.

Податкова система Королівства Бельгія (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
10 4865
Скачать документ

Реферат на тему:

Податкова система Королівства Бельгія

Податкова політика і податкова система Королівства Бельгія (КБ) суттєво
відрізняються від інших країн Західної Європи.

Основним податком є податок з корпорацій. Згідно з чинним законодавством
країни до корпорації належать будь-яка фірма, підприємство, організація
(у тому числі з іноземними інвестиціями) яка:

• є юридичною особою і зареєстрована в КБ або за її межами;

• органи керівництва корпорацією знаходяться в КБ;

• здійснює свою господарську, фінансову, комерційну діяльність, що
приносить прибуток.

Отже, суб’єктами оподаткування виступають:

• будь-які бельгійські організаційні структури у вигляді комерційних

підприємств:

– акціонерні товариства (відкритого та закритого типів), товариства з
обмеженою відповідальністю,

– кооперативи, приватні підприємства, командитні товариства;

• бельгійські кооперативні підприємства:

– суспільні компанії та компанії комунальної сфери діяльності (за умови,
що вони одержують прибуток),

– неприбуткові підприємства, які все ж таки одержують прибуток;

• особливий випадок — коли підприємство зареєстроване за межами КБ, але
має органи управління на території держави.

Деякі категорії підприємств не підлягають оподаткуванню. До них
належать:

• організації та асоціації, не зареєстровані як юридичні особи;

• організації, які не одержують прибутку і не здійснюють підприємницьку
діяльність.

Податок з корпорацій стягується з будь-якого прибутку. Залежно від виду
підприємства виділяють різні види прибутку.

Так, для акціонерного товариства оподатковуваний прибуток поділяється
на:

• прибуток, який залишився у розпорядженні компанії (капіталізована
частина прибутку);

• дивіденди;

• винагороди членам ради директорів;

• витрати, які не відносяться на собівартість.

• прибуток від інвестицій.

Окремо визначається прибуток, одержаний внаслідок зростання резервів.
Він розраховується як різниця між резервами, які утворюються в кінці та
на початку фінансового року. Ці резерви поділяються на два типа.

1. Балансові або відкриті резерви, які розраховуються на підставі
бухгалтерського балансу.

2. Приховані резерви, які виявляються після відповідних перевірок
податковими органами і не показані в бухгалтерському балансі. До них
належать:

• недооцінка цінних паперів (акції, внески), які відображаються в
бухгалтерському обліку за заниженою вартістю;

• переоцінка кредиторської заборгованості, яка не відповідає розміру
боргу;

• надлишок засобів амортизаційного фонду, коли нараховані амортизаційні
відрахування вищі, ніж дозволені чинним законодавством або нормативними
документами.

Податок з корпорацій стягується також із дивідендів. При цьому
виділяють:

• прибуток, що розподіляється у вигляді відсотків на інвестований
капітал (на рівні 6 % інвестованого капіталу);

• відсотки, які сплачуються за інвестиціями для пайовиків, членам їх
сімей та дітям.

Але існують певні особливості при виплаті премій. Так, при виплаті
винагороди окремим керівникам, членам ради директорів, наприклад, тим,
хто виконує обов’язки генерального директора, преміальні витрати можуть
бути віднесені на собівартість, якщо їх розмір перевищує винагороду
іншим членам ради директорів.

При обчисленні прибутку важливе значення має визначення собівартості, до
якої належать усі витрати, що підтверджуються бухгалтерськими або іншими
документами:

• орендна плата та всі витрати на утримання цих приміщень (у тому числі
і ремонт);

• відсотки за позиками (але не вищі за ставки Національного банку плюс
три відсотки). Якщо відсоткова ставка Національного банку нижча за 6 %,
то на собівартість відноситься до 9 % річної вартості позики;

• заробітна плата найманих працівників з урахуванням відрахувань на
соціальне страхування;

• амортизація;

• премії, гонорари, комісійні, якщо утримувачі не анонімні. Якщо ж
виплати здійснюються анонімно, то ці кошти оподатковуються за ставкою
200%.

Крім витрат, що відносяться на собівартість, виділяють і так звані
неприпустимі витрати:

• відсоткові платежі, комісії, роялті, які виплачуються приватним особам
або підприємству, зареєстрованому в країні з більш м’якою системою
оподаткування, ніж в КБ;

• витрати, пов’язані з проведенням розважальних заходів (відпочинок,
мисливство, рибальство).

• соціальна допомога працівникам;

• прямі податки;

• різниця між ціною закупівлі та продажу товарів, якщо вона від’ємна.

До оподатковуваного прибутку додається розмір одержаного доходу (або
збитків), коли підприємство працює в зонах, за межами КБ, де діє
пільгове оподаткування. Якщо підприємство має операційні збитки, то їх
можна компенсувати за рахунок прибутку наступних п’яти років.
Оподатковується також прибуток від приросту капіталу. Але якщо
обладнання, основні фонди до продажу належали підприємству не менше
п’яти років і за ними проведено дооцінку на підставі встановлених
законом норм, то таке майно звільняється від сплати податку.
Оподаткування здійснюється за ставкою 21,5 %, якщо дохід від реалізації
перевищує суму переоцінки. Якщо доходи від реалізації протягом наступних
трьох років реінвестують приріст капіталу, то такі суми звільняються від
сплати податку.

Не стягується податок з вимушених доходів від компенсації при
форс-мажорних обставинах, примусовому продажу майна, націоналізації
тощо.

Якщо бельгійська компанія володіє акціями іноземної компанії, то дохід
до оподаткування зменшується на 95 %, а якщо кількість акцій становить
понад 50 % акціонерного капіталу іноземної компанії, то зменшення доходу
до оподаткування можливе тільки до 90 %. За тими ж ставками
оподатковується ліквідована компанія.

Оподаткування бельгійських підприємств здійснюється за прогресивною
шкалою і залежить від розміру прибутку. Ці ставки коливаються від 30 до
45 %. За стандартною ставкою, яка дорівнює 43 %, оподатковуються:

• холдингові компанії, де понад 50 % інвестованого капіталу
спрямовується в інші фірми. Це пояснюється тим, що основна частина цього
прибутку — це дивіденди, які оподатковуються за ставкою 90 %;

• компанії, у яких 50 % акцій належить іншій компанії.

Якщо підприємство одержує прибуток за кордоном і він не оподатковується
в інших державах, ставка зменшується на 75 %.

Зазначений податок сплачується чотири рази на рік. За порушення термінів
сплати податків стягується штраф у розмірі 20 % суми недоплати.

У КБ діє додатковий корпоративний податок. Він стягується, якщо сума
вартості акцій перевищує частку капіталу компанії, коли вона викупляє
свої акції. Ставка оподаткування у такому разі становить 43 %. При
ліквідації компанії, коли додаткові виплати акціонерам більші, ніж їх
внески в капітал підприємства, оподаткування здійснюється за ставкою 43
% або 21,5 %. Згідно з законодавством Бельгії при ліквідації
підприємства можливе звільнення від оподаткування. Але для цього
необхідно, щоб:

• компанія після перебудови мала юридичну адресу на території КБ;

• злиття або укрупнення відбувалося лише юридично, без знищення
виробничих потужностей;

• кінцеве рішення про частку цієї компанії було ще не прийняте. Дохід,
який сплачується акціонерам компанією у вигляді дивідендів,
оподатковується за ставкою 25 %. Втім, надаються різні податкові пільги,
коли між державами діють відповідні угоди про уникнення подвійного
оподаткування.

Персональний прибутковий податок. Він стягується з усіх доходів громадян
КБ. Доходи чоловіка та дружини при визначенні загальної податкової
ставки можуть об’єднуватися. Але це правило не діє:

• якщо подружжя займається професійною діяльністю, то професійна
діяльність чоловіка з меншим доходом оподатковується окремо;

• якщо тільки один із подружжя має дохід, то ЗО % від цього професійного
доходу передається іншому члену подружжя (але не вище визначеної суми) і
оподатковується окремо. Оподаткування здійснюється за змінною шкалою.
Ставки встановлюються від 26 до 55 %. До цього податку додаються
муніципальний податок у розмірі від 6 до 10 % базової ставки та
додатковий внесок у розмірі 3 %. Досить суттєво зменшується податок,
якщо в родині є понад три утриманці.

Податок на додану вартість. Ставка оподаткування для більшості платників
податків становить 21 %. Деякі види діяльності оподатковуються за нижчою
ставкою, а саме:

• будівництво житла — 12 %;

• товари першої потреби, медикаменти тощо — 6 %.

Взагалі не стягується податок із банківських, страхових, фінансових,
освітянських, державних податкових послуг та послуг охорони здоров’я.

Податок на спадщину. Ставки цього податку досить високі. Так, для прямих
спадкоємців вони коливаються від 3 до 30 %, для інших — від 20 до 80%
вартості майна.

Список використаної літератури

Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. — К.:
Видавничий центр “Просвіта”, 1997.

Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової
системи // Економіст. — 1998. — № 7-9. — С. 120-123.

Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система
Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000.

Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ,
1997.

Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. — М., 1999.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные
произведения / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1983.

Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г.
Черника. — М.: ЮНИТИ, 1997.

ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. —М.: ЮНИТИ, 1997.

Періодична преса України та країн світу.

Інтернет. Сайти різних країн світу.

HYPERLINK “http://www.google.net.com” www.google.net.com

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020