.

Собівартість будівельно-монтажних робіт (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3480
Скачать документ

Реферат на тему:

Собівартість будівельно-монтажних робіт

Собівартість будівельно-монтажних робіт може бути:

• плановою, яка включає витрати на виконання будівельно-монтажних робіт,
що визначаються на підставі техніко-економічних розрахунків з
використанням економічно обґрунтованих норм і нормативів затрат на
виконання будівельно-монтажних робіт за умови нормальної потужності
будівельної організації та дотримання планових термінів будівництва,
раціонального та ефективного використання виробничих ресурсів і вимог до
якості будівництва, а також інженерних розрахунків щодо підвищення
організаційно-технічного рівня будівельного виробництва внаслідок
упровадження заходів з нової техніки та технології, удосконалення його
організації і управління, інших техніко-економічних чинників;

• фактичною, яка включає фактичні витрати будівельної організації на
виконання будівельно-монтажних робіт, що визначаються відповідно до
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Методичних рекомендацій.

Планування та бухгалтерський облік витрат, що включаються до
собівартості будівельно-монтажних робіт, здійснюється за об’єктами
витрат.

Об’єктом витрат у будівництві можуть бути:

• окремі види будівельно-монтажних робіт;

• об’єкт будівництва;

• будівельний контракт.

Відповідно до об’єктів витрат розрізняють:

• собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт — це витрати
будівельної організації, пов’язані з виконанням на свій ризик і власними
силами окремих видів будівельно-монтажних робіт на одному або кількох
об’єктах будівництва, за одним або кількома будівельними контрактами;

• собівартість об’єкта будівництва — це витрати будівельної організації,
пов’язані з виконанням на свій ризик і власними силами
будівельно-монтажних робіт на конкретному об’єкті будівництва за весь
період його будівництва;

• собівартість будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом — це
витрати будівельної організації, пов’язані з виконанням
будівельно-монтажних робіт, передбачених контрактом на будівництво, від
дати укладання контракту до остаточного завершення контракту.

Класифікація витрат будівельної організації

Класифікація витрат будівельної організації здійснюється з метою
організації планування, бухгалтерського обліку, калькулювання та аналізу
собівартості будівельно-монтажних робіт.

Витрати класифікуються за такими ознаками:

• види діяльності будівельної організації;

• місце виникнення витрат;

• подібність складу витрат;

• способи включення витрат у собівартість будівельно-монтажних робіт;

• доцільність витрачання;

• відношення до вартості будівельного контракту (будівельно-монтажних
робіт).

1. Класифікація витрат за видами діяльності:

• витрати основної діяльності;

• витрати операційної діяльності;

• витрати звичайної діяльності.

Витрати основної діяльності — це витрати будівельної організації,
пов’язані з виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт.

Витрати операційної діяльності включають витрати основної діяльності та
інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною
чи фінансовою діяльністю.

Витрати звичайної діяльності включають витрати операційної, фінансової
та інвестиційної діяльності.

2. Класифікація витрат за місцем їх виникнення:

• витрати основного виробництва;

• витрати допоміжного виробництва;

• витрати другорядних виробництв.

Витрати основного виробництва — це витрати структурних підрозділів
будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні
будівельно-монтажних робіт, включаючи витрати, пов’язані з управлінням,
організацією та обслуговуванням будівельного виробництва.

Витрати допоміжного виробництва — це витрати структурних підрозділів
будівельної організації, які зайняті забезпеченням процесу основного
виробництва, включаючи витрати, пов’язані з управлінням, організацією та
обслуговуванням виробництва: технічний огляд, технічне обслуговування,
ремонт власних та орендованих будівельних машин, механізмів та
устаткування; забезпечення інструментом, запасними частинами,
транспортними послугами тощо.

Витрати другорядних виробництв — це витрати структурних підрозділів
будівельної організації, що безпосередньо не беруть участі у виконанні
будівельно-монтажних робіт, але їх продукція використовується при їх
виконанні. До таких виробництв належать: бетонне і розчинне виробництво;
виробництво залізобетонних і бетонних виробів, будівельних матеріалів,
виробів і конструкцій, блоків і будівельного каміння; цегляне
виробництво; механічні, столярні, ремонтні та інші майстерні;
виготовлення інших виробів, напівфабрикатів тощо.

Витрати основного виробництва та допоміжних і другорядних виробництв,
продукція яких у подальшому використовується на будівельно-монтажних
роботах, є виробничими витратами основної діяльності будівельної
організації і включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних
робіт або у собівартість за будівельним контрактом.

3. Класифікація за подібністю складу витрат:

• елементи витрат;

• статті витрат.

Елементи витрат — це сукупність однорідних за своїм економічним змістом
витрат.

До статті витрат можуть включатися складові будь-якого елемента або
кількох елементів.

Витрати операційної діяльності будівельної організації групуються за
елементами витрат, а витрати основної діяльності, крім того, і за
статтями калькулювання.

4. Класифікація витрат за способами включення у собівартість
будівельно-монтажних робіт:

• прямі витрати;

• загальновиробничі (непрямі) витрати.

Прямі — це витрати, які безпосередньо пов’язані з виконанням
будівельно-монтажних робіт і включаються у виробничу собівартість
будівельно-монтажних робіт відповідних об’єктів витрат за прямою
ознакою.

Загальновиробничі витрати — це непрямі витрати, що пов’язані з
управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного

виробництва, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного
об’єкта витрат і розподіляються між об’єктами витрат пропорційно базі
розподілу, обраної будівельною організацією самостійно.

5. Класифікація витрат за доцільністю їх витрачання:

• продуктивні витрати;

• непродуктивні витрати;

• надзвичайні витрати.

Продуктивні витрати — це витрати, передбачені раціональною організацією
та технологією виробництва.

Непродуктивні витрати — це витрати, що виникають через недосконалість
організації виробництва, порушення технології тощо.

Надзвичайні витрати — це витрати, що виникли внаслідок стихійного лиха,
техногенних аварій, надзвичайних подій, а також витрати на здійснення
заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків.

6. Класифікація витрат за ознакою відношення до вартості будівельного
контракту (будівельно-монтажних робіт):

• витрати за будівельним контрактом;

• витрати періоду.

Витрати за будівельним контрактом — це витрати на виконання
будівельно-монтажних робіт, які безпосередньо пов’язані з виконанням
даного контракту (прямі витрати), а також витрати, пов’язані з
управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва
(загальновиробничі витрати).

Витрати періоду — це витрати, які неможливо прямо пов’язати з
конкретними контрактами (будівельно-монтажними роботами) і, відповідно,
з доходами від контрактів (будівельно-монтажних робіт), для отримання
яких вони були здійснені. Такі витрати не належать до витрат за
будівельними контрактами і не включаються до собівартості
будівельно-монтажних робіт, а відображуються у складі витрат будівельної
організації у тому звітному періоді, в якому були здійснені
(адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати). До
вартості будівельного контракту включаються тільки адміністративні
витрати.

Групування витрат будівельних організацій за економічними елементами

Групування витрат за елементами здійснюється з метою визначення
загальних обсягів використаних матеріальних, трудових та інших
виробничих ресурсів, а також організації контролю за рівнем цих витрат в
цілому по будівельній організації.

Витрати операційної діяльності будівельної організації групуються за
такими елементами:

• матеріальні затрати;

• витрати на оплату праці;

• відрахування на соціальні заходи;

• амортизація;

• інші операційні витрати.

До складу елемента “Матеріальні витрати” включаються:

Вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій, комплектуючих
виробів і напівфабрикатів, тари і тарних матеріалів, паливних і
мастильних матеріалів, пари, води, енергії всіх видів та запасних
частин, придбаних у сторонніх організацій.

Вартість виробів і напівфабрикатів, виготовлених у допоміжних та
другорядних виробництвах будівельної організації, які у подальшому
використовуються на виконанні будівельно-монтажних робіт.

Вартість робіт і послуг виробничого характеру, що виконуються сторонніми
організаціями або іншими структурними підрозділами будівельної
організації, а саме:

• з обробки матеріалів і проведення їх випробувань з метою визначення
якості;

• з перевезення вантажів у межах будівельного майданчика і території
допоміжних та другорядних виробництв будівельної організації;

• з ремонту, технічного огляду та технічного обслуговування власних і
орендованих основних засобів для використання у будівельному
виробництві, за винятком їх реконструкції та модернізації;

• з експертизи і консультацій, пов’язаних з результатами випробувань
матеріалів і конструкцій.

Витрати, пов’язані з використанням природної сировини:

• плата за деревину, продану на пні;

• плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем, у межах
затверджених лімітів;

• плата за використання інших природних ресурсів.

Знос тимчасових (нетитульних) будівель, споруд і необоротних
матеріальних активів (за умови передачі їх на баланс будівельної
організації замовником).

Втрати від нестачі матеріальних цінностей на виробництві, в дорозі та на
складах в межах норм природного убутку.

До складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються витрати на
основну, додаткову заробітну плату, будь-які види грошових виплат
працівників (включаючи позаштатних), зайнятих на виконанні
будівельно-монтажних робіт і в допоміжних та другорядних виробництвах
будівельної організації, нараховану згідно з формами і системами оплати
праці, що застосовуються у будівельній організації.

До основної заробітної плати належить заробітна плата, нарахована за
виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу,
виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у
вигляді тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників і
посадових окладів для службовців.

До додаткової заробітної плати належить оплата за працю понад
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі
умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні
виплати, передбачені законодавством; премії, пов’язані з виконанням
виробничих завдань і функцій; оплата відпусток та іншого
невідпрацьованого часу; матеріальна допомога; інші витрати на оплату
праці.

До інших грошових виплат належать установлені відповідно до
законодавства доплати, надбавки і виплати за особливий характер
організації виконання будівельно-монтажних робіт.

Заробітна плата штатних працівників:

• нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) відповідно до
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов’язки);

• за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками, посадовими
окладами.

Заробітна плата працівників, які не перебувають у штаті будівельної
організації:

• за виконані роботи (надані послуги), пов’язані з основною діяльністю
будівельної організації, відповідно до договорів цивільно-правового
характеру, включаючи договір підряду;

• за виконання разових робіт (ремонт інвентарю, побілення, фарбування,
проведення експертизи тощо), за умови, що розрахунки з працівниками за
виконану роботу проводяться безпосередньо самою будівельною
організацією. Розмір коштів, спрямованих на оплату праці цих
працівників, визначається виходячи з кошторису на виконання робіт
(надання послуг) за договором і платіжним документом;

• за роботи, виконані особами, залученими до будівельної організації
відповідно до спеціальних договорів з організаціями, підприємствами (про
надання робочої сили), якщо нараховані суми видані безпосередньо цим
особам або перераховані для оплати їх праці організаціям, підприємствам.

Доплати до тарифних ставок і посадових окладів, пов’язані з організацією
праці, передбачені законодавством:

• бригадирам з числа робітників, не звільненим від основної роботи, за
керівництво бригадою;

• працівникам за роботу в багатозмінному режимі та за роботу в нічний
час.

Виплати, передбачені законодавством про працю, за невід-працьований на
виробництві час:

• оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до законодавства
(грошова компенсація за невикористану відпустку);

• оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з
роботою в понадурочний час при вахтовому методі організації праці, при
підсумковому обліку робочого часу та в інших випадках, передбачених
законодавством;

• оплата спеціальних перерв у роботі у випадках, передбачених
законодавством (оплата перерв працюючим матерям для годування дитини;
оплата часу, пов’язаного з проходженням обов’язкових медичних оглядів;
оплата пільгового часу підліткам);

• оплата працівникам-донорам днів обстеження, здачі крові та відпочинку;

• оплата робочого часу працівників, які залучені до виконання державних
або громадських обов’язків, якщо ці обов’язки виконуються у робочий час
відповідно до законодавства; виплати за перші п’ять днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання або травм працівника;

• суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників у
межах, передбачених чинним законодавством;

• інші виплати за невідпрацьований на виробництві час, передбачені
законодавством.

Виплати, пов’язані з набором робочої сили, підготовкою (навчанням) і
перепідготовкою кадрів:

• суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, керівникам
і спеціалістам за час їх навчання з відривом від виробництва в системі
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

• оплата відпусток, що надаються відповідно до законодавства
працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх
спеціальних навчальних закладах освіти, в аспірантурі, а також без
відриву від виробництва у вечірніх та заочних загальноосвітніх школах, і
для участі у сесії та складання іспитів;

• оплата відпусток перед початком роботи випускникам середніх
спеціальних і професійно-технічних закладів освіти та молодим
спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади;

• оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів
будівельної організації, залучених без звільнення від основної роботи до
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників,
керівництва виробничою практикою студентів і навчання учнів
загальноосвітніх шкіл;

• оплата праці студентів вищих навчальних закладів освіти та учнів
середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів освіти,
які проходять у будівельній організації виробничу практику, а також
оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл у період професійної
орієнтації, залучених на тимчасову роботу до посильної праці на період
канікул. Надбавки та доплати до тарифних ставок і виплати, що мають
компенсаційний характер, передбачені чинним законодавством, а саме:

• доплата працівникам за шкідливі умови праці (за роботу у важких,
шкідливих, особливо шкідливих умовах);

• оплата відповідно до законодавства працівникам за роботу у вихідні та
святкові (неробочі) дні, в понадурочний час;

• винагорода працівникам за вислугу років;

• доплата працівникам за суміщення професій (посад), розширення зон
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

• доплата працівникам, постійно зайнятим на підземних
будівельно-монтажних роботах, за нормативний час їх пересування в шахті
від ствола до робочого місця і у зворотному напрямку;

• надбавки водіям автомобілів за класність;

• надбавки кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо
відповідальних роботах, за високу професійну майстерність;

• персональні надбавки;

• надбавки керівникам, спеціалістам, службовцям будівельної організації
за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливих завдань
на термін їх виконання;

• доплата працівникам до середнього заробітку у випадках, передбачених
законодавством;

• виплата різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших
організацій із збереженням протягом певного часу (відповідно до
законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а
також у разі тимчасового заступництва;

• виплата за районними коефіцієнтами, коефіцієнтами за роботу в
безводних місцевостях, у високогірних районах та за іншими встановленими
законодавством коефіцієнтами;

• інші передбачені законодавством надбавки, доплати і виплати, що мають
компенсаційний характер.

Виплати додаткової заробітної плати:

• премії робітникам, керівникам, спеціалістам і службовцям будівельної
організації за поточні основні виробничі результати;

• премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення та
впровадження нової техніки;

• премії за своєчасне і дострокове введення в дію виробничих потужностей
і об’єктів будівництва;

• одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих
завдань), винагорода за підсумками роботи за рік, матеріальна допомога;

• виплата різниці між заробітками у разі переведення на нижчеоплачувану
роботу.

Інші грошові виплати, передбачені законодавством:

• виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням
здоров’я, пов’язаної з виконанням ним трудових обов’язків (за умови, що
такі витрати мають місце в організації);

• суми вихідної допомоги, які виплачуються на період працевлаштування
працівникам, звільненим з будівельної організації у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці, а також у зв’язку з призовом на дійсну
військову службу;

• оплата за час вимушеного прогулу (простою) або за виконання
нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством.

Виплати за особливий характер виконання будівельно-монтажних робіт,
встановлені відповідно до законодавства:

• надбавки до заробітної плати працівникам за пересувний, роз’ -їзний
характер ведення будівельно-монтажних робіт та виконання робіт вахтовим
методом;

• надбавки до тарифної ставки робітників замість добових у разі
відрядження їх для виконання будівельно-монтажних робіт за межами пункту
розміщення будівельної організації;

• суми коштів, що під час виконання робіт вахтовим методом виплачуються
робітникам задні перебування в дорозі від місця роботи і у зворотному
напрямку, передбачені графіком роботи на вахті.

До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” включаються суми
відрахувань на:

• обов’язкове державне та додаткове пенсійне страхування; обов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та втратами, зумовленими народженням та похованням;
обов’язкове медичне страхування; обов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності;

• обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

• індивідуальне (особисте) страхування персоналу будівельної організації
у випадках, передбачених законодавством;

• інші соціальні заходи, передбачені законодавством.

Відрахування на соціальні заходи здійснюються за встановленими
законодавством нормами від витрат на оплату праці працівників.

До складу елемента “Амортизація” включаються суми амортизаційних
відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні
матеріальні активи, нараховані згідно з порядком, нормами та умовами,
встановленими чинним законодавством. Порядок нарахування амортизації під
час формування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт
здійснюється згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” і П(С)БО 8
“Нематеріальні активи”.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється щомісяця виходячи
з первісної вартості або переоціненої справедливої вартості цих засобів,
протягом строку їх корисного використання та за умови визнання активами
(за винятком періоду їх реконструкції, модернізації, добудови,
дообладнання та консервації) за нормами, встановленими в організації, у
розрахунку за календарний рік.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється щомісяця за
нормами, розрахованими виходячи з первісної їх вартості, або за умови
переоцінки за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних
активів, щодо яких існує активний ринок, протягом строку їх корисного
використання, що встановлюється будівельною організацією при зарахуванні
цих активів на баланс, але не більш як двадцяти років або терміну
діяльності цієї організації.

До складу елемента “Інші операційні витрати” включаються витрати
будівельної організації, які не увійшли до складу попередніх елементів
витрат, а саме:

• витрати на службові відрядження працівників.

• оплата послуг, робіт, що надаються сторонніми організаціями:

– з управління виробництвом, якщо штатним розкладом будівельної
організації не передбачені відповідні функціональні служби;

– з консультаційного та інформаційного характеру (у тому числі витрати
на придбання літератури і передплату спеціалізованих періодичних
видань), пов’язаних із забезпеченням поточної виробничої діяльності,
виготовленням, зберіганням та реалізацією продукції допоміжних та
другорядних підприємств будівельної організації, додержанням
законодавства;

– з використання і обслуговування технічних засобів управління
обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації;

– з контролю за додержанням технології виконання будівельно-монтажних
робіт;

– з протипожежної і сторожової охорони;

– з приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів,
очищення стічних вод;

– з проведення аудиторських перевірок.

До складу витрат цього елемента включається також вартість послуг
управлінь механізації та інших спеціалізованих організацій під час
виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи перебазування власних і
орендованих будівельних машин з об’єкта на об’єкт.

Вартість спеціального харчування працівників будівельної організації у
випадках, передбачених законодавством.

Виплати авторських винагород за винахідництво і раціоналізацію, якщо
вони не є роялті.

Оплата збору, передбаченого законодавством, за реєстрацію будівельної
організації та її відособлених структурних підрозділів в органах
державної виконавчої влади.

Витрати на сплату рентних платежів за використання земельних ресурсів та
на сплату концесійних платежів за використання природних копалин.

Витрати на внесення виправлень та гарантійні роботи, в тому числі
витрати на гарантійний ремонт, зданих замовнику об’єктів протягом
гарантійного терміну з дати підписання акта про прийняття об’єкта в
експлуатацію.

Передбачені законодавством витрати, пов’язані з набором робочої сили, з
урахуванням витрат на оплату вартості проїзду до місця роботи,
випускникам середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти
і молодим спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади.

Платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, розміщення відходів, інших видів шкідливого впливу в межах
лімітів.

Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших
кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касове
обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і
довірчих операцій, ведення обліку боргових вимог і зобов’язань, у тому
числі й цінних паперів, поштово-телеграфних послуг та інших витрат,
пов’язаних із грошовим обігом.

Оплата за розроблення і видання рекламних виробів (прейскурантів,
каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів тощо), рекламу в
засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і
телебаченню); витрати на світлову, комп’ютерну, іншу зовнішню рекламу та
на дослідження ринку (маркетинг).

Відшкодовування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість
безплатно переданих зразків і макетів, представницьких витрат
(організація прийомів, презентацій, конференцій та інших офіційних
заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу).

Передбачені законодавством додаткові витрати, пов’язані з виконанням
робіт вахтовим методом, включаючи витрати на перевезення працівників від
місцезнаходження будівельної організації або пункту збору до місця
роботи і у зворотному напрямку та від місця проживання у вахтовому
селищі до місця роботи і у зворотному напрямку; витрати на експлуатацію
та утримання вахтового селища (оплата освітлення, опалення, каналізації,
водопостачання), які не компенсуються платою працівників за користування
житлом і комунальними послугами.

Витрати на перевезення працівників будівельної організації до місця
роботи і у зворотному напрямку.

Відрахування структурних підрозділів на утримання апарату управління
будівельною організацією.

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі.

Платежі зі страхування майна (робіт) будівельної організації,
комерційних ризиків, цивільної відповідальності суб’єктів
господарювання.

Сума орендної плати у разі оперативної оренди основних засобів.

Витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші
витрати, пов’язані з їх емісією.

Витрати на оприлюднення річного звіту.

Втрати від знецінення запасів.

Втрати від нестачі і від псування цінностей.

Визнані штрафи, пеня, неустойка.

Витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення, що
перебувають на балансі будівельної організації, необхідно відносити до
відповідних елементів витрат.

Список використаної літератури

Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91 № 698-ХІІ.

Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 № 887-ХІІ.

Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.91 № 1023-ХП.

Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів” від 11.12.91 № 1963-ХП.

Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10.04.92 № 2265-ХП.

Закон України “Про плату за землю” від 03.07.92 № 2535-ХП.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 №
283/97-ВР (із змін, і доп.).

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”
від 26.06.97 № 400/97-ВР.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.99 № 996-XIV.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття” від 02.03.2000 № 1533-ІП.

Закон України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору
підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів” від
06.04.2000 № 1641-ІП.

Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від
19.10.2000 № 2063.

Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 01.12.2000 № 614.

Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового
державного соціального страхування” від 11.01.01 № 2213-ІП.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020