.

Собівартість продукції – важливий показник діяльності підприємства

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 17632
Скачать документ

37

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи аналізу собівартості продукції

1.1 Значення, завдання, джерела та об’єкти аналізу собівартості
продукції

1.2 Методика проведення аналізу собівартості продукції

2. Аналіз собівартості продукції ДП “Залучанський спиртзавод” за
2007-2008 рр.

2.1 Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції

2.1.1 Аналіз собівартості 1 грн. товарної продукції

2.1.2 Аналіз собівартості окремих видів продукції

2.2 Аналіз структури витрат на виробництво

2.2.1 Аналіз витрат за елементами

2.2.2 Аналіз витрат за статтями калькуляції

2.2.3 Аналіз прямих і непрямих витрат

3. Резерви зниження собівартості

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення
ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на
основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних
форм господарювання і управління виробництвом, активізації
підприємництва і т.д. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється
аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою
виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються
плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням,
виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються
результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на
підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у
роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному
здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив
на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості
роботи.

Об’єктом: мого дослідження була господарська діяльність державного
підприємства “Залучанський спиртзавод” за 2007-2008 рр.

Метою: дослідження було оцінити діяльність підприємства в галузі
собівартості продукції, розглянути методи аналізу собівартості
продукції, робіт та послуг, а також визначити резерви її зниження.

Для написання курсової я вибрав саме цю тему, оскільки собівартість
продукції є одним з найбільш багатогранних показників господарської
діяльності підприємств. Зниження собівартості продукції є найважливішим
чинником розвитку економіки підприємства.

Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в
грошовій формі витрати усіх видів ресурсів: основних фондів, промислової
сировини, матеріалів, палива й енергії, праці, використовуваних
безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а
також для збереження і поліпшення умов виробництва і його
удосконалювань.

Курсова робота складається з трьох розділів.

В першому розділі я розглянув завдання, джерела, об’єкти аналізу та
методику його проведення.

Другий розділ присвячений аналізу собівартості продукції ДП
„Залучанський спиртзавод” в 2007-2008 рр.

В третьому розділі висвітлено резерви зниження собівартості на ДП
«Залучанський спиртзавод».

1. Теоретичні основи аналізу собівартості продукції

1.1 Значення, завдання, джерела і об’єкти аналізу собівартості продукції

Собівартість продукції є найважливішим показником економічної
ефективності її виробництва. Від рівня собівартості продукції залежать
фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного
відтворення, фінансовий стан суб’єктів господарювання,
конкурентоспроможності продукції.

Собівартість продукції – один з найважливіших показників економічного
аналізу. У ньому фокусуються у грошовому вираженні витрати матеріально –
технічних, трудових та фінансових ресурсів у зв’язку з підготовкою,
організацією, веденням виробництва та реалізацією продукції.
Собівартість належить до вирішальних чинників, що впливають на прибуток
підприємств і показники рентабельності.

За Типовим положенням планування,обліку і калькулювання собівартості
(робіт,послуг) затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.1996 року № 473, собівартість промислової продукції (робіт,
послуг) – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на
її виробництво і збут. [1, 1].

Як економічна категорія собівартість:

– є основою для обліку та контролю за рівнем затрат на випуск і
реалізацію продукції;

– служить базою ціни товару і її нижньою межею;

– визначає прибуток і рентабельність;

– відображає ефективність використання виробничих ресурсів,
удосконалення системи організації та управління виробництвом;

– є важливим елементом економічного обгрунтування управлінських та
інвестиційних рішень.

Об’єктами аналізу собівартості є такі показники:

– витрати на одну гривню продукції;

– виробнича собівартість продукції за калькуляційними статтями та за
елементами витрат;

– собівартість одиниці окремих видів продукції.

Для аналізу собівартості продукції використовують наступні джерела
інформації, а саме статистична звітність форма №5-с «Звіт про витрати на
виробництво продукції (робіт, послуг)», форма №1-ПВ «Звіт про працю»,
форма №2 «Звіт про фінансові результати», дані бізнес –плану, планові і
звітні калькуляції собівартості продукції, дані синтетичного і
аналітичного обліку витрат на основних і допоміжних виробництвах.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про
витрати підприємства та її відображення у фінансовій звітності
визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16
„Витрати”.

Залежно від мети та предмета аналізу використовують різні класифікаційні
ознаки витрат. Розглянемо основні з них.

Класифікація за рахунками класу 9 здійснюють згідно з діючим Планом
рахунків бухгалтерського обліку, що був запроваджений одночасно з
міжнародними стандартами фінансової звітності, тобто з 1 січня 2000 р.
Згідно з класифікацією облік витрат виконують так:

§ собівартість реалізації;

§ загально виробничі витрати;

§ адміністративні витрати;

§ витрати на збут;

§ інші операційні витрати;

§ втрати від участі в капіталі;

§ інші витрати.

Такий розподіл витрат не має аналогів у вітчизняній практиці. Істотна
особливість наведеної класифікації полягає в тому, що, оскільки
„собівартість реалізованої продукції” не включає адміністративних витрат
і витрат на збут, з’являється можливість визначити витрати на
виробництво без перекручень та застосування штучних методів розподілу
накладних витрат за видами продукції. Витрати за наведеними статтями
відображають у розд. І форми №2 „Звіту про фінансові результати”.[7, 6].

Класифікація за економічними елементами операційних витрат: матеріальні
витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи;
амортизація; інші операційні витрати (собівартість реалізованих
виробничих запасів, сумнівні борги та втрати від знецінення запасів,
визнані економічні санкції тощо). Дані про економічні елементи витрат
обліковуються за класом 8 Плану рахунків і відображаються у фінансовій
звітності (форма №2, розд. ІІ „Елементи операційних витрат”). Витрати за
цією ознакою визначають по підприємству в цілому з метою аналізу
структури витрат, порівняння її зі структурою економічних елементів
витрат інших підприємств галузі, а також аналізу динаміки зміни
економічних витрат у часі, виявлення тенденцій змін.[6, 1].

Класифікація за калькуляційними статтями собівартості на одиницю
продукції (робіт, послуг). Собівартість реалізованих товарів визначають
за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”.
Собівартість реалізованої продукції складається з виробничих витрат та
над нормованих виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції включаються:

§ прямі матеріальні витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до
оплати праці;

§ прямі витрати на оплату праці;

§ інші прямі витрати;

§ загальновиробничі витрати.

Перелік статей калькулювання виробничої собівартості продукції
встановлює підприємство.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до
собівартості реалізованої продукції, поділяються на адміністративні
витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Основна мета
калькулювання собівартості на одиницю продукції – проаналізувати витрати
за калькуляційними статтями у часі, порівняти витрати на виробництво
продукції з ринковими цінами, визначити її прибутковість або
збитковість, оцінити власну конкурентоспроможність і в разі потреби
скоригувати структуру виробничої програми.

Класифікація витрат за ознакою їх розміру від обсягів виробництва:
змінні і постійні.

Класифікація витрат за способом віднесення на собівартість продукції:
прямі та непрямі. Використовують її для складання калькуляцій на одиницю
продукції. а також для розподілу непрямих витрат за економічними
елементами. До прямих належать технологічні витрати матеріалів та
заробітна плата працівників. до непрямих – витрати, що не можуть бути
віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта економічно доцільним
шляхом: загальновиробничі витрати. адміністративні витрати і витрати на
збут.

Класифікація витрат за місцями виникнення: цехи, дільниці бригади,
функціональні підрозділи (використовують для відповідного контролю та
аналізу собівартості).

Аналіз собівартості продукції за наведеними класифікаційними ознаками
має на меті підвищити ефективність підприємства завдяки виявленим
резервам зниження витрат.

Факторний аналіз собівартості продукції передбачає аналіз:

§ динаміки операційних витрат;

§ чинників зміни витрат на 1 грн. реалізованої продукції за порівнянними
і непорівнянними виробами, а також за групами продукції за віком їх
випуску;

§ впливу на собівартість окремих груп продукції за рівнем їх
рентабельності;

§ структури операційних витрат за економічними елементами;

§ собівартість за калькуляційними статтями витрат.[15, 166-168]

1.2 Методика проведення аналізу собівартості продукції

При плануванні собівартості слід розрізняти собівартість окремих виробів
(калькуляції) і собівартість загального обсягу готової (кінцевої)
продукції. У підрозділах з коротким виробничим циклом і стабільними
залишками (запасами) незавершеного виробництва, виробнича (цехова)
собівартість готової продукції збігається з кошторисом. В інших
випадках, особливо коли запуск і випуск виробів у межах планового
періоду кількісно різняться та змінюються залишки незавершеного
виробництва на його початок і кінець, собівартість продукції
відрізняється від кошторисних витрат. Отже, загальна собівартість
продукції дорівнює:

Ск = Сз + Сн1 – Сн2, (1.1)

де, Ск — собівартість кінцевої продукції підрозділу за плановий період,
грн.;

Сз — загальні витрати підрозділу за кошторисом, грн.;

Сн1, Сн2 — собівартість залишків незавершеного виробництва відповідно на
початок і кінець планового періоду, грн.

Собівартість залишків незавершеного виробництва на початок планового
періоду береться за фактичними (очікуваними) даними, на кінець —
розраховується з урахуванням специфіки певного типу виробництва. В
одиничному і дрібносерійному виробництві собівартість незавершеного
виробництва за окремими замовленнями на кінець планового періоду можна
обчислити на основі ступеня їх планової готовності. В інших типах
виробництва такі обчислення здійснюються у разі потреби коригування
фактичної величини незавершеного виробництва або при зміні обсягу
випуску продукції. При цьому враховується середньоденний випуск
продукції за виробничою собівартістю, середня тривалість виробничого
циклу і коефіцієнт зростання витрат (середня готовність незавершеного
виробництва). Ця методика розглядається в інших дисциплінах (економіка
підприємства, фінанси) при визначенні величини оборотного капіталу
підприємства.[8, 74-75.]

Інший метод визначення собівартості кінцевої продукції підрозділу, що є
більш адекватним змісту цього показника, передбачає попереднє обчислення
собівартості окремих виробів. Собівартість кінцевої продукції є її
підсумком.

picscalex1000100090000033907000000009e04000000009e04000026060f003209574d
464301000000000001000b99000000000100000010090000000000001009000001000000
6c00000000000000000000005c0000002c0000000000000000000000a40a000025050000
20454d4600000100100900000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000004c02000040020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005980100008c0100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000005d
0000002d0103000000f69df5410000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000c54944415428cf6360a00a9042e6f0
2173b8903922c81c310aed64ffff01c16166308030184f00f101018b0a3e070606360ba0
c803010e05c3030c0c1c02408e01038f8243039423c12002e680d80c3c0c22203688f39f
81854108c601aa6550827098219c960646204709a84c8041a9a11124e80494576070ec71
9206baab1928e2c0f091c54613ec300686060ea0819e4006ab0398c3c11004e4b0343030
029dc0c3900cf502b27f503c472c684840e62920988c0d0ac8ca9039f39195c9a3e82920
c56e0026e9208ea04d4e550000000049454e44ae42608200084001082400000018000000
0210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004000000034000000
0100000002000000000000bf000000bf0000ba420000344203000000000000b3000000b3
ffffb942000000b3000000b3ffff33422100000008000000620000000c00000001000000
150000000c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000
544e505006010000510000009c02000000000000000000005c0000002c00000000000000
0000000000000000000000005d0000002d0000005000000030000000800000001c020000
000000008600ee005d0000002d000000280000005d0000002d0000000100010000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001807000
0000000000000000011f20000000000000000000009f2000000000000000000000802000
000000000000000001802000000000000000000000002000000000000000000000806000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000007fff000000000000000000003fff000000000000004800001001800
0c00630000054000008008000800520000030000008008000400490007830000004000f1
043c290008428000002000418c421b00102200ff00100022808100001003000000080022
84800100100000000008002240800000100000ff000400124080000010000000000c0014
40800000081000000018001420408000081000000030000c204080000638000000e01008
2031c00001c8000001c01038780e40000000000003003000000000000000000007fff000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000160000000000000000000000140000
0000000000000000000a00000000000000000000000e00000000000000000000001a0000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000510000009c020000
00000000000000005c0000002c000000000000000000000000000000000000005d000000
2d0000005000000030000000800000001c02000000000000c60088005d0000002d000000
280000005d0000002d000000010001000000000000000000000000000000000002000000
0000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffff8fffffffffe7f8ffffffffff8fffffffffee0dffffffffff8
ffffffffff60dffffffffff8ffffffffff7fdffffffffff8fffffffffe7fdffffffffff8
ffffffffffffdffffffffff8ffffffffff7f9ffffffffff8fffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff8fffffffff8000ffffffffff8
fffffffffc000ffffffffff8fffb7ffffeffe7fff3ff9cf8fffabfffff7ff7fff7ffadf8
fffcffffff7ff7fffbffb6f8f87cffffffbfff0efbc3d6f8f7bd7fffffdfffbe73bde4f8
efddff00ffefffdd7f7efff8effcfffffff7ffdd7b7ffef8effffffffff7ffddbf7ffff8
efffff00fffbffedbf7ffff8effffffffff3ffebbf7ffff8f7efffffffe7ffebdfbf7ff8
f7efffffffcffff3dfbf7ff8f9c7ffffff1feff7dfce3ff8fe37fffffe3fefc787f1bff8
fffffffffcffcffffffffff8fffffffff8000ffffffffff8fffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff8
ffffffffffe9fffffffffff8ffffffffffebfffffffffff8fffffffffff5fffffffffff8
fffffffffff1fffffffffff8ffffffffffe5fffffffffff8fffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffff8460000001400000008000000544e5050070100004c000000
6400000000000000000000005c0000002c00000000000000000000005d0000002d000000
2900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff
460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
2d005d00030000001e000400000007010400040000000701040033010000410b8600ee00
2d005d00000000002d005d0000000000280000005d0000002d0000000100010000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001807000
0000000000000000011f20000000000000000000009f2000000000000000000000802000
000000000000000001802000000000000000000000002000000000000000000000806000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000007fff000000000000000000003fff000000000000004800001001800
0c00630000054000008008000800520000030000008008000400490007830000004000f1
043c290008428000002000418c421b00102200ff00100022808100001003000000080022
84800100100000000008002240800000100000ff000400124080000010000000000c0014
40800000081000000018001420408000081000000030000c204080000638000000e01008
2031c00001c8000001c01038780e40000000000003003000000000000000000007fff000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000160000000000000000000000140000
0000000000000000000a00000000000000000000000e00000000000000000000001a0000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000033010000410bc600
88002d005d00000000002d005d0000000000280000005d0000002d000000010001000000
0000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffff
fffffffffff8fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff8fffffffffe7f
8ffffffffff8fffffffffee0dffffffffff8ffffffffff60dffffffffff8ffffffffff7f
dffffffffff8fffffffffe7fdffffffffff8ffffffffffffdffffffffff8ffffffffff7f
9ffffffffff8fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
fffffffffff8fffffffff8000ffffffffff8fffffffffc000ffffffffff8fffb7ffffeff
e7fff3ff9cf8fffabfffff7ff7fff7ffadf8fffcffffff7ff7fffbffb6f8f87cffffffbf
ff0efbc3d6f8f7bd7fffffdfffbe73bde4f8efddff00ffefffdd7f7efff8effcfffffff7
ffdd7b7ffef8effffffffff7ffddbf7ffff8efffff00fffbffedbf7ffff8effffffffff3
ffebbf7ffff8f7efffffffe7ffebdfbf7ff8f7efffffffcffff3dfbf7ff8f9c7ffffff1f
eff7dfce3ff8fe37fffffe3fefc787f1bff8fffffffffcffcffffffffff8fffffffff800
0ffffffffff8fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
fffffffffff8fffffffffffffffffffffff8ffffffffffe9fffffffffff8ffffffffffeb
fffffffffff8fffffffffff5fffffffffff8fffffffffff1fffffffffff8ffffffffffe5
fffffffffff8fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
fffffffffff8fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff80c0000004009
2900aa000000000000002d005d0000000000040000002701ffff030000000000(1.2)

де, п — кількість найменувань виробів;

Nі — кількість виробів і-го найменування за виробничою програмою у
натуральному виразі;

Соі — виробнича собівартість одиниці і-го виробу, грн.

Планування собівартості окремих виробів займає особливе місце в системі
планових обчислень. Калькуляції потрібні для обгрунтування цін виробів,
визначення їх рентабельності, оцінки економічної ефективності технічних
і організаційних рішень, аналізу тощо. Є різні методи обчислення витрат
на окремі вироби. Їх застосування залежить від ряду обставин, передусім
від широти номенклатури виготовлюваної продукції. За умов
однопродуктового виробництва калькулювання є найпростішим і найточнішим,
оскільки всі витрати розглядаються як прямі. Однопродуктове виробництво
може мати два різновиди:

– весь продукт однорідний, однієї споживної (експлуатаційної) якості й
складності виготовлення (цегла, вугілля та ін.);

– продукт має різні варіанти якості, властивостей, що потребують різних
витрат часу, або ресурсів (цемент, пиво, коньяк тощо).

У першому випадку калькулювання здійснюється методом прямого ділення
витрат на обсяг продукції.

picscalex100010009000003710500000000aa0300000000aa03000026060f004a07574d
46430100000000000100a3c7000000000100000028070000000000002807000001000000
6c00000000000000000000003e00000028000000000000000000000035070000b0040000
20454d4600000100280700000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000000c02000000020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005580100004c0100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000003f
000000290103000000b81e631a0000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000844944415428cf63602016b0ab4119
128fa00c052718c305ca70607d0063c044b8600c3e18a30bca50147460603c0164c80936
30b05940453904d019020c5043059805ea1bc00c26a89c008b0003e3ffff1f1804541420
521c2e0950e73637e0f50e733b4cbe092674084a33c2fcc508f317a30a94c1046768a033
5824a00c7e01063c000090051312d98121700000000049454e44ae426082000008400108
24000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000
40000000340000000100000002000000000000bf000000bf00007c420000244203000000
000000b3000000b3ffff7b42000000b3000000b3ffff2342210000000800000062000000
0c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000046000000
1400000008000000544e50500601000051000000c801000000000000000000003e000000
28000000000000000000000000000000000000003f000000290000005000000030000000
8000000048010000000000008600ee003f00000029000000280000003f00000029000000
0100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f100000000000
000418000000000000022800000000000002280000000000000224000000000000012400
00000000000144000000000000014200000000000000c200000000000000820000000000
000387800000000000000000000000000000000007838000000000000844600000000000
1024207f800000001004100001fffff010021000000000001003107f800000001000e000
0000000008100000000000000810000000000000063800000000000001c80000001e1180
00000000002111400000000000408a000000000000400e000000000000400a0000000000
0040050000000000004005e000000000002044000000000000204200000000000018e200
000000000007260000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000051000000c801000000000000000000003e000000280000000000000000000000
00000000000000003f000000290000005000000030000000800000004801000000000000
c60088003f00000029000000280000003f00000029000000010001000000000000000000
0000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffeffffffff
fffffffefffffffffffffffefffffffffff0effefffffffffffbe7fefffffffffffdd7fe
fffffffffffdd7fefffffffffffddbfefffffffffffedbfefffffffffffebbfeffffffff
fffebdfeffffffffffff3dfeffffffffffff7dfefffffffffffc787efffffffffffffffe
fffffffffffffffef87c7ffffffffffef7bb9ffffffffffeefdbdf807ffffffeeffbefff
fe00000eeffdeffffffffffeeffcef807ffffffeefff1ffffffffffef7effffffffffffe
f7effffffffffffef9c7fffffffffffefe37ffffffe1ee7effffffffffdeeebeffffffff
ffbf75feffffffffffbff1feffffffffffbff5feffffffffffbffafeffffffffffbffa1e
ffffffffffdfbbfeffffffffffdfbdfeffffffffffe71dfefffffffffff8d9feffffffff
fffffffefffffffffffffffefffffffffffffffefffffffffffffffe4600000014000000
08000000544e5050070100004c0000006400000000000000000000003e00000028000000
00000000000000003f000000290000002900aa0000000000000000000000803f00000000
000000000000803f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b02400000
0c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000400000003010800
050000000b0200000000050000000c0229003f00030000001e0004000000070104000400
000007010400c9000000410b8600ee0029003f000000000029003f000000000028000000
3f0000002900000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000f10000000000000041800000000000002280000000000000228000000000000022400
000000000001240000000000000144000000000000014200000000000000c20000000000
000082000000000000038780000000000000000000000000000000000783800000000000
08446000000000001024207f800000001004100001fffff010021000000000001003107f
800000001000e00000000000081000000000000008100000000000000638000000000000
01c80000001e118000000000002111400000000000408a000000000000400e0000000000
00400a00000000000040050000000000004005e000000000002044000000000000204200
000000000018e20000000000000726000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000c9000000410bc600880029003f000000000029003f000000
0000280000003f0000002900000001000100000000000000000000000000000000000200
00000000000000000000ffffff00fffffffffffffffefffffffffffffffeffffffffffff
fffefffffffffff0effefffffffffffbe7fefffffffffffdd7fefffffffffffdd7feffff
fffffffddbfefffffffffffedbfefffffffffffebbfefffffffffffebdfeffffffffffff
3dfeffffffffffff7dfefffffffffffc787efffffffffffffffefffffffffffffffef87c
7ffffffffffef7bb9ffffffffffeefdbdf807ffffffeeffbeffffe00000eeffdefffffff
fffeeffcef807ffffffeefff1ffffffffffef7effffffffffffef7effffffffffffef9c7
fffffffffffefe37ffffffe1ee7effffffffffdeeebeffffffffffbf75feffffffffffbf
f1feffffffffffbff5feffffffffffbffafeffffffffffbffa1effffffffffdfbbfeffff
ffffffdfbdfeffffffffffe71dfefffffffffff8d9fefffffffffffffffeffffffffffff
fffefffffffffffffffefffffffffffffffe0c00000040092900aa000000000000002900
3f0000000000040000002701ffff030000000000(1.3)

де, Ск — загальні витрати, віднесені на кінцеву продукцію за плановий
період (у повній сумі або за калькуляційними статтями чи елементами
витрат), грн.;

N — обсяг готової продукції за плановий період у натуральному виразі.

Це за одностадійного виробництва. Якщо таких стадій більше, відповідно
більше й членів формули (1.3). У загальному випадку

picscalex100010009000003d30700000000f00400000000f004000026060f00d609574d
464301000000000001004e4f0000000001000000b409000000000000b409000001000000
6c00000000000000000000005000000032000000000000000000000044090000d5050000
20454d4600000100b40900000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000006002000054020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005ac010000a00100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000051
000000330103000000d57d76240000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a5000000d94944415428cfadd0bf0e82301006
f0afe594c63fb12383310c26ae8e8e0c263afa083e826f40131d7c2cdd7c0c061f82c104
0fa4ed399a7809f00b2dd78f03fe50cfc864ee350519ef547880408c84c7c2f8b62d8229
1767dd5d8fa606d8eac197cb3a0f37bc5019a8ae01df4ec2591b03b0a88009ef6d9dd8d2
0d3ffdace64dba37b10965f3622ff3d2511f6a7b0c29d3b36b9bc512215190743af37613
e5575453ab8bffa9a6d697f885be0aefa329d8667488a3a2833ffb68cc3ae4318bfcd67b
c543f2f3dc0917f36e6e5d9ef69d373fb51343c7cff506461e20d39b3068d40000000049
454e44ae426082000840010824000000180000000210c0db010000000300000000000000
00000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf
0000a24200004c4203000000000000b3000000b3ffffa142000000b3000000b3ffff4b42
2100000008000000620000000c00000001000000150000000c0000000400000015000000
0c00000004000000460000001400000008000000544e50500601000051000000e4020000
000000000000000050000000320000000000000000000000000000000000000051000000
3300000050000000300000008000000064020000000000008600ee005100000033000000
280000005100000033000000010001000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffff00000000000000000000000000000000000000000000000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000000
0000000001800000028000000000000001400000008000060000000000401c0000800000
000000000047c80000400007000000000027c80000400006000000000020081e20c00065
0000000000600808300000fe000000000000080450200000000000000010180450000065
000000000000000448000077000000000000000248000000000000000000000288000000
0000000003fff802840000300000000001fff801840000030000000000800c0104000002
00000000004004070f0000000000000000400400000000200000000000200000000000c5
0783800000100000000000000844600000080000000000001024207f800400000000000a
100410000004007ffffc00001002100000020000000000001003107f8006000000000000
1000e000000c0000060000020810000000180000050000200810000000700800010000c5
0638000000e008000100000001c8000001801800008000010000000003fff80000800001
0000000000000003c180000200000000000000042000000000000000000000081040006c
0000000000000008000000c500000000000b00080000000000000000000a000800000000
00000000000500080000000a00000000000700040800000000000000000d0004080000ff
00000000000000031c0000020000000000000000e400000000000000000000000000006d
0000000000000000000000000000000000000000000000c1000000000000000000000000
00000000000000000000000051000000e402000000000000000000005000000032000000
000000000000000000000000000000005100000033000000500000003000000080000000
6402000000000000c6008800510000003300000028000000510000003300000001000100
00000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffff
ffffffffffff8001ffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffff8001ffffffff
ffffffffffff8001fffffffffffffffffcff8001fffffffffe7ffffffd7f8001ffffffff
febfffffff7f8000ffffffffffbfe3ffff7f8001ffffffffffb837ffffbf8001ffffffff
ffd837ffffbf8001ffffffffffdff7e1df3f8001ffffffffff9ff7f7cfff8001ffffffff
fffff7fbafdf8001ffffffffffefe7fbafff8000fffffffffffffffbb7ff8001ffffffff
fffffffdb7ff8001fffffffffffffffd77ff8001fffffffffc0007fd7bff8001ffffffff
fe0007fe7bff8001ffffffffff7ff3fefbff8001ffffffffffbffbf8f0ff80f8ffffffff
ffbffbffffff8001ffffffffffdfffffffff8001f87c7fffffefffffffff8001f7bb9fff
fff7ffffffff8001efdbdf807ffbffffffff8001effbeffffffbff8000038001effdefff
fffdffffffff80f8effcef807ff9ffffffff8001efff1ffffff3fffff9ff8001f7efffff
ffe7fffffaff8001f7efffffff8ff7fffeff8001f9c7ffffff1ff7fffeff8001fe37ffff
fe7fe7ffff7f8000fffffffffc0007ffff7f80f8fffffffffffffffc3e7f8001ffffffff
fffffffbdfff8001fffffffffffffff7efbf8001fffffffffffffff7ffff8001ffffffff
fff4fff7ffff8001fffffffffff5fff7ffff8001fffffffffffafff7ffff80f8ffffffff
fff8fffbf7ff8001fffffffffff2fffbf7ff8001fffffffffffffffce3ff8001ffffffff
ffffffff1bff8001ffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffff8001ffffffff
ffffffffffff80f8ffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffff800146000000
1400000008000000544e5050070100004c00000064000000000000000000000050000000
32000000000000000000000051000000330000002900aa0000000000000000000000803f
00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b
024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c0233005100030000001e00040000000701
0400040000000701040057010000410b8600ee0033005100000000003300510000000000
280000005100000033000000010001000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffff00000000000000000000000000000000000000000000000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000000
0000000001800000028000000000000001400000008000060000000000401c0000800000
000000000047c80000400007000000000027c80000400006000000000020081e20c00065
0000000000600808300000fe000000000000080450200000000000000010180450000065
000000000000000448000077000000000000000248000000000000000000000288000000
0000000003fff802840000300000000001fff801840000030000000000800c0104000002
00000000004004070f0000000000000000400400000000200000000000200000000000c5
0783800000100000000000000844600000080000000000001024207f800400000000000a
100410000004007ffffc00001002100000020000000000001003107f8006000000000000
1000e000000c0000060000020810000000180000050000200810000000700800010000c5
0638000000e008000100000001c8000001801800008000010000000003fff80000800001
0000000000000003c180000200000000000000042000000000000000000000081040006c
0000000000000008000000c500000000000b00080000000000000000000a000800000000
00000000000500080000000a00000000000700040800000000000000000d0004080000ff
00000000000000031c0000020000000000000000e400000000000000000000000000006d
0000000000000000000000000000000000000000000000c1000000000000000000000000
00000000000000000000000057010000410bc60088003300510000000000330051000000
000028000000510000003300000001000100000000000000000000000000000000000200
00000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffff
8001ffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffff8001fffffffffffffffffcff
8001fffffffffe7ffffffd7f8001fffffffffebfffffff7f8000ffffffffffbfe3ffff7f
8001ffffffffffb837ffffbf8001ffffffffffd837ffffbf8001ffffffffffdff7e1df3f
8001ffffffffff9ff7f7cfff8001fffffffffffff7fbafdf8001ffffffffffefe7fbafff
8000fffffffffffffffbb7ff8001fffffffffffffffdb7ff8001fffffffffffffffd77ff
8001fffffffffc0007fd7bff8001fffffffffe0007fe7bff8001ffffffffff7ff3fefbff
8001ffffffffffbffbf8f0ff80f8ffffffffffbffbffffff8001ffffffffffdfffffffff
8001f87c7fffffefffffffff8001f7bb9ffffff7ffffffff8001efdbdf807ffbffffffff
8001effbeffffffbff8000038001effdeffffffdffffffff80f8effcef807ff9ffffffff
8001efff1ffffff3fffff9ff8001f7efffffffe7fffffaff8001f7efffffff8ff7fffeff
8001f9c7ffffff1ff7fffeff8001fe37fffffe7fe7ffff7f8000fffffffffc0007ffff7f
80f8fffffffffffffffc3e7f8001fffffffffffffffbdfff8001fffffffffffffff7efbf
8001fffffffffffffff7ffff8001fffffffffff4fff7ffff8001fffffffffff5fff7ffff
8001fffffffffffafff7ffff80f8fffffffffff8fffbf7ff8001fffffffffff2fffbf7ff
8001fffffffffffffffce3ff8001ffffffffffffffff1bff8001ffffffffffffffffffff
8001ffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffff80f8ffffffffffffffffffff
8001ffffffffffffffffffff80010c00000040092900aa00000000000000330051000000
0000040000002701ffff030000000000(1.4)

де т — кількість стадій виробничого процесу;

Сj — загальні витрати на j-й стадії, грн.;

Nj — випуск продукції на j-й стадії.

У другому випадку, тобто коли продукт має різні рівні якості чи
властивості, калькулювання здійснюється за коефіцієнтами

еквівалентності. Особливість цього методу полягає в тому, що кожному
варіанту продукту присвоюється певний коефіцієнт, який свідчить про його
відносну відмінність за витратами від базового (основного) варіанта
продукту. Коефіцієнт для базового варіанта продукту — 1,0. Такі
коефіцієнти обчислюються за даними досвіду (емпірично), наприклад,
зіставленням трудомісткості виготовлення, тривалості виробничого циклу
тощо.[13, 98-100.]

Однопродуктове виробництво має обмежену сферу застосування, більш
поширеним є багатопродуктове виробництво, коли одночасно або в одному
періоді виготовляються різні вироби. Собівартість окремих виробів у
цьому випадку обчислюється за калькуляційними статтями, які охоплюють як
прямі, так і непрямі витрати. Такі статті витрат, як матеріали, куповані
вироби і напівфабрикати, паливо й енергія на технологічні потреби,
основна, додаткова заробітна плата виробничих робітників з
відрахуваннями на соціальні заходи, є прямими. Вони безпосередньо
обчислюються на одиницю продукції. Відмінність лише в тому, що при
складанні кошторису до уваги брався весь обсяг виробництва.

Основна проблема калькулювання у багатопродуктовому виробництві полягає
в розподілі непрямих витрат, до яких належать загальновиробничі витрати
у складі витрат на утримання й експлуатацію машин та устаткування і
витрат на організацію та управління виробництвом. В Україні вони
традиційно розподілялися окремо як різні статті витрат. Згідно з новою
системою бухгалтерського обліку ці витрати об’єднані на одному рахунку,
тому до їх розподілу слід підходити з урахуванням конкретних умов
виробництва. Якщо прийнятна одна база розподілу, загальновиробничі
витрати розподіляються на її основі у загальній сумі. Коли одна база
розподілу не забезпечує належної точності, доцільно розподіляти окремо
витрати на утримання й експлуатацію машин та устаткування і витрати на
організацію та управління виробництвом.

На практиці поширений метод розподілу зазначених витрат пропорційно
основній зарплаті виробничих робітників. У цьому разі

picscalex100010009000003c506000000005a04000000005a04000026060f00aa08574d
46430100000000000100d525000000000100000088080000000000008808000001000000
6c00000000000000000000005a000000280000000000000000000000690a0000b0040000
20454d4600000100880800000f0000000100000000000000000000000000000000040000
000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000002402000018020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000570010000640100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000005b
0000002901030000006012c7100000001974455874536f667477617265004d6963726f73
6f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf00000001
74524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d
50504a436d7030373132000000074f6db7a50000009c4944415428cf6360a004fc41e638
e1e43421735a90393f90d88c0c447198c022278004f30406f686030c0c6c16400e4f0150
d48181814300c8115000ca36207198803220368302034406c8e1ffa00035122e83ccf9ff
ff3f582f509903448603440b344038ec8d3d4023d80ca08e9a022202201c961d20620284
c3aa02925920600052097629df81020f0f847f045a5a68c641b6c7c2c080814800006da4
1fd56e660cab0000000049454e44ae42608200000840010824000000180000000210c0db
01000000030000000000000000000000000000001b400000400000003400000001000000
02000000000000bf000000bf0000b6420000244203000000000000b3000000b3ffffb542
000000b3000000b3ffff23422100000008000000620000000c0000000100000015000000
0c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000544e5050
06010000510000006c02000000000000000000005a000000280000000000000000000000
00000000000000005b00000029000000500000003000000080000000ec01000000000000
8600ee005b00000029000000280000005b00000029000000010001000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000038303000
000000000000000010484800000000000000000010848400000000000000000010848400
000000000000000010848400000000000000000010848400000000000000000010848400
0000000000000000108484000000000000000000108484000006380000000ec070484800
00052400000002a0103030000004b8000000049000000000000294000000025000000000
07818c00000f0630000000000840000000108000000000001020000ff020400000000000
1000000000200000ffffff001000000000200000000000001000000ff020000000000000
100000000020000000038000081000000010200000024000081000000010200000038000
06380000000c70000001400001c80000000390000780c000000000000000000002000000
000000000000000001000000000000000000000001000000000000000000000001000000
000000000000000000f80000000000000000000000840000000000000000000000820000
000000000000000000420000000000000000000000420000000000000000000000fc0000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000510000006c02000000000000000000005a00000028000000
000000000000000000000000000000005b00000029000000500000003000000080000000
ec01000000000000c60088005b00000029000000280000005b0000002900000001000100
00000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffff
ffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffe0ffffffff
ffffffffc7cfcfe0ffffffffffffffffefb7b7e0ffffffffffffffffef7b7be0ffffffff
ffffffffef7b7be0ffffffffffffffffef7b7be0ffffffffffffffffef7b7be0ffffffff
ffffffffef7b7be0ffffffffffffffffef7b7be0ffffffffffffffffef7b7be0fff9c7ff
fffff13f8fb7b7e0fffadbfffffffd5fefcfcfe0fffb47fffffffb6fffffffe0fffd6bff
fffffdafffffffe0f87e73fffff0f9cfffffffe0f7bfffffffef7fffffffffe0efdffff0
0fdfbfffffffffe0efffffffffdfffff000000e0efffffffffdfffffffffffe0effffff0
0fdfffffffffffe0efffffffffdffffffffc7fe0f7efffffffefdffffffdbfe0f7efffff
ffefdffffffc7fe0f9c7fffffff38ffffffebfe0fe37fffffffc6ffff87f3fe0ffffffff
fffffffffdffffe0fffffffffffffffffeffffe0fffffffffffffffffeffffe0ffffffff
fffffffffeffffe0ffffffffffffffffff07ffe0ffffffffffffffffff7bffe0ffffffff
ffffffffff7dffe0ffffffffffffffffffbdffe0ffffffffffffffffffbdffe0ffffffff
ffffffffff03ffe0ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffe0ffffffff
ffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffe0460000001400000008000000544e5050
070100004c0000006400000000000000000000005a000000280000000000000000000000
5b000000290000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022000000
0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c0229005b00030000001e00040000000701040004000000070104001b01
0000410b8600ee0029005b000000000029005b0000000000280000005b00000029000000
0100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000038303000000000000000000010484800000000000000000010848400
000000000000000010848400000000000000000010848400000000000000000010848400
000000000000000010848400000000000000000010848400000000000000000010848400
0006380000000ec07048480000052400000002a0103030000004b8000000049000000000
00029400000002500000000007818c00000f063000000000084000000010800000000000
1020000ff0204000000000001000000000200000ffffff00100000000020000000000000
1000000ff020000000000000100000000020000000038000081000000010200000024000
08100000001020000003800006380000000c70000001400001c80000000390000780c000
000000000000000002000000000000000000000001000000000000000000000001000000
000000000000000001000000000000000000000000f80000000000000000000000840000
000000000000000000820000000000000000000000420000000000000000000000420000
000000000000000000fc0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000001b010000410bc60088002900
5b000000000029005b0000000000280000005b0000002900000001000100000000000000
00000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffff
ffe0ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffc7cf
cfe0ffffffffffffffffefb7b7e0ffffffffffffffffef7b7be0ffffffffffffffffef7b
7be0ffffffffffffffffef7b7be0ffffffffffffffffef7b7be0ffffffffffffffffef7b
7be0ffffffffffffffffef7b7be0ffffffffffffffffef7b7be0fff9c7fffffff13f8fb7
b7e0fffadbfffffffd5fefcfcfe0fffb47fffffffb6fffffffe0fffd6bfffffffdafffff
ffe0f87e73fffff0f9cfffffffe0f7bfffffffef7fffffffffe0efdffff00fdfbfffffff
ffe0efffffffffdfffff000000e0efffffffffdfffffffffffe0effffff00fdfffffffff
ffe0efffffffffdffffffffc7fe0f7efffffffefdffffffdbfe0f7efffffffefdffffffc
7fe0f9c7fffffff38ffffffebfe0fe37fffffffc6ffff87f3fe0fffffffffffffffffdff
ffe0fffffffffffffffffeffffe0fffffffffffffffffeffffe0fffffffffffffffffeff
ffe0ffffffffffffffffff07ffe0ffffffffffffffffff7bffe0ffffffffffffffffff7d
ffe0ffffffffffffffffffbdffe0ffffffffffffffffffbdffe0ffffffffffffffffff03
ffe0ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff
ffe0ffffffffffffffffffffffe00c00000040092900aa0000000000000029005b000000
0000040000002701ffff030000000000(1.5)

де Со.в— загальновиробничі витрати на один виріб (калькуляційну
одиницю), грн.;

Со.з — основна заробітна плата виробничих робітників на один виріб,
грн.;

Рв — відношення загальновиробничих витрат до основної заробітної
плати,%.

Величина Рв обчислюється по цеху (виробництву) як відношення річного
кошторису зазначених витрат до фонду основної зарплати за цей же період.

Переваги цього методу в його простоті, але він має суттєві вади,
передусім стосовно розподілу витрат на утримання й експлуатацію машин та
устаткування. По-перше, зарплата не є точною базою розподілу зазначених
витрат, оскільки за умов різного рівня механізації праці адекватно не
відображає затрат машинного часу; по-друге, при такому розподілі витрати
на кожний виріб обчислюються як середні по підрозділу незалежно від
того, на якому устаткуванні він обробляється; по-третє, за комплексної
механізації й автоматизації виробництва функції робітників змінюються в
напрямі контролю і регулювання роботи виробничих систем. За цих умов
зарплата не може нормуватися поопераційно, а отже, і бути базою
розподілу інших витрат.

Цей недолік значною мірою можна усунути, розподіливши загальновиробничі
витрати, у тому числі і витрати на утримання й експлуатацію машин та
устаткування, пропорційно часу обробки виробів, тобто на основі середніх
витрат на одну машино-годину їх роботи.[10, 122-125.]

При високих вимогах до точності калькулювання, особливо в машиномістких
галузях, розподіл загальновиробничих витрат доцільно здійснювати окремо
за їх частинами, тобто витрати на утримання й експлуатацію машин та
устаткування розподіляти за однією базою, решта витрат — за іншою.

Найобгунтованішим є обчислення витрат на утримання й експлуатацію машин
та устаткування на один виріб залежно від часу його обробки і
собівартості однієї машино-години роботи конкретного устаткування.
Відмінність цього методу від попереднього полягає в тому, що береться не
середня по всьому устаткуванню собівартість машино-години, а
обчислюється її величина по кожній окремій групі однотипних машин.
Сутність цього методу і процедура його впровадження такі:

1. Устаткування підрозділу розподіляється на групи технологічно
взаємозамінних верстатів з приблизно однаковими витратами на одну годину
роботи. В окрему групу або в кілька груп об’єднуються робочі місця для
ручних робіт. Витрати на їх утримання входять у кошторис витрат на
утримання й експлуатацію машин та устаткування (утримання і ремонт
стендів, верстатів, затрати на інструмент, пристосування тощо).

2. По кожній групі устаткування складається кошторис на його утримання і
експлуатацію.

3. Визначається завантаження кожної групи устаткування у машино-годинах.

4. Обчислюються витрати на одну машино-годину роботи по кожній групі
устаткування діленням витрат за кошторисом на завантаження в
машино-годинах. Витрати на одну машино-годину роботи, які ще називають
собівартістю машино-години, можна визначити точніше на основі
нормативних обчислень за елементами витрат (амортизація, електроенергія,
інструмент тощо). Методи обчислення таких нормативів викладені у
спеціальній літературі.

Витрати на одну машино-годину роботи устаткування є основною нормативною
базою цієї методики. Згідно з ними ставка витрат на утримання й
експлуатацію машин та устаткування на певний виріб при калькулюванні
визначається так:

picscalex77010009000003130e000000003008000000003008000026060f005610574d4
64301000000000001007cd00000000001000000341000000000000034100000010000006
c00000000000000000000009c000000440000000000000000000000f7110000e40700002
0454d4600000100341000000f00000001000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
000000046000000e0020000d4020000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000084000052c020000200200000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000009d0
000004501030000006a8576d70000001974455874536f667477617265004d6963726f736
f6674204f66666963657fed357100000006504c5445000000000000a567b9cf000000017
4524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0000000c636d5
0504a436d7030373132000000074f6db7a5000001574944415438cbd592bd4ec33010c7f
f69431aa42818ba540891482c8c1910ea9891b18f1036c68e6c584cb0f13574e4057887c
2c65bf411105307a472be7342a49cd44a48489c649ffdf39defef0fe09f593253e0d6850
2a33305862abc51607ca741adfa5fd960b5fae8c0bec5b40383398ad634cbd92d6082cf0
69e2fd84d61a2c326cf0a1cc38c5206ae024a8607401172c9164c6b18716b60c530b3b2c
0ea09a28e4cdce06ae9d4cfeb1481a25e60d282a45e8195064b0f47d442582e44ae8c6b1
8053ed2a232ceef93dafeb5af4ec7e7fb3a71ddd7e0d4b91eb0f3fa4872c75c257e00ef4
df682d0cac830e422ef6e17814fdcbbee367bf3cb66269026f7487a02779d32e42430d8c
3b68f4c8d1c88e010692210b968bf84a8e0183c3bedf50f0931613f6fc3d83f00bfe10f5
4ec588305d65bd945c6bfc6fac8424f57e070a9c05c8b3cda3832a71fb6894a042ab41bd
cce6fec1b160f3deb2e9ebae80000000049454e44ae42608200000008400108240000001
80000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000400000003
40000000100000002000000000000bf000000bf00001d4300008a4203000000000000b30
00000b3ffff1c43000000b3000000b3ffff89422100000008000000620000000c0000000
1000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000046000000140000000
8000000544e50500601000051000000e405000000000000000000009c000000440000000
00000000000000000000000000000009d000000450000005000000030000000800000006
4050000000000008600ee009d00000045000000280000009d00000045000000010001000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000018000000000000000000000000000000000000001400000000
000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000002
000e00000000000000000000000000000000000200040000000000000000000000000000
000000023f84000000000000000000000000000000000002000400000000000000000000
00000000000000013f840000000000000000000000000000000000010004000000000000
000000000000000000000003000400000000000000000000000000000000000000040000
00000000000000000000000000000001000c000000000000000000000000000000000000
000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000003000000000000000000000000000000000000000280000000
000000000000003fffff0000000000008000000000000c000000001fffff000000000000
8006000000000a000000001fffff00000000000040050000000002000000000800078000
00000000400100000000e1000000000400018000113000e0c00080000001118000000002
000180001120009000008000000109800000000100008000091000c02000800000010940
00000001000000000891fc20000080000001092000000000800000000c90001000004000
0000892000000000400000000ad00048000040000fc0736000000000200000fc19300038
0380c0003820000000000000100003820000000003400000601000000000000008000601
0000000001a040004008000007ff8000080004008000000001800000c000000000000000
04000c000000000001800000c00000000000000006000c000000000000c00000c0000000
000000000e000c000000000000c00000c0000000000000001c000c000000000000c00000
c000000007ff800038000c000000000000e0000060000000000000007000060000000000
006000006004000000000000e00006004000000001f800003004000000000000e0000300
40000000006000003004000000000001c00003004000000000300000180e000000000003
80010180e000000000100000061e00000000000700010061e00000000000000001f20000
0000000e0001001f2000000000000000000000000000001c000300000000000000000000
0000000000000038000700000000000000000000000000000000007fffff000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000008980000000000000000000000000000000000000890000000000000000000000
000000000000000048800000000000000000000000000000000000004480000000000000
000000000000000000000000648000000000000000000000000000000000000056800000
00000000000000000000000000000000c980000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000051000000e405000000000000000000009c00000044000000000000000
000000000000000000000009d00000045000000500000003000000080000000640500000
0000000c60088009d00000045000000280000009d0000004500000001000100000000000
00000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffebffffffffffffffff
ffffff8ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffdfff1ffff
ffffffffffffff8ffffffffffffffffdfffbffffffffffffffffff8ffffffffffffffffd
c07bffffffffffffffffff8ffffffffffffffffdfffbffffffffffffffffff8fffffffff
fffffffec07bffffffffffffffffff8ffffffffffffffffefffbffffffffffffffffff8f
fffffffffffffffcfffbffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffbffffffffffff
ffffff8ffffffffffffffffefff3ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffbffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffd7fffff8fffffffff
ffffffc00000ffffffffffff7fffff8ffffff3ffffffffe00000ffffffffffff7ff9ff8f
fffff5ffffffffe00000ffffffffffffbffaff8ffffffdfffffffff7fff87fffffffffff
bffeff8fffff1efffffffffbfffe7fffeecfff1f3fff7f8ffffeee7ffffffffdfffe7fff
eedfff6fffff7f8ffffef67ffffffffeffff7ffff6efff3fdfff7f8ffffef6bffffffffe
fffffffff76e03dfffff7f8ffffef6dfffffffff7ffffffff36fffefffffbf8fffff76df
ffffffffbffffffff52fffb7ffffbf8ff03f8c9fffffffffdfffff03e6cfffc7fc7f3f8f
c7dfffffffffffffeffffc7dfffffffffcbfff8f9feffffffffffffff7fff9feffffffff
fe5fbf8fbff7fffff8007ffff7fffbff7ffffffffe7fff8f3ffffffffffffffffbfff3ff
fffffffffe7fff8f3ffffffffffffffff9fff3ffffffffffff3fff8f3fffffffffffffff
f1fff3ffffffffffff3fff8f3fffffffffffffffe3fff3ffffffffffff3fff8f3fffffff
f8007fffc7fff3ffffffffffff1fff8f9fffffffffffffff8ffff9ffffffffffff9fff8f
9ffbffffffffffff1ffff9ffbffffffffe07ff8fcffbffffffffffff1ffffcffbfffffff
ff9fff8fcffbfffffffffffe3ffffcffbfffffffffcfff8fe7f1fffffffffffc7ffefe7f
1fffffffffefff8ff9e1fffffffffff8fffeff9e1fffffffffffff8ffe0dfffffffffff1
fffeffe0dfffffffffffff8fffffffffffffffe3fffcffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffc7fff8ffffffffffffffffff8fffffffffffffff800000ffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
767fffffffffffffffffff8fffffffffffffffff76ffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffb77fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffbb7fffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffff9b7fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffa97fffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffff367fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8460000001400000008000000544e5050070100004c00000064000000000000000
00000009c0000004400000000000000000000009d000000450000002900aa00000000000
00000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001
40000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0245009d00030000001
e0004000000070104000400000007010400d7020000410b8600ee0045009d00000000004
5009d0000000000280000009d00000045000000010001000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018
000000000000000000000000000000000000001400000000000000000000000000000000
000000040000000000000000000000000000000000000002000e00000000000000000000
000000000000000200040000000000000000000000000000000000023f84000000000000
00000000000000000000000200040000000000000000000000000000000000013f840000
000000000000000000000000000000010004000000000000000000000000000000000003
000400000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000
00000001000c000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003
000000000000000000000000000000000000000280000000000000000000003fffff0000
000000008000000000000c000000001fffff0000000000008006000000000a000000001f
ffff0000000000004005000000000200000000080007800000000000400100000000e100
0000000400018000113000e0c00080000001118000000002000180001120009000008000
000109800000000100008000091000c0200080000001094000000001000000000891fc20
000080000001092000000000800000000c90001000004000000089200000000040000000
0ad00048000040000fc0736000000000200000fc193000380380c0003820000000000000
1000038200000000034000006010000000000000080006010000000001a0400040080000
07ff8000080004008000000001800000c00000000000000004000c000000000001800000
c00000000000000006000c000000000000c00000c0000000000000000e000c0000000000
00c00000c0000000000000001c000c000000000000c00000c000000007ff800038000c00
0000000000e0000060000000000000007000060000000000006000006004000000000000
e00006004000000001f800003004000000000000e0000300400000000060000030040000
00000001c00003004000000000300000180e00000000000380010180e000000000100000
061e00000000000700010061e00000000000000001f200000000000e0001001f20000000
00000000000000000000001c000300000000000000000000000000000000003800070000
0000000000000000000000000000007fffff000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000008980000000000000
000000000000000000000000890000000000000000000000000000000000000048800000
000000000000000000000000000000004480000000000000000000000000000000000000
648000000000000000000000000000000000000056800000000000000000000000000000
00000000c980000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d70200004
10bc600880045009d000000000045009d0000000000280000009d0000004500000001000
10000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffebffff
ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
fffdfff1ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffdfffbffffffffffffffffff8fffff
fffffffffffdc07bffffffffffffffffff8ffffffffffffffffdfffbffffffffffffffff
ff8ffffffffffffffffec07bffffffffffffffffff8ffffffffffffffffefffbffffffff
ffffffffff8ffffffffffffffffcfffbffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffb
ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffefff3ffffffffffffffffff8fffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
fffffffffffffffffffffffffffcffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffd7fff
ff8fffffffffffffffc00000ffffffffffff7fffff8ffffff3ffffffffe00000ffffffff
ffff7ff9ff8ffffff5ffffffffe00000ffffffffffffbffaff8ffffffdfffffffff7fff8
7fffffffffffbffeff8fffff1efffffffffbfffe7fffeecfff1f3fff7f8ffffeee7fffff
fffdfffe7fffeedfff6fffff7f8ffffef67ffffffffeffff7ffff6efff3fdfff7f8ffffe
f6bffffffffefffffffff76e03dfffff7f8ffffef6dfffffffff7ffffffff36fffefffff
bf8fffff76dfffffffffbffffffff52fffb7ffffbf8ff03f8c9fffffffffdfffff03e6cf
ffc7fc7f3f8fc7dfffffffffffffeffffc7dfffffffffcbfff8f9feffffffffffffff7ff
f9fefffffffffe5fbf8fbff7fffff8007ffff7fffbff7ffffffffe7fff8f3fffffffffff
fffffbfff3fffffffffffe7fff8f3ffffffffffffffff9fff3ffffffffffff3fff8f3fff
fffffffffffff1fff3ffffffffffff3fff8f3fffffffffffffffe3fff3ffffffffffff3f
ff8f3ffffffff8007fffc7fff3ffffffffffff1fff8f9fffffffffffffff8ffff9ffffff
ffffff9fff8f9ffbffffffffffff1ffff9ffbffffffffe07ff8fcffbffffffffffff1fff
fcffbfffffffff9fff8fcffbfffffffffffe3ffffcffbfffffffffcfff8fe7f1ffffffff
fffc7ffefe7f1fffffffffefff8ff9e1fffffffffff8fffeff9e1fffffffffffff8ffe0d
fffffffffff1fffeffe0dfffffffffffff8fffffffffffffffe3fffcffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffc7fff8ffffffffffffffffff8fffffffffffffff800000ffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffff767fffffffffffffffffff8fffffffffffffffff76ffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffb77fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffbb7fffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffff9b7fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffa97f
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffff367fffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80c00000040092900aa0000000000000045009d000000000004000
0002701ffff030000000000 (1.6.)

де m — кількість груп устаткування, на якому обробляються вироби;

См-г. — собівартість машино-години роботи устаткування j-ої групи,грн.;

tj — затрати часу в машино-годинах на обробку виробу на j-й групі
устаткування.

Розглянута методика розподілу витрат на утримання й експлуатацію машин
та устаткування дає змогу істотно підвищити точність калькулювання. Але
вона має недолік, який стримує її широке застосування. Нормативи витрат
на одну машино-годину роботи устаткування і відповідно її собівартість
значною мірою залежать від його завантаження. За рівномірного
завантаження устаткування в часі собівартість машино-години його роботи
досить стабільна. При нерівномірному завантаженні устаткування протягом
року (кварталу), що властиво одиничному й дрібно-серійному виробництву,
нормативні ставки витрат на одну машино-годину треба перераховувати, а
це вимагає додаткових витрат ресурсів. Проте, незважаючи на цей недолік,
зазначена методика є найбільш перспективною. Вона може мати деякі
модифікації з метою спрощення застосування (метод машино-коефіцієнтів),
але сутність її від цього не змінюється.

За умов розглянутого розподілу витрат на утримання й експлуатацію машин
та устаткування другу частину загальновиробничих витрат, тобто витрати
на організацію й управління виробництвом, можна розподіляти пропорційно
трудо- або машино-місткості виробів, про що мова йшла вище. У цьому
випадку

Со.о=Сг t (1.7),

де Со.о — витрати на організацію й управління виробництвом на один
виріб;

Сг — витрати на організацію й управління виробництвом на одну людино-
або машино-годину по виробничому підрозділу, грн.;

t — трудомісткість (машиномісткість) певного виробу, год.[11, 264.]

2. Аналіз собівартості продукції ДП “Спиртзавод” за 2007-2008 рр.

2.1 Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції

Аналіз собівартості продукції звичайно починають із вивчення динаміки
загальної суми операційних витрат у цілому і за основними елементами.
Проведемо аналіз собівартості продукції на прикладі ДП «Залучанський
спиртзавод».

ДП «Залучанський спиртзавод» один із найбільших підприємств
Івано-Франківщини, яке виробляє спирт на базі сучасних технологій і
використанні екологічно чистої сировини. Завод було збудовано ще в 1898
році місцевим паном Кристофовичем. Тоді його потужність становила 40 дал
спирту-сирцю на добу. Сировиною для нього служила здебільшого картопля,
а для солоду використовувалося зерно, вирощене паном на полях спеціально
для переробки на спирт.

Залучанський спиртзавод сьогодні – це потужне підприємство, яке
продовжує свій розвиток у напрямі підвищення виробничої потужності та
якості продукції, постійно впроваджує прогресивні технології. Нині
потужність Залучанського спиртзаводу – 2 тис. дал спирту на добу.

Дані про діяльність підприємства.

З наведених вище даних видно, що продуктивність праці на заводі в 2008
році зросла проти 2007 року на 9,7 тис. грн, тобто виробіток на 1
працівника зросла з 53.7 тис. грн. до 63.4 тис. грн. Даний показник
позитивно вплинув на зниження в 2008 році собівартості реалізованої
продукції.

Проведемо аналіз операційних витрат за елементами затрат за 2007-2008
рр. (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Витрати на виробництво продукції

Статті витратСума тис. грн..Структура витрат,%2007 рік2008 рікВідхилення
+,-(абсолютне)Відхилення (відносне)гр..4/гр..2*

100%2007 рік2008 рікВідхилення +,-12345678Виручка від реалізації
продукції22302,023349,0+1047,0+4,69—Матеріальні
затрати14516,013176,0-1340,0-9.2381,469,4-12,0Оплата
праці1042,02184,0+1142,0+109.55,811,5+5,7Відрахування на соціальні
заходи398,0903,0+505,0+126.92,24,8+2,6Амортизація845,01134,0+289,0+34.24
,76,0+1,3Інші операційні втрати1036,01589,0+553,0+53.45,98,3+2,4Повна
собівартість

17837,018986,0+11+1149.0?00+6.4100,0100,0-

Як видно із табл. 1.1 витрати на підприємстві в 2008 році зросли на
1149.0 тис. грн., або на 6.4 відсотки. Відбулося зростання по статті
«оплата праці» та «відрахування на соціальні заходи» в зв’язку із
підвищенням заробітної плати в 2008 році та по інших операційних
втратах.

В 2007 році питома вага матеріальних затрат в загальній сумі
собівартості склала 81,4 відсотка, в 2008 році 69,4 відсотка, або
зменшилась на 12 відсотків. Питома вага заробітної плати з нарахуванням
в 2008 році збільшилась до 16.3 відсотки, або зросла на 8.3 відсотки
проти 8.0 відсотки в 2007 році.

2.1.1 Аналіз собівартості 1 грн. товарної продукції

Витрати на 1 гривню обсягу промислової товарної продукції – це важливий
найбільш узагальнюючий показник собівартості продукції.

Із даних таблиці 1.2 видно, що витрати на 1 грн. вартості реалізованої
продукції за попередній період склали

17837.0: 22302,0 = 0.7998 грн. = 79.98 коп. за звітний період

18986,0: 23349,0 = 0.8131 грн. = 81.31 коп.

Витрати на 1 гривню реалізованої продукції в 2008 році зросли на 1.66%
завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації продукції
знизились проти темпів збільшення собівартості відповідно 4,69 та 6,40%.
Зниження становить 1.71 пункту.

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції за звітний період у порівнянних
цінах становлять 18986.0:20032,0 = 0,9478 грн. =94,78 коп., що вище, ніж
за попередній період, на 1.19%.[15, 168.]

2.1.2 Аналіз собівартості окремих видів продукції.

Вивченню та оцінці собівартості одиниці найважливіших видів продукції
економічні служби підприємства повинні приділяти особливу увагу,
оскільки результати аналізу цього важливого показника використовуються
для виявлення шляхів подальшого зниження собівартості продукції,
проведення низки організаційно-технічних заходів щодо економії витрат на
конкретних ділянках роботи.

Собівартість одиниці продукції розраховують за формулою:

Пв

Соп = _____ + Зв (1.8)

П

де Соп – собівартість одиниці продукції;

Пв – постійні (умовно-незмінні) витрати;

Зв – змінні витрати;

П – обсяг виробництва.

Аналіз проводять за даними планових, проектно-кошторисних та

фактичних калькуляцій в кілька етапів.

Оцінку виконання планового (розрахункового) завдання по зниженню
собівартості одиниці продукції та встановлення динаміки собівартості
проводять методом порівняння фактичної собівартості одиниці продукції з
плановою та зі собівартістю за попередній рік.[15, 180.]

Таблиця 1.3. Аналіз собівартості одиниці найважливіших видів продукції.

ВиробиСобівартість за попередній рікСобівартість за звітний рікЗа
планомфактичногривень% значення собівартості порівняно з попереднім
рокомгривень% значення собівартостіЗ попереднім рокомЗ планомСпирт
етиловий ректифікований загальний випуск (в
тис.дал.)463,7492,6х653,7ххСобівартість всього
випуску13429,013049,097,217528,5130,5134,3Собівартість 1 дал. спирту
етилового ректифікованого (грн./дал.)28,9626,4991,526,8192,6101,2

Як видно з даних таблиці 1.3 фактична собівартість 2008 року 1 дал.
спирту етилового ректифікованого нижча собівартості попереднього 2007
року на 2.15 гривні, або становить 92,6 відсотка. Проти плану 2008 року
фактична собівартість 1 дал. спирту етилового ректифікованого зросла на
0.32 грн., або 101.2 відсотки.

На відхилення фактичної собівартості 1 дал. спирту етилового
ректифікованого від планової впливають зміни:

– обсягу виробництва;

– постійних витрат;

– змінних витрат.

Розрахунок вищеназваних чинників на відхилення фактичної собівартості
одиниці продукції проводять методом ланцюгових підстановок.

Дуже важливе значення в процесі управління витратами має поділ їх на
постійні і змінні залежно від обсягу діяльності організації.

Змінні витрати залежать від обсягу виробництва і продажу продукції.
Здебільшого це прямі витрати ресурсів на виробництво і реалізацію
продукції (пряма заробітна плата, витрати сировини, матеріалів, палива,
електроенергії та інше).

Постійні витрати не залежать від динаміки обсягу виробництва і продажу
продукції. Це амортизація, орендна плата, заробітна плата персоналу з
обслуговування на погодинній оплаті, витрати, пов’язані з управлінням і
організацією виробництва.

Підприємстві вигідніше, якщо на одиницю продукції припадає менша сума
постійних витрат, що можливо за досягнення максимуму обсягу виробництва
продукції на наявних виробничих потужностях. Якщо при спаді виробництва
продукції змінні витрати скорочуються пропорційно, то сума постійних
витрат не змінюється, що призводить до зростання собівартості продукції
і зменшення суми прибутку.

Лінія витрат за наявності постійних і змінних витрат являє собою
рівняння першого ступеня:

Z = а + bx, (1.9)

де Z – сума витрат на виробництво продукції;

а – абсолютна сума постійних витрат;

b – ставка змінних витрат на одиницю продукції;

х – обсяг виробництва продукції.

Залежність загальної суми витрат від обсягу виробництва продукції можна
зобразити графічно. На осі абсцис зобразимо обсяг виробництва продукції.
А на осі ординат – суму постійних і змінних витрат. Із рисунка видно, що
зі збільшенням обсягу виробництва зростає сума змінних витрат, а зі
спадом виробництва відповідно зменшується, постійно наближається до
лінії постійних витрат.

Для ефективного управління процесом формування собівартості продукції
дуже важливо правильно визначити суму постійних і змінних витрат.
Наприклад визначимо планову суму змінних і постійних витрат,
застосовуючи при цьому фактичні дані 2008 року та планові дані 2008 року
із таблиці 1.3.[14, 231-232.]

Позначимо,

х1 – обсяг випуску спирту в 2008 р. – 653,7 тис.дал.;

х2 – плановий обсяг випуску 2008 р. -492,6 тис.дал.;

Z1- фактичні витрати на весь випуск в 2008 році – 17528,5 т.грн;

Z2- планові витрати на весь випуск в 2008 році – 13049,0 т.грн.

Змінні витрати на одиницю продукції (b) визначимо так:

Z1- Z2 17528,5 – 13049,0 4479,5

b = ——— = ———————— = ———- = 27,81 грн. (2.0)

х1 – х2 653,7 – 492,6 161,1

Визначивши змінні витрати на одиницю продукції можна підрахувати суму
постійних витрат (а):

а = Z2 – bx2, або а = Z1 – b x1

а = 13049,0 – 27,81*492,6 = 650,2 т. грн.

За таким рівнянням можна спрогнозувати загальну суму витрат для
будь-якого обсягу виробництва продукції.

2.2 Аналіз структури витрат на виробництво

2.2.1 Аналіз витрат за елементами

У практиці бухгалтерського обліку та аналітичних досліджень витрати на
виробництво групують і вивчають за двома взаємодоповнюючими напрямами –
за елементами витрат та за калькуляційними статтями.

Елементні витрати – це однорідні за складом витрати підприємства. Вони
характеризують використані ресурси за їхнім економічним змістом
незалежно від форми і місця їх використання на той чи інший об”єкт
віднесення затрат (наприклад, незалежно чи стосуються вони цехів і
ділянок одного виробництва, чи на виготовлення конкретного виробу, чи це
витрати на обслуговування виробництва і управління). До них відносяться
матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні
заходи, інші операційні витрати та інші грошові витрати. Елементи затрат
є однаковими для всіх галузей і на їх основі складається кошторис витрат
на виробництво – один із найважливіших розділів бізнес плану.

Аналіз витрат за елементами дає змогу:

– дослідити зміни у структурі собівартості порівняно з бізнес –планом;

– оцінити динаміку структури витрат;

– охарактеризувати галузеві особливості (матеріаломісткість,
фондомісткість, енергомісткість, трудомісткість виробництва);

– встановити вплив науково-технічного прогресу, рівня кооперації та
спеціалізації на зміну структури витрат;

– визначити найважливіші напрями пошуку резервів зниження собівартості.

Аналіз проводиться методом порівняння фактичної питомої ваги кожного
елемента витрат на виробництво з плановою (з питомою вагою попереднього
періоду). Оцінюють зміни в питомій вазі кожного елементу витрат у
загальній сумі, тобто досліджують структуру витрат. Детальний аналіз
структури витрат на виробництво потрібний для того, щоб виявити витрати,
які є найбільш значущими для підприємства, або можуть стати такими в
майбутньому. Не можна одержати помітну економію по витратах, які
становлять, наприклад 1% від усіх витрат. Багато економістів сходяться
на думці, що для одержання ефекту потрібно проаналізувати 20% витрат,
які займають близько 80% у їх сукупній величині.

Розглядаючи структуру витрат підприємства потрібно оцінювати кожну
статтю щодо її значущості і контрольованості.

Узагальнені вихідні дані для аналізу структури операційних витрат за
економічними елементами містить форма №2 фінансової звітності „Звіт про
фінансові результати”, а саме розд. ІІ „Елементи операційних витрат”. За
цими даними можна визначити. до якого типу виробництва належить
підприємство за переважанням використовуваних ресурсів (матеріало-,
трудо-, чи фондомістке). На основі такого аналізу визначають
найактуальніші для підприємства напрямки зниження собівартості. Аналіз
структури операційних витрат за економічними елементами потрібний також
для того, щоб підприємство не потрапило у „ножиці” еластичного попиту на
свою продукцію та нееластичного власного попиту на ті чи інші виробничі
ресурси. Вихідні дані й розрахунки для аналізу собівартості продукції за
економічними елементами наведені в табл. 1.4.[15, 170.]

Таблиця 1.4. Економічні елементи операційних витрат по даних
Залучанського спиртзаводу в 2008р.

Елементи витратВитрати, тис. грн., за періодЧастка,% за періодВідхилення

(+,-)попереднійзвітнийпопереднійзвітнийпопередній

(в сумі)звітний

(в%)а123456Матеріальні витрати14516,013176,081,469,4-1340,0-9,2Витрати
на оплату праці1042,02184,05,811,5+1142,0+109,5Відрахування на соціальні
заходи398,0903,02,24,8+505,0+126,9Амортизація845,01134,04,7
6,0+289,0+34,2Інші операційні витрати1036,01589,05,98,3
+553,0+53,4Разом17837,018986,0100.0100.0+1149,0+6,4

Дані таблиці 1,4 свідчать про матеріаломісткий характер виробництва:
частка матеріальних витрат у попередньому періоді становила 81,4%, у
звітному – 69,4%. Темпи зменшення витрат за цією статтею на 14.7 пункту
зменшили темпи зростання повної собівартості. Лише на десятину сукупні
витрати зумовлені оплатою праці: відповідно в попередньому періоді –
5,8%, у звітному – 11,5%. Темпи збільшення витрат на оплату праці в 17,1
рази вищі, ніж загальні темпи збільшення витрат (109,5:6,4), що
зумовлене ростом середньої заробітної плати в 2008 році. Високими
темпами збільшувалась амортизація та інші операційні витрати, що
призвело до збільшення частки витрат засобів праці та інших витрат в
сукупних витратах.

2.2.2 Аналіз витрат за статтями калькуляції

Аналіз витрат за калькуляційними статтями дозволяє дати оцінку розміру
економії чи перевитрат у зв’язку із відхиленням фактичної собівартості
від планової, показати „внесок” кожної калькуляційної статті в загальне
відхилення, зробити висновок про характер матеріало-, оплато-,
фондомісткості виробництва і в результаті здійснити заходи щодо
виявлення і реалізації резервів зниження собівартості продукції.

Оцінку собівартості розпочинають з вивчення загального виконання плану
зі собівартості продукції. На наступному етапі аналізу вивчають
відхилення в розрізі окремих видів статей та визначають, за рахунок дії
яких саме чинників одержано ці відхилення. При цьому слід мати на увазі,
що один і той самий чинник по різному впливає на відхилення за статтями
собівартості. Наприклад, якщо у звітному періоді підприємство проводило
значну роботу з механізації праці працівників, то це може привести до
зниження витрат на заробітну плату внаслідок вивільнення частини
працівників, але й одночасно збільшити витрати на утримання та
експлуатацію устаткування. Отже, перевитрати за одними статтями не можна
розглядати ізольовано від економії за іншими статтями.

Приведемо оцінку собівартості продукції за калькуляційними статтями на
прикладі Залучанського спиртового заводу.

Таблиця 1.5. Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат

№ п/пСтаття витратОбсяг реалізованої продукції у звітному періоді за
собівартістю, тис. грн.Відхилення витрат, тис. грн.: економія (-,+),
перевитрати (+), (гр. 2 – гр. 1)Зміни витрат,%за статтею (гр. 3: гр. 1)
х 100за повною собівартістю реалізованої продукції разом (гр. 3: р.13
гр. 1) х 100плановоюфактичноюаб123451Сировина та
матеріали7054,09200,5+2146,5+30,4+16,42Допоміжні
матеріали94,070,6-23,4-24,9-0,23Витрати на утримання та експлуатацію
устаткування-838,1+838,1004Паливо на технологічні
цілі1897,02505,2+608,2+32,1+4,75Енергія на технологічні
цілі473,0486,0+13,0+2,7+0,16Заробітна плата основних
працівників325,0436,4+111,4+34,3+0,97Відрахування на соціальні
заходи128,0169,7+41,7+32,6+0,38Загальновиробничі
витрати1754,02277,3+523,3+29,8+4,09Попутня продукція
(вираховується)132,0677,3+545,3+413,1+4,210Виробнича
собівартість11593,015306,5+3713,5+32,0+28,511Адміністративні
витрати1042,01676,0+634,0+60,8+4,912Витрати на
збут414,0546,0+132,0+31,9+1,013Повна собівартість реалізованої
продукції13049,017528,5+4479,5+34,3+34,3

З проведеного аналізу даних згідно табл. 1.5 видно, що у звітному 2008
році проти плану допущено перевитрати по статтях „ сировина і матеріали”
на 2146.5 тис. грн., „витрати на утримання та експлуатацію устаткування”
-838.1 тис. грн., „ паливо на технологічні цілі” – 608,2 тис. грн., „
заробітна плата з нарахуваннями”- 153,1 тис. грн., „загально- виробничі
витрати”- 523,3 тис. грн., „адміністративні витрати” – 634,0 тис. грн.
та ”витрати на збут” – 132,0 тис. грн.. Перевитрати по статтях затрат
проти плану зумовили ріст фактичної собівартості проти плану на 4479,5
тис.грн., або 34,3 відсотки.

Оскільки в собівартості продукції значну питому вагу становлять прямі
витрати, тобто такі, які прямо відносяться на собівартість конкретних
виробів, то дослідженню саме цих витрат слід приділяти особливу увагу.
Тому перейдемо до розгляду аналізу прямих і непрямих витрат.

2.2.3 Аналіз прямих і непрямих витрат

За способом обчислення (або за цільовим спрямуванням і
техніко-економічним призначенням) витрати поділяються на: прямі та
непрямі.

Прямі витрати – це витрати, які прямо відносяться на виробництво певного
виду продукції (сировина, матеріали, півфабрикати, оплата праці).

Непрямі (накладні) витрати не можна віднести безпосередньо на окремий
вид продукції, бо вони зв’язані з виготовленням різних виробів.

Це витрати пов’язані з управлінням і обслуговуванням виробництва, вони
необхідні для його нормального функціонування.

Вони поділяються:

– загально виробничі (цехові)

– адміністративні

Величина цих витрат залежить від структури підприємства.

Розпочинаючи аналіз прямих витрат слід розглянути, які зміни відбулися в
сумі прямих матеріальних витрат та їх питомій вазі в повній собівартості
продукції.[12, 154.]

Таблиця 1.6. Аналіз прямих матеріальних витрат

ПоказникиФактично випущена продукціяВідхиленняЗа плановою собівартістюЗа
фактичною собівартістю Абсолютна сума(р3-р2)В процентах
(р4:р2*100%)123451.Сировина та основні матеріали5517,09333,7+3816,769,2В
т.ч. ферменти і солод на оцукрювання1261,01708,4+447,435,52.Транспортні
витрати276,00-276,0100,03.Зворотні відходи
(віднімається)0133,2+133,20Всього прямих матеріальних
витрат7054,09200,5+2146,530,4Повна собівартість
продукції13049,017528,5+4479,534,3Питома вага прямих матеріальних затрат
у повній собівартості продукції54,152,5-1,6х

На відхилення фактичних матеріальних витрат від планових перерахованих
на фактичний обсяг і структуру випущеної продукції, впливають наступні
фактори, скорочено названі „за рахунок норм”,” за рахунок цін” та „ за
рахунок зміни”. Останній фактор виражається у відхиленні норми витрат і
ціни замінюваного матеріалу від норми витрат і ціни замінного матеріалу.

Із наведених даних в таблиці 1.6 видно, що питома вага матеріальних
витрат зменшилась на 1.6 відсотка. Хоча і сума загальних витрат на
випуск спирту ректифікованого зросла на 34,3 відсотки,матеріальні
витрати зменшились.

Наступним чинником, який впливає на прямі витрати на випуск продукції є
сума прямих трудових затрат. Пряма заробітна плата становить значну
частину собівартості продукції і справляє великий вплив на формування її
рівня. Тому аналіз динаміки зарплати на гривню виробленої продукції, її
частки у собівартості продукції, вивчення факторів. що впливають на її
величину, і пошук резервів економії засобів за цією статтею витрат мають
велике значення.

Загальна сума прямої заробітної плати залежить від обсягу виробництва
продукції, її структури і рівня зарплати на окремі вироби. Рівень
зарплати на окремі вироби, у свою чергу, визначають за трудомісткістю і
рівнем оплати праці за 1 людино-годину. Слід проаналізувати, як
змінилась собівартість кожного виду продукції за рахунок його
трудомісткості і рівні середньогодинної оплати праці. Для цього зміну
трудомісткості множимо на базовий рівень оплати праці за 1
людино-годину. А зміну рівня оплати праці – на фактичний рівень
трудомісткості продукції.

Трудомісткість продукції і рівень оплати праці залежить від упровадження
нової прогресивної технології, механізації, автоматизації виробництва,
організації праці, кваліфікації працівників та інших інноваційних
заходів.

Таблиця 1.7. Аналіз прямих трудових витрат

ПоказникиЗатрати на фактично випущену продукціяЗатрати на одиницю
продукціїЗа плановою собівартістюЗа фактичною
собівартістюВідхилення+,-За плановою собівартістюЗа фактичною
собівартістюВідхилення +,-123451Заробітна плата виробничих
працівників.325,0436,4+111,40,660,67+0,012.Відрахування на соціальні
заходи128,0169,7+41,70,260,260Всього прямих трудових
витрат453,0606,1153,10,920,93+0,01Повна собівартість
продукції13049,017528,54479,526,4926,81+0,32Питома вага прямих трудових
затрат у повній собівартості продукції3,473,45-0,023,473,470

З наведених даних в табл. 1.7 видно, що питома вага заробітної плати з
відрахуваннями на соціальні заходи склала 3,45 відсотка, при
запланованому 3,47, тобто зменшилась на 0,02 відсотка. Заробітна плата
на виробництво 1 дал. спирту збільшилась на 0,01 гривні, або 101.5
відсотків. В цілому по спиртзаводу заробітна плата в 2008 році зросла на
на Залучанському заводі на 115,0 відсотків, середньомісячний її рівень
склав 799 гривень, по Підгайчиківському цеху зарплата проти плану
становить 98,0 відсотків і склала 572,94 гривні.

Непрямі витрати в собівартості продукції відображено такими комплексними
статтями: витрати на утримання і експлуатацію обладнання,
загальновиробничі і загальногосподарські витрати, комерційні витрати. В
аналізі цих витрат здійснюється порівняння фактичної їхньої величини на
гривню виробленої продукції в динаміці за 5-10 років, а також із
плановим рівнем звітного періоду. Таке зіставлення показує, як змінилася
їхня частка у вартості випущеної продукції в динаміці й у порівнянні з
планом і яка тенденція спостерігається – зростання чи зниження.

У процесі наступного аналізу з’ясовують причини, що викликали абсолютну
і відносну зміну непрямих витрат. За своїм складом – це комплексні
статті. Вони складаються, як правило, з кількох елементів витрат.

Витрати на утримання і експлуатацію машин та обладнання охоплюють
витрати на амортизацію машин і технологічного обладнання, на ремонт і
експлуатацію їх, а також витрати на внутрізаводське переміщення
вантажів, знос інструментів і т.д. Деякі види витрат,(наприклад
амортизація) не залежать від обсягу виробництва продукції і є
умовно-постійними витратами, інші цілком, або повністю залежать від його
зміни і є умовно-змінними. Ступінь їхньої залежності від обсягу
виробництва продукції визначають за допомогою коефіцієнтів, величину
яких встановлюють дослідним шляхом, або за допомогою кореляційного
аналізу за великою сукупністю даних про обсяг випуску продукції і суму
цих витрат.[14, 254.]

Таблиця 1.8. Аналіз непрямих витрат

ПоказникиЗатрати на фактично випущену продукціяЗатрати на одиницю
продукціїЗа плановою собівартістюЗа фактичною
собівартістюВідхилення+,-За плановою собівартістюЗа фактичною
собівартістюВідхилення +,-1234561.Витрати на утримання устаткування і
обладнання0838,1+838,101,28+1,282.Загально-виробничі
витрати1754,02277,3+523,33,563,48-0,063.Адміністративні
витрати1042,01676,0+634,02,122,56+0,444.Витрати на
збут414,0546,0+132,00,840,83-0,01Всього непрямих
витрат3210,05337,4+2127,46,528,15+1,63Повна собівартість
продукції13049,017528,54479,526,4926,81+0,32Питома вага непрямих затрат
у повній собівартості продукції24,6030,4+5,8024,6030,40+5,80

З наведених в таблиці 1.8 даних видно, що доля непрямих затрат у
загальній собівартості продукції в 2008 році зросла на 5,8 відсотка, або
склала 30,4 відсотки, аналогічно і на 1 дал. випущеного спирту. В
звітному періоді витрати на утримання устаткування і обладнання склала
838,1 тис. грн, тоді як такі витрати не планувались. Зросла сума
загальновиробничих витрат на 523,3 тис. грн., в зв’язку із збільшенням
випуску продукції, по-скільки дані витрати на 1 дал. випущеного спирту
зменшились на 0,06 грн. Адміністративні витрати зросли проти плану на
634,0 тис. грн. за рахунок росту суми витрат. Сума витрат на збут зросла
на 132.0 тис. грн. за рахунок збільшення випуску продукції, по-скільки
сума витрат на 1 дал. випущеного спирту зменшилась на 0,01 грн.

3. Резерви зниження собівартості продукції на ДП «Залучанський
спиртзавод»

Основними джерелами резервів зниження собівартості промислової продукції
є:

– збільшення обсягу її виробництва за рахунок повнішого використання
виробничих потужностей;

– скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня
продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів,
електроенергії, палива, обладнання, запобігання невиробничим витратам,
виробничого браку.

Резерви збільшення виробництва продукції виявляють у процесі аналізу
виконання виробничої програми. При збільшенні обсягу виробництва
продукції на наявних виробничих потужностях зростають тільки змінні
витрати (пряма зарплата робітників, прямі матеріальні витрати і т.д.),
сума ж постійних витрат, як правило, не змінюється, унаслідок чого
знижується собівартість виробів.

Резерви скорочення витрат визначають за кожною статтею витрат за рахунок
конкретних інноваційних заходів (упровадження нової, прогресивнішої
техніки і технології виробництва, поліпшення організації праці тощо), що
будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів, енергії
і т.д.

Економію витрат з оплати праці унаслідок упровадження
організаційно-технічних заходів можна розрахувати, помноживши різницю
між трудомісткістю виробів до впровадження і після впровадження
відповідних заходів на плановий рівень середнього динної оплати праці на
кількість планованих до випуску виробів.

Резерв зниження матеріальних витрат на виробництво запланованого випуску
продукції за рахунок упровадження нових технологій і інших заходів можна
визначити перемноживши різницю витрат матеріалів на одиницю продукції
відповідно до і після впровадження інноваційних заходів на кількість
запланованих до випуску виробів та планові ціни на матеріали.

Резерв скорочення витрат на утримання основних засобів за рахунок
реалізації, передачі в довгострокову оренду і списання непотрібних,
зайвих, не використовуваних будівель, машин, обладнання визначають
множенням первісної їхньої вартості на норму амортизації.

Резерви економії накладних витрат виявляють на основі факторного аналізу
їх за кожною статтею витрат за рахунок розумного скорочення апарату
управління, ощадливого використання засобів на відрядження, на
поштово-телеграфні і канцелярські витрати, на зменшення втрат від
псування матеріалів і готової продукції, оплати простоїв тощо.

Додаткові витрати на освоєння резервів збільшення виробництва продукції
підраховують окремо за кожним його видом. Це переважно зарплата за
додатковий випуск продукції, витрати сировини, матеріалів, енергії та
інших змінних витрат, що змінюються пропорційно обсягу виробництва
продукції. Для визначення їхньої величини резерв збільшення випуску
продукції окремого виду множать на фактичний рівень питомих змінних
витрат звітного періоду.[14, 268.]

На зниження собівартості продукції по ДП «Залучанський спиртзавод» в
2008 році позитивно вплинуло перевиконання плану по випуску спирту
ректифікату по Залучанському спиртзаводу на 7.0 відсотків, фактично
випущено 503.7 тис. дал. Перевиконання зумовлене достроковим проведеним
поточним ремонтом на 10 днів до плану. По Підгайчиківському спиртовому
цеху план випуску перевиконано на 15 відсотків. Перевиконання плану по
виробництву спирту ректифікату зумовлене і ростом продуктивності праці.
З наведених в табл. 1.1 даних видно, що продуктивність праці на заводі в
2008 році зросла проти 2007 року на 9,7 тис. грн, або 118% тобто
виробіток на 1 працівника зріс з 53.7 тис. грн. до 63.4 тис. грн. Проти
плану продуктивність праці в 2008 році зросла на 102.0%. Даний показник
позитивно вплинув на зниження собівартості реалізованої продукції.

Другим фактором, який позитивно вплинув на собівартість продукції це –
зниження в 2008 році проти 2007 року матеріаломісткості виробництва.
Дані таблиці 1.4 свідчать про матеріаломісткий характер виробництва:
частка матеріальних витрат у попередньому періоді становила 81,4%, у
звітному – 69,4%. Темпи зменшення витрат за цією статтею на 14.7 пункту
зменшили темпи зростання повної собівартості.

Резерви економії витрат з оплати праці по спиртовому заводу також
позитивно вплинули на ріст повної собівартості продукції.

З наведених даних в табл. 1.7 видно,що питома вага заробітної плати з
відрахуваннями на соціальні заходи склала 3,45 відсотка. при
запланованому 3,47, тобто зменшилась на 0,02 відсотка. Заробітна плата
на виробництво 1 дал. спирту збільшилась на 0,01 гривні, або 101.5
відсотків. В цілому по спиртзаводу заробітна плата в 2008 році зросла на
на Залучанському заводі на 115,0 відсотків, середньомісячний її рівень
склав 799 гривень, по Підгайчиківському цеху зарплата проти плану
становить 98,0 відсотків і склала 572,94 гривні.

Висновки і пропозиції

Дослідивши в даній роботі питання аналізу собівартості продукції на
прикладі ДП „Залучанський спртзавод” можна зробити наступні висновки:

· Підсумком аналізу собівартості є виявлення резервів подальшого
поліпшення показників. Резерви повинні бути узагальнені, взаємно
ув’язані, визначена їхня загальна сума й основні напрямки реалізації.

· Задачами аналізу собівартості продукції є: оцінка обґрунтованості і
напруженості плану по собівартості продукції, витратам виробництва і
звертання на основі аналізу поводження витрат; установлення динаміки і
ступеня виконання плану по собівартості; визначення факторів, що
вплинули на динаміку показників собівартості і виконання плану по них,
величини і причини відхилень фактичних витрат від планових; аналіз
собівартості окремих видів продукції; виявлення резервів подальшого
зниження собівартості продукції.

· Аналіз собівартості продукції спрямований на виявлення можливостей
підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і грошових
ресурсів у процесі виробництва, постачання і збуту продукції.

Вивчення собівартості продукції дозволяє дати більш правильну оцінку
рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на
підприємствах.

Список використаних джерел

1. “Про положення планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг)”: Постанова Кабінету Міністрів України від 26
квітня 1996р. № 473.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2003.- №
14.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87 // Все
про бухгалтерський облік. – 2003.- № 14.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові
результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31
березня 1999р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2003.- № 14.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”: Затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87 // Все
про бухгалтерський облік. – 2003.- № 14.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87 // Все
про бухгалтерський облік. – 2003.- № 14.

7. План рахунків бухгалтерського обліку: Затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 31 листопада 2003р. // ОКП Центр
Чернівці.- 2003.

8. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйственного
субьекта. – М.: ФиС, 1998. – 112 с.

9. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтер ской
отчотности. – М.: ДНС, 2001.-312 с.

10. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП,
2000. – 152 с.

11. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств:
Навч. посіб. – К.: т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.

12. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому
підприємстві. – Львів “Світ” 1998. – 208 с.

13. Попович А.М. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. –
Тернопіль, 1999. – 146 с.

14. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.
посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 662 с.

15. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. Львів, Магнолія
Плюс. 2007. – 344 с.

16. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / за заг. ред. П.Ю. Буряка,
М.В. Римара. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 520 с.

17. Шкарбан С.І. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств
та об’єднань: навч. посібн. Тернопіль, ТАНГ, 1995. – 300 с.

18. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 1993. – 185
с.

19. Матеріали Інтернет.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020