Реферат на тему:

Спрощена система оподаткування СПРОЩЕННА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ.

Відповідно до Закону України “ Про державну підтримку малого
підприємництва ” від 19.10.2000року, №2063 ІІІ, держава здійснює
підтримку суб ‘єктів малого підприємництва незалежного від форми
власності з метою якнайшвидшого виходу з економічного кризи та
створення умов для розширення умов для розширення впровадження ринкових
реформ в України. Відповідно до ст.1 цього Закону суб’єктами малого
підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані законом порядку як
суб’єкти підприємницької діяльності; юридичні особи — суб’єкти
підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, в яких середньо облікова чисельність працюючих за
звітній період ( календарний рік ) не перевищує 50 осіб та обсяг
річного валового доходу не перевищує 500000 євро. Середньо облікова
чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у
тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також
працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених
підрозділів. Стаття 2 Закону України “ Про державну підтримку малого
підприємництва“ визначає сферу дії цього закону, яка поширюється на
суб‘єктів малого підприємництва незалежного від форми власності, у
тому числі тих, що здійснюють діяльність у галузі сільського
господарства. Дія цього Закону не поширюється на довірчі товариства,
страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та
небанківські фінансові установи суб’єкти підприємницької діяльності,
які проводять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін
іноземної валюти, які є виробниками та імпортерами підакцизних товарів,
а також суб’єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких
частка вкладів, що належить юридичним особам — засновникам та учасникам
цих суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищує
25%. Метою державної підтримки малого підприємництва є створення умов
для позитивних структурних змін в економіці України; сприяння
формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого
підприємництва, як провідної сили в подаланні негативних процесів в
економіці та забезпечення сталого позитивного розвидку суспільства;
підтримка вітчизняних виробників.

Для суб’єктів малого підприємництва в порядку, встановленому
законодавством України, може застосовуватись спрощена система
оподаткування бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає:
заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів
(обов’язкових платежів) сплатою єдиного податку; застосування спрощеного
бухгалтерського обліку і звітності. Порядок ведення спрощеної системи
бухгалтерського обліку та звітності визначається КМУ. Ця система може
застосовуватися поряд з діючою загальною системою оподаткування,
бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на
вибір суб’єкта малого підприємництва.

Указ Президента України “ Про спрощену систему оподаткування ”

(далі ССО), обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”
встановлює порядок запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку
та звітності суб’єктів малого підприємництва який встановлює, що на цю
систему можуть перейти : фізичні осіб, які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з
якими включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10
осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції ( товарів, робіт ,
послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн; юридичних осіб — СПД будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік
середньо облікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг
виручки яких від реалізації продукції ( товарів, робіт , послуг) за рік
не перевищує 1 млн. грн.

Середньо облікова чисельність працюючих визначається за методикою,
затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у
тому числі тих, що працюють за договором та за сумісництвом, а також
працівників представництв, філій, відділень та інших відособлених
підрозділів.

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається
сума, фактично отримана СПД на розрахунковий рахунок або (та) в касу за
здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт , послуг) .

СПД юр. ос, які перейшли на ССО за єдиним податком, не мають право
застосовувати ін. спосіб розрахунків за відвантажувальну продукцію крім
готівкового та безготівкового розрахунків коштами.

Уразі виявлення у платників єдиного податку проведення бартерних угод,
необхідно перевести таких платників на загальну систему оподаткування з
наступного звітного періоду (кварталу). При цьому сума бартерної угоди
оподатковується згідно з ЗУ “ Про оподаткування прибутку
підприємств”22.05.97 № 283/97-ВР( із змінами і доповненнями).

Платник єдиного податку, який отримав суму авансу від укладеної угоди
і сплатив відповідну суму єдиного податку, при переході на загальну
систему оподаткування повинен включити вказану суму авансу до валового
доходу та подати заяву до органу ДПС про зменшення загальної суми
єдиного податку на суму податку, нарахованого на суму авансу.

У разі здійснення операцій з продажу основних фондів виручкою від
реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих
фондів, та їх залишкового вартості на момент продажу.

При ССО застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому
враховуються всі надходження коштів на розрахунковий рахунок. Таким
чином, базою оподаткування для оподаткування єдиним податком СМП
повинен враховувати всі кошти, отриманні на розрахунковий рахунок та в
касу від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг ), суми
позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації.

2. СМП – фіз.ос., мають право самостійно обирати спосіб оподаткування
доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного
податку.

Ставка єдиного податку для СМП – фіз. ос., встановлюється місцевими
радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і
не може становити менше 20 грн. та більше 200 грн. на місяць. У разі
коли фіз.о с. – СМП – здійснює кілька видів підприємницької діяльності,
для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається 1
свідоцтво і сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цими
видами діяльності, встановленою місцевою радою за місцем його державної
реєстрації як СПД в залежності від того здійснює він підприємницьку
діяльність на всій території України чи лише за місцем державної
реєстрації, але що не перевищує встановленої максимальної ставки.

У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку
діяльність з використанням найманої праці або за участю у
підприємницькій діяльності членів його сім’ї, ставка єдиного податку
збільшується на 50 % за кожну особу. Уразі збільшення чисельності
працівників (відкриття додаткових робочих місць) протягом терміну дії
отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен здійснити доплату
за кожного додатково найманого працівника, з розрахунку не менш як за
повний місяць з початку діяльності таких працівників, і отримати Довідки
для цих працівників. У разі зменшення чисельності працівників протягом
терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен
повернути отриманні Довідки. У разі втрати Довідки за працівника може
бути припинена лише починаючи з наступного кварталу.

СПД – фіз. ос., яка сплачує єдиний податок, звільняється від обов’язку
нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів
зборів пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які
перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї.

СПД – фіз.ос., сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа
наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства
України. Відділення Державного казначейства України наступного дня після
надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

до місцевого бюджету — 43% ;

до Пенсійного фонду України – 42%;

на обов’язкове соціальне страхування – 15 % (у тому числі до Державного
фонду сприяння зайнятості населення – 4 % 😉 для відшкодування витрат,
які здійснюються відповідно до законодавства у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності, а також витрати, зумовлених народженням та
похованням.

Доходи, отриманні від здійснення підприємницької діяльності, що
обкладаються єдиним податком, не включаються до складу сукупного
оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника та
осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, а сплачена сума
єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних
податкових зобов’язань як самого платника податку, так і осіб, які
перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї,
які беруть участь у підприємницькій діяльності.

3. СПД – юр. ос., який перейшов на спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного
податку:

6% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)без
урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість
згідно ЗУ “ Про ПДВ”;

10% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за
винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до
складу єдиного податку.

СПД – юр. ос., сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа
наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства
України.

Відділення Державного казначейства України наступного дня після
надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

до Державного бюджету УКраїни – 20%;

до місцевого бюджету – 23% ;

до Пенсійного фонду України – 42 %;

на обов’язкове соціальне страхування – 15%( у тому числі до Державного
фонду сприяння зайнятості населення – 4%) для відшкодування витрат, які
здійснюються відповідно до законодавства у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, а також витрати, зумовлених народженням та похованням.

Платники єдиного податку – юр.ос., ведуть податковий облік за тими
податками, платниками яких вони є згідно з цим Указом.

4. ССО, обліку та звітності для СМП може застосовуватись поряд з діючою
системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченою
законодавством, на вибір СМП.

Форма і порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку
встановлюється ДПА України і є єдиним на всій території України.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності СМП
подає письмову заяву до органу ДПС за місцем державної реєстрації. СМП –
юр. ос., обов’язково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано.
Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного
(податкового) періоду ( кварталу) за умови сплати всіх установлених
податків та обов’язкових платежів за попередній звітній (податковий
період).

Свідоцтво видається на квартал. У разі щомісячної сплати єдиного податку
його сплата здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за
тим, наступного за тим, в якому здійснювалась попередня сплата єдиного
податку. Якщо протягом терміну дії отриманого свідоцтва відповідною
місцевою радою змінюється (зменшується, збільшується) ставки єдиного
податку, то перерахунок сум платежів за період, за який проведена
оплата, не проводиться.

Протягом року свідоцтво може продовжуватися щокварталу за відсутності
податкової заборгованості (єдиного податку) та за умови сплати єдиного
податку у визначений термін.

Підставою для продовження Свідоцтва є подання СПД – фіз.ос., письмової
заяви та платіжних документів про сплату єдиного податку за попередні
періоди та наступний період , не менший, ніж календарний місяць. Заява
має бути подана не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, на який
він подовжує Свідоцтво, за умови сплати всіх установлених податків та
обов’язкових платежів, термін сплати яких на дату подання заяви
наступив. Орган ДПС за місцем держ. реєстрації СПД – фіз. ос., за
наявності платіжних документів про сплати єдиного податку зобов’язаний
протягом 10 робочих днів після отримання заяви продовжити Свідоцтво
або дати письмову вмотивовану відмову.

Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування обліку та
звітності і повернення до раніше встановленої системи оподаткування
СМП можуть здійснювати з початку наступного звітного (податкового)
періоду (кварталу) у разі подання відповідної заяви до органів ДПС не
пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового)
періоду (кварталу).

Свідоцтво видане СМП – юр.ос., не може бути передане ін. юр.ос. СМП –
юр. ос., несуть відповідальність відповідно до законодавства за
достовірну інформацію, яку вказано в заяві для отримання Свідоцтва, та
за недотримання вимог цього Порядку.

Свідоцтво видається на 1 рік і є документом суворої звітності. Орган
ДПС, що видає Свідоцтво, реєструє його в журналі обліку видачі Свідоцтв,
де вказується повна назва й місцезнаходження юр.ос., номер та серія
Свідоцтва, дата його видачі та термін дії.

Після закінчення терміну дії Свідоцтва на право сплати єдиного
податку, відмови від застосування спрощеної системи оподаткування,
передбаченої в Порядку про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного
податку СМП, а також у разі ліквідації СМП – юр. ос., у встановленому
законом порядку Свідоцтво підлягає поверненню з усіма Довідками в

5-денний термін до органу ДПС, який його видав.

Уразі продовження терміну Свідоцтва про це у Свідоцтві здійснюється
відповідний запис за підписом керівника органу ДПС або його заступника і
завірений печаткою. Аналогічні записи здійснюється в Довідках найманих
працівників, які продовжують діяльність у платника єдиного податку.

Форму книги обліку та витрат, що підлягає оподаткуванню відповідно до
цього Указу, і порядок її ведення СМП, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку і звітності, встановлюється ДПА України.

За результатами господарської діяльності за звітній (податковий)
період (квартал) СМП юр. ос., подають до органів ДПС до 20 числа місяця,
що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату
єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку
за ставкою 6%, розрахунок за ставкою ПДВ, а також платіжні доручення на
сплату єдиного податку за звітній період з позначкою банку про
зарахування коштів. СМП – юр. ос , зобов’язана вести книгу обліку
доходів та витрат і касову книгу.

Тіж самі правила застосовуються до фіз. ос., але Свідоцтво видається
їм на квартал. У разі щомісячної сплати єдиного податку його сплата
здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому
здійснювалась попередня сплата єдиного податку.

Протягом календарного року Свідоцтво може продовжуватися щоквартально
за умови сплати єдиного податку у визначений термін.

Свідоцтво (Довідка) повинно знаходитись на робочому місці платника
єдиного податку (найманого працівника, включаючи членів його сім’ї) та
пред’являтись працівникам контрольних органів, які мають відповідні
функціональні повноваження на здійснення перевірки.

Уразі втрати Свідоцтва (Довідки) орган ДПС видає дублікат Свідоцтва
(Довідки) на підставі письмової заяви. Видача дубліката здійснюється за
умови надання довідки органів МВС України.

За порушення термінів сплати або неповної сплати сум єдиного податку,
відповідно до п.3.7.Інструкції про порядок нарахування та погашення
пені, на суму податкового боргу нараховується пеня (включаючи суму
штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 % річних облікової
ставки НБУ, діючої на день виникнення податкового боргу або на день його
погашення, при цьому для розрахунку використовується більша із
зазначених ставок. Розрахунок пені здійснюється на дату погашення суми
податкового боргу за кожний календарний день прострочення платежу,
включаючи день податкового погашення.

Якщо строк податкового зобов’язання збігається з вихідним (святковим)
днем, то останнім днем граничного строку сплати єдиного податку
вважається перший робочий день після вихідного (святкового) дня.

5.У разі порушення вимог, установлених ст.1 Цього Указу, платник єдиного
податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та
звітності, починаючи з наступного звітного періоду ( кварталу).

СМП несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність
подання розрахунків та сум єдиного податку згідно з законодавством
України.

6. СМП, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів
податків і зборів (обов’язкових платежів):

ПДВ, крім випадку, коли юр.ос., обрала спосіб оподаткування доходів за
єдиним податком за ставкою 6%;

ППП;

Податку на доходи фіз.ос.( для фіз.ос.- СМП);

Плати податок за землю;

Збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

Збору до Державного інноваційного фонду;

Відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
автомобільних доріг загального користування України;

Комунального податку;

Податку на промисел;

Збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

Збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;

Внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

плати за патенти згідно із ЗУ “ Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності”.

Ст. 6 названого Указу визначено, що СМП, який сплачує єдиний податок, не
є платником плати (податку за землю), але якщо платник єдиного податку є
орендарем землі, то він не звільняється від орендної плати за землю.
Крім того, відповідно до п.6 постанови КМУ від 16.03.2000 р. № 507 “ Про
роз’яснення Указу Президента України від 03. 07. 1998 р. № 727” СМП,
який перейшов на ССО і не є платником земельного податку, звільняється
від його сплати тільки за земельні ділянки, що він використовує для
здійснення підприємницької діяльності. При передачі цих земель під
будинками, спорудами, спорудженнями, їх частинами іншим суб’єктам, які
,у свою чергу, використовують їх для здійснення своєї підприємницької
діяльності, земельний податок він сплачується на загальних підставах.

Новостворені та зареєстровані в установленому порядку СМП, які подали до
ДПС за місцем їх реєстрації заяву на право застосування ССО, обліку та
звітності, вважаються суб’єктами ССО обліку та звітності з того
кварталу, в якому проведену їх державну реєстрацію. СМП – фіз.ос.,
платники єдиного податку мають право не застосовувати електронні
контрольно-касові апарати для проведення розрахунків із споживачами.

7. Дія цього Указу не поширюється на:

-СПД, на яких поширюється дія Закону України “ Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності” в частині придбання спеціального
патенту;

-довірчі товариства, страхові компанії, банки, ін. фінансово-кредитні
установи;

-СПД, у статутному фонді яких частки, що належать юр. ос.- учасникам та
засновникам даних суб’єктів які не є суб’єктами малого підприємництва ,
перевищує 25%;

-фіз.ос.,- СПД, які займаються підприємницькою діяльністю без створення
юр. ос. і здійснюють торгівлю лікеро-горільчаними та тютюновими
виробами, пально-мастильними матеріалами;

— спільну діяльність, визначену п. 7.7 Закону України “ Про
оподаткування прибутку підприємств”.

Похожие записи