.

Система оподаткування в Українi (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 8082
Скачать документ

Система оподаткування в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4853
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Система оподаткування в Украiнi”

Встановлення І Скасування Податків І Зборів До Бюджетів Та До Державних
Цільових Фондів

Встановлення і скасування податків і зборів (обов’язкових платежів) до
бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам
здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної
Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до
цього Закону, інших законів України про оподаткування.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські
ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах
сум, що надходять до їх бюджетів.

Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів),
за винятком особливих видів мита, і пільги щодо не можуть
встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів
про оподаткування. Особливі види мита справляються на підставі рішень
про застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів,
прийнятих відповідно до законів України.

Податки і збори (обов’язкові платежі), справляння яких не передбачено
цим Законом, крім визначених Законом України “Про джерела фінансування
дорожнього господарства України”, сплаті не підлягають.

Зміни і доповнення до цього Закону, інших законів України про
оподаткування стосовно пільг, ставок податків і зборів (обов’язкових
платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів
України про оподаткування не пізніше ніж за шість місяців до початку
нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного
року.

Будь-які податки і збори (обов’язкові платежі), які запроваджуються
законами України, мають бути включені до цього Закону. Всі інші закони
України про оподаткування мають відповідати принципам, закладеним у
цьому Законі.

Поняття податку і збору (обов’язкового платежу) до бюджетів та до
державних цільових фондів, системи оподаткування

Під податком і збором (обов’язковим платежем) до бюджетів та до
державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету
відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний
платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про
оподаткування.

Державні цільові фонди – це фонди, які створені відповідно до законів
України і формуються за рахунок визначених законами України податків і
зборів (обов’язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм
власності та фізичних осіб.

Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім
Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України. При
цьому збір на обов’язкове соціальне страхування, визначений від об’єкта
оподаткування для працюючих інвалідів, у повному обсязі зараховується до
Фонду України соціального захисту інвалідів. Відрахування та збори на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг
загального користування України зараховуються на окремі рахунки
відповідних бюджетів та використовуються виключно на фінансування
дорожнього господарства України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

Сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до
державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами
України порядку, становить систему оподаткування.

Принципи побудови та призначення системи оподаткування

Принципами побудови системи оподаткування є:

стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення
виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок
високотехнологічної продукції;

стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної
активності – введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу),
спрямованого на розвиток виробництва;

обов’язковість – впровадження норм щодо сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про
об’єкти оподаткування за звітний період, та встановлення
відповідальності платників податків за порушення податкового
законодавства;

рівнозначність і пропорційність – справляння податків з юридичних осіб
здійснюються у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення
сплати рівних податків і зборів (обов’язкових платежів) на рівні
прибутки і пропорційно більших податків і зборів (обов’язкових платежів)
– на більші доходи;

рівність, недопущення будь-якихпроявівподаткової дискримінації –
забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних і
фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо
сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

соціальна справедливість – забезпечення соціальної підтримки
малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно
обгрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та
застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян,
які отримують високі та надвисокі доходи;

стабільність – забезпечення незмінності податків і зборів (обов’язкових
платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного
року;

економічна обгрунтованість – встановлення податків і зборів
(обов’язкових платежів) на підставі показників розвитку національної
економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності
досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;

рівномірність сплати – встановлення строків сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) виходячи з необхідності забезпечення своєчасного
надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;

компетенція – встановлення і скасування податків і зборів (обов’язкових
платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до
законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України,
Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними,
міськими радами;

єдиний підхід – забезпечення єдиного підходу до розробки податкових
законів з обов’язковим визначенням платника податку і збору
(обов’язкового платежу), об’єкта оподаткування, джерела сплати податку і
збору (обов’язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і
збору (обов’язкового платежу), строків та порядку сплати податку,
підстав для надання податкових пільг;

доступність – забезпечення дохідливості норм податкового законодавства
для платників податків і зборів (обов’язкових платежів).

Платники податків і зборів (обов’язкових платежів)

Платниками податків і зборів (обов’язкових платежів) є юридичні і
фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов’язок
сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі).

Облік платників податків і зборів (обов’язкових платежів)

Облік платників податків і зборів (обов’язкових платежів) здійснюється
державними податковими органами та іншими державними органами відповідно
до законодавства. Банки та інші фінансово-кредитні установи відкривають
рахунки платникам податків і зборів (обов’язкових платежів) лише за
умови пред’явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік у
державному податковому органі, і у триденний термін повідомляють про це
державний податковий орган.

Об’єкти оподаткування

Об’єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції
(робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна,
або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів,
майно юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти, визначені законами
України про оподаткування.

Порядок встановлення податкових ставок

Ставки податків і зборів (обов’язковихплатежів) встановлюються Верховною
Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими,
селищними, міськими радами відповідно до законів України про
оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року за винятком
випадків, пов’язаних із застосуванням антидемпінгових, компенсаційних і
спеціальних заходів відповідно до законів України.

Зміна податкових ставок і механізм справляння податків і зборів
(обов’язкових платежів) не можуть запроваджуватися Законом України про
Державний бюджет України на відповідний рік.

Порядок зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до
бюджетів та державних цільових фондів

Порядок зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до
Державного бюджету України і місцевих бюджетів та державних цільових
фондів встановлюється Верховною Радою України, Верховною Радою
Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами
відповідно до цього Закону та інших законів України.

Обов’язки платників податків і зборів (обов’язкових платежів)

1. Платники податків і зборів (обов’язкових платежів) зобов’язані:

1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про
фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у
терміни, встановлені законами;

2) подавати до державних податкових органів та інших державних органів
відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші
документи і відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і
зборів (обов’язкових платежів);

3) сплачувати належні суми податків і зборів (обов’язкових платежів) у
встановлені законами терміни;

4) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження
приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з
утриманням об’єктів оподаткування, а також для перевірок з питань
обчислення і сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

2. Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи
під час перевірки, що проводиться державними податковими органами,
зобов’язані давати пояснення з питань оподаткування у випадках,
передбачених законами, виконувати вимоги державних податкових органів
щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати
акт про проведення перевірки.

3. Обов’язок юридичної особи щодо сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) припиняється із сплатою податку, збору (обов’язкового платежу)
або його скасуванням. У разі ліквідації юридичної особи заборгованість з
податків і зборів (обов’язкових платежів) сплачується у порядку,
встановленому законами України.

4. Обов’язок фізичної особи щодо сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) припиняється із сплатою податку і збору (обов’язкового
платежу) або його скасуванням, а також у разі смерті платника.

Права платників податків і зборів (обов’язкових платежів)

Платники податків і зборів (обов’язкових платежів) мають право:

1) подавати державним податковим органам документи, що підтверджують
право на пільги щодо оподаткування у порядку, встановленому законами
України;

2) одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених
державними податковими органами;

3) оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних
податкових органів та дії їх посадових осіб.

Відповідальність платників податків і зборів (обов’язкових платежів) за
порушення податкових законів

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів) і додержання законів про
оподаткування несуть платники податків і зборів (обов’язкових платежів)
відповідно до законів України.

Фінансові санкції за наслідками документальних перевірок та ревізій, які
здійснюються органами державної податкової служби України та іншими
уповноваженими державними органами, застосовуються у розмірах,
передбачених законодавчими актами, чинними на день завершення таких
перевірок або ревізій. ( Стаття 11 доповнена частиною другою згідно із
Законом N 199/98-ВР від 05.03.98 )

Обов’язки банків та інших фінансово-кредитних установ

1. Банки та інші фінансово-кредитні установи зобов’язані подавати
державним податковим органам на їх запит відомості про наявність і рух
коштів на розрахункових та інших рахунках платників податків – клієнтів
цих установ.

2. Банки та інші фінансово-кредитні установи виконують доручення
платників податків і зборів (обов’язкових платежів) на перерахування
податків і зборів (обов’язкових платежів) до Державного бюджету України
і місцевих бюджетів у встановлений законами України термін.

3. Керівники та інші посадові особи банків та інших фінансово-кредитних
установ за невиконання вимог, передбачених частинами першою і другою
цієї статті, а також за неподання державним податковим органам
відомостей про відкриття рахунків суб’єктампідприємницькоїдіяльності
притягаються до відповідальності згідно з законами України.

Види податків і зборів, що справляються на території України

В Україні справляються:

загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі);

місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).

Загальнодержавні податки і збори

1. До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов’язкові
платежі):

1) податок на додану вартість;

2) акцизний збір;

3) податок на прибуток підприємств;

4) податок на доходи фізичних осіб;

5) мито;

6) державне мито;

7) податок на нерухоме майно (нерухомість);

8) плата (податок) за землю;

9) рентні платежі;

10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів;

11) податок на промисел;

12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету;

13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;

14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;

15) збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

16) збір на обов’язкове соціальне страхування;

17) збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

18) збір до Державного інноваційного фонду;

19) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

20) фіксований сільськогосподарський податок.

2. Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) встановлюються
Верховною Радою України і справляються на всій території України.

3. Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових
платежів) до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки
Крим, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається згідно
з законами України.

4. Податки і збори (обов’язкові платежі), зазначені в пунктах 7, 8, 10,
11, 13, 14 частини першої цієї статті, на території Автономної
Республіки Крим встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки
Крим. При цьому ставки податків і зборів (обов’язкових платежів)
визначаються в межах граничних розмірів ставок, установлених законами
України.

Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі)

1. До місцевих податків належать:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок.

2. До місцевих зборів (обов’язкових платежів) належать:

1) готельний збір;

2) збір за припаркування автотранспорту;

3) ринковий збір;

4) збір за видачу ордера на квартиру;

5) курортний збір;

6) збір за участь у бігах на іподромі;

7) збір за виграш на бігах на іподромі;

8) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

9) збір за право використання місцевої символіки;

10) збір за право проведення кіно- і телезйомок;

11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і
лотерей;

12) збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що
прямує за кордон;

13) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери
послуг;

14) збір з власників собак.

3. Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі), механізм справляння та
порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами
відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених
законами України, крім збору за проїзд по території прикордонних
областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється
обласними радами. При цьому податки і збори (обов’язкові платежі),
зазначені у пункті 2 частини першої і пунктах 2 – 4, 13 та 14 частини
другої цієї статті, є обов’язковими для встановлення сільськими,
селищними та міськими радами за наявності об’єктів оподаткування або
умов, з якими пов’язане запровадження цих податків і зборів.

4. Суми податків і зборів (обов’язкових платежів), зазначених у цій
статті, зараховуються до місцевих бюджетів у порядку, визначеному
сільськими, селищними, міськими радами, якщо інше не встановлено
законами України.

Джерела сплати податків і зборів

1. Джерела сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)
встановлюються відповідними законами про податки, збори (обов’язкові
платежі).

2. Державні та інші цільові фонди, які не передбачені цим Законом, мають
своїм джерелом виключно прибуток підприємств, який залишається після
сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених
статтями 14 і 15 цього Закону. Відрахування до цих фондів здійснюються
на добровільних засадах.

Порядок сплати податків і зборів

Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів) провадиться у порядку,
встановленому цим Законом та іншими законами України.

Податки і збори (обов’язкові платежи), які відповідно до законів
включаються до ціни товарів (робіт, послуг) або відносяться на їх
собівартість, сплачуються незалежно від результатів
фінансово-господарської діяльності.

Усунення подвійного оподаткування

1. Сума доходу або прибутку, одержана юридичними особами, їх філіями,
відділеннями за кордоном, включається до загальної суми доходу
(прибутку), що підлягає оподаткуванню в Україні, і враховується при
визначенні розміру податку.

Суми податку на доход (прибуток), одержані за межами території України,
її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони,
сплачені юридичними особами, їх філіями, відділеннями за кордоном
відповідно до законодавства іноземних держав, зараховуються під час
сплати ними податку з доходів (прибутку) в Україні. При цьому розмір
зараховуваних сум не може перевищувати суми податку з доходів
(прибутку), що підлягає сплаті в Україні, стосовно доходу (прибутку),
одержаного за кордоном.

2. Доходи, одержані за межами України фізичними особами з постійним
місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що
підлягає оподаткуванню в Україні.

Суми податку з доходів фізичних осіб, сплачені за кордоном відповідно до
законодавства іноземних держав громадянами з постійним місцем проживання
в Україні, зараховуються під час сплати ними податку з доходів фізичних
осіб в Україні. При цьому розмір зараховуваних сум податку з доходів,
сплачених за межами України, не може перевищувати суми податку з доходів
фізичних осіб, що підлягає сплаті цими особами в Україні.

3. Суми податку на нерухоме майно (нерухомість), сплачені за кордоном
відповідно до законодавства іноземних держав фізичними особами, які
постійно проживають в Україні, за об’єкти, що знаходяться за її межами,
зараховуються під час сплати ними податку на об’єкти в Україні. При
цьому розмір зарахованих сум податку, сплачених за межами України, не
може перевищувати суми, що підлягає сплаті цими особами в Україні.

4. Зарахування сплачених за межами України сум податків, зазначених у
частинах першій – третій цієї статті, провадиться за умови письмового
підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави щодо
факту сплати податку та наявності міжнародних договорів про уникнення
подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухиленням від
сплати податку.

Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України, ратифікованим Верховною Радою
України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містять закони України
про оподаткування, то застосовуються правила міжнародного договору.

Контроль за справлянням податків і зборів

Контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів
(обов’язкових платежів) здійснюється державними податковими органами та
іншими державними органами в межах повноважень, визначених законами.

За стягнення податків і зборів (обов’язкових платежів), які не
передбачені цим Законом, посадові особи державних податкових органів та
інших державних органів несуть відповідальність згідно з законами
України.

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Система оподаткування в Україні

Закон України “Про систему оподаткування” № 77/97-Р від 18.02.97 р.
визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і
збори до бюджетів та до державних цільових фондів.

Сукупність податків і зборів до бюджетів та Державних цільових фондів,
що справляються у встановленому законами України порядку, становить
систему оподаткування.

Податкова система – це сукупність правових норм, що регулюють розміри,
форми, методи і терміни стягнення податків і платежів, які мають
податковий характер і необхідні державні для виконання її функції.
Комплекс податкових заходів істотно впливає на економічну діяльність
господарюючих суб’єктів, стимулюючи економічну і інвестиційну
активність.

Практика свідчить, що наслідком збільшення ставок і маси стягнених
державою податків завжди є збільшення інформаційних тенденцій.
Збільшення маси або напрямку податків призводить до зростання цін веде
до погіршення фінансового становища господарюючих суб’єктів, що
характеризується подальшим поглибленням кризи і спадом виробництва у
загальноекономічному масштабі.

Інколи підприємства штучно утримують низькі ціни за свою продукцію з
метою, щоб, з одного боку зменшити абсолютну масу податкових платежів до
бюджету, з іншого, шляхом створення штучного дефіциту здійснювати
кінцеву реалізацію своїх товарів за посередництва тіньових комерційних
структур. Зрештою все одно спрацює механізм ринку: споживач оплачує
продукт за ринкової ціною, Разом із тим для держави стає безглуздим
збільшення податків, оскільки основна маса прибутку присвоюється
виробником і посередником безконтрольно.

Система оподаткування в Україні являє собою сукупність податків і зборів
(обов’язкових платежів) до бюджету та внесків до державних цільових
фондів, що справляються у визначеному порядку. Її сьогоднішній стан
можна схарактеризувати як створення основ, реформування самої податкової
системи (впровадження податків, характерних для більшості розвинутих
країн з ринковою економікою, наприклад, податку на додану вартість,
наповнення нових форм оподаткування ринковим змістом.

Податки є формою фінансових відносин мі державою і членами суспільства з
метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових
ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій.

Податки і збори – це обов’язкові платежі до бюджету і державних цільових
фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовах. Визначених
законодавчими актами України.

Державні цільові фонди – це фонди, створені відповідно до законів
України, що формуються за рахунок визначених законами України податків і
зборів (обов’язкових платежів) юридичних осіб, незалежно від форм
власності, і внесків фізичних осіб.

Платниками податків є юридичні та фізичні особи, на які відповідно до
законодавчих актів, покладено обов’язок сплачувати податки і обов’язкові
платежі. Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету
України, крім Пенсійного фонду України (ст. 2 Закон України “Про
внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування № 77/97 від
18 лютого 1997 р.).

Об’єктами оподаткування є доходи, додана вартість продукції (робіт,
послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна або її
натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно
юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти, визначені законами України
про оподаткування.

Платники податків і зборів (обов’язкових платежів) зобов’язані:

сплачувати належні суми податків і зборів (обов’язкових платежів) у
встановлені законами терміни;

вести бухгалтерських облік, складати звітність про
фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у
терміни, встановлені законами;

подавати до державних податкових органів та інших державних органів
відповідно до Законів України декларації, бухгалтерську звітність та
інші документи, відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і
зборів (обов’язкових платежів);

допускати посадових осіб державних податкових органів для перевірок,
обчислення і сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Під час перевірки, що проводиться податковими органами, керівники і
відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи зобов’язані
давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених
законами України, виконувати вимоги державних податкових органів, про
усунення виявлених порушень законів України про оподаткування, а також
підписати акти про проведення перевірки.

Припиняється обов’язок юридичної особи щодо сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) – зі сплатою податку, збору або його
скасуванням.

Заборгованість платників податків і зборів у раді ліквідації юридичної
особи сплачується у порядку, встановленому законами України.

Обов’язок фізичної особи зі сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) припиняється зі сплатою податків і зборів обов’язкових
платежів (або його скасуванням), а також у разі смерті платника.

Платники податків і зборів (обов’язкових платежів) мають право:

оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних податкових
органів та дії їхніх посадових осіб;

одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, здійснених державними
податковими органами;

подавати державним податковим органам документи, що підтверджують право
на пільги з оподаткування у порядку, встановленому законами України.

Облік платників податків і зборів здійснюється податковими органами та
іншими державними органами відповідно до законодавства України. Банки та
інші фінансово-кредитні установи відкривають рахунки платникам податків
і зборів (обов’язкових платежів) лише за умови пред’явлення ними
документів, що підтверджують взяття їх на облік у державному податковому
органі, і у триденний термін повідомляють про це державний податковий
орган.

Сукупність податків і зборів до бюджетів і державних цільових фондів, що
стягуються у визначеному законами України порядку, становить систему
оподаткування.

Податкова система повинна чітко визначити всю сукупність податків,
зборів, їх форму та структуру, методи побудови і стягнення. Постійно
здійснювати фінансовий контроль за виконанням податкових зобов’язань.
Кожна держава в світі енергійно використовує свою податкову систему для
регулювання ринку та грошового обігу. Молода Українська держава протягом
десяти останніх років створює свою власну податкову систему, яка
враховує досвід інших країн, але не є простим його копіюванням. Адже,
податкова система кожної окремо взятої держави повинна відображати
конкретні особливості країни: рівень розвитку економіки, соціальної
сфери, її зовнішню і внутрішню політику та безліч інших чинників. Ось
чому форми оподаткування однієї країни суттєво відрізняються від форм
оподаткування іншої, і в світі немає хоча б двох країн з повністю
однаковими системами оподаткування.

Податкова система повинна включати в себе такі податки та обов’язкові
платежі. Які б забезпечували стабільну фінансову базу держави. Без цього
держава не в змозі безперервно фінансувати свої видатки.

В Україні найкращими помічниками держави в цьому плані є такі непрямі
податки, як мито, а також такі прямі податки, як податок на прибуток
підприємств, податок на доходи фізичних осіб, плата за землю.

Історія сучасної податкової системи України починає свій відлік з 1992
року. Це досить короткий час для створення високоефективної політики
оподаткування, оскільки створення ефективної системи оподаткування – це
не тільки практична, а й дуже серйозна наукова проблема. Адже податкова
система включає в себе цілу низку встановлених в країні податків,
обов’язкових платежів, а також складні механізми їх нарахування та
внесення до бюджету та до державних цільових фондів. У той же час це не
механічна сукупність, а внутрішньо організована, функціонально
взаємоузгоджена, взиємодоповнююча, цілеспрямована система, яка базується
на науково обґрунтованих і вже історично перевірених принципах
податкової політики. Принцип відносно будь-якої системи – це та наукова
основа та правило, від якого не відступають. Дотримання основних
принципів оподаткування дуже важливе для ефективної реалізації
податкової політики сьогодні та створення оптимально справедливої та
економічно виправданої системи оподаткування в найближчому майбутньому.

Підвалини податкової політики України були закладені Постановами
Верховної Ради України від 13 грудня 1995 року № 466/95-ВР “Про основні
положення податкової політики та податкової реформи в Україні” та від 4
грудня 1996 року № 561/96-ВР “Про основні положення податкової політики
в Україні”, а також Указом Президента України від 31 липня 1996 року №
621/96 “Про заходи по реформуванню податкової політики”. Цими
документами було визначено основні принципи побудови податкової політики
та системи оподаткування в Україні, які в подальшому знайшли
відображення та розвиток в Законі України від 18 лютого 1997 року №
77/97-ВР “Про внесення змін до Закону України “Про систему
оподаткування”.

Види податків і порядок зарахування їх до бюджетів

В Україні стягуються:

загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі);

місцеві податки і збори.

До загальнодержавних належать такі податки і збори:

податок на додану вартість;

акцизний збір;

податок на прибуток підприємств;

податко на доходи фізичних осіб;

мито;

державне мито;

податок на нерухоме майно;

плата (податок) за землю;

рентні платежі;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин;

податок на промисел;

збір за спеціальне використання природних ресурсів;

збір за забруднення навколишнього природного середовища;

збір до Фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення;

збір на обов’язкове соціальне страхування;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

збір до Державного інноваційного фонду;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

Загальнодержавні податки і збори (ст. 14 Закону) встановлюються
Верховною Радою України і стягуються на всій території України. Порядок
зарахування загальнодержавних податків і зборів до Державного бюджету
України, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається
відповідно до законів України.

До місцевих податків належать:

податок з реклами – не більше 0,1% вартості послуг за розміщення
одноразової реклами, 0,5% вартості послуг за розміщення реклами на
тривалий час;

комунальний податок – не більше 10% неоподаткованого мінімуму доходів
громадян;

До місцевих зборів (обов’язкових платежів) належать:

готельний збір – не більше 20% добової вартості;

збір за паркування автотранспорт у- не більше % неоподаткованого
мінімуму доходів громадян у спеціально обладнаних місцях і 1% у
відведених місцях;

ринковий збір – для громадян – не більше 20% мінімальної заробітної
плати, для юридичних осіб – не більше 3-х мінімальних заробітних плат;

збір на видачу ордера на квартиру – не більше 30% неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян;

курортний збір – не більше 10% неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян;

збір за право використання місцевої символіки – не більше 0,1% вартості
виготовленої продукції (виконання робіт, послуг) – для юридичних осіб;
не більше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для
громадян-підприємців;

збір на право проведення кіно- і телезйомок – сума, що не перевищує
фактичної витрати на проведення зазначених заходів;

збір на проведення місцевих аукціонів, конкурентного розпродажу і
лотерей – не більше 0,1% вартості до заявлених до місцевих аукціонів,
конкурсного розпродажу товарів або від суми, на яку випускається
лотерея;

збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що
прямує за кордон – до 0,5% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
– з юридичних осіб і громадян України; від 5 до 50 – юридичні особи і
громадяни інших країн;

збір на видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг –
не більше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для
суб’єктів, які здійснюють торгівлю постійно; 1(один) неоподатковуваний
мінімум доходів громадян на день за одноразову торгівлю;

Джерела сплати податків і зборів встановлюються відповідними законами
про податки, збори. Нормативною базою системи оподаткування нині є:

Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 03.04.97
р.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування
прибутку підприємств” № 283-97 ВР від 22.05.97 р.

Декрет Кабінету Міністрів України, Про прибутковий податок з громадян”
№ 13 від 26.12.92 р. (з подальшими змінами і доповненнями).

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” №
400/97-ВР від 26.06.97 р.

Закон України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” № 402/97
від 26.06.97 р.

Закон країни “Про фіксований сільськогосподарський податок” № 320 – ХІV
від 17.12.98 р.

Закон України “Про внесення змін до ст.. ІІ Закону України “Про податок
на додану вартість” № 943-ХІV від 14.07.99 р.

Закону України “Про внесення змін до деяких законів України з питань
оподаткування грального бізнесу” № 1160-ХІV від 19 жовтня 1999 р.
(набрав чинності з 13.11.99 р.).

Закон України “Про страхування”.

Закон України “Про внесення змін зо Закону України “Про страхування”.

Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України
від 3 липня 1998 р. “Про спрощену систему оподаткування, обліку і
звітності суб’єктів малого підприємництва за № 746/99 від 28.06.99 р.

Податки в Україні є основним видом державного доходу.

Податки виконують дві основні функції – фіскальну та економічну. За
допомогою фіскальної функції здійснюється формування бюджетного фонду
країни, реалізація економічної функції дає змогу державі безпосередньо
впливати на процес суспільного відтворення в цілому, стимулюючи або
стримуючи розвиток тих чи інших галузей народного господарства,
посилюючи чи послаблюючи нагромадження капіталу, а також впливаючи на
платоспроможний попит населення.

Основне призначення системи оподаткування полягає в тому, щоб
максимально сприяти розвиткові підприємництва, тобто різних форм
власності, й тим самим досягти максимально можливого росту дохідної
частини Державного бюджету.

Податкова система України будується на поєднанні прямих і непрямих
податків. Прямі податки характеризуються тим, що вони встановлюються
безпосередньо на дохід чи майно платника податків, непрямі – включаються
у вигляді додатку до ціни товару чи тарифу на послуги і сплачуються
споживачами цих товарів. При прямому оподаткуванні грошові відносини
виникають між державою та самим платником податку, при непрямому –
суб’єктом податку стає продавець товару, який виступає посередником між
державою та виробником, споживачем товару чи послугами.

За останні роки Державний бюджет України поповнюється за рахунок нових
видів податків, зборів і платежів та неподаткових надходжень.

плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин;

рентна плата за нафту та природний газ, які видобуваються в Україні;

надходження до інноваційного фонду;

надходження від реалізації дорогоцінних металів.

Постійні зміни та доповнення податкового законодавства України
призводять до недодержання спрогнозованих показників
виробничо-господарської діяльності підприємств та її недосягнення
кінцевого результату.

– прибутку, рентабельності, окупності капіталовкладень.

Це створює фактор невизначеності підприємств у податковій системі
України.

Основи та принципи формування системи оподаткування в Україні, перелік
загальнодержавних та місцевих податків, а також права та обов’язки
платників податків визначаються в Законі України від 18 лютого 1997 року
№ 77/97/ВР “Про внесення змін до Закону України “Про систему
оподаткування”, який сьогодні іншими словами можна назвати “Податковою
Конституцією України”. Названим законом, а також Законом України від 18
вересня 1991 року № 1562-ХІІ “Про джерела фінансування дорожнього
господарства України” закріплено вичерпний перелік існуючих в Україні
податків, зборів та обов’язків платежів. Перелік включає не лише
податки, а й обов’язкові платежі, які платники зобов’язані сплачувати до
бюджету чи до державних цільових фондів. При цьому вони об’єднанні в
загальне поняття “система оподаткування”. Ставки, механізм стягнення
податків, зборів та обов’язкових платежів, за виключенням мита, а також
пільги в оподаткуванні не можуть бути встановлені чи змінені іншими
законами України, крім законів з питань оподаткування.

Усі закони, які містять норми щодо оподаткування, повинні відповідати
Закону України від 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР “Про внесення змін до
Закону України “Про систему оподаткування”.

Необхідно зазначити, що в суспільстві постійно відбуваються зміни і тому
постійно проявляються певні недоліки існуючі податкові системи. Все це
викликає необхідність постійного корегування податкового законодавства.
Ось чому податкова система повинна бути мобільною та еластичною.

У світовій практиці податок на прибуток підприємства та податок на
прибуток є однією з основних частин бюджету будь-якої країни. У
більшості країн ставка не є єдино визначеною, існують знижені,
мінімальні й максимальні ставки податку. В Україні ставка податку на
прибуток залишається незмінною – 30%, але змінюється підхід до
визначення об’єктна оподаткування, тобто прибутку. Методика
оподаткування прибутку спонукає підприємців до збільшення продуктивності
праці і максимального одержання прибутку, що зрештою призводить до
збільшення надходжень до державного бюджету. До введення Закону “Про
оподаткування прибутку підприємств” об’єктом оподаткування вважався
балансовий прибуток підприємства, що являв собою загальну суму прибутку
підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, одержаний як
на території України, її континентальному шельфі, у виключній
економічній зоні, так і за її межами, відображений у його балансі, який
включав прибуток від реалізації продукції, в тому числі продукцію
допоміжного і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу,
основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних
цінностей та інших видів фінансових результатів, матеріальних цінностей.
А також прибуток від орендованих операцій, прибуток від поза
реалізованих операцій, тобто величина, яка обліковувалась на рахунку №
80 “Прибутки і битки”. Відповідно до Закону України “Про оподаткування
прибутку підприємств” № 283/97 ВР від 22 травня 1997 р. прибуток для
оподаткування визначається сумою скоригованого валового доходу,
одержаного шляхом зменшення суми валового доходу (виручки у грошовій та
натуральній формах) звітного періоду на суму валових витрат виробництва
(безпосередньо пов’язані з одержанням доходу), суму амортизаційних
відрахувань. Таким чином, об’єктом оподаткування стала величина, що не
збігається з величиною, яку прийнято було обліковувати на рахунку № 80
“Прибутки і збитки”.

Згідно з новим Планом рахунків податки на прибуток обліковуються на
рахунку № 98 “Податки на прибуток”. На цьому рахунку ведеться облік
належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від
звичайної діяльності та надзвичайних подій. Не дебеті рахунка
відображається нарахована сума податку на прибуток, на кредиті –
включення до фінансових результатів на рахунку № 79.

Рахунок № 98 “Податки на прибуток” має такі субрахунки

№ 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності”;

№ 982 “Податки на прибуток від надзвичайних подій”.

Облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що
визначається від прибутку відображеного в бухгалтерському обліку
(незалежно від суми прибутку для потреб оподаткування), ведеться на
субрахунку № 981 без зменшення на суму податку на прибуток, внаслідок
обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від
звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій.

Поточні зобов’язання підприємства по податках і платежах відображаються
на рахунку № 64 “Розрахунки за податками й платежами, який має такі
субрахунки:

№ 641 “Розрахунки за податками”;

№ 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”;

№643 “Податкові зобов’язання”;

№644 “Податковий кредит”.

На кредиті рахунка № 64 “Розрахунки за податками й платежами”
відображаються нараховані платежі до бюджету, на дебеті – належні до
відшкодування з бюджету податки, їх сплати, списання.

На субрахунку № 641 “Розрахунки за податками” ведеться облік податків,
які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства
(податок на прибуток, податок на додану вартість).

На субрахунку № 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” ведеться
облік розрахунків за зборами, які стягують відповідно до чинного
законодавства, та облік, який не ведеться на рахунку № 65 “Розрахунки зі
страхування”.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх
видами. Для відображення витрат на сплату податків на прибуток
призначений рахунок № 98 “Податки на прибуток” (замість рахунку № 81
“Використання прибутку”). Збитки від надзвичайних подій відображається у
звіті про фінансові результати за вирахуванням суми, на яку зменшується
податок на прибуток від звичайної діяльності в наслідок цих збитків.

У новому Плані рахунків бухгалтерського обліку принципово новим є
рахунок № 54 “Відстрочені податкові зобов’язання”, призначений не для
сум податкової заборгованості, термін сплати яких відстрочено згідно із
законодавством (він не відповідає рахунку № 67 “Податкові
зобов’язання”), а для відображення тимчасової різниці в сумі податку на
прибуток, яка виникає внаслідок розбіжності в сумах прибутку за даними
бухгалтерського обліку та прибутку, який є об’єктом оподаткування.

Система податку на додану вартість розроблена у Франції в 1954 р.
економістом М.Лорс. У світовій практиці податок на додану вартість став
основним податком непрямої дії і в багатьох країнах замінив податок з
обороту. Податок на додану вартість (ПДВ) є частиною новоствореної
вартості і сплачується до державного бюджету на кожному етапі
виробництва товарів. Додану вартість – це прибуток, заробітна плата з
нарахуваннями на неї та інші витрати, пов’язані з власне виробничим
процесом. В Україні ставка податку на додану вартість становила 2%
оподатковуваного обороту. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України
від 6 січня 1995 р. вилучення та нарахування о бюджетів окремих податків
і платежів здійснюється в такому порядку:

податок на додану вартість нараховувався за ставкою 20% до
оподатковуваного обороту, який не включив ПДВ. По імпортних товарах
податок на додану вартість нараховувався у розмірі 20% до митної
вартості з урахуванням фактично сплачених сум мита та інших платежів і
стягувався митними органами України;

по товарах, що експортуються за межі митних кордонів України,
застосовувалася ставка податку у розмірі 0%.

Податок на додану вартість становить основну частину доходів держбюджету
України. Так, на 1996 р. ПДВ становив 21% дохідної частини держбюджету;

Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97 ВР, прийнятий
Верховною Радою 3 квітня 1997 р. містить 11 статей, якими визначено
категорії платників ПДВ, об’єкти, базу та ставки оподаткування, перелік
неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості
оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податково
накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.

Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з продажу
товарів, що були вивезені платником податку за межі митної території
України, а також з продажу робіт, призначених для використання та
споживання за межами митної території України.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

дата здійснення першої з подій;

або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в
оплату товарів, дата виписки відповідного рахунка – в разі розрахунків з
використанням кредитних дебетових карток комерційних знаків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання
платником податку товарів

Податковий кредит (дебет рахунка № 644) звітного періоду складається із
суми податків, сплачених платником податку з звітному періоді у зв’язку
з придбанням товарів, вартість яких відноситься до складу валових витрат
виробництва та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають
амортизації. Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких
витрат по сплаті податку, не підтверджених податковими накладними чи
митними деклараціями або іншими розрахунковими документами. Суми податку
на додану вартість, сплачені платником податку у звітному періоді у
зв’язку з придбанням основних фондів, що підлягають амортизації,
включають ся до складу податкового кредиту такого звітного періоду
незалежно від строків введення до експлуатації основних фондів. Суми
податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету,
визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що
виникли у зв’язку з будь-яким продажем товарів протягом звітного
періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду. У разі, коли за
результатами звітного пре іду податкове зобов’язання має від’ємне
значення, така сума підлягає відшкодуванню платникові податку з
Державного бюджету України. Підставою для отримання відшкодування є лише
дані податкової декларації за звітний період. За бажанням платника
податку

Система оподаткування в Україні

Підсистема оподаткування юридичних осіб

Внески до державних цільових фондів

Підсистема оподаткування фізичних осіб

Загально-державні податки

і збори

Місцеві податки і збори

Пенсійний фонд

Загально-державні податки

Місцеві податки і збори

Фонд соціально страхування

Фонд сприяння зайнятості населення (на випадок безробіття)

Податок з реклами

Комуналь-ний податок

Готельний збір

Ринковий збір

Збір за право використання місцевої символіки

ПДВ

Акцизний збір

Податок на прибуток підприєм-ства

Мито

Податок на нерухоме майно

Плата за землю

Державне мито

Фонд для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи і соціального захисту населення

Податок за землю

Мито

Державне мито

Внески до Пенсійно-го фонду

Збір на випадок безробіття

Податок за рекламу

Готельний збір

Збір за право використання місцевої символіки

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020