.

Податкові системи зарубіжних країн (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 5245
Скачать документ

Реферат на тему:

Податкові системи зарубіжних країн

Податки є частиною фінансової системи як на макро-, так і на
мікрорівні. Вони виконують фіскальну, розподільчу та соціальну функції.
При виконанні розподільчої функції першочергове значення має стимулюючий
напрямок, який набуває все більшого значення в економічній політиці
різних країн світу.

Кожна країна іде різними економічними шляхами (передусім ринковим або
командно-адміністративним), має свої особливості у розвитку економіки, в
динаміці розвитку економічних процесів, що впливає і на розвиток окремих
складових загальної економічної системи, а також на податкову систему
держави, яка належить до фінансової системи і повинна постійно
пристосовуватись до змін у суспільстві.

Податки мають досить високу питому вагу в дохідній частині бюджету
будь-якої держави, тому що вони є основним джерелом його наповнення. В
усіх країнах світу витрати держави плануються виходячи з дохідної
частини, тобто з кількості зібраних податків. Якщо при плануванні
з’являється дефіцит бюджету, уряд при введенні нових податків,
обов’язкових зборів та платежів повинен передбачати можливі негативні
наслідки насамперед для населення і підприємців.

У розвинених країнах світу податкові збори становлять від 25 до 50 %
загального валового внутрішнього продукту країни.

Більшу питому вагу податкові платежі мають у країнах із
командно-адміністративним шляхом розвитку економіки (Швеції, Данії,
Бельгії, Нідерландах, Фінляндії).

Значні зміни в податковій політиці країн світу відбулися у 70-80-х роках
XX ст. Це сталося під впливом двох економічних концепцій: неокласичної
Д. Кейнса та ринкової А. Лаффера.

За концепцією Д. Кейнса, державні органи повинні активніше втручатися в
економічний розвиток країни. Економічна концепція А. Лаффера, навпаки,
спрямована на зменшення податкового тиску, а поповнення бюджету
відбувається за рахунок збільшення платників податків та розширення
податкової бази.

У різних країнах світу податкові системи відрізняються за типом
побудови, кількістю податків, ставками податкових платежів, методикою
їхнього розрахунку, видом стягнення тощо. Але всі вони базуються на
загальних принципах. Одним із основних є стабільність законодавчої бази.
Вона не може бути незмінною протягом десятиліть, але принципові
положення сплати податків не повинні змінюватись тривалий час.
Наприклад, процедура введення нових податків та обов’язкових платежів у
Великобританії надзвичайно складна і потребує спілкування з громадянами
держави. Підвищення ставок податків має бути ретельно обґрунтованим і
відбуватися тільки за форс-мажорних обставин, коли необхідно збільшити
витрати бюджету.

У більшості країн світу перед платником податків не стоїть питання,
платити чи не платити податки. їх необхідно сплачувати згідно з чинним
законодавством. Тому основним у податковому менеджменті є оптимізація
податкових платежів певного підприємства відповідно до обставин, що
склалися, та умов діяльності.

У деяких країнах світу ставки податкових платежів досить високі (значно
вищі за ті, що діють нині в Україні). У цьому разі підприєм-ства, які
існують в цих країнах, можуть ставити за мету реєстрацію у вільних
економічних (або офшорних) зонах. Наприклад, якщо ставка оподаткування
прибутку становить 45 %, то в офшорній зоні вона дорівнює лише 1-2 %.
Держава створює такі умови оподаткування, що підприємства не зацікавлені
у вивезенні свого капіталу з країни.

Важливе місце в різних країнах світу посідає принцип рівності всіх
платників податків, незважаючи на форми власності, відомчу
підпорядкованість, підтримку тих чи інших політичних сил, партій та
рухів, регіональну належність тощо. Це ж стосується і надання різних
пільг.

Основна увага в побудові податкових систем у різних країнах світу
приділяється розвитку підприємницької діяльності та залученню
інвестиційних коштів як вітчизняними, так і іноземними особами. Для
цього в державі створюються умови для стимулювання цих видів діяльності.
У більшості країн значні пільги надаються підприємствам, що експортують
свою продукцію (при цьому слід зазначити, що більшість країн укладають
між собою угоди про уникнення подвійного оподаткування).

Податкові системи розвинених країн світу надзвичайно гнучкі. Наприклад,
у США та Великобританії платник податку може самостійно вибирати такий
варіант оподаткування, приміром прибутковий податок з фізичних осіб,
який для нього є найефективнішим. Це уможливлює зменшення кількості
платників, які бажають перейти у тіньовий сектор економіки або
ухиляються від сплати податків.

Наявність різноманітних варіантів розрахунку та сплати податків, а також
різні пільги щодо них дають можливість підприємству при плануванні своєї
податкової політики розробляти кілька варіантів і визначити можливу
економію. Крім того, розробка податкової політики впливає і на
визначення напрямку подальшої діяльності підприємства.

Важливе значення для формування податкової системи країни має її
ефективність. Податок не повинен суттєво впливати на прийняття
економічних рішень, але якщо це відбувається, то вплив має бути
мінімальним. Більшість податкових систем світу побудовані таким чином,
що не дозволяють вільно трактувати різні положення, з одного боку,
платниками податків, а з другого — податковими органами. А це суттєво
зменшує кількість спорів та суперечок між суб’єктами оподаткування і
скарг у судах. Крім того, цей принцип повинен забезпечувати економію
витрат на стягнення податків, тобто кошти, необхідні для функціонування
податкової системи, повинні бути значно меншими, ніж кількість зібраних
податкових платежів.

Значна увага в податкових системах різних країн світу приділяється
розмежуванню рівнів компетенції при стягненні податкових платежів.
Насамперед це стосується компетенції загальнодержавних та місцевих
органів самоврядування. Так, у більшості країн світу досить чітко
визначається кількість податків, які стягуються у державний, а які у
місцевий бюджети. Як правило, сума податкових платежів, що надходять у
місцеві бюджети, невелика, і їх не вистачає для покриття всіх витрат.
Тому здебільшого місцеві бюджети одержують або допомогу із
загальнодержавного бюджету, або частина зібраних податків переходить до
місцевих бюджетів.

Податкове законодавство різних країн світу визначає дві категорії
платників податків — резиденти та нерезиденти. До резидентів належать
юридичні особи, які зареєстровані в цій країні, мають розрахунковий
рахунок і здійснюють у ній свою основну господарську діяльність.
Нерезиденти — це юридичні або фізичні особи, які не мають постійного
місця проживання в цій країні, але здійснюють тут свою
господарсько-фінансову діяльність. Компанії-нерезиденти особливо
розповсюджені в країнах Західної Європи, де відбувається постійне
пересування капіталу з однієї країни в іншу, а також міграція населення.
Тому велике значення мають податкові системи, в яких приділяється значна
увага нерезидентам, так як вони об’єктивно можуть підпадати під
оподаткування одразу двох країн (і в своїй, і там, де здійснюють свою
господарсько-фінансову діяльність). При створенні системи оподаткування
для нерезидентів особлива увага приділяється міжнародним угодам з цього
питання. Більшість податкових систем спрямовані на уникнення подвійного
оподаткування, і стягнення податків відбувається за принципом
національної незалежності платника податку.

Проведення податкової реформи в Україні — одна з найскладніших проблем
реформування економіки. Тривалий час в Україні розглядається питання про
прийняття Податкового кодексу. Нині щодо більшості податків не існує
законів, а стягуються податкові платежі на підставі указів Президента
України або постанов Верховної Ради та уряду. Але те податкове
законодавство, яке існує, на жаль, дуже недосконале. Про це свідчить
значна кількість змін та доповнень до законів. До того ж до деяких із
них зміни та доповнення вносяться навіть тоді, коли вони ще не стали
чинними (Закон “Про зміни та доповнення до Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” та Закону “Про ПДВ”, прийняті в 1997
році).

Недоліком податкової системи України є і велика кількість податкових
пільг та принципи їх надання. У більшості випадків їх одержують
підприємства державної форми власності або ті, що засновані різними
партіями та рухами.

Проведення податкової реформи в Україні, у тому числі й прийняття
Податкового кодексу, неможливе без вивчення особливостей податкових
систем інших країн та ретельного їх аналізу. Тому постає необхідність
побудови такої податкової системи, яка була б найефективнішою, тобто
враховувались усі позитивні ознаки податкових систем інших країн світу,
та пристосованою до наших умов.

Список використаної літератури

Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. — К.:
Видавничий центр “Просвіта”, 1997.

Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової
системи // Економіст. — 1998. — № 7-9. — С. 120-123.

Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система
Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000.

Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ,
1997.

Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. — М., 1999.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные
произведения / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1983.

Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г.
Черника. — М.: ЮНИТИ, 1997.

ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. —М.: ЮНИТИ, 1997.

Періодична преса України та країн світу.

Інтернет. Сайти різних країн світу.

HYPERLINK “http://www.google.net.com” www.google.net.com

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020