Зміст

Вступ

1. Попередній фінансовий аналіз підприємства

1.1 Аналіз активів підприємства

1.2 Аналіз пасивів підприємства

2. Аналіз фінансової стійкості

3. Аналіз ліквідності балансу

4. Аналіз фінансових результатів

5. Аналіз коефіцієнтів рентабельності та ділової активності

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи
господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено
нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови
економіки України.

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у
складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та
економічний потенціал стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як
свого підприємства, так і підприємств-партнерів.

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою надійності підприємства
та його ділової активності, гарантом ефективної реалізації економічних
інтересів як самого підприємства, так і його партнерів.

Саме тому в об’єктивній оцінці фінансового стану зацікавлені всі
суб’єкти ринкових відносин. Інформацію для такої оцінки може надати лише
аналіз. Для цього кожен аналітик повинен знати методику та оволодіти
прийомами аналізу фінансового стану.

Під фінансовим станом розуміють здатність (спроможність) підприємства
фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю
фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування
підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання,
фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами,
платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Метою аналізу фінансового стану є досягнення стабільності та
ефективності функціонування підприємства і обґрунтування його фінансової
стратегії. Для виконання поставленої мети аналіз фінансового стану має
вирішити наступні завдання:

· дати оцінку відповідності між господарськими ресурсами та джерелами їх
формування, тобто оцінити структуру балансу;

· вивчити стан та ефективність використання необоротних активів;

· визначити раціональність розміщення та ефективність використання
оборотних активів;

· оцінити стан розрахунків з діловими партнерами (дебіторами та
кредиторами);

· проаналізувати ефективність використання власного капіталу та виявити
резерви його збільшення;

· оцінити доцільність отримання та ефективність використання кредитів
банку;

· визначити рівень платоспроможності підприємства та шляхи її
підвищення;

· оцінити показники фінансової стійкості підприємства, їх динаміку та
відповідальність їх оптимальним значенням;

· виявити резерви зміцнення фінансового стану, обґрунтувати
короткострокове та довгострокове прогнозування фінансової стійкості
підприємства.

Саме це і є метою даної курсової роботи. Об’єктом же дослідження є
підприємство з фінансовою звітністю — ’’Питома вага розділів балансу(у
відсотках)’’(табл.1) та ’’Фінансові результати’’(табл.2).

1. Попередній фінансовий аналіз підприємства

1.1 Аналіз активів підприємства

Отже, під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь
забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для
здійснення ефективної господарської діяльності, а також своєчасного
проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. У ньому
знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи
підприємства з управління фінансовими ресурсами. Отже, дамо
характеристику фінансових ресурсів підприємства, від яких залежить його
загальний фінансовий стан. Для цього розглянемо його фінансову
звітність, що подана нам у вигляді табл.1 і табл.2.

Табл.1 Питома вага розділів балансу(у відсотках)(%)

Показники балансуНа початок періодуНа кінець періодуПоказники балансуНа
початок періодуНа кінець періодуАктивиПасивиІ.Необоротні активи5248?.
Власний капітал5650ІІ. Оборотні активиЙЙ. Довгострокові
зобов’язання122.1.Запаси24182.2.Грошові кошти104ЙЙЙ. Поточні
зобов’язання43482.3.Дебіторська
заборгованість1430Баланс100100Баланс100100

За умовою нам дано наступне:

Підсумок балансу на початок періоду: 1991*N/2 (де N – № варіанту)
=1991*13/2=12941.5тис. грн.

На кінець періоду рівний: 2316*N/2=2316*13/2=15054 тис. грн.

На базі вище вказаних даних(розрахунків) відповідно до питомої ваги
кожного з показників балансу (табл.1) знаходжу їх абсолютні
величини(тис. грн.) ,а також зміни відносно початку періоду, і вношу до
табл.3 і табл.4. Вони, а також дані табл.2 є джерелами інформації для
проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Дані табл.2. знаходимо наступним чином :

Оскільки податок на додану вартість становить 20% від доходу від
реалізації продукції (робіт, послуг) , то сума податку становить:

На початок періоду :14579.5*0.2=2915.9 тис. грн.

На кінець періоду: 15925*0.2=3185 тис. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг),ЧД,
знаходимо за формулою: Дохід від реалізації продукції – Податок на
додану вартість. Отже,

На початок періоду: ЧД=14579.5-2915.9=11663.6 тис. грн.

На кінець періоду: ЧД=15925-3185=12740 тис. грн.

Валовий прибуток знаходимо наступним чином: Чистий дохід від реалізації
продукції – Собівартість реалізації продукції. Тому, його сума
становить:

На початок періоду: 11663.6-8385=3278.6 тис. грн.

На кінець періоду: 12740-12350=390 тис. грн.

Фінансові результати від операційної діяльності (П)=(Валовий прибуток +
Інші операційні доходи) – (Адміністративні витрати + Витрати на збут +
Інші операційні витрати).

Звідси На початок періоду П=(3278.6+3) – (260+572+10)=2439.6 тис грн.

На кінець періоду П=(390+2) – (325+624+8)= — 565 тис. грн.

Всі результати розрахунків вносимо до табл.2.

Табл.2 Фінансові результати

Показники фінансових результатівЗначення показника на початок періоду,
тис. грн.Значення показника на кінець періоду, тис. грн.1.Дохід (виручка
) від реалізації продукції, Д2243*0.5*N = 14579,52450*0.5*N =159252.
Податок на додану вартість2915.931853. Чистий дохід (виручка ) від
реалізації продукції (робіт, послуг),ЧД11663.6127404. Собівартість
реалізації продукції (робіт, послуг )ЧД1290*0.5*N = 83851900*0.5*N =
123505. Валовий прибуток або збиток3278.63906. Інші операційні
доходи327. Адміністративні витрати200*0.1*N = 260250*0.1*N = 3258.
Витрати на збут220*0.2*N = 572240*0.2*N = 6249. Інші операційні
витрати10810. Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток
або збиток) П2439.6-565

Табл.3 Активи підприємства

АктивАбсолютні величини, тис. грн.Відносні величиниЗміниНа початок
періодуНа кінець періодуНа початок періодуНа кінець періодуВ абсолютних
величинах, тис. грн.У відносних величинах1.Необоротні
активи6729.587225.925248496.34-42.Оборотні
активи6211.927828.0848521616.16+42.1.Запаси3105.962709.722418-396.24-62.
2.Грошові кошти1294.15602.16104-691.99-62.3.Дебіторська
заборгованість1811.814516.214302704.39+16Баланс12941.5150541001002112.5

Аналіз фінансового стану проводиться зовнішніми і внутрішніми
користувачами інформації про господарську діяльність підприємства.

Зовнішні користувачі інформації – банки, кредитори, інвестори – оцінюють
:

· частку власних коштів у загальній сумі джерел коштів, З позиції
фінансового ризику останній зростає, якщо за даними балансу підприємства
частка його власного капіталу у валюті балансу зменшується;

· вивчають динаміку структури джерел коштів, що дозволяє мати уяву про
розширення або звуження діяльності підприємства.

Внутрішні користувачі інформації – керівник або власник, економічна,
бухгалтерська, фінансова служба підприємства вивчають показники
фінансового стану та виявлення резервів його зміцнення.

У кожного аналітика своя мета:

· інвесторів цікавить рівень стабільності доходів за акціями;

· кредиторів – платоспроможність і ліквідність підприємства;

· менеджерів (керівників) – дохідність активів (майна) та ефективність
управління ними.

Табл.4 Пасиви підприємства

ПасивАбсолютні величини, тис грн.Відносні величиниЗміниНа початок
періодуНа кінець періодуНа початок періодуНа кінець періодуВ абсолютних
величинах, тис. грн.У відносних величинах1. Власний
капітал7247.2475275650279.76-62. Довгострокові
зобов’язання129.415301.0812171.665+13. Поточні
зобов’язання5564.8457225.9243481661.075+5Баланс12941.5150541001002112.5

Аналіз фінансового стану починають з “читання” балансу та інших форм
звітності, під яким розуміють попереднє загальне ознайомлення із
підсумками діяльності підприємства та його фінансовим станом. Щоб уміти
“читати” фінансову звітність, необхідно знати її зміст. Баланс
підприємства – це таблиця, де на звітну дату у вартісній оцінці
представлені залишки засобів та їх розміщення – в активі балансу, та
джерела утворення і формування засобів (майна підприємства) у пасиві.

Використання балансу для аналізу базується на розумінні взаємозв’язку
між розділами активу і пасиву, який представлений схемою (рис.1.).
Суцільні лінії показують нормальні джерела формування активів
підприємства, пунктиром виділені небажані (нераціональні) види
розміщення джерел формування майна.

Активи підприємства (табл.2) складаються із необоротних та оборотних
засобів. В процесі господарської діяльності вони повинні приносити дохід
у вигляді прибутку або іншої економічної вигоди. Актив балансу містить
інформацію на певну дату про склад та розміщення наявних в розпорядженні
фірми контрольованих коштів, одержаних в результаті попередньої
діяльності і які повинні стати джерело майбутніх надходжень фірми.

Баланс

АктивПасив1.Необоротні активи1.Власний капітал2.Оборотні
активи2.Забезпечення наступних витрат і платежів3.Витрати майбутніх
періодів3.Довгострокові зобов’язання4.Поточні зобов’язання5.Доходи
майбутніх періодівРис.1. Взаємозв’язок активу і пасиву балансу.

Співвідношення оборотних і необоротних активів залежить від галузі, в
якій працює підприємство. При аналізі фінансового стану підприємств
торгівлі у першу чергу досліджуються оборотні активи, а потім
необоротні. Значення та актуальність оборотних активів випливає з їх
ролі у господарській діяльності підприємств. Сама назва – “оборотні”
активи показує їх повноту участі у господарському обороті підприємства
та зміну своєї форми: гроші – товар – гроші.

Рис.2. Зміна форм оборотних активів у процесі господарського обороту
підприємства.

Схема руху оборотних активів у процесі господарської діяльності
підприємства (рис.2) відображає перехід оборотних активів з грошової
форми в матеріальну, а потім знову у грошову. Вона наочно показує
значення якості оборотних активів, тобто їх стан, структуру,
ефективність використання. Якісний стан оборотних активів
характеризується їх відповідністю встановленим нормативам (за
нормованими оборотними активами ); структура – відсутністю простроченої
та сумнівної заборгованості; ефективність використання або ліквідність –
прискоренням оборотності, ступенем ліквідності та рівнем рентабельності.

Зовнішній аналіз оборотних активів обмежений законом комерційної
таємниці і не допускає оприлюднення нормативних і планових показників
оборотних активів. він оперує лише узагальненими показниками публічної
фінансової звітності.

Лише при внутрішньому аналізі можна виконати усю програму дослідження
якості оборотних активів та вплив їх використання на фінансовий стан
підприємства. В процесі внутрішньогосподарського аналізу, крім
нормативів та інших показників бізнес-плану, використовують дані
аналітичного бухгалтерського обліку товарів, матеріалів, запасів,
готової продукції, розрахунків з дебіторами, грошових коштів та ін.

Необоротні активи включають статті, що відображають вкладення коштів в
основний капітал, довготермінові інвестиції в акції та облігації, а
також в нематеріальні активи.

Від того, наскільки оптимальне співвідношення оборотного та необоротного
активів, скільки коштів вкладено в запаси матеріалів, а скільки їх у
грошовій формі, значною мірою залежать результати виробничої та
фінансової діяльності, а звідси – і фінансовий стан підприємства.

Дамо оцінку змінам, що відбулися в складі та структурі капіталу
підприємства за даними табл.3.

Загальний капітал підприємства за звітний період збільшився на 2112.5
тис. грн. ,або на 16.32%, У тому числі за рахунок збільшення обсягу
необоротних активів – на 496.34 тис. грн., або на 7.38%, приросту
оборотних активів – на 1616.16 тис. грн., або на 26.02%. Тобто за
звітний період в оборотні активи було вкладено у 3.26 рази
(1616.16:496.34) більше коштів, аніж у необоротні активи.

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних
засобів може вказувати:

· згортання виробничої бази;

· викривлення результатів оцінки основних фондів унаслідок існуючого
порядку їх бухгалтерського обліку;

· відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів
товарів, робіт, послуг підприємства, дочірніх підприємств та інших
дебіторів, що свідчить про фактичне відволікання частини оборотних
коштів із виробничого циклу та інше.

Підвищення суми необоротних активів вказує на інвестиційну діяльність
підприємства.

Після загальної оцінки динаміки складу і структури активів підприємства
детально вивчимо стан, рух і причини зміни кожного виду майна: запаси,
грошові кошти, дебіторська заборгованість. «Запаси» включають статті
виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції.

Виробничі запаси включають сировину, матеріали для упаковки,
напівфабрикати. Ця стаття може носити назву і як товарно-матеріальні
цінності. Незавершене виробництво включає засоби, вкладені в товари, що
знаходяться в процесі виробництва. Готова продукція може включати як
реалізовані без переробки або залишки не проданої або непоставленої
продукції, що знаходиться на складі.

Із даних табл. 3. видно, що запаси за звітний період зменшились з
3105.96 до 2709.72 тис. грн. ,тобто – на 396.24 тис. грн. або на 12.76%.
Причинами такого зменшення можуть бути:

· збільшення собівартості реалізації продукції;

· зменшення попиту на продукцію;

· згортання виробничої бази.

Під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та
депозити до запитання. Під готівкою розуміють валюту України та іноземну
валюту у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та інших формах,
що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території
України. Рух грошових коштів – це надходження і вибуття грошових коштів
та їх еквівалентів. Відповідно поступлення і вибуття коштів за
визначеними видами діяльності називають грошовими потоками.

Управління грошовими потоками є одним з найважливіших напрямків
діяльності фінансового менеджера. Воно включає розрахунок часу обігу
грошових коштів, аналіз грошового потоку, його прогнозування, визначення
оптимального рівня грошових коштів, складання їх бюджету.

Грошові потоки формуються у результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші
види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Інвестиційна діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних
активів і фінансових інвестицій, які не є складовою частиною
еквівалентів грошових коштів. Фінансова діяльність – це діяльність, яка
призводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу
підприємства.

Для аналізу руху грошових коштів ми використовували два методи аналізу:
прямий і непрямий.

При використанні прямого методу аналізу руху грошових коштів розглядали
рух коштів на рахунках бухгалтерського обліку (табл.3 і табл. 4).Для
розкриття взаємозв’язку фінансового результату (прибутку) (табл.2) і
зміни величини грошових коштів підприємства використовували непрямий
метод. Суть його полягала у перетворенні величини чистого прибутку на
величину грошових коштів. Тому, можемо сказати, що впродовж звітного
періоду міг відбуватися наступний рух грошових коштів:

Операційна діяльність:

Відтік грошових коштів:

1. Оплата рахунків постачальників та підрядників.

2. Оплата праці персоналу.

3. Відрахування у бюджет та внески до позабюджетних фондів

4. Виплата підзвітних сум.

5. Погашення короткотермінових кредитів та займів, включаючи сплату
відсотків за кредит.

6. Короткотермінові фінансові вкладення

Притік грошових коштів

1. Грошова виручка від реалізації продукції у поточному місяці.

2. Одержані короткотермінові кредити та займи.

3. Аванси, одержані від покупців та замовників, та ін.

Інвестиційна діяльність

Відтік грошових коштів

1. Придбання основних засобів та нематеріальних активів.

2. Довгострокові фінансові вкладення

3. Капітальні вкладення та ін.

Притік грошових коштів

1. Одержані довгострокові кредити та займи

2. Повернення довгострокових фінансових вкладень

3. Дивіденди та відсотки за довгостроковими фінансовими вкладеннями

Фінансова діяльність

Відтік грошових коштів

1. Видача авансів

2. На короткотермінові фінансові вкладення

3. На виплату відсотків за одержаними короткотерміновими кредитами

4. Повернення короткотермінових кредитів та ін.

Притік грошових коштів

1. Короткотермінові кредити і займи

2. Поступлення від емісії короткотермінових цінних паперів та ін.

Згідно з даними табл.3, зміни, які відбулися в складі та структурі
грошових коштів, свідчать про те ,що загальна сума їх зменшилася на
691.99 тис. грн. – із 1294.15 до 602.16 тис грн., тобто на 53.47%.

Для кращого управління грошовими потоками потрібно:

· продавати якомога більше;

· прискорювати оборотність оборотних активів, уникаючи їх дефіциту, що
може призвести до спаду реалізації;

· скоротити до допустимого мінімуму терміни дебіторської заборгованості;

· досягти допустимо пізніх термінів виплати кредиторської заборгованості
без збитків для майбутньої діяльності підприємства;

· використовувати гнучку систему знижок з цін на товари та послуги;

· використовувати будь-які переваги, знижки постачальників.

Дебіторська заборгованість – це заборгованість підприємств, організацій,
осіб даному підприємству. Це як процентна позика клієнтам.

В нашому випадку, проаналізувавши дані по дебіторській заборгованості
підприємства (табл.3), можемо сказати, що за звітний період вона
збільшилася з 1811.81 до 4516.2 тис. грн., тобто на 2704.39 тис. грн.
або на 149.26%. Дебіторська заборгованість зросла головним чином за
рахунок збільшення розрахунків за товари, роботи і послуги, строк оплати
за якими не настав.

Відвернення коштів у дебіторську заборгованість призводить до фінансових
ускладнень, підприємство відчуватиме брак коштів для придбання
виробничих запасів, виплати заробітної плати, розрахунків із бюджетом,
постачальниками. Окрім того, заморожування коштів призводить до
сповільнення оборотності капіталу. Тому кожне підприємство повинно бути
зацікавлене в скороченні термінів погашення платежів шляхом
удосконалення розрахунків, своєчасного оформлення розрахункових
документів, передоплати, упровадження вексельної форми розрахунків тощо.

Пропонуємо виконання таких загальних рекомендацій, що дозволить
підприємству управляти дебіторською заборгованістю:

· контролювати стан розрахунків із покупцями при відтермінованій
(простроченій) заборгованості;

· по можливості орієнтуватися на більшу кількість покупців для зменшення
ризику несплати одним або кількома великими покупцями;

· вивчати фінансовий стан покупців для набуття впевненості щодо його
подальшої платоспроможності;

· слідкувати за співвідношенням дебіторської та кредиторської
заборгованості (значне перевищення дебіторської заборгованості створює
загрозу фінансової стійкості підприємства);

· застосовувати попередню оплату, вексельну форму оплати;

· використовувати метод надання знижок у разі довгострокової оплати та
ін.

Оцінюючи надійність дебіторської заборгованості, слід пам’ятати, що
перетворення значної частини її в грошові кошти, як правило, неможливе
без скорочення обсягу реалізації. Тривалість інкасування дебіторської
заборгованості залежить і від стратегії ринку. Підприємство може бути
зацікавленим у тому, щоби мати покупців, які затримують платежі, але
сприяють тому, що підприємство є прибутковим. Тобто прибуток від
реалізації компенсує те, що покупець дедалі більше використовує обсяг
грошових коштів даного підприємства. В нашому випадку такої
зацікавленості не спостерігається, оскільки виробництво продукції є
збитковим (-565 тис. грн.), тому підприємству потрібні кошти для
покриття збитку, подальшого перегляду структури виробництва і продажу
продукції, і її втілення.

1.2 Аналіз пасивів підприємства

Пасив балансу дає вартісну оцінку активів, тобто коштів фірми на певну
дату за джерелами їх формування, цільовому призначенні, термінам
погашення. Кожному виду джерел засобів відповідає окрема стаття пасиву.
Групування статей пасиву в балансі фірми може бути різним в залежності
від тих принципів, що застосовуються. Так, при розмежуванні статей
пасиву за принципом джерел формування та приналежністю коштів, які
використовує фірма, в пасиві виділяють два розділи: позичений капітал та
власний капітал. В нашому випадку розмежування статей проходить в
поєднанні з принципом тривалості використання капіталу в обороті, тобто
кошти розділені на власний капітал та капітали короткотермінового та
тривалого використання (короткотермінові та довготермінові
зобов’язання).

Власний капітал містить засоби, якими фірма має право розпоряджатися
самостійно. Він формується за рахунок різних видів джерел: статутного
капіталу, додаткового капіталу, резервного капіталу, фондів накопичення
і соціального призначення, цільового фінансування надходжень,
нерозподіленого прибутку.

Статутний капітал являє собою частину власного капіталу, зареєстрованого
у статуті підприємства. Головним джерелом його поповнення є прибуток, а
в окремих випадках і асигнування з бюджету.

Додатковий капітал являє собою емісійний доход акціонерного товариства,
суми від недооцінених активів, асигнування з бюджету, використані на
фінансування довгострокових вкладень, кошти, спрямовані на поповнення
оборотних коштів, та інші надходження.

Резервний капітал являє собою частину власного капіталу, призначеного
для покриття непередбачених втрат (збитків). Основним джерелом його
утворення є прибуток.

У фондах накопичення акумулюється значна частина власного капіталу,
будівництво і придбання основних засобів, тобто коштів нас творення
нового майна. Головним джерелом формування фондів накопичення служить
чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства.

Кошти цільового фінансування з бюджету і позабюджетних фондів
спрямовуються на накопичення оборотних коштів, капітальні та інші
фінансові вкладення довгострокового характеру.

Нерозподілений прибуток є частиною власного капіталу і може бути
використаний протягом року як джерело фінансування певних напрямків
поточної діяльності підприємства.

Власний капітал має наступні позитивні якості:

· характеризується простотою залучення (особливо за рахунок внутрішніх
джерел – не вимагається погодження з іншими господарюючими суб’єктами)

· характеризується здатністю інтенсивної генерації прибутку, не
вимагаючи сплати позикового відсотку

· забезпечує фінансову стійкість на довготривалу перспективу, знижує
ризик банкрутства.

Недоліками власного капіталу є:

· обмеженість залучення, а відповідно і обмеженість у розширенні
операційної та інвестиційної діяльності;

· неможливість росту прибутковості капіталу, що виникає в умовах
залучення позикового капіталу.

Наведені в табл.4 дані про власний капітал підприємства, дають підставу
зробити висновок про збільшення його на 279.76 тис. грн., тобто на 3.86%
від його суми на початок періоду.

Поточні зобов’язання – це короткотермінові зобов’язання, термін
погашення яких закінчується на протязі наступного фінансового року.
Ліквідація короткотермінових зобов’язань може вимагати використання
відповідних поточних активів або утворення інших короткотермінових
зобов’язань.

В даному випадку 75% від поточних зобов’язань підприємство має під
кредиторською заборгованістю (найбільш термінові зобов’язання) і 25% —
під короткостроковими кредитами банків. Кредиторська заборгованість – це
наслідок несвоєчасного виконання підприємством платіжних зобов’язань; за
розрахунками за продукцію, роботи, послуги; з оплати праці; за
розрахунками з бюджетом; з іншими кредиторами тощо. Згідно даних табл.4,
поточні зобов’язання збільшилися на 1661.075 тис. грн.(з 5564.845 до
7225.92 тис. грн.), а отже збільшилися кредиторська заборгованість та
короткострокові кредити банків.

Для ефективного управління кредиторською, дебіторською заборгованістю та
грошовими засобами пропонуємо наступну систему, що передбачає:

· синхронізацію грошових потоків, а саме максимальне наближення термінів
погашення дебіторської і кредиторської заборгованостей;

· зменшення суми грошових коштів у дорозі (використання електронних
грошей, електронних чекових переказів);

· продаж дебіторської заборгованості факторинговим компаніям чи банкам;

· термінова виписка рахунків на великі партії товарів;

· відтермінування проплати товарів покупцями для стимулювання їх попиту;

· продаж товарів за зниженими цінами при достроковій проплаті за них
готівкою;

· одержання завдатку від покупця за товар на суму не меншу ніж залишок
дебіторської заборгованості;

· організацію фінансового контролю за станом дебіторської
заборгованості;

· орієнтацію на велику кількість покупців (їх диверсифікація) з метою
уникнення ризику несплати за товар одним із покупців;

· селективність – виділення певних товарів, що не продаються у кредит у
певні періоди часу.

Довготермінові зобов’язання – це зобов’язання, погашення яких не буде
проведено на протязі майбутнього фінансового року.

Як бачимо, за даними табл.4, за звітній період сума довгострокових
зобов’язань збільшилася на 171.665 тис. грн. або на 132.65%.

Отже, загалом частка позикового капіталу збільшилася
((1661.075+171.665):279.76) у 6.55 разів , тому співвідношення власного
і позикового капіталів на кінець періоду становить 1:1: частка власного
капіталу зменшилась на 6%, і становить 50%, позикового – збільшилася на
6%, і становить 50%. Для підприємств, які працюють в умовах розвинутих
ринкових відносин, нормальним явищем, що забезпечує достатньо стабільний
стан фінансів для інвесторів і кредиторів, вважається відношення
власного капіталу до його загальної суми на рівні 60%. У цьому разі
ризик кредиторів зводиться до мінімуму, оскільки, продавши майно,
сформоване за рахунок власного капіталу, підприємство зможе погасити
свої боргові зобов’язання навіть тоді, коли частину майна, в яку
вкладено позикові кошти, буде знецінено. Критичним значенням коефіцієнта
відношення позикового капіталу до власного вважається одиниця( що і
спостерігається в даному нам випадку). Однак економісти вважають, що при
високих показниках оборотності оборотних коштів критичне значення
коефіцієнта може перевищувати одиницю без істотних наслідків для
ринкової стійкості. В нашому випадку гарантія повернення зовнішнього
боргу забезпечується.

На вибір схеми формування структури капіталу підприємства впливають:

· організаційно-правова форма підприємства (приватне підприємство,
акціонерне);

· галузеві особливості операційної діяльності (підприємства з високим
рівнем фондомісткості продукції і високою часткою необоротних активів
мають звичайно низький кредитний рейтинг і орієнтуються при формуванні
капіталу переважно на власні джерела: чим коротший операційний цикл, тим
у більшій мірі використовується капітал з різних джерел;

· розмір підприємства: чим він менший, тим у більшій мірі на стадії
створення капітал формується за рахунок власних джерел;

· рівень оподаткування прибутку: при низьких ставках податку на прибуток
чи певних пільгах з оподаткування у певних випадках є вигідніше
використовувати власний капітал порівняно з позиченим;

· міра ризику, визначена засновниками підприємства;

· вартість капіталу, одержаного з різних джерел: звичайно вартість
позичених і залучених коштів є меншою, ніж вартість власного капіталу.

Можемо виділити такі позитивні якості позикового капіталу:

· широка можливість залучення додаткового капіталу при високому
кредитному рейтингу підприємства;

· можливість розширення активів і відповідно господарсько-фінансової
діяльності підприємства;

· менша вартість позикових коштів за рахунок врахування відсотків за
кредит у витратах підприємства (вилучення відсотків за кредит із суми
прибутку, що оподатковується – так званий «податковий щит»);

· здатність збільшувати рентабельність власного капіталу за рахунок
ефекту фінансового лівериджу.

Недоліками цього виду джерела формування капіталу є:

· зростання фінансового ризику, зниження фінансової стійкості: їх рівень
прямо пропорційний росту питомої ваги позичкового капіталу;

· складність процедури залучення кредитних ресурсів (гарантії, заклади і
т. д.);

· генерація активами, сформованими за рахунок залучених коштів, меншої
при інших однакових умовах прибутку, яка знижується за рахунок
відсотків, що підлягають сплачуванню;

· висока залежність вартості позикового капіталу від кон’юнктури
фінансового ринку. Так при зниженні середньої кредитної ставки на ринку
використання отриманих кредитів, особливо на довгостроковій основі, стає
невигідним, при наявності більш дешевих кредитних джерел.

2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішою характеристикою
його діяльності та фінансово-економічного добробуту, яка характеризує
результат його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить
необхідну ін формацію для інвесторів, а також відображає здатність
підприємства відповідати за своїми боргами й зобов’язаннями і нарощувати
економічний потенціал. Під фінансовою стійкістю слід розуміти
платоспроможність підприємства у часі з дотриманням умови фінансової
рівноваги між власними і позиковими коштами. Платоспроможність
відображає здатність підприємства платити за своїми боргами й
зобов’язаннями в конкретний період часу.

На основі узагальнення світового досвіду аналізу фінансового стану фірм,
компаній, що працюють у ринкових умовах, та практики проведення такого
аналізу на підприємствах нашої країни, рекомендується відповідна система
показників, які характеризують фінансову стійкість.

Використовуючи дані табл.3 і табл. 4 знаходимо значення наступних
коефіцієнтів:

1. Коефіцієнтом ’’ автономії ’’(Кфнз) є коефіцієнт, який визначає питому
вагу власного капіталу підприємства у загальній сумі його власних і
залучених коштів, характеризує ступінь фінансової незалежності
підприємства. Знайдемо його значення для нашого випадку.

На початок періоду:7247.24:12941.5=0.56;

На кінець періоду:7527:15054=0.5.

Отже, на кінець періоду ступінь фінансової незалежності підприємства
знизився, оскільки частка власного капіталу складає 50%.

2. В аналізі використовується також показник, який показує
співвідношення власних і залучених коштів(Довгострокові зобов’язання +
Поточні зобов’язання), тобто скільки позикових коштів припадає на 1 грн.
власних; характеризує рівень залежності підприємства від зовнішніх
інвесторів – це коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів.

На початок періоду:(129.415+5564.845):7247.24=0.79;

На кінець періоду:(301.08+7225.92):7527=1.

Значення коефіцієнта на кінець періоду є критичним(він дорівнює 1), що
свідчить про кризовий стан підприємства.

3. Коефіцієнт маневрування власного капіталу =
picscalex910100090000031901000003001c00000000000500000009020000000005000
000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b0200000
000050000000c026004a01b1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffa
1ffffff601b0000010400000b00000026060f000c004d617468547970650000f00008000
000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140220024000050000001
3022002411b1c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204
e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f577bd0766ca040000002d0101000b000
000320aad03c90c07000000eae0efb3f2e0eb000b000000320aad03890707000000e2ebe
0f1ede8e9000a000000320a8501711606000000e0eaf2e8e2e80c000000320a8501600d0
9000000ede5efeef2eef7edb3000b000000320a8501c60607000000eae0efb3f2e0eb000
b000000320a8501540007000000e2ebe0f1ede8e9001c000000fb0280fe0000000000009
001000000020002001053796d626f6c000077090a4ea0f11200d89ff377e19ff3772020f
577bd0766ca040000002d01020004000000f001010008000000320a8501380c010000002
deb0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000b
c02000000cc0102022253797374656d00cabd0766ca00000a0021008a010000000001000
000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000, і показує
частку власних коштів, що бере участь у господарському обороті.

На початок періоду:(7247.24-6729.58):7247.24=0.0714;

На кінець періоду:(7527-7225.92):7527=0.0417.

Бачимо, що частка власних коштів, що бере участь у господарському
обороті є мізерною, тому підприємству необхідно її збільшувати.

4. Коефіцієнт забезпеченості запасів та витрат власними джерелами =
=picscalex1000100090000032001000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02400400211200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fbcffffffc0200000fc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
013020002ae201c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f577120966d3040000002d0101000a0
00000320a8c033a0d06000000c7e0efe0f1e808000000320a6a01e01f01000000ffe00c0
00000320a6a01d8180a000000e7eee1eee2ffe7e0eded09000000320a6a017e150300000
0eee2b3e00c000000320a6a01da0d0a000000c4eee2e3eef1f2f0eeea0b000000320a6a0
11a0707000000eae0efb3f2e0eb000b000000320a6a01660007000000c2ebe0f1ede8e90
01c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000009090a1
b40f11200d89ff377e19ff3772020f577120966d3040000002d01020004000000f001010
008000000320a6a01840c010000002beb0a00000026060f000a00ffffffff01000000000
01c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00d3120966d
300000a0021008a0100000000010000005cf31200040000002d01010004000000f001020
0030000000000.

На початок періоду:(7247.24+129.415):3105.96=4.47;

На кінець періоду:(7527+301.08):2709.72=4.33.

Зі значень коефіцієнтів бачимо, що у підприємства є можливість
забезпечити власними джерелами коштів запаси та витрати виробництва.

Надалі розглянемо табл.5, для точнішого з’ясування фінансової стійкості
підприємства.

Табл.5. Аналіз фінансової стійкості

ПоказникиНа початок періоду, тис грн..На кінець періоду, тис.
грн..Примітки1Джерела власних коштів7376.6557828.08Власний капітал +
Довгострокові зобов’язання2Основні кошти та інші позаоборотні
активи6729.587225.92Необоротні активи3Наявність власних
коштів647.075602.16(стр.1. – стр.2.)4Довгострокові кредити
129.415301.08Довгострокові зобов’язання5Наявність власних
коштів-2879.484-4817.28Грошові кошти – Кредиторські
зобов’язання.6Короткотермінові кредити 1391.2111806.4825% від Поточних
зобов’язань7Загальна величина основних джерел формування запасів і
витрат -1488.273-3010.8(стр.5. + стр.6)8Величина запасів і
витрат11490.9615059.72Запаси + Собівартість реалізації
продукції9Надлишок (+) або нестача(-) власних оборотних
коштів-10843.88-14457.56(стр.3 – стр.8)10Надлишок(+) або нестача(-)
власних і довгострокових залучених джерел формування запасів і витрат
-14370.44-19877(стр.5. – стр.8)11Надлишок(+) або нестача(-) загальної
величини основних джерел формування запасів і витрат-8935.014-
12952.2(стр.7 – стр.8)12Тип фінансової стійкостіНестійкий
(передкризовий) фінансовий стан, при якому порушується
платоспроможність, але є можливість відновлення рівноваги між платіжними
зобов’язаннями за рахунок залучення тимчасово вільних джерел в оборот і
збільшення власного оборотного капіталу.

Даючи оцінку факторам, які вплинули на фінансову стійкість підприємства,
слід зазначити, що вони можуть бути як залежними від підприємства, так і
незалежними від його діяльності.

До незалежних факторів можна віднести кризовий стан економіки,
економічні умови господарювання, податкову і кредитну політику
законодавчої та виконавчої влади країни, соціальний стан споживачів
продукції (послуг), незадовільний платоспроможний попит, низький ступінь
фінансового ринку та інше.

До факторів, які повністю або частково залежать від підприємства, можна
віднести:

· вибір виду діяльності, складу та структури продукції (послуг);

· упровадження нових технологічних моделей та забезпечення випуску
конкурентоспроможної продукції;

· забезпечення оптимального співвідношення між постійними та змінними
витратами;

· ефективне управління оборотними активами, недопущення понад
нормативних залишків матеріалів, сировини, готової продукції, яка не
знаходить попиту;

· забезпечення раціональної структури капіталу;

· правильний вибір тактики і стратегії управління фінансовими ресурсами,
прибутком;

· фінансове прогнозування, тобто дослідження та розроблення можливих
шляхів розвитку фінансів підприємства в перспективі.

Факторами відновлення платоспроможності є:

1.скорочення кредиторської заборгованості;

2.випереджаюче зростання оборотних активів за рахунок власних коштів.

3. Аналіз ліквідності балансу

Оцінку платоспроможності проводять на основі характеристики ліквідності
поточних активів.

Ліквідність означає здатність широкого перетворення активу в готівку без
втрат його ринкової вартості.

Ліквідність балансу – це ступінь покриття боргових зобов’язань
підприємства його активами, строк перетворення яких у гроші відповідає
строку погашення платіжних зобов’язань. Що менше потрібно часу для
перетворення того чи іншого активу в грошову форму, то вища його
ліквідність.

Поняття платоспроможності та ліквідності за своїм змістом дуже близькі,
але ліквідність – більш ємне поняття, оскільки від ліквідності балансу
залежить платоспроможність.

Аналіз ліквідності підприємства проводиться у два етапи:

· на першому етапі складається баланс ліквідності;

· на другому – проводиться розрахунок основних показників ліквідності та
їх аналіз.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активами,
згрупованими за ступенем їх ліквідності розміщеними в порядку зменшення
ліквідності, із зобов’язаннями за пасивами, згрупованими за термінами їх
погашення і розміщеними в порядку зростання термінів:

1. Найбільш ліквідні активи(НЛА) – грошові кошти підприємства і
короткострокові фінансові вкладення (цінні папери), суми яких за всіма
статтями грошових коштів можуть бути використані для виконання поточних
розрахунків негайно.

2. Швидко реалізовані активи(ШРА) – дебіторська заборгованість та інші
активи, суми яких для перетворення на готівкові кошти вимагають певного
часу.

Ліквідність цих активів залежить від суб’єктивних та об’єктивних
факторів: кваліфікації фінансових працівників підприємства, стосунків з
платниками та їхньої платоспроможності, умов надання кредитів покупцям,
організації вексельного обігу.

3. Повільно реалізовані активи(ПРА) – це запаси, дебіторська
заборгованість (платежі за якою очікуються більш ніж через 12 місяців
після звітної дати), податок на додану вартість за придбаними
цінностями. Слід виключити з розрахунків статтю “ Витрати майбутніх
періодів ”.

4. Важко реалізовані активи(ВРА) – активи, призначені для використання у
господарській діяльності протягом досить тривалого часу. До цієї групи
включаються статті розділу 1 активу балансу «Необоротні активи».

Перші три групи належать до поточних активів підприємства. Вони
ліквідніші, ніж решта його майна.

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати таким
чином.

1. Найбільш термінові зобов’язання(НТЗ) – кредиторська заборгованість за
товари, роботи, векселі видані , поточні зобов’язання за розрахунками, а
також інші поточні зобов’язання.

2. Короткострокові пасиви (КП) – короткострокові кредити і позикові
кошти.

3. Довгострокові пасиви (ДП) – довгострокові кредити і позикові кошти.

4. Постійні пасиви (ПП) – статті 1 та 2 розділів пасиву балансу і ’’
Доходи майбутніх періодів ’’.

Короткострокові і довгострокові зобов’язання являть собою зовнішні
зобов’язання підприємства.

Надалі проведемо дослідження ліквідності балансу аналізованого
підприємства у випадку нижченаведеної табл.6, дані якої сформовані на
базі даних табл.3 і табл..4, що і відображено у ’’примітках ’’.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі умови:

НЛА=НТЗ

ШРА?КП

ПРА?ДП

ВРА?ПП

Як бачимо, в нашому випадку виконується тільки нижня частина умови, тому
точнішої оцінки здатності підприємства виконувати свої зобов’язання
перед кредиторами переходимо до другого етапу аналізу ліквідності, де
обчислюють:

· коефіцієнт абсолютної ліквідності;

· миттєвий коефіцієнт ліквідності;

· поточний коефіцієнт ліквідності.

Табл.6. Аналіз ліквідності балансу

АктивПриміткиЗначення, тис. грн.ПасивПриміткиЗначення, тис. грн.На
початок періодуНа кінець періодуНа початок періодуНа кінець
періодуНайбільш ліквідні активи (НЛА)Грошові кошти1294.15602.16Найбільш
термінові зобов’язання (НТЗ)75% від суми поточних
зобов’язань4173.635419.4Активи, які швидко реалізовуються
(ШРА)Дебіторська заборгованість1811.814516.2Короткострокові пасиви
(КП)25% від суми поточних зобов’язань1391.211806.4Активи, які повільно
реалізовуються (ПРА)Запаси3105.962709.7Довгострокові пасиви
(ДП)Довгострокові зобов’язання129.415301.08Активи, які важко
реалізовуються (ВРА)Необоротні активи6729.587225.9Постійні пасиви
(ПП)Власний капітал7247.247527Коефіцієнт ліквідності балансу0.6380.256

Слід зазначити, що в Україні розроблено методики аналізу фінансового
стану підприємства: Методика № 81, Методика № 22, Положення № 323,
згідно з якими і визначено орієнтовані значення коефіцієнтів.

Знайдемо значення кожного із цих показників.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
=picscalex100010009000003bc00000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02e003c0031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffff80030000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
0130200026e031c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f5776f096659040000002d010100080
00000320a8c03c60002000000cacf09000000320a6e01660003000000cdcbc0650a00000
026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000c
c0102022253797374656d00006f09665900000a0021008a0100000000ffffffffbcf3120
0040000002d01020004000000f0010100030000000000, і показує яка частина
найбільш термінових зобов’язань може бути негайно покрита абсолютно
ліквідними активами. За Положенням №323 його значення вважається
теоретично достатнім, якщо воно перевищує 0.20 – 0.25. Тобто якщо
підприємство на даний момент може на 20 – 25% погасити всі свої борги,
то його платоспроможність вважається нормальною.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності в нашому випадку становить:

На початок періоду: КА.Л.=1294.15:1391.211=0.93;

На кінець періоду: КА.Л.=602.16:1806.48=0.33

Як видно з розрахунків, коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок
значно вищий, ніж на кінець періоду. На початок періоду підприємство
могло негайно погасити 93% короткострокових зобов’язань. На кінець
періоду – 33%. Платоспроможність підприємства на кінець періоду
вважається нормальною.

Показник абсолютної ліквідності підприємства має особливо важливе
значення для постачальників матеріальних ресурсів і банку, що кредитують
дане підприємство.

Миттєвий коефіцієнт ліквідності
=picscalex100010009000003bc00000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02e00320041200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffffe0030000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
013020002da031c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f577800966e2040000002d010100080
00000320a8c03fc0002000000cacf09000000320a6e016c0003000000d8d0c0650a00000
026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000c
c0102022253797374656d0000800966e200000a0021008a0100000000ffffffff5cf3120
0040000002d01020004000000f0010100030000000000, і показує співвідношення
найбільш ліквідної частини поточних активів і поточних пасивів. Бажано,
щоб цей показник дорівнював одиниці. Оскільки на практиці це буває
нечасто, можна задовольнити його значенням 0.8 – 0.9. Слід враховувати,
що достовірність висновків за результатами розрахунків цього коефіцієнта
значною мірою залежить від ’’ якості ’’ дебіторської заборгованості
(терміну її виникнення, фінансового стану боржників та інше). Значна
питома вага сумнівної дебіторської заборгованості може створити загрозу
платоспроможності підприємства Особливий інтерес даний показник має для
власників акцій.

Миттєвий коефіцієнт ліквідності на підприємстві, в нашому випадку,
становить:

На початок періоду: КМ,К,Л.=1811.81:1391.211=1.3;

На кінець періоду:КМ,К,Л,=4516.2:1806.48=2.5.

Як показують результати обчислень, фактичне значення миттєвого
коефіцієнта ліквідності значно більше за нормальне, теоретичне значення,
що означає підвищення платіжної здатності на кінець періоду.

Поточний коефіцієнт ліквідності
=picscalex1000100090000030201000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02e003a00c1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fbcffffff600c00009c0300000b00000026060f000c004d617468547970650000c000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
013020002500c1c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f577060866b7040000002d010100080
00000320a8c03370502000000cacf09000000320a6a01600903000000cfd0c0650900000
0320a6a01e00403000000d8d0c06509000000320a6a01660003000000cdcbc0651c00000
0fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000083090af040f1120
0d89ff377e19ff3772020f577060866b7040000002d01020004000000f00101000800000
0320a6a012808010000002bcb08000000320a6a01a803010000002bcb0a00000026060f0
00a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022
253797374656d00b7060866b700000a0021008a0100000000010000005cf312000400000
02d01010004000000f0010200030000000000, і дозволяє встановити у скільки
разів поточні активи покривають короткострокові зобов’язання. Нормальним
значенням для цього показника вважається 2 – 3. Це означає, що на кожну
гривню короткострокових зобов’язань повинно припадати не менше ніж дві
гривні ліквідних коштів. Деякі фахівці вважають задовільним значення
коефіцієнта 1.5 – 2.0.

Знайдемо даний коефіцієнт:

На початок періоду: КП.К.Л,=6211.92:1391.211=4.47;

На кінець періоду: КП.К.Л.=7828.08:1806.48=4.33.

У нашому випадку коефіцієнт покриття перевищує його теоретичне значення.
Видно, що платіжна здатність підприємства за звітний період мала
тенденцію до зниження. Проте , мобілізувавши всі оборотні кошти,
підприємство може повністю погасити всі короткотермінові кредити, після
чого в активі підприємства залишиться оборотних коштів на 6021.6 тис.
грн. (7828.08 – 1806.48), які можуть бути спрямовані на погашення
кредиторських зобов’язань(5419.44 тис. грн.) і на інші цілі.

Показник поточної ліквідності має важливе значення для покупців і
власників акцій та облігацій підприємства.

Визначимо коефіцієнт повної ліквідності балансу за формулою:

Л=picscalex100010009000003c701000003001c00000000000500000009020000000005
000000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b0200
000000050000000c02200400131200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffff
ffb8ffffffc0120000d80300000b00000026060f000c004d617468547970650000e00008
000000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200024000050000
0013020002b6121c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573
204e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f577410966a3040000002d01010008
000000320a8c037b0f02000000c4cf08000000320a8c03310e010000002acf0800000032
0a8c03050d010000002ecf08000000320a8c03a30802000000cacf08000000320a8c037d
07010000002acf08000000320a8c034b06010000002ecf09000000320a8c036501030000
00cdd2c76509000000320a6e01c60f03000000cfd0c06508000000320a6e019a0e010000
002ad008000000320a6e016e0d010000002ed009000000320a6e01e60703000000d8d0c0
6508000000320a6e01ba06010000002ad008000000320a6e018805010000002ed0090000
00320a6e01660003000000cdcbc0651c000000fb0280fe0000000000009001000000cc04
02001054696d6573204e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f577410966a304
0000002d01020004000000f001010008000000320a8c03650d0100000033cb0800000032
0a8c03450c0100000030cb08000000320a8c03ab060100000035cb08000000320a8c038b
050100000030cb08000000320a6e01ce0d0100000033cb08000000320a6e01ae0c010000
0030cb08000000320a6e01e8050100000035cb08000000320a6e01c8040100000030cb1c
000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000089090aafa0
f11200d89ff377e19ff3772020f577410966a3040000002d01010004000000f001020008
000000320a8c03250b010000002bcb08000000320a8c036b04010000002bcb0800000032
0a6e018e0b010000002bcb08000000320a6e01a803010000002bcb0a00000026060f000a
00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253
797374656d00a3410966a300000a0021008a010000000002000000bcf31200040000002d
01020004000000f0010100030000000000

Отже,

На початок періоду : Л=3131.843:4908.064=0.638;

На кінець періоду : Л=1640.886:6413.004=0.256..

З результатів розрахунків видно, що на початок періоду показник менший
за 0,75 (а це 0.638), що означає, що ліквідність підприємства низька. На
кінець періоду значення показника знижується до значення 0,256, що
означає, що підприємство перебуває у кризовому стані щодо ліквідності.

Основні фактори, які підвищують цей коефіцієнт (тобто підвищують
ліквідність, і отже фінансову стійкість підприємства):

· максимальне обмеження вкладень капіталу у важколіквідні і недопущення
вкладень у неліквідні активи;

· наявність ’’чистих активів’’ (у вигляді грошових коштів, цінних
паперів, які можуть бути перетворені на гроші негайно) в розмірі,
достатньому для покриття фінансових зобов’язань, строки сплати за якими
настали або настають у найближчий час;

· залучення у господарський обіг позикових коштів на максимально тривалі
терміни.

4. Аналіз фінансових результатів підприємства

Прибуток є найважливішим узагальнюючим показником оцінки ефективності
функціонування кожного суб’єкта господарської діяльності, оскільки саме
в прибутку відображаються результати всіх сторін діяльності: виробництво
і реалізація, якість і асортимент, ефективність використання виробничих
ресурсів і собівартість.

Прибуток характеризує ефективність господарювання підприємства за всіма
напрямами його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької,
фінансової та інвестиційної. Він становить основу економічного розвитку
підприємства, відображає довгострокову мету його діяльності.

Окрім цього є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і
соціальний розвиток підприємства, найвагомішим джерелом централізованих
ресурсів держави: у доходи бюджету здійснюються відрахування від
одержаного доходу під-приємства, значною частиною якого є прибуток. Це
означає, що доходи підприємства повинні задовольнити не тільки його
фінансові потреби, а й потреби держави на фінансування суспільних фондів
споживання, розвиток науки, освіти, охорони здоров’я, проведення
екологічних заходів тощо. Таким чином, у збільшенні прибутку зацікавлені
як підприємство, так і держава.

Для виявлення додаткових резервів збільшення прибутку, більш
раціонального його використання на кожному підприємстві потрібно
проводити глибокий аналіз формування прибутку, впливу факторів на
відхилення фактичних результатів діяльності від очікуваних, а також
розподілу та використання прибутку.

Фінансові результати поділяють за видами діяльності, унаслідок якої вони
виникають, на прибутки (збитки) від звичайної та надзвичайної
діяльності.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а
також операції, які її забезпечують або виникають унаслідок здійснення
такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності буде виробництво та
реалізація продукції, розрахунки із постачальниками і замовниками,
працівниками, фінансово-банківськими установами тощо.

До надзвичайної діяльності відносять операції або події, які
відрізняються від звичайної і не відбуваються часто або регулярно. Це
пожежа, стихійне лихо, техногенні аварії тощо.

Звичайна діяльність поділяється на операційну та іншу (фінансову та
інвестиційну).

Операційна діяльність – це основна діяльність, а також інші види
діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою
створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу.

До основної діяльності торговельного підприємства відносять операції з
придбання та реалізації товарів, виробничого – придбання матеріалів і
сировини, виготовлення продукції та реалізація, інвестиційної компанії –
формування портфеля інвестицій тощо.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства розпочинають із
характеристики їх динаміки та оцінки виконання бізнес-плану.

Дамо таку характеристику фінансовим результатам розглядуваного нами
підприємства на основі табл.2.

Розглядаючи фінансові результати даного нам підприємства, бачимо, що на
початок періоду воно отримало прибуток 2439.6 тис. грн., тоді як на
кінець періоду від виробництва продукції отримало тільки збитки — -565
тис. грн. Очевидно, головними причинами збитку послугували збільшення
собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) та
асортиментно-структурні зрушення, тому надалі пропонуємо поради для
розв’язання саме цих факторів.

Для вибору найкращої структури продукції, яка забезпечує одержання
максимального прибутку, підприємства повинні врахувати:

· обмеження, пов’язані з оборотними коштами, виробничими потужностями, а
також з потребами ринку в кожному товарі, і на цій основі вносити
корективи в план виробництва;

· обсяг виробництва має бути орієнтований насамперед на ринковий попит;

· наслідки для ринку, пов’язані зі збільшенням обсягу випуску одних
виробів і зменшення інших;

· до якої реакції споживачів і конкурентів можуть призвести зміни
асортименту.

Рекомендується скласти прогноз реакції конкретних споживачів на зміну
асортименту продукції, оцінити можливості зниження ціни на окремі види
продукції з тим, щоб, знизивши ціни, збільшити обсяг продажу цих видів
продукції.

Резервами збільшення прибутку (кількісно вимірювані можливості його
збільшення шляхом задіяння низки чинників) є, зокрема:

· зростання обсягу реалізації продукції;

· зниження собівартості продукції.

Досить суттєвим резервом збільшення прибутку є підвищення якості
продукції.

Окрім прибутку від реалізації продукції, підприємства можуть мати
фінансові результати від іншої реалізації. Зазвичай вони виникають за
операціями з майном підприємства. До них відносять:

· прибутки (збитки) від реалізації основних засобів, нематеріальних
активів, виробничих запасів, фінансових активів та іншого майна;

· списання основних засобів у зв’язку з їх моральною зношеністю;

· здавання приміщень в оренду;

· утримання законсервованих об’єктів та виробничих потужностей;

· анулювання виробничих замовлень (договорів);

· припинення виробництва ,яке не дало продукції;

· прибутки (збитки) від реалізації продукції підсобного сільського
господарства, надання послуг автомобільного транспорту та ін.

Якщо підприємство зазнало збитку і в даній області, то аналіз фінансових
результатів від іншої реалізації проводиться, передбачаючи оцінку цих
операцій з погляду законності їх здійснення, правильності оцінки майна,
що реалізується, визначення затрат з реалізації та прибутку. Прибуток
порівнюють за кілька звітних періодів, установлюють динаміку.

Слід мати на увазі, що в практиці роботи підприємств прибутки
(збитки)від іншої реалізації можуть плануватися (наприклад, надання
послуг автотранспорту, реалізація продукції підсобного сільського
господарства). Фінансові результати за цими видами діяльності підлягають
глибокому аналізові, у ході якого виявляють причини понадпланових
збитків, розробляють заходи щодо їх усунення в майбутньому.

В умовах переходу до ринкової економіки значно зріс вплив інших доходів
і витрат (фінансових результатів від позареалізаційних операцій) на
формування кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства.

Прибутки і збитки від позареалізаційних операцій являють собою суми, які
пов’язані з управлінням підприємством, інвестиційними та фінансовими
операціями, а також суми, що стосуються надзвичайної діяльності
підприємства.

У ході аналізу насамперед потрібно повести дослідження складу та
структури адміністративних витрат і витрат на збут, визначити динаміку
цих витрат та їх вплив на фінансові результати, що стосуються
операційної діяльності підприємства.

Особливу увагу слід приділити аналізові штрафів, пені та неустойок за
угодами постачання та збуту. Вивчають їх склад і динаміку, виявляють
винуватців. Та обставина, що підприємство само може отримувати подібні
санкції, не повинна бути пом’якшуючим моментом у порушенні ним виконання
своїх договірних зобов’язань. Тому всю суму санкцій потрібно розглядати
як резерв збільшення прибутку.

У складі інших доходів і витрат нерідко трапляються прибутки і збитки
попередніх років, виявлені підприємством у звітному році. Якщо вони
значні, то це свідчить, у кращому разі, про низький рівень звіту за
попередній рік, а в гіршому – про викривлення показника собівартості
продукції попереднього року. Тому їх аналізові потрібно приділити
належну увагу.

При вивченні збитків від стихійних лих слід мати на увазі, що часто на
статтю можуть відносити втрати, які викликані безгосподарністю, а також
збитки від нестач і крадіжок.

За наявності збитків від списання безнадійної дебіторської
заборгованості потрібно виявити, через які обставини виникла ця
заборгованість, чи була передана справа до арбітражного суду, яке його
рішення. Збитки за цією статтею здебільшого свідчать про низький рівень
постановки обліку та контролю за станом розрахунків. При цьому
виявляються особи, які пропустили терміни стягнення заборгованості.

Аналізуючи витрати на збут, зокрема витрати на пакувальні матеріали, на
рекламу, вивчення ринків збуту, інші маркетингові дослідження, слід
пам’ятати, що економія на цих видах витрат не завжди є бажаною, оскільки
саме від цих чинників залежить збільшення обсягу продажу.

Щодо аналізу результатів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, то тут,
зокрема, потрібно оцінити ефективність використання акцій, скласти
прогноз подальших тенденцій.

5. Аналіз коефіцієнтів рентабельності та ділової активності

Для оцінки господарсько-фінансової діяльності підприємства, ефективності
виробництва всієї продукції та окремих її видів недостатньо
використовувати тільки показники прибутку. Річ у тім, що в умовах
переходу до ринку підприємства намагаються всіляко збільшувати прибуток,
що досить часто пов’язано з негативними явищами. Деякі підприємства
обрали спосіб одержання прибутку здебільшого шляхом невигідних для
споживачів змін умов поставки продукції або матеріальних ресурсів,
структурних зрушень у випуску продукції, підвищенні цін.

Тому для оцінки інтенсивності та ефективності виробництва доцільно
використовувати показники рентабельності. Вони повніше, ніж прибуток,
характеризують кінцеві результати діяльності, оскільки їх величина
показує співвідношення прибутку з наявними або використаними ресурсами.

Аналіз показників рентабельності має важливе значення. Його дані
використовуються для вибору варіантів формування асортименту та
структури продукції, оцінки можливостей додаткового прибутку шляхом
збільшення випуску більш рентабельних виробів і як інструмент
інвестиційної політики та ціноутворення . Аналіз необхідний для
узагальнюючої оцінки рівня рентабельності підприємства і визначення
основних напрямів пошуку резервів підвищення його ефективності.

Значення розрахованих для нашого випадку коефіцієнтів та висновки щодо
рентабельності продукції та ділової активності підприємства подамо у
вигляді табл.7.

Табл.7.Аналіз коефіцієнтів рентабельності та ділової активності

№ з/пНайменування коефіцієнта і формула його знаходженняЗначення
коефіцієнтаХарактеристика коефіцієнтаВисновкиНа початок періодуНа кінець
періоду1234561Рентабельність продажів
(picscalex100010009000003bb00000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c022004c0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffff80020000d80300000b00000026060f000c004d617468547970650000e000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
01302000272021c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f5772a0966b3040000002d010100080
00000320a8c03360002000000d7c408000000320a6e01cc0001000000cfc40a000000260
60f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010
2022253797374656d00002a0966b300000a0021008a0100000000ffffffffbcf31200040
000002d01020004000000f0010100030000000000)0.209-0.044Показує скільки
прибутку припадає на одиницю реалізованої продукціїЗа звітний період
виробництво продукції підприємству не принесло прибутків. Крім цього
воно є збитковим2Головний показник прибутковості
(picscalex100010009000003bb00000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02e003e0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffffa0020000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
01302000290021c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f5778107667d040000002d010100080
00000320a8c036c0002000000cfc108000000320a6e01f30001000000c4c10a000000260
60f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010
2022253797374656d00008107667d00000a0021008a0100000000ffffffff5cf31200040
000002d01020004000000f0010100030000000000)1.1271.06Використовується при
порівнянні підприємств з різним рівнем оподаткування Показник
прибутковості є критичним.3Рентабельність власного капіталу
(picscalex100010009000003bb00000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02e00320031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffffe0020000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
013020002c6021c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f5775e07666f040000002d010100080
00000320a8c036c0002000000cfcf08000000320a6e01f60001000000cfcf0a000000260
60f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010
2022253797374656d00005e07666f00000a0021008a0100000000ffffffffbcf31200040
000002d01020004000000f0010100030000000000)0.34-0.08Показує ефективність
використання власного капіталуЕфективність використання власного
капіталу є незадовільною4Рентабельність всього капіталу
(picscalex100010009000003bb00000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02e003e0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffffa0020000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
0130200028f021c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f577550a664c040000002d010100080
00000320a8c036c0002000000cfc108000000320a6e01db0001000000cfc10a000000260
60f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010
2022253797374656d0000550a664c00000a0021008a0100000000ffffffffbcf31200040
000002d01020004000000f0010100030000000000)0.19-0.038Показує ефективність
використання всього майна підприємства.Ефективність використання всього
майна є також незадовільною5Оборотність матеріальних запасів і затрат
(picscalex100010009000003bc00000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02e003a0031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffff60030000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
0130200025a031c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f577260666fd040000002d010100090
00000320a8c036c0003000000cfd0c06508000000320a6e01ab0002000000d7c40a00000
026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000c
c0102022253797374656d0000260666fd00000a0021008a0100000000ffffffffbcf3120
0040000002d01020004000000f0010100030000000000)3.764.7Відображає число
обертів запасів і затрат підприємства.На кінець періоду матеріальні
запаси і затрати обернуться 4.7 разів.6Середній термін обороту
дебіторської заборгованості
(picscalex1000100090000031501000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02200460061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffff20060000d80300000b00000026060f000c004d617468547970650000e000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
01302000206061c000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f5775a0e669a040000002d010100090
00000320a8c03b90303000000333630651c000000fb0280fe00000000000090010000000
20002001053796d626f6c0000860e0a1840f11200d89ff377e19ff3772020f5775a0e669
a040000002d01020004000000f001010008000000320a8c03ab0201000000b8361c00000
0fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2
043595200e19ff3772020f5775a0e669a040000002d01010004000000f00102000800000
0320a8c03360002000000d7c409000000320a6e01830103000000d8d0c0650a000000260
60f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010
2022253797374656d009a5a0e669a00000a0021008a0100000000020000005cf31200040
000002d01020004000000f0010100030000000000)55.9127.6Характеризує середній
термін погашення дебіторської заборгованостіСередній термін погашення
дебіторської заборгованості збільшився до 127.6 днів, що оцінюється
негативно.7Середній термін погашення кредиторської заборгованості
(picscalex1000100090000031401000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02200460061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffff20060000d80300000b00000026060f000c004d617468547970650000e000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
01302000206061c000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f5778d07667c040000002d010100090
00000320a8c03b90303000000333630651c000000fb0280fe00000000000090010000000
20002001053796d626f6c0000bd070a27a0f11200d89ff377e19ff3772020f5778d07667
c040000002d01020004000000f001010008000000320a8c03ab0201000000b8361c00000
0fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2
043595200e19ff3772020f5778d07667c040000002d01010004000000f00102000800000
0320a8c03360002000000d7c408000000320a6e01130202000000cacf0a00000026060f0
00a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022
253797374656d007c8d07667c00000a0021008a010000000002000000bcf312000400000
02d01020004000000f0010100030000000000)42.9451.05Відображає середній
термін повернення комерційного кредитуСередній термін погашення
комерційного кредиту збільшився до 51.05 днів.8Оборотність постійних
активів (фондовіддача)
(picscalex100010009000003bc00000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02e00380031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffff40030000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
0130200022a031c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f5775d076645040000002d010100090
00000320a8c03660003000000c2d0c06508000000320a6e01930002000000d7c40a00000
026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000c
c0102022253797374656d00005d07664500000a0021008a0100000000ffffffffbcf3120
0040000002d01020004000000f0010100030000000000)1.731.76Характеризує
ефективність використання основних засобів та інших позабюджетних
активівВикористання основних засобів та інших позабюджетних активів є
низьким9Оборотність власного капіталу
(picscalex100010009000003bb00000003001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02e00320031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb8ffffffe0020000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c000080
00000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000500000
013020002c4021c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65732
04e657720526f6d616e2043595200e19ff3772020f5770611664e040000002d010100080
00000320a8c036c0002000000cfcf08000000320a6e01600002000000d7c40a000000260
60f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010
2022253797374656d00000611664e00000a0021008a0100000000ffffffffbcf31200040
000002d01020004000000f0010100030000000000)1.611.69Низьке значення
показника свідчить про тенденцію до бездіяльності частини Власних
коштів.

Ділова активність підприємства є низькою, про що свідчить і відсутність
рентабельності виробництва. Підприємству необхідно підвищувати
оборотність оборотних активів, шукати шляхи зниження собівартості
виробництва продукції та інші ’’реформи’’.

Висновки

В даній курсовій роботі ми розглядали фінансовий стан даного нам
підприємства.

Насамперед розглянули фінансову звітність підприємства. На її основі
здійснили аналіз фінансової стійкості підприємства, ліквідності балансу,
коефіцієнтів рентабельності виробництва продукції та ділової активності,
фінансових результатів підприємства. Прийшли до висновку, що його
фінансовий стан є вкрай важким. Причинами його насамперед є висока
собівартість реалізації продукції, висока дебіторська заборгованість,
невелика оборотність оборотних капіталів, висока кредиторська
заборгованість, нераціональне використання оборотних коштів та ін.
Рекомендації підприємству щодо подолання цих проблем ми описали в ході
курсової роботи. Виконання підприємством цих рекомендацій призведе до
його фінансового оздоровлення, зокрема:

· прискорення оборотності (зменшення кількості днів у обороті, або
збільшення числа оборотів за звітний період) оборотних активів сприятиме
вивільненню коштів, що в них вкладені, для подальшого розширення
господарської діяльності, для погашення кредитів банку та заборгованості
кредиторам;

· вміле управління грошовими потоками дозволить проводити більш гнучку
фінансову політику та покращити маневрування як власними, так і
позиченими коштами, сприятиме зменшенню витрат на сплату відсотків за
боргами, підвищить ліквідність балансу, дозволить вивільнити кошти для
інвестування у доходні об’єкти (зони росту обсягів діяльності
підприємства).

Список використаної літератури

1. Тарасенко Н.В., Гудзевич У.Я. Економічний аналіз: навчальний
посібник. – Л., 2003 – 411 ст.

2. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. Підручник. – К.,
2006 – 520 ст.

3. Штепа Н.П., Приходько Н.С., Думинець О.С. Економічний аналіз.Част.2.
Аналіз господарсько-фінансової діяльності: Навчальний посібник. – Л.
2005. – 200 ст.

4. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. Підручник.
–Тернопіль, 1998. –199 с.

5. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту .Пер. з англ.. – К. 1997.

Похожие записи