.

Податкове планування на підприємстві (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4164
Скачать документ

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Система оподаткування підприємств є важливим регулятором економіки
держави, і може стимулювати виробництво і науково – технічний прогрес,
обмежувати зростання І та інфляцію. Але, водночас, вона стримує
інвестиції, скорочує споживання, уповільнює процеси заощаджень та
нагромадження. В сучасних умовах господарювання податки суттєвим
фактором впливу на фінансове – господарську діяльність підприємств. Тому
забезпечити нормальне функціонування підприємницьких структур
у нестабільному соціальне – економічному середовищі, та якісне
управління фінансовими ресурсами керівники та бухгалтери можуть лише
при наявності розробленої ними концепції управління податками.

Ефективна податкова політика підприємства здатна суттєво сприяти
удосконаленню методів господарювання, підвищенню рентабельності
виробництва, зміцненню комерційного розрахунку як основи стійкого
фінансового стану і стабільної роботи підприємства та виконання ним
зобов’язань перед бюджетом, банком, контрагентами.

Податкова політика підприємства враховує, в першу чергу, особливості
його діяльності та динаміку розвитку. Саме тому важливо розуміти, яким
чином кожен податок впливає на показники фінансового стану підприємства,
тобто досконально володіти об’єктивним аналізом податків.

Основними показниками фінансове – господарської діяльності, на які
впливають податки є:

– собівартість продукції;

– прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг);

– прибуток підприємства;

– обсяг реалізації;

– виручка від реалізації;

– платоспроможність підприємства;

– фінансова стійкість підприємства;

– іммобілізація оборотних коштів;

– прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства;

– залишки нереалізованої продукції;

– чистий прибуток;

– обсяг залучених кредитів;

– використання прибутку.

Прогнозування податкових відрахувань на мікро рівні передбачене при
складанні бізнес плану підприємства. Слід зауважити, що невірний або
недостатній облік податкового факт може призвести не лише до
несприятливих фінансових наслідків, але й навіть виклик банкрутство
підприємства. В той же час застосування на підприємстві податкового
плануванні може забезпечити не тільки збереження капіталу підприємства,
але й можливість фінансуванні розширення діяльності, нових інвестицій.

Можливість і необхідність податкового планування закладені в самому
податкової законодавстві. Діюче українське законодавство (до речі, як і
нормативне – правова баї розвинутих країн) містить в собі різні
податкові режими для різних ситуацій (наприклад, про торгівлі на ринку –
один механізм оподаткування, а при торгівлі в магазині він дещо інший)
припускає різні методи для визначення податкової бази і пропонує
платникам різні податкові пільги.

Методами податкового планування є поточний фінансовий
контроль, попередні податкова експертиза, порівняльний аналіз.

Поточний фінансовий контроль (короткострокове оперативне податкове
планування передбачає контроль за податковими платежами при періодичному
складанні прогнозів їх зміг спостереження у відповідності з прогнозами
реальних платежів податків за ті ж періоди.

У випадку суттєвих розбіжностей між прогнозами і реальними платежами
з’ясовують» причини розбіжностей і розробляються пропозиції щодо їх
усунення. Базою при застосуванні методу виступають нормативні
податкові документи, обговорення даних питань податковою
інспекцією, придбана література по податках.

Попередня податкова експертиза (середньострокове перспективне податкове
планування передбачає експертизу нових проектів і найважливіших
управлінських рішень. Цей мете передбачає вже наявності на підприємстві
ґрунтовної інформаційно – аналітичної бази і податках: не лише текстів
нормативних документів, але коментарів до них провідних юристі
бухгалтерів, аудиторів, матеріалів державних органів, рішень судів за
податковими спорам матеріалів по податках з періодики, проектів
податкового законодавства.

Порівняльний аналіз (довгострокове стратегічне податкове планування)
передбачає аналіз нових проектів діяльності підприємства в цілому. У
відповідності з цим методом проводиться порівняння різних варіантів
діяльності підприємства з метою визначення їх податкової ефективності:
на короткій період діяльності (при постійних значеннях податкових
ставок) і на тривалі періоди (при різних варіантах очікуваних змін у
законодавстві та ставках).

Важливо розуміти, що при податковому плануванні не слід орієнтуватись
лише на розміри ставок податків, платити які доведеться при виборі
певної сфери діяльності. Ставки податків відіграють переважно другорядну
роль: в іншому випадку західні підприємства віддавали б перевагу
діяльності виключно в офшорних зонах. Вирішальними при виборі сфери
застосування підприємницької діяльності є такі фактори, як близькість
сировинних джерел, наявність кваліфікованого персоналу, якість
транспортного сполучення, тощо.

При здійсненні податкового планування потрібно усвідомлювати, що
використання сприятливих податкових режимів вимагатиме від платника
податків у багатьох випадках зміни форми і навіть змісту його
діяльності. В першу чергу, такі зміни стосуються тих ознак, на які
орієнтується податкове законодавство при визначенні податкових
зобов’язань юридичних і фізичних осіб:

1) об’єкта оподаткування (заміна (зміна) об’єкта оподаткування, або
перенесення терміну виникнення податкових зобов’язань);

2) суб’єкта оподаткування (заміна самого платника податків);

3) податкової юрисдикції (перехід з однієї в іншу);

4) різноманітних пільг.

Першоосновою при застосуванні на підприємстві податкового планування,
звичайно, : досконале знання і належне розуміння податкового
законодавства. Крім того, найбільшу ефективність забезпечує послідовне
та узгоджене використання різних методів податкового шанування, які
мають враховувати особливості діяльності підприємства і можуть бути
розроблені тільки для кожного окремого платника податків.

Податкове планування на підприємстві передбачає можливість вибору
пільгового режиму оподаткування, запровадженого державою з метою
підтримки пріоритетних ;секторів економіки видів діяльності або для
соціального захисту населення, використовуючи систему наданих
законодавством пільг, підприємство може переорієнтувати свою
фінансово-господарську діяльність із метою оптимізації оподаткування та
збільшення доходів. Отже, прийняттю рішення про здійснення певного
пільгового напрямку роботи має передувати відповідний розрахунок
доцільності використання податкових пільг.

Крім того, підприємство може оптимізувати порядок справляння податків
шляхом застосування спрощених систем оподаткування, обліку та звітності
для суб’єктів малого підприємництва (схема 1):

Схема 1

Структурно – логічна схема спрощеної системи оподаткування

Платники

Важливим ланцюгом у розрахунку ефективності податкових платежів є
використання системи планування та моделювання баз оподаткування. Для
цього податкові платежі розраховуються різними варіантами, а потім
підставляються результати моделювання.

Ефективність обраної податкової політики характеризується такими
коефіцієнтами: – коефіцієнт податкомісткості, що характеризує
суму всіх податкових платежів підприємства, які припадають на
одиницю реалізованої продукції:

Загальна сума податкових платежів підприємства

К =

Обсяг реалізації продукції

– коефіцієнт частки окремого податку в загальній сумі передбачуваних
зборів та податків:

Сума окремого податку, чи збору

К =

Загальна сума, передбачуваних зборів та податків

Важливою виявляється також оцінка зміни питомої ваги податків в обсягах
виробництва товарів (робіт, послуг), аналіз співвідношення нарахованих
(сплачених) податків та собівартості продукції; валових доходів
підприємства; чистого доходу від реалізації; прибутку підприємства.

Ефективність податкової політики досягається дотриманням наступних
принципів:

1. Суворе дотримання діючого законодавства по оподаткуванню.

2. Доцільність застосування на підприємствах малого бізнесу спрощених
систем оподаткування.

3. Управління виробничим процесом у залежності від зміни діючої системи
оподаткування.

4. Вплив на елементи бази оподаткування в залежності від групи податків,
зборів та платежів.

Таким чином, система оптимізації податків належним чином сприяє
підвищенню економічної ефективності підприємств, що прямо пропорційно
впливає на зміцнення економіки країни.

Рівень сплати податків та добросовісність обох сторін цього процесу –
платників податків і держави – свідчить про цивілізованість суспільства,
бо податки – це плата за цивілізацію.

Спрощена система оподаткування

Спеціальний торговий

патент ЗУ “Про патентування

деяких видів підприємницької діяльності; №98-96 від 23.03.96 р.

Єдиний податок Указ президента “Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” №746 від 28.06.99р

Фіксований податок

Декрет “Про прибутковий

податок з громадян”

№13-92 від 26.12.92р.

Фіксований с/г податок ЗУ “Про фіксований с/г

податок ” №320-XIX від 17.12.98р.

Податок на промисел Декрет КМУ “Про податок на промисел” №24-93 від
17.03.93Р.

Фізичні особи, які торгують на ринках, валовий дохід за

рік не перевищує 119тис.грн.

Юридичні та фізичні особи, виручка від реалізації товарів яких за рік не
перевищує 1 млн. грн. (юр. особи), 500 тис. грн. (фіз. особи)

Юридичні та фізичні особи, які працюють

у сфері роздрібної,

оптової торгівлі,

громадського харчування

за готівку, у сфері надання послуг

Юридичні та фізичні особи, які мають у власності або у

користуванні земельні

ділянки, обсяг реалізації с/г

продукції за рік становить

понад 50%

Фізичні особи, які не

зареєстровані суб’єктами

підприємницької діяльності.

(за умови несистематичного

продажу товарів)

20- 100грн. на місяць

0.5% від грошової оцінки землі (для ріллі, сіножатей, пасовищ) 0.3% від
грошової оцінки землі (для багаторічних насаджень)

20 -200 грн.

на місяць

(фізичні

особи),

6% з ПДВ

та 10% без

ПДВ

(юридичні особи)

10% вартості товару, але не менше МЗП (для торгівлі протягом 3-х

Днів),

20% вартості товару, (для торгівлі протягом 7-ми Плата встанов -люється
щорічно органами місцевого

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020