.

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1681 16813
Скачать документ

РОЗДІЛ I. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

Загальні положення

Вимоги до фінансової звітності встановлені Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 1, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03 .99 р. № 87.

До фінансової звітності підприємства відносяться Баланс, Звіт про
фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний
капітал, Примітки і пояснення. Фінансова звітність повинна розкрити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарсько-фінансової
діяльності підприємства. Квартальний бухгалтерський звіт обмежується
балансом і звітом про фінансові результати. В такому ж обсязі
складається скорочена за кількістю показників фінансова звітність
суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів
господарської діяльності.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам звітності
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття
управлінських рішень.

За загальними положеннями Положення (стандарту) 3 “Звіт про
фінансові результати” господарсько-фінансова діяльність підприємства
складається із звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Звичайна діяльність – це будь-яка основна діяльність підприємства,
а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її
проведення.

Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою
створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу

Основна діяльність підприємства та інші види діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю, відносяться до операційної
діяльності.

До інших видів звичайної діяльності відноситься інша операційна
діяльність підприємства, крім виробництва або реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), операційна оренда активів, реалізація
оборотних активів (крім фінансових інвестицій тощо).

Надзвичайна подія – це подія або операція, яка чітко відрізняється
від звичайної діяльності підприємства та не очікується, що вона
повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.
До надзвичайних подій відносяться стихійні лиха, пожежі, техногенні
аварії тощо та інші події, які відповідають визначенню надзвичайних
подій.

Статті доходів і витрат, пов’язаних з господарсько-фінансовою
діяльністю підприємства, розміщені в Звіті про фінансові результати
відповідно до вказаної вище класифікації діяльності підприємства.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний
рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного
періоду. Проміжна (місячна та квартальна) звітність складається
наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена
в фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та
перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансові результати господарсько-фінансової діяльності
підприємства за звітний період відображаються у Звіті про фінансові
результати, що складається згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 3. Цим Положенням визначені зміст і форма Звіту
про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його
статей. Для малих підприємств може передбачатися спрощена форма Звіту
про фінансові результати.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи,
витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний
період.

Для визначення фінансового результату підприємства в звіті
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були
здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати
відображають в бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку в
Звіті про фінансові результати у момент їх виникнення, а не в момент
надходження або сплати грошей (спосіб нарахування).

При способі нарахування дохід у Звіті про фінансові результати
відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язань,
які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім
зростання капіталу за рахунок внесків учасників). Витрати відображаються
у звіті в момент вибуття активу або збільшення зобов’язань, які
призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власникам). Згортання
(перекриття) доходів і витрат не дозволяється, крім випадків,
передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Положенням “Звіт про фінансові результати” (пункти 12 – 37)
встановлено економічний зміст статей доходів і витрат та порядок
визначення прибутку (збитку) за звітний період. Вимоги до звіту Про
фінансові результати визначають і вимоги до організації та ведення
бухгалтерського обліку доходів і витрат підприємства. Як і в Звіті про
фінансові результати, так і в бухгалтерському обліку виділяють статті,
що дають можливість визначити фінансовий результат від звичайної
діяльності та надзвичайних подій, а також у складі звичайної діяльності
– від основної та іншої діяльності (фінансової та інвестиційної). Така
класифікація доходів і витрат має важливе значення для об’єктивної
оцінки діяльності підприємства.

Інструкція про застосування рахунків бухгалтерського обліку
допускає списання доходів і витрат підприємств на рахунок 79 “Фінансові
результати” один раз в кінці року або щомісячно підсумком доходів і
витрат за звітний період. Автор вважає, що щомісячне списання доходів і
витрат на фінансові результати господарсько-фінансової діяльності
підприємства та закриття відповідних рахунків є недоцільним.
Недоцільність щомісячного закриття рахунків доходів і витрат в тому, що
воно ускладнює синтетичний і, головне, аналітичний облік, складання
Звіту про фінансові результати, а також не сприятиме ефективному
контролю і аналізу доходів і витрат. Виходячи з цих мотивів в посібнику
розглядається відображення в бухгалтерському обліку доходів, витрат і
фінансових результатів торговельних підприємств за підсумками звітного
року.

Доходи торговельного підприємства визначаються згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Це Положення (стандарт)
визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її
розкриття у фінансовій звітності.

Дохід визначається після збільшення активу або зменшення зобов’язання,
що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу
за рахунок внесків учасників підприємства), за умови що оцінка доходу
може бути достовірно визначена.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

Уточнити нумерацію за ПСБО

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і
обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету і
позабюджетних фондів.

2. Сума надходження за договором комісії, агентським та іншим
аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.

3.Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт,
послуг).

5. Сума податку : під заставу, якщо договором передбачена
передача заставленого майна заставоодержувачу; одержана позикодавцем
від позичальника в погашення позики.

6. Надходження, що належать іншим особам.

Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в
бухгалтерському обліку за такими групами:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

інші операційні доходи;

фінансові доходи;

інші доходи.

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові
результати”:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів)
визначається у разі наявності наступних умов:

покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на
продукцію(товар, інший актив;

підприємство не здійснює подальшого управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

сума доходу (виручки) ;

може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені.

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та
безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості
визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої
вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Вставка – зміст інших операційних доходів, фінансових і інших доходіві
за ст. 15 (пропуск при наборі)

Бухгалтерський облік доходів торговельних підприємств має забезпечити
об’єктивне відображення в синтетичному і аналітичному обліку не тільки
валових доходів від основної (звичайної) діяльності, від іншої звичайної
діяльності, фінансових операцій та надзвичайних подій, ефективний аналіз
доходів, але й правильне визначення чистого доходу підприємства від
торговельної діяльності.

Бухгалтерський облік доходів торговельних підприємств має важливе
значення для контролю та аналізу їх рівня, структури та динаміки.

У зв’язку з переходом з 1 січня 2000 року на організацію та ведення
бухгалтерського обліку на підприємствах України за положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на базі міжнародних,
та введенням нового Плану рахунків бухгалтерського обліку принципово
змінився порядок ведення обліку доходів в торгівлі,

Якщо до 1 січня 2000 року валові доходи торговельних підприємств
обліковувались на одному синтетичному рахунку 46 “Реалізація”, а деякі
доходи торгівлі відображались на рахунку 80 “Прибутки і збитки”, то з 1
січня 2000 року доходи торговельного підприємства відображаються в
обліку на наступних семи синтетичних рахунках:

702 “Дохід від реалізації товарів”,

71 “Інший операційний дохід”,

72 “Дохід від участі в капіталі”,

73 “Інші фінансові доходи,

74 “Інші доходи”.

75 “Надзвичайні доходи”,

79 “Фінансові результати”.

Синтетичний і аналітичний облік доходів торговельних підприємств є
єдиним джерелом інформації для складання Звіту про фінансові результати
від господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Синтетичний облік доходів на оптово-збутових, оптових і посередницьких
підприємствах та підприємствах роздрібної торгівлі має особливості, що
випливають із специфіки торговельної діяльності та порядку ціноутворення
в оптовій і роздрібній торгівлі, з особливого порядку обліку доходів.

Синтетичний облік доходів в торгівлі ведеться за загальною схемою
бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств (рис. 6) з
врахуванням особливостей відображення в обліку собівартості реалізованих
товарів:

1. На оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах, які
обліковують товари за купівельними цінами, собівартість реалізованих
товарів складається із купівельної їх вартості (без ПДВ) і витрат
підприємства на придбання товарів, на доставку їх та доведення товарів
до придатного для реалізації стану.

2. На підприємствах роздрібної торгівлі, в тому числі на підприємствах
громадського харчування, які обліковують товари за продажними цінами,
включаючи товарні надбавки, собівартість реалізованих товарів
складається із продажної їх вартості за виключенням (мінусом) товарних
надбавок, що за щомісячним розрахунком відносяться до реалізованих
товарів, і витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Відповідно до наведених раніше мотивів витрати підприємства на придбання
товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану
щомісячно списуються на дебет рахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів” в сумі, що відноситься до реалізованих за місяць товарів. При
цьому названі витрати розподіляються за щомісячним розрахунком на
витрати, що відносяться до реалізованих товарів і до залишку товарів на
кінець звітного місяця. Інші витрати обігу, а також адміністративні
витрати та інші операційні витрати на рахунок 791 “Фінансовий результат
від основної діяльності” списуються заключними записами в кінці року.

Базові засади організації бухгалтерського обліку витрат торговельних і
інших підприємств установлені Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 16 “Витрати”.

Об’єктом обліку витрат є продукція, роботи, послуги або вид діяльності
підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом
витрат. Елементом витрат є сукупністьть економічно однорідних витрат
підприємства.

Витрати відображаються в бухгалтерпському обліку одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або
збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу в наслідок його вилучекння
або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вонми здійснені. Витрати, які неможливо
прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються в складі
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох
звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу
його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними
звітними періодами.

Не визнаюиться витратами й не включаються до Звіту про фінансові
результати:

Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими
аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо.

2. Попередня (авансова) оплатав запасів, робіт, послуг.

Погашення одержаних позик.

4. Інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, що не
відповідають озхнакам, вказаним вище ( п. 6 ПСБО 16).

5. Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Склад витат визначається пунктами 10 – 31 ПСБО 16 “Витрати”.

Доходи і витрати, які відповідають критеріям, викладеним вище, наводять
у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або
збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення
(стандарти) перелбачають винятки з цього правила).

Отже, до фінансово-результатних рахунків відносяться рахунки для
обліку доходів і витрат господарсько-фінансової діяльності підприємства
та рахунок 79 “Фінансові результати”. Якщо підприємство прийняло
раціональніший порпядок відображення фінансових результатів на рахунку
79 заключними записами на списання сальдо доходів і витрат підсумком за
звітний рік, то протягом року (щоквартально) фінансові результати
діяльності підприємства визначаються оперативно (без записів на
бухгалтерських рахунках) у Звіті про фінансові результати.

Витрати торговельних підприємств, включаючи витрати на управління
торгівлею, на перевезення, зберігання та реалізацію товарів тощо, мають
безпосередній вплив на фінансові результати від реалізації товарів.
Рівень витрат торгівлі є одним із найважливіших якісних показників
роботи торговельних підприємств.

Бухгалтерський облік витрат торговельних підприємств має важливе
значення для контролю та аналізу їх рівня, структури та динаміки.

У зв’язку з переходом з 1 січня 2000 року на організацію та ведення
бухгалтерського обліку на підприємствах України за положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на базі міжнародних,
та введенням нового Плану рахунків бухгалтерського обліку принципово
змінився порядок ведення обліку витрат в торгівлі,

Якщо до 1 січня 2000 року витрати торговельних підприємств
обліковувались на одному синтетичному рахунку “Витрати обігу”, а деякі
витрати та втрати торгівлі відображались на рахунку 80 “Прибутки і
збитки”, то з 1 січня 2000 року всі витрати торговельного підприємства
відображаються в обліку на наступних семи синтетичних рахунках:

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати обігу”

94 “Інші операційні витрати”

95 “Фінансові витрати”

96 “Втрати від участі в капіталі”

97 “Інші витрати”

99 “Надзвичайні витрати”

Друга важлива особливість зміненого обліку витрат торговельних
підприємств в тому, що вони можуть списуватись на фінансові результати
господарсько-фінансової діяльності підприємства щомісячно і заключними
записами в кінці звітного року. На погляд автора, протягом року витрати
торгівлі, що безпосередньо не відносяться до реалізованих за місяць
товарів, мають залишатися як сальдо на названих вище рахунках витрат
наростаючим підсумком з початку року і за даними сальдо цих рахунків
відображатися в Звіті про фінансові результати.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” (
пункти 8 і 9) придбані або отримані запаси, включаючи товари,
зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна
вартість запасів, що придбані за плату є собівартістю запасів, яка
складається із суми, що сплачується згідно з договором постачальнику
(продавцю) і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів,
транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в
якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

ПСБО 9 “Запаси” не конкретизує порядок визначення первісної
(балансової) вартості товарів та визначення фактичної собівартості
реалізованих товарів з врахуванням первісної їх вартості та облікових
цін на товари в оптовій та роздрібній торгівлі. Водночас всупереч
положенням пунктів 8 і 9 ПСБО 9 “Запаси” в пункті 22 вказується, що
собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною
(роздрібною) вартістю товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.
Як повинна визначатись собівартість реалізованих товарів в оптовій
торгівлі в Положенні не вказується.

На наш погляд, суперечливість вказаних вище положень ПСБО 9 “Запаси” має
бути врахована при розробці відомчих методичних рекомендацій з
планування та обліку витрат торговельних підприємств. Згідно з
положеннями пунктів 8 і 9 ПСБО 9 “Запаси” не може бути собівартості
реалізованих товарів як в оптових, так і в роздрібних торговельних
підприємствах без відповідної частки витрат, безпосередньо пов’язаних
з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до
реалізації. Без частки названих витрат неможливо об’єктивно визначити
фінансові результати й ефективність торгівлі.

Виходячи із вище викладеного, автор розглядає найбільш раціональний
варіант списання на фінансові результати витрат обігу торговельних
підприємств, при якому витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням
товарів, транспортуванням їх до місця використання та доведенням до
стану, в якому вони придатні до реалізації, включаються до фактичної
собівартості реалізованих товарів за спеціальним щомісячним розрахунком
цих витрат.

Витрати торговельного підприємства на придбання товарів, на їх доставку
та доведення до придатного для реалізації стану протягом місяця
обліковуються на рахунку 93 “Витрати обігу”. В кінці місяця названі
витрати, що відносяться за розрахунком до реалізованих товарів,
списуються з рахунку 93 на збільшення собівартості реалізованих товарів.

Сума витрат обігу на придбання товарів, на їх доставку та доведення до
придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів,
визначається за розрахунком як різниця між попереднім сальдо цих витрат
на відповідних статтях аналітичного обліку і залишком їх за розрахунком
на залишок товарів на кінець звітного місяця.

Сума витрат обігу на придбання товарів, на їх доставку та доведення до
придатного для реалізації стану, що відноситься до залишку не
реалізованих на кінець місяця товарів, визначається як добуток від
множення суми вартості не реалізованих товарів і середнього відсотка цих
витрат за розрахунком.

Особливість відображення в бухгалтерському обліку з 1 січня
2000 року фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності
підприємства в тому, що протягом року фінансовий результат визначається
оперативно в Звіті про фінансові результати, а в бухгалтерському обліку
він повинен відображатись заключними записами підсумком за звітний рік.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
допускає списання доходів і витрат на рахунок 79 “Фінансові результати
заключними записами в кінці звітного року або щомісячно. На погляд
автора, щомісячне списання доходів і витрат на субрахунки фінансових
результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства не доцільне.
Недоцільність щомісячного закриття рахунків доходів і витрат в тому, що
воно ускладнює синтетичний і аналітичний облік та складання квартальних
звітів про фінансові результати, а також не сприятиме ефективному
контролю та аналізу витрат і доходів.

Протягом року на рахунках класів 7 “Доходи і результати
діяльності” та 9 “Витрати діяльності” відображаються і накопичуються
відповідно доходи та витрати, що дає можливість складати проміжну
звітність про фінансові результати (квартальну, піврічну). В кінці року
рахунки доходів і витрат закриваються перенесенням сальдо з цих рахунків
на рахунок 79 “Фінансові результати” . Таким чином, в новому Плані
рахунків бухгалтерського обліку відсутній фінансово-результатний рахунок
аналогічний рахунку 46 “Реалізація”, а рахунок 79 “Фінансові
результати” виконує в якійсь мірі функції рахунку 80 “Прибутки і
збитки”. Замість фінансово-результатного рахунку 46 “Реалізація” в
новому Плані рахунків передбачено шість синтетичних рахунків: 70
“Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід” 74 “Інші
доходи”, 90 “Собівартість реалізації”, 94 “Інші витрати операційної
діяльності” і 97 “Інші витрати”.

На рахунку 70 “Доходи від реалізації” відображається виручка від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), нарахована або отримана
підприємством у звітному періоді наростаючим підсумком з початку року.
Для визначення на цьому рахунку чистого доходу підприємства на дебеті
рахунку 70 “Доходи від реалізації” відображають податки, що підлягають
сплаті з доходу (податок на додану вартість і акцизний збір), а також
частину доходу, що передається іншим підприємствам за договорами про
спільну діяльність, за договорами комісії і ін.

На рахунку 71 “Інший операційний дохід” відображаються дохід від
реалізації інших оборотних активів, іноземної валюти, дохід від
операційної оренди активів, одержані штрафи, пені, неустойки та інші
доходи.

На рахунку 74 “Інші доходи” відображаються доходи від інших
операцій підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності
(від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, від реалізації
фінансових інвестицій, від реалізації майнових комплексів та інші).

На рахунку 90 “Собівартість реалізації” відображається виробнича
собівартість готової продукції (робіт, послуг) або собівартість
товарів, реалізованих у звітному періоді.

На субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” за дебетом
відображається первісна вартість товарів, включаючи витрати на придбання
товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану.
З кредиту субрахунку 902 в кінці року заключним записом списується на
субрахунок 791 “Результат основної діяльності” фактична собівартість
реалізованих товарів.

На рахунок 94 “Інші витрати операційної діяльності” відображаються
витрати на дослідження і розробки, собівартість реалізованих виробничих
запасів, іноземної валюти, визнані штрафи, пені, неустойки та інші
витрати операційної діяльності.

На рахунку 97 “Інші витрати” відображаються витрати від інших
операцій підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності
(собівартість реалізованих основних засобів, нематеріальних активів,
фінансових інвестицій, реалізованих майнових комплексів та інші.

З метою розмежування доходів і витрат від звичайної діяльності
(операційної або основної та іншої), а також надзвичайних подій для
обліку доходів і витрат Планом рахунків передбачені відповідні
взаємопов’язані субрахунки. Наприклад, доходи і витрати підприємства
обліковуються на окремих субрахунках до рахунків 70 “Доходи від
реалізації”, 90 “Собівартість реалізації” і 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” для розмежування доходів від
основної діяльності має субрахунки:

701 “Дохід від реалізації готової продукції”,

702 “Дохід від реалізації товарів”,

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”,

704 “Вирахування з доходу”.

Рахунок 90 “Собівартість реалізації” для розмежування витрат на
основну діяльність має субрахунки:

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”,

902 “Собівартість реалізованих товарів”,

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”.

Рахунок 79 “Фінансові результати” для розмежування в обліку
фінансових результатів від звичайної діяльності і надзвичайних подій
має субрахунки:

791 “Результат основної діяльності”,

792 ” Результат фінансових операцій”,

793 ” Результат іншої звичайної діяльності”,

794 ” Результат надзвичайних подій”.

Враховуючи, що підприємства звичайно здійснюють різні види основної
діяльності (виробництво продукції, роботи, послуги, торгівля тощо), а
для обліку фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 79
“Фінансові результати” виділено один субрахунок, то в аналітичному
обліку до субрахунку 791 ” Результат основної діяльності” необхідно
виділити фінансові результати за видами основної діяльності аналогічно
як це зроблено на рахунках 70 “Доходи від реалізації” і 90
“Собівартість реалізації”. Без цього не можливий ефективний аналіз
фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Сальдо рахунків 74 “Інші доходи” і 97 “Інші витрати” списуються в
кінці року на субрахунок 793 “Результат іншої звичайної діяльності”. В
такий спосіб визначається фінансовий результат від іншої звичайної
діяльності.

Записи в синтетичному обліку протягом року за кредитом рахунків
доходів та за дебетом рахунків витрат здійснюють в кореспонденції
рахунків, вказаній до кожного рахунку в Інструкції про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Протягом року фінансовий результат від господарсько-фінансової
діяльності підприємства (прибуток або збиток) визначається оперативно
без відображення на бухгалтерських рахунках тільки в Звіті про фінансові
результати підприємства. Аналогічно визначається фінансовий результат
від фінансових операцій та від надзвичайних подій.

Економічний зміст доходів і витрат, що обліковуються на окремих
синтетичних рахунках і субрахунках розкривається за їх видами (статтями)
в аналітичному обліку до цих рахунків.

На торговельних підприємствах до собівартості реалізованих товарів,
що обліковуються на субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”
за ПСБО 9 “Запаси” відносяться витрати на придбання товарів, на доставку
їх та доведення до придатного для реалізації стану. Порядок обліку і
списання цих витрат Інструкцією не встановлений. На рахунках 92
“Адміністративні витрати” і 93 “Витрати обігу” торговельні підприємства
обліковують витрати торгівлі.

Отже, з 1 січня 2000 року до фінансово-результатних рахунків
відносяться також рахунки обліку доходів і витрат.

Розглядаючи основні питання організації та ведення бухгалтерського
обліку доходів, витрат і фінансових результатів, автор виходить з того,
що характеристика окремих рахунків та кореспонденція рахунків викладені
в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, і
використовуються вони в залежності від конкретних умов діяльності
підприємства.

В посібнику дається тільки основна кореспонденція рахунків,
пов’язана з відображенням в бухгалтерському обліку доходів, витрат і
фінансових результатів.

Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів
діяльності торговельних підприємств розглядається спочатку на наочних
загальних схемах їх обліку. Для кращого розуміння викладених далі
бухгалтерських записів з відображення в обліку списання доходів і витрат
на фінансові результати та фінансових результатів основної діяльності
торговельних підприємств доцільно спочатку зрозуміти та засвоїти ці
записи за загальними схемами.

Загальні схеми бухгалтерського обліку

доходів, витрат і фінансових результатів

основної діяльності торговельних підприємств

Порядок записів в синтетичному обліку, пов’язаних з відображенням
на бухгалтерських рахунках фінансових результатів
господарсько-фінансової діяльності підприємства, з 2000 року суттєво
змінився і ґрунтується на національних положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку та новому Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Основна відмінність нового бухгалтерського обліку фінансових
результатів, введеного з 2000 р., в тому, що доходи і витрати,
пов’язані з реалізованою продукцією (товарами, роботами, послугами),
обліковуються протягом року відповідно на рахунках 70 “Доходи від
реалізації”, 90 “Собівартість реалізації” та інших з оперативним
визначенням фінансових результатів за звітні періоди (квартал, півроку)
в Звіті про фінансові результати. В бухгалтерському обліку фінансовий
результат господарсько-фінансової діяльності підприємства визначається і
відображається на бухгалтерських рахунках тільки заключними записами на
списання сальдо доходів і витрат за звітний рік. Сальдуванням доходів і
витрат від основної (операційної) діяльності на субрахунку 791
“Результат основної діяльності” визначають балансовий прибуток (збиток)
за звітний рік станом на 31 грудня.

До особливостей бухгалтерського обліку фінансових результатів у
торгівлі з 2000 року слід віднести суттєві зміни в синтетичному та
аналітичному обліку доходів і витрат торговельних підприємств.
Враховуючи зміни в бухгалтерському обліку доходів і витрат торгівлі та
значне ускладнення цього обліку, а також для наочності і кращого
розуміння змін, що сталися в бухгалтерському обліку, розглянемо
бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів основної
діяльності торговельних підприємств на загальних схемах (рис. 6, 7 і 8).

Рисунок 6

Загальна схема

бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств

791
702

доходи основної

діяльності 1

2

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку доходів
торговельних підприємств заключними записами за звітний рік:

1. Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації товарів на
субрахунок 791 “Результат основної діяльності” .

2. Списання кінцевого сальдо чистого іншого операційного доходу на
субрахунок 791 “Результат основної діяльності” .

3. Списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі на субрахунок
791 “Результат основної діяльності” .

4. Списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів на субрахунок 792
“Результат фінансових операцій ” .

5. Списання кінцевого сальдо інших доходів на субрахунок 793 “Результат
іншої звичайної діяльності”.

6. Списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів на субрахунок 794
“Результат надзвичайних подій”.

Рисунок 7.

Загальна схема

бухгалтерського обліку витрат торговельних підприємств

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку витрат
торговельних підприємств заключними записами за звітний рік:

1. Списання на зменшення чистого доходу основної діяльності кінцевого
сальдо адміністративних витрат підприємства.

2.1. Щомісячне списання витрат на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що за розрахунком
відносяться до реалізованих товарів.

2.2. Списання на зменшення чистого доходу основної діяльності кінцевого
сальдо витрат обігу підприємства.

3. Списання на зменшення чистого доходу основної діяльності кінцевого
сальдо інших операційних витрат підприємства.

4. Списання кінцевого сальдо доходів від фінансових операцій на
субрахунок 792 “Результат фінансових операцій ”.

4. Списання кінцевого сальдо доходів від фінансових операцій на
субрахунок 792 “Результат фінансових операцій ”.

5. Списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі на субрахунок
792 “Результат фінансових операцій ” .

6. Списання кінцевого сальдо інших витрат на субрахунок 793 “Результат
іншої звичайної діяльності”.

7. Списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат на субрахунок 794
“Результат надзвичайних подій”.

Уточнити за рукописом

Рисунок 8

Загальна схема

бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів
основної діяльності торговельних підприємств

зменшити коди рахунків

902 791 641 (ПДВ), 643 і ін. 702, 71

4

92

4

2

93

5

92, 94

6

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку фінансових
результатів основної діяльності виробничих підприємств:

1. Щомісячне відображення в обліку податку на додану вартість від суми
доходу (обороту) з реалізації товарів у встановленому розмірі.

Аналогічно відображаються в бухгалтерського обліку суми акцизного
збору з підакцизних товарів, а також інших податків і зборів з обороту.

На загальній схемі бухгалтерського обліку (рис. 8), в записах на
рахунках та прикладах розглядається складніший варіант бухгалтерського
обліку доходів (реалізації), що оподатковуються податком на додану
вартість. В тому разі, коли на підприємстві є доходи (обороти), що
звільнені від оподаткування ПДВ, на субрахунку 702 “Дохід від
реалізації товарів” має бути відкритий окремий аналітичний рахунок для
обліку таких доходів.

2.Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації товарів та
іншого операційного доходу на субрахунок 791 “Результат основної
діяльності” заключними записами за звітний рік.

3. Щомісячне списання витрат на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що за розрахунком
відносяться до реалізованих товарів

4. Списання підсумком за рік на зменшення одержаного чистого доходу
підприємства фактичної собівартості реалізованих товарів.

5. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу
кінцевого сальдо витрат обігу підприємства за звітний рік.

6. Списання на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо
адміністративних витрат та інших операційних витрат підприємства за
звітний рік.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів
господарської діяльності до субрахунку 791 “Результат основної
діяльності” необхідно виділити окремі аналітичні рахунки доходів і
витрат за видами основної діяльності підприємства (оптова торгівля,
роздрібна торгівля, громадське харчування).

Інструкція не встановлює порядку розподілу адміністративних витрат.
Тому на підприємствах, які здійснюють багатогалузеву господарську
діяльність для визначення в управлінському обліку фінансових
результатів за видами діяльності необхідно самостійно встановити порядок
розподілу адміністративних витрат на окремі галузі основної діяльності
підприємства. І

Витрати обігу підприємства повинні відображатись в аналітичному обліку
за окремими видами торгівлі та списуватись на фінансові результати
відповідних видів торгівлі в установленому порядку.

Окремі малі підприємства мають право не використовувати рахунки класу 9
“Витрати діяльності” та рахунок 23 “Виробництво”. В цьому разі вони
обліковують виробничі витрати лише за елементами в класі рахунків 8 і в
кінці року списують їх безпосередньо на рахунок 79 “Фінансові
результати”. На цей рахунок списуються також доходи, накопичені протягом
року на рахунках класу 7 “Доходи і результати діяльності”.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

основної діяльності торговельних підприємств

Особливості синтетичного обліку доходів, витрат

і фінансових результатів торговельних підприємств

Синтетичний облік фінансових результатів на оптово-збутових, оптових і
посередницьких підприємствах та підприємствах роздрібної торгівлі має
особливості, що випливають із специфіки торговельної діяльності та
порядку ціноутворення в оптовій і роздрібній торгівлі, з особливого
порядку обліку доходів і витрат обігу.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”
(пункти 8 і 9) придбані або отримані запаси, включаючи товари,
зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна
вартість запасів, що придбані за плату є собівартістю запасів, яка
складається із суми, що сплачується згідно з договором постачальнику
(продавцю) і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і
транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в
якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

ПСБО 9 “Запаси” не конкретизує порядок визначення первісної
(балансової) вартості товарів та визначення фактичної собівартості
реалізованих товарів з врахуванням первісної їх вартості та облікових
цін на товари в оптовій та роздрібній торгівлі. Водночас всупереч
положенням пунктів 8 і 9 ПСБО 9 “Запаси” в пункті 22 вказується, що
собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною
(роздрібною) вартістю товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.
Як повинна визначатись собівартість реалізованих товарів в оптовій
торгівлі в Положенні не вказується.

На наш погляд, суперечливість вказаних вище положень ПСБО 9 “Запаси” має
бути врахована при розробці відомчих методичних рекомендацій з
планування та обліку витрат торговельних підприємств. Згідно з
положеннями пунктів 8 і 9 ПСБО 9 “Запаси” не може бути собівартості
реалізованих товарів як в оптових, так і в роздрібних торговельних
підприємствах без відповідної частки витрат, безпосередньо пов’язаних
з придбанням товарів, доставкою і доведенням їх до стану, в якому вони
придатні до реалізації. Без частки названих витрат неможливо об’єктивно
визначити фактичну собівартість товарів, фінансові результати й
ефективність торгівлі.

Виходячи із вище викладеного, автор розглядає складніший варіант
списання на фінансові результати витрат обігу торговельних підприємств,
при якому витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням товарів,
транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в
якому вони придатні до реалізації, включаються до фактичної собівартості
реалізованих товарів за спеціальним щомісячним розрахунком цих витрат.

Відомчими методичними рекомендаціями має бути встановлений раціональний
порядок визначення собівартості реалізованих товарів. До встановлення
такого порядку рекомендується застосовувати порядок визначення
собівартості реалізованих товарів, викладений в посібнику.

Синтетичний облік фінансових результатів в торгівлі ведеться за
загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів
торговельних підприємств (рис. 6) з врахуванням особливостей
відображення в обліку собівартості реалізованих товарів:

1. На оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах, які
обліковують товари за купівельними цінами, собівартість реалізованих
товарів складається із купівельної їх вартості (без ПДВ) і витрат
підприємства на придбання товарів, на доставку їх та доведення товарів
до придатного для реалізації стану.

2. На підприємствах роздрібної торгівлі, в тому числі на підприємствах
громадського харчування, які обліковують товари за продажними цінами,
собівартість реалізованих товарів складається із продажної їх вартості
за виключенням (мінусом) товарних надбавок, що за щомісячним розрахунком
відносяться до реалізованих товарів, з доданням витрат підприємства на
придбання товарів, на їх доставку та доведення товарів до придатного
для реалізації стану.

Відповідно до Типового положення про склад витрат обігу та порядок їх
планування і розподілу в торговельній діяльності з врахуванням положень
ПСБО 9 “Запаси” витрати підприємства на придбання товарів, на їх
доставку та доведення до придатного для реалізації стану повинні
щомісячно списуватись на дебет рахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів” в сумі, що відноситься до реалізованих за місяць товарів. При
цьому названі витрати розподіляються за щомісячним розрахунком на
витрати, що відносяться до реалізованих товарів і до залишку товарів на
кінець звітного місяця. Інші витрати обігу, адміністративні витрати та
інші операційні витрати списуються на рахунок 791 “Результат основної
діяльності” заключними записами в кінці звітного року.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів основної
діяльності оптово-збутових, оптових та торговельно-посередницьких
підприємств

Протягом звітного року доходи та чистий дохід оптово-збутових, оптових і
торговельно-посередницьких підприємств від реалізації товарів та інших
операційних доходів від основної діяльності щомісячно відображається в
обліку наступними записами на синтетичних рахунках та відповідних
субрахунках:

1. На суму відвантажених і відпущених (реалізованих) покупцям товарів за
договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану
вартість (акцизний збір) та інших операційних доходів від основної
діяльності:

1.1. Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Дт 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках” і ін.

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів”

1.2. Дт 31 “Рахунки в банках” і ін.

Кт 71 “Інший операційний дохід”

2. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті
товарів покупцями:

Дт 702 “Доходи від реалізації товарів”

Кт 643 “З податкових зобов’язань”

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена
бухгалтерська проводка: Дт 643 “З податкових зобов’язань” – Кт 641
“Розрахунки за податками”, анал. рахунок “З податку на додану
вартість”.

3. На відображення в обліку податку на додану вартість при
відвантаженні (відпуску) товарів покупцям в рахунок наступної оплати або
оплаті відпущених товарів готівкою:

Дт 70 “Доходи від реалізації”

Кт 641 “Розрахунки за податками”, анал. рахунок “З податку на додану
вартість”

У тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує
акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також
відображаються за дебетом субрахунку 702 “Доходи від реалізації товарів”
на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 “Розрахунки за
податками й платежами” та інших.

На зменшення чистого доходу від оптової торгівлі, який визначається
вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та
інших податків і зборів з обороту тощо, в кінці року заключними записами
списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо
адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих
товарів, та сальдо інших витрат операційної діяльності.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року
без запису на бухгалтерських рахунках на суму собівартості реалізованих
товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається
протягом року на субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”
записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову купівельну вартість відвантажених (відпущених) товарів:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 281 “Товари на складах”

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до
реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу”

Суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до
реалізованих товарів, рекомендується визначати за звітний місяць
спеціальним розрахунком (таблиця )

Вставка – таблиця розрахунку витрат на реал. товари

За даними складеного розрахунку за грудень в синтетичному обліку має
бути зроблений запис на сисання витрат, які відносяться до реалізованих
за місяць товарів, на збільшення собівартості реалізованих товарів на
суму 2591 грн.:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу” – 2591

В цьому разі витрати на придбання товарів, на їх доставку та доведення
для придатного для реалізації стану списані на зменшення витрат обігу. В
аналітичному обліку до рахунку 93 “Витрати обігу” необхідно списати
суми згідно з розрахунком на зменшення кожної із вказаних в розрахунку
статей. Таким чином на кожній із названих статей за станом на кінець
місяця повинно залишитись сальдо в сумі згідно з розрахунком. Разом 5503
грн.

Тільки за розрахунком названих витрат на залишок товарів станом на 31
грудня сальдо вказаних витрат залишається на рахунку 93 “Витрати обігу”,
а різниця між попереднім сальдо цього рахунку і сумою витрат на
придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для
реалізації стану на залишок товарів списується з кредиту рахунку 93
“Витрати обігу” на дебет субрахунку 791 “Результат основної
діяльності”.

Особливість відображення в обліку витрат обігу за грудень розглянемо на
прикладі:

Приклад 1. На відображення в обліку витрат, що відносяться до товарів,
реалізованих за грудень, та на списання витрат обігу за звітний рік на
фінансові результати:

За розрахунком витрати на придбання товарів, на їх доставку та доведення
до придатного для реалізації стану на залишок товарів на кінець року
складають 5503 грн. Витрати на реалізовані за грудень товари – 2591
грн.

Попереднє сальдо витрат на рахунку 93 “Витрати обігу” станом на 1 січня
– 52874 грн.

Витрати обігу, що підлягають списанню заключним записом в кінці року на
рахунок фінансових результатів – 44780 грн. (52874 – 2591 – 5503).

За даними прикладу 1 в грудні мають бути зроблені бухгалтерські записи
з обліку витрат обігу торговельного підприємства:

1. На списання витрат, що відносяться до реалізованих за грудень
товарів, – 2591 грн.:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу” – 2591

2. На списання заключним записом в кінці року витрат обігу за рік на
фінансові результати – 44780 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати обігу” – 44780

Отже, витрати торговельного підприємства протягом року накопичуються
на відповідних рахунках витрат, а в кінці звітного року списуються
заключними записами на відповідні рахунки фінансових результатів.

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від
основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких
підприємств за звітний рік необхідно скласти наступні заключні
бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від оптової торгівлі
та інших операційних доходів:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Дт 71 “Інший операційний дохід”

Кт 791 “Результат основної діяльності”

2 (3). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів
:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати”

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім
витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 93 “Витрати на збут”

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат :

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 94 “Інші витрати операційної діяльності”

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в
обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за
загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів
виробничих підприємств (рис. 6).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в
бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів
оптово-збутовими, оптовими і посередницькими підприємствами фінансовий
результат визначається сальдуванням на субрахунку 791 “Результат
основної діяльності” доходів і витрат як прибуток або збиток
підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації
товарів за звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових
результатів оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств від
основної діяльності:

Приклад 2. На відображення в бухгалтерському обліку фінансових
результатів оптового підприємства від основної діяльності за звітний
рік.

1.1. Реалізовано товарів за договірними відпускними цінами, включаючи
ПДВ, на суму 780500 грн.

1.2. Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих
товарів (доходу) – 130083 грн.

Чистий дохід підприємства – 650417 грн.

2. Фактична собівартість товарів, реалізованих підприємством протягом
року :

1.1. Купівельна вартість відвантажених товарів – 563167 грн.

1.2. Витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за
щомісячними розрахунками до реалізованих товарів – 15250 грн.

Разом собівартість реалізованих товарів – 578417 грн.

3. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих
товарів – 10820 грн.

4. Витрати обігу підприємства – 44780 грн.

5. Інші витрати операційної діяльності підприємства – 3250 грн.

Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари – 637267 грн.

За даними прикладу 2 чистий дохід оптового підприємства від реалізації
товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були
відображені в обліку протягом року бухгалтерськими проводками:

– на відображення в обліку відвантажених покупцям товарів за договірними
відпускними цінами, включаючи ПДВ – 780500 грн.:

Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” і ін.

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 780500

– на нарахування податкових зобов’язань з ПДВ від суми реалізованих
товарів – 130083 грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки за податками” (ПДВ) – 35110

Кт 643 “З податкових зобов’язань” – 94973

Разом –
130083

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

– списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб купівельна
вартість реалізованих товарів – 563167 грн.:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 281 “Товари на складах” – 563167

– списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання
товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану
– 15250 грн.:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу” – 15250

На відображення в обліку фінансових результатів оптового підприємства за
звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства – 650417
грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 791 “Результат основної діяльності” – 650417

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів –
578417 грн.:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів” – 578417

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат – 10820 грн.:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати” – 10820

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на
придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для
реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на
кінець звітного року, – 44780 грн.:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 93 “Витрати на збут” – 44780

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат – 3250 грн.:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 94 “Інші витрати операційної діяльності” – 3250

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 “Результат основної
діяльності” в сумі 650417 грн. і дебетового обороту в сумі 637267 грн.
визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності оптового
підприємства за звітний рік складає прибуток в сумі 13150 грн.

В тому разі, коли оптове підприємство здійснює, крім оптового продажу
товарів, інші види господарської діяльності (роздрібну торгівлю,
виробництво продукції тощо) бухгалтерські записи на відображення в
бухгалтерському обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть
аналогічними. Але на субрахунок 791 “Результат основної діяльності”
списуються чистий дохід та собівартість за видами діяльності з
відповідних субрахунків до рахунків 70 “Доходи від реалізації” і 90
“Собівартість реалізації”.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів
господарської діяльності до субрахунку 791 “Результат основної
діяльності” необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті)
доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі аналітичний облік до
рахунку 93 “Витрати обігу” ведеться за встановленою номенклатурою статей
витрат обігу. Особливість ведення аналітичного обліку витрат обігу в
тому, що за станом на кінець будь-якого звітного періоду на статтях
витрат на придбання товарів, на їх доставку та на доведення до
придатного для реалізації стану мають залишатись суми названих витрат за
розрахунком на залишок товарів. Названі витрати, що відносяться за
розрахунком до реалізованих товарів, щомісячно списуються на збільшення
собівартості реалізованих товарів (Дт 902 – Кт 93), тобто на зменшення
сум вказаних витрат.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Синтетичний облік фінансових результатів в роздрібній торгівлі ведеться
аналогічно як на оптово-збутових, оптових і посередницьких
підприємствах. Особливість обліку в роздрібній торгівлі визначається
застосуванням продажних (роздрібних) цін на товари, які включають
товарні надбавки, що складаються із сум податку на додану вартість і
торговельної націнки підприємства на покриття витрат торгівлі та
створення доходу. У зв’язку з цим для визначення собівартості
реалізованих товарів роздрібними торговельними підприємствами необхідно
додатково врахувати та відобразити в обліку товарні надбавки, що
відносяться за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів.

Особливістю визначення та відображення в обліку чистого доходу
роздрібної торгівлі та собівартості реалізованих товарів є також те, що
в сучасних умовах господарювання роздрібні торговельні підприємства
поряд з продажем товарів населенню здійснюють також дрібнооптовий та
оптовий відпуск товарів підприємствам і установам за договірними
відпускними цінами з безготівковим розрахунком за товари..

Виходячи із вище викладеного, протягом звітного року доходи та чистий
дохід роздрібної торгівлі від реалізації товарів та інших операційних
доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку
записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму проданих за готівку, відпущених і відвантажених
(реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами
(доходу), включаючи податок на додану вартість та інших операційних
доходів від основної діяльності (субсидії, гранти тощо) :

1.1. Дт 30 “Каса”

Дт 31 “Рахунки в банках” і 36 “Розрахунки з покупцями та
замовниками” і ін.

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів”

1.2. Дт 31 “Рахунки в банках” і ін.

Кт 71 “Інший операційний дохід”

2. На суму податку на додану вартість з роздрібного продажу товарів за
даними касових апаратів на підставі розрахунку товарних надбавок
(реалізованої торговельної націнки), що відносяться до реалізованих
товарів:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки за податками” (ПДВ) – на суму податкового
зобов’язання з ПДВ

3. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при
передоплаті товарів покупцями при оптовому і дрібнооптовому відпуску
товарів покупцям – платникам ПДВ:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 643 “З податкових зобов’язань”

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена
бухгалтерська проводка: Дт 643 “З податкових зобов’язань” – Кт 641
“Розрахунки за податками”, анал. рахунок “З податку на додану
вартість”.

4. На відображення в обліку податку на додану вартість при відпуску
товарів покупцям – платникам ПДВ в рахунок наступної оплати:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки за податками”, анал. рахунок “З податку на додану
вартість”

У тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує
акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також
відображаються за дебетом рахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” на
зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 “Розрахунки за
податками й платежами” та інших.

На зменшення чистого доходу від роздрібної торгівлі, який визначається
вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та
інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записами
списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо
адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих,
та сальдо інших операційних витрат.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року
на суму собівартості реалізованих товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається
протягом року на субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”
записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову продажну вартість товарів, реалізованих за готівку та за
безготівковим розрахунком:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 282 “Товари в роздрібній торгівлі”

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до
реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу”

Сума витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до
реалізованих за місяць товарів, визначається за розрахунком аналогічно
як на оптових підприємствах (табл. )

3. На суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, що відносяться згідно з
розрахунком до реалізованих за місяць товарів:

Дт 292 “Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів
роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно скласти наступні заключні
бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від роздрібної
торгівлі та іншого операційного доходу:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Дт 71 “Інший операційний дохід”

Кт 791 “Результат основної діяльності”

2 (3). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати”

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім
витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 93 “Витрати обігу”

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 94 “Інші витрати операційної діяльності”

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в
обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за
загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів
виробничих підприємств (рис. 6).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в
бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів в
роздрібній торгівлі фінансовий результат від реалізації товарів
визначають сальдуванням на субрахунку 791 “Результат основної
діяльності” доходів і витрат як прибуток або збиток підприємства від
здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за
звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових
результатів роздрібної торгівлі від

основної діяльності:

Приклад 3. На відображення в обліку фінансових результатів роздрібного
торговельного підприємства від реалізації товарів за звітний рік:

1.1. Реалізовано товарів за готівковим розрахунком, включаючи ПДВ, на
суму 685200 грн.

1.2. Реалізовано товарів дрібним оптом і оптом покупцям – платникам ПДВ
за безготівковим розрахунком за договірними відпускними цінами,
включаючи ПДВ, на суму 128300 грн.

в тому числі: – на умовах передоплати відпущених (відвантажених)
товарів – 85800 грн.,

– в рахунок наступної оплати товарів та з
оплатою товарів готівкою – 42500 грн.

Разом реалізовано товарів (валовий дохід роздрібної торгівлі)
– 813500 грн.

2.1. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від
суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на
підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих
товарів, – 114200 грн.

2.2. Нараховані щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми
передоплат товарів покупцями – платниками ПДВ при оптовому і
дрібнооптовому відпуску товарів – 14300 грн.

2.3. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ при
відпуску товарів покупцям – платникам ПДВ при оптовому і дрібнооптовому
відпуску товарів в рахунок наступної оплати – 7083 грн..

Чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі – 677917 грн. (813500
– (114200 + 14300 + 7083)

Для спрощення прикладу інші податки і збори з обороту та інші
вирахування з доходу в прикладі не розглядаються

3. Фактична собівартість реалізованих покупцям протягом року товарів:

3.1. Облікова продажна вартість реалізованих товарів за готівку та за
безготівковим розрахунком – 813500 грн.

3.2. Витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за
щомісячними розрахунками до реалізованих товарів – 35810 грн.

3.3. Товарні надбавки, включаючи ПДВ, що відносяться до реалізованих
товарів за щомісячними розрахунками (віднімається) – 252185 грн.

Разом собівартість реалізованих товарів – 597125 грн.

4. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих
товарів, – 18300 грн.

5. Витрати обігу підприємства – 41927 грн.

6. Інші витрати операційної діяльності підприємства – 5650 грн.

Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари – 65877 грн.

Всього фактична собівартість реалізованих товарів – 663002 грн..

За даними прикладу 3 чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі від
реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік
були відображені протягом року бухгалтерськими проводками:

– на відображення в обліку реалізованих товарів за готівку – 685200
грн.:

Дт 30 “Каса” і 31 “Рахунки в банках”

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 685200

– на відображення в обліку відпущених (відвантажених) покупцям товарів
за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, – 128300 грн.:

Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” і ін.

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 128300

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість:

– відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми
реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на підставі
розрахунків товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів,
– 114200 грн.

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки за податками” (ПДВ) – 114200

– нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих
товарів покупцям за безготівковим розрахунком – 21383 грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки за податками” (ПДВ) – 7083

Кт 643 “З податкових зобов’язань” – 14300

Разом – 21383

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

– списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб облікова продажна
вартість товарів, реалізованих за готівку та безготівковим розрахунком,
– 813500:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 282 “Товари в роздрібній торгівлі” ” – 813500

– списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання
товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану
– 35810 грн.

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу” – 35810

– відображені в обліку товарні надбавки, включаючи ПДВ, які відносяться
до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками – 252185 грн.:

Дт 292 “Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів” – 252185

На відображення в обліку фінансових результатів підприємства роздрібної
торгівлі за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні
записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства – 677917
грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 791 “Результат основної діяльності” – 677917

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів –
597125 грн.:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів” – 597125

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат – 18300 грн.:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати” – 18300

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на
придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для
реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на
кінець звітного року – 41927 грн.:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 93 “Витрати обігу” – 41927

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат – 5650 грн.:

Дт 791 “Результат основної діяльності”

Кт 94 “Інші витрати операційної діяльності” – 5650

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 “Результат основної
діяльності” в сумі 677917 грн. і дебетового обороту в сумі 663002 грн.
визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності
підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік складає прибуток в сумі
14915 грн. (677917 – 663002)

У тому разі, коли підприємство здійснює, крім роздрібного продажу
товарів, інші види господарської діяльності (оптову торгівлю,
виробництво продукції тощо), бухгалтерські записи на відображення в
обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними.
Але на субрахунок 791 “Результат основної діяльності” списують чистий
дохід та собівартість товарів (продукції) за видами діяльності з
відповідних субрахунків до рахунків 70 “Доходи від реалізації” і 90
“Собівартість реалізації.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів
господарської діяльності до субрахунку 791 “Результат основної
діяльності” необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті)
доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

Аналітичний облік доходів і витрат від операційної (основної) діяльності
підприємства до рахунків 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший
операційний дохід”, 90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні
витрати”, 93 “Витрати обігу” і 94 “Інші витрати операційної діяльності”
та фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 791
“Результат основної діяльності” ведеться за статтями доходів і витрат,
економічний зміст яких визначається Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових

результатів від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та
надзвичайних подій

Фінансові результати від фінансових операцій, від іншої звичайної
діяльності та надзвичайних подій відображаються в синтетичному обліку в
кінці звітного року на субрахунках:

792 “Результат фінансових операцій”,

793 “Результат іншої звичайної діяльності”,

794 “Результат надзвичайних подій”.

Протягом року доходи і витрати, пов’язані з вказаними видами
неопераційної діяльності обліковуються на рахунках:

72 “Дохід від участі в капіталі”,

73 “Інші фінансові доходи”,

74 “Інші доходи”,

75 “Надзвичайні доходи”,

95 “Фінансові витрати”,

96 “Втрати від участі в капіталі”,

97 “Інші витрати”,

99 “Надзвичайні витрати”.

Накопичені протягом звітного року на вказаних синтетичних рахунках
доходи і витрати в кінці року списуються на відповідні субрахунки
фінансових результатів: 792 “Результат фінансових операцій”, 793
“Результат іншої звичайної діяльності” і 794 “Результат надзвичайних
подій” наступними заключними записами на бухгалтерських рахунках:

На відображення в обліку фінансового результату від фінансових операцій:

На списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі:

Дт 72 “Дохід від участі в капіталі”

Кт 792 “Результат фінансових операцій”

На списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів:

Дт 73 “Інші фінансові доходи”

Кт 792 “Результат фінансових операцій”

1.3 На списання кінцевого сальдо фінансових витрат:

Дт 792 “Результат фінансових операцій”

Кт 95 “Фінансові витрати”

1.4. На списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі:

Дт 792 “Результат фінансових операцій”

Кт 96 “Втрати від участі в капіталі”

На відображення в обліку фінансового результату від іншої звичайної
діяльності:

2.1. На списання кінцевого сальдо інших доходів:

Дт 74 “Інші доходи”

Кт 793 “Результат іншої звичайної діяльності”

2.2. На списання кінцевого сальдо інших витрат:

Дт 793 “Результат іншої звичайної діяльності”

Кт 97 “Інші витрати”

На відображення в обліку фінансового результату від надзвичайних подій:

На списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів:

Дт 75 “Надзвичайні доходи”

Кт 794 “Результат надзвичайних подій”

На списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат:

Дт 794 “Результат надзвичайних подій”

Кт 99 “Надзвичайні витрати”

Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій, від
іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій до рахунків 72 “Дохід
від участі в капіталі”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”,
75 “Надзвичайні доходи”, 95 “Фінансові витрати”, 96 “Втрати від участі в
капіталі”, 97 “Інші витрати” і 99 “Надзвичайні витрати” та фінансових
результатів від вказаних операцій за звітний рік на субрахунках 792
“Результат фінансових операцій”, 793 “Результат іншої звичайної
діяльності” і 794 “Результат надзвичайних подій” ведеться за статтями
доходів і витрат, економічний зміст яких визначений Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

7.2. Аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
господарсько-фінансової діяльності

Загальні положення

Для контролю за доходами, витратами та фінансовими результатами від
торговельної діяльності підприємства і аналізу цих результатів, крім
узагальнених на синтетичних рахунках 70 “Доходи від реалізації”, 90
“Собівартість реалізації”, 74 “Інші доходи” та на інших рахунках даних,
необхідні деталізовані дані про фінансові результати діяльності
підприємства. Такі деталізовані дані можна отримати лише з належно,
раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів.

З переходом на бухгалтерський облік за новими національними положеннями
(стандартами ) бухгалтерського обліку, розробленими на основі
міжнародних стандартів, аналітичний облік фінансових результатів
особливо необхідний для складання Звіту про фінансові результати. Більше
того, можна стверджувати, що без належно, раціонально організованого
аналітичного обліку фінансових результатів практично не можливе
складання об’єктивного Звіту про фінансові результати.

Завдання раціональної організації аналітичного обліку фінансових
результатів на кожному підприємстві в тому, щоб відповідно до Положення
(стандарту “Звіт про фінансові результати” та статей цього звіту на
аналітичних рахунках фінансових результатів протягом року наростаючим
підсумком з початку року в розрізі звітних статей накопичувались дані
про доходи та витрати підприємства, необхідні як для контролю та
аналізу, так і для складання Звіту про фінансові результати. Отже,
аналітичний облік фінансових результатів повинен бути організований так,
щоб за підсумком кожного звітного періоду із аналітичного обліку
фінансових результатів можна було взяти підсумкові дані і перенести їх
на відповідну статтю Звіту про фінансові результати.

Підприємства торгівлі, організуючи аналітичний облік доходів на звітний
рік, мусять виходити із переліку та економічного змісту статей Звіту про
фінансові результати. Враховуючи економічний зміст окремих статей звіту
визначають в ньому прибутки або збитки за звітний період.

Виходячи з вище викладених вимог, аналітичний облік фінансових
результатів має бути організований на підприємстві з врахуванням
специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної)
діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про
фінансові результати. Підприємства, організуючи аналітичний облік
доходів на звітний рік, мусять виходити із переліку та економічного
змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи зміст окремих
статей звіту визначають в ньому прибуток або збиток за звітний період.

Економічний зміст окремих статей Звіту про фінансові результати та
порядок визначення прибутку або збитку за звітний період від основної
(операційної) діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної
діяльності та надзвичайних подій установлені Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові результати” (пункти 13 – 37)
, крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають
винятки з цього правила.

З метою правильного визначення в звіті фінансових результатів та
недопущення помилок в економічному змісті окремих аналітичних рахунків і
відповідних статей звіту нижче наводимо їх зміст в послідовності рядків
Звіту про фінансові результати:

010. У статті “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)” відображається загальний дохід (виручка) від реалізації
продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих
знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на
додану вартість, акцизного збору тощо).

015. У статті “Податок на додану вартість” відображається сума податку
на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

020. У статті “Акцизний збір” підприємства -платники акцизного збору
відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

025. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту,
показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати.

030. У статті “Інші вирахування з доходу” відображаються надані знижки,
повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

035. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків,
зборів, знижок тощо.

040. У статті “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)” показується виробнича собівартість реалізованої продукції
(робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

050(055). Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим
доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

060. У статті “Інші операційні доходи” відображаються суми інших доходів
від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-, дохід від операційної
оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування
раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім
фінансових інвестицій) тощо.

070. У статті “Адміністративні витрати” відображаються
загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням
підприємства.

080. У статті “Витрати на збут” відображаються витрати підприємства,
пов’язані з реалізацією продукції (товарів) витрати на утримання
підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку
продукції споживачам тощо.

090. У статті “Інші операційні витрати” відображаються собівартість
реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати
від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані
економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних
витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної
діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості
продукції, товарів, робіт, послуг).

100(105). Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як
алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу,
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

110. У статті “Дохід від участі в капіталі” відображається дохід,
отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні
підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

120. У статті “Інші фінансові доходи” показуються дивіденди, відсотки та
інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які
обліковуються за методом участі в капіталі).

130. У статті “Інші доходи” показується дохід від реалізації фінансових
інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від
неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі
звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю
підприємства.

140. У статті “Фінансові витрати” показуються витрати на проценти та
інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

150. У статті “Втрати від участі в капіталі” відображається збиток,
спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні
підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі.

160. У статті “Інші витрати” відображаються собівартість реалізації
фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати
від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових
інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі
звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з
операційною діяльністю підприємства.

170(175). Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної
діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших
витрат (збитків).

180. У статті “Податки на прибуток” показується сума податків на
прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”.

190(195). Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між
прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з
прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної
діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

200(205). У статтях “Надзвичайні доходи” і “Надзвичайні витрати”
відображаються відповідно:

невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж,
техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню
втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за
вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від
надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від
інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій,
наведеному у цьому Положенні (стандарті). Збитки від надзвичайних подій
відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на
прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і
вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід
окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

210. У статті “Податки з надзвичайного прибутку” відображається сума
податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

220(225). Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума
прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку,
надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Аналітичний облік доходів і витрат до окремих рахунків або субрахунків
ведеться в спеціальних відомостях або книгах, прийнятих на даному
підприємстві за формою бухгалтерського обліку, яка підприємством
застосовується. Підсумки доходів і витрат на окремих аналітичних
рахунках (статтях) підраховуються за звітний місяць. У зв’язку з тим, що
в Звіті про фінансові результати доходи і витрати за звітний період
показуються наростаючим підсумком з початку року, доцільно після
підсумку за останній місяць кварталу ввести окремий рядок (графу) “З
початку року”. При необхідності визначення доходів і витрат з початку
року в середині звітного періоду (кварталу) такі підсумки доцільно
підраховувати на визначену дату, наприклад, на 1 травня , на 1 серпня.

На одному розвороті відомості (книги) аналітичного обліку доходів і
витрат доцільно об’єднати 2 – 3 субрахунки одного синтетичного рахунку з
виділенням підсумків “Разом” за субрахунком та “Всього” за синтетичним
рахунком. Це дасть можливість спростити записи та підрахунки в
аналітичному обліку, покращити наглядність аналітичного обліку та його
використання для контролю й аналізу доходів і витрат.

Автор рекомендує вести аналітичний облік доходів і витрат, пов’язаних зі
звичайною діяльністю та надзвичайними подіями, в спеціальних відомостях,
що відкриваються на звітний рік для окремих синтетичних рахунків або
субрахунків, як показано далі.

Враховуючи особливості структури нового Плану рахунків, в аналітичному
обліку до окремих синтетичних рахунків доходів аналітичними рахунками
виступають субрахунки, виділені в Плані рахунків для обліку окремих
видів доходів і витрат. В цьому разі вважаємо недоцільним ведення
аналітичного обліку в розрізі окремих субрахунків.

З метою спрощення записів в аналітичному обліку доходів і витрат та
скорочення часу на визначення аналітичних рахунків (статей) аналітичного
обліку рекомендується при визначенні за первинними документами
кореспонденції рахунків (бухгалтерських проводок) після коду
синтетичного рахунку чи субрахунку доходів або витрат через дефіс
записувати порядковий номер статті за встановленою на підприємстві
нумерацією статей. Наприклад, Кт 702-1.1, Кт 91-1, Дт 74-5 і т.д. В
цьому разі при записах доходів і витрат в аналітичному обліку нема
необхідності знову звертатись до первинних документів, щоб визначити вид
доходів.

Рекомендований спосіб кодування синтетичних і аналітичних рахунків
доходів і витрат особливо доцільний при веденні комп’ютерного обліку на
підприємстві, бо, крім вказаних вище переваг такого кодування рахунків,
дає можливість автоматично отримати підсумкові дані аналітичного обліку
доходів з початку року.

Перелік рекомендованих автором аналітичних рахунків (статей) доходів
може уточнюватись головним бухгалтером підприємства з врахуванням
специфіки його господарсько-фінансової діяльності. Перелік вказаних
нижче статей доходів основної діяльності торговельних підприємств з
врахуванням галузевої специфіки їх діяльності повинен бути уточнений
відомчими галузевими методичними рекомендаціями з бухгалтерського
обліку.

Аналітичний облік доходів і витрат в торгівлі як і в інших галузях
діяльності має розкривати елементи собівартості реалізованих товарів і
створнення чистого доходу від їх реалізації та служити джерелом
інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про фінансові
результати.

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності

оптово-збутових, оптових і

торговельно-посередницьких підприємств

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності оптово-збутових,
оптових і торговельно-посередницьких підприємств, виходячи із змісту
статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” до окремих
синтетичних фінансово-результатних рахунків повинен вестись в розрізі
наступних статей:

До субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів”:

за кредитом:

1. Дохід від реалізації товарів.

1.1 За безготівковим розрахунком.

1.2. За готівку.

1.3. За бартерними операціями тощо.

2. Інші доходи.

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний збір

3. Інші податки і збори з обороту.

4. Інші вирахування з доходу.

5, Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 704 “Вирахування з доходу”

за дебетом:

1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).

2. Вартість повернених покупцями товарів.

3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

за кредитом:

1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.

(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 “Вирахування з
доходу” в частині повернення покупцем товарів не зрозуміле).

До рахунку 71 “Інший операційний дохід” :

за кредитом:

Дохід від реалізації іноземної валюти.

Дохід від реалізації інших оборотних активів.

Дохід від операційної оренди активів.

Дохід від операційних курсових різниць.

Одержані пені, штрафи, неустойки.

Відшкодування раніше списаних активів.

Дохід від списання кредиторської заборгованості.

Одержані гранти та субсидії.

Інші доходи від операційної діяльності.

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

4. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”:

– за дебетом:

1. Купівельна вартість реалізованих товарів

2. Витрати на придбання товарів.

3. Витрати на доставку товарів.

4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Разом собівартість реалізованих товарів.

за кредитом:   

1. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові
результати.

До рахунку 92 “Адміністративні витрати” :

за дебетом:

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо) .

Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу.

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського використання (операційна оренда,
страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона).

Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна
тощо).

Витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо).

Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання.

Витрати на врегулювання спорів у судових органах

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі
(крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до
виробничої собівартості продукції, робіт, послуг.

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

Інші витрати загальногосподарського призначення.

за кредитом:

Списання сальдо адміністративних витрат на фінансові результати.

З метою контролю і аналізу окремих видів адміністративних витрат в
аналітичному обліку доцільно виділити окремі субстатті за видами цих
витрат. Наприклад, до статті 2 “ Витрати на службові відрядження і
утримання апарату управління підприємством та іншого
загальногосподарського персоналу”:

2.1. Витрати на службові відрядження.

2.2. Витрати на заробітну плату.

2.3. Витрати на страхування.

2.4. Витрати на додаткові виплати.

2.5. Витрати на навчання.

2.6. Інші витрати на утримання апарату управління підприємством.

Аналітичний облік витрат до рахунку 92 “Адміністративні витрати”
рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі) як показано в
таблиці 9.

Таблиця 9

і

ВІДОМІСТЬ

Аналітичного обліку до рахунку 92 “Адміністративні витрати”

Дата № запису Кор.. р-к

Зміст запису Адміністративні витрати

Разом Списання сальдо амін. витрат

1. Загальні та корпоративні 2. На персонал офісу 3. На утримання
приміщень та обладнання І т.д. ст..4-7 адмін. витрат

З початку року 545 7600 1542 2859 12546

С-до на 1.10.200__р.

12546

31.10 15 66 Нарахована зарплату

680

680

31.10 16 65 Нарахування на зарплату і т.д.

255

255

Разом за жовтень 168 1060 410 802 2440

Сальдо на 1.11.200___р.

14986

Так же до кінця року

31.12 38 791 Списано сальдо витрат

6748

З початку року 1382 8300 2452 4614 16748 16748

сальдо на 1.01.200__Р.

Як видно із даних таблиці в аналітичному обліку до рахунку 92
“Адміністративні витрати” протягом звітного року в аналітичному обліку
накопичуються витрати підприємства на управління для заповнення
відповідної статті звіту (рядок 070) за кожний квартал і за звітний
рік. Дані аналітичного обліку адміністративних витрат необхідні також
для їх аналізу, при якому в першу чергу суми фактичних витрат
порівнюються із сумами адміністративних витрат за кошторисом.

Аналітичний облік до всіх інших синтетичних рахунків витрат
торговельних підприємств доцільно вести аналогічно як рекомендовано
вести аналітичний облік адміністративних витрат.

Витрати торговельних підприємств на придбання товарів, на їх доставку та
підготовку до реалізації за економічним змістом мають входити до
собівартості товарів.

Організація та ведення синтетичного і аналітичного обліку витрат обігу в
торговельних підприємствах оптової та роздрібної торгівлі пов’язані з
певними труднощами, що викликані недостатнім опрацюванням методології
обліку в торгівлі. В нормативних документах з реформування
бухгалтерського обліку в Україні нема однозначного трактування
економічного змісту витрат обігу торгівлі та порядку відображення в
обліку витрат на придбання товарів і доведення їх до стану, в якому вони
придатні для використання в запланованих цілях, з врахуванням Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” і 16 “Витрати”.

У зв’язку з цим є незрозумілим порядок об’єктивного визначення та
відображення в обліку собівартості реалізованих товарів. Суперечливість
і незрозумілість взаємної ув’язки пунктів 6 -10 і 22 ПСБО 9 “Запаси”
не дає можливості однозначно визначити методологічний підхід до
вирішення питання про порядок відображення в обліку витрат на придбання
товарів і підготовку їх до реалізації та відображення в обліку
собівартості реалізованих товарів.

В Інструкції про застосування Плану рахунків нема й натяку на
методологічне вирішення цих важливих питань бухгалтерського обліку в
торгівлі. Автор вважає, що з метою спрощення та раціоналізації
бухгалтерського обліку в торгівлі витрати, пов’язані з придбанням
товарів, доставкою і підготовкою їх до реалізації протягом місяця
повинні обліковуватись у складі витрат обігу, а в кінці місяця
списуватись за спеціальним розрахунком на реалізовані товари для
збільшення їх собівартості (купівельної вартості).

На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі аналітичний облік до
рахунку 93 “Витрати обігу” повинен вестись за встановленою номенклатурою
статей витрат обігу. Особливість ведення аналітичного обліку витрат
обігу в тому, що за станом на кінець будь-якого звітного періоду на
статтях витрат на придбання товарів, на їх доставку та на доведення до
придатного для реалізації стану мають залишатись суми названих витрат за
розрахунком на залишок товарів. Витрати, що відносяться за розрахунком
до реалізованих товарів, щомісячно списуються на збільшення собівартості
реалізованих товарів (Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів” – Кт
93 “Витрати обігу”). Тобто на зменшення сум вказаних витрат.

Згідно з пунктом 19 ПСБО 16 “Витрати” до складу витрат на збут в
торговельних організаціях включаються витрати обігу за винятком
адміністративних (рахунок 92), інших операційних витрат (рахунок 94), а
також витрат на проценти (за користування кредитами, отриманими за
облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інших витрат підприємства,
пов’язаних із залученням позикового капіталу (рахунок 95). Враховуючи
положення ПСБО 9 “Запаси” про витрати на придбання товарів, їх доставку
та підготовку до реалізації, на погляд автора, до видання галузевих
методичних рекомендацій з обліку витрат в торгівлі їх слід обліковувати
протягом місяця в складі витрат обігу. В цілому рекомендується
обліковувати витрати обігу торгівлі за наступною номенклатурою статей:

До рахунку 93 “Витрати обігу”:

– за дебетом:

Витрати на придбання товарів.

Витрати на доставку товарів.

Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Витрати на оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим
агентам і іншим працівникам торговельного апарату (крім витрат на
управління підприємством).

Витрати на транспортування, перевалку і страхування товарів,
транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням
товарів відповідно до умов договорів (базису) поставки товарів
покупцям.

Відрахування на соціальні заходи.

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг).

Витрати на відрядження працівників, пов’язані з продажем товарів

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів, пов’язаних з продажем товарів (операційна оренда, страхування,
амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона).

Витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб
торговельних підрозділів підприємства.

11. Витрати товарів у межах норм природного убутку під час

зберігання та реалізації.

12. Витрати на ремонт тари.

13. Витрати на страхування майна.

14. Інші витрати, пов’язані з продажем товарів (проценти за комерційний
кредит постачальників, видатки на страхування комерційних ризиків від
зміни цін на ринку товарів, що поставляються постачальниками та інші.

– за кредитом:

1. Списання витрат за розрахунком на собівартість
реалізованих товарів:

Витрат на придбання товарів.

Витрат на доставку товарів.

Витрат на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

2. Списання сальдо витрат обігу на фінансові результати
(крім витрат на залишок товарів за розрахунком).

Враховуючи, що витрати на придбання товарів, на їх доставку
та доведення товарів до придатного для реалізації стану, які входять до
фактичної собівартості товарів, є значними, то для поточного контролю
за цими витратами та аналізу їх необхідне підвищення аналітичності їх
обліку. З цією метою до статей 1-3 витрат обігу торгівлі доцільно
виділити субстатті:

До статті 1 “Витрати на придбання товарів”:

1.1. Витрати на інформаційні та інші подібні послуги.

1.2. Суми ввізного мита.

1.3. Суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству.

1.4. Витрати на відрядження з придбання товарів.

1.5. Інші витрати на придбання товарів.

До статті 2 “Витрати на доставку товарів”:

2.1. Витрати на транспортування товарів до місця їх використання.

– витрати на залізничні перевезення;

– витрати на автомобільні перевезення;

– витрати на перевезення товарів іншими видами транспорту

2.2. Витрати на страхування ризиків транспортування товарів.

2.3. Витрати на вантажо-розвантажувальні роботи.

1.4. Витрати на оплату експедиційних операцій.

1.5. Інші витрати на доставку товарів.

До статті 3. “Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації
стану”:

3.1. Витрати на зарплату пакувальників і відрахування на соціальні
заходи.

3.2. Витрати пакувальних матеріалів.

3.3. Інші витрати не передпродажну підготовку товарів.

3.4. Витрати на підвищення якісно-технічних характеристик товарів.

3.5. Інші прямі витрати на підготовку товарів до реалізації.

До рахунку 94 “Інші операційні витрати”:

за дебетом:

Витрати на дослідження та розробки.

Собівартість реалізованої іноземної валюти.

Собівартість реалізованих виробничих запасів.

Сумнівні та безнадійні борги.

Втрати від операційних курсових різниць.

Витрати від знецінення запасів.

Нестачі і втрати від псування цінностей.

Визнані пені, штрафи, неустойки.

Інші витрати операційної діяльності.

До інших витрат операційної діяльності відносяться:

витрати на гарантійний ремонт;

інші витрати, пов’язані із забезпеченням наступних витрат і платежів;

витрати на утримання основних засобів;

витрати на утримання інших необоротних активів соціально-культурного і
побутового призначення.

за кредитом:

1. Списання сальдо інших операційних витрат на фінансові результати.

Аналітичний облік доходів і витрат основної

діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств
роздрібної торгівлі, виходячи із змісту статей доходів і витрат,
встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт
про фінансові результати” до окремих синтетичних фінансово-результатних
рахунків, повинен вестись в розрізі наступних статей:

До субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” :

за кредитом:

1. Дохід від реалізації товарів.

1.1. За готівку.

1.2. За безготівковим розрахунком

1.3. За бартерними операціями.

2. Інші доходи

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний збір

3. Інші податки і збори з обороту.

4. Інші вирахування з доходу.

5. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 704 “Вирахування з доходу”

за дебетом:

1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).

2. Вартість повернених покупцями товарів.

3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

за кредитом:

1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.

(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 “Вирахування з
доходу” в частині повернення покупцем товарів не зрозуміле).

До субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”:

– за дебетом:

1. Продажна вартість реалізованих товарів.

2. Витрати на придбання товарів.

3. Витрати на доставку товарів.

4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Разом собівартість реалізованих товарів.

за кредитом:

1. Товарні надбавки на реалізовані товари за розрахунком.

2. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові
результати.

Аналітичний облік до рахунків 71 “Інший операційний дохід”, 92
“Адміністративні витрати” і 94 “Інші витрати операційної діяльності”
ведеться за видами (статтями) доходів і витрат так же як на оптових
підприємствах. Аналітичний облік торговельних витрат до рахунку 93
“Витрати обігу” ведеться за встановленою для торгівлі номенклатурою
статей аналогічно як на оптово-збутових і оптових підприємствах.

Аналітичний облік доходів і витрат в роздрібній торгівлі як і
в інших галузях діяльності має розкривати елементи собівартості
реалізованих товарів і створення чистого доходу від їх реалізації та
служити джерелом інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про
фінансові результати.

Аналітичний облік витрат до рахунку 902 “Собівартість
реалізованих товарів” рекомендується вести в спеціальній відомості
(книзі) як показано в таблиці 6.1, 6.2.

Як видно із даних наведеної таблиці, в аналітичному обліку до
субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” протягом звітного
року і за звітний рік розкривається структура собівартості реалізованих
роздрібною торгівлею товарів і накопичуються необхідні дані про
собівартість реалізованих товарів для аналізу та заповнення Звіту про
фінансові результати за кожний квартал і в цілому за звітний рік.
Аналітичний облік до субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів”
ведеться та використовується аналогічно.

Таблиця 6.1.

ВІДОМІСТЬ

аналітичного обліку до субрахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів”

ДЕБЕТ

Дата № запису Кор. р – к

Зміст запису Продажна Вартість

реалізованих товарів Витрати

Разом

на придбання

товарів на доставку

товарів на доведення товарів…

З початку року 610125 2122 19016 5718

636981

Сальдо на 1.10 200 р.

447842

31.10 10 282 Списано продані товари 67780 – – –

67780

31.10 32 93 Витрати за розрахунком

232 2115 638

2985

Разом за жовтень 67780 232 2115 638

70765

Сальдо на 1.11 200__р.

455561

Так же до кінця року

З початку року 813500 2830 25352 7628

849310

Сальдо на 1.01 200__р.

Таблиця 6.2

ВІДОМІСТЬ

аналітичного обліку до субрахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів”

КРЕДИТ

Дата № запису Кор.. р – к

Зміст запису Товарні

надбавки на реалізовані товари Списання собівартості реалізованих
товарів

Разом

З початку року 189139

189139

31.10 29 29 Списано за розрахунком 63046

63046

Разом за жовтень 63046

63046

Так же до кінця року

31 48 791 Списання сальдо собівартості

597125

597125

З початку року 252185 597125

849310

Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій,

від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

Аналітичний облік до синтетичних рахунків доходів і витрат від іншої
звичайної діяльності та надзвичайних подій, виходячи із змісту статей
доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, повинен вестись в розрізі
наступних статей:

До рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі” :

– за дебетом :

1. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства.

2. Дохід від спільної діяльності.

3. Дохід від інвестицій в дочірні підприємства.

– за кредитом :

1. Списання сальдо доходу від участі в капіталі на фінансові
результати.

До рахунку 73 “Інші фінансові доходи”:

– за кредитом :

1. Дивіденди одержані.

2. Відсотки одержані.

3. Інші доходи від фінансових операцій (крім доходів від участі в
капіталі).

– за дебетом:

1. Списання сальдо інших фінансових доходів на фінансові результати.

До рахунку 74 “Інші доходи”:

– за кредитом :

1. Дохід від реалізації фінансових інвестицій.

2. Дохід від реалізації майнових комплексів.

3. Дохід від неопераційних курсових різниць.

4. Дохід від безоплатно одержаних активів

5. Інші доходи від звичайної діяльності.

– за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

4. Списання сальдо інших доходів на фінансові результати.

До рахунку 75 “Надзвичайні доходи” :

– за кредитом :

1. Відшкодування збитків від надзвичайних подій.

2. Інші надзвичайні доходи.

– за дебетом:

1. Списання сальдо надзвичайних доходів на фінансові результати.

До рахунку 95 “Фінансові витрати”:

– за дебетом:

1. Відсотки за кредит.

2. Інші фінансові витрати, пов’язані з залученням позикового капіталу.

– за кредитом:

1. Списання сальдо фінансових витрат на фінансові результати.

До рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” :

– за дебетом:

1. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.

2. Втрати від спільної діяльності.

3. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства.

– за кредитом:

1. Списання сальдо втрат від участі в капіталі на фінансові результати.

До рахунку 97 “Інші витрати” :

– за дебетом:

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій.

Собівартість реалізованих необоротних активів.

3. Собівартість реалізованих майнових комплексів.

4. Втрати від неопераційних курсових різниць.

5. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій.

6. Списання необоротних активів.

7. Інші витрати звичайної діяльності.

8. Виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

9. Витрати на перестрахування.

10. Щомісячне списання сальдо доходу від перестрахування на субрахунок
703.

– за кредитом:

1. Повернуті перестраховиками частки страхових платежів.

2. Щомісячне списання сальдо витрат на перестрахування на субрахунок
703.

Списання сальдо інших витрат на фінансові результати.

За дебетом статті “Витрати на перестрахування” (субрахунок 979
“Перестрахування”) ведеться облік витрат, які складаються із сум часток
страхових платежів, що сплачуються страховикам за договорами
перестрахування. За кредитом цієї статті “Повернуті перестраховиками
частки страхових платежів” відображаються суми повернутих
перестраховиками страхових внесків і страхових премій у разі
дострокового припинення дії договору перестрахування.

Особливість синтетичного та аналітичного обліку перестрахувань на
субрахунку 979 в тому, що щомісяця сальдо субрахунку (статті) списується
в кореспонденції з субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”
(відповідно Дт 703 – Кт 979 або Дт 979 – Кт 703).

До рахунку 99 “Надзвичайні витрати” :

– за дебетом:

1. Втрати від стихійного лиха.

2. Втрати від техногенних катастроф і аварій.

3. Інші надзвичайні витрати.

3.1. Втрати від пожеж.

3.2. Затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та
техногенних катастроф і аварій.

3.3. Збитки від інших надзвичайних подій та операцій.

– за кредитом:

1. Списання на зменшення надзвичайних витрат.

2. Списання сальдо надзвичайних витрат на фінансові результати.

Аналітичний облік фінансових результатів

за звітний рік

Підприємства, які здійснюють різні види основної (операційної)
діяльності (виробництво продукції (робіт, послуг), торгівля тощо),
доходи і витрати за підсумком за звітний рік і за їх видами відображають
в аналітичному обліку заключними записами в кінці звітного року на
субрахунку 791 “Результат основної діяльності”. Аналітичний облік до
цього субрахунку ведеться за наступними аналітичними рахунками
(статтями):

– за кредитом:

1. Чистий дохід від реалізації готової продукції.

2. Чистий дохід від реалізації робіт.

3. Чистий дохід від реалізації послуг.

4. Чистий дохід від реалізації товарів:

4.1. Оптової торгівлі.

4.2. Роздрібної торгівлі.

4.3. Громадського харчування.

5. Інші операційні доходи.

6. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Собівартість реалізованої готової продукції.

2. Собівартість реалізованих робіт.

3. Собівартість реалізованих послуг.

4. Собівартість реалізованих товарів:

4.1. Оптовою торгівлею.

4.2. Роздрібною торгівлею.

4.3. Громадським харчування.

5. Інші вирахування з доходу (сальдо субрахунку 704)

6. Адміністративні витрати.

7. Витрати на збут.

8. Витрати обігу торгівлі.

9. Інші операційні витрати.

10. Податок на прибуток від основної діяльності.

11. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

Підприємства, які здійснюють один або деякі види основної
діяльності, в аналітичному обліку до рахунку 791”Результат основної
діяльності” залишають лише ті статті доходів і витрат основної
діяльності, що їх стосуються.

До субрахунку 792 “Результат фінансових операцій”:

– за кредитом:

1. Доходи від участі в капіталі.

2. Інші фінансові доходи.

3. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Втрати від участі в капіталі

2. Фінансові витрати.

3. Податок на прибуток від фінансових операцій.

4. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

До субрахунку 793 “Результат іншої звичайної діяльності”:

– за кредитом:

1. Доходи від інвестиційної діяльності.

2. Інші доходи від іншої звичайної діяльності.

3. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Інші витрати на іншу звичайну діяльність.

Податок на прибуток від іншої звичайної діяльності.

Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

До субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій”:

– за кредитом:

Доходи від надзвичайних подій.

Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Надзвичайні витрати.

2. Податок на прибуток від надзвичайних подій.

3. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

Тільки на підставі раціонально організованого та належно веденого
аналітичного обліку доходів і витрат підприємства можна забезпечити
точне й об’єктивне складання Звіту про фінансові результати та
здійснення глибокого та ефективного аналізу результатів
господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період.

Аналітичний облік до синтетичного рахунку 79 “Фінансові результати”
доцільно вести в одній відомості (книзі) аналітичного обліку, в якій
статті доходів і витрат групуються в розрізі субрахунків фінансових
результатів за видами діяльності підприємства. В цьому разі до
синтетичного рахунку 79 в аналітичному обліку будуть виділені
відповідні статті доходів і витрат (втрат) в розрізі субрахунків.

Можливий простіший, але менш раціональний варіант обліку фінансових
результатів діяльності підприємства. В цьому разі до рахунку 79
“Фінансові результати” ведеться окремий узагальнений аналітичний облік
без виділення доходів і витрат за видами господарсько-фінансової
діяльності підприємства (тільки за субрахунками і разом). Аналітичними
рахунками до цього синтетичного рахунку будуть доходи і витрати за
субрахунками в наступному порядку:

– за кредитом:

1. Фінансовий результат від основної діяльності – доходи.

2. Фінансовий результат від фінансових операцій – доходи

3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності – доходи.

4. Фінансовий результат від надзвичайних подій – доходи.

5. Списання кінцевого сальдо збитків на рахунок 44 .

– за дебетом:

1. Фінансовий результат від основної діяльності – витрати.

2. Інші вирахування з доходу (сальдо субрахунку 704).

3. Фінансовий результат від фінансових операцій – витрати.

4. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності – витрати.

5. Фінансовий результат від надзвичайних подій – витрати.

6. Податки на прибуток:

6.1. Податки на прибуток від звичайної діяльності.

6.2. Податки на прибуток від надзвичайних подій.

7. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44 .

При спрощеному обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку
79 “Фінансові результати” розкрити структуру відповідних доходів і
витрат за окремими субрахунками можна тільки шляхом розшифровки записів
про доходи і витрати в аналітичному обліку за дебетом і кредитом окремих
субрахунків або шляхом використання підсумкових даних про доходи і
витрати за звітний рік на відповідних рахунках і субрахунках, на яких
вони обліковувались протягом року.

Синтетичний і аналітичний облік чистого

фінансового результату підприємства за звітний рік

У Звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної
діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з
прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних
подій, що відображаються протягом звітного року на окремих субрахунках
до рахунку 98 “Податки на прибуток”.

Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку
98 “Податки на прибуток” списується бухгалтерською проводкою на
фінансові результати:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки на прибуток”.

Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо
податків з прибутку на рахунку 79 “Фінансові результати” визначається
чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності
підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат списується з
рахунку 79 “Фінансові результати” на рахунок прибутків і збитків
нерозподілених заключною бухгалтерською проводкою:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” – на суму чистого
фінансового результату – прибутку або

Дт 44 “ Нерозподілені прибутки (непокриті збитки )”

Кт 79 “Фінансові результати” – на суму чистого фінансового результату
– збитку.

Використання прибутку протягом звітного року на сплату дивідендів або на
створення резервного капіталу відображається за дебетом субрахунку 443
“Прибуток, використаний у звітному році”. Будь-які інші видатки, які
раніше відображались в обліку як використання прибутку (відрахування до
фондів тощо), відображаються в обліку як витрати на відповідних рахунках
витрат (23, 91, 93 та інших). В кінці року дебетове сальдо субрахунку
443 “Прибуток, використаний у звітному році” списується на зменшення
нерозподіленого прибутку записом на рахунках:

Дт 441 “Прибуток нерозподілений”

Кт 443 “ Прибуток використаний у звітному році”

Приклад 4. На відображення в обліку чистого фінансового результату
підприємства за звітний рік.

1. Заключними бухгалтерськими записами на відображення в обліку
фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 “Фінансові
результати” відображені доходи і витрати за видами діяльності
підприємства та визначені наступні фінансові результати:

1.1. На субрахунку 791 “Результат основної діяльності” – прибуток в
сумі 15258 грн.

1.2. На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” – прибуток
в сумі 1255 грн.

1.3. На субрахунку 793 “Результат іншої звичайної діяльності” –
прибуток в сумі 2832 грн.

Разом прибуток – 19345 грн.

1.4. На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” – збиток в
сумі 825 грн.

2. За звітний рік підприємство нарахувало податок з прибутку від
звичайної діяльності на субрахунку 981 “Податки на прибуток від
звичайної діяльності” в сумі 5804 грн.

Разом чистий фінансовий результат – прибуток складає 12716 грн. (19345
– 5804 – 825)

3. Чистий фінансовий результат підприємства за звітний рік – прибуток
в сумі 12716 грн. має бути віднесений на рахунок 44 “ Нероз-поділені
прибутки (непокриті збитки)” останнім заключним записом за звітний
рік.

За даними прикладу 4 мають бути складені останні заключні
бухгалтерські проводки за звітний рік:

1. На списання з рахунку 98 “Податки на прибуток” нарахованого за рік
податку з прибутку в сумі 5804 грн.:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки на прибуток” – 5804

2. На списання з рахунку 79 “Фінансові результати” кінцевого
кредитового сальдо (чистого фінансового результату) – прибутку
підприємства за рік в сумі 12716 грн.:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки )” – 12716

В аналітичному обліку чисті фінансові результати підприємства за звітний
рік списуються з окремих субрахунків, що ведуться до рахунку 79
“Фінансові результати”, або з відповідних статей аналітичного обліку до
цього синтетичного рахунку .

Аналітичний облік до рахунку 98 “Податки на прибуток” треба вести
протягом звітного року в розрізі наступних статей:

– за дебетом:

1. Податок на прибуток від звичайної діяльності.

2. Податок на прибуток від надзвичайних подій.

– за кредитом:

1. Списання кінцевого сальдо нарахованих за рік податків на прибуток на
рахунок 79.

Аналітичний облік до рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки) ” ведеться протягом звітного року в розрізі наступних статей:

– за кредитом:

1. Прибуток нерозподілений.

2. Списання збитків минулих років (за напрямками списань).

– за дебетом:

Непокриті збитки минулих років.

Прибуток, використаний у звітному році.

3. Списання прибутку минулих років, використаного в звітному
році (за напрямками використання).

Кінцеве кредитове сальдо рахунку 44 “Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)” показує суму не розподіленого
підприємством прибутку минулих років, а дебетове – суму не списаних
(не покритих) збитків минулих років.

PAGE

PAGE

PAGE 63

PAGE

PAGE

PAGE 75

Доходи

(виручка)

Собівартість реалізованої готової продукції

Адміністра-

тивні

витрати

Витрати

на збут

Інші опера-ційні витрати

(виручка)

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020