.

Розрахунок нормативної витрати пального для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3772
Скачать документ

Реферат на тему:

Розрахунок нормативної витрати пального для різних типів рухомого складу
автомобільного транспорту

Для легкових автомобілів і автобусів (табл. 3.4) нормативна витрата
пального розраховується за формулою

де Qн — нормативна витрата пального, л (м3);

Нs — базова лінійна норма витрати пального, л/100 км (м3/100 км);

S — пробіг автомобіля, км;

Кs — сумарний коефіцієнт, що коригує, %.

У разі використання на легкових автомобілях чи автобусах у зимовий
період незалежних обігрівачів витрата пального на роботу обігрівача
враховується в загальних нормативних витратах пального таким чином:

де Нон — норма витрати пального на роботу незалежного обігрівача, л/год;

Тон — тривалість роботи обігрівача (розраховується згідно з п. 1.8
залежно від тривалості роботи автомобіля на лінії і температури
навколишнього середовища), год.

При експлуатації легкових автомобілів і автобусів з причепами, які
виконують транспортну роботу, що враховується в тонно-кілометрах,
нормативні витрати пального розраховуються для них, як і для вантажних
автомобілів, що працюють із причепами (п. 4.4).

Якщо транспортна робота для зазначених автомобілів не враховується, до
них згідно з пп. 3.1.11 застосовується коефіцієнт підвищення лінійної
норми витрати пального для автомобіля з причепом, розрахований з обліком
спорядженої маси причепа.

Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі
автопоїздів, автомобілів-фургонів і вантажо-пасажирських автомобілів,
які виконують роботу, що враховується в тонно-кілометрах, нормативна
витрата пального розраховується за формулою

де Нsаn — лінійна норма витрати пального на пробіг автопоїзда:

де Нs — базова лінійна норма витрати пального на пробіг автомобіля,
л/100 км (м3/100 км);

Нg — норма витрати пального на одну тонну спорядженої маси причепа чи
напівпричепа згідно з п. 1.4, л/100 т/км (м3/100 т/км);

Gпр — споряджена маса причепа чи напівпричепа, т;

Нw — норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т/км (м3/100
т/км);

W — обсяг транспортної роботи, т/км;

(W = Gван * Sван, де Gван — маса вантажу, Sван — пробіг з вантажем).

При буксируванні автомобілів, при їхньому перегоні в спареному стані
нормативна витрата пального обчислюється, як і для автопоїздів.

Для автомобілів-самоскидів і самоскидних автопоїздів нормативні витрати
пального визначаються за формулою

де Нsаnс — лінійна норма витрати пального самоскидного автопоїзда, л/100
км (м3/100 км),

де Нs — базова лінійна норма витрати пального на пробіг
автомо-біля-самоскида з урахуванням транспортної роботи, л/100 км
(м3/100 км);

Нw — норма витрати пального на транспортну роботу і споряджену масу чи
причепа напівпричепа згідно з п. 1.3, л/100 т / км (м3/100 т / км);

Gпр — споряджена маса причепа чи напівпричепа, т;

g — вантажопідйомність причепа, т;

Нz — норма витрати пального на поїздку з вантажем автомо-біля-самоскида
згідно з п.1.5, л (куб. м);

Z — кількість поїздок з вантажем.

У разі роботи автомобілів-самоскидів з коефіцієнтом використання
вантажопідйомності вище 0,5 допускається нормування витрати пального
згідно з п. 4.4. У цьому разі за базову лінійну норму приймається базова
лінійна норма для відповідного базового бортового автомобіля,
скоригована за різницею споряджених мас цих автомобілів.

Приклад. Визначити норму списання пального (табл 3.5) для автобуса
ГАЗ-3221 “Газель” з робочим двигуном 2300 м3, максимальна потужність
двигуна 73,5 кВт, тип коробки передач 5М, загальна пасажиромісткість — 9
+ 1 чол., різниця спорядженої маси — 0,68 т. Пробіг відповідно
показникам спідометра становить 1200 км. Норма становить 19 л/100 км.

Вартість 244,32 * 1,0 грн = 244,32 грн.

Перевищення фактичної кількості витрачених ПММ над нормативними
показниками розглядається як перевитрата палива і

його вартість стягується з водія відповідно до Порядку визначення
розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування)
матеріальних цінностей, затверджено Постановою КМ України від 22.01.96 №
116.

Розмір збитку визначається за формулою

де Рз — розмір збитку;

Бв — балансова вартість;

А — амортизація;

Іінфл. — індекс інфляції;

ПДВ — сума ПДВ.

Слід зазначити, що сума списання не повинна бути меншою ніж 50 %
балансової вартості ТМЦ.

Аналогічно визначається вартість ПММ при виявленні нестачі (див. табл.
3.6) під час проведення інвентаризації. Але перед цим має бути враховано
суму нестачі, що виникла через природну втрату нафтопродуктів, яка
передбачена Нормами природних втрат при перевезенні, зберіганні і
відпуску нафтопродуктів.

Приклад. На підприємстві, розташованому в м. Києві (ІІ кліматична зона),
за станом на 05.01. ц. р. була проведена інвентаризація ПММ, які
зберігалися в наземних сталевих резервуарах більше одного місяця. За
обліковими даними на складі до проведення інвентаризації зберігалося
1500 кг бензину А-76. Внаслідок інвентаризації виявлена нестача бензину
А-76, що належить до І групи нафтопродуктів (норма 0,09 кг на 1 т) у
кількості 11 кг. Облікова вартість бензину становить 1,85 грн за 1 кг.
Інвентаризаційна комісія визначила, що винною особою є
матеріально-відповідальна особа. Індекс інфляції становить 1,01.
Визначити суму природних втрат, розмір нестачі, відобразити
бухгалтерські проведення.

Сума природних втрат бензину в межах норми становить 1,5 * * 0,09 =
0,135 кг, або 0,25 грн.

Нестача понад норму становить 11 – 1,135 = 10,865 кг.

Сума, що підлягає відшкодуванню ((10,865 * 1,85) * 1,01 + + (10,865 *
1,85 * 0,2 %)) * 2 = (20,10 * 1,01 * 4,02) * 2 = = 48,64 грн.

Списання ПММ здійснюється відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” за одним із
методів: ідентифікованим, середньозваженої вартості, ЛІФО, ФІФО, який
має бути зафіксований у наказі про облікову політику підприємства.

Для правильного відображення витрат особливе місце займає податковий
облік. Якщо легковий автомобіль використовується підприємством не для
надання транспортних послуг громадянам або стороннім організаціям, то
витрати на ПММ не будуть включатися до складу валових витрат звітного
періоду (п. 5.4.10 Закону України “Про прибуток”).

Якщо на підприємстві використовуються автомобілі як для адміністративних
цілей, так і для надання транспортних послуг, то з придбанням ПММ
виникають труднощі при формуванні валових витрат, оскільки до фактичного
використання підприємство не знає, для якого автомобіля буде використана
певна кількість ПММ. У даній ситуації підприємство використовує один із
способів:

1) при придбанні ПММ (за першою подією) збільшувати суму валових витрат
і податкового кредиту з ПДВ. Після закінчення звітного періоду, зробивши
розрахунок ПММ, використаних на адміністративні цілі, зменшити валові
витрати і відкоригу-вати податковий кредит з ПДВ;

2) при придбанні ПММ не включати їх вартість до складу валових витрат і
не збільшувати суму податкового кредиту з ПДВ. А після закінчення
звітного періоду такі ПММ не братимуть участь у перерахунку
приросту/збитку балансової вартості запасів згідно з п. 5.9 Закону
України “Про прибуток”. До складу ВВ буде включатися вартість ПММ
фактично витрачених при експлуатації вантажного автомобіля.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020