.

Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1552
Скачать документ

Склад інформації що використовується для формування

системи Управлінського обліку.

1. Процес формування та розвитку управлінського обліку можна поділити на
три етапи.

Тривалий час бухгалтерський облік був лише засобом реєстрації
господарських операцій методом подвійного запису і складання
фінансової звітності. Облік витрат виробничий облік), як частина
бухгалтерського обліку, здійснював тільки узагальнення витрат для
калькулювання собівартості продукції. Проте, вже на початку XX століття
стало зрозуміло, що традиційний облік не повною мірою задовольняє
потреби управління в умовах загострення конкуренції, ускладнення
технології та організації виробництва. Внаслідок цього на основі
розробки методів нормування праці (система Ф. Тейлора) було
посилено контрольну функцію обліку через застосування системи
калькулювання стандартних витрат і оперативного аналізу відхилень.

Другий етап розвитку управлінського обліку почався в середині 30-х років
і був пов’язаний, насамперед, з розробкою системи калькулювання зміниш;
витрат (яка отримала назву “директ-костинг”) та обліку за центрами
відповідальності.

Внаслідок запровадження цих систем сформувалась окрема підсистема
бухгалтерського обліку, яка застосовувала не тільки грошові вимірники, і
була орієнтована не на потреби калькулювання продукції для складання
офіційної звітності, а на прийняття поточних управлінських рішень.

Отже, можна вважати, що управлінський облік як самостійна система
сформувався в середині 50-х років. Саме відтоді він є обов’язковим
початковим курсом для менеджерів в університетах США, а згодом в інших
країнах світу.

Третій етап розвитку управлінського обліку почався в середині 70«х років
у зв’язку з посиленням ролі стратегічного управління в умовах глобальних
змін у технології та в системах управління.

Якщо до цього часу управлінський облік був орієнтований лише на
управління виробництвом, то тепер він дедалі більше перетворюється на
стратегічний управлінський облік.

Управлінський облік як самостійна наука

Сучасний управлінський облік, використовуючи зовнішню та внутрішню
інформацію, забезпечує потреби не тільки виробництва, а й маркетингу,
управління дослідженнями та інших функцій бізнесу. Він здійснює аналіз
діяльності з урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей,
розробляє методи отримання, збору інформації про вирішальні фактори
успіху: якість, інновації, час тощо.

Під управлінським обліком розуміють процес виявлення, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації,
що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та
контролю всередині підприємства.

Перші висловлювання про необхідність формування самостійної
інформаційної системи про витрати підприємства і про те, якою вона має
бути, з’явились ще на початку XX ст. у книзі Г. Емерсона “Продуктивність
праці як основа оперативної роботи і заробітної плати”. У цій роботі
вперше була здійснена спроба виділити облік витрат виробництва в
самостійний напрямок облікової роботи.

Другою важливою обставиною, яка сприяла виділенню управлінського обліку
в самостійну галузь бухгалтерської справи, було створення в США
національної асоціації бухгалтерів-виробників, яка виникла в жовтні
1919р. за ініціативою Дж. Лі Нікольсона, – діяча в області
фабрично-заводського рахівництва. Ця асоціація відіграла велику роль в
розвитку і перекваліфікації бухгалтерів США.

Використання інформації в обліку

Первинна інформація забезпечує вихідними даними фінансовий і
управлінський облік. Фінансовий облік готує інформацію для внутрішніх і
зовнішніх користувачів, використовуючи при цьому загальні для всіх
підприємств правила ведення.

Великий обсяг первинної інформації не дозволяє менеджерам повністю її
осмислити, проаналізувати і використовувати в своїй роботі. Менеджери
для виконання своїх обов’язків повинні використовувати короткі огляди і
іншу згруповану інформацію. Облікова інформація, спеціально підготовлена
для керівників різних рівнів управління, називається управлінською
обліковою інформацією.

Управлінський облік використовує оперативну (первинну) інформацію
незалежно від її кількісного виміру, наприклад, відгуки покупців про
якість продукції. Але більша частіша первинної інформації не задовольняє
запитів керівників. Так, головного конструктора не цікавлять питання про
те, скільки заробив сьогодні або тиждень тому певний робітник
механічного цеху. Він зацікавлений у підсумкових даних: повністю чи ні
задоволена його заявка на матеріалі!, яка сума виділена бюджетом
підприємства на роботи, пов’язані зі зміною конструкції виробу або
освоєнням нових видів продуктів.

Отже, в роботі менеджери використовують як деталізовану, так і
підсумкову інформацію.

В загальному вигляд, бухгалтерський облік — це інформаційна система, яка
вимірює, обробляє і передає фінансові дані. Говорячи про будь-яку
облікову систему, в першу чергу необхідно визначити, Ідо саме вона
вимірює. Бухгалтерський облік пов’язаний з виміром впливу (в грошовому
виразі) господарських операцій на конкретні господарські одиниці =
підприємства. Об’єктом виміру в бухгалтерському обліку є господарські
операції.

=> Бухгалтерський облік поділяється на фінансовий, управлінський і
податковий. На виході бухгалтерської інформаційної системи формуються
звіти для:

– зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації;

– внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації;

– для цілей періодичного планування і контролю;

– для прийняття рішень в нестандартних ситуаціях і вибора політики
підприємства.

N P I

O

O

???????$??$???????°?Під управлінським обліком розуміють процес
виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації
та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для
планування, оцінки та контролю всередині підприємства.

Завданням управлінського обліку є складання звітів, інформація яких
призначена для власників підприємства, де ведеться облік, і його
керівників (менеджерів), тобто для внутрішніх користувачів
бухгалтерської інформації.

Предметом управлінського обліку в загальному вигляді виступає сукупність
об’єктів в процесі всього циклу управління виробництвом. Зміст предмету
розкривають його об’єкти, які можна об’єднати у дві групи: 1) виробничі
ресурси і 2) господарські процеси та їх результати,

Методи, що використовуються в бухгалтерському управлінському обліку,
доволі різні, але взагалі методом управлінського обліку є системний
оперативний аналіз.

=> Порівняння управлінського і фінансового обліку дає змогу виділити їх
основні відмінності:

– управлінський облік більше спрямований на майбутнє, у зв’язку з чим
поєднується з плануванням, а фінансовий, навпаки, реєструє факти і
господарські операції, які вже відбулися;

– управлінський облік не керується загальноприйнятими
бухгалтерськими стандартами і схемами, тоді як фінансовий чітко
регламентований за змістом і формами подання даних:

– при управлінському обліку зосереджується увага на конкретних
сегментах господарської діяльності (тобто на окремих видах продукції,
яку виробляють і реалізують, на певних сферах ринку і території збуту, а
також на різних рівнях управління тощо), а не на всій організації в
цілому, як фінансовий облік;

– управлінський облік, на відміну від фінансового, є необов’язковим, і
керівництво самостійно вирішує, організувати його чи ні;

– управлінський облік, як правило, децентралізований, а фінансовий
здійснюється в центральній (загальній) бухгалтерії підприємства.

Проте, поряд із зазначеними відмінностями, між управлінським і
фінансовим обліком є і спільні риси. Обидва вони, по-перше, грунтуються
на даних єдиної інформаційної системи обліку; по-друге, спираються на
концепцію відповідальності в управлінні господарськими об’єктами;
по-третє, їх інформація служить для прийняття рішень, хоча й різної
спрямованості.

Облікова інформаційна система має наступні стадії: збір, реєстрація
первинних даних, передача їх до обчислювальних. Центрів або апарату
управління для обробки даних з метою оперативного управління,
накопичення і групування даних по потоках і певних принципах, формування
зведеної інформації та здійснення розрахунків, що використовуються в
аналітичному і синтетичному обліку, складання внутрішньої та зовнішньої
звітності.

Управлінський облік використовує оперативну (первинну) інформацію
незалежно від її кількісного виміру, наприклад, відзиви покупців про
якість продукції. Але більша частина первинної інформації не задовольняє
запити керівників.

Управлінський облік побудований на наступних принципах: 1)
безперервність діяльності підприємства; 2) використання єдиних
планово-облікових одиниць виміру в плануванні та обліку виробництва; 3)
оцінка результатів діяльності структурних підрозділів підприємства; 4)
принцип прийнятності та багаторазового використання інформації; 5)
принцип повноти і аполітичності інформації; 6) принцип періодичності; 7)
принцип бюджетного методу управління.

=> Системи управлінського обліку класифікуються за повнотою охоплення
інформацією, ступенем взаємозв’язку фінансового і управлінського обліку,
ступенем нормування, повнотою включення витрат до собівартості
продукції.

Такий підхід до організації управлінського обліку допускає виділення

його складових частин;

=> облік постачальницько-заготівельної діяльності;

=> облік виробничої діяльності;

=> облік витрат на виробництво і собівартість продукції;

=> облік фінансово-збутової діяльності;

=> облік організаційної діяльності.

Задача № 17.

Підприємство “Либідь” виготовляє продукцію, яку реалізує за ціною 200
грн. за одиницю. Змінні витрати на одиницю продукції складають 140 грн.
Постійні виграти за місяць 2400 грн. В травні місяці підприємство
розлічувало 600 одиниць продукції.

Необхідно:

1 Скласти звіт про прибутки підприємства за травень місяць;

2. Визначити точку беззбитковості виробництва у натуральних та грошових
показниках;

3. Визначити обсяг реалізації, необхідний для одержання 21000 гри
прибутку;

4 Який прибуток отримає підприємство при обсязі реалізації 180000
одиниць продукції;

5. За даними травня визначити показники запасу міцності та операційного
важелю.

№ 17

Розрахунок розподілу матеріалів за видами продукції пропорційно до
нормативних витрат

Вироби Кількість Г,П, шт Норма витрат на одиницю Нормативні витрати на
випуск кг Коефіцієнт розподілу Фактичні витрати

1 2 3 4 5 6

Батон 500 1 500

546

Булочка 700 0,4 280

306

Рогалик 900 0,7 630

688

Разом

1410 1,092 1540

гр.4 = гр.2 х гр.3

гр.6j = гр.5 х гр.4

Виріб Кількість виготовленої продукції

Коефіцієнт Умовний випуск Витрати на одиницю умовного випуску Фактичні
витрати

1540

Приймаємо норму витрат по виробу “Булочки” за 1, то по : виробу “Батони”
коефіцієнт рівний 0,4:1 = 0,4; а рогаликів 0,7:1 = 0,7

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020