.

Подвійний запис (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4703
Скачать документ

Реферат

на тему:

Подвійний запис

Уперше сутність подвійного запису було розкрито й логічно обгрунтовано
в праці італійського математика Луки Пачолі, надрукованій 1494 р. під
назвою “Трактат про рахунки і записи”. Звідси поняття “подвійна
італійська бухгалтерія”. Пачолі називають батьком системи подвійної
бухгалтерії. Першу друковану працю з бухгалтерії

було невдовзі видано іншими мовами, тож вона породила чимало
наслідувачів у Німеччині, Франції, Англії. Одну з таких робіт було
перекладено російською мовою за правління Петра Першого.

Система подвійного запису, вихідні позиції якої було викладено Пачолі,
витримала іспит часом і ось уже понад 500 років використовується (в тих
чи інших варіантах) всюди, де необхідний систематичний облік
господарської діяльності. Подвійний запис – це принцип тотожного
відображення господарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність
оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.

Подвійний запис випливає з економічної суті відображення операцій. Кожна
господарська операція викликає зміни у двох видах господарських засобів,
грошових коштів, або у двох видах джерел, або в одному виді засобів чи
коштів, і в тій же сумі змінюється відповідний вид джерел.

Розглянемо використання подвійного запису для відображення на рахунках
початкового сальдо і визначення сальдо на активних, пасивних і
активно-пасивних рахунках. Приклад.

І. Сальдо на 1.03.00 р.:

на дебеті рахунка “Каса” – ЗО гри.

на дебеті рахунка “Поточні рахунки в національній валюті” – 1 500 000

на дебеті рахунка “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

(оптова база № 1) – 200 000

на кредиті рахунка “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

(магазин № 5) – 640 000

II. Господарські операції за березень 2000 р.

1) 3 рахунка “Поточні рахунки в національній валюті” надійшло до каси
підприємства на господарські потреби 600 грн. (грошей в касі збільшилося
на 600 грн., на поточному рахунку в національній валюті зменшилося на
600 грн.).

2) Надійшло на склад матеріалів від оптової бази № 1 на 180 000 грн.
(матеріалів на складі збільшилося на 180 000 грн., заборгованість
підприємства, на яке надійшли матеріали, збільшилася на 180 000 грн.).

3) Перераховано з рахунка “Поточні рахунки в національній валюті”
магазину № 5 600 000 грн. за товари (на рахунку грошей зменшилося на 600
000 грн., й водночас кредиторська заборгованість перед магазином № 5
зменшилася на 600 000 грн.).

III. Відображення на бухгалтерських рахунках початкового сальдо (на
1.03.00р.), господарських операцій за березень і визначення сальдо на 1
квітня 2000р.:

Усі господарські операції відображаються на синтетичних і аналітичних
рахунках бухгалтерського обліку з використанням методу подвійного
запису, тобто кожна операція водночас записується на двох
взаємопов’язаних бухгалтерських рахунках в одній і тій же сумі – по
дебету одного рахунка і водночас по кредиту другого. Ці записи дають
змогу досягти рівності активу і пасиву бухгалтерського балансу.

За допомогою подвійного запису господарських операцій на рахунках
бухгалтерського обліку забезпечується контроль, тому що кожна операція в
однаковій сумі відображається по дебету одного і по кредиту другого
бухгалтерського рахунків, чим і досягається рівність підсумків записів
по дебету рахунків підсумкам записів по кредиту рахунків.

Подвійний запис, що відображає відповідний взаємозв’язок між
бухгалтерськими рахунками, прийнято називати кореспонденцією рахунків.
На рахунках бухгалтерського обліку всі господарські операції записуються
у послідовності їх здійснення, тобто в хронологічному порядку. Така
реєстрація господарських операцій дістала назву хронологічного запису.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів
вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”./ Вид. 2-е, доп. і перероб.
– Житомир, ЖТІ, 2000. – 640 с.

2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні.
Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ,
ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. 768 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутниця
Ф.Ф.- Житомир : ЖІТІ, 2000. – 608 с.

4. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ.
О.Мінін, О.Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.

5. Грабова Н.Н., Домбровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных
и торговых предприятиях,2000. : Учеб.пособие для студ.вузов / Под ред.
Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К. 2000. –624 с.

6. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16 липня 1999 р. № 291// Бухгалтерський облік і аудит, № 9,
1999

7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня
1997 р. №283/97-ВР (із наступними доповненнями і змінами)// Баланс, №37,
2000.

8. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 р. №
168/97-ВР

9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарський операцій підприємств і
організацій, затверджена наказом МФУ від 30.10.99 р. № 291//
Бухгалтерський облік та аудит.- 2000.- № 1.- С. 14-64.

10. Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку :
Підручник. – К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. – 288 с.

11. Нидлз В. и др. Принципы бухгалтерского учета // В. Нидлз, Х.
Андерсон, Д Колдуэл. – 2-е изд.- М.: Финансы и статистика.- 1994.- С.496
.

12. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч.
посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО,2000, 245 с.

13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
і господарський операцій підприємств і організацій, затверджена наказом
МФУ від 30.10.99 р. № 291// Бухгалтерський облік та аудит.- 2000.- № 1.-
С. 3-13.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності” // Все про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. –
с. 3-5

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.// Все про
бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 5-10

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові
результати”// Все про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 10-14

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових
коштів”// Все про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 15-19

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний
капітал”// Все про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 19-22

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і
зміни в фінансових звітах ”// Все про бухгалтерський облік.- 2002, – №
84. – с. 22-24

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” //
Все про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 24-27

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні
активи”// Все про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 28-30

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси ” // Все про
бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 30-32

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10”Дебітори”// Все про
бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 33-34

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов”язання”// Все
про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 35-36

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові
інвестиції” ” // Все про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 36-40

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”// Все про
бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 45-50

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” // Все про
бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 50-52

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”// Все про
бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 52-56

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на
прибуток”// Все про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 56-59

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об”єднання
підприємств”// Все про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 62-63

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована
фінансова звітність”. – Бухгалтерський облік і аудит // Все про
бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 64-65

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив зміни валютних
курсів”// Все про бухгалтерський облік.- 2002, – № 84. – с. 66-67

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансова звітність
суб”єктів малого підприємництва”// Все про бухгалтерський облік.- 2002,
– № 84. – с. 76-80

34. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджена
Постановою КМУ від 28.10.1998 р. № 1706// Бухгалтерський облік та аудит.
– 1998.- № 11.- С. 5-7.

35. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За
ред.проф. М.П.Войнаренка. – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с.

36. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України. Підручник для студ.вищ.навч.закл.екон.спец. – К.:А.С.К.,2000. –
784

37. Фінансова звітність за національними Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку. ФПБАУ.- К.: Лібра.- 1999.- С. 290 .

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020