РЕФЕРАТ

на тему:

“Порядок складання кошторису

доходів і видатків”

Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації
є основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове
надходження і поквартальний розподіл коштів установи і складається за
формою згідно Положення про порядок складання кошторису доходів і
видатків.

Формування єдиного кошторису доходів і видатків установи здійснюється
на підставі показників лімітної довідки про основні показники
фінансово-господарської діяльності, яку вищестояща організація
надсилає усім підпорядкованим установам у двотижневий термін після
затвердження бюджету, з якого провадиться фінансування установи.

Під час формування лімітів витрат по підвідомчих установах вищестоящі
організації повинні враховувати об’єктивну потребу в коштах по
кожній установі виходячи з основних її виробничих показників,
обсягу виконаної вже роботи щодо оптимізації ліжкового фонду і штатної
чисельності та можливостей скорочення за рахунок цього витрат у
плановому періоді.

За таких умов повинні виконуватись вимоги щодо забезпечення
фінансовими ресурсами передусім витрат поточного року на заробітну
плату з нарахуваннями на соціальне страхування і на господарське
утримання установи, а також на покриття заборгованості за цими
статтями затрат за минулий рік. Асигнування на придбання
обладнання, капітальний ремонт приміщень установ та інші витрати, що
не мають характеру першочергових, можуть передбачатися лише за умови
забезпечення коштами невідкладних витрат.

Єдиний кошторис доходів і видатків складається усіма установами
на календарний рік і затверджується керівниками вищестоящих
організацій, за винятком встановлених певними умовами Положення, якщо
законодавством не встановлено інший порядок затвердження не
пізніше ніж через місяць після затвердження відповідного бюджету, з
якого провадиться фінансування установи. Одночасно з кошторисом на
затвердження вищестоящою організацією подається штатний розпис
установи, включаючи її структурні підрозділи, що працюють на
умовах госпрозрахунку чи надають окремі платні послуги. Кошторис і
штатний розпис затверджуються в двох примірниках, один з яких
повертається установі, а другий залишається у вищестоящій
організації.

Кошториси і штатні розписи установ, які не мають вищестоящої галузевої
організації (центральні районні, центральні міські лікарні тощо),
затверджуються районними державними адміністраціями або виконавчими
органами місцевих рад, а у мм. Києві та Севастополі — Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Кошториси доходів і видатків на проведення централізованих заходів
затверджуються керівниками міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, державних адміністрацій та виконавчих органів
місцевих рад, за планами яких провадитимуться зазначені заходи.

У разі коли Верховною Радою України не буде затверджено Державний
бюджет України до 2 грудня року, який передує тому, на який складено
бюджет, і згідно із статтею 28 Закону України «Про бюджетну систему
України» ( 512-12 ) приймається закон про порядок фінансування
поточних витрат до затвердження Державного бюджету України, по кожній
установі повинні бути розроблені і затверджені керівником
вищестоящої організації тимчасові кошториси доходів і видатків на
I квартал, а в разі потреби — на II і наступні квартали (залежно
від терміну затвердження відповідних бюджетів).

Кошторис складається на підставі доведеного вищестоящою
організацією ліміту витрат на відповідний період, визначеного з
урахуванням вимог зазначеного закону. Ліміти витрат як по
установах загальнодержавного, так і по установах місцевого
підпорядкування доводяться вищестоящими організаціями за формою
лімітної довідки у тижневий термін після прийняття згаданого закону в
межах лімітів видатків, встановлених відповідно Мінфіном України,
Мінфіном Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими
органами. Тимчасові кошториси затверджуються не пізніше ніж у
двотижневий термін після прийняття цього закону.

Фінансування установ без затвердженого у встановленому порядку
кошторису забороняється.

Кошториси доходів і видатків, штатні розписи
затверджуються: а) міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади незалежно від джерел утримання, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
центральних органів управління державними цільовими фондами,
президій державних академій наук, Державного науково-виробничого
центру страхового фонду документації України,
Лікувально-оздоровчого об’єднання при Кабінеті Міністрів України, а
також установ та закладів, які безпосередньо фінансуються з
державного бюджету, — Мінфіном, якщо інше не передбачено
законодавством; б) міністерств і відомств Автономної Республіки
Крим, управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних
адміністрацій — Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями після попередньої експертизи у Мінфіні
Автономної Республіки Крим, обласних, Київському та
Севастопольському міських фінансових управліннях; в) управлінь,
відділів, інших підрозділів виконавчих органів міських рад (міст
обласного підпорядкування), районних у містах рад та їх виконавчих
органів — виконавчими органами міських рад (міст
обласного підпорядкування) після попередньої експертизи у
міських фінансових відділах; в) управлінь, відділів, інших
підрозділів районних державних адміністрацій — районними державними
адміністраціями після попередньої експертизи у районних фінансових
відділах; д) управлінь, відділів, інших підрозділів виконавчих
органів районних у містах рад — виконавчими органами районних
у містах рад після попередньої експертизи у районних фінансових
відділах; е) сільських і селищних рад — районними державними
адміністраціями або виконавчими органами відповідних міських рад
після попередньої експертизи у районних (міських) фінансових
відділах; г) регіональних відділень (служб) державних цільових фондів
— вищестоящими органами.

Затвердження кошторису і штатного розпису організацій, зазначених у
пункті Положення про складання кошторису, засвідчується підписом
керівника відповідного органу згідно з положеннями про складання
кошторису, із зазначенням дати затвердження і відбитком гербової
печатки.

Зміни до затвердженого кошторису та штатного розпису в процесі його
виконання (крім кошторисів видатків і штатних розписів міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської
та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій) можуть
вноситися лише з дозволу організації, яка затвердила кошторис та
штатний розпис.

Зміни до затверджених кошторисів і штатних розписів установ,
організацій, зазначених у Положенні, вносяться у порядку, визначеному
цим пунктом.

Єдиний кошторис установи складається з двох розділів — доходів і
видатків. Доходна частина кошторису складається з бюджетних
асигнувань і позабюджетних коштів. Видаткова частина кошторису
поділяється на видатки, які провадяться за рахунок бюджетних
асигнувань, і на видатки, які покриваються за рахунок інших
(позабюджетних) надходжень, з виділенням видатків, які провадяться
установою за рахунок прибутку, що залишається в її розпорядженні.

У доходній частині єдиного кошторису наводяться планові обсяги
бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання установи, а також
надходження з інших доходних джерел, одержання яких передбачено
законодавством і основними з яких є кошти, одержані від навчання,
підготовки і підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
відповідно до укладених договорів, плата за надання додаткових
освітніх послуг, плата батьків за утримання дітей у дитячих
дошкільних закладах, надходження від надання населенню платних
медичних послуг і доходи від реалізації продукції
навчально-виробничих та лікувально-виробничих майстерень,
цехів, інших структурних підрозділів установи, від здавання в
оренду приміщень, споруд, обладнання, плата за проживання в
гуртожитках тощо.

Загальна сума доходів установи, відповідно до якої формується
видаткова частина кошторису, визначається з урахуванням залишків коштів
на початок планового періоду за всіма видами надходжень.

Формування доходної частини єдиного кошторису здійснюється
на підставі індивідуальних розрахунків доходів і платежів та
відрахувань до бюджету, які складаються по кожному джерелу доходів,
що передбачаються на плановий період. За основу цих розрахунків
беруться показники, які характеризують обсяги надання тих чи
інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа
приміщень та вартість обладнання, іншого майна, що здаються в
оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв,
виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який
повинен встановлюватися відповідно до законодавства з питань
ціноутворення.

На підставі перелічених показників визначається сума доходів на
плановий період по кожному джерелу доходів, з поквартальним
розподілом та урахуванням конкретних умов роботи установи. Під час
формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового
періоду, обов’язково повинен враховуватися рівень їх фактичного
виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за
період, що передує плановому. Показники повинні наводитися в обсязі,
зазначеному в формі розрахунку, і повною мірою відповідати
показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

Загальна сума доходів від надходжень позабюджетних коштів з урахуванням
їх залишків на початок року визначається у зведенні доходів, платежів і
відрахувань до бюджету, форму якого наведено в додатку N 4.
Видаткова частина єдиного кошторису

У видатковій частині єдиного кошторису зазначається загальна
сума витрат установи з розподілом їх за статтями бюджетної
класифікації, а також з виділенням витрат, які планується
профінансувати за рахунок бюджетних асигнувань, та витрат, які
планується здійснити за рахунок інших (позабюджетних) надходжень. При
цьому в розрахунках по кожній статті витрат крім потреби в коштах на
покриття затрат поточного року передбачаються асигнування на покриття
заборгованості установи за минулий рік, визначеної на підставі даних
річної бухгалтерської звітності і підтвердженої відповідними
розрахунками та обгрунтуваннями.

Передбачені у видатковій частині єдиного кошторису асигнування
повинні забезпечувати 100-відсоткове фінансування витрат установи.
Зокрема, чисельність працівників установи, яка пропонується до
затвердження за штатним розписом, повинна бути повністю забезпечена
фондом заробітної плати виходячи з розміру не тих посадових окладів, що
склались на момент складання кошторису, а з урахуванням коефіцієнтів їх
підвищення протягом планового року (у зв’язку з прогнозуванням
відповідних темпів інфляції, прийняттям тих чи інших законодавчих
актів щодо змін умов оплати праці працівників окремих галузей
соціально-культурної сфери тощо). Зазначені коефіцієнти підвищення
заробітної плати по кожному фактору окремо повинні доводитися
відповідними фінансовими органами до головних розпорядників кредитів
після затвердження бюджетів, за рахунок яких здійснюється їх
фінансування. Головні розпорядники кредитів включають ці показники до
лімітних довідок про витрати з бюджету, які вони надсилають кожній
підвідомчій установі.

У разі невиконання зазначеної умови керівники відповідних органів,
зазначених у віподвідних пунктах Положення про складання кошторису,
не мають права затверджувати штатний розпис установи.

Перевищення суми видатків в єдиному кошторисі над обсягом коштів, що
виділяються установі з бюджету, можливе лише за рахунок прибутку від
госпрозрахункової діяльності, який залишається в розпорядженні
установи і може бути спрямований на покриття перевищення видатків
над бюджетними асигнуваннями.

Виходячи з необхідності забезпечення фінансування тих чи інших
витрат згідно з установленими нормами і нормативами, в аналогічному
порядку повинні визначатися під час формування кошторису й інші
показники роботи установи, на підставі яких визначаються суми
відповідних витрат, зокрема кількість учнів професійно-технічних
училищ, студентів, аспірантів, класів, груп в дошкільних закладах
освіти, кількість ліжок і ліжко-днів у закладах охорони здоров’я
тощо.

Загальна сума видатків єдиного кошторису поділяється на видатки за
рахунок бюджетних асигнувань та видатки за рахунок інших
(позабюджетних) надходжень з постатейним розподілом кожного розділу. У
видатковій частині також передбачається розподіл прибутку
установи від госпрозрахункової діяльності, який спрямовується на
покриття перевищення видатків над бюджетними асигнуваннями.

З метою найбільш оптимального збалансування кошторису доходів і
видатків та забезпечення необхідними коштами передусім витрат на
заробітну плату працівників під час визначення напрямів використання
прибутку від госпрозрахункової діяльності, що залишається в
розпорядженні установи, суми прибутку повинні спрямовуватися в першу
чергу на покриття потреби в коштах на заробітну плату
працівників установи з нарахуванням на соціальне страхування, на
оплату витрат, пов’язаних з господарським утриманням установи,
та інші невідкладні витрати установи в цілому. Спрямування
прибутку на придбання обладнання, здійснення капітального ремонту
приміщень, матеріальне заохочення працівників дозволяється лише за
умови повного забезпечення фінансовими ресурсами вищезазначених
невідкладних витрат установи в цілому.

Видатки установи за рахунок бюджетних коштів передбачаються
відповідно до законодавства, а також нормативних документів, що
визначають порядок формування окремих статей витрат кошторису. Кожна
стаття обов’язково обгрунтовується відповідними розрахунками.

Розрахунки витрат за кожною статтею позабюджетних коштів здійснюються з
урахуванням особливостей діяльності установи, яка надає платні
послуги.

PAGE

PAGE 2

Похожие записи