналу, і суми нарахованих на таку оплату праці
страхових внесків належать до загальновиробничих витрат і відображаються
по дебету рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»Пп.15.1, пп. 15.7 ПБО
-16, Інструкція №2916Оплата праці апарата управління підприємством і
іншим загальногосподарським персоналом і суми нарахованих на таку оплату
праці страхових внесків визнаються адміністративними витратами й
відображаються по дебету рахунку 92 «Адміністративні витрати»П. 18 ПБО
-16, Інструкція №2917Оплата праці й комісійні винагороди продавцям,
торговельним агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут, і
суми нарахованих на таку оплату праці страхових внесків відносяться до
витрат на збут і відображаються по дебету рахунку 93 «Витрати на збут»П.
19 ПБО -16, Інструкція №291Продовження таблиці 1.1

1238Оплата праці працівників соціально-культурної сфери підприємств і
суми нарахованих на таку оплату праці страхових внесків класифікуються
як інші операційні витрати й відображаються по дебету рахунку 94 «Інші
витрати операційної діяльності»П. 20 ПБО – 16, Інструкція
№2919Інформація про розрахунки з персоналом (як облікового, так і не
облікового складу підприємства) по оплаті праці узагальнюється на
рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці»Інструкція №29110По кредиту
рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці» відображаються:

– нарахована працівникам підприємства основна й додаткова зарплата;

– премії;

– допомога з тимчасової непрацездатності;

– інші нарахування.

По дебету рахунку 66 відображаються суми:

– виплаченої заробітної плати, премій, посібників і ін.;

– утриманих податків, платежів по виконавчих документах;

– вартість виданих працівникові в рахунок заробітної плати матеріалів,
продукції або товарів;

– інші утримання із сум оплати праці персоналуІнструкція
№29111Нараховані, але не отримані персоналом у встановлений строк суми
по оплаті праці відображаються по дебету субрахунку 661 «Розрахунки по
заробітній платі» і кредиту субрахунку 662 «Розрахунки з
депонентами»Інструкція №29112Аналітичний облік розрахунків з персоналом
ведеться по кожному працівнику, а також по видах виплат і
втриманьІнструкція №291

Для узагальнення виплат працівникам у бухгалтерському обліку передбачено
рахунок 66. На рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» ведеться
узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як
до облікового, так і до необлікового складу підприємства, — з оплати
праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також
розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати
праці (розрахунки з депонентами).

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» має такі субрахунки:

661 «Розрахунки за заробітною платою»;

662 «Розрахунки з депонентами».

За кредитом рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» відображаються
нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна
плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші
нарахування, за дебетом — виплата заробітної плати, премій, допомоги
тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими
документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в
рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці
персоналу.

Кореспонденція рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» розглянуто у
таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Кореспонденція рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці»

за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків: 24 «Брак
у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»15 «Капітальні інвестиції»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

81 «Витрати на оплату праці»

85 «Інші затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з
оплати праці, відображаються за дебетом субрахунку 661 «Розрахунки за
заробітною платою» та кредитом субрахунку 662 «Розрахунки з
депонентами».

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним
працівником, видами виплат та утримань.

До витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається у
розпорядженні підприємства, та інших цільових надходжень відносяться
виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії,
компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати відповідно до
існуючих нормативних документів. До витрат на виробництво винагороди за
підсумками роботи за рік не включаються, а до валових витрат
включаються.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці наведена у
таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці

п/пЗміст операційДт

Кт12341Нарахування основної і додаткової зарплати за окладами і
тарифами23 “Виробництво”

93 “Витрати на збут”

92 “Адміністративні

витрати”661 “Розрахунки по заробітній платі”

811 “Виплати за окладами і тарифами”2Нарахування премії робітникам

23 “Виробництво”

93 “Витрати на збут”

92 “Адміністративні

витрати”661 “Розрахунки по заробітній платі”

812 “Премії та заохочення”3Нарахування збору на пенсій

не страхування23 “Виробництво”

93 “Витрати на збут”

92 “Адміністративні

витрати”651 “По пенсійному

забезпеченню”

821 “Відрахування на пенсійне забезпечення

4Нарахування збору на соціальне страхування

робітникам 23 “Виробництво”

93 “Витрати на збут”

92 “Адміністративні

витрати”652 “По соціальному страхуванню”

822 “Відрахування на соціальне страхування”5Нарахування збору на
соціальне страхування на випадок

безробіття

23 “Виробництво”

93 “Витрати на збут”

92 “Адміністративні

витрати”653 ”По страхуванню на випадок безробіття”

823 “Страхування на

випадок безробіття”

Згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників затвердженою
наказом Державного комітету статистики України 28.09.2005 N 286
підприємства подають органам державної статистики форми державних
статистичних спостережень у строки, визначені на бланках форм.
Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному
обсязі.

Форми державних статистичних спостережень на підприємствах
заповнюються на основі типових форм первинної облікової
документації.

До первинної облікової документації для визначення
кількісного складу працівників належать:

– наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу
роботу, припинення трудового договору;

– особова картка;

– наказ (розпорядження) про надання відпустки;

– табель обліку використання робочого часу та розрахунку
заробітної плати;

– розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні
відомості;

– особові рахунки, трудові договори (контракти),
цивільно-правові договори й інші документи первинного та
бухгалтерського обліку, затверджені у встановленому порядку, що
характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід
у грошовій, натуральній формах, а також розміри пільг і
компенсацій.

Відмітки в табелі обліку використання робочого часу про причини
відсутності на роботі, тривалість робочого дня, понаднормову
роботу та інші відхилення від нормальних умов праці здійснюються лише
на основі документів, оформлених належним чином (листки
непрацездатності, листки простоїв, довідки про виконання державних або
громадських обов’язків тощо).

У формах державних статистичних спостережень містяться різні показники
кількості працівників, які відрізняються методом розрахунку та метою
їхнього використання.

Зокрема, передбачається підрахунок облікової кількості штатних
працівників у цілому по підприємству, а також окремих категорій
працівників. Наприклад, зайнятих в умовах, що не відповідають
санітарно-гігієнічним нормам, працюючих пенсіонерів, інвалідів тощо.

Показник середньооблікової кількості штатних працівників
використовується для визначення кількості зайнятих працівників за
сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами
мобільності робочої сили. Суть його визначення полягає у тому, що
зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем
основної роботи), незалежно від терміну трудового договору та
тривалості робочого часу.

Виплати працівникам являються базою для нарахувань й утримання страхових
внесків у Пенсійний і фонди загальнообов’язкового державного соціального
страхування (далі — соціальні фонди). Далі розглянемо особливості
відбиття в обліку сум, пов’язаних з оплатою праці, податку з доходів
фізичних осіб і страхових внесків у Пенсійний фонд і фонди соціального
страхування. Оскільки страхові внески відносяться до обов’язкових
платежів, операції з ними розглядаються як складова частина податкового
обліку.

У таблиці 1.4, наведені фактори (обставини) сум, що впливають на
відбиття в обліку, заробітної плати, нарахувань на заробітну плату й
утримань із неї.

Таблиця 1.4 – Фактори (обставини), що впливають на відображення в обліку
сум заробітної плати, нарахувань на заробітну плату й утримань

№ п/пФакториХарактеристика факторівУ чому проявляється вплив
на:бухгалтерський облікподатковий облік123451Відносини із
власникомпрацівник підприємствазастосовуються загальні правилазовнішній
сумісникособу, що виконує роботу за договором цивільно-правового
характерусуб’єкт підприємницької діяльностізастосовуються загальні
правилаподаток з доходів фізичних осіб не втримується громадянин (не
підприємець)утримується податок з доходів фізичних осіб; нараховуються й
утримуються страхові внески в Пенсійний фонд зв’язана особане впливає,
але певна інформація про операції з такими особами повинна бути наведена
в ‘ примітках до фінансової звітностізастосовується спеціальне правило
2Форма виплатигрошоварізні схеми проведеньзастосовуються загальні
правиланатуральна або інша, відмінна від грошовоїє операцією із продажу
й, відповідно, об’єктом обкладання ПДВПродовження таблиці 1.4

123453Розмір заробітної платисума місячного прожиткового мінімуму для
працездатної особи, установленого на 1 січня звітного податкового року,
помножена на 1,4 і округлена до найближчих 10 грн. максимальна
величина, на яку нараховуються й з якої втримуються страхові внески у
фонди соціального страхуванняне впливаєпри нарахуванні оплати праці в
межах такого розміру застосовується податкова соціальна пільга страхові
внески нараховуються на оплату праці в межах такої максимальної
величини4Категорія одержувачів доходівобличчя, що мають право на
підвищену соціальну пільгуне впливаєпри одержанні оплати праці в межах
її розміру, установленого для застосування пільги, надається пільга,
збільшена в 1,5 або 2 разиінвалідизастосовується особливий порядок
нарахування страхових внесків у Пенсійний фондпенсіонери, іноземці,
особи без громадянстване втримуються страхові внески до фонду
соціального страхування по безробіттю5Категорія платника податку з
доходів фізичних осібрезидентне впливаєзастосовуються загальні
правиланерезидентдля окремих видів доходів застосовується подвійний
розмір ставки податку з доходів фізичних осіб6Вид оплати праціосновна
заробітна платапри відбитті операцій по нарахуванню застосовуються різні
рахунки облікувключається до складу валових видатків за умови зв’язку з
господарської діяльності й з урахуванням деяких обмеженьдодаткова
заробітна платаінші заохочувальні й компенсаційні виплатиу більшості
випадків не включається до складу валових видатків7Зв’язок виплати з
господарською діяльністюзв’язанане впливаєвключається до складу валових
видатків або видатків, що підлягають амортизаціїне зв’язанане
включається до складу валових видатківПродовження таблиці 1.4

123458Затримка виплати заробітної плативиплата пізніше строку,
установленоготрудовим договоромкомпенсація, пов’язана із втратою частини
заробітку, відображається в складі відповідних операційних
видатківвключаються до складу валових видатківцивільно-правовим
договоромштрафні санкції, які можуть при цьому сплачуватися,
відображаються в складі інших операційних видатківне включаються до
складу валових видатків9Інфляціяперевищуюча певен законодавством рівень,
вимагає проведення індексації заробітної платиіндексація заробітної
плати приводить до збільшеного її суми; проіндексована сума заробітної
плати відображається в бухгалтерському й податковому обліку Д за
загальними правилами

До фонду заробітної плати належить основна заробітна плата, додаткова
заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати (рисунок
1.1).

До фонду основної заробітної плати належить заробітна плата, нарахована
за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу,
виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) за відрядними розцінками,
тарифними ставками робітників та посадовими окладами службовців.

До основної заробітної плати включено також суми авторського гонорару
працівникам мистецтва, редакцій газет та журналів, телеграфних
агентств, видавництв, радіо, телебачення та інших підприємств і (або)
оплата їх праці, що здійснюється за ставками (розцінками) авторської
(постановочної) винагороди, нарахованої на певному підприємстві.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

До фонду додаткової заробітної плати входять надбавки та доплати до
тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним
законодавством (за високу кваліфікаційну майстерність, за класність
водіям, персональні надбавки, за знання іноземної мови тощо).

Рисунок 1.1 – Структура заробітної плати

До фонду додаткової заробітної плати також належать оплата щорічних і
додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку, премії за
виробничі результати, включаючи премії за економію матеріальних ресурсів
тощо.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у
вигляді винагород за підсумками роботи за рік, винагороди за винаходи і
раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога, вартість путівок на
лікування та відпочинок тощо.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки,
схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок,
доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат встановлюється підприємствами у колективному договорі
з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною
та галузевими (регіональними) угодами. У разі коли колективний договір
на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган
зобов’язаний погодити ці питання з профспілковим органом, що представляє
інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності — з іншим
уповноваженим на представництво органом.

Систематизація порядку оподаткування фонду оплати праці і виплат, які не
входять до фонду оплати праці, розглянуто у додатку А

1.2 Характеристика статистичної та спеціальної звітності

1.2.1 Методика заповнення статистичної звітності

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику” та з
метою удосконалення форм державної статистичної звітності з праці були
затверджені форми державної статистичної звітності.

Інструкція зі статистики заробітної плати від 13.01.2004 № 5 розроблена
відповідно до Законів України “Про державну статистику” та “Про оплату
праці” з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики
оплати праці й стандартів Системи національних рахунків. З 1 лютого 2005
року наказом Держкомстату України «Про затвердження форм державних
статистичних спостережень з праці» від 11.08.2004 р. № 472
запроваджулися такі форми статистичної звітності з праці:

№ 1-ПВ – місячна «Звіт з праці», що подається починаючи зі звіту за
січень 2005 року;

№ 1-ПВ – квартальна «Звіт з праці», що подається починаючи зі звіту за І
квартал 2005 року.

Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення
показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень з
метою одержання об’єктивної статистичної інформації про розміри та
структуру заробітної плати найманих працівників. У формах державних
статистичних спостережень відображаються нарахування працівникам
підприємства у відповідності до розрахунково-платіжних документів
незалежно від терміну їхніх фактичних виплат. Зазначені суми наводяться
до утримання прибуткового податку та внесків працівників на обов’язкове
державне соціальне страхування.

Програми державних статистичних спостережень передбачають облік фонду
оплати праці, нарахованого всім працівникам, а також виділення фонду
штатних працівників, які перебувають в обліковому складі підприємства,
та поділ його на складові.

У разі виплати заробітної плати натурою відповідно до статті 23 Закону
для відображення у звітах видана продукція оцінюється за цінами не вище
собівартості в розмірі, що не перевищує 50 відсотків нарахованої
заробітної плати за місяць.

У формах державних статистичних спостережень, крім показника оплати
праці, у натуральній формі міститься показник проданої продукції в
рахунок заробітної плати. Він заповнюється у разі, якщо в рахунок
грошової оплати працівникам підприємства застосовують продаж продукції
як власного виробництва, так і отриманої за бартером або безготівкові
розрахунки за послуги, надані працівникам (комунальні та інші). При
цьому заповнення показника фонду оплати праці здійснюється згідно з
нарахуваннями.

Основні види статистичної звітності, періодичність та терміни подання
розглянуто у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Основні форми статистичної звітності по праці

Назва формиПеріодичністьТермін поданняХто звітуєНормативні актиФорма
№1-ПВ “Звіт з праці”

(додаток Б)місячнане пізніше 7 числа після звітного періодупідприємства,
установи, організації (крім малих підприємств, визначених за
статистичним цензом)Накази Державного комітету статистики №5 від
13.01.2004; №472 від 11.09.2004; №236 від 12.08.2005Форма №1-ПВ “Звіт з
праці”

(додаток В)квартальнане пізніше 7 числа після звітного
періодупідприємства, установи, організації (крім малих підприємств,
визначених за статистичним цензом)Накази Державного комітету статистики
№236 від 12.08.2005Форма №3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”

(додаток Г)квартальнане пізніше 7 числа після звітного
періодупідприємства, установи, організації (крім малих підприємств,
визначених за статистичним цензом)Наказ Державного комітету статистики
№224 від 21.06.2003Форма №6-ПВ “Звіт про кількість працівників, їх
якісний склад та професійне навчання”

(додаток Д)річнане пізніше 31 січня року, наступного за
звітомпідприємства, установи, організації (крім малих підприємств,
визначених за статистичним цензом)Наказ Державного комітету статистики
№275 від 19.09.2005Форма №1-ПВ “Звіт про стан умов праці, пільги та
компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці”

(додаток Ж)річнане пізніше 31 січняпідприємства(організації)Наказ
Державного комітету статистики України

від 5 жовтня 2004 року N 542До статистичної звітності по праці
відносяться і інші форми звітності, які подані у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 – Форми звітності по праці додаткові

Назва формиПеріодичністьТермін поданняХто звітуєНормативні
акти12345Форма №1-РС

«Звіт про витрати на утримання робочої сили»

(додаток К)Поштова

раз на 2 рокине пізніше 7 березняпідприємства, установи,
організаціїНаказ Державного комітету статистики України

від 28.09.2001 №398Форма №3-ПН

«Звіт про наявність вільних робочих місць та потребу в працівниках»

(додаток Л)Поштова-місячна28 числапідприємства, установи,
організаціїНаказ Державного комітету статистики України від 06.07.98
№244Форма №4-ПВ

«Звіт про виконання норм виробітку і стан нормування праці»

(додаток М)річна9 грудняпромисловими підприємствами, будівельними
організаціями, транспорту, радгоспами та іншимиНаказ Державного комітету
статистики України від 26.09.96 №283Форма №4-ПН

«Звіт про вивільнення працівників»

(додаток Н)За 2 місяці до вивільненняпідприємствами, установами й
організаціями всіх форм власностіНаказ Державного комітету статистики
України від 06.07.98 №244Форми №4-ПН (факт) та

№4-ПН (план)

«Звіт про вивільнення працівників)

(додатки П, Р)в 10-денний строк після вивільнення

не пізніше ніж за 2 місяці до вивільненняпідприємствами, установами й
організаціями всіх форм власностіНаказ Мінпраці України від 19.12.2005
№420Форма №5-ПН «Звіт про прийнятих працівників»

(додаток С)щодекадноз 1 по 10, з 11 по 20, з 21 по останнє число
звітного і подається 3-го наст міс. підприємствами, установами й
організаціями всіх форм власностіНаказ Мінпраці України від 19.12.2005
№420Продовження таблиці 1.6

12345Форма №7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві»

(додаток Т)річна25 січняЮридичні особи, іх підрозділи незалежно від форм
власності та організаційно-правової форми господарюванняНаказ Державного
комітету статистики України від 14.08.2002 №309

Надалі наведемо характеристики та методики заповнення деяких з них.

Інструкція щодо заповнення державної статистичної звітності за формами N
3-ПН “Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та
потребу в працівниках” і N 4-ПН “Звіт про вивільнення працівників”
Затверджено Наказ Державного комітету статистики України 06.07.98 N 244
визначає Порядок складання і подання державній службі зайнятості
державної статистичної звітності за формою N 3-ПН “Звіт про наявність
вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках”

Звіт за формою N 3-ПН подається підприємствами, незалежно від форм
власності і господарювання, місцевому центру зайнятості 28 числа
щомісячно.

У разі потреби термінового заміщення наявних вільних робочих місць, що
виникли у міжзвітний період у зв’язку зі звільненням працівників, дані
про ці місця подаються додатково, в міру їх виникнення.

У графі Б найменування та код професії зазначається відповідно до
Державного класифікатора України “Класифікатор професій ДК 003-95”
(v0257217-95, va257217-95, vb257217-95), затвердженого і введеного в дію
наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257.

У графі В проставляється тарифний розряд, категорія чи клас відповідної
професії відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника;
Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів і службовців;
Кваліфікаційного довідника професій робітників, яким встановлюються
місячні оклади. У графі 1 показується кількість вільних робочих місць з
відповідної професії.

У графі 2 наводиться загальна потреба в працівниках для заміщення
вільних робочих місць з однаковими умовами праці. Потреба для заміщення
робочих місць, які мають відмінності в умовах праці, виділяється
окремими рядками.

У графі 3 (з графи 2) вказується потреба в працівниках жіночої статі.
Якщо вільні робочі місця і вакантні посади можуть комплектуватися
особами як жіночої, так і чоловічої статі, то заповнюється тільки графа
2; графа 3 не заповнюється.

У графі 4 (з графи 2) проставляється наявність вільних робочих місць
(вакантних посад) в рахунок річної броні, встановленої місцевими
державними адміністраціями відповідно до статті 5 Закону України “Про
внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення”, для
працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не
здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, а також для
пенсіонерів, учнів, студентів, інвалідів.

Звіт за формою N 4-ПН складають підприємства, установи, організації,
незалежно від форм власності, на яких здійснюється вивільнення
працівників, і в письмовій формі повідомляють про це державну службу
зайнятості за два місяці до вивільнення.

У графі 1 перераховуються прізвища, імена і по батькові всіх
працівників, які підлягають вивільненню.

У графі 5 найменування професій вивільнюваних працівників зазначаються
відповідно до КП.

У графі 6 проставляється код професії, посади відповідно до
вищезгаданого класифікатора (КП).

У графі 7 зазначається рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас
відповідно до Єдиного тарифнокваліфікаційного довідника;
Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів і службовців;
Кваліфікаційного довідника професій робітників, яким встановлюються
місячні оклади).

У графі 8 вказується середньомісячна заробітна плата (доход).

У графі 9 наводиться стаж роботи за професією, за якою робітник
(службовець) працював до моменту вивільнення.

У графі 10 вказується дата підвищення кваліфікації працівника протягом
останніх двох років, що передували його вивільненню, на курсах
підвищення кваліфікації, закінчення яких дає право на підвищення
працівникам тарифного розряду, категорії, класу.

У графі 11 зазначаються домашня адреса і номер телефону вивільнюваного
працівника.

У графі 12 наводяться додаткові дані про вивільнюваного працівника,
зокрема: належність його до категорії осіб, які потребують спеціальних
робочих місць (підлітки, особи з обмеженою працездатністю та ін.),
пенсійний вік, інвалідність, побажання громадянина відносно нової
роботи: характеру (постійна, тимчасова, сезонна, з неповним робочим
днем, тижнем, на дому, за сумісництвом), режиму змінності (в одну, дві,
три зміни), середньомісячної заробітної плати та ін.

Інструкція щодо заповнення форми звітності N 5-ПН “Звіт про прийнятих
працівників” затверджено наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 19 грудня 2005 р. N 420

У графі 1 наводяться прізвища, імена і по батькові (без скорочення)
відповідно до даних паспорта українською мовою всіх прийнятих на роботу
громадян протягом звітної декади.

У графі 2 проставляється ідентифікаційний код.

У графі 3 зазначаються найменування професій (посад), на які прийняті
громадяни, відповідно до Державного класифікатора України ДК 003-95
“Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держстандарту України від
27 липня 1995 року N 257, із змінами та доповненнями (далі – КП).

У графі 4 проставляється код професії (посади) відповідно до КП.

У графі 5 проставляються номер та дата наказу про прийняття на роботу
працівника.

У графі 6 у разі прийняття працівника на роботу за направленням центру
зайнятості проставляються номер та дата видачі направлення.

У графі 7 ставиться відмітка “V”, що свідчить про прийняття працівника
на роботу за направленням державної служби зайнятості з компенсацією
виплати заробітної плати з Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.

У графі 8 ставиться відмітка “V”, якщо працівника прийнято на
новостворене робоче місце. Новостворене (нове) робоче місце – це робоче
місце, на яке прийнято працівника внаслідок реєстрації підприємства,
установи, організації або після здійснення відповідних технологічних,
організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або
розширення нових видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці.

У графі 9 зазначаються місце проживання (місто, вулиця, будинок,
квартира) і номер телефону прийнятого працівника.

Звіт підписується керівником підприємства /установи, організації/.
Указується дата заповнення форми та ставиться печатка. Зазначаються
прізвище, ініціали, посада і номер телефону виконавця.

Відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” підприємства,
установи й організації, їх структурні підрозділи та філії незалежно від
форми власності та господарювання повинні за наявності вакансій у
повному обсязі подавати інформацію про наявність вільних робочих місць
(вакансій) (N 3-ПН “Звіт про наявність вакансій” )центрам зайнятості за
місцем їх реєстрації як платника страхових внесків.

Форма використовується для інформування населення про наявність
вакансій, сприяння працевлаштуванню громадян, зареєстрованих у центрах
зайнятості як такі, що шукають роботу, для підбору персоналу на
замовлення роботодавців, для оцінки поточної потреби в кадрах та
організації професійної підготовки населення відповідно до потреб ринку
праці.

У разі необхідності підбору працівників за сприяння центрів зайнятості
фізичні особи, у тому числі підприємці, також можуть інформувати центри
зайнятості про наявність вакансій.

У графі 1 зазначається назва професії (посади) відповідно до Державного
класифікатора України ДК 003-95 “Класифікатор професій”, затвердженого
наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257, із змінами
та доповненнями (далі – КП).

У графі 2 указується код професії (посади) відповідно до КП.

У графі 3 указується характер роботи: постійна, тимчасова, сезонна, за
сумісництвом і таке інше.

У графі 4 указується режим роботи: тривалість робочого дня в одну (дві,
три) зміну, 12 годин, 24 години; змінний (гнучкий) графік роботи;
відрядження; вахтовий метод організації праці; неповний робочий день
/тиждень/; робота на дому; робота в нічний час тощо.

У графі 5 зазначаються умови праці: важкі, шкідливі, звичайні, у
приміщенні, на повітрі та інші.

У графі 6 указуються умови соціальної сфери: наявність дитячої
дошкільної установи, наявність гуртожитку, додаткова відпустка,
харчування тощо.

У графі 7 указується заробітна плата (дохід), уключаючи додаткові
матеріальні заохочення.

У графі 8 “Примітка” наводяться додаткові характеристики вакантного
місця.

У разі необхідності, у графі 8 зазначається назва населеного пункту
(адреса), де безпосередньо здійснюватиметься виконання робіт.

Вимоги до претендента на вакансію

У графі 9 указується стаж роботи за професією (на посаді) у роках.

У графі 10 указуються вимоги щодо рівня освіти претендента для заміщення
вакантного робочого місця (посади). Відповідно до Законів України “Про
освіту” та “Про вищу освіту” встановлені такі освітні рівні: початкова
загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня
освіта, професійно-технічна освіта, неповна вища освіта, базова вища
освіта, повна вища освіта.

У графі 11 проставляється спеціальність /професія/.

Спеціальність зазначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 24 травня 1997 року N 507 “Про перелік напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”.

Робітничі професії заповнюються відповідно до КП.

У графі 12 указується освітньо-кваліфікаційний рівень відповідно до
Закону України “Про вищу освіту” (молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст, магістр). Для кваліфікованих робітників указується
кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія), який проставляється
відповідно до галузевих та міжгалузевих випусків Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Форму державного статистичного спостереження N 7-тнв “Звіт про
травматизм на виробництві у 200_ році” (далі – форма N 7-тнв) заповнюють
юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи, а саме: цехи, дільниці тощо (далі –
відокремлені підрозділи), що знаходяться на території України, за межами
України і створені за участю юридичних осіб України, незалежно від форми
власності, виду економічної діяльності, підпорядкованості та
організаційно-правової форми господарювання.

Дані щодо відокремлених підрозділів, розташованих на одній території з
головною організацією (район, область), відображає у своєму звіті
головна організація. За аналогічні відокремлені підрозділи, що
знаходяться на іншій території, перед відповідним органом статистики
звітує головна організація або у межах повноважень, наданих головною
організацією, самі відокремлені підрозділи.

Інформація щодо відокремлених підрозділів, розташованих за межами
України, наводиться у звіті відповідної головної організації.

Підставою для заповнення звіту крім бухгалтерських документів є:

– передбачені Положенням про порядок розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001
року N 1094 (далі – Положення):

акт за формою Н-1 “Акт N _____ про нещасний випадок на виробництві”
(далі – акт Н-1),

акт за формою Н-5 “Акт розслідування нещасного випадку (аварії), що
стався (сталася)” (далі – акт Н-5),

форма Н-2 “Повідомлення про наслідки нещасного випадку, пов’язаного з
виробництвом, що стався” (далі – форма Н-2);

– передбачений Порядком розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 22 березня 2001 року N 270 (далі – Порядок):

– акт за формою НТ “Акт N ____ про нещасний випадок невиробничого
характеру” (далі – акт НТ).

Звіт має бути заповнений чітко та розбірливо. Виправлення помилок
підтверджується підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати
внесення змін. Посадові особи, які підписали звіт, персонально
відповідають за достовірність відображеної у ньому інформації згідно з
чинним законодавством.

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних
тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186.3 Кодексу
України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III.

Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
N 1-ПВ (умови праці) “Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за
роботу із шкідливими умовами праці” зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 19 жовтня 2004 р. за N 1331/9930 складають підприємства та
організації незалежно від форм власності та організаційно-правових форм
господарювання, що відносяться до таких секцій (груп). У формі N 1-ПВ
(умови праці) дані наводяться щодо працівників, які ураховуються в
обліковій кількості. Її обчислення здійснюється відповідно до Інструкції
зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві
України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 N 171 (зі
змінами та доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
07.08.95 за N 287/823.

1.2.2 Спеціальна звітність та її форми

До державних фондів до яких подається спеціальна звітність стосовно
заробітній плати відносяться:

1 Фонд соціального страхування України;

2 Державний фонд сприяння зайнятості населення;

3 Пенсійний фонд України.

4 Фонд соціального страхування від несчасних випадків.

Законом встановлено:

Пенсійний фонд України не включається до Державного бюджету України;

забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не за
цільовим призначенням, у т.ч. на кредитні, депозитні операції, надання
позик тощо;

тимчасово вільні кошти у випадку відсутності заборгованості по виплатах
пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України включно на
придбання державних цінних паперів.

Платниками збору (33,2%) є:

суб`єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їхні
об`єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи –
суб`єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих
робітників;

філіали, відділи та інші відокремлені підрозділи платників податків,
які не мають статусу юридичної особи, розміщені на території іншої, ніж
платник зборів,, територіальної громади;

фізичні особи – суб`єкти підприємницької діяльності, які не
використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їхні
помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб`єктами
підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов`язаною з
одержанням доходу.

4% – від об`єкта оподаткування для працюючих на підприємствах, установах
і організаціях інвалідів і за ставкою 33,2% від об`єкта оподаткування
для інших працівників того ж підприємства.

4% – від об`єкта оподаткування для всіх працівників підприємств
всеукраїнських громадських організацій, де кількість інвалідів становить
не менше 50% загальної кількості працюючих.

Від нарахування збору до Пенсійного фонду звільняються виплати, які
входять до Фонду оплати праці, але виключені із сукупного
оподатковуваного доходу. До таких виплат належать:

суми матеріальної допомоги;

суми плати за утримання і навчання дітей у дошкільних та інших
закладах;

вартість путівок на лікування, відпочинок і в дитячі оздоровчі табори,
крім туристичних і міжнародних.

Законом з 2007 року встановлено ставки збору на обов`язкове державне
пенсійне страхування в Україні та об`єкт оподаткування 33,2% від об`єкта
оподаткування – фактичних витрат на оплату праці працівників, включаючи
витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат.

У таблиці 1.7 наведено нарахування на заробітну плату.

Таблиця 1.7 – Нарахування на заробітну плату

Вид нарахуваньПлатникиОб`єкт оподаткуванняСтавкиВнески до Фонду
страхування на випадок тимчасової втрати працездатностіПідприємства й
організації УТОГ і УТОС

Підприємства громадських організацій інвалідів, на яких кількість
інвалідів становить не менше Фактичні витрати на оплату праці найманих
працівників, що задовольняють всі такі умови:

– є частиною основної і додаткової заробітної плати заохочувальною
виплатою;0,5%

на заробіток інвалідів – 0,7%

на заробіток 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці
інвалідів – не менше 25% витрат на оплату праці

Інші роботодавці- підлягають обкладенню прибутковим податком;

– – не перевищують 2200 грн. на одного працівника на місяцьінших
працівників – 1,5%

1,5%Внески до Фонду страхування на випадок безробіттяПідприємства й
організації УТОГ і УТОСНе сплачуютьПідприємства громадських організацій
інвалідів, на яких кількість інвалідів становить не менше 50% загальної
чисельності працюючих і фонд оплати праці інвалідів – не менше 25%
витрат на оплату праці

Інші роботодавціНа заробіток інвалідів не нараховують. На заробіток
інших працівників: 1,3% з 01.01.07р

1,3%Внески до Фонду страхування від нещасних випадківРоботодавці Від
0,2% до 13,8%

Нарахована сума збору на державне пенсійне страхування від винагород за
підсумками року на витрати виробництва продукції не відноситься. У
податковому обліку ця сума збору включається до складу валових витрат.

Зрозуміло, що видатки на оплату праці пов’язані з господарською
діяльністю платника податків, і особливих питань податкового обліку
оплати праці при обчисленні податку на прибуток не виникає. Проблеми
податкового обліку оплати праці в основному пов’язані з нарахуванням
податку з доходів фізичних осіб і викликані нечіткістю норм Закону №
889. Причому ситуація з їхнім рішенням ускладнюється ще й тим, що в цей
час по багатьом питанням обчислення податку з доходів фізичних відсутні
офіційні роз’яснення податкових органів. Проте, відповіді на спірні
питання необхідно шукати вже зараз. Тому в таблиці 1.8 запропоновані
можливі рішення найбільш спірних проблем.

Таблиця 1.8 – Нарахування й утримання податку з доходів фізичних осіб і
страхових внесків

№ п/пСуть проблемиВаріанти рішеньобережнийоптимістичний12341Нарахування
й утримання податку з доходів фізичних осіб1.1Утримання податку при
виплаті авансутому що аванс відповідає визначенню терміна «дохід»,
установленого п. 1.2 ст. 1 Закону № 889, податок утримується, причому
без застосування пільгитому що згідно п. 3.1 ст. Із Закону № 889
об’єктом оподатковування є місячний оподатковуваний дохід, при виплаті
авансу податок не утримується1.2Оподатковування сум зайво витрачених
коштів, отриманих на відрядження або під звітобкладати податком із
застосуванням коефіцієнта, згідно п. 3.4 ст. Із Закону № 889, суму
несвоєчасно повернутого перевищення суми коштів, виданих під звіт, над
сумою видатків платника податкутому що Законом № 889 не дане визначення
поняття «суми зайво витрачених коштів, отриманих на відрядження або під
звіт», уважати, що об’єкт оподатковування при несвоєчасному поверненні
таких сум відсутній1.3Перерахунок сум доходів, нарахованих у вигляді
заробітної плати, і сум наданих платникові податків соціальних
пільгпроводити перерахунок у порядку, аналогічному перерахунку, що
проводився до введення в чинність Закону № 889, або шляхом приведення
показників перерахунку до періоду, за який проводиться перерахуноктому
що порядок проведення перерахунку Законом № 889 не визначений, такий
перерахунок не проводитиПродовження таблиці 1.8

1234 2Нарахування й утримання страхових внесків у Пенсійний
фонд2.1Установлення граничної суми нарахування страхових внесківтому що
в цей час законом не встановлена межа суми оплати праці, на яку
нараховуються страхові внески в Пенсійний фонд, їхнє нарахування
проводити на всю суму оплати працітому що в цей час у розмірі 2660 грн.
установлена межа суми оплати праці, на яку нараховуються страхові внески
у фонди соціального страхування, страхові внески в Пенсійний фонд
нараховувати тільки на оплату праці, не перевищуюча така
межа2.2Утримання страхових внесків з доходу, виплаченого за договором
оренди особі, що не є найманим робітником підприємствастрахові внески
втримувати, тому що згідно п.2 ст. 19 Закону № 1058 вони нараховуються
на всю суму оподатковуваного доходу, до складу якого включається й
орендна платана думку Пенсійного фонду, страхові внески не втримуються,
тому що в цьому випадку відсутній факт виконання робіт (послуг)

Схема бухгалтерських проводок з обліку утримання із заробітної плати
робітників та службовців, складена відповідно до діючих нормативних
документів, наведена нижче (таблиці 1.9).

Таблиця 1.9 – Бухгалтерські проводки з утримання із заробітної плати

п/пЗміст господарської операціїКореспондуючі рахункиДебетКредит12341
Утриманий із заробітної плати прибутковий податок661 “Розрахунки за
заробітною платою”641 “Розрахунки за податками”2 Утримані із заробітної
плати внески до Пенсійного фонду661 “Розрахунки за заробітною платою”651
“За пенсійним забезпеченням”3 Утримані із заробітної плати внески на
соціальне страхування на випадок безробіття661 “Розрахунки за заробітною
платою”653 “За страхуванням на випадок безробіття”4 Утримані із
заробітної плати суми за виконавчими листами (аліменти тощо)661
“Розрахунки за заробітною платою”377 “Розрахунки з іншими дебіторами”5
Утримані із заробітної плати профспілкові внески661 “Розрахунки за
заробітною платою”377 “Розрахунки з іншими дебіторами”6 Утримані із
заробітної плати суми допущеного браку661 “Розрахунки за заробітною
платою”24 “Брак у виробництві”Утримані із заробітної плати суми
неповернутих вчасно підзвітних сум661 “Розрахунки за заробітною
платою”372 “Розрахунки з підзвітними особами”Продовження таблиці 1.9

12347 Утримані із заробітної плати суми завданого підприємству збитку661
“Розрахунки за заробітною платою”375 “Розрахунки за відшкодуванням
завданих збитків”8 Утримані із заробітної плати позики, раніше видані
працівникам 661 “Розрахунки за заробітною платою”377 “Розрахунки з
іншими дебіторами”9 Утримані із заробітної плати суми, що відносяться до
інших операцій (розрахунки з квартиронаймачами іншими дебіторами та
кредиторами тощо)

661 “Розрахунки за заробітною платою”684 “Розрахунки за нарахованими
відсотками”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”10 Утримані із заробітної плати
суми, які є для підприємства іншим операційним доходом 661 “Розрахунки
за заробітною платою”71 “Інший операційний дохід”11 Утримана із
заробітної плати частка пайового капіталу661 “Розрахунки за заробітною
платою”41”Пайовий капітал”12 Утримані із заробітної плати суми, які
відносяться до неоплаченого капіталу підприємства661 “Розрахунки за
заробітною платою”46 “Неоплачений капітал”13 Видана з каси заробітна
плата661 “Розрахунки за заробітною платою”30 “Каса”14 Перераховані кошти
з рахунків в банку на особові рахунки працівників для отримання
заробітної плати661 “Розрахунки за заробітною платою”31 “Рахунки в
банках”15 Видана заробітна плата за рахунок інших коштів661 “Розрахунки
за заробітною платою”33 “Інші кошти”16 Видана натуральна заробітна
плата661 “Розрахунки за заробітною платою”70 “Доходи від реалізації”17
Депонована заробітна плата661 “Розрахунки за заробітною платою”662
“Розрахунки з депонентами”

До спеціальної звітності відноситься звітність подана до Державних
цільових фондів: Фонд соціального страхування України; Державний фонд
сприяння зайнятості населення; Пенсійний фонд України, Фонд соціального
страхування на несчасних випадків, які наведені у додатках.

1.3 Методологія аудиту середньої заробітної плати

Аудиторська діяльність (аудит) – це підприємницька діяльність аудиторів
(аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок
бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжної-розрахункової
документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов’язань і
вимог економічних суб’єктів, а також наданню інших аудиторських послуг:

-постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку;

-упорядкування декларацій про прибутки і бухгалтерської (фінансової)
звітності;

-аналіз фінансово-господарської діяльності;

-оцінка активів і пасивів економічного суб’єкта;

-консультування в питаннях фінансового, податкового, банківського й
іншого господарського законодавства;

-навчання;

-та ін.

Згідно з Зконом Україні «Про аудиторську діяльність» – аудит є
незалежною експертизою і аналізом публічної фінансової звітності
господарського суб’єкта уповноваженими на те особами (аудиторами) або
фірмою з метою визначення її достовірності, повноти і реальності
відповідності чинному законодавству і вимогам, пред’явленим до ведення
бухгалтерського обліку і стану фінансової звітності.

Метод аудиту – це сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється
стан об’єктів, що вивчаються. Велику кількість різних прийомів можна
об’єднати в три групи: визначення стану об’єктів в натуральному
вигляді, зіставлення і оцінка. Прийоми першої групи – це огляд,
перерахунок, зважування, вимірювання, що дозволяють визначити
кількісний стан об’єкту, лабораторний аналіз, метою якого є
визначення якісного стану об’єкту. Зіставлення дозволяє визначити
відхилення дійсного стану об’єктів від норм і нормативів, прогнозних
показників, багатьох інших правил, відповідно до яких вони повинні
функціонувати. Прийоми третьої групи пов’язані з оцінкою минулого,
справжнього і майбутнього стану об’єктів, вони є логічним завершенням
процесу зіставлення. Оцінці підлягає стан всіх об’єктів, по
відношенню до яких застосовуються обидва попередні методи. Змістом
всіх без виключення аудиторських операцій у сфері економіки є оцінка,
тобто правильне сприйняття сутнісних сторін процесів – об’єктів
аудиторського вивчення

Мета аудита – рішення конкретної задачі, що визначається законодавством,
системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, договірним
зобов’язанням аудитора і клієнта.

Основною метою аудитора при перевірці середньої заробітної плати є
визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки
відсутні.

Основне завдання аудита середньої заробітної плати – перевірка
дотримання нормативно-правових актів при визначенні середньої заробітної
плати, утриманнях із її і правильності ведення бухгалтерського обліку та
звітності по виплатам лікарняних та відпускних.

Основні джерела аудиту є:

– штатні розклади, посадові оклади, тарифні сітки, розцінки, нормативи
виробітку;

– основні форми первинної облікової документації для визначення
кількісного складу працівників;

– генеральні та галузеві угоди; трудові угоди, колективні договори,
облікові листи, довідки й розрахунки для нарахування заробітної плати;

– реєстри синтетичного й аналітичного обліку;

– фінансова, оперативна й статистична звітність

Документальне оформлення аудиту складається з двох видів документів:
робочих і підсумкових.

Підсумкова документація включає в себе:

-аудиторський висновок;

-документацію, яка передається замовнику.

Аудиторський висновок являється обов’язковим компонентом підсумкової
документації.

Робочі документи – це записи, в яких аудитор фіксує використані
процедури, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, зроблені в
процесі аудиту. Робочі документи повинні включати в себе всю
інформацію, яку аудитор вважає важливою для правильного проведення
перевірки і яка повинна підтвердити ті підсумки, які він приводить у
своєму висновку.

Робочі документи повинні виконувати наступні функції:

– забезпечити обгрунтування аудиторського висновку і бути відповідними
загальноприйнятим;

– забезпечувати регістрацію планування і виконання аудиту;

– полегшувати процес керівництва і контролю якості;

– підтримувати методичний підход до аудиту;

– допомогати аудитору в його роботі.

Робоча документація повинна містити опис всіх важливих моментів і
обставин, з якими аудитору прийшлось зіткнутись при проведенні аудиту.

Робоча документація повинна бути достатньо повною і детальною
настільки, щоб дозволити професійному аудитору, який не мав зв’язка з
попереднім аудитором, визначити по ній, яка робота була проведена, і
обгрунтувати зроблені висновки. Робоча документація повинна складатись
по мірі просунення процесу аудита з тим, щоб деталі і проблеми не були
упущені.

Особливе значення в методі має оцінка ризику, який до певної міри
властивий аудиторській практиці у зв’язку з можливістю помилок в
окремих частинах аудиторського висновку, а також помилок і
невідповідностей в обліку і бухгалтерській звітності. Така оцінка
проводиться на стадії вибору клієнта і планування аудиту. Загальне
обстеження об’єктів за допомогою цілеспрямованих тестів дозволяє
визначити ступінь ризику і на цій підставі або відхилити прохання
клієнта про аудиторську перевірку, або прийняти необхідні заходи для
зменшення ризику. Оцінку ризику проводять на підставі зіставлення
фактичного стану об’єктів з відповідними еталонами – планами,
нормами, законоположеннями, тобто з їх бажаним станом.

Одним з найважливіших робочих нормативів, тобто основних правил
здійснення аудиту, є планування, відповідно до якого аудитор повинен
так організувати свою діяльність, щоб забезпечити її високу якість і
бути упевненим, що в кожній конкретній ситуації застосовуються
найбільш ефективні і дієві процедури аудиту. Планування аудиту тісно
пов’язане з визначенням цілей, завдань, відповідальності і
обов’язків аудитора. Облік цих чинників повинен гарантувати високу
якість, економічність, ефективність і своєчасність незалежних
перевірок. Першочерговому плануванню підлягають аудиторські перевірки
бухгалтерської звітності на підприємствах, де відповідно до чинного
законодавства вони є обов’язковими. Потім планується надання
аудиторських послуг з додаткових договорів. При плануванні перевірки і
підготовці до неї аудитор зобов’язаний визначити:

– найважливіші напрями діяльності одиниці, що перевіряється;

– питання підлеглості;

– форму представлення висновків і висновків;

– цілі, об’єкти аудиту;

– сильні і слабкі сторони ключових напрямів системи управле-

ния і контролю підприємства;

– істотну сторону даних питань;

– найбільш прийнятний метод перевірки.

Для успішного виконання цих завдань потрібно вивчити систему
внутрішнього аудиту одиниці, що перевіряється, її робочу програму,
заходи, які були прийняті для виконання рекомендацій попереднього
аудитора, підготувати документацію, необхідну для проведення аудиту,
скласти план перевірки, затверджений директором аудиторської фірми і
директором підприємства, що перевіряється, здійснити аудит і скласти
кваліфікований аудиторський висновок, якщо результати перевірки
надають таку можливість. При складанні загального плану проведення
аудиту доцільно передбачити наступні питання:

– умови договору на виконання аудиту;

– зміст аудиторського звіту, терміни його надання і інші способи
передачі інформації клієнтові;

– встановлена законом відповідальність аудитора;

– відповідальність клієнта за надану бухгалтерську звітність і повноту
іншої необхідної інформації;

– вживана форма бухгалтерського обліку;

– дія на аудит нових бухгалтерських або аудиторських інструкцій,
нормативів, законів в ході аудиторських перевірок;

– встановлення рівнів істотності вирішуваних задач;

– визначення найбільш важливих етапів і завдань аудиту;

– ступінь довіри до форми бухгалтерського обліку і внутрішньому
контролю;

– робота внутрішніх аудиторів і масштаби їх залучення;

– суть і об’єм аудиторських доказів;

– умови, що вимагають особливої уваги (можливість помилки, обма-

на і ін. );

– аудиторський ризик;

– залучення експертів.

Після ухвалення зобов’язання по виконанню аудиту аудитор
зобов’язаний провести аудиторські процедури, узгоджені з клієнтом,
які в загальному вигляді можуть бути представлені таким чином :

– розуміння діяльності підприємства, його організації, галузі, в якою
здійснюється ця діяльність;

– отримання і аналіз інформації про діяльність підприємства в загалі,
а також про облік і віддзеркалення господарських операцій;

– вивчення форми і методу обліку, визначення їх відповідності
пред’явленим до них вимогам (глибина і спосіб вивчення залежить від
складності форми обліку разом, в якому ступені аудитор может
вважатися на дані внутрішнього контролю);

– аналіз форм і методів обліку з письмовим викладом фактів складання
схем документообігу, анкет або комбінація цих методов;

– використання результатів аналізу діяльності, проведеного клієнтом,
з його згоди;

– контроль процесу віддзеркалення деяких операцій в обліку методом
“крізної перевірки”;

– перевірка того, що протягом всього періоду діяльності форми і методи
обліку застосовувалися так, як це відображено в нормативних документах.

Згідно постанові №100 від 8 лютого 1995 р «Про затвердження Порядку
обчислення середньої заробітної плати» (зі змінами) обчислення середньої
заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових
відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за
невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12
календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або
виплати компенсації за невикористані відпустки.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження
включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну
роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення
зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт
робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну
майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою,
вислугу років та інші); виробничі премії та премії за економію
конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода
за підсумками річної роботи та вислугу років тощо. Премії включаються в
заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою
відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і
більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати
за останні два календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що
відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі коли число
робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії,
винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої
заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються
пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. В таблиці
1.10 подана характеристика виплат які враховуються та не враховуються
для обліку середньої заробітної плати для обчислення відпускних та інших
виплат.

Таблиця 1.10 Виплати які враховуються та не враховуються для розрахунку
середньої заробітної плати

Виплати які враховуютьсяВиплати які не враховуються12- основна заробітна
плата;

– доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час;

– суміщення професій і посад;

– розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт
робітниками-почасовиками;

– високі досягнення в праці (високу професійну майстерність);

– умови праці;

– інтенсивність праці;

– керівництво бригадою, вислугу років та інші);

– виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива,
електроенергії і теплової енергії;

– винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років- виплати за
виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в
обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад,
розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та
виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в
посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки
тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного
підрозділу і не є штатними заступниками);

– одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку,
матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію,
вихідна допомога тощо);

– компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за
проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються
замість добових);

– премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння
впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження
нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних,
кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення
відпрацьованих деталей машин, автомоПродовження таблиці 1.10

12- більних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів
будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій,
що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

– грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах,
конкурсах тощо;

– пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

– літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що
сплачується за авторським договором;

– вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів,
молока та лікувально-профілактичного харчування;

– дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до
санаторіїв і будинків відпочинку;

– виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню
і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

– і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників
комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

– заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників,
для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним
законодавством);

– суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я;

– доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового
колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

– компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з
порушенням термінів її виплати.

У постанові від 26 вересня 2001 р. N 1266 «Про обчислення середньої
заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням» (надалі Постанова №1266) зазначено,
що відповідно до статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття” (1533-14), статті
53 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням” розрахунковим періодом для
застрахованих осіб (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день
(робочий тиждень), робота яких пов’язана із сезонним характером
виробництва, та добровільно застрахованих осіб) є останні 6 календарних
місяців (з 1 до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав
страховий випадок.

Згідно ст.7 Постанові №1266 – середня заробітна плата застрахованої
особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами
виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній
формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами,
прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та
підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян, не враховуючи
передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи
суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески
до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Середній дохід добровільно застрахованої особи обчислюється виходячи із
суми оподатковуваного доходу (прибутку), з якого сплачувалися страхові
внески.

До середньої заробітної плати (доходу) включається заробітна плата
(дохід) у межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

Якщо перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала
заробітку або якщо страховий випадок настав у перший день роботи,
середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат та оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу),
встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.

У разі коли на підприємстві, в установі та організації встановлено
неповний робочий день (робочий тиждень), середня заробітна плата
обчислюється виходячи з частини місячної тарифної ставки (посадового
окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового
випадку, що відповідає його графіку роботи (приклад наведено у додатку
1).

Військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу органів
внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та податкової міліції,
звільненим у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на
пенсію та за станом здоров’я, для обчислення середнього грошового
забезпечення для надання допомоги по безробіттю враховуються такі
виплати грошового забезпечення: оклад за посадою, оклад за військовим чи
спеціальним званням з урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років
та додаткові види грошового забезпечення, що виплачуються щомісяця.

Якщо на дату звернення за страховою виплатою особа, яка має у зв’язку з
ушкодженням здоров’я право на отримання страхових виплат, вже не працює
на виробництві, з яким пов’язана втрата працездатності, середня
заробітна плата обчислюється виходячи з середньої заробітної плати
відповідного працівника (на дату подання потерпілим документів
медико-соціальній експертній комісії для встановлення йому ступеня
втрати професійної працездатності) за тією професію (посадою, розрядом,
роботою) на підприємстві (в цеху, на дільниці, ділянці), де працювала
зазначена особа до моменту ушкодження здоров’я. У цьому разі за бажанням
потерпілого середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат може
обчислюватися відповідно до положення, затвердженого правлінням Фонду
соціального страхування від нещасних випадків за погодженням з Мінпраці.

У разі коли на час звернення за страховою виплатою у потерпілого
відсутня довідка про його заробітну плату у зв’язку з ліквідацією
підприємства, установи чи організації, страхові виплати розраховуються
виходячи з діючої місячної тарифної ставки (посадового окладу) за
відповідною місячною тарифною ставкою (посадовим окладом) аналогічної
професії (посади), але не менш як розмір мінімальної заробітної плати,
встановлений законом України на день виплати.

При аудиті середньої заробітної плати для виплат відпускних та
лікарняних, необхідно перевірити

– відповідність періоду за який розрахована середня заробітна плата;

– перевірити чи не входять до розрахунку одноразові виплати;

– відповідність посадових окладів штатним розкладам із співставленням
нормативних документів;

– чи правильно подана звідність до Фонду загальнообов’язкового
державного соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.

Таким чином в першому розділі дипломної роботи розглянуто та вивчено
нормативно-законодавчу базу статистичної звітності по виплатам
працівникам.

Виплати працівникам являються базою для нарахувань й утримання страхових
внесків у Пенсійний і фонди загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

Основним документом являється П(с)БО 26 «Виплати працівникам» який
«….визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку
інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи,
виконані працівниками».

Згідно Закону України “Про державну статистику” та з метою удосконалення
форм державної статистичної звітності з праці були затверджені форми
державної статистичної звітності стосовно яких була надана кратка
характеристика та перелік форм статистичної звітності.

До спеціальної звітності відноситься звітність подана до Державних
цільових фондів: Фонд соціального страхування України; Державний фонд
сприяння зайнятості населення; Пенсійний фонд України, Фонд соціального
страхування на несчасних випадків.

2 АУДИТ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА
ВІДПУСКНИХ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕХНОГРАН»

2.1 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техногран»

Базою дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю
«Техногран» (далі по тексту – підприємство).

Підприємство розташовано в місті Запоріжжі по вулиці Рязанська 13.

Основна діяльність підприємства – роздрібна торгівля продуктами і
товарами народного споживання.

Майно підприємства складається з основних засобів та оборотних коштів, а
також цінностей, вартість яких відображена в балансі підприємства.
Підприємства користується закріпленою земельною ділянкою, колишньою
територією міського таксопарку площею 200 м2, із яких 100 м2 під
магазин. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та
інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджено і зареєстровано в
торгово-промислові палаті України; печатку зі своєю назвою. Статутний
фонд підприємства складає – 1956486 грн. 58 коп. До статутного фонду
входять – холодильне обладнання, кондиціонери, розрахунково-касові
апарати, автомобіль, асортимент товару.

Приміщення магазину займає площу 100м2. Загальна кількість відділів – 4
( ковбасний, лікеро-горілчаний, побутової хімії, масло-молочний).

Зробимо аналіз витрат підприємства (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 – Аналіз витрат підприємства

Статті витратминулий рік

2005звітний рік

2006відхиленнявсього тис. грн%пунктів в структурітис. грн.%тис.
грн.%12345678Купівельні
матеріали1680063,121412749,56-2673-15,91-13,56Паливо10003,7610633,73636,
30-0,03Енергія5001,886382,2413827,600,36Продовження таблиці 2.1

12345678Основна заробітна плата330412,41494217,34163849,584,92Додаткова
заробітна плата14155,3221187,4370349,682,11Відрахування на соціальні
заходи15545,8424998,7794560,812,93Загальновиробничі
витрати10453,9316315,7258656,081,80Інші виробничі
витрати10003,7614875,2248748,701,46собівартість26618100,0028505100,00188
77,09

З таблиці видно, що собівартість продукції збільшилась на 7,09% або на
1887 тис.грн. такий стан виник внаслідок збільшення витрат на основну та
додаткову заробітну плату по 50%, на соціальні заходи – 60%, збільшення
загальновиробничих витрат на 56,08%.

На рисунку 2.1 розглянуто витратну частину підприємства

.

Рисунок 2.1 – Аналіз витрат підприємства за 2005 рік

З рисунку видно, що купівельні матеріали займають найбільшу частку
витрат – 16800 тис.грн., тобто 63%. Впливовим показником являється
основна заробітна плата, збільшення якої призводить до збільшення інших
витрат, а саме: додаткової заробітної плати, витрати на соціальні
заходи. Заробітна плата у структурі витрат займає друге місце та складає
12,41%

На рисунку 2.2 наведено аналіз витрат за 2006 року

Рисунок 2.2 – Аналіз витрат за 2006 рік

Відповідно до рисунку 2.2 загальна сума витрат на купівельні матеріали
була менш ніж в звітному місяці на 2673 грн. або на 13,56%, це
обумовлене тим, що зменшився асортимент продукції. Також відбулися зміни
і в структурі витрат, об’єм купівельних матеріалів зменшилися на 16%.
Основна заробітна плата як і у 2005 році займає 2 місце та складає 17,34
тис.грн.

Аналіз динаміки виручки по магазину за 4 місяці розглянуто в таблиці
2.2.

Таблиця 2.2 Аналіз динаміки виручки по магазину за 4 місяці

Найменування
відділуСіченьЛютийБерезеньКвітеньтис.грн.%тис.грн.%тис.грн.%тис.грн.%ков
басний
відділ122030,9100028,4156240,8160041,5лікеро-горілчаний155039,2122034,71
35035,2125032,5побутової
хімії50012,760017,02687,03709,6масло-молочний68017,270019,965217,063216,
4Разом 3950100352010038321003852100

З таблиці 2.2 видно, що щомісячний аналіз визначає коливання питомої
ваги всіх відділів. Збільшення питомої ваги ковбасного відділу у квітні
(41,5%), відбулося внаслідок нової рекламної кампанії виробників
ковбасної продукції. Найменшим показником в структурі являється відділ
побутової хімії протягом всього аналізує мого періоду, так у січні
питома вага складає 12,7%, а у квітні – 9,6 %

На рисунку 2.3 наведено динаміка виручки за 4 місяці.

picscalex100010009000003f23e00000b001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001008c100000000003000000002000009c3000009c50000001000000
6c0000001100000012000000ef010000810100000000000000000000423e000057300000
20454d46000001009c5000004d0400000700000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c000000
0f000080260000001c000000010000000000000000000000000000000000000025000000
0c00000001000000250000000c00000005000080250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080220000000c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000
2100000008000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c00000000000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080220000000c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000
2100000008000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c00000000000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
05000080250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000fe0100008c0100005200000070010000
02000000f3ffffff00000000000000000000000090010000000000cc0000000041007200
690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f0000000000000
000000000000000025000000dd000000000000005c0000000200000010eb130080927a06
f0e253083092853090eb13006a20083014927a06200000007f0000008020000001000000
00000000d4ec130000000000dd87c15b90eb1300000000000000000000000000f8ea1300
771f0830000000000000000018e0530800000000c8000000000000002e0000008ceb1300
14927a06e0eb1300da9a00308ceb130078e2530814927a0600000000d4ec1300e0eb1300
000002308eeb1300d6ec1300000000000900000014927a06ca6202300900410072006900
61006c002000430079007200000000000000000000000000000000006476000800000000
250000000c00000002000000520000007001000003000000f5ffffff0000000000000000
0000000090010000000000cc0000000041007200690061006c0020004300790072000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000f0000000000000000000000000000020000000b0000000
000000004e0000000200000010eb130008a17a06d0957c063092853090eb13006a200830
9ca07a06200000007f000000802000000100000000000000d4ec130000000000dd87c15b
90eb1300000000000000000000000000f8ea1300771f0830000000000000000018e05308
00000000c8000000000000002e0000008ceb130024a07a06e0eb130020000000b0000000
000000004e0000003e000000100000000b0000000000000035000000010000001f000000
b00000000100000001000000000000000000000058957c0600000000a000000000000000
250000000a000000400000006476000800000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000520000007001000004000000f3ffffff000000000000000000000000
bc020000000000cc0000000041007200690061006c002000430079007200000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000f0000000000000000000000000000025000000dd00000000000000
5c0000000200000010eb130080927a06f0e253083092853090eb13006a20083014927a06
200000007f000000802000000100000000000000d4ec130000000000dd87c15b90eb1300
000000000000000000000000f8ea1300771f0830000000000000000018e0530800000000
c8000000000000002e0000008ceb130014927a06e0eb1300da9a00308ceb130078e25308
14927a0600000000d4ec1300e0eb1300000002308eeb1300d6ec13000000000009000000
14927a06ca620230090041007200690061006c0020004300790072000000000000000000
00000000000000006476000800000000250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000fe0100008c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000005000080250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
fe0100008c0100001d00000018000000170000006f010000e60100008401000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
05000080250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000fe0100008c010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000080
250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000500000005000000f901000087010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000500008025000000
0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000003100000019000000f001000047010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000005000080250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
3100000017000000f101000047010000260000001c000000050000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000100000027000000
1800000001000000000000009999ff0000000000250000000c0000000100000018000000
0c0000009999ff00140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
30000000400000007a00000055000000460100000500000040007a0055007a0055004701
4000470140007a005600000030000000b00000009f000000c40000004601000005000000
b0009f00c4009f00c4004701b0004701b0009f0056000000300000001f01000041000000
3401000046010000050000001f01410034014100340147011f0147011f01410056000000
300000008f0100003b000000a301000046010000050000008f013b00a3013b00a3014701
8f0147018f013b0027000000180000000600000000000000993366000000000025000000
0c00000006000000280000000c00000001000000180000000c0000009933660056000000
300000005500000043000000690000004601000005000000550043006900430069004701
55004701550043005600000030000000c40000007a000000d90000004601000005000000
c4007a00d9007a00d9004701c4004701c4007a0056000000300000003401000065000000
480100004601000005000000340165004801650048014701340147013401650056000000
30000000a301000075000000b80100004601000005000000a3017500b8017500b8014701
a3014701a301750027000000180000000100000000000000ffffcc000000000025000000
0c00000001000000280000000c00000006000000180000000c000000ffffcc0056000000
3000000069000000f30000007e00000046010000050000006900f3007e00f3007e004701
690047016900f3005600000030000000d9000000e2000000ed0000004601000005000000
d900e200ed00e200ed004701d9004701d900e2005600000030000000480100001a010000
5d010000460100000500000048011a015d011a015d0147014801470148011a0156000000
30000000b801000009010000cc0100004601000005000000b8010901cc010901cc014701
b8014701b801090127000000180000000600000000000000ccffff000000000025000000
0c00000006000000280000000c00000001000000180000000c000000ccffff0056000000
300000007e000000d50000009200000046010000050000007e00d5009200d50092004701
7e0047017e00d5005600000030000000ed000000d2000000010100004601000005000000
ed00d2000101d20001014701ed004701ed00d20056000000300000005d010000da000000
7101000046010000050000005d01da007101da00710147015d0147015d01da0056000000
30000000cc010000dd000000e00100004601000005000000cc01dd00e001dd00e0014701
cc014701cc01dd00250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000ccffff001e000000180000003100000019000000f0010000
47010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000ccffff001e000000180000000000000000000000fe0100008c010000
260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000c000000
01000000280000000c000000050000001b00000010000000310000001900000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000200000036000000100000003100000047010000
250000000c000000030000001b000000100000002e000000470100003600000010000000
31000000470100001b000000100000002e00000025010000360000001000000031000000
250100001b000000100000002e0000000401000036000000100000003100000004010000
1b000000100000002e000000e2000000360000001000000031000000e20000001b000000
100000002e000000c1000000360000001000000031000000c10000001b00000010000000
2e0000009f0000003600000010000000310000009f0000001b000000100000002e000000
7e0000003600000010000000310000007e0000001b000000100000002e0000005c000000
3600000010000000310000005c0000001b000000100000002e0000003b00000036000000
10000000310000003b0000001b000000100000002e000000190000003600000010000000
31000000190000001b0000001000000031000000470100003600000010000000ef010000
47010000250000000c000000020000001b00000010000000310000004b01000036000000
1000000031000000470100001b00000010000000a10000004b0100003600000010000000
a1000000470100001b00000010000000100100004b010000360000001000000010010000
470100001b00000010000000800100004b01000036000000100000008001000047010000
1b00000010000000ef0100004b0100003600000010000000ef0100004701000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
06000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
ccffff001e000000180000000000000000000000fe0100008c010000250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000ccffff001e0000001800000019010000
28000000390100003f000000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c0000000100000054000000640000001b0100002b000000360100003a000000
010000000000fa410000fa411b0100002b000000040000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003100350036003200070000000700000007000000
07000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000
250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000fe0100008c010000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000008901000022000000a90100003900000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000054000000640000008b01000025000000
a601000034000000010000000000fa410000fa418b01000025000000040000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310036003000300007000000
070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000fe0100008c01000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000004f0000002a0000006f000000
41000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000064000000
510000002d0000006c0000003c000000010000000000fa410000fa41510000002d000000
040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031003500
3500300007000000070000000700000007000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000fe010000
8c010000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000be000000
61000000de00000078000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
5400000064000000c000000064000000db00000073000000010000000000fa410000fa41
c000000064000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
54000000310032003200300007000000070000000700000007000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000fe0100008c010000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000600000025000000
0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000046010000010100005f01000018010000140000000c0000000d00000012000000
0c00000001000000540000006000000048010000040100005c0100001301000001000000
0000fa410000fa414801000004010000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000320036003800000007000000070000000700000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000fe0100008c010000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000
250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e00000018000000b6010000f0000000cf01000007010000140000000c0000000d000000
120000000c000000010000005400000060000000b8010000f3000000cc01000002010000
010000000000fa410000fa41b8010000f3000000030000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003300370030000000070000000700000007000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000600000025000000
0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000fe0100001610000026060f002220574d4643010000000000
010000000000000003000000002000009c1000009c5000008c010000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000005b010000c100000074010000d8000000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000005d010000
c400000071010000d3000000010000000000fa410000fa415d010000c400000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003600350032000000
070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000fe0100008c01000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000ca010000c4000000e3010000
db000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000
cc010000c7000000e0010000d6000000010000000000fa410000fa41cc010000c7000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000036003300
32000000070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000fe0100008c010000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000006000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000340000005f000000
5400000076000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
6400000036000000620000005100000071000000010000000000fa410000fa4136000000
62000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
310032003200300007000000070000000700000007000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000006000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
fe0100008c010000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
9d00000086000000bd0000009d000000140000000c0000000d000000120000000c000000
0100000054000000640000009f00000089000000ba00000098000000010000000000fa41
0000fa419f00000089000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5400000031003000300030000700000007000000070000000700000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000fe0100008c010000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000
250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e00000018000000380100004b0000005801000062000000140000000c0000000d000000
120000000c0000000100000054000000640000003a0100004e000000550100005d000000
010000000000fa410000fa413a0100004e000000040000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003100330035003000070000000700000007000000
07000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000
250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000fe0100008c010000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e00000018000000ab01000055000000cb0100006c00000014000000
0c0000000d000000120000000c000000010000005400000064000000ad01000058000000
c801000067000000010000000000fa410000fa41ad01000058000000040000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310032003500300007000000
070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000fe0100008c01000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000df000000bd000000f8000000
d4000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000
e1000000c0000000f5000000cf000000010000000000fa410000fa41e1000000c0000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000036003000
30000000070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000fe0100008c010000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000006000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000006b000000c2000000
84000000d9000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
600000006d000000c500000081000000d4000000010000000000fa410000fa416d000000
c5000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
3500300030000000070000000700000007000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000fe010000
8c010000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000fc000000
ab00000015010000c2000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
5400000060000000fe000000ae00000012010000bd000000010000000000fa410000fa41
fe000000ae000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
540000003700300030000000070000000700000007000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000006000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
fe0100008c010000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
8b000000b3000000a4000000ca000000140000000c0000000d000000120000000c000000
0100000054000000600000008d000000b6000000a1000000c5000000010000000000fa41
0000fa418d000000b6000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff540000003600380030000000070000000700000007000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000fe0100008c010000250000000c00000003000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000600000025000000
0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000fe0100008c010000140000000c0000000d00000012000000
0c0000000100000054000000540000002300000040010000280000004d01000001000000
0000fa410000fa412300000040010000010000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5000000030000000060000005400000060000000170000001e010000
280000002b010000010000000000fa410000fa41170000001e010000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000320030003000000006000000
0600000006000000540000006000000017000000fd000000280000000a01000001000000
0000fa410000fa4117000000fd000000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000340030003000000006000000060000000600000054000000
6000000017000000db00000028000000e8000000010000000000fa410000fa4117000000
db000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
360030003000ff00060000000600000006000000540000006000000017000000ba000000
28000000c7000000010000000000fa410000fa4117000000ba000000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000380030003000fa4106000000
06000000060000005400000064000000110000009800000028000000a500000001000000
0000fa410000fa411100000098000000040000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000310030003000300006000000060000000600000006000000
540000006400000011000000770000002800000084000000010000000000fa410000fa41
1100000077000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
540000003100320030003000060000000600000006000000060000005400000064000000
11000000550000002800000062000000010000000000fa410000fa411100000055000000
040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031003400
300030000600000006000000060000000600000054000000640000001100000034000000
2800000041000000010000000000fa410000fa411100000034000000040000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310036003000300006000000
06000000060000000600000054000000640000001100000012000000280000001f000000
010000000000fa410000fa411100000012000000040000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003100380030003000060000000600000006000000
06000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000fe0100008c010000
250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000006000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
fe0100008c010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000025000000
0c00000002000000250000000c0000000200000054000000540000005500000050010000
5d0000005f010000010000000000fa410000fa415500000050010000010000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000210400000900000025000000
0c0000000200000054000000540000005e00000050010000600000005f01000001000000
0000fa410000fa415e00000050010000010000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff500000005604000003000000250000000c0000000200000054000000
6400000061000000500100007c0000005f010000010000000000fa410000fa4161000000
50010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
470435043d044c0407000000070000000700000007000000250000000c00000002000000
180000000c00000000000000250000000c00000002000000250000000c00000002000000
5400000070000000c300000050010000ec0000005f010000010000000000fa410000fa41
c300000050010000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
580000001b044e044204380439042000090000000a000000050000000700000007000000
04000000250000000c00000002000000180000000c00000000000000250000000c000000
02000000250000000c00000002000000540000007c0000002c0100005001000064010000
5f010000010000000000fa410000fa412c01000050010000080000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5c0000001104350440043504370435043d044c04
090000000700000007000000070000000600000007000000070000000700000025000000
0c00000002000000180000000c00000000000000250000000c0000000200000025000000
0c000000020000005400000058000000a101000050010000af0100005f01000001000000
0000fa410000fa41a101000050010000020000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff500000001a0432040800000007000000250000000c00000002000000
5400000054000000b001000050010000b20100005f010000010000000000fa410000fa41
b001000050010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
500000005604000003000000250000000c000000020000005400000064000000b3010000
50010000cc0100005f010000010000000000fa410000fa41b30100005001000004000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000420435043d044c04
05000000070000000700000007000000250000000c00000002000000180000000c000000
00000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000006000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000fe0100008c010000
250000000c00000008000080280000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000600000025000000
0c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
18000000170000006f010000e601000084010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000002000000250000000c00000006000000250000000c000000
08000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
170000006f010000e601000084010000260000001c000000010000000000000001000000
0000000000000000250000000c0000000100000027000000180000000500000000000000
9999ff0000000000250000000c00000005000000280000000c0000000600000018000000
0c0000009999ff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
180000001c00000077010000230000007e010000180000000c0000000000000012000000
0c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000200000054000000
9000000027000000720100006f00000081010000010000000000fa410000fa4127000000
720100000b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff64000000
3a043e0432043104300441043d0438043904200032040000060000000700000007000000
070000000700000007000000070000000700000007000000040000000700000025000000
0c0000000200000054000000540000007000000072010000720000008101000001000000
0000fa410000fa417000000072010000010000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff500000005604000003000000250000000c0000000200000054000000
5800000073000000720100008200000081010000010000000000fa410000fa4173000000
72010000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
34043404080000006408000026060f00be10574d46430100000000000100000000000000
030000009c100000000000009c50000008000000250000000c0000000200000054000000
5400000083000000720100008500000081010000010000000000fa410000fa4183000000
72010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
5604000003000000250000000c0000000200000054000000540000008600000072010000
8c00000081010000010000000000fa410000fa418600000072010000010000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003b0400000700000025000000
0c00000002000000180000000c00000000000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
170000006f010000e601000084010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000017000000
6f010000e601000084010000260000001c00000006000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000006000000280000000c000000010000002700000018000000
01000000000000009933660000000000250000000c00000001000000280000000c000000
05000000180000000c00000099336600140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b0000001800000093000000770100009a0000007e010000180000000c000000
00000000120000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000
0200000054000000540000009e00000072010000a400000081010000010000000000fa41
0000fa419e00000072010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff500000003b04008007000000250000000c000000020000005400000054000000
a500000072010000a700000081010000010000000000fa410000fa41a500000072010000
010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000056040000
03000000250000000c000000020000005400000064000000a800000072010000c2000000
81010000010000000000fa410000fa41a800000072010000040000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff540000003a04350440043e040600000007000000
0700000007000000250000000c000000020000005400000054000000c300000072010000
c600000081010000010000000000fa410000fa41c300000072010000010000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff500000002d0000000400000025000000
0c000000020000005400000060000000c700000072010000d90000008101000001000000
0000fa410000fa41c700000072010000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5400000033043e044004000005000000070000000700000025000000
0c000000020000005400000054000000da00000072010000dc0000008101000001000000
0000fa410000fa41da00000072010000010000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff500000005604000003000000250000000c0000000200000054000000
70000000dd000000720100000601000081010000010000000000fa410000fa41dd000000
72010000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000
3b04470430043d0438043904070000000700000007000000070000000700000007000000
250000000c00000002000000180000000c00000000000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000025000000
0c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
18000000170000006f010000e601000084010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000250000000c000000
06000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
170000006f010000e601000084010000260000001c000000050000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000600000027000000
180000000600000000000000ffffcc0000000000250000000c0000000600000028000000
0c00000001000000180000000c000000ffffcc00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000000d01000077010000140100007e01000018000000
0c00000000000000120000000c00000001000000250000000c0000000200000025000000
0c00000002000000540000007c00000018010000720100004d0100008101000001000000
0000fa410000fa411801000072010000080000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5c0000003f043e043104430442043e0432043e040700000007000000
070000000700000005000000070000000700000007000000250000000c00000002000000
54000000580000004e010000720100005401000081010000010000000000fa410000fa41
4e01000072010000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
50000000570420000300000004000000250000000c000000020000005400000054000000
55010000720100005b01000081010000010000000000fa410000fa415501000072010000
010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000045040000
07000000250000000c0000000200000054000000540000005c010000720100005e010000
81010000010000000000fa410000fa415c01000072010000010000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff500000005604000003000000250000000c000000
0200000054000000540000005f010000720100006701000081010000010000000000fa41
0000fa415f01000072010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff500000003c04000009000000250000000c000000020000005400000058000000
68010000720100006d01000081010000010000000000fa410000fa416801000072010000
020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000056045704
0300000003000000250000000c00000002000000180000000c0000000000000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
06000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000170000006f010000e601000084010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000006000000
250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e00000018000000170000006f010000e601000084010000260000001c00000001000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c000000
0500000027000000180000000500000000000000ccffff0000000000250000000c000000
05000000280000000c00000006000000180000000c000000ccffff00140000000c000000
0d000000120000000c000000020000002b0000001800000074010000770100007b010000
7e010000180000000c00000000000000120000000c00000001000000250000000c000000
02000000250000000c00000002000000540000006c0000007f01000072010000a3010000
81010000010000000000fa410000fa417f01000072010000050000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff580000003c04300441043b043e04000009000000
07000000070000000700000007000000250000000c000000020000005400000054000000
a401000072010000a701000081010000010000000000fa410000fa41a401000072010000
010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000002d000000
04000000250000000c00000002000000540000007c000000a801000072010000e1010000
81010000010000000000fa410000fa41a801000072010000080000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5c0000003c043e043b043e0447043d0438043904
090000000700000007000000070000000700000007000000070000000700000025000000
0c00000002000000180000000c00000000000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
170000006f010000e601000084010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000fe0100008c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000005000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
fe0100008c010000250000000c00000004000080280000000c0000000500000025000000
0c00000007000080280000000c00000001000000250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000fe0100008c010000220000000c000000
ffffffff0900000010000000423e0000573000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a00000010000000
00000000000000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
00000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00250000000c000000
04000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff4600000034000000
28000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f
0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c02e1016a0205000000090200000000050000000102ffffff0004000000
04010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e0004000000
2701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000000401
0d0008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc0201000000
00000000040000002d01010008000000fa0200000000000000000000040000002d010200
07000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d01
0200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604e1016a02000000001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc000000004172
69616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
04001c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010500040000002d01
04001c000000fb02f0ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d0106001c000000fb02
1300080000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000
0000000000000000000000000000040000002d010700040000002d010600040000002d01
0700040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d0107000400
00002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d01
0600040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d0106000400
00002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d01
0700040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d0107000400
00002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d01
0600040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604e1016a0200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01010004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604e1016a0200000000040000002c010000070000001604e1016a020000000007000000
1504d7014d02bd011c00040000002d010200040000002d010300040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e101
6a0200000000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701
ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604db0164020600
0600040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0300
00001e00040000002d010600040000002d010100040000002d010000050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c0100000700000016048d0159021e003b000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016048d015a021c003b0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01080004000000f001000007000000fc0200009999
ff000000040000002d0100000500000009029999ff000400000004010d00040000000201
02000e000000240305004e0094006700940067008d014e008d014e0094000e0000002403
0500d500c100ee00c100ee008d01d5008d01d500c1000e000000240305005c014f007501
4f0075018d015c018d015c014f000e00000024030500e4014800fc014800fc018d01e401
8d01e401480007000000fc020000993366000000040000002d01090004000000f0010000
050000000902993366000e00000024030500670051007f0051007f008d0167008d016700
51000e00000024030500ee0094000701940007018d01ee008d01ee0094000e0000002403
050075017b008e017b008e018d0175018d0175017b000e00000024030500fc018e001502
8e0015028d01fc018d01fc018e0007000000fc020000ffffcc000000040000002d010000
04000000f0010900050000000902ffffcc000e000000240305007f002701990027019900
8d017f008d017f0027010e00000024030500070112011f0112011f018d0107018d010701
12010e000000240305008e015601a7015601a7018d018e018d018e0156010e0000002403
0500150242012e0242012e028d0115028d011502420107000000fc020000ccffff000000
040000002d01090004000000f0010000050000000902ccffff000e000000240305009900
0201b1000201b1008d0199008d01990002010e000000240305001f01ff003801ff003801
8d011f018d011f01ff000e00000024030500a7010901bf010901bf018d01a7018d01a701
09010e000000240305002e020c0146020c0146028d012e028d012e020c01040000002d01
0200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010600040000002d010900040000002d010800050000000102ffffff00050000000902
ccffff00040000002c0100000700000016048d0159021e003b00040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010900040000002d010800050000000102ffffff00050000000902ccffff00
040000002c010000070000001604e1016a020000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d01000004000000f00108000500000014021e003b000400000004010d00
04000000020102000500000013028d013b00040000002d0105000500000014028d013800
0500000013028d013b000500000014026401380005000000130264013b00050000001402
3c0138000500000013023c013b000500000014021201380005000000130212013b000500
00001402ea003800050000001302ea003b00050000001402c1003800050000001302c100
3b000500000014029900380005000000130299003b000500000014027000380005000000
130270003b000500000014024800380005000000130248003b000500000014021e003800
0500000013021e003b000500000014028d013b000500000013028d015802040000002d01
040005000000140292013b000500000013028d013b000500000014029201c30005000000
13028d01c30005000000140292014a010500000013028d014a010500000014029201d101
0500000013028d01d101050000001402920158020500000013028d015802040000002d01
0200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff00050000000902
ccffff00040000002c010000070000001604e1016a0200000000040000002d0106000400
00002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d01
0200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010600040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff00050000000902
ccffff00040000002c0100000700000016044c007b013100550105000000090200000000
0400000004010d0004000000020101000d000000320a3400570104000000313536320900
080008000900040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010900040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604e1016a0200000000040000002d010700040000002d0106000400
00002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01090004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604450003022900dc010400000004010d0004000000020101000d000000320a2d00df01
04000000313630300800090008000900040000002d010700040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604e1016a0200000000040000002d010700
040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010900040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c0100000700000016044f008700330060000400000004010d000400000002010100
0d000000320a3700620004000000313535300900080009000800040000002d0107000400
00002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701
ffff030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e1016a020000
0000040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d0106000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c01000007000000160492000d017600e600040000000401
0d0004000000020101000d000000320a7900e90004000000313232300800090008000900
040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0109000400
00002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604e1016a0200000000040000002d010700040000002d010600040000002d010700
040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d0100000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016045401a901
38018b010400000004010d0004000000020101000c000000320a3c018e01030000003236
3800080009000800040000002d010700040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010900040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604e1016a0200000000040000002d010700040000002d010600
040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0109000400
00002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
000016043f013102230113020400000004010d0004000000020101000c000000320a2701
15020300000033373000090008000900040000002d010700040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604e1016a0200000000040000002d010700
040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010900040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c0100000700000016040601c301ea00a5010400000004010d000400000002010100
0c000000320aee00a7010300000036353200090008000800040000002d01070004000000
2d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e1016a0200000000
040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016040a014902ee002b020400000004010d00
04000000020101000c000000320af2002e02030000003633320008000900080004000000
2d010700040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d01
0000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
e1016a0200000000040000002d010700040000002d010600040000002d01070004000000
2d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016048f00660073003f00
0400000004010d0004000000020101000d000000320a7700410004000000313232300900
080009000800040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010900040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604e1016a0200000000040000002d010700040000002d0106000400
00002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01090004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604bf00e500a300be000400000004010d0004000000020101000d000000320aa600c100
04000000313030300800090008000900040000002d010700040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604e1016a0200000000040000002d010700
040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010900040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c0100000700000016047700a1015b007a010400000004010d000400000002010100
0d000000320a5f007d0104000000313335300800090008000900040000002d0107000400
00002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701
ffff030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e1016a020000
0000040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d0106000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c01000007000000160483002c0267000602040000000401
0d0004000000020101000d000000320a6b00080204000000313235300800090008000900
040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0109000400
00002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604e1016a0200000000040000002d010700040000002d010600040000002d010700
040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d0100000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160401012d01
e5000e010400000004010d0004000000020101000c000000320ae9001101030000003630
3000080009000800040000002d010700040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010900040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604e1016a0200000000040000002d010700040000002d010600
040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0109000400
00002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
000016040701a000eb0082000400000004010d0004000000020101000c000000320aef00
84000300000035303000090008000900040000002d010700040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604e1016a0200000000040000002d010700
040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010900040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604eb005001d00031010400000004010d000400000002010100
0c000000320ad30034010300000037303000080009000800040000002d01070004000000
2d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e1016a0200000000
040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010900040000002d010000050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604f500c700d900a9000400000004010d00
04000000020101000c000000320add00ab00030000003638300008000900080004000000
2d010700040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d01
0000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
e1016a0200000000040000002d010500040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0109000400
00002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604e1016a02000000000400000004010d00040000000201010009000000320a8401
2a0001000000302908000c000000320a5b011c0003000000323030000700070008000c00
0000320a33011c0003000000343030000700070008000c000000320a0a011c0003000000
363030000700070008000c000000320ae2001c0003000000383030000700070008000d00
0000320ab8001500040000003130303007000700070008000d000000320a900015000400
00003132303007000700070008000d000000320a67001500040000003134303007000700
070008000d000000320a3f001500040000003136303007000700070008000d000000320a
1600150004000000313830300700070007000800040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0900040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604e1016a0200000000040000002d010400040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010900040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604e1016a02000000000400000004010d000400000002010100
040000002d010400040000002d01040009000000320a9801670001000000d1290b000400
00002d01040009000000320a9801720001000000b3290400040000002d0104000d000000
320a9801760004000000f7e5edfc0800090008000900040000002d010400050000000902
00000000040000002d010400040000002d01040010000000320a9801ec0006000000cbfe
f2e8e9200b000c000600090008000500040000002d010400050000000902000000000400
00002d010400040000002d01040013000000320a98016c0108000000c1e5f0e5e7e5edfc
0b000800090008000700090008000900040000002d010400050000000902000000000400
00002d010400040000002d0104000a000000320a9801f90102000000cae20a0009000400
00002d01040009000000320a98010c0201000000b3290300040000002d0104000d000000
320a98010f0204000000f2e5edfc0600090008000900040000002d010400050000000902
00000000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010900040000002d010000050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e1016a0200000000
08000000fa02050000000000ffffff00040000002d01080004000000f001000004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010900040000002d010800050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604d7014d02bd011c00040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010900040000002d010800050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c010000070000001604d7014d02bd011c0008000000fa02000001000000
00000000040000002d01000007000000fc0200009999ff000000040000002d010a000400
0000f00109000500000009029999ff000400000004010d00040000000201020007000000
1b04d1012b00c7012200050000000902000000000400000002010100040000002d010400
040000002d01040018000000320ac1012f000b000000eaeee2e1e0f1ede8e920e2000800
0800090008000800090008000900080005000900040000002d01040009000000320ac101
880001000000b3290300040000002d0104000a000000320ac1018b0002000000e4e40a00
0a00040000002d01040009000000320ac1019f0001000000b3290300040000002d010400
09000000320ac101a20001000000eb290900040000002d01040005000000090200000000
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010000050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604d7014d02bd011c0004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010a00040000002d010000050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604d7014d02bd011c0008000000fa020000
0100000000000000040000002d01090004000000f001000007000000fc02000099336600
0000040000002d01000004000000f0010a00050000000902993366000400000004010d00
0400000002010200070000001b04d101bc00c701b2000500000009020000000004000000
02010100040000002d010400040000002d01040009000000320ac101c00001000000eb29
0800040000002d01040009000000320ac101c80001000000b3290400040000002d010400
0d000000320ac101cc0004000000eae5f0ee0700080009000800040000002d0104000900
0000320ac101ec00010000002d290500040000002d0104000c000000320ac101f1000300
0000e3eef000060009000800040000002d01040009000000320ac101080101000000b329
0400040000002d01040010000000320ac1010c0106000000ebf7e0ede8e9080009000800
090008000900040000002d01040005000000090200000000040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010000040000002d010900050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604d7014d02bd011c00040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0000040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604d7014d02bd011c0008000000fa020000010000000000000004000000
2d010a0004000000f001090007000000fc020000ffffcc000000040000002d0109000400
0000f0010000050000000902ffffcc000400000004010d00040000000201020007000000
1b04d1015001c7014601050000000902000000000400000002010100040000002d010400
040000002d01040013000000320ac101530108000000efeee1f3f2eee2ee090008000900
08000600090008000900040000002d0104000a000000320ac101950102000000bf200300
0500040000002d01040009000000320ac1019d0101000000f5290900040000002d010400
09000000320ac101a60101000000b3290300040000002d01040009000000320ac101a901
01000000ec290b00040000002d0104000a000000320ac101b40102000000b3bf04000400
040000002d01040005000000090200000000040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010900
040000002d010a00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604d7014d02bd011c00040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01090004000000
2d010a00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604d7014d02bd011c0008000000fa0200000100000000000000040000002d0100000400
0000f0010a0007000000fc020000ccffff000000040000002d010a0004000000f0010900
050000000902ccffff000400000004010d000400000002010200070000001b04d101cc01
c701c301050000000902000000000400000002010100040000002d010400040000002d01
04000f000000320ac101d00105000000ece0f1ebeeee0b00090008000900080004000000
2d01040009000000320ac101fd01010000002d290500040000002d01040013000000320a
c101020208000000eceeebeef7ede8e90b00080009000800090008000900080004000000
2d01040005000000090200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a0004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604d7014d02bd011c00040000002d010200040000002d010300040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e101
6a0200000000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701
ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e1016a020000
000007000000fc020000000000000000040000002d01090004000000f0010a0004000000
2d01020004000000f0010000040000002d010700040000002701ffff030000001e000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e1016a02
00000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000
05000000090200000000050000000102ffffff00040000002d010900040000002d010700
040000002701ffff030000000000

Рисунок 2.3 – Динаміка виручки за 4 місяці

Із рисунка 2.3 видно, що реалізація продукції найбільша була у січні
3950 грн., в послідовних місяцях спостерігаємо невеликі коливання, що
обумовлено різними потребами споживачів. У лютому спостерігається
найменший показник виручки по всіх відділах, що було спричинено
затримкою

Аналіз фінансової стабільності здійснюється, як правило, по пасиву
балансу, тобто дає можливість відслідкувати залежність підприємства від
його кредиторів та інвесторів.

Але при вивченні фінансової діяльності господарюючого суб’єкта важливим
є не тільки те, звідки залучатись кошти, а й куди вони вкладені, тобто в
процесі розрахунків використовуються дані активу.

Для розрахунку показників фінансової стабільності використаємо
агрегований баланс (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3 – Агрегований баланс, грн.

Актив2005 р.2006 р.Пасив2005 р.2006 р.Необоротні активи (НА)
08014421,5016206,10Власний капітал (ВК)380+430+63026261,3033786,20Запаси
(З) 100 + 110+120+130+ 14014785,8016874,60Довгострокові зобов”язання
(КД) 4800,000,00Кошти, розрахунки та інші активи (К)
5438,507935,60Короткострокові зобов”язання (КК) 6208384,507230,10   в
т.ч.: короткострокові кредити та позики
500+5306631,705434,20БАЛАНС34645,8041016,30БАЛАНС34645,8041016,30

Коефіцієнт незалежності. Розраховується як відношення власних коштів
підприємства до валюти балансу і показує, яка частка активів
підприємства створена за рахунок власних джерел.

К н = Власні кошти (2.1)

Валюта балансу

К н 2005 р. = 26261,30/34645,8 = 0,76

К н 2006 р. = 33786,20/41016,30= 0,82

Позитивною тенденцією при зміні розрахункового значення показника є те,
що він у динаміці збільшується і прямує до “1”. Але мінімально достатнім
є його значення > 0,5, оскільки при перевищенні частки залучених засобів
понад 50% виникають сумніви у фінансовій стабільності суб’єкта
господарювання, так як реалізація активів, створених за рахунок власних
джерел, не буде покривати зобов’язань.

Коефіцієнт залежності є доповнюючим до попереднього, оскільки їх сума
складає 100 % (або одиницю):

Кзал = 3алучені засоби (2.2)

Валюта балансу

Кзал 2005 р. = 8384,50 / 34645,8 = 0,24

Кзал 2006 р. = 7230,10 / 41016,30= 0,18

Коефіцієнт співвідношення власних та залучених засобів. Показує, скільки
копійок залучених засобів припадає на 1 гривню власних. Розраховується
по формулі:

Кс = Залучені засоби (2.3)

Власний капітал

Кс 2005 р. = 8384,50 / 26261,30 = 0,32

Кс 2006 р. = 7230,10 / 33786,20= 0,21

Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності
підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто зниження
фінансової стабільності.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного
капіталу використовується для фінансування поточної діяльності; тобто
вкладена в оборотні засоби, а яка частина капіталізована:

К м.в.к = Власні оборотні засоби (2.4)

Власний капітал

К м.в.к 2005 р. = (Ф.1 р.100 + р.120 + р.130 + р.140) / (Ф.1 р.260 +
р.270 – р.620 – р.630) = 1,25

К м.в.к 2006 р. = (Ф.1 р.100 + р.120 + р.130 + р.140) / (Ф.1 р.260 +
р.270 – р.620 – р.630) = 0,96

Значення цього показника може істотно варіювати в залежності в структури
капіталу та галузі, до якої відноситься підприємство. Тому універсальних
рекомендацій по оцінці розрахункового значення показника або тенденцій
його зміни не може бути; все визначається особливостями діяльності
конкретного підприємства або галузі.

Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень. Показує, яка;:
частина основних засобів та інших позаоборотних активів профінансована
зовнішніми інвесторами, тобто належить останнім, а не власникам
підприємства. Розраховується за формулою:

К п.д в.= Довгострокові пасиви (2.5)

Позаоборотні активи

У зв’язку з тим, що досліджуване підприємство не має довгострокових
зобов’язань цей показник не розраховується.

Коефіцієнт структури залучених засобів. Показує частку довгострокових
пасивів у загальній сумі залучених засобів і розраховується за формулою:

К з з = Довгострокові пасиви (2.6)

Залучені засоби

У зв’язку з тим, що досліджуване підприємство не має довгострокових
зобов’язань цей показник не розраховується.

Аналіз ліквідності (платоспроможності) дозволяє зробити висновок
стосовно того, чи може підприємство своєчасно і в повному обсязі
здійснити розрахунки по короткостроковим зобов’язанням.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Показує, яка частина короткострокових
зобов’язань підприємства може бути покрита за рахунок наявних найбільш
ліквідних активів підприємства. Розраховується за формулою:

К а.л.= Грошові засоби – Поточні фінансові інвестиції (2.7)

Поточні зобов’язання

К а.л. 2005р. = (Ф.1 р.230+р.240) / Ф.1 р.620 = 0,07

К а.л. 2006р. = (Ф.1 р.230+р.240) / Ф.1 р.620 = 0,08

Мінімальне критичне значення показника – 0,2 – 0,25 . В нашому
розрахунку підприємство не має можливості негайно ліквідувати
короткострокову заборгованість

Коефіцієнт проміжної ліквідності. Показує, яку частину поточних
зобов’язань підприємства можна покрити за рахунок найбільш ліквідних
активів підприємства та дебіторської заборгованості.

Грошові засоби + Поточні фінансові інвестиції +

К п.л.= +Дебіторська заборгованість (2.8)

Поточні зобов’язання

К п.л. 2005 р. = (Ф.1 р.260-(р.100+р.110+р.120+р.130+р.140)) / Ф.1 р.620
= 0,65

К п.л. 2006 р. = (Ф.1 р.260-(р.100+р.110+р.120+р.130+р.140)) / Ф.1 р.620
= 1,09

Нижня межа значення коефіцієнта – 0,7. розрахунок показав, що
підприємство протягом 2006 року збільшило коефіцієнт проміжної
ліквідності на 0,44 одиниці.

Загальний коефіцієнт покриття. Розкриває загальну оцінку ліквідності
підприємства, вказуючи, скільки копійок оборотних засобів припадає на 1
гривню поточних зобов’язань. Розраховується по формулі:

К П.3.= Оборотні засоби (2.9)

Поточні зобов’язання

К П.3. 2005 р. = (Ф.1 р.260+р.270) / Ф.1 р.620 = 2,41

К П.3. 2006 р. = (Ф.1 р.260+р.270) / Ф.1 р.620 = 3,43

Мінімально достатнє значення – 1, що обумовлене слідуючим: оборотних
засобів на підприємстві повинно бути достатньо для покриття його
поточних зобов’язань. Перевищення оборотних активів підприємства більше,
аніж у два рази, є також небажаним, оскільки свідчить про нераціональне
вкладення підприємством своїх засобів і неефективне їх використання.

Коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності підприємства власними
оборотними засобами. Показує, яка частина оборотних активів фінансується
за рахунок власних засобів підприємства. Розраховується за формулою:

К з.п.л. = Власні оборотні засоби (2.10)

Оборотні активи

К з.п.л. 2005 р. = (Ф.1 р.380+р.430-р.080) / Ф.1 р.260+р.270 = 0,59

К з.п.л. 2006 р. = (Ф.1 р.380+р.430-р.080) / Ф.1 р.260+р.270 = 0,71

Маневреність власних оборотних засобів. Характеризує ту частину власних
оборотних засобів, яка знаходиться у формі грошових засобів.

Розраховується за формулою:

Кв.о.б = Грошові засоби (2.11)

Власні оборотні засоби

Кв.о.б 2005 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 – р.080) / (Ф.1 р.100 + р.120 +р.130
+р.140) = 0,80

Кв.о.б 2006 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 – р.080) / (Ф.1 р.100 + р.120 +р.130
+р.140) = 1,04

Для підприємства, що функціонує в нормальному режимі значення показника
знаходиться в межах від 0 до 1.

Питома вага власних оборотних засобів у покритті запасів.
Характеризує ту частину вартості запасів, яка покривається власними
оборотними засобами. Розраховується за формулою:

К П.З. = Власні оборотні засоби (2.12)

Запаси і витрати

К П.З. 2005 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 – р.080 + р.500 + р.520 +
р.530 + р.540) / (Ф.1 р.100+р.120+р.130+р.140) = 1,29

К П.З. 2006 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 – р.080 + р.500 + р.520 +
р.530 + р.540) / (Ф.1 р.100+р.120+р.130+р.140) = 1,39

Можлива нижня межа коефіцієнта 0.5. Коефіцієнт маг особливе значення
для підприємств торгівлі. Тлумачення даного значення
коефіцієнта є наступним: за поточними операціями банки
можуть надавати пільгове кредитування підприємствам на яких
не менше половини вартості запасів та вкладень незавершене
виробництво покриваються за рахунок власних засобів.

Аналіз ділової активності здійснюється з метою порівняння ефективності
використання ресурсів та визначення міри виконання плану за основними
показниками і зміні темпів їх росту.

Загальне обертання капіталу показує, скільки припадає на 1 гривню
авансованого капіталу гривень від реалізації продукції.

Обертання мобільних коштів показує швидкість обороту матеріальних та
грошових ресурсів підприємства за аналізований період, або скільки
гривень виручки знімається з кожної гривні даного виду активів.

Нормативного значення коефіцієнт не має, але зусилля фахівців та
керівництва підприємства повинні в усіх випадках бути направлені на
прискорення обертання. Якщо підприємство постійно використовує залучені
засоби (кредити, позики, кредиторську заборгованість), то швидкість
обороту, що склалась, утворює недостатню кількість грошових засобів для
покриття витрат і розширення діяльності.

Обертання власного капіталу показує швидкість обороту вкладеного
власного капіталу, або активність грошових засобів. якими ризикують
акціонери.

Якщо показник рентабельності власного капіталу (буде розглянутий нижче)
не забезпечує його окупність, то даний коефіцієнт обертання означає
бездіяльність частини власних засобів, що є свідченням нераціональної їх
структури. При зниженні рентабельності власного капіталу необхідне
відповідне збільшення обертання.

Обертання дебіторської заборгованості. Показує кількість оборотів
дебіторської заборгованості. Позитивною вважається тенденція, коли
значення показника зростає.

Термін обороту дебіторської заборгованості показує, скільки днів
триває оборот дебіторської заборгованості. Фахівцям та керівництву
підприємства необхідно вживати заходів до скорочення терміну
дебіторської заборгованості.

Обертання кредиторської заборгованості – показує кількість оборотів
кредиторської заборгованості. Збільшення кількості оборотів є свідченням
позитивних змін фінансового стану аналізованого підприємства.

Термін обороту кредиторської заборгованості – показує, скільки днів
триває оборот кредиторської заборгованості. Чим меншим є термін обороту,
тим краще є фінансовий стан підприємства.

Після розрахунку системи показників необхідно в загальному оцінити
фінансовий стан досліджуваного підприємства. Враховуючи той факт, що
підприємства в своїй діяльності використовують основні й оборотні
засоби, необхідно визначити ефективність їх використання; розрахувати
нормативи оборотних засобів по різних їх видах; нарахувати амортизацію
на знос основних засобів.

У таблиці 2.4 подані показники ділової активності, формули для
розрахунку, джерела інформації та розраховані дані.

Таблиця 2.4 Показники ділової активності

ПоказникУмовне позначенняФормула для розрахункуДжерела
інформації20052006123456Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача,
коефіцієнт трансформаціїКтЧиста виручка від реалізації продукції (далі –
ЧВ) / АктивиФ.2,р.035 / ф.1,р.2800,110,13ФондовіддачаФо.ф.ЧВ / Основні
виробничі фондиФ.2,р.035 / ф.1,р.0300,290,35Коефіцієнт оборотності
обігових коштів (обороти)КоЧВ / Обігові коштиФ.2, р.035 / Ф.1,
р.260+р.2700,180,21Період одного обороту обігових коштів (днів)Чо360 /
Ко 1973,421723,64Продовження таблиці 2.4

123456Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)Ко.з.Собівартість
реалізації / Середні запасиФ.2, р.040 / Ф.1,
р.100+р.120+р.130+р.1400,180,23Період одного обороту запасів (днів)Чз360
/ Ко.з. 1946,211574,65Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
(обороти)Кд.з.ЧВ / Середня дебіторська заборгованістьФ.2, р.035 /
Ф.1,р.050+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.2100,830,71Період погашення
дебіторської заборгованості (днів)Чд.з.360 /
Кд.з. 433,12508,27Коефіцієнт оборотності готової продукції
(оборотів)Кг.п.ЧВ / Готова продукціяФ.2, р.035 / Ф.1,
р.1303,963,26Період погашення кредиторської заборгованості
(днів)Чк.з.Середня кредиторська заборгованість * 306 / Собівартість
реалізаціїФ.1., р.620*360 / Ф.2,р.0401103,63674,68Період операційного
циклу (днів)Чо.ц.Сума періодів запасу і дебіторської заборгованості Ч
о.ц. = Чз+Чд.з 2379,342082,92Період фінансового циклу (днів)Чф.ц.Чф.ц. =
Чо.ц. – Чк.з. 1275,711408,24Коефіцієнт оборотності власного капіталу
(оборотність)Кв.к.ЧВ / Власний капіталФ.2, р.035 / ф.1, р.380 +
р.430+р.6300,140,15

Аналіз показників рентабельності. Спільним при розрахунку коефіцієнтів
цієї групи є те, що вони ґрунтуються на показниках доходності
підприємства (прибуток від реалізації продукції, балансовий прибуток,
чистий прибуток). Збільшення їх у динаміці позитивно характеризує зміну
фінансового стану досліджуваного підприємства.

Рентабельність основної діяльності характеризує ефективність витрат на
виробництво і реалізацію продукції підприємства.

Для аналізу коефіцієнтів рентабельності скористуємося факторною моделлю
фірми «DuPont». Призначення моделі – визначити фактори, що впливають на
ефективність роботи підприємства й оцінити цей вплив. Оскільки існує
безліч показників рентабельності – вибираємо один – рентабельність
власного капіталу. Для проведення аналізу необхідно змоделювати
факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу.
Схематичне представлення моделі подана на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 – Модифіцирована схема аналізу ТОВ «Техногран»

З поданої моделі очевидно, що рентабельність власного капіталу
підприємства залежить від трьох факторів першого порядку: чистої
рентабельності продажів, ресурсовітдачи і структури джерел коштів,
інвестованих у підприємство. Значимість даних показників пояснюється
тим, що вони у певному значенні узагальнюють усі сторони
фінансово-господарської діяльності підприємства «Аліна-Д»: перший фактор
узагальнює звіт про фінансові результати, другий – актив балансу, третій
– пасив балансу.

В основу наведеної схеми аналізу закладена наступна детермінантна
модель:

R ROE = R NPM Ч P отд Ч k зав (2.13)

Чистий прибуток Чистий прибуток Виручка від
реалізації

= Ч Ч

Власний капітал Виручка від реалізації Усього активів

Усього джерела коштів

Ч ,

Власний капітал

де Р отд – ресурсовітдача.

Для проведення факторного аналізу рентабельності підприємства можна
використовувати різноманітні прийоми элімітування. Я використовую один
із найбільш простих – метод абсолютних різниць.

Дані для розрахунку факторів наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Розрахункові дані

НайменуванняСумма, тис. грн 2005р.2006р. Чистий прибуток 45 52,6
Виручка від реалізації 250 300 Активи 3708,54074,3 Власний капітал
3678,73720,5

На основі даних таблиці 2.6 розраховуємо чисту рентабельність продаж за
2005 і 2006 роки:

1. R NPM = Чистий прибуток / Виручка від реалізації =

= 45/250 = 0,1800 грн. (2005р.)

2. R NPM = Чистий прибуток / Виручка від реалізації =

= 52,6/300 = 0,1753 грн. (2006р.)

Ресурсовітдача:

3. P отд = Виручка від реалізації / Усього активів =

=250/3708,5 = 0,0674 грн. (2005р.)

4. P отд = Виручка від реалізації / Усього активів =

=300/4074,3 = 0,0736 грн. (2006р.)

Коефіцієнт фінансової залежності:

5. k зав = Усього джерела засобів / Власний капітал =

=3708,5/ 3648,7 = 1,0164 грн. (2005р.)

6. k зав = Усього джерела засобів / Власний капітал =

=4074,3/ 3720,5 = 1,0951 грн. (2006р.)

Отримані дані заносимо в таблицю 2.6.

Таблиця 2.6 – Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу і
факторних показників у динаміку

Показник 2005 р. 2006 р. Зміни1 Чиста рентабельність продажів 0,1800
0,1753 -0,00472 Ресурсовітдача 0,0674 0,0736 0,00623 Коефіцієнт
фінансової залежності 1,0164 1,0951 0,07874 Рентабельність власного
капіталу 0,0123 0,0141 0,0018

Загальна зміна рентабельності власного капіталу склало 0,0018 пунктів.

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни
показника чистої рентабельності продажів визначим по наступній формулі:

R ROE (1)= R NPM Ч P0 отд Ч k0 зав = (-0,0047) Ч 0,0674 Ч 1,0164 ?
-0,00032

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни
показника ресурсовітдачи:

R ROE (2) = R1 NPM Ч P отд Ч k0 зав = 0,1753 Ч 0,0062 Ч 1,0164 ?
0,0011

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни
коефіцієнта фінансової залежності:

R ROE (3) = R1 NPM Ч P1 отд Ч k зав = 0,1753 Ч 0,0736 Ч 0,0787 ? 0,001

Склавши значення показника рентабельності власного капіталу за рахунок
кожного фактора одержимо загальну зміну значення коефіцієнта:

R ROE = R ROE (1) + R ROE (2) + R ROE (3) = (-0,0003) + 0,0011 + 0,001 ?
0,0018

Узагальнимо в таблиці 2.7 вплив факторів, що впливають на зміну
показника рентабельності власного капіталу.

Таблиця 2.7 – Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність
власного капіталу

ПоказникиВплив Чиста рентабельність продажів-0,003 Ресурсовітдача 0,0011
Коефіцієнт фінансової залежності0,001 Усього (зміна коефіцієнта
рентабельності власного капіталу)0,0018

Таким чином, за рахунок зниження коефіцієнта чистої рентабельності
продажів показник рентабельності власного капіталу знизився на 0,0003
пункту. Зміна показника ресурсовітдачи і коефіцієнта рентабельності
привели до збільшення коефіцієнта рентабельності власного капіталу. У
цих розрахунках черговий разом просліджується обернено пропорційний
зв’язок між коефіцієнтом фінансової залежності підприємства і зміною
рентабельності власного капіталу: збільшення ступеня фінансової
залежності підприємства ТОВ «Техногран» від зовнішніх джерел
фінансування приводить до росту рентабельності власного капіталу.

2.2 Організація бухгалтерського обліку заробітної плати в ТОВ
«Техногран»

Бухгалтерський облік заробітної плати на підприємстві ведеться
відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [1] та
Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності
підприємств [3].

Заробітна плата працівників підприємства ТОВ «Техногран»за січень 2006
року склала:

1) громадянина “А” – 460 грн. (утримання до соцфондів – 18,50 грн.*);

2) громадянина “Б” – 500 грн. (утримання до соцфондів – 20 грн.*), при
цьому він є потерпілим унаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2
(має посвідчення встановленого зразка);

3) громадянина “С” – 780 грн. (утримання до соцфондів – 31,50 грн.*);

4) громадянки “Д” – 480 грн. (утримання до соцфондів – 19 грн.*), при
цьому вона є матір’ю трьох дітей віком до 18 років;

5) громадянки “Е” – 800 грн. (утримання до соцфондів – 32 грн.*), при
цьому вона є матір’ю-одиначкою

Утримання податку на доходи буде провадиться в такий спосіб:

1) громадянину “А” із застосуванням податкової соціальної пільги в
розмірі 61,50 грн., оскільки доход не перевищує 510 грн.;

(460 грн. – 18,50 грн. – 61,50 грн.) х 13% = 49,40 грн.;

2) до доходу громадянина “Б” можуть бути застосовані пільги: соціальна
пільга в розмірі 61,50 грн., оскільки доход не перевищує 510 грн. і
пільга як потерпілому внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2 у
розмірі 92,25 грн. Застосовується найбільша з пільг:

(500 грн. – 20 грн. – 92,25 грн.) х 13% = 50,41 грн.;

3) громадянин “С” не може скористатися соціальною пільгою, бо його доход
перевищує суму 510 грн.:

(780 грн. – 31,50 грн.) х 13% = 97,31 грн.;

4) до доходу громадянки “Д” можуть бути застосовані пільги: соціальна
пільга в розмірі 61,50 грн., оскільки доход не перевищує 510 грн. і
пільга в розмірі 92,25 грн. на кожну дитину віком до 18 років:

(480 грн. – 19 грн. – 92,25 грн. х 3) х 13% = 23,95 грн.;

5) громадянка “Е” не може скористатися соціальною податковою пільгою як
мати-одиначка, бо її доход перевищує 510 грн.:

(800 грн.- 32 грн.) х 13% = 99,84 грн.

Працівникові ТОВ «Техногран» Васильєву Г.І. за січень 2006 року
нараховано заробітну плату в розмірі 810 грн. (утримання до соцфондів –
30 грн.*), 40% якої (324 грн.) виплачується в натуральній формі.

Відповідно до п. 3.4 Закону про доходи при нарахуванні доходів у
будь-яких негрошових формах податок з доходів у 2006 році буде
визначатися із застосуванням коефіцієнта 1,149 (100: (100 – 13)).

Отже, податок з доходів Васильєва Г.І. складе:

– з натуральних доходів: (324 грн.- 12 грн.**) х 13% х 1,149 =
46,60 грн.;

– з грошових доходів: (810 грн. – 324 грн. – 18 грн.**) х 13% =
60,84 грн.

Paзом: 46,60 грн. + 60,84 грн. = 107,44 грн.

3 При виплаті зарплати в натуральній формі варто враховувати норми
ст. 23 Закону про оплату праці, відповідно до якого така виплата повинна
бути передбачена колективним договором, здійснюватися за цінами, не
вищими від собівартості, і її розмір не може перевищувати 50%
нарахованої за місяць зарплати – в тих галузях або за тими професіями,
де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому
вираженні, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів,
перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Працівник ТОВ «Техногран» Свиридов К.Е. за січень 2006  року крім
заробітної плати в сумі 450 грн. (сума утримань до соцфондів – 18 грн.)
одержав доход у сумі 200 грн. (сума утримань до соцфондів – 8 грн.) за
договором підряду за виконані послуги ПП “Ступени”. З огляду на те, що
податкова пільга може застосовуватися тільки за одним місцем роботи, то
зі Свиридова К.Е. податок на доходи буде утримуватися в такий спосіб:

– на ТОВ «Техногран» (450 грн. – 18 грн. – 61,50 грн.) х 13% =
48,17 грн.;

– на ПП “Ступени”: (200 грн.- 8 грн.) х 13% = 24,96 грн.

У березні працівнику нарахована зарплата в сумі 700,00 грн. і премія за
підсумками роботи за місяць у сумі 250,00 грн. Сума авансу, виплаченого
в першій половині місяця, склала – 200,00 грн. За даними авансового
звіту про службове відрядження, зданого працівником до бухгалтерії
підприємства 21 березня, за працівником утворилася заборгованість за
відрядженням в сумі 10,00 грн. Відповідно до договору купівлі-продажу і
накладної на відпустку товару, 25 березня працівнику відпущений зі
складу товар на суму 56,00 грн.

Крім того, із працівника на підставі його заяви щомісяця утримується
50,00 грн. у рахунок погашення раніше отриманої від підприємства позики.
Як бачимо, сума всіх утримань, не враховуючи утримань обов’язкових
податків і зборів, складає менше 50 % нарахованої зарплати і дорівнює
151,00 грн. (35,00 + 10,00 + 56,00 + 50,00).

Зазначені господарські операції відображені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 Господарські операції

№ п/пЗміст господарської операціїКореспонденція
рахунківСума(грн.)ДебетКредит123451 Нарахована працівнику зарплата за
березень 236611700,002 Нараховано премію за результатами роботи за
березень 236612250,003 Виданий аванс 661301200,00Продовження таблиці 2.8

123454 Утримано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття (950,00 * 0,5% / 100%) (далі – ФССБ)
6616534,755 Утримано прибутковий податок з доходів працівника (950,00 –
4,75 – 170,00) 20% / 100% + 19,55 661641174,66 Утримано збір на
обов’язкове пенсійне страхування (950,00 – 4,75) * 2% / 100% (далі – ПФ)
66165118,917 Утримано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (950,00 –
4,75) * 0,5% / 100% (далі – ФССТВП) 6616524,738 Утримана з працівника
сума авансу, невикористаного за призначенням в період відрядження і не
повернутого в касу підприємства 66137210,0010 На підставі заяви
працівника здійснено часткове погашення раніше виданої позики
66137750,0011 На підставі заяви працівника утримана вартість товару,
проданого працівнику 66170256,0012 Виплачена працівнику сума заробітної
плати і премії за підсумком місяця 661301396,01

Працівник, прийнятий на роботу 14 лютого 2006 року з щомісячним окладом
500 грн., відпрацював 17 днів, після чого йому була надана щорічна
відпустка відповідно до його заяви на 26 календарних дні (з 03.03.03 по
28.03.03. включно), оскільки він є інвалідом 3 групи1 . Попрацювавши ще
якийсь час, він подав заяву про звільнення з 18.04.2003 р. (відпрацював
у квітні 14 робочих днів).

Інші початкові дані: виплати за один фактично відпрацьований день у
лютому: 500/202   =25,00 грн., зарплата за лютий: 25 грн.*11 днів=275,00
грн., сума нарахованих відпускних : 26 днів*25 грн.=650,00 грн., сума
нарахованої зарплати за березень 25,00 (500 грн. / 20 днів * 1 день),
сума нарахованої зарплати за квітень: 14*500/21=333,33 грн., кількість
днів, за яку працівник має право на відпустку: 26*(15 днів (у лютому)+30
днів (у березні за вийнятком 8 березня)+17 днів (у квітні))/(365 днів –
10 днів) =26*(62/355)=4,54 дні = 5 днів.

Фактична сума відпускних, що підлягає нарахуванню з урахуванням фактично
відпрацьованого часу и нарахованої зарплати: за лютий: 275,00 грн. (11
робочих днів), за березень: 1*500грн./20днів = 25,00 грн. (1 робочий
день), за квітень: 333,33 грн. (14 робочих днів).

Фактична сума відпускних, що підлягає нарахуванню: 5днів*((275 грн. +
25,00 грн + 650,00 грн. + 333,33 грн.)/(11 днів + 1 день + 26 днів + 14
днів)) = 123,33 грн.

Зазначені господарські операції відображені в таблиці 2.9

Таблиця 2.9 Господарські операції

№ п/пЗміст господарських операціїКореспонденція

рахунківСума(грн.)ДебетКредит1 Нараховані працівнику зарплата за лютий,
березень, квітень і відпускні 236611283,332 Утримано взноси до ФССБ (за
лютий – 1,38 грн., березень – 3,38 грн., квітень – 1,67 грн.)
6616536,433 Утримано прибутковий податок (за лютий – 26,55 грн.,
березень – 106,15 грн., квітень – 38,15 грн.) 661641170,854 Утримано
збір до ПФ (за лютий – 5,47 грн., березень – 13,43 грн., квітень – 6,63
грн.) 66165125,535 Утримано внесок до ФССВПТ (за лютий – 1,37 грн.,
березень – 3,36 грн., квітень – 1,66 грн.) 6616526,396 Видані працівнику
зарплата, відпускніі аванс за лютий, березень і кватень 661301827,747
Відкоректовано зайво відпускні за березень(сторно) 23661526,6711
Відкореговано ранніше нарахований збір до ФССБ (3,38 – 0,74) (сторно)5
6615532,6412 Відкореговано ранніше нарахований збір до ПФ (13,43 – 2,95)
(сторно) 66165110,4813 Відкореговано ранніше нарахований збір до ФССВПТ
(3,36 – 0,77) (сторно) 6616522,5914 Відкореговано сумму ранніше
утриманого прибуткового податку(106,15 – 6,20) (сторно)6 66164199,95

Аналіз виявив, що підприємство дотримується чинного законодавства по
нарахуванню заробітної плати та розрахунків по ним.

2.3 Аудиторська перевірка середньої заробітної плати для виплат
лікарняних та відпускних

Для перевірки правильності роботи бухгалтерії з питання визначення
середньої заробітної плати керівництво ТОВ «Техногран» вирішило
провести аудиторську перевірку. За для цього воно звернулася до
аудиторської фірми “Консул”.

Керівнику аудиторської фірми

Пану Іванову В.П.

«15» січня 2007р.

ЛИСТ – ЗАМОВЛЕННЯ

Шановний пане Петров В.П.

Прошу Вас призначити проведення аудиторської перевірки на підприємстві

ТОМ «Технограм» , яке повинне відповідати наступним вимогам:

1. Масштаб

– за період з «01» лютого 2007 р. по «12» лютого 2007 р.

2. Мета (необхідне підкреслити):

– аудиторська перевірка визначення середньої заробітної плати щодо
виплат відпускних та лікарняних;

– перевірка відповідності фінансової звітності порядку внесення
бухгалтерського обліку та представлення звітності, згідно законодавчих
та нормативно-правових актів України;

– надання аудиторського висновку про фінансову звітність та аналіз
фінансового стану підприємства для Комісії з цінних паперів та фондового
ринку України (НБУ та інше);

– надання аудиторського висновку з питань повноти формування статутного
фонду;

– відновлення бухгалтерського обліку.

3. Форма подання звіту перевірки та звітності (необхідно підкреслити):

– письмова;

– на дискеті;

4. Методи перевірки (необхідне підкреслити):

Оглядова (експрес), операційна, компіляційна, вибіркова, суцільна,
комплексна.

5. Місце перевірки (необхідне підкреслити):

– офіс Замовника;

– офіс Виконавця;

– інше.

6. Строк перевірки:

З «01» лютого 2007 р. по «12» лютого 2007 р.

З повагою, Керівник ____________________

(підпис) (ПІБ)

Вих. №25

Від «15» січня 2007р.

На підставі листа замовлення аудиторська фірма надає ЛИСТ-ЗГОДУ, яка
наведена нижче.

ЛИСТ-ЗГОДА

Аудиторська фірма «Консул»

Згодна провести перевірку ТОВ «Технограм»

згідно надісланого завдання по наданим Вами документам за вказаний
Вами період.

З метою визначення обсягу робіт, програми та укладеного договору просимо
Вас надіслати завдання на проведення аудиту та вказати періоди
перевірки.

З повагою Генеральний

Директор АФ Іванов В.П. /______________________/

Вих. №12

Від «17» січня 2007р.

На підставі цих документів складається договір на проведення
аудиторської перевірки , який наведено нижче:

Договір №32-12/02

м. Запоріжжя “20” січня 2007р.

АФ “Консул”, надалі Виконавець в особі директора Іванова В.П. діючого на
підставі Статуту підприємства, здійснюючого свою діяльність на основі
виданій рішенням Аудиторської палати України ліцензії №100012 від
01.01.2000р., з однієї сторони, і ТОВ «Технограм», надалі Замовник, в
особі директора діючого на підставі Статуту підприємства, з іншого боку,
уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання по
наданню наступних аудиторських послуг:

1.1.1. Перевірка правильності визначення середньої заробітної плати щодо
вип.лат відпускних та лікарняних за 2006 рік.

1.1.2. Інформаційно-консультаційне обслуговування
фінансово-господарської діяльності підприємства, що здійснюється в
наступних формах:

1.1.2.1. консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування,
господарського права, визначення фінансових результатів;

1.1.2.2. системного забезпечення нормативними документами, офіційно
опублікованими в період надання послуг Виконавцем, публікаціями
консультацій та роз’яснень фахівців.

2. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Якісно та в зазначений термін виконувати обговорені в пунктах
1.1.1 і 1.1.2 Договору.

2.1.2. Дотримувати конфіденційність усієї без винятку отриманої при
наданні послуг інформації.

2.1.3. Надати Замовнику звіт про виконану роботу (акт аудиторської
перевірки).

2.1.4. Інформувати Замовника у випадку, якщо в процесі роботи виявиться
її недоцільність.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Вчасно проводити розрахунки з Виконавцем.

2.2.2. Надати Виконавцю можливість доступу до будь-яких записів,
документації і іншої інформації, що необхідна для проведення аудиту.

2.2.3. Нести самостійно відповідальність за повноту і вірогідність
бухгалтерських і інших документів, наданих Виконавцю для проведення
аудита.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙОМУ РОБІТ

3.1. По закінчені аудиторської перевірки Виконавець надає Замовнику Акт
аудиторської перевірки, висновок для Державної податкової інспекції. Акт
приймання виконаних робіт.

3.2. Замовник протягом 10 днів зі дня одержання акта аудиторської
перевірки й акта здавання-прийняття виконаних робіт зобов’язаний
підписати їх, чи надати мотивоване відмовлення від прийому виконаних
робіт до форми проекту двухсторонього акту з вказівкою необхідних
доробок і термінів їхнього виконання. Якщо в встановлених строк
Виконавець не одержить підписаний акт при приймання робіт, чи мотивоване
відмовлення від його підписання, робота вважається прийнятою з
виконанням усіх умов договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Замовник несе відповідальність за:

4.1.1. Достовірність наданої інформації.

4.1.2. Невиконання рекомендацій аудитора.

4.1.4. Невиконання, чи несвоєчасне виконання обов’язків по оплаті робіт,
сплачує Виконавцю пеню за всі дні прострочення платежу, виходячи з
подвійної дисконтної ставки НБУ, діючий у період, за який виплачується
пеня.

4.2. Виконавець несе відповідальність за:

4.2.1. Дотримання термінів виконання робіт.

4.2.2. Дотримання принципів аудита при виконанні робіт.

4.2.3. Розголошення інформації отриманої в процесі виконання робіт з
даного договору відповідно до законодавства України.

4.2.4. Використання отриманої на підприємстві інформації для власної
вигоди.

5. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Виконавець виконує обговорений обсяг робіт з “01” лютого 2007 року
по “10” лютого 2007 року.

5.2. Документи згідно пункту 3.1. даного договору надаються Замовнику за
день до закінченні перевірки.

6. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість робіт складає: Одна тисяча дев’ятсот дванадцять гривень 00
коп.

6.2. Форма оплати – безготівковий розрахунок, шляхом перерахування
коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.3. Термін оплати: 50% вартості послуг до початку проведення
аудиторської перевірки, 50% у строк трьох днів після підписання
виконаних робіт.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Договір може бути розірваний з ініціативи однієї з сторін
достроково з попередженням іншої сторони, до початку виконаних робіт.

7.2. Виконавець має право відмовитися від виконання робіт у будь-який
час у випадку не дотримання Замовником умов пунктів 2.2 і 4.1. даного
договору.

7.3. За Виконавцем зберігається право зміни вартості робіт у випадку не
передбаченого збільшення обсягу робіт, зміни розцінок, що обумовлюються
додатковою угодою.

7.4. Усі суперечки, що виникають у процесі виконання сторонами своїх
зобов’язань за договором, суперечки врегульовуються шляхом переговорів.

7.5. Суперечки які не можуть бути врегульовані шляхом переговорів,
розглядаються в арбітражному суді.

8. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

8.1. Даний договір діє по 31 грудня 2007 року і набирає сили з моменту
його підписання. Договір складений у двох екземплярах – по одному для
кожної сторони. Усі додатки до договору є його невід’ємною частиною

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

АФ “Консул” Код ОКПО 25451525

МФО 313251

Юрид.адреса: м.Запоріжжя, 69098

Пр.Леніна 98 оф.23

Р/р:260005245332

___________________/Іванов В.П./ЗАМОВНИК:

ТОВ «Технорган» Код ОКПО 25125262

МФО 313223

Юрид.адреса: м.Запоріжжя, 69005

Вул.Рязанська 13

Р/р: 26009588541

__________________/_____________./

Після підписання договору складається програма аудиту.

2.4 Програма та план аудиту середньої заробітної плати

Розробка загального плану операційної перевірки здійснюється з метою
визначення її обсягу, термінів проведення, необхідного складу
аудиторської групи, яку буде залучено до перевірки. План аудиторської
перевірки середньої заробітної плати подано у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 – План операційної перевірки середньої заробітної плати

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Етап аудиторської перевіркиМета та завданняАудиторські
процедуриАудиторські доказиТермін
виконанняВиконавецьПідготовчийВизначити аудторський ризик та суттєвість,
ознайомення з бізнесом кліентаПеревірка суцільнаСкладання
звіту01.02-03.02Петренко А.Г.

Івасюк Р.Л.Фізичної перевіркиПеревірка розрахунку середньої заробітної
плати для виплат працівникам Перевірка суцільнаРобочі
документи04.02-06.02Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.Фактичний (основний)Складання програми аудиту, проведення
аудиту з узагальненням перевірки у робочих документахОбовязковість
Робочі документи05.02-09.02Петренко А.Г.ЗаключнийЗвіт та висновки
аудиторської перевіркиОписово Аудиторський висновок12.02Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Петренко А.Г.

Керівник аудиторської фірми __________________Петров В.П.

(підпис)

Керівник перевірки __________________Карпенко Л.М.

(підпис)

Більш докладна розробка плану знаходить своє відображення в програмі
операційної перевірки. Зокрема, в ній наводиться конкретній перелік
об’єктів перевірки для кожної ділянки обліку, встановлюються виконавці,
терміни початку та закінчення роботи, відсоток вибірки. Програма
операційної перевірки допомагає послідовно і цілеспрямовано вивчити всі
напрями обліку грошових активів без пропусків або повторів. Крім того,
правильно складена програма аудиту може слугувати одночасно і засобом
контролю за роботою аудиторів у складі групи.

Специфіка підприємства, обсяг і складність роботи з його перевірки щораз
вимагають визначення чіткої послідовності кроків при проведенні аудита і
правильного розподілу обов’язків між аудиторами, якщо перевірку
проводять декілька спеціалістів.

З цією метою керівником бригади аудиторів складається програма
перевірки, у якій указуються:

-ціль аудиту;

-основні ділянки роботи підприємства і розділи обліку, які підлягають
перевірці;

-характер перевірки (суцільна, вибіркова, візуальна і т.д.);

-закріплення обов’язків між учасниками бригади;

-гадана тривалість перевірки і строки її початку і закінчення.

Програма аудиторської перевірки наведена у таблиці 2.11.

Коли завершена програма аудиторської перевірки, керівник бригади надає
під підпис керівнику Товариства, який після ознайомлення з об’ємом
аудиту надає згоду та необхідну документацію. В ході аудиторської
перевірки складаються робочі документи.

Аудиторський ризик це ризик того, що аудитор висловить невідповідну
аудиторську думку, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену
інформацію.

Аудиторський ризик поділяється на три різновиди 6 властивий ризик, ризик
контролю та ризик не виявлення.

Таблиця 2.11 – Програма перевірки середньої заробітної плати

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Об’єкт перевіркиВиконавецьРобочі документиТермін виконанняПримітки
Співставлення Колективного договору , додатків з посадовими окладами з
нарахованої заробітної платиПетренко А.Г.РД-1 01.02-03.02Перевірка
штатів, табелів робочого часуІвасюк Р.Л.РД-2 04.02-06.02Співставлення
нарахованої та виплаченої заробітної платиПетренко А.Г.РД-3
04.02-06.02Перевірка правильності розрахунку середньої заробітної плати
при виплаті лікарнянихІвасюк Р.Л.РД 405.02-08.02Перевірка розрахунку
середньої заробітної плати відпускнихПетренко А.Г.РД
505.02-09.02Перевірка виплат лікарняних та відпускнихІвасюк Р.Л.РД-6
08.02-09.02Перевірка даних пов виплатам зі звітністюКарпенко Л.М.РД-7
10.02Складання аудиторських довідокКарпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Петренко А.Г.РД-8 11.02Аудиторський висновокКарпенко Л.М.РД-9 12.02

Властивий ризик – це ризик викривлення залишку на рахунку (або класу
операцій), який може бути суттєвим, окремо або разом з викривленням
залишків на інших рахунках (або класів операцій), якщо припустити
відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю.

Ризик контролю – це ризик того, що викривленню залишку на рахунку (або
класу операцій), які могли б виникнути і які могли б бути суттєвими,
окремо або разом із викривленням залишків на інших рахунках (або класів
операцій), не можна буде своєчасно запобігти (або виявити та виправити
його) за допомогою систем бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю.

Ризик не виявлення – це ризик того, що аудиторські процедури по суті не
виявляють викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), які
можуть бути суттєвими, окремо або разом з викривленнями залишків на
інших рахунках (або класів операцій).

Аудиторський ризик – це суб’єктивно встановлений рівень ризику, який
може взяти на себе аудитор в відношенні того, що в фінансовій звітності
клієнта можуть бути знайдені помилки після завершення аудиту та
представлення позитивного аудиторського висновку.

Ризик не може бути усунений повністю, а тому в аудиторській практиці
встановлений рівень ризику – 5 %, а рівень довіри 95 %.

Формула для розрахунку аудиторського ризику має вигляд :

АР – ВР х РК х РНВ, (2.14)

де АР – аудиторський ризик; ВР – властивий ризик;

РК – ризик контролю: РНВ – ризик не виявлення.

АР = 0,8 х 0,9 х 0,5 = 0,36

Необхідний рівень аудиторської перевірки буде забезпечений при
встановленні аудитором низького ризику не виявлення помилок (0,001) при
умові повної недовіри до системи обліку та внутрішнього контролю.

Тоді, АР = 1,0 х 1,0×0,01=0,01

Коли аудитор встановлює, що ризик не виявлення щодо твердження у у
фінансовому звіті стосовно суттєвого залишку або рахунку класу операцій
не можна зменшити до допустимо низького рівня, аудитор повинен висловити
умовно-позитивну думку або відмовитися від висловлення думки.

2.5 Робочі документи

Робочі документи аудиторської перевірки складаються у повільненої форми,
проте висновок щодо результату аудиторської перевірки окремого пункту
програми, повинен бути проаналізовано.

Першим кроком проведення аудиту проводиться знайомство з обліковою
політикою підприємства ТОВ “Техногран”.

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Період, що перевіряється 2006 рік.

РД-ЗП-1

Облікова політика

Прийняті обліковою політикою способи організації аналітичного
облікуСпособиВідповідність обліковій політиці (+), не відображено в
обліковій політиці (-), ведеться з порушеннями (П)За видами витрат+За
видами продукції (робіт, послуг), що випускаються+Чи ведеться окремий
облік доходів і фінансових результатів, отриманих від здійснення різних
видів діяльності+Чи відбувались зміни облікової політики-Групування
витрат та місцями виникнення та іншими ознаками-Калькуляційний облік
здійснюється в окремій системі рахунків-За підрозділами підприємства+За
іншими ознаками-Оцінка незавершеного виробництва-

Аудитор ____________ Карпенко Л.М.

(підпис)

Таким чином, при вивчені обліковій політиці на підприємстві ТОВ
«Технограм», ціллю аудиту є перевірка повноти і своєчасності
відображення первинних даних в зведених документах та облікових
регістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності
та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності
відображення доходів та визначення результатів діяльності у звітності
господарюючого суб’єкта, фінансовий результатів, що застосовуються на
підприємстві, чинними нормативними документами України в період, що
перевіряється.

Для контролю документування витрат на оплату праці використовують
питання і блок-схеми .

РД-10

Тести внутрішнього контролю операцій по оплаті праці

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Період, що перевіряється 2006 рік.

№ п/п ЗмістВідповіді123 1 Усе чи робітники підприємства одержують
оплату праці через касу?ні 2 Перевіряється чи зведення по нарахуванню й
утриманню оплати праці головним бухгалтером?так 3 Під час відпустки
бухгалтера по нарахування оплати праці чи провадиться його підмінатак
4Чи звіряє бухгалтер обсяг виконаних робіт із нарахуванням оплати
працітак 5Чи розроблені посадові обов’язки робітників, що здійснюють
нарахування оплати праці?ні Реальність 6Чи подаються списки звільнених
робітників у бухгалтеріютак 7 Сопоставляются чи періодично відомості на
виплату заробітної плати зі зведеннями з особистих справ службовців?ні
8Чи виписують відомості на виплату заробітної плати особи, що не
займаються її нарахуванням?такПродовження РД-10

123 9 Перераховується на одержувача в термін заробітна плата на рахунок
“Депонована оплата праці”?ні 10Чи звіряє бухгалтер список депонентів із
графою “Депонована оплата праці” у Склепінні по нарахуванню й утриманню
оплати праціні 11Чи подаються кадрами в бухгалтерію списки знову
найнятих робітниківтак 12Чи нумеруються розрахунково-платіжні
відомостітак Повноваження 13 Усе чи ставки по оплаті праці визначаються
наказом керівника?так 14Чи зберігаються розпорядження про утримання з
оплати працітак 15Чи підписують відомості особи, що склали їх?так

Аудитор _________________ Карпенко Л.М.

(підпис)

Виявити сильні сторони контролю можна використовуючи такі питання:

РД-2

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Період, що перевіряється 2006 рік.

1. Облік заробітної плати ведеться окремо від обліку кадрів і обліку
робочого часу. (Ні).

2. Табеля обліку робочого часу підписує визначене коло осіб. (Так).

3. Скарги робітників із приводу оплати праці розглядаються періодично і
по ним приймаються рішення. На всі скарги є заяви. (Так).

4. Списки поступивших знову і звільнених робітників відділ кадрів
своєчасно передає в бухгалтерію. (Так).

5. Ставки по оплаті праці встановлюються наказом керівника. (Так).

6. Розрахунки по оплаті праці перевіряють особи, що не мають відношення
до їхнього здійснення. (Ні).

7. Підсумкові дані у відомості звіряють із підсумковими даними про
виплату оплати праці, відбитими в Головній книзі. (Ні).

8. Періодично визначається правильність розподілу оплати праці по
об’єктах витрат (центрам виникнення). (Ні).

9. Витрати на оплату праці сопоставляются із собівартістю продукції,
робіт і послуг. (Ні).

10. Всі нарахування й утримання перевіряє наприкінці місяця внутрішній
аудитор. (Ні).

11. Оплата праці нараховується (Так), виплачується (Так) і в обліку
відбивається щомісяця (Так).

Аудитор _________________ Петренко А.Г.

(підпис)

У такий спосіб визначаємо, що система працює добре і ризик контролю
можна лишити на старому рівні.

Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться за допомогою ЕОМ, необхідно
роздивитися такі питання:

1) концентрація функцій і знань: чи має персонал, зайнятий опрацюванням
даних, детальні знання про взаємозв’язок джерела даних, процесу їхній
одержання, розподіли і використання? (Так).

2) концентрація програм і даних: чи існує можливість доступу сторонніх
осіб до комп’ютерних програм і погроза зміни самих програм або даних?
(Ні).

3) відсутність запровадження документів: чи видається письмове
підтвердження на запровадження даних? (Так).

У балансі по рахунку 66 розгорнуте сальдо: кредитове, що отражат
заборгованість господарства робітникам та службовцям по заробітній платі
(керівництво пояснює його відсутністю грошей на розрахунковому рахунку),
і дебетове, що показує заборгованість робітників та службовців
господарству по заробітній платі, що свідчить про погану організацію
розрахунків із робітниками (виплачено більше, ніж належить). Сума по
дебеті балансу дорівнює 12,220 тис. грн., по кредиті вона дорівнює –
41,771 тис. грн.

Контрольне звіряння показало, що ці суми збігаються з даними Головної
книги. У самій же Головній книзі виявлено багато виправлень; бухгалтер
по оплаті праці пояснює це неточністю підрахунків ще в первинних
документах… (усі виправлення підписані бухгалтером). Переконавшись, що
дані Головної книги і балансу збігаються, можна продовжити подальше
звіряння. Для цього порівняємо дані Головної книги зі склепінням
нарахувань і утримань.

РД-3

Відповідність заборгованості по оплаті праці, що значиться в
розрахунково-платіжних відомостях і Головній книзі.

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Вибіркова

Період, що перевіряється 2006 рік.

МісяціЗначиться по зведенні нарахування й утримання, грн.Значиться по
Головній книзі, грн.Відхилення, грн. вересень34620346200
жовтень2785427584-270 листопад86153861530 грудень6729767927630

Аудитор _________________ Івасюк Р.Л. 02.02.2005р.

(підпис)

Дані невідповідності бухгалтер пояснити не може ( говорить, що просто
описалася).

Заробітна плата на підприємстві нараховується згідно посадових окладів,
штатного розпису, відрядних розцінок і норм виробітку.

Нарахування відпускних організовано належним чином і відповідає
загальновстановленим вимогам.

РД-5

Перевірка нарахування відпускних

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Вибіркова

Період, що перевіряється 2006 рік.

МісяцьПо даним аудитуПо даним підприємстваВідхилення, ±Січень
2006р.1140,161140,160,00Лютий 2006р.1818,441818,440,00Березень
2006р.1307,741307,740,00Квітень 2006р.449,12449,120,00Травень
2006р.1225,081225,080,00Червень 2006р.4075,114075,110,00Липень
2006р.2347,802347,800,00Серпень 2006р.6054,326054,320,00Вересень
2006р.356,88356,880,00Жовтень 2006р.0,000,000,00Листопад
2006р.348,48348,480,00Грудень 2006р.2753,202753,200,00

Аудитор _________________ Івасюк Р.Л.

(підпис)

Нарахування лікарняних здійснюється згідно з чинними нормативними
документами. Однак на підприємстві не надається розшифровка нарахованих
сум по лікарняних листах у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Аудит нарахування лікарняних (допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності) представлено в робочому документі РД-4.

РД-4

Перевірка нарахування лікарняних

Організація, яку перевіряють ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Вибіркова

Період, що перевіряється 2006 рік.

Місяць 2006р.По даним аудитуПо даним підприємстваВідхилення, ±За рахунок
підприємстваЗа рахунок соцстрахуЗа рахунок підприємстваЗа рахунок
соцстрахуЗа рахунок підприємстваЗа рахунок
соцстрахуСічень312,15448,20312,15448,200,000,00Лютий714,92858,51714,6285
8,510,300,00Березень989,29961,91988,99961,910,300,00Квітень88,65354,6088
,65354,600,000,00Травень0,000,000,000,000,000,00Червень0,000,000,000,000
,000,00Липень189,40524,00189,40524,000,000,00Серпень89,491118,7589,50111
8,75-0,010,00Вересень195,54138,16195,54138,160,000,00Жовтень70,160,0070,
160,000,000,00Листопад200,76200,76200,76200,760,000,00Грудень172,1695,28
172,1695,280,000,00

Аудитор _________________ Петренко А.Г.

(підпис)

Вибірковою аудиторською перевіркою за серпень-грудень 2006 року
достовірності даних, що подані до органів Фонду з тимчасової втрати
працездатності для відшкодування виплат допомоги по лікарняним листам та
інших допомогах за рахунок Фонду з тимчасової втрати працездатності
встановлене наступне.

В листопаді 2006 року продавцю ковбасного відділу Шаповал М.Л. по листку
непрацездатності серії ААД №728541, по виду непрацездатності: “догляд за
хворою дитиною” нараховано та сплачено лікарняні за перші п’ять днів за
рахунок Управління, що є порушенням п.3 ст.35 розд. VIII Закону України
“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням
та похованням” від 18.01.2001 року №2240-ІІІ, де зазначено, що “допомога
по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14
років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом
якого дитина за висновком лікаря потребує догляду”. Внаслідок чого
збільшено витрати Управління на суму 115,87 грн.

Також встановлено, що по вищезазначеному листу непрацездатності невірно
розраховано час за який сплачується допомога. Згідно табелю робочого
обліку ковбасного відділу Шаповал М.Л. повинна була відпрацювати 21
годину, а сплачено за 24 години, що призвело до зайвого нарахування та
сплаті допомоги по тимчасової втрати працездатності на суму 14,48 грн.
та нарахування по соціальному страхуванню на 4,60 грн. (РД-4-1)

В серпні 2006 року двом працівникам охоронцю та водію, а саме: водію
Маслову І.К. та охороннику Іриновському О.В. по листам непрацездатності
№004007 та № 493047 нараховано та сплачено лікарняні за перші п’ять днів
за рахунок Товариства, тоді як обидва листка являються продовженнями
попередніх лікарняних №081967 та №608669 відповідно, що є порушенням
п.1, 2 ст.2 Закону України Про розмір внесків на деякі види
загальнообов’язкового державного соціального страхування від 25.03.2005
N 2505-IV (2505-15), де зазначено, що допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з
нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам
Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією
(МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в
період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених
законодавством Внаслідок чого збільшено витрати Управління на суму
219,32 грн. (РД-4-2).

Таким чином, у звіті про нараховані внески, перерахування та виплати,
пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за 2006 рік, в розділі IV
Витрати за рахунок страхових внесків рядок 1 занижено суму витрат на
219,32 грн. та рядок 2 – 101,39 грн.

2.6 Аудиторський висновок

.Аудит проведений аудиторською групи в складі керівника – Карпенко Л.М.–
старший аудитор; помічники – Івасюк Р.Л. та Петренко А.Г. аудитори ІІ
категорії.

Ліцензії на проведення загального аудита ліцензії №100012 від
01.01.2000р.. Ліцензія дійсна по 1 жовтня 2010 року.

Реєстраційне свідчення на заняття підприємницькою діяльністю №364758.
АФ “ Альянс ” Код ОКПО 25451525, МФО 313251, Юрид.адреса: м.Запоріжжя,
69098, Пр.Леніна 98 оф.23, Р/р:260005245332

Звіт аудиторів

виконавчому органу

ТОВ «Техногран»

1. Нами, аудиторською комісією в складі керівника – Карпенко Л.М.–
старший аудитор; помічники – Івасюк Р.Л. та Петренко А.Г проведен аудит
з розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних та
лікарняних на підприємстві ТОВ «Техногран» за 2006 рік.

2. При плануванні і проведенні аудита з визначення правильності
розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних та
лікарняних нами розглянут стан внутрішнього контролю в ТОВ «Техногран».
Відповідальність за організацію і стан внутрішнього контролю несе
виконавчий орган ТОВ «Техногран».

3. Розглянут стан внутрішнього контролю винятково для того, щоб
визначити обєм робіт, необхідних для формування аудиторського висновку
про достовірність відбитки в бухгалтерській звітності. Пророблена в
процесі аудита робота не означає проведення повної і всеосяжної
перевірки системи внутрішнього контролю ТОВ «Техногран», аудит проведен
з метою виявлення всіх можливих хиб.

4. У процесі аудита нами не були виявлені ніякі факти, із яких можна
було б зробити висновок про невідповідність системи внутрішнього
контролю ТОВ «Техногран», що відповідає масштабам і характеру його
діяльності.

5. Наша думка про достовірність визначення середньої заробітної плати з
приводу виплат відпускних та лікарняних приведено в наступній частині
Аудиторського висновку. Нами були виявлені невелики порушення подання
звітності до Державних цільових фондів, які вплинули на достовірність
даних, відображених у бухгалтерській звітності.

6. При проведенні аудита визначення середньої заробітної плати з
приводу виплат відпускних та лікарняних, зазначеної в параграфі 1
дійсної частини, нами розглянуте дотримання в ТОВ «Техногран»
застосовного законодавства України при визначенні середньої заробітної
плати порушень не встановлено. Відповідальність за дотримання
застосовного законодавства України при здійсненні
фінансово-господарських операцій несе виконавчий орган ТОВ «Техногран».

7. Нами проведена перевірка відповідності ряду зроблених ТОВ
«Техногран» фінансово-господарських операцій застосовному законодавству
винятково для того, щоб одержати достатню впевненість у тому, що
відображена в бухгалтерській звітності інформація про визначення
фінансових результатів не містить істотних перекручувань. Проте ціль
проведеного нами аудиту фінансових результатів не складалася в тому, щоб
висловити думку про повну відповідність законодавству.

8. Результати проведеної нами перевірки показують, що проведені
фінансово-господарські операції здійснювалися у всіх істотних
відношеннях, відповідно до зазначеного в попередньому параграфі дійсної
частини законодавством.

Керівник Карпенко Л.М.

Аудитор Петренко А.Г.

Аудитор Івасюк Р.Л.

12.01.2006р

Аудиторський висновок

Підприємству ТОВ «Техногран»

Про проведення аудиторської перевірки касових операцій

м. Запоріжжя “12” січня 2006р.

1. Нами аудиторською групою АФ “Консул”, в складі Карпенко Л.М.,
Петренко А.Г., Івасюк Р.Л., діючого на підставі Статуту підприємства, і
здійснюючи свою діяльність на основі виданий рішенням Аудиторської
палати України ліцензії №100012 від 01.01.2000р., що знаходиться за
адресою м.Запоріжжя, 69098 Пр.Леніна 98 оф.23, була проведена
аудиторська перевірка

2. Аудиторська перевірка проходила за місцем перебування ТОВ «Техногран»
м.Запоріжжя, 69005 вул. Радянська, 13.

3. Види діяльності: виготовлення та реалізація готової продукції

4. Проведена аудиторська перевірка з метою встановлення достовірності
даних розрахунку середньої заробітної плати для виплат працівникам
відпускних та лікарняних, повноти та своєчасності відображення первинних
даних у зведених документах і облікових регістрах, правильності
відображення звітів до Державних цільових фондів та його відповідності
прийнятій обліковій політиці.

5. Перевірка почата : 01.01.2006р. по 12.01.2006р.

6. Аудит планувався і проводився таким чином, щоб одержати достатню
впевненість у тому, що бухгалтерська звітність по виплат працівникам не
містить істотних перекручувань. Аудит містив у собі перевірку на
вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що утримуються
в бухгалтерській звітності по визначенню виплат працівникам
підприємства.

7. У результаті перевірки були визначено , що порушень відносно обліку
середньої заробітнолї плати для виплат працівникам відпускних та
лікарняних не встановлено, але порушення допущенні у звітності яка
подається до Державних цільових фондів. Порушення спричинено по
неохайності, невеличкі похибки у веденні й оформленні первинних
документів, множина виправлень у Головній Книзі (підписаних).

8. На нашу думку, якщо лишити осторонь будь-які поправки, що могли б
бути визнані необхідними при можливості одержати достатні підтвердження
у відношенні обставин, зазначених у попередніх параграфах дійсного
Висновку, перевірений бухгалтерська звітність по частині виплат по
заробітній платі та подіння статистичної та спеціальної звітності
спричинене порушення можливо відкорегувати в поточному місяці та надати
коригування до Фонду соціального страхування з тимчасовій втраті
непрацездатності.

9. Аудиторський висновок умовно-позитивний

Керівник аудиторської фірми __________________Петров В.П.

(підпис)

Керівник перевірки __________________Карпенко Л.М.

(підпис)

12.01.2006р.

Таким чином, в другому розділі розглянуто фінансово-господарська
діяльність підприємства ТОВ «Техноргам». Визначена структура дохідності
та витрат підприємства, зроблено аналіз виручки за 1 квартал 2006 року і
порівняльний аналіз доходів та витрат.

Проаналізовано фінансовий стан підприємства за допомогою показників
фінансової спроможності.

Зроблено аналіз коефіцієнтів рентабельності на основі факторної моделі
власного капіталу за допомогою методу абсолютних різниць.

Визначено, що за рахунок зниження коефіцієнта чистої рентабельності
продажів показник рентабельності власного капіталу знизився на 0,0003
пункту. Зміна показника ресурсовітдачи і коефіцієнта рентабельності
привели до збільшення коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Бухгалтерський облік заробітної плати на підприємстві ведеться
відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [1] та
Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності
підприємств. Аналіз виявив, що підприємство дотримується чинного
законодавства по нарахуванню заробітної плати та розрахунків по ним

У спеціальній частині проведена розробка плану аудиторської перевірки.
Складено договір між Аудиторською фірмою “Консул” та ТОВ «Техноргам». Де
визначено ціль, мета, завдання перевірки. Розраховано аудиторський
ризик.

Аудиторська перевірка проведена на основі чинного законодавства із
заповненням робочих документів.

Заключними положеннями аудиторської перевірки є звіт та висновок
аудиторів, де наведені помилки та рекомендації щодо їх усунення.
Висновок умовно-позитивний.

3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ В ТОВ «ТЕХНОГРАН»

3.1 Автоматизація розрахунку показника середньої заробітної плати

На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби
обчислювальної техніки – це призвело до появи нових прийомів та методів
організації обліку. Відмінною їх особливістю є можливість складання в
автоматичному режимі машинограм, узагальнюючих облікову інформацію в
розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та складання
бухгалтерської звітності.

Нині відбувається швидке оснащення організацій компю`терами. Вони
дозволяють накопичувати дані як безпосередньо в облікових реєстрах
(карточках, вільних листах та ін.) так і на машинних носіях інформації
(наприклад, на жорсткому диску, дискетах).

Відносно просто можна засвоїти та експлуатувати компю`тери в якості
персональної техніки, оснащувати ними бухгалтерів і на їх основі
створювати автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера. Одним з
обов`язкових умов автоматизації та обліку є наявність програми
реєстрації та обробки бухгалтерських даних. Вони включають розробку
технологій автоматизованого отримання обробки інформації, в тому числі:

– первинні документи, пристосовані до їх автоматизованої обробки;

– документообіг, розрахований на обробку облікових даних на компю`терах;

– коди;

– звітні розробки, отримані автоматично;

– програми робіт обчислювальної техніки;

– технологічні та інструментальні карти, які формалізують порядок
виконання робіт на всіх етапах технологічного процесу обробки
інформації, зараховуючи використання отриманих машинограм.

При цьому програми обробки бухгалтерської інформації повинні бути
адаптовані до правил ведення бухгалтерського обліку. Це відноситься до
подання бухгалтерських реєстрів в зручному для читання вигляді,
неможливість несанкціонованих виправлень в записах та ін.

Організація самостійно обирає форми та методи бухгалтерського обліку
виходячи з обє`му облікових робіт, наявності обчислювальної техніки та
інших умов. Вони можуть не тільки використовувати рекомендовані форми,
але й розробляти свої, зараховуючи форми бухгалтерських реєстрів,
програму реєстрації та обробки інформації. Разом з тим вони повинні
дотримуватись загальних методологічних принципів, встановлених в
централізованому порядку, а також технології обробки облікових даних.

З переходом до прогресивних форм обліку кардинально змінюється характер
та зміст бухгалтерської роботи, скорочується питома вага технічних
процесів, заснованих на ручній праці. Головним для облікового персоналу
стають функції організаторів процесу обробки економічної інформації.

Спосіб обробки господарських операцій при ведені бухгалтерського обліку
чинить істотний вплив на організаційну структуру фірми, а також на
процедури та методи внутрішнього контролю. Комп’ютерна технологія
характеризується рядом особливостей, які потрібно враховувати при
оцінці умов та процедур контролю.

Нижче показані відмінності комп’ютерної обробки даних від
неавтоматизованої.

Комп’ютерна обробка припускає використання одних і тих команд при
виконанні ідентичних операцій бухгалтерського обліку, що практично
виключає появу випадкових помилок, зазвичай присутніх ручній обробці.
Напроти, програмні помилки приводять до неправильній обробки всіх
ідентичних операцій при однакових умовах.

Комп’ютерна система може здійснювати безліч процедур внутрішнього
контролю, які в неавтоматизованих системах виконують різні спеціалісти.
Така ситуація залишає спеціалістам, що мають доступ до комп’ютеру,
можливість втручання в інші функції. В підсумку комп’ютерні системи
можуть вимагати введення додаткових мір для підтримки контролю на
необхідному рівні, який в неавтоматизованих системах досягається простим
поділом функцій. До подібних мір може відноситись система паролів, які
запобігають дії, не допустимі зі сторони спеціалістів, які мають доступ
до інформації про активи та облікові документи через термінал в
діалоговому режимі.

У порівнянні з неавтоматизованими системами бухгалтерського обліку
комп’ютерні системи більш відкриті для несанкціонованого доступу,
включаючи осіб, що здійснюють контроль. Вони також відкриті для
прихованої зміни даних і прямого чи непрямого одержання інформації про
активи. Чим менше людина втручається в машинну обробку операцій обліку,
тим нижче можливість виявлення помилок і неточностей. Помилки, допущені
при розробці чи коригуванні прикладних програм, можуть залишатися
непоміченими протягом тривалого періоду.

Комп’ютерні системи дають у руки адміністрації широкий набір аналітичних
засобів, що дозволяють оцінювати і контролювати діяльність фірми.
Наявність додаткового інструментарію забезпечує зміцнення системи
внутрішнього контролю в цілому і, таким чином, зниження ризику його
неефективності. Так, результати звичайного зіставлення фактичних значень
коефіцієнта витрат із плановими, а також звірення рахунків надходять до
адміністрації більш регулярно при комп’ютерній обробці інформації. Крім
того, деякі прикладні програми накопичують статистичну інформацію про
роботу комп’ютера, яку можна використовувати з метою контролю фактичного
ходу обробки операцій бухгалтерського обліку.

Комп’ютерна система може виконувати деякі операції автоматично, причому
їхнє санкціонування не обов’язкове документується, як це робиться в
неавтоматизованих системах бухгалтерського обліку, оскільки сам факт
прийняття такої системи в експлуатацію адміністрацією припускає в
неявному виді наявність відповідних санкцій.

На сучасний момент існує досить велика кількість універсальних
комплексів ведення бухгалтерського обліку, що призначені не тільки для
автоматизації обліку праці і заробітної плати на малому підприємстві,
але і для ведення всього бухгалтерського обліку, як на малих так і на
великих підприємствах.

Програма 1С:Бухгалтерія є універсальною бухгалтерською програмою і
призначена для ведення синтетичного й аналітичного бухгалтерського
обліку по різних розділах.

Аналітичний облік ведеться по об’єктах аналітичного обліку (субконто) у
натуральному і вартісному вираженнях. Програма надає можливість ручного
й автоматичного введення проводок. Усі проводки заносяться в журнал
операцій. При перегляді проводок у журналі операцій їх можна обмежити
довільним тимчасовим інтервалом, групувати і шукати по різних параметрах
проводок.

Крім журналу операцій програма підтримує кілька списків довідкової
інформації (довідників):

– план рахунків;

– список видів об’єктів аналітичного обліку;

– списки об’єктів аналітичного обліку (субконто);

– констант і т.д.

На підставі введених проводок може бути виконаний розрахунок підсумків.
Підсумки можуть виводитися за квартал, рік, місяць і за будь-який
період, обмежені двома датами. Розрахунок підсумків може виконуватися по
запиту й одночасно з введенням проводок (в останньому випадку не
потрібно перерахування).

Після розрахунку підсумків програма формує різні відомості:

– зведені проводки;

– оборотно-сальдову відомість;

– оборотно-сальдову відомість по об’єктах аналітичного обліку;

– картка рахунку;

– картка рахунку по одному об’єкті аналітичного обліку;

– аналіз рахунку (аналог головної книги);

– аналіз рахунку по датах;

– аналіз рахунку по об’єктах аналітичного обліку;

– аналіз об’єкту аналітичного обліку по всіх рахунках;

– картка об’єкту аналітичного обліку по всіх рахунках;

– журнальний ордер.

У програмі існує режим формування довільних звітів, що дозволяє на
деякій бухгалтерській мові описати форму і зміст звіту, включаючи в
нього залишки й обороти по рахунках і по об’єктах аналітичного обліку.
За допомогою даного режиму можуть бути реалізовані звіти, надані в
податкові органи, крім того даний режим використовується для створення
внутрішніх звітів для аналізу фінансової діяльності організації в
довільній формі.

Крім того програма має функцію збереження резервної копії інформації і
режим збереження в архіві текстових документів.

Головне призначення архівної копії – підстрахування від втрати
інформації через поломку комп’ютера, перепадів напруги в електромережі,
вірусів. Архівну копію рекомендується зберігати щодня (якщо Ви працювали
в цей день із програмою) чи після введення даних у великих обсягах. Має
сенс тримати два варіанти архівної копії: останній і передостанній.
Наприклад, сьогодні Ви збережете копію на дискеті 1, завтра – на дискеті
2, а післязавтра – знову на дискеті 1 і т.д. Це захистить Вас від втрати
інформації через неякісні дискети. Дискети рекомендується підписувати:
номер дискети, дата створення копії.

Програма може бути цілком побудована бухгалтером на поточне
законодавство і конкретні форми обліку.

Комплекс автоматизації обліку на підприємстві може бути створений на
базі табличного процесора Excel 97, що є одним з найбільш популярних
пакетів програм, призначених для створення табличних документів.
Запропоновані ним засоби дозволяють вирішувати різноманітні задачі від
розрахунку величини прибуткового податку до складання фінансового звіту
великої компанії. Система володіє могутніми обчислювальними
можливостями, чудовими засобами складання ділової графіки, обробки
текстів, ведення баз даних.

Робота з табличним процесором Excel дозволяє:

– використовувати для збереження взаємозалежних таблиць робочу книгу, що
складається з окремих аркушів, які можна в процесі роботи видаляти,
перейменовувати, переставляти місцями, копіювати і ховати;

– застосовувати зручні засоби коригування даних у таблиці,
використовувати широкий спектр можливостей роботи з фрагментами;

– для розрахунків крім написання формул використовувати великий набір
вбудованих функцій, для завдання яких може застосовуватися Майстер
функцій;

– застосовувати імена для посилання;

– здійснювати належне оформлення таблиць – застосовувати різноманітні
шрифти, способи вирівнювання тексту і чисел, зміни ширини стовпців і
висоти рядків, затемнення й обрамлення осередків;

– застосовувати різноманітні формати відображення числових даних;

– для графічного представлення даних робітника листа застосовувати
широкий набір діаграм; належним образом оформляти їхній і друкувати;

– виконувати звід даних з декількох таблиць шляхом їхньої консолідації;

– автоматично розраховувати проміжкові підсумки, створювати зведені
таблиці;

Однією з переваг даного комплексу є те, що він цілком сумісний із
програмою автоматизації обліку 1С:Бухгалтерія (будь-яких версій).
Можливості вище описаного індивідуального комплексу автоматизації
обліку дозволяють дуже швидко і легко перенести в нього всі облікові
дані з 1С:Бухгалтерії.

3.2 Розрахунок показника середньої заробітної плати

Коп’ютеризація обліку заробітної плати здійснюється за допомогою
відповідної підсистеми, яка інформаційно пов’язана з іншими підсистемами
і забезпечує виконання таких функцій:

– ведення спеціальних довідників;

– ведення особистих рахунків і карток персонального обліку;

– розрахунок нарахування заробітної плати та утримань;

– розрахунок сум податків;

– підготовка та друкування вихідних документів, платіжних доручень на
перерахування податків.

Підсистема забезпечує комп’ютеризацію обліку заробітної плати,
розрахованих на її базі податків і розрахунків з працівниками
підприємства, бюджетом і позабюджетними фондами за допомогою таких
режимів роботи, що відображені на рис. 3.1.

Підприємство 1СИСТЕМА BEST: 01.01.06Е КартотекиРасчетВыходные
формыПроводкиСправочникиНастройка Выход

Рисунок 3.1 – Головне меню підсистеми

Excel – дає користувачу сервісну допомогу під час роботи з підсистемою.
Картотеки – забезпечує ведення особистих рахунків і карток персонального
обліку. В цьому режимі можна визначити нарахування та утримання по
окремих працівниках, переглянути і відразу потреби очистити картотеки.
Розрахунок – дає можливість розрахунків заробітної плати, авансу, інших
виплат і компенсацій. Вихідні форми – дає користувачу можливість
формування та друкування документів, довідок і необхідної звітності.

Проводки – забезпечує формування бухгалтерських проводок по нарахуванню
заробітної плати і утримань з неї та платежів до бюджету та позабюджетні
фонди.

Довідники – формує і підтримує у робочому стані довідники структурних
підрозділів, категорій і посад персоналу, графіків роботи, нарахувань і
утримань тощо.

Настойка – дає можливість користувачm