.

Перелік витрат, що не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1274
Скачать документ

Реферат на тему:

Перелік витрат, що не включаються до собівартості будівельно-монтажних
робіт

1. Адміністративні витрати

До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, які
спрямовані на обслуговування та управління будівельною організацією.

1. Витрати на основну та додаткову заробітну плату відповідно до
штатного розкладу та встановлених будівельною організацією систем оплати
праці, включаючи будь-які види грошових виплат (передбачені чинним
законодавством надбавки та доплати, виплати, що мають компенсаційний
характер, премії, одноразові заохочення тощо):

• працівників апарату управління будівельної організації, яка має статус
юридичної особи (керівників, спеціалістів, службовців);

• працівників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування
будівельної організації (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів,
операторів зв’язку, операторів електронно-обчислювальних машин,
двірників, прибиральниць та ін.);

• іншого загальногосподарського персоналу.

2. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні
заходи, передбачені п. 4 розд. III Методичних рекомендацій, від
заробітної плати працівників, зазначених у п. 1 цього розділу.

3. Витрати на службові відрядження працівників апарату управління
будівельної організації та робітників, які здійснюють
загальногосподарське обслуговування будівельної організації.

4. Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату управління
будівельної організації, зокрема:

4.1. Витрати на утримання та експлуатацію службових легкових
автомобілів, що перебувають на балансі будівельної організації
(орендуються) та обслуговують працівників апарату управління, включаючи:

• основну, додаткову заробітну плату та будь-які інші грошові виплати
водіїв та інших робітників, що обслуговують легкові автомобілі;

• вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів,
знос і ремонт автомобільної гуми;

• витрати на утримання гаражів і місць стоянки (паркування) легкових
автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);

• амортизація (орендна плата), витрати на поточний ремонт, технічний
огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та поточний ремонт
гаражів і місць стоянки автомобілів.

5. Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління
будівельної організації та інші загальногосподарські витрати:

5.1. Витрати на придбання канцелярських товарів і приладів, бланків
обліку, звітності.

5.2. Витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків,
споруд, приміщень, що використовуються апаратом управління будівельною
організацією.

5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання (операційна
оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона).

5.4. Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування
апарату управління (крім легкових автомобілів), обчислена за їх
первісною або справедливою вартістю відповідно до встановлених норм.

5.5. Витрати на малоцінний і швидкозношуваний інвентар та малоцінні
предмети, що використовуються будівельною організацією і не належать до
основних засобів, та витрати на їх ремонт.

5.6. Витрати на утримання і експлуатацію всіх видів зв’язку та радіо, що
використовуються для здійснення управління і перебувають на балансі
будівельної організації, оплата послуг зв’язку (поштові, телеграфні,
телефонні, телекс, факс тощо), обчислювальних центрів, засобів
сигналізації та інших технічних засобів управління.

5.7. Витрати на утримання, ремонт та експлуатацію
лічильно-обчислювальної, машинописної, множувальної та іншої оргтехніки,
що перебуває на балансі будівельної організації і використовується
персоналом, зазначеним у цьому розділі.

5.8. Оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями в управлінні
виробництвом, якщо у штатному розкладі не передбачено відповідних
функціональних служб, включаючи витрати на обчислювальні, друкарські,
множувальні та інші роботи.

5.9. Оплата послуг консультаційного та інформаційного характеру (у тому
числі витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих
періодичних видань), пов’язаних із забезпеченням поточної діяльності
апарату управління, виготовленням і зберіганням продукції допоміжних,
другорядних виробництв будівельної організації, додержанням
законодавства.

6. Оплата професійних послуг (юридичних, з оцінки майна, аудиторських —
оплата за проведення обов’язкових аудиторських перевірок, передбачених
законодавством, тощо).

7. Витрати на врегулювання спорів у судових органах.

8. Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, на оприлюднення річного звіту, представницькі
витрати, послуги щодо зміни структури приватизованої будівельної
організації тощо).

9. Оплата передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної
організації в органах державної виконавчої влади.

10. Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших
кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касове
обслуговування (в частині виплат заробітної плати персоналу, зазначеного
у п. 1 цього розділу), отримання гарантій, вексельного авалю,
акторингових і довірчих операцій, ведення обліку боргових вимог і
зобов’язань, у тому числі й цінних паперів. Надання поштово-телеграфних
послуг та інші витрати, пов’язані з грошовим обігом.

11. Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до
законодавства під час переведення, прийому і направлення на роботу в
іншу місцевість.

12. Відрахування відособлених структурних підрозділів на утримання
апарату управління будівельним об’єднанням, включаючи витрати на
утримання корпорації, асоціації тощо.

13. Податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені
законодавством (крім податків і зборів, що включаються до виробничої
собівартості будівельно-монтажних робіт, тобто ті, що можна віднести до
персоналу, зазначеного у п. 1 цього Переліку, або до відповідних
адміністративних витрат).

14. Утримання протипожежної та сторожової охорони адміністративних
приміщень:

• витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті
будівельної організації;

• послуги, надані сторонніми організаціями, з протипожежної та
сторожової охорони в установленому законодавством порядку;

• придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування.

15. Витрати на перебазування будівельних і монтажних організацій.

16. Витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування
матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг).

2. Витрати на збут

До витрат на збут належать витрати, пов’язані з реалізацією товарів,
робіт, послуг, а саме:

1. Оплата за розроблення і видання рекламних виробів (прейскурантів,
каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів тощо), рекламу в
засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і
телебаченню); витрати на світлову, комп’ютерну, іншу зовнішню рекламу
щодо діяльності будівельної організації та на дослідження ринку
(маркетинг); відшкодовування витрат на участь у виставках, ярмарках,
вартість безоплатно переданих зразків і макетів; представницькі витрати
(організація

прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи оплату праці
обслуговуючого персоналу).

2. Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на
складах готової продукції (допоміжних і другорядних виробництв
будівельної організації); витрати на ремонт тари.

3. Витрати на утримання персоналу, діяльність якого пов’язана із збутом,
включаючи витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом.

4. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів, пов’язаних зі збутом робіт, послуг (операційна оренда,
страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона).

5. Витрати на утримання легкового автотранспорту, який використовується
працівниками відділу збуту:

• на оплату праці водіїв та обов’язкові відрахування на соціальні заходи
згідно із законодавством;

• на ремонт, технічний нагляд і технічне обслуговування.

6. Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової
продукції, виробленої допоміжними та другорядними виробництвами
будівельної організації для її реалізації на сторону,
транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням
продукції відповідно до умов договору (базису) поставки.

7. Податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені
законодавством, пов’язані з відповідними витратами на збут.

8. Інші витрати, пов’язані зі збутом товарів, робіт (послуг).

3. Інші операційні витрати

До інших операційних витрат належать:

1. Втрати від знецінення запасів.

2. Втрати від нестачі та псування цінностей.

3. Визнані штрафи, пені, неустойки.

4. Сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до
резерву сумнівних боргів.

5. Витрати на утримання об’єктів соціальної сфери.

6. Витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно професійним
спілкам, підприємствам громадського харчування, що обслуговують
працівників будівельної організації або використовуються будівельною
організацією самостійно на зазначені цілі, включаючи нарахування
амортизації, витрати на проведення поточного ремонту, освітлення,
опалення, водопостачання, каналізацію, електропостачання, а також на
паливо для приготування їжі.

7. Витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”.

8. Собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей
бухгалтерського обліку є еквівалентом у грошовій одиниці України за
курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти,
плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти.

9. Собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей
бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості, та витрат,
пов’язаних з їх реалізацією.

10. Втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу
валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з
операційною діяльністю будівельної організації).

11. Витрати, пов’язані з наданням фінансової допомоги медичним, дитячим,
громадським організаціям тощо.

12. Інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності
будівельної організації.

Витрати операційної діяльності будівельної організації на утримання
(амортизація, охорона тощо) незадіяних будівельних машин, механізмів та
інших необоротних активів, які не використовуються при виконанні
будівельного контракту, не включаються до витрат за будівельним
контрактом і відносяться на зменшення фінансових результатів від
операційної діяльності будівельної організації.

Список використаної літератури:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020