.

Предмет і метод бухгалтерського обліку (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3840
Скачать документ

Курсова робота

на тему:

“Предмет і метод бухгалтерського обліку”

Завдання до практичної частини курсової роботи

IV варіант.

До наведених господарських операцій скласти бухгалтерські проводки,
зробити необхідні розрахунки.

Заповнити первинні документи:

а) прибутковий касовий ордер (операція 1)

б) видатковий касовий ордер (операція 2)

в) листок касової книги (операція 1,2,5)

г) платіжне доручення (операція 19а)

д) розрахунково-платіжну відомість на працівника Іваничука Р.П.
(операція 33, 35)

ж) накладну (операція 41)

і) рахунок (операція 41)

Скласти відомості розрахунку до операцій: 11, 26, 27, 33, 34, 35, 37,
38, 44, 45.

Заповнити прикладені облікові регістри і форми фінансової звітності.

Довідкові дані:

Практичне завдання з курсової роботи розроблено на прикладі ВАТ
“Світлана”, яке виробляє господарські товари. Ідентифікаційний код
підприємства 14036258. Директор підприємства Шевченко Володимир
Іванович, головний бухгалтер Савченко Галина Андріївна, касир Стець
Валентина Павлівна.

Підприємство має розрахунковий рахунок 26007301680400 в Тернопільському
відділенні АКБ “Укрсоцбанку”. МФО банку 338017.

На підприємстві один цех основного виробництва, два склади: склад
матеріалів № 1 (завідуючий складом Козак Петро Степанович), склад
готової продукції № 2 (завідуюча складом Грищенко Ольга Іванівна).

В звітному періоді на підприємстві виробляли два види продукції: А-25,
Р-20.

Головним постачальником матеріалів є ВАТ “Київсталепром”,
ідентифікаційний код якого 14036872, поточний рахунок 26007301680528 в
Промінвестбанку, м. Київ, МФО 338000.

Головним покупцем продукції підприємства є центральний універмаг м.
Тернополя, ідентифікаційний код 14036212, поточний рахунок
26007301681263 в Тернопільському відділенні АКБ Укрсоцбанку, МФО 338017.

У відповідності із обраною на підприємстві обліковою політикою врахувати
наступне:

Вибуття виробничих запасів оцінювати за середньозваженою собівартістю.
Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому аналітичному
рахунку по синтетичному рахунку 20 “Виробничі запаси”, розподіляючи між
вибувши ми запасами і їх залишком на кінець звітного періоду за середнім
відсотком (%).

Амортизацію основних засобів нарахувати пооб’єктно за методами,
наведеними в пункті 2. З метою спрощення розрахунків, по окремих видах
однорідних об’єктів амортизацію передбачається розрахувати в цілому по
групі.

Аналітичний облік загальновиробничих вести за такими статтями:

а) змінні:

витрати на поточний ремонт основних засобів

витрати на електроенергію

вартість МШП

витрати матеріалів для експлуатації обслуговування обладнання

заробітна плата робітників, які обслуговують обладнання й відрахування
на соціальні заходи;

інші.

б) постійні:

амортизація будівель, обладнання і інших основних засобів загально
виробничого призначення (крім інструментів);

заробітна плата службовців цеху, відрахування на соціальні заходи;

матеріали, використані для загально виробничих потреб;

інші.

За базу розподілу загальновиробничих витрат прийняти заробітну плату.
Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю становлять 30600
грн., а з них змінні – 18360, постійні – 12240 грн.

Вихідні дані:

І. Відомість залишків по рахунках на 1.03.200__ р.

Шифр рахунку Назва рахунку Грн.

Д-т К-т

10 Основні засоби 800000

131 Знос основних засобів

372500

20 Виробничі запаси (в т.ч. транспортно-заготівельні витрати) 50000

5000

22 Малоцінні та швидкозношувальні предмети 15000

23 Виробництво 40000

26 Готова продукція 90000

30 Каса 1200

311 Поточні рахунки в національній валюті 150000

313 Інші рахунки в банку в національній валюті 5000

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 32000

40 Статутний капітал

516000

44 Нерозподілені прибутки

48000

63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками

79200

64 Розрахунки за податками й платежами

50000

65 Розрахунки за страхуванням

24000

66 Розрахунки з оплати праці

40000

79 Фінансові результати

70000

46 Неоплачений капітал 16500

ІІ. Зведені дані для розрахунку амортизації основних засобів, зроблені
на основі інвентарних карток

Шифр рахунку Назви аналітичного рахунку Первісна вартість, грн. Строк
корисного використання Дата введення в дію Метод нарахування амортизації
Ліквідаційна вартість, грн. Загальний обсяг продукції, який планується
виробити, шт. Залишкова вартість на 1.03.200_ р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Будівля офісу 150000 25 01.05.95 Прямолінійний 200 –

Будівля цеху 100000 25 04.06.95 -//- 1800 –

Будівля складу матеріалів 40000 25 09.03.98 -//- 1000 –

Будівля складу готової продукції 50000 25 10.07.99 -//- 1000 –

104 Токарні верстати 170000 10 2.01.95 Кумулятивний 15000 –

Фрезерні верстати 220000 10 20.06.95 -//- 12000 –

106 Інструменти, які використовуються при виробництві продукції Р-20
48000 2 11.08.99 Виробничий – 2400

Вимірювальні пристрої 16000 2 18.04.99 Зменшен. залишкової вартості
1600

10450

Меблі офісу 6000 5 02.05.98 Прискорен. зменш. залишк. вартості

2745

ІІІ. Виписка із відомості залишків матеріалів на 1.03.200__ р.

Номенклатурний номер Найменування матеріалів Одиниця виміру Кількість
Ціна, грн. (без ПДВ)

201101 Лист стальний 0,55 мм Т 2,5 6000

IV. Виписка із журналу-ордеру № 6 за лютий м-ць 200___ р.

За кредитом рахунка 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
(сальдо заборгованості на 1.03)

№ запису № рахунку Постачальник № прибуткового документу Вартість
матеріальних цінностей, що надійшли за обліковими цінами З кредита
рахунка рах. 63 в дебет. рахун. Сума акцепту за рахунками

201 207 64

16 1215 МП “Рост” 62

63 42000 50000 16000 13200 79200

Всього:

42000 50000 16000 13200 79200

V. Розшифровка залишків незавершеного виробництва

№ п/п Назва статті витрат На 1.03 На 1.04

1. Сировина і основні матеріали 24000 16000

2. Основна заробітна плата 16000 8000

Разом: 30000 24000

VI. Залишки по рахунку “Готова продукція” на 1.03.200 __ р.

за фактичною собівартістю 90000 грн.

за цінами реалізації (без ПДВ) 120000 грн.

VII.

VIII. Господарські операції за березень місяць 200__ р.

№ п/п Зміст господарської операції Сума по варіантах, грн.

І ІІ ІІІ IV V

1. Одержано гроші в касу з поточного рахунку в банку для виплати
заробітної плати і на господарські потреби (прибутковий касовий ордер №
15 від 2.03.200__ р.) 30

42000 31

43000

41500

44000

41000

2. Виплачена з каси заробітна плата за лютий місяць (видатковий касовий
ордер № 19 від 2.03.200__ р.) 66

40000 30

40000

40000

40000

40000

3. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості

А/ Пенсійному фонду

Б/ фонду соціального страхування

В/ фінансовим органам

651

652

64

31

31

31

22400

1600

50000

22400

1600

50000

22400

1600

50000

4. Безоплатно одержано ксерокс 5000

10 5900

42 6000 5500 5250

5. Видано гроші під звіт Марчуку С.І. для доставки ксерокса (видатковий
касовий ордер № 20 від 2.03.200__ р.) 2000

372 3000

30 1500 4000 1000

6. Прийнято і затверджено авансовий звіт Марчука С.І. в сумі виданого
авансу

Витрати по авансовому звіту віднесені на збільшення первинної вартості
ксерокса

15

10

372

15

7. Надійшли гроші на поточний рахунок підприємства за платіжним
дорученням № 165 від 4.03.200__ р.

Рахунок № 101 від 10.02. від магазину “1000 дрібниць” за реалізовану
продукцію

31

32000

36

32000

32000

32000

32000

8. Одержано короткотермінову позику банку, яку зараховано на поточний
рахунок 31

80000 60

90000

60000

66000

75000

9. Оприбутковано на склад лист стальний 0,55 мм по прибутковому ордеру
№ 80, одержано від ВАТ “Київметалопром” згідно рахунку № 368, в якому
значиться:

Кількість, т

Ціна (без ПДВ за 1 т), грн.

Сума

ПДВ

ТЗВ

ПДВ

Всього до оплати:

10

5500

201

64

201

64

11

5400

63

63

63

63

12

5300

5200

15

5800

5100

14

5600

4900

10. Перераховано з поточного рахунку МП “Рост” за одержані матеріали 63

79200 31

79200

79200

79200

79200

11. Відпущено зі складу матеріали (табл.1)

а) лист стальний 0,55 мм, т на виготовлення виробу

А-25

Р-20

б) інші матеріали, грн.:

– на обслуговування обладнання

– на господарські потреби цеху

– на потреби заводоуправління

– на упакування готової продукції

23

23

4000

91

2000

91

1000

92

200

93

201

201

3000

201

5000

201

840

201

300

201

3,08

1,83

3200

6000

860

4000

2,96

1,67

3600

4000

1040

250

3,0

1,5

4200

4800

1020

280

12. Передані зі складу в експлуатацію МШП

а) інструменти

б) інвентар загальновиробничого призначення

в) інвентар загальногосподарського призначення

23

550

91

92

22

600

22

22

1020

540

600

1050

510

800

1030

300

550

13. Придбано автомобіль ГАЗ-24 за ціною (в т.ч. ПДВ) ПДВ 18000

15

64 19000

63

63 20000

17500

25000

14. Нараховано і сплачено збір за реєстрацію автомобіля в МРЕВ 210

15 220

685 230 250 240

15. На основі акту придбаний автомобіль зараховано до складу основних
засобів

10

15

16. Прийнято до оплати рахунок № 8 від МП “Каскад” за роботи по
капітальному ремонту офісу, які прийняті за актом № 12 від 14.03.

Вартість робіт (без ПДВ)

Всього до оплати:

15

10

25000

64

63

15

28000

63

22000

20000

30000

17. Оприбутковано на склад лист стальний 0,55 мм за прибутковим ордером
№ 81 одержаний від ВАТ “Втормет” згідно рахунку № 25, в якому значиться:

Кількість, т

Ціна (без ПДВ), грн.

Сума

ПДВ

Разом:

201

5

6200

64

63

4

6500

63

4,25

6100

4,5

5900

5,2

5800

18. Прийнято до оплати рахунок АТП – 1016 за послуги по доставці листа
стального (без ПДВ)

ПДВ

Всього до оплати

Оплата проведена чеком із ламінованої чекової книжки

201

1500

64

685

685

1800

685

313

1600

2000

2200

19. Перераховано гроші з поточного рахунку:

а) за платіжним дорученням № 34 від 22.03.200 __ р. ВАТ “Київметалопром”
за одержані матеріали:

б) за платіжним дорученням № 35 від 22.03 МП “Каскад” за проведений
ремонт:

в) за платіжним дорученням № 36 від 22.03. ВАТ “ВАТРА” за підписку по
акціях:

63

63

6000

31

31

7000

8000

9000

10000

20. Отримано акції ВАТ “ВАТРА” 6000

7000 8000 9000 10000

21. Оприбутковано на склад лист стальний 0,55 мм за прибутковим ордером
№ 82, одержаний від заводу “Дніпрометалург”, згідно рахунку № 125, в
якому значиться:

Кількість, т

Ціна (без ПДВ), грн.

Сума

ПДВ

6

3500

201

64

7

3400

63

63

5

3600

4

3700

5,5

3200

22. Прийнято до оплати рахунок АТП-1016 за послуги по доставці листа
стального (без ПДВ)

ПДВ

Всього до оплати:

201

7000

64

685

5200

685

4000

5000

6000

23. Видано заводу “Дніпрометалург” короткотерміновий вексель за
одержаний матеріал (опер. 21)

63

62

24. Відпущені зі складу запасні частини для поточного ремонту обладнання

91

7500

207

7000

4200

4100

3000

25. Прийнято до оплати рахунок енергозбуту за електроенергію використану
на:

а) обслуговування обладнання

б) господарські потреби цеху

в) на потреби заводоуправління

Всього без ПДВ

ПДВ

Всього до оплати:

91

91

92

64

63

63

63

63

2400

1400

3800

1500

2000

1200

26. Одержано від МП “Роксолана” за накладною № 23 від 26.03, за рахунок
№ 75 від 26.03. комп’ютер в обмін на готову продукцію (вироби А-25)

Вартість продукції по цінах реалізації, включаючи ПДВ

Фактична собівартість продукції (табл. 7)

10

36

70

6000

90

70

70

64

8000

26

7000

7600

6400

27. Одержано легковий автомобіль, як внесок до статутного капіталу

10

15000

46

12000

14000

13000

16000

28. Відпущено зі складу лист, стальний 0,55 мм на виробництво

виробу А-25, т

виробу Р-20, т

В сумі грн. на виробництво (табл. 1)

виробу А-25

виробу Р-20

2,5

1,8

23

23

2,0

1,9

20

20

2,4

1,7

2,3

2,0

2,3

2,1

29. Реалізовано токарний верстат за договірною ціною (без ПДВ)

ПДВ

Всього до оплати

Первісна вартість верстата

Сума зносу

36

36

15000

7000

742

64

16000

6000

14000

17000

8000

18000

14000

5000

20000

13000

4000

30. Списані витрати і доходи від операції по реалізації верстату 742

79 79

972

31. Сплачені відсотки за банківський кредит 951

3200 31

3500

2000

2200

3000

32. Одержано на поточний рахунок пеню від постачальника за недотримання
умов договору

31

1500

715

1400

1800

1200

900

33. Нарахована заробітна плата працівника підприємства (табл. 2)

а) робітникам за виробництво

виробу А

виробу Р-20

б) робітникам, що обслуговують обладнання

в) службовцям цеху

г) працівникам заводоуправління, в т.ч.

Іванчуку Р.П. (сума заробітної плати дорівнює числу, яке складається з
трьох останніх цифр номера залікової книжки)

д) працівникам за операції по збуту готової продукції

ж) допомога по тимчасовій непрацездатності

Всього:

23

23

6000

91

91

8000

92

93

65

66

66

7000

66

66

10000

66

66

66

41000

36000

5400

3500

9000

550

250

38000

30000

5500

3600

9500

600

310

40000

35000

6200

5000

11000

590

180

34. Проведені нарахування на заробітну плату за діючими тарифами (табл.
2)

а) робітників за виробництво

виробу А-25

виробу Р-20

б) робітників, що обслуговують обладнання

в) службовців цеху

г) працівників заводоуправління

д) працівників відділу збуту продукції

Всього:

23

23

91

91

92

93

65

65

65

65

65

65

36. Списані транспортно –заготівельні витрати по матеріалах, які
витрачені на (табл. 3):

а) виробництво продукції

виробу А-25

виробу Р-20

б) на обслуговування обладнання

в) на господарські потреби цеху

г) на потреби заводоуправління

д) на упакування готової продукції

Всього:

23

23

91

91

92

93

201

201

201

201

201

201

37. Нарахована амортизація основних засобів (табл. 4):

а) обладнання

б) інструментів

в) будівель загально виробничого призначення

г) інших об’єктів загально виробничого призначення

д) об’єктів загальногосподарського призначення

Всього:

91

23

91

91

92

13

13

13

13

13

38. Списуються розподілені загально виробничі витрати (табл. 5) 23

91

39. Списуються нерозподілені постійні загально виробничі витрати 90

91

40. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція

Виріб А-25, шт.

Виріб Р-20, шт.

Всього за фактичною собівартістю (табл. 6)

26

26

23

23

780

220

820

260

790

210

41. Відвантажена продукція центральному універмагу за накладною № 75 від
28.03.

Виріб А-25, шт.

Виріб Р-20, шт.

Ціна за 1 шт. (без ПДВ), грн.

Виріб А-25

Виріб Р-20

Вартість продукції (без ПДВ)

Виріб А-25

Виріб Р-20

Разом:

ПДВ:

Всього до оплати:

500

200

200

500

36

36

36

650

180

200

500

70

70

64

600

160

200

500

750

220

200

500

660

150

200

500

42. Надійшла часткова оплата за продукцію від центрального універмагу
31

150000 36

180000

100000

120000

140000

43. Одержано вексель від центрального універмагу в рахунок остаточного
погашення заборгованості 34

36

44. Визначена і списана фактична виробнича собівартість реалізованої
продукції (табл. 7) 90

36

45. Віднесена фактична собівартість реалізованої продукції на фінансовий
результат (табл. 7) 79

90

46. Списаний дохід від реалізованої продукції 70

79

47. Списані адміністративні витрати 79

92

48. Списані витрати на збут 79 93

49. Списані фінансові витрати 79 95

50. Нараховано податок на прибуток на і квартал поточного року 98

60000 64

55000

65000

70000

5000

* – умовно приймаємо, що заробітна плата кожного працівника не перевищує
150 грн.

2. Випущено з виробництва за місяць 263000 183214,38 Х Х

Всього: 383000 273214,38 Х Х

3. Середній % відношення фактичної собівартості продукції до вартості за
відпускними цінами 71-34%

Х Х

4. Відвантажено, відпущено в порядку реалізації

А)

Б)

138000

75000

99168,80

53505,00

Х

Х

Х

Х

Всього відпущено в порядку реалізації на 1.04.

Х Х

Всього: 207000 147673,80 Х Х

Таблиця 1.

Розрахунок вартості витраченого за місяць листа стального за
середньозваженою величиною (оп. 11, 27)

Показники Кількість, т Ціна, грн. Сума, грн.

1. Залишок на 1.03

2. Надійшло за звітний період

А)

Б)

В)

Разом надійшло

3. Всього:

4. Середньозважена ціна

5. Витрачено:

А)

Виріб А-25

Виріб Р-20

Б)

Виріб А-25

Виріб Р-20

Всього витрачено:

6. Залишок на 1.04

Таблиця 2.

Відомість розподілу заробітної плати і відрахувань на соціальне
страхування (гоп. 33, 34)

Дебет рахунку Напрямки витрат Заробітна плата Відрахування на соціальне
страхування

Пенсійний фонд Соціальне страхування На випадок безробіття Всьо-го

Робітникам за виробництво

Виробу А-25

Виробу Р-20

Робітникам, що обслуговують обладнання

Службовцям цеху

Працівникам заводоуправління

Працівникам за збут продукції

По тимчасовій непрацездатності

Всього:

Таблиця 3.

Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат (оп. 36)

Показники Вартість виробничих запасів за цінами (грн.)
Транспортно-заготівельні витрати (грн.) Фактична собівартість (грн.)

1. Залишок на 1.03

2. Надійшло за місяць

Разом:

3. Середній % ТЗВ

4. Витрачено за цінами на

а) виготовлення

Виробу А-25

Виробу Р-20

б) обслуговування обладнання

в) господарські потреби

г) потреби заводоуправління

д) упакування готової продукції

е) на поточний ремонт обладнання

Разом:

5. Залишок на 1.04.

Таблиця 4.

Розрахунок амортизації основних засобів (оп. 37)

Найменування об’єктів Метод нараху-вання амортиза-ції Вартість
амортизації Норма амортизації Сума амор-тиза-ції, грн.

Формула розрахун-ку Сума, грн. Формула розрахун-ку Сума, грн.

103 Будівля офісу

Будівля цеху

Будівля складу матеріалів

Будівля складу готової продукції

104 Токарні верстати

Фрезерні верстати

106 Інструменти

Вимірювальні пристрої

Меблі офісу

Таблиця 5.

Розподіл загально виробничих витрат (оп. 38)

Показники Всього Загально виробничі витрати, списані на рахунок 23
Загально виробничі витрати, віднесені на рах. 90

1. Постійні загально виробничі витрати при нормальній потужності 12240 Х
Х

2. Фактичні загально виробничі витрати за звітний місяць, в т.ч.

змінні

постійні

Х Х

3. Списані змінні витрати

Х

4. Списані змінні витрати, в т.ч.:

Х

а) розподілені постійні загальновиробничі витрати при нормальній
потужності, але не більше фактичної величини

б) нерозподілені постійні витрати

Х

Таблиця 6.

Відомість зведеного обліку витрат на виробництво (оп. 40).

Статті витрат Незавершене виробництво на 1.03 Витрати на місяць Списано
на товарний випуск Незавершене виробництво на 1.04

1. Матеріали

2. Заробітна плата

3. Відрахування на соціальні заходи

4. Інші прямі витрати

5. Загальновиробничі витрати

Всього:

Таблиця 7.

Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції (до оп. 26, 44,
45)

Показники Вартість продукції за відпускними цінами Фактична собівартість
Нерозподілені постійні витрати

(табл. 5) Фактична собівартість реалізованої продукції

1. Залишок готової продукції на 1.03 120000 90000 Х Х

Господарські засоби (активи) підприємства

Класифікація джерел формування господарських засобів (активів)
підприємства

PAGE

Господарські засоби (активи) підприємства

Необоротні активи

Оборотні активи

Витрати майбутніх періодів

Основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи

Нематеріальні активи

Довгострокові фінансові інвестиції

Інші необоротні активи

Виробничі запаси

Дебіторська заборгованість покупців (замовників)

Короткострокові фінансові інвестиції

Готова продукція, товари та ін.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Короткострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

Довгострокові фінансові зобов’язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуг

Довгострокові кредити банків

Прибуток нерозподілений

Резервний капітал

Додатковий капітал

Пайовий капітал

Статутний капітал

Джерела залучених (позикових) коштів

Довгострокові зобов’язання

Необоротні активи

Господарські засоби (активи) підприємства

Власний капітал

Доходи майбутніх періодів

Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками

Інші поточні зобов’язання

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019