.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1814
Скачать документ

Реферат на тему:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством фінансів України наказ від 31 березня 1999 р. № 87

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за № 398/369

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових
коштів”

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух
грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових
коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі —
підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про рух грошових коштів
визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають
таке значення:

Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до
запитання.

Група — материнське (холдингове) підприємство та його дочірні
підприємства.

Еквіваленти грошових коштів — короткострокові високоліквідні фінансові
інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і
характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Негрошові операції— операції, які не потребують використання грошових
коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних
активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою
еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші
види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рух грошових коштів — надходження і вибуття грошових коштів та їх
еквівалентів.

Фінансова діяльність — діяльність підприємства, яка призводить до змін
розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

5. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам
фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про

зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах
(далі — грошові кошти) за звітний період.

6. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових
коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної
та фінансової діяльності.

7. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми,
які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо
у складі відповідних видів діяльності.

8. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових
коштів не включаються.

9. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що
виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності.

10. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди;
бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не
включаються до звіту про рух грошових коштів.

11. Звіт про рух грошових коштів складається за формою, наведеною в
додатку до цього Положення (стандарту).

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається
шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до
оподаткування на суми:

– змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов’язаної
з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;

– наведені в негрошових статтях;

– наведені у статтях, пов’язаних з рухом грошових коштів у результаті
інвестиційної та фінансової діяльності.

13. У статті “Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування” відображається прибуток або збиток від звичайної
діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про
фінансові результати.

14. У статті “Амортизація необоротних активів” відображаються
амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних
активів, нараховані протягом звітного періоду.

15. У статті “Збільшення (зменшення) забезпечень” відображається зміна
(у графі “Надходження” — збільшення, у графі “Видаток” — зменшення) у
складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов’язані з
інвестиційною та фінансовою діяльністю.

16. У статті “Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць” у
графі “Надходження” відображаються збитки, у графі “Видаток” — прибутки
від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній
валюті, не пов’язаних з операційною діяльністю.

17. У статті “Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності” у графі
“Надходження” відображається збиток, у графі “Видаток” — прибуток від

володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових
інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних
активів, інших довгострокових активів, інші прибутки і збитки від
інвестиційної та фінансової діяльності.

18. У статті “Витрати на сплату відсотків” відображаються витрати на
сплату відсотків за користування кредитами і позиками, нарахованих
протягом звітного періоду.

19. У статті “Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в
чистих оборотних активах” відображається різниця між сумами грошових
надходжень та сумами грошових видатків, відображених відповідно до п.
13-18 цього Положення (стандарту).

20. У статті “Зменшення (збільшення) оборотних активів” у графі
“Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” — збільшення
статей оборотних активів (крім статей “Грошові кошти та їх еквіваленти”,
“Поточні фінансові інвестиції” та інших статей неопераційних оборотних
активів), що відбулись протягом звітного періоду.

21. У статті “Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів” у графі
“Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” — збільшення у
складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного
періоду.

22. У статті “Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань” у графі
“Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” — збільшення у
статтях розділу балансу “Поточні зобов’язання” (крім статей
“Короткострокові кредити банків”, “Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов’язаннями”, “Поточні зобов’язання за розрахунками з
учасниками”, сум зобов’язань за відсотками та інших зобов’язань, не
пов’язаних з операційною діяльністю).

23. У статті “Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів” у графі
“Надходження” відображається збільшення, у графі “Видаток” — зменшення у
складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду.

24. У статті “Грошові кошти від операційної діяльності” відображається
різниця між сумами надходжень та видатків, відображених відповідно до п.
19-23 цього Положення (стандарту).

25. У статті “Сплачені відсотки” відображаються суми грошових коштів,
використаних на сплату відсотків за користування кредитами і позиками.

26. У статті “Сплачені податки на прибуток” показується використання
грошових коштів для сплати податків на прибуток за умови, що вони
конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

27. У статті “Чистийрух коштів до надзвичайних подій” показується
надходження або видаток коштів, відображених у статті “Грошові кошти від
операційної діяльності”, з урахуванням видатку коштів, відображених
відповідно до п. 25, 26 цього Положення (стандарту).

28. У статті “Рух коштів від надзвичайних подій” відображаються
відповідно надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними
подіями у процесі операційної діяльності.

29. У статті “Чистий рух коштів від операційної діяльності”
відображається результат руху коштів від операційної діяльності з
урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

30. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу
“Необоротні активи” та статті “Поточні фінансові інвестиції “.

31. У статті “Реалізація фінансових інвестицій” відображаються суми
грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших
підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж
надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти
грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або
торговельних цілей).

32. У статті “Реалізація необоротних активів” відображається надходження
грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а
також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових
інвестицій).

33. У статті “Реалізація майнових комплексів” показується надходження
грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських
одиниць (крім грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового
комплексу).

34. У статті “Отримані відсотки” відображаються надходження грошових
коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих
іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою
установою).

35. У статті “Отримані дивіденди” відображаються суми грошових
надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або
боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних
підприємствах (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як
еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для
дилерських або торговельних цілей).

36. У статті “Інші надходження” показуються надходження грошових коштів
від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною
діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж
аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від
ф’ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо (крім тих
контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або
коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші
надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях.

37. У статті “Придбання фінансових інвестицій” відображаються виплати
грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших
підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж
виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових
коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних
цілей).

38. У статті “Придбання необоротних активів” показуються виплати
грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів
та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

39. У статті “Придбання майнових комплексів” відображаються грошові
кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські
одиниці (крім грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

40. У статті “Інші платежі” показуються аванси (крім пов’язаних з
операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим
сторонам (крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових
коштів за ф’ю-черсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами
тощо (крім випадків, коли такі контракти укладаються для операційної
діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова
діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях.

41. У статті “Чистийрух коштів до надзвичайних подій” показується
різниця між сумами грошових надходжень та видатків, відображених
відповідно до п. 31^40 цього Положення (стандарту).

42. У статті “Рух коштів від надзвичайних подій” відображаються
відповідно надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними
подіями у процесі інвестиційної діяльності.

43. У статті “Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності”
відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності з
урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

44. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається
на основі змін у статтях балансу за розділом “Власний капітал” та
статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу
“Забезпечення наступних витрат і платежів”, “Довгострокові зобов’язання”
і “Поточні зобов’язання” (“Короткострокові кредити банків” і “Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”, “Поточні зобов’язання
за розрахунками з учасниками” та ін.).

45. У статті “Надходження власного капіталу” відображаються надходження
грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до
збільшення власного капіталу.

46. У статті ” Отримані позики” відображаються надходження грошових
коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів,
облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових
зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю).

47. У статті “Інші надходження” показуються інші надходження грошових
коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю.

48. У статті “Погашення позик” відображаються виплати грошових коштів
для погашення отриманих позик.

49. У статті “Сплачені дивіденди” показуються суми дивідендів, сплачені
грошовими коштами.

50. У статті “Інші платежі” показується використання грошових коштів для
викуплення раніше випущених акцій підприємств, виплати грошових коштів
орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за
іншими платежами, пов’язаними з фінансовою діяльністю.

51. У статті “Чистий рух коштів до надзвичайних подій” показується
різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених
відповідно до п. 45-50 цього Положення (стандарту).

52. У статті “Рух коштів від надзвичайних подій” відображаються
відповідно надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними
подіями у процесі фінансової діяльності.

53. У статті “Чистий рух коштів від фінансової діяльності”
відображається результат руху коштів від фінансової діяльності з
урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Зміна розміру грошових коштів за звітний період

54. У статті “Чистийрух коштів за звітний період” показується різниця
між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях
“Чистий рух коштів від операційної діяльності”, “Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності” та “Чистий рух коштів від фінансової
діяльності”.

55. У статті “Залишок коштів на початок року” показується залишок
грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

56. У статті “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів” показується
сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті
внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду.

57. У статті “Залишок коштів на кінець року” наводиться різниця між
сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях “Залишок
коштів на початок року”, “Чистий рух коштів за звітний період” та “Вплив
зміни валютних курсів на залишок коштів”. Розрахований таким чином
показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових
коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

Розкриття інформації про рух грошових коштів

58. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) така
інформація:

а) про склад грошових коштів;

б) про склад статей “Інші надходження”, “Інші платежі” та інших статей,
які об’єднують кілька видів грошових потоків;

в) про негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г) про наявність великого сальдо грошових коштів, які є у підприємства і
які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

59. У разі придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного
періоду наводиться (розкривається) така інформація:

а) про загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б) про частину загальної вартості майнового комплексу, яка відповідно
була сплачена або отримана у формі грошових коштів;

в) про суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що
були придбані чи реалізовані;

г) про суму активів (крім грошових коштів) і зобов’язань придбаного або
реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства
фінансів України В. Пархоменко Список використаної літератури

1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. — К, 2000.

2. Горелкин В. Г., Головко Т. В., Аксимова А. Б. Первичная документация
и ведение учетных регистров. — К.: Выща шк., 1992.

3. Грабова Н. В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред.
М. В. Кужельного. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.

4. Завгородній В. П., Савченко В. Н. Бухгалтерський облік, контроль,
аудит в умовах ринку. — К.: Бліц-інформ, 1995.

5. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів / М. С
Пуш-кар, Г. П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Т. Мельник. — 2-ге вид.,
перероб. і доп. — Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

6. Теорія бухгалтерського обліку / В. Б. Захожай, К. С. Базилевич, Г. Ф.
Ше-пітко, С В. Присяжнюк. — К: Вид-во ЄУФІМБ, 1999.

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з
різни-ми формами власності: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. —
К.: АСК, 1998.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019