Реферат на тему:

Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності

Згідно з Указом Президента України “Про утворення Державних податкових
адміністрацій України та місцевих державних податкових адміністрацій”
від 22 серпня 1996 року № 760/96, структура Державної податкової
адміністрації України поповнилася загоном підрозділів органів внутрішніх
справ по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від
оподаткування, на базі яких створено податкову міліцію.

Як зазначено в Законі України “Про державну податкову службу в Україні”,
на створений спеціальний підрозділ державою покладено завдання щодо
“запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх
розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні
правопорушення, розшуку платників, які ухиляються від сплати податків,
інших платежів, запобігання корупції в органах державної податкової
служби та виявлення її фактів, забезпечення безпеки діяльності
працівників органів державної податкової служби, захисту їх від
протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків”.
Спеціальні підрозділи, з яких складається податкова міліція України
виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну
функції.

Протягом п’яти років існування підрозділів податкової міліції практика
підтверджує, що результати оперативно-службової діяльності знаходяться у
прямій залежності від професійної підготовленості кожного працівника
податкової міліції, від постійного вдосконалення їх професійної
майстерності та спеціальних знань.

У сучасних екстремальних умовах зростання рівня суспільної небезпеки
правопорушень, а також явно епідемічної невротизації потенційних і
фактичних злочинців, міліцейський корпус повинен складатися з
високоосвічених професіоналів.

Нагальна проблема якісної професійної підготовки працівників податкової
міліції обумовлюється також високим рівнем криміногенної обстановки у
сфері оподаткування. Сьогодні особовому складу підрозділів податкової
міліції доводиться працювати в складних умовах. Подальше посилення
соціальної напруги у державі, падіння дисципліни, моралі призвело до
ускладнення оперативної обстановки, кількість економічних злочинів,
зокрема й сфері оподаткування, стає більш завуальованою. Мають місце
випадки протиправних дій щодо працівників державної податкової служби.
Тільки у 2001 році їх зареєстровано 158.

На професійну підготовленість працівників податкової міліції впливає
недостатній якісний склад кадрів. Станом на 1 січня 2002 року в
підрозділах податкової міліції працюють фахівці з вищою освітою: юристів
– 32 %, економістів та бухгалтерів – 47 %, інженерів та працівників
інших категорій – 21 %.

У підрозділах податкової міліції щорічно 16,2 % працівників отримують
направлення на курси підвищення кваліфікації та перепідготовки, близько
семисот чоловік – на курси початкової підготовки. З останньої кількості
кожний другий – оперативний працівник, яким відповідно до наказу ДПА
України заборонено видавати вогнепальну зброю, спеціальні засоби
активної оборони, залучати до проведення оперативно-службових заходів,
виконання яких пов’язане з ризиком для життя й здоров’я або може
призвести, через непідготовленість, до неправомірних дій з його боку.

Зазначені факти негативно впливають на професійну підготовленість кадрів
підрозділів податкової міліції, тому не випадково Голова ДПА України
М.Я. Азаров у своєму виступі до 5-річниці ДПА України сказав:
“Підготовка працівників, які повинні відповідати вимогам податківців,
потребувала розробки та створення системи підготовки і перепідготовки
кадрів”, яка б була спрямована на якісне підвищення рівня компетентності
начальницького складу податкової міліції з питань організації
оперативно-службової діяльності та розслідування злочинів у сфері
оподаткування.

З урахуванням цього, керівництвом податкової міліції Державної
податкової адміністрації України вжиті практичні заходи щодо створення
діючої системи професійної підготовки кадрів, постійного підвищення та
вдосконалення якості навчання.

Професійна підготовка співробітників податкової міліції України стала
організованим, цілеспрямованим, безперервним процесом оволодіння
знаннями, уміннями та навичками також необхідними для успішного
виконання оперативно-службових завдань”. Організація професійної
підготовки здійснюється відповідно до Настановлення по організації
професійної підготовки працівників податкової міліції Державної
податкової служби України, затвердженого наказом ДПА України від 26
серпня 1998 р. № 411.

У системі професійної підготовки працівників податкової міліції
встановлені такі основні організаційні види навчання, які забезпечують
його безперервність: підготовка кадрів у вищих навчальних закладах,
спеціальна початкова підготовка, перепідготовка, підвищення
кваліфікації, стажування, службова й бойова підготовка, самостійна
підготовка, навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

Завдання та зміст навчання працівників податкової міліції визначені
Законами України “Про державну податкову службу України”, “Про освіту”,
“Про міліцію”, нормативними документами ДПА України й безпосередньо
формулюються в навчально-тематичних планах і програмах.

На заняттях у системі службової підготовки керівникам підрозділів
податкової міліції рекомендовано головну увагу приділяти практичним
заняттям, на прикладах розглядати конкретні оперативні та кримінальні
справи, проведенню навчань та тренувань в умовах, наближених до
реальних, особливо зі здобуття навичок міліціонерами-податківцями діяти
в екстремальних ситуаціях, у володінні прийомами самозахисту, табельною
зброєю, користуванні оперативно-технічними засобами, комп’ютерною
технікою.

Начальники усіх ступенів несуть персональну відповідальність за
організацію й проведення початкової підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації, стажування, спеціальної підготовки, спрямованих
на підтримку професійної майстерності особового складу.

З метою підвищення ролі та відповідальності керівників підрозділів
податкової міліції за стан і якість навчання підлеглих працівників при
проведенні інспекторських, контрольних перевірок стан професійної
підготовки особового складу розглядається як один з основних показників
роботи підрозділів податкової міліції.

Професійний рівень працівника податкової міліції, результати його
навчання обов’язково повинні враховуватися при атестуванні, направленні
на навчання в навчальні заклади, зарахуванні до резерву й присвоєнні
йому чергових спеціальних звань.

Уже є досвід цього. Для підготовки фахівців податкової міліції
постановою Кабінету Міністрів “Про підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації працівників податкової міліції” від 30 травня
1997 року № 518 у структурі Українського фінансово-економічного
інституту Державної податкової адміністрації України створено факультет
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції.

У січні 2002 року відбувся перший випуск 160 молодих
фахівців-спеціалістів податкової міліції зі спеціалізації
оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність. Усі вони
працевлаштовані в підрозділах податкової міліції.

Сьогодні на факультеті укомплектовано 78 посад, із них: професорів – 5,
доцентів – 11, кандидатів наук – 19, докторів наук – 3.

Для оволодіння основами діяльності міліціонера-податківця створено три
кафедри: “Організації оперативно-розшукової діяльності”,
“Адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної
діяльності”, “Бойової та спеціальної фізичної підготовки”.

Співробітники, які з числа молодого поповнення зараховані на службу в
підрозділи податкової міліції на посаді начальницького складу, до
початку самостійного виконання посадових обов’язків обов’язково повинні
протягом навчання пройти спеціальний курс початкової підготовки, який
складається з трьох етапів.

Перший етап – ознайомчий, навчання організовується за місцем служби до
направлення на курсову підготовку під керівництвом безпосередніх
начальників та наставників. Індивідуальне навчання проводиться протягом
одного місяця за спеціально розробленим планом. У конспекті зі службової
підготовки відображаються основні нормативні документи, які вивчалися
працівником, згідно із затвердженим індивідуальним планом.

Результати анкетування працівників підрозділів податкової міліції, які
проходили другий етап початкової підготовки, свідчать, що керівництвом
на місцях приймаються відповідні заходи щодо професійного становлення у
мінімальні строки працівників, які знову прийняті на службу до
податкової міліції. Так, при оформлені на службу працівники кадрових
апаратів інформують кожного кандидата про необхідність навчання на
курсах початкової підготовки. На першому етапі початкової підготовки,
тобто до направлення на курси початкової підготовки, за 84 відсотками
молодих працівників закріпляються наставник, для кожного складається
план індивідуального навчання, мається конспект для вивчення
законодавчих актів з оподаткування, інших нормативних документів,
передбачених планом індивідуального навчання. 86 відсотків опитаних
вказали на те, що з ними безпосередні начальники проводили співбесіду з
питання виконання плану індивідуального навчання.

Майже 90 відсотків працівників заздалегідь були попереджені про від’їзд
на курси початкової підготовки.

Разом з тим в організації початкової підготовки на першому етапі мають
місце деякі недоліки, а саме:

– не за всіма молодими працівниками закріплюються наставники, 16
відсотків опитаних не змогли вказати прізвища своїх наставників,
найбільша їх кількість із УПМ ДПА в Черкаській, Одеській, Київській
областях, АР Крим;

– в УПМ ДПА в Рівненській, Харківській, Черкаській, Донецькій,
Полтавській, Запорізькій, Івано-Франківській областях не ввійшло у
практику проведення навчальних зборів з молодими працівниками;

– близько 45 відсотків працівників, які не пройшли початкову підготовку,
керівництво підрозділів податкової міліції направляло на перевірку
юридичних осіб щодо своєчасної та повної сплати податків;

– не виключені випадки, коли працівникам, які не пройшли початкову
підготовку, для проведення спеціальних заходів видавалася табельна
вогнепальна зброя. Це грубе порушення наказу ДПА України № 411 1997 року
мало місце в УПМ ДПА в Київській, Волинській, Житомирській областях, АР
Крим.

Другий етап – курсове навчання в навчальних закладах.

Працівники, направлені на курсову підготовку, зобов’язані прибути до
місця навчання завчасно, перед початком занять, в установленій формі
одягу, мати при собі формений одяг встановленого зразка, службове
посвідчення, посвідчення про відрядження, довідку про стан здоров’я, а
також спортивний костюм, особисті речі та письмове приладдя.

Головне управління податкової міліції ДПА України постійно надає
практичну допомогу факультету податкової міліції Академії ДПС України в
організації початкової підготовки, підвищення кваліфікації кадрів
підрозділів податкової міліції.

На курсах початкової підготовки факультету податкової міліції було
започатковано проведення занять начальниками служб УПМ ДПА областей. По
закінченні курсів підвищення кваліфікації начальниками районних відділів
підрозділів податкової міліції передбачається захист випускних робіт, на
якому присутні слухачі курсів початкової підготовки. Такі форми
спілкування із слухачами дають позитивні результати у навчанні.

Надається допомога при проведенні практичних занять при курсовій
підготовці керівниками оперативних служб податкової міліції УПМ ДПА, які
безпосередньо брали участь у розкритті резонансних злочинів у сфері
оподаткування.

Третій етап – проходження стажування за місцем служби після закінчення
курсової підготовки. Після закінчення третього етапу початкової
підготовки, атестаційною комісією підрозділу податкової міліції
приймається рішення про допуск працівника до самостійного виконання
своїх функціональних обов’язків, про що робиться запис у свідоцтві про
початкову підготовку.

Перепідготовка працівників податкової міліції здійснюється з метою
одержання нової спеціальності або у випадку переміщення їх на іншу
роботу, виконання якої потребує нових знань, умінь і навичок.

Перепідготовка організовується у навчальних закладах ДПА України та за
місцем служби працівників.

Строки перепідготовки з відривом від роботи в навчальних закладах
системи підвищення кваліфікації й перепідготовки встановлюються терміном
до 1 місяця.

За місцем служби перепідготовка організовується шляхом самостійного
освоєння працівником специфіки роботи на новій посаді тривалістю до 2
місяців, залежно від підготовленості працівника й складності опанування
нових обов’язків, за індивідуальним планом під керівництвом
безпосереднього начальника або найбільш підготовленого співробітника.

Працівник вважається таким, що пройшов перепідготовку за місцем служби у
тому випадку, якщо він здобув знання, уміння й навички у обсязі,
необхідному для самостійного виконання службових обов’язків, і з успіхом
склав іспити комісії на чолі з начальником податкової міліції з питань,
які передбачені індивідуальним планом. Про проходження працівником
перепідготовки складається довідка, яка надсилається у відділ кадрів для
приєднання до особової справи, а також робиться позначка у картці обліку
професійної підготовки (у навчальних закладах видається посвідчення).

Підвищення кваліфікації кадрів здійснюється з метою послідовного
удосконалення професійної майстерності, вивчення найновіших досягнень
науки й техніки, використання позитивного досвіду у роботі. Працівники
податкової міліції направляються на навчання до Академії ДПС України на
факультет податкової міліції, на курси підвищення кваліфікації
(навчальні збори) із відривом від роботи з конкретної спеціалізації або
посади один раз у п’ять років.

Прямі або безпосередні начальники зобов’язані заздалегідь спланувати
відпустки кандидатів на навчання, контролювати вивчення ними нормативних
актів і підготовку рефератів за завданнями навчальних закладів
(підрозділів), перевірити зовнішній вигляд, екіпіровку та провести
інструктаж від’їжджаючих на навчання працівників про правила поведінки
на шляху слідування та під час навчання.

З прибулими на навчання проводяться співбесіда або тестування для
визначення рівня знань нормативних актів, що регламентують діяльність
служби, в якій вони працюють.

Після закінчення навчання працівники складають іспити або заліки, їм
видається посвідчення встановленого зразка, яке приєднується до особової
справи, а також за місцем служби робиться позначка у картці обліку
професійної підготовки.

Організація службової й бойової підготовки працівників податкової
міліції, із врахуванням покладених на них завдань, передбачає навчання
особового складу за місцем служби, вдосконалення його професійної
майстерності, підтримку постійної готовності до дій в умовах складної
оперативної обстановки. Практика роботи підрозділів податкової міліції
показує, що більшість складних ситуацій виникає раптово. У цих випадках
потрібно негайно й чітко діяти як окремим співробітникам, так і
підрозділам взагалі. Успіх вирішення раптово виникаючих
оперативно-службових завдань знаходиться у прямій залежності від
постійної готовності особового складу, рівня його підготовки та вміння
діяти в екстремальних ситуаціях. Досягається це шляхом систематичного
навчання особового складу під керівництвом начальника підрозділу
податкової міліції. Проводиться службова й бойова підготовка за місцем
служби в робочий час, у визначений день.

Порядок організації й проведення занять встановлюється наказом
начальника підрозділу податкової міліції, в якому дається аналіз стану
професійної підготовки за минулий і завдання на наступний навчальний
рік, визначається день занять, навчальні групи та їх керівники.

Призначаються позаштатні інспектори з вогневої й фізичної підготовки.

Заняття зі службової підготовки починаються щорічно з 1 вересня і
проводяться протягом дев’яти місяців. У травні-червні місяці за всіма
видами службової й бойової підготовки у розрізі програми, що вивчається,
працівники податкової міліції здають диференційований залік.

Співробітники, що не здали залік з одного з видів підготовки, тобто
отримали незадовільну оцінку і не перездали її протягом одного місяця,
розглядаються в атестаційному порядку для визначення їх відповідності
посаді.

Службова підготовка включає в себе предмети зі спеціальної й технічної
підготовки, а бойова підготовка – вивчення наступних предметів: вогнева,
фізична, медична підготовка, цивільна оборона, статути, стройова
підготовка.

Крім цього, в організації службової та бойової підготовки особового
складу існують деякі недоліки: якість навчання не відповідає вимогам
організації професійної підготовки працівників податкової міліції.
Тематичний план із спеціальної підготовки працівників відділу, з
урахуванням криміногенної обстановки в регіоні не складається, заняття
проводяться не регулярно. Начальники відділів, як правило, заняття з
особовим складом не проводять. Практично всі заняття проводяться у
лекційній формі, недостатньо уваги приділяється практичним заняттям, на
заняттях не вивчаються кримінальні справи з резонансних злочинів у сфері
оподаткування. Практичні заняття, проведені щодо дій особового складу у
випадку загрози нападу на адміністративний будинок, показали слабкі
навички працівників із їх дій в екстремальних ситуаціях. Якість
проведення занять низка. Зошити зі службової підготовки ведуться, але,
як правило, працівники записують у них тільки теми занять, не
розкриваючи їх змісту. Ведення конспектів слухачами навчальних груп
керівниками не перевіряються.

Щорічно, в підрозділах податкової міліції, згідно з вказівкою
керівництва ДПА України, проводяться підсумкові заняття. Особовий склад
податкової міліції здає заліки зі знання основних законодавчих та
нормативних актів з оподаткування, функціональних обов’язків, порядку й
правил застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів
індивідуального захисту та активної оборони.

Перевірки на місцях указують на те, що підсумкові заняття в системі
службової підготовки працівників підрозділів податкової міліції
проводяться поверхово.

Стажування – це вид підвищення кваліфікації, який дозволяє працівникам
податкової міліції набути нових знань, практичних навичок і уміння,
необхідних для успішного виконання функціональних обов’язків на займаній
або новій посаді.

Стажування проходять:

– особи, які закінчили вищі навчальні заклади, після призначення їх на
посади;

– працівники, зараховані у резерв кадрів, для просування по службі;

– особи, вперше прийняті до підрозділів податкової міліції на посади
керівного складу (від начальника відділу, їм рівних і вище);

– щойно призначений керівний склад підрозділів податкової міліції (від
начальника відділу, їм рівних і вище);

– щойно призначений керівний, викладацький і науковий склад ФПМ Академії
ДПА України.

Тривалість стажування встановлюється терміном до 1 місяця.

Організація стажування покладається на начальників управлінь податкової
міліції ДПА в АР Крим, областях, м. Києві, Севастополі, які зобов’язані:

– визначити час, місце стажування, кількість стажистів і керівників;

– затвердити індивідуальний план стажування й звіт про його результати.
Направити звіт у відповідний підрозділ кадрів для приєднання його до
особової справи працівника;

– створити належні умови і проводити постійний контроль за ходом
стажування.

Керівник стажування зобов’язаний :

– спільно зі стажуючим розробити індивідуальний план стажування,
затвердити його у начальника, на якого покладена організація стажування;

– ознайомити стажуючого з функціональними обов’язками, організацією
роботи підрозділу податкової міліції;

– надавати стажуючому необхідну методичну й практичну допомогу у
вивченні передбачених планом питань;

– здійснювати постійний контроль за перебігом виконання плану
стажування.

Самостійне навчання – це один з основних видів підвищення кваліфікації,
що проводиться з метою безперервного, систематичного поповнення та
поглиблення знань, умінь і навичок, набутих працівниками податкової
міліції за місцем роботи у ході початкової підготовки, підвищення
кваліфікації, перепідготовки, стажування, службової й бойової
підготовки, навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

Самостійною підготовкою повинен бути охоплений, під контролем
безпосередніх начальників, увесь керівний склад підрозділів податкової
міліції України.

Самостійне навчання включає в себе:

– вивчення документів законодавчого й нормативного характеру;

– постійне ознайомлення з новою юридичною, економічною спеціальною та
іншою літературою;

– практичну роботу з науково-технічними і спеціальними засобами, зброєю,
засобами зв’язку й транспорту;

– постійне підтримання й удосконалення фізичної підготовленості.

Вибір питань для самостійного навчання може бути обумовлений
зацікавленістю працівника, його прагненням до поглиблення своїх знань і
навичок тієї чи іншої ділянки практичної діяльності, а також, виходячи з
необхідності ліквідувати прогалини в знаннях, які можуть призвести до
помилок у роботі. Начальник може дати працівнику індивідуальне завдання,
вказавши, яку літературу необхідно вивчити і встановити строк,
необхідний для цього, або запропонувати підготувати реферат за
обумовленою темою, скласти проект документа, вивчити науково-технічні
засоби тощо.

Навчання в аспірантурі, ад’юнктурі і докторантурі – це один із видів
підвищення кваліфікації кадрів податкової міліції, який здійснюється
відповідно до Закону України “Про освіту” і Положенні про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів у навчальних закладах і
науково-дослідних установах.

Працівники, які навчаються в аспірантурі, ад’юнктурі й докторантурі, у
навчальні заклади (підрозділи) системи підвищення кваліфікації й
перепідготовки не направляються.

Таким чином, існуюча система організації професійної підготовки кадрів
податкової міліції, яка складається з організаційних видів навчання,
якщо й здатна забезпечити її безперервність, потребує сьогодні якісного
перегляду.

Перш за все це стосується організації початкової підготовки. Необхідно
переглянути новий порядок прийому на навчання на курсах початкової
підготовки кандидатів на службу до підрозділів податкової міліції.

Вкрай необхідно розпочати підготовку управлінських кадрів вищої ланки
податкової міліції освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за
спеціальністю “Управління у сфері правопорядку (оподаткування)”.
Організувати підвищення кваліфікації керівних кадрів підрозділів
податкової міліції, зокрема тих, які перебувають у резерві кадрів на
висунення.

Нехтування і формалізм при організації та проведенні професійної
підготовки кадрів підрозділів податкової міліції сьогодні неприпустимі.

У реальному житті низький професіоналізм особового складу стає неминучим
фактором зниження ефективності несення служби, виконання функціональних
обов’язків кадрів підрозділів податкової міліції. Ще гірше, коли ми
втрачаємо співробітників.

Похожие записи