.

Податкова звітність платників податків (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 10517
Скачать документ

Реферат на тему:

Податкова звітність платників податків

1. Відповідальність за складання податкової звітності

Відповідальність за несвоєчасне і неякісне складання документів
податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам,
недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах несуть:

а) юридичні особи та філіали (відділення), представництва юридичних
осіб, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього
Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи;

б) фізичні особи – платники податків, або їх законні чи уповноважені
представники у випадках, передбачених цим Кодексом;

в) податкові агенти.

2. Складання податкової звітності

Форми обов’язкової податкової звітності (податкові декларації чи
податкові розрахунки), повинні відповідати нормам та змісту відповідного
податку.

Податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника
податків органу державної податкової служби в електронній формі, за
умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку,
визначеному законодавством;

Податкова звітність подається із зазначенням ідентифікаційного коду або
реєстраційного номера облікової справи платників податків.

Податкова звітність повинна бути підписана:

а) керівником платника податку – юридичної особи або філіалу
(відділення), представництва юридичної особи, а також особою, яка
відповідає за ведення податкового обліку та за подання податкової
звітності;

б) фізичною особою – платником податків (її законним представником) або
іншою особою, на яку цим Кодексом або іншими нормативно-правовими актами
з питань оподаткування покладено обов’язки щодо подання податкової
звітності.

Якщо податкова звітність подається податковими агентами – юридичними
особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою,
яка відповідає за ведення податкового обліку та за подання податкової
звітності такого агента, а якщо податковим агентом є фізична особа –
такою фізичною особою.

Особа, яка за винагороду складає податкову звітність або бере участь у
складанні податкової звітності платника податків, крім випадків, коли
така особа є працівником платника податків, повинна підписати податкову
декларацію разом з особами, визначеними в частинах (4) та (5) цієї
статті.

Якщо у підготовці податкової звітності беруть участь декілька
спеціалістів, то зазначена податкова звітність підписується лише
головним спеціалістом разом з особами, визначеними в частинах (4) та (5)
цієї статті.

Інформація, наведена в податковій декларації, у випадках передбачених
цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань
оподаткування, повинна підтверджуватися первинними документами, даними
бухгалтерського обліку та відповідати вимогам ведення податкового обліку
(звітності).

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах і
необхідна для відображення у податковому обліку, нагромаджується та
систематизується в облікових регістрах в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

Інформація про операції, пов’язані з виникненням податкових зобов’язань,
які здійснені платником податків за звітний період, з облікових
регістрів переноситься у згрупованому вигляді до податкової звітності.

3. Подання податкової звітності до контролюючих органів

Податкова звітність подається платником податків або іншою особою, на
яку цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань
оподаткування покладено обов’язки з подання до контролюючих органів
податкової звітності за звітний період у встановлені цим Кодексом та
іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування строки, за
місцем, визначеним відповідним контролюючим органом центрального рівня
(якщо таке місце не визначено цим Кодексом).

1. Податкова звітність подається за кожний базовий податковий (звітний)
період – (далі звітний період), що дорівнює:

а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових
внесків), – протягом 20 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) місяця;

б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при
сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), – протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу (півріччя);

в) календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом “г” частини
(1) статті 16012, – протягом 60 календарних днів за останнім календарним
днем звітного (податкового) року;

г) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб
(прибуткового податку з громадян), – до 1 квітня року, наступного за
звітним.

Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік
розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових
податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три
квартали або рік (без урахування авансових внесків) згідно з відповідним
законом з питань оподаткування, така декларація подається у строки,
визначені цим пунктом для такого базового податкового періоду. Для цілей
цієї статті під терміном “базовий податковий період” слід розуміти
податковий період, визначений цим Кодексом.

2. Платник податків – суб’єкт підприємницької діяльності незалежно від
того, чи провадив він підприємницьку діяльність у звітному періоді,
повинен подати податкову звітність за такий період.

Податкова звітність реєструється в контролюючих органах з додержанням
таких вимог:

а) контролюючі органи зобов’язані зареєструвати податкову звітність,
подану платником податків або іншою особою, на яку цим Кодексом та
іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування покладено
обов’язки щодо подання податкової звітності, за датою її фактичного
подання;

б) платник податків має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення
строку подання податкової звітності надіслати її до контролюючого органу
поштою рекомендованим листом. Порядок оформлення зазначених поштових
відправлень, а також нормативи їх обігу встановлюються Кабінетом
Міністрів України.

в) платник податку має право не пізніше як за 5 днів до закінчення
строку подання податкової звітності надіслати її до контролюючого органу
електронною поштою, у порядку встановленому Кабінетом Міністрі України.

Податкова звітність подається у письмовому вигляді або (за погодженням з
контролюючим органом) на магнітних носіях чи в іншій формі, що дає змогу
провадити комп’ютерну обробку інформації.

Платник податків повинен подавати на вимогу контролюючого органу
інформацію, необхідну для перевірки наданої податкової звітності.

Податкова звітність за місцевими податками і зборами подається до
органів державної податкової служби у порядку, визначеному органами
місцевого самоврядування, якщо інше не встановлено цим Кодексом та
іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування.

4. Внесення змін до податкової звітності

У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно
виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій
декларації, такий платник податків зобов’язаний подати нову податкову
декларацію, що містить виправлені показники. Штрафні санкції та пеня в
цьому випадку на нараховану суму податкового зобов’язання до платника
податку не застосовуються крім випадків, передбачених цим Кодексом.

иправлення помилок, описок у податковій звітності підтверджується
підписом осіб, які її підписали під час подання, із зазначенням дати
виправлення.

5. Податковий облік та податкова звітність

На суб’єктів підприємництва, що зареєстровані як платники ПДВ,
поширюються всі норми Закону України “Про податок на додану вартість” ,
у тому числі й щодо ведення податкового обліку, книг обліку придбання та
книг обліку продажу товарів (робіт, послуг), виписки та заповнення
податкових накладних, подання декларації з податку на додану вартість.

Тобто такі платники єдиного податку зобов’язані вести податковий облік,
а отже, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт,
послуг) та виписувати податкові накладні за формою і в порядку,
встановленому наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 165 (зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 23.06.97 р. за N 233/2037), з урахуванням
змін і доповнень, внесених наказами ДПА України від 08.10.98 р. N 469
(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.10.98 р. за N
691/3131) та від 02.08.2001 р. N 311 (зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 07.08.2001 р. за N 674/5865).

Податкову звітність з податку на додану вартість згадані платники
зобов’язані подавати за формою та у порядку, затвердженими наказом
Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 р. N 166
(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.97 р. за N
250/2054), з урахуванням змін і доповнень, затверджених наказами
Державної податкової адміністрації України від 10.04.98 р. N 179 , від
23.10.98 р. N 499 , від 02.11.2000 р. N 568 та від 18.04.2001 р. N 170
(зареєстровані в Міністерстві юстиції України відповідно 27.04.98 р. за
N 265/2705, 10.11.98 р. за N 715/3155, 11.12.2000 р. за N 903/5124 та
14.05.2001 р. N 412/5603).

6. Взаємозв’язок між податковими деклараціями

Про те, що між показниками фінансової звітності є взаємозв’язок, відомо,
мабуть, кожному бухгалтеру. Для спрощення процедури Мінфін України видає
(як правило, щорічно у вигляді листів) методичні рекомендації щодо
перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності
підприємств, де в табличній формі наводиться інформація, зміст якої
фактично зводиться до формули “рядок А форми X = рядок В форми Y”.

Неважко здогадатися, що й податкові декларації можна перевірити на
предмет “ув’язки” показників, відсутність якої в деяких випадках буде
свідчити про помилку. Тут йдеться насамперед про декларацію про прибуток
підприємства та декларацію з ПДВ як найбільш складні за змістом та
принципом підрахунку відображуваних у них податкових зобов’язань.

Нема ні чітко визначеної методики, ні тим паче нормативного документа,
який би встановлював взаємозв’язок між деклараціями про прибуток та про
ПДВ.  Однак податкові інспектори “ув’язці” показників приділяють увагу,
як правило, й на етапі попередньої перевірки декларацій з ПДВ, і під час
документальних перевірок. Так, у наказі ДПАУ від 01.08.98 р. №376 “Про
затвердження методичних вказівок щодо організації порядку
адміністрування відшкодування ПДВ” окремим пунктом висвітлена потреба в
об’єднаних перевірках ПДВ та податку на прибуток, подається навіть
перелік “пунктів перетину” цих найголовніших декларацій платників, що
працюють на загальній системі оподаткування.

 Стосовно взаємозв’язку показників всередині самої декларації про
прибуток він наведений у рекомендаціях щодо приймання та термінів
розгляду податкових декларацій з податку на прибуток і механізму
реалізації виявлених правопорушень, затверджених наказом ДПАУ від
11.05.99 р. №253 (зі змінами, внесеними наказами ДПАУ від 27.03.2000 р.
№133, від 10.09.2001 р. №360).

Перш ніж спинитися на особливостях звірки, нагадаємо, що в основу її
покладено:

1) правило “першої події” для виникнення доходу/зобов’язань з ПДВ (пп.
11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону від 22.05.97 р. №283/97-ВР “Про
оподаткування прибутку підприємств” та пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону від
03.04.97 р. №168/97-ВР “Про ПДВ” відповідно), а також ведення обліку за
“першою подією” при визнанні валових витрат та права на податковий
кредит (пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Закону від 22.05.97 р. №283/97-ВР “Про
оподаткування прибутку підприємств” та пп. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 з
урахуванням обмежень пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону від 03.04.97 р.
№168/97-ВР “Про ПДВ” відповідно);

2) правило виникнення податкового кредиту з ПДВ лише за умов віднесення
придбаних товарів до валових витрат (амортизації основних засобів) (пп.
7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону №168);

3) через розбіжність звітних періодів показники податкових декларацій
приводять до єдиної бази – звітного кварталу, півріччя, 9 місяців, року.
Для цього необхідно скласти декларацію з ПДВ наростаючим підсумком
шляхом підбиття арифметичної суми показників декларацій за відповідні
періоди (місяці, квартали);

4) показники декларацій необхідно привести до єдиного вимірника
(більшого) – тис. грн.

У HYPERLINK “http://www.dtkt.com.ua/school/ukr/2002/27/” \l “tabl1”
таблиці 1 наведено чотири основні моменти, які, на думку розробників
внутрішніх податкових методик перевірки, повинні збігатися в декларації
з ПДВ та декларації про прибуток підприємства.

Таблиця 1

Чотири основні моменти, які податківці порівнюють у деклараціях з ПДВ
та про прибуток підприємства

  Взаємопов’язані рядки Особливості встановлення взаємозв’язку між
деклараціями

Декларація про прибуток підприємства Декларація з ПДВ

1 2 3 4

1. Дохід від продажу товарів, робіт, послуг (рядок 1) Загальний обсяг
продажу (рядок 5 колонка А) Винятки для експортерів: дохід від продажу в
цьому випадку виникає за першою подією (наприклад, зарахування валютної
виручки); експортованими, тобто такими, що мають бути відображеними за
рядком 2.1 декларації з ПДВ, товари вважаються за датою вивезення згідно
з ВМД (пп. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6 Закону №168); згідно з пп. 7.3.8. п. 7.3.
ст. 7 Закону №168, попередня оплата при експорті не є підставою для
виникнення податкових зобов’язань

2. Витрати, пов’язані зпридбанням матеріальних активів (виконанням
робіт, наданням послуг) для їх подальшого використання у власній
господарській діяльності (рядок 12.1) Сума рядків 10 — 13 (колонка А)
1) До рядка 12.1 декларації про прибуток не входить вартість придбаних
основних засобів (нематеріальних активів), у той час як до колонки А
рядків 10 — 13 декларації з ПДВ ці суми входять.

2) Для включення вартості придбаних товарів до валових витрат податкова
накладна не потрібна, в той час як пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 4 Закону №168
суворо забороняє включення до податкового кредиту непідтверджених
податковими накладними сум.

3) За наявності пільг з ПДВ або здійсненні операцій, звільнених від
оподаткування, потрібно враховувати вимоги пп. 7.4.2, 7.4.3 п. 7.4 ст. 7
Закону №168.

4) Роботи, послуги, отримані від нерезидента, відображаються за рядком
12.4 декларації про ПДВ у періоді, наступному після їх включення до
рядка 7 (зобов’язань). У декларації про прибуток діє правило першої
події, і через різні звітні періоди порівняння може бути некоректним

3. Здійснення товарообмінних (бартерних) операцій (рядок 1.2 додатка
«А») Товарообмінні (бартерні) опера-ції (рядок 5.1 ко-лонка А) При
ЗЕД-бартері потрібно враховувати вимоги ст. 7 Закону України від
20.12.2001 р. №2905-ІІІ «Про Державний бюджет України на 2002 рік»

4. Додаток «М» «Розрахунок амортизаційних відрахувань» Придбання
основних засобів Цю рівність за даними тільки декларацій встановити
фактично неможливо, оскільки в декларації про ПДВ окремого рядка щодо
придбання основних засобів немає. Однак складнішим методом перевірки є
такий:

— за додатком «М» до декларації про прибуток встановити приріст
балансової вартості груп основних засобів за звітний період, враховуючи
амортвідрахування, — це й буде вартість придбаних ОЗ (якщо, звичайно, не
йдеться про переоцінку, індексацію);

— отриману суму додати до показника за рядком 12.1 декларації про
прибуток підприємства, тоді результат повинен дорівнювати сумарному
значенню рядків 10 — 13 (колонка А) декларації про ПДВ

Потрібно зазначити, що через велику кількість нюансів як у Законі “Про
оподаткування прибутку підприємств”, так і в Законі “Про ПДВ”, таке
порівняння має інколи символічний характер і орієнтуватися на нього
можна лише з урахуванням усіх особливостей діяльності підприємства. Це
стосується насамперед підприємств з великою кількістю видів діяльності,
платників-пільговиків, виконавців довгострокових договорів,
ЗЕД-контрактів тощо. У графі 4 HYPERLINK
“http://www.dtkt.com.ua/school/ukr/2002/27/” \l “tabl1” \t “_blank”
таблиці 1 наведені деякі застереження з цього приводу.

Отже, якщо в податкового інспектора “не йдуть” звітні дані з прибутку та
ПДВ, треба з’ясувати насамперед ситуацію: а чи можлива взагалі така
рівність за ваших умов, якщо ні – грамотно аргументуйте появу
розбіжностей.

7. Взаємозв’язок між податковою та фінансовою звітністю

Багато розбіжностей між принципами визнання доходів і витрат у
податковому та бухгалтерському обліку тим не менше не виключає
взаємозв’язок фінансової і податкової звітності. Розглянемо декларацію
про прибуток підприємства, баланс і звіт про фінансові результати
(квартальну фінансову звітність, див. HYPERLINK
“http://www.dtkt.com.ua/school/ukr/2002/27/” \l “tabl2” \t “_blank”
таблицю 2 ).

Таблиця 2

Взаємозв’язок між податковою та фінансовою звітністю

Зміст податкових показників, що порівнюються за даними фінансової
звітності Порівняння звітних даних Обґрунтування наведеного
взаємозв’язку та можливі винятки (особливості зіставлення)

Декларація про прибуток підприємства Форми фінансової звітності

1. Приріст (убуток) балансової вартості купованих товарів, матеріалів,
сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у
незавершеному виробництві та

залишках готової продукції Рядок 13, графа 3 Баланс (форма №1 — П(С)БО
2) Баланс (форма №1м — П(С)БО 25) Облік приросту (убутку) ТМЦ ведеться
згідно з п. 5.9 ст. 5 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР «Про
оподаткування прибутку підприємств». Якщо результатом буде приріст — ця
сума віднімається від сум валових витрат; якщо убуток — навпаки,
збільшує

їх величину. Розрахунки відображаються у окремих відомостях, що
складаються згідно з додатками до Порядку ведення обліку приросту
(убутку) балансової вартості покупних товарів (крім

активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів),
матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів
на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції (у
тому числі малоцінних предметів на складах), затвердженого наказом
Мінфіну України від 11.06.98 р. №124. Відповідно до пп. 2.1 п. 2 Порядку
№124, відомості заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку
про балансову вартість матеріальних цінностей, обліковувану за П(С)БО 9
«Запаси», є підстави для порівняння показників, наведених у балансі та
рядку 13 декларації про прибуток.

Увага!

Облік приросту (убутку) ТМЦ з метою оподаткування ведеться тільки щодо
тих матеріальних цінностей, витрати на придбання яких згідно із Законом
№283 включаються до

валових витрат. Наприклад, у розрахунку не беруть участі ТМЦ, отримані
безоплатно, ПММ для легкових автомобілів тощо.

При веденні обліку приросту (убутку) вартості матеріальних ресурсів у
незавершеному виробництві і залишках готової продукції визначається
вартість не всього незавершеного виробництва або залишків готової
продукції, а лише вартість матеріальних ресурсів, які використані у
виробництві продукції

(робіт, послуг). Методика розрахунку частки матеріалів у незавершеному
виробництві наведена в пп. 2.3 п. 2 Порядку №124. Тому при звірянні
потрібно певним чином відкоригувати показники балансу.

(Рядок 100 + рядок 110 + рядок 120 + рядок 130 + рядок 140 графа 4) —
(рядок 100 + рядок 110 + рядок 120 + рядок 130 + рядок 140 графа 4
зві-ту за попе- редній квар-тал) (Рядок 100 + рядок 130 графа 4) — рядок
100 + рядок 130 графа 4 звіту за попередній квартал)

2. Витрати на оплату праці та соціальне страхування Рядок 14 графи 3
Звіт про фі- нансові ре- зультати (форма №2 — П(С)БО 3) Звіт про фі-
нансові ре- зультати (форма №2м — П(С)БО 25) Оскільки витрати на оплату
праці та соціальне страхування в податковому та бухгалтерському обліку в
більшості випадків відображаються за принципом нарахування й розбіжності
в складі цих витрат в розрізі видів обліку незначні (лімітуються лише
розміри матеріальної допомоги, що можна відносити на валові витрати
тощо), доцільно порівняти показники додатка «Ж», які переносяться до
рядка 14 декларації про прибуток, і дані Звіту про фінансові результати
(форма 2)

Рядок 240 + рядок 250 графи 3 Рядок 100 + рядок 110 графи 3

Наприкінці зазначимо, що практика порівняння податкової звітності зі
звітністю фінансовою під час документальних перевірок органами державної
податкової служби нині не поширена. Суттєвий для оподаткування пункт 5.9
Закону №283, скоріш за все, перевірятимуть за даними облікових
регістрів, а не за балансом. Однак для обачливого бухгалтера різний
порядок цифр у наведених вище рівностях (враховуючи те, що вимірником є
тисячі гривень з одним десятковим знаком), за відсутності особливих
винятків, – ще один привід, щоб перевірити себе.

8. Рядки декларації та рядки додатків до декларації,

при заповненні яких потрібні звіти, повідомлення, інші документи

Оскільки наближається термін подання податкових декларацій, багато
бухгалтерів нині зайняті саме їх заповненням. Розглянемо інформацію, яка
пов’язана із заповненням декларації про прибуток, а саме: за якими
даними, що наведені в рядках декларації з податку на прибуток (прочерк
не враховується), вам потрібно буде додатково до декларації подати
роз’яснення у формі звітів, повідомлень тощо.

Рядок декларації Назва додатка, рядок декларації Додаткові звіти,
повідомлення, розрахунки, відомості, що додаються до декларації

1 2 3

1 Додаток «А», ряд. 1.3 Звіт про результати виконання підприємством
довгострокових договорів (контрактів)

7   Письмове підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту
сплати податку за межами України

8 Додаток «Е», ряд. 8.4 Звіт про результати спільної діяльності на
території України без створення юридичної особи

10 Додаток «Є»  

Ряд. 10.1 — 10.2 Повідомлення про зменшення валового доходу за
операціями, пов’язаними з реалізацією товарів (виконанням робіт,
наданням послуг)

Ряд. 10.4 Звіт про отримані прибутки підприємствами всеукраїнських
громадських організацій інвалідів

Ряд. 10.5 Звіт про отриманий прибуток від реалізації на митній
території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного
виробництва

Ряд. 10.6 Звіт про результати виконання підприємствами довгострокових
контрактів

Ряд. 10.7 Письмове підтвердження податкового органу іншої держави щодо
факту сплати податку за межами України

12 Додаток «Ж», ряд. 12, 13 Звіт про результати виконання підприємством
довгострокових контрактів

13 Ряд. 4, 8, 14 Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів
і малоцінних предметів та відомості про балансову вартість товарних
запасів

31 Додаток «К», ряд. 31.2 Звіт про результати спільної діяльності на
території України без створення юридичної особи

33 Додаток «Л», ряд. 33.1 та 33.2, 33.3 Відомості про балансову
вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів та відомості про
балансову вартість товарних запасів

Ряд. 33.4 Звіт про отримані прибутки підприємствами всеукраїнських
громадських організацій інвалідів

Ряд. 33.5 Звіт про отриманий прибуток від реалізації на митній
території України спеціальних продуктів дитячого харчування

Ряд. 33.6 Письмове підтвердження податкового органу іншої держави щодо
факту сплати податку за межами України

35, 37 Додаток «Н», ряд. 35.2 та 36.4 Письмове підтвердження
податкового органу іншої держави щодо факту сплати податку за межами
України

Ряд. 35.3 та 36.5 Звіт про отриманий прибуток від реалізації на митній
території України спеціальних продуктів дитячого харчування

Ряд. 35.4 та 36.6 Звіт про отримані прибутки підприємствами
Всеукраїнських громадських організацій інвалідів

42 Додаток «П»  

Ряд. 42.1 Повідомлення про сплату авансових внесків

Ряд. 42.3 Розрахунок про сплату консолідованого податку

Ряд. 42.4 та 42.5 Письмове підтвердження податкового органу іншої
держави щодо факту сплати податку за межами України

Ряд. 42.7 Довідка про придбання торгового патенту

Ряд. 42.8 Довідки, розрахунки, акти, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 27.04.98 р. №568, що надаються інвесторами для
будівництва житла військовослужбовцям

46 Додаток «Р», ряд. 46.4 Звіт суб’єктів грального бізнесу про утримані
та перераховані до бюджету 30 відсотків від суми прибутку особи

Список використаної літератури

Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. –80 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.
Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608.

Грабова Н.П. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських
проводках: Навч. Посібник: 3-тє вид., доповн. – К: А.С.К., 2001. – 416
с.

Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2000. –24
липня.

Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу
” Бухгалтерський облік”. –Тернопіль: ТАНГ, 2000. –68 с.

Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування):
навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2000. –288 с.

Облік по-новому: вчимося працювати // Все про бухгалтерський облік.
–2000 р. –7 червня.

Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний
посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.

Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України.
–Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.

Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку,
економічного контролю та аудиту. Підручник. –К.: КНЕУ, 2000. –260 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.
–К.: А.С.К., 2000. –784 с.

Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред.
П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020