Реферат на тему:

“Податкова політика та її вплив на підприємства. Джерела податкових
надходжень”

Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві і як форма
фінансових відносин виникають одночасно з появою держави. З розвитком
товарно-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному в
грошовій формі. Податки — це обов’язкові платежі, що їх встановлює
держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих
фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.

Обов’язкові платежі перераховуються в бюджет держави, а також в інші
цільові державні фонди. Вони можуть здійснюватися в кількох формах:
податки, плата за ресурси, цільові відрахування.

Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони
виконують. У спеціальній літературі різні автори називають різні функції
податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки виконують дві основні
функції — фіскальну та регулюючу.

Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у розпорядження
держави та формуванні централізованих фінансових ресурсів для виконання
державних функцій. Вона реалізується через розподіл частини валового
національного продукту.

Фіскальна функція є дуже важливою для характеристики податків, їх
суспільного призначення. Для здійснення цієї функції важливе значення
має постійність і стабільність надходження коштів.

З підвищенням ролі держави зростає значення регулюючої функції податків.
Ця функція реалізується через вплив податків на різні сторони діяльності
суб’єктів господарювання. Використання податків у цій функції є
достатньо складним процесом і залежить від правильного вирішення таких
питань:

1. Визначення об’єкта оподаткування. Згідно з чинним законодавством
оподатковуються валовий дохід, прибуток, вартість майна, сума заробітної
плати, вартість товарної продукції, обсяг реалізації та ін.

2. Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами можуть бути:
прибуток (при стягненні податків за землю, на транспортні засоби, на
прибуток, на нерухоме майно); собівартість (відрахування на соціальні
потреби в цільові державні фонди, сплата місцевих податків і зборів);
частина виручки від реалізації продукції (сплата акцизного збору,
податку на додану вартість, мита).

3. Установлення розміру ставок податків і методики їх розрахунку. Ставки
податків є дуже складною проблемою оподаткування. Вони істотно впливають
на прояв регулюючої функції податків. Податкові ставки можуть бути
універсальними і диференційованими. Вони можуть встановлюватися в
грошовому вираженні на одиницю оподаткування, а також у відсотках до
об’єкта оподаткування. Відсоткові ставки оподаткування можуть бути:
пропорційними (не залежать від розміру об’єкта оподаткування),
прогресивними (зростають зі збільшенням об’єкта оподаткування),
регресивними (знижуються зі збільшенням об’єкта оподаткування).

4. Установлення термінів сплати податків. Для різних податків іюни різні
і залежать від об’єкта оподаткування, розміру податків і джерел сплати.
Для уникнення негативного впливу податків на фінансово-господарську
діяльність важливе значення має запобігання іммобілізації оборотного
капіталу підприємства для сплати податків.

5. Надання податкових пільг. Пільги істотно впливають на прояв
регулюючої функції податків і можуть надаватися окремим платникам
податків, а також визначатися для окремих об’єктів оподаткування.

6. Застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства
суб’єктами господарювання. Штрафні санкції застосовуються за таких
порушень: неподання або несвоєчасне подання необхідних документів, форм
звітності до податкової адміністрації; несплата в установлений термін
податків та інших обов’язкових платежів державі; приховування об’єктів
від оподаткування, умисне заниження суми податку. При цьому регулююча
функція податку залежатиме від розміру фінансових санкцій та джерела їх
сплати.

У процесі реалізації регулюючої функції податків виявляється її вплив на
такі показники фінансово-господарської діяльності підприємств:
собівартість продукції, прибуток від реалізації, балансовий прибуток,
обсяг реалізації, виручка від реалізації, чистий прибуток, швидкість
обертання оборотних коштів, платоспроможність, фінансова стійкість,
іммобілізація оборотних коштів, обсяг отриманих кредитів.

Підприємства — суб’єкти господарювання повинні сплачувати
загальнодержавні, а також місцеві податки і збори.

Загальнодержавні податки і збори включають:

— прямі податки [податок на прибуток, плата (податок) за землю, податок
з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,
податок на нерухоме майно (нерухомість)];

— непрямі податки [податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір,
мито];

— збори (на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове
соціальне страхування, до державного інноваційного фонду; за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; за
забруднення навколишнього середовища; рентні збори;гербовий збір);

— відрахування на фінансування автомобільних доріг, державне мито, плата
за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Місцеві податки і збори включають:

— два податки (комунальний податок і податок з реклами);

— різні збори (за право використання місцевої символіки; за парковку
автотранспорту; за проїзд територією прикордонних областей транспортом,
що прямує за кордон; за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі
та сфери послуг; ринковий збір; готельний збір; за проведення місцевих
аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; за право проведення кіно- і
телезйомок та ін.).

Аналіз системи оподаткування в Україні, її становлення і розвитку дає
змогу зробити висновок про серйозні недоліки, що їй притаманні.
По-перше, це нестабільність податкової системи. Часті зміни в
законодавчих актах щодо окремих податків негативно впливають на розвиток
підприємницької діяльності. По-друге, основним є фіскальне спрямування
податкової системи, недостатня регулююча функція основних податків.
По-третє, система в цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків
невиправдано ускладнені.

Рис.2. Підсистема оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
(підприємств) в Україні

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України. — К., 1996р.

Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91р. №1251 //
Відомості Верховної Ради (ВВР),1991.- №39.-ст.510 із змінами та
доповненнями.

Закон України «Про державну податкову службу» від 24.12.94р. №3 813 -12
//ВВР. — 1994. № 15-СТ.84.

Вишневский В.П. Налоги Украины: теория й практика- Донецк, 2002.

Вишневский В.П. Налогообложение предприятий в Украине — Донецк, 2003.

Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. —
К.: Товариство «Знання» КОО, 2003.

Юрій Сильницький. Права та обов’язки платників податків як важливі
компоненти податкової культури. / Вісник податкової служби України. №
36. — 2003.

Податки

Показники фінансово-господарської діяльності,на які впливають податки

Елементи оподаткування, через які здійснюється вплив податків на
фінансово-господарську діяльність підприємства

Собівартість продукції Прибуток від реалізації Балансовий прибуток Обсяг
релізації Виручка від релізації Платоспроможність підприємсства
Фінансова стійкість підприємства Іммобілізація оборотних коштів
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства Залишки
нереалізованої продукції Чистий прибуток Обсяг отримуваних кредитів

Об’єкт оподаткування Ставки податку Джерело сплати податку Строки сплати
податку Податкові пільги Штрафи за порушення податкового законодавства

ПОДАТКИ І ЗБОРИ (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ)

Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі)

Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі)

Прямі податки

Непрямі податки

Збори

Податки

Збори

Податок на прибуток підприємства

Плата (податок) за землю

Податок із власників транспортних засобів

Податок на нерухоме майно (нерухомість) – у проекті

Податок на додану вартість (ПДВ)

Акцизний збір

Мито

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Збір на обов’язкове соціальне страхування

Збір до Державного інноваційного фонду

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету

Збір за спеціальне використання природних ресурсів

Збір за забруднення навколишнього середовища

Рентні збори

Відрахування на фінансування автомобільних доріг

Державне мито

Гербовий збір

Комунальний податок

Податок з реклами

Збір за парковку автотранспорту

Збір за право використання місцевої символіки

Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспортом, що
прямує за кордон

Ринковий збір

Готельний збір

Інші збори

Похожие записи